intTypePromotion=1

Giải pháp Marketing nâng cao cạnh tranh đấu thầu tại Cty Cát Lâm - 3

Chia sẻ: Tt Cao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
57
lượt xem
2
download

Giải pháp Marketing nâng cao cạnh tranh đấu thầu tại Cty Cát Lâm - 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với phương châm “không ngừng đổỉ m ới để phát triển” công ty đã có những cải cách mạnh mẽ về cơ cấu tổ chức, về chất lượng phục vụ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong công t y. Bên cạnh đó việc đầu tư mua sắm trang thiết bị k ỹ thuật, đổi m ới trang thiết bị văn phòng cũng được quan tâm đáng kể. 4.1 Cơ cấu tổ chức trong công ty: Sơ đồ 4: Cơ cấu tổ chức công ty 4.2 Đặc điểm về vốn và tài chính: + Tổng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp Marketing nâng cao cạnh tranh đấu thầu tại Cty Cát Lâm - 3

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com c h ọn đ ú ng đ ắn về ph ươ ng h ư ớng chiến l ư ợc phát triển hoạt đ ộng kinh d oanh c ủa m ình v ới ph ươ ng châm “không ng ừng đ ổỉ m ới đ ể phát triển” c ông ty đ ã c ó nh ững cải cách mạnh mẽ về c ơ c ấu tổ chức, về chất l ư ợng phục vụ v à nâng cao tinh th ần tr ách nhi ệm của từng th ành viên t rong công t y. Bên c ạnh đ ó v i ệc đ ầu t ư m ua s ắm trang thiết bị k ỹ t hu ật, đ ổi m ới trang thiết bị v ă n phòng c ũng đ ư ợc quan tâm đ á ng k ể. 4 .1 C ơ c ấu tổ chức trong công ty: S ơ đ ồ 4: C ơ c ấu tổ chức công ty 4 .2 Đ ặc đ i ểm về vốn v à tài chính: + T ổng số vốn thời đ i ểm b ắt đ ầu hoạt đ ộng: 2.500.000.000 đ ồng ( hai t ỷ n ă m tr ă m tri ệu đ ồng) + C ơ c ấu t ài s ản: C ơ c ấu t ài s ản của công ty 3 n ă m g ần đ â y Đ ơ n v ị: đ ồng T ổng t ài s ản có 1 T ài s ản l ư u đ ộng 2 T ổng t ài s ản nợ 3 N gu ồn: Tổ ng h ợp từ báo cáo t ài chính - K ết quả hoạt đ ộn g kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 n ă m tr ở lại đ â y: B áo cáo k ết quả kinh doanh n ă m 2000 Đ ơ n v ị: đ ồ ng - T ổng doạnh thu
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com T rong đ ó : Do anh thu hàng xu ất khẩu - C ác kho ản giảm trừ + Gi ảm giá h àng bán + Hàng b án b ị trả lại + Thu ế ti êu th ụ đ ặc biệt,thuế xuất khẩu phải nộp 1 .Doanh thu thu ần 2 .Giá v ốn h àng bán 3 .L ợi nhuận gộp(20=10 - 11) 4 .Chi phí bán hàng 5 .Chi phí qu ản lí doanh nghiệp 6 .L ợi nhuận th uần từ hoật đ ộn g kinh doanh ( 30=20 - (21+22)) 7 .Thu nh ập từ hoạt đ ộng t ài chính 8 .Chi phí ho ạt đ ộng t ài chính 9 .L ợi nhuận th uần từ hoạt đ ộn g t ài chính(40=31 - 32) 1 0.Các kho ản thu nh ập bất th ư ờng 1 1 .Chi phí b ất th ư ờng 1 2.L ợi nhuận bất th ư ờng(50=41 - 42) 1 3.T ổng lợi nhuận tr ư ớc thuế (60=30+40+50) 1 4.Thu ế thu nhập do anh nghi ệp phải nộp 1 5.L ợi nhuận sau thuế N gu ồn: Báo cáo t ài chính n ă m 2000
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com B áo cáo k ết quả kinh doanh n ă m 2001 Đ ơ n v ị: đ ồng - T ổng doạnh thu T rong đ ó :doanh thu hàng xu ất khẩu - C ác kho ản giảm trừ(03=0 5+06+07) + Gi ảm giá h àng bán + Hàng bán b ị t r ả lại + Thu ế ti êu th ụ đ ặc biệt,thuế xuất khẩu phải nộp 1 .Doanh thu thu ần 2 .Giá v ốn h àng bán 3 .L ợi nhuận gộp(20=10 - 11) 4 .Chi phí bán hàng 5 .Chi phí qu ản lí doanh nghiệp 6 .L ợi nhuận th uần từ hoật đ ộn g kinh doanh ( 30=20 - (21+22)) 7 .Thu nh ập từ hộat đ ộng t ài c hính 8 .Chi phí ho ạt đ ộng t ài chính 9 .L ợi nhuận th uần từ hoạt đ ộn g t ài chính(40=31 - 32) 1 0.Các kho ản thu nh ập bất th ư ờng 1 1 .Chi phí b ất th ư ờng 1 2.L ợi nhuận bất th ư ờng(50=41 - 42) 1 3.T ổng lợi nhuận tr ư ớc thuế (60=30+40+50) 1 4.Thu ế thu nhập do anh nghiệp phải n ộp
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1 5.L ợi nhuận sau thuế N gu ồn: Báo cáo t ài chính n ă m 2001 B áo cáo k ết quả kinh doanh n ă m 2002 Đ ơ n v ị: đ ồng 1 .Doanh s ố 2 .Giá v ốn h ànghóa 3 .Chi phí qu ản lí kịnh doanh 4 .Chi phí tài chính 5 .L ợi nhuận từ ho ạt đ ộng t ài chính (20=11 - 12 - 13 - 14 ) 6 .L•i khác 7 .L ỗ k hác 8 .T ổng lợi nhuận kế toán 9 .Các kho ản đ i ều chỉnh t ă ng ho ặc giảm lợi nhuận đ ể xác đ ịnh lợi n hu ận chịu thuế TNDN 1 0.T ổng lợi nhuận chịu thuế TNDN(50=30 - 40 ) 1 1 .Thu ế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 1 2.L ợi nhuận sau thuế(70=50 - 60) 1 1 N gu ồn: Báo cáo t ài chính n ă m 2002 N h ận xét: Th eo kết quả thống k ê trên v ề t ình h ình tài chính c ủa công t y trong ba n ă m g ần đ â y nh ất ta thấ y doanh thu h àng n ă m liên t ục t ă ng, đ i ều n ày c ũng có nghĩa l à l ợi nhuận sau thuế của công ty cũng l iên t ục t ă ng, c ụ thể nh ư s au:
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com T ỉ trọng l ợi nhu ận h àng n ă m L ợi nhuận( đ ồn g) T ỉ trọng B ảng tổng kết đ á nh giá k ết quả kinh doanh tron g 3 n ă m Đ ơ n v ị: đ ồng D oanh thu L ợi nhuận sau thuế N gu ồn: Tổng hợp từ 3 bảng tr ên N h ư v ậy doanh thu của công ty t ă ng đ ều h àng n ă m, còn l ợi nhuận s au thu ế t ă ng m ạnh v ào n ă m 2001(491.1%) nh ư ng l ư ợng t ă ng gi ảm dần t rong n ă m 2002(27.6%). Đ i ều n à y cho th ấy công ty đ ã c ó nh ững nỗ lực r ất lớn v à luô n hoàn thi ện h ơ n chi ến l ư ợc kinh doanh củ a m ình nh ằm t ho ả m•n tốt nhu cầu của thị tr ư ờng. Tu y nh i ên, tr ư ớc t ìn h hìn h kinh d oanh hi ện na y, khi m à tr ên th ị tr ư ờng n g ày càng xu ất hiện th êm nhi ều đ ối thủ mới, cũng có nghĩa l à s ức ép cạnh tranh ng à y càng l ớn v à tinh v i h ơ n. Ngoài ra, cùng v ới sự phát triển của x ã h ội l à s ự t ă ng lên v ề m ặt tri thức trong nhân dân, ng à y càng c ó nhi ều y êu c ầu, đ ò i h ỏi lớn h ơ n v ề sự ho àn thi ện, ho àn h ảo của công n ghệ, về mặt tác đ ộng, ảnh h ư ởng đ ối với x ã h ội đ ặc biệt l à môi tr ư ờng sống xung quanh chúng ta. T ất cả những đ i ều n ày đ ã g â y nên n h ững khó kh ă n khôn g n h ỏ đ ối với h o ạt đ ộng kinh doanh củ a công ty. 4 .3 C ơ s ở vật chất kĩ thuật: + N h à x ư ởng, máy móc thiết bị, côn g cụ kĩ thuật:
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com D anh sách má y móc thi ết bị, công cụ kỹ thuật: T ên thi ết bị S ố l ư ợng S ở hữu M á y ép thu ỷ lựcY H41 - 100C M á y cu ốn tôn W11 - 6x 2000 M á y x ọc B504D M á y ti ện vạn n ă ng CW6136B/30 00 M á y phay v ạn n ă ngXA6132 M á y khoan c ần Z3040 M á y khoan bàn Z4 016 P a l ă ng xích 3,5 t ấn M á y c ắt h ơ i M á y hàn đ i ện M á y khoan kim lo ại kiểu đ ứng M á y khoan bê tông T h ư ớc th ă ng b ằng M á y mài c ầm ta y M á y nén khí M á y rút tán đ inh B ộ cờ l ê chòng 10 - 30 B ộ cờ l ê tuý p 10 - 26 B ộ ch òn g 2 - 10 B ộ cờ l ê l ục giác T ô vít đ ó ng
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com B úa nh ựa T h ư ớc cặp K ìm th áo phanh K ìm k ẹp đ ầu cốt thu ỷ lực K ìm k ẹp đ ầu cốt c ơ k hí K ìm đ i ện vạn n ă ng K ìm cách đ i ện Đ ồng hồ am pe k ìm Đ ồng hồ m êgô mét O cilo sco pe kenwood 100mhz M á y đ o xung sintron don er M á y đ o siêu âm branson M á y đ o đ ộ ồn N gu ồn: Báo cáo t ài s ản + P h ươ ng ti ện vận chu yển: D anh sách ph ươ ng ti ện vận chu yển B ộ bánh tháo lắp đ ộng c ơ T hanh ray thép ch ữ U120 X e c ẩu X e ch ở h àng C on l ă n s ắt X e t ải 4,5 - 5 t ấn X e nâng đ ặt th iết bị
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com B ộ tó d ùng đ ể n âng kích N gu ồn: Báo cáo t ài s ản 4 .4 Tình hình lao đ ộng: + S ố l ư ợng lao đ ộng: H iên t ại, công ty có tổng số tất cả 36 cán bộ công nhân vi ên. + C ơ c ấu tổ chức v à trình đ ộ học vấn: K ế hoạch về tu yển mộ v à phát tri ển lao đ ộng: T rong chính sách phát tri ển củ a mình, Công ty c ũng rất trú trọng đ ến vấn đ ề ph át triển nguồn lao đ ộng, không ngừng bổ sung th êm n gu ồn lao đ ộn g có ch u yên môn m ới. Với đ ội ngũ cán bộ kỹ s ư c ông n hân có k ĩ thu ật cao chu y ên đ ảm nhận các công việc nh ư l ắp đ ặt, vận h ành các thi ết bị, máy mó c. Do đ ặc đ i ểm nguồn gốc của sản phẩm chủ y ế u l à nh ập khẩu từ n ư ớc ngo ài nên công ty tìm đ ến các nh à s ản xuất c ó tên tu ổi, u y tín v à đ á nh giá đ ư ợc thị tr ư ờng của nh à cung c ấp. Đ ầu t ư k inh phí cho cán b ộ kĩ thuật đ ến tận n ơ i s ản xuất thiết bị nghi ên c ứu n ắm b ắt về kĩ thu ật, công nghệ của thiết bị, tham qu an những thiết b ị đ ang ho ạt đ ộng ở nh ững n ơ i khác nhau. T ừ đ ó c ông ty ti ến tới l àm c h ủ về kĩ thuật đ ảm bảo cho việc lắp đ ặt, vận h ành, b ảo tr ì, b ảo d ư ỡng v ề sau. L ã n h đ ạo công ty cũng th ư ờng xu y ên t ổ ch ức nh ững chu yến v i ếng th ă m đ ể không n gừng n âng cao mối quan hệ với nh à s ản xuất, l àm t ốt các ti êu chu ẩn về th ươ ng m ại, cử cán bộ sang đ à m phán đ ể đ ạt n h ữn g đ i ều kiện tối ư u v ề phía m ình, n ắm bắt đ ư ợc các thủ tục tiến
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com t rình các b ư ớc về th ươ ng m ại, đ ảm bảo tố t cá c đ i ều kiện về bảo h ành, c ung c ấp phụ t ùng thay th ế… 4 .5 Đ ặc đ i ểm tổ chức kinh do anh: * C ơ c ấu tổ chức của ph òng kinh doanh: H i ện tại, ph òng kinh doanh c ủa công t y có qu y mô c òn r ất nhỏ, số c án b ộ nhân vi ên c ủa ph òng còn ít (5 ng ư ời) trong đ ó m ột ng ư ời l à t r ư ởng ph òng và b ốn ng ư ời c òn l ại l à cán b ộ. S ơ đ ồ 5: C ơ c ấu tổ chức ph òn g kinh doanh T r ư ởng ph òng là ng ư ời có chức vụ cao nh ất trong ph òng nên c ũng l à n g ư ời đ ại diện du y nhất trong ph òn g tr ư ớc to àn th ể công t y. Nhiệm vụ c ủa tr ư ởng ph òng là x ây d ựng kế hoạch kinh doanh chung dựa tr ên c ơ s ở t ình hình kinh doanh c ủ a các n ă m và thông tin báo cáo t ừ các cán b ộ kinh doanh cấp d ư ới. Từ đ ó đ ư a ra ch ỉ ti êu doanh s ố cần phải đ ạt đ ư ợc h àng tháng, h àng quý h ay hàng n ă m, đ ồng thời phân phối chỉ ti êu đ ó c ho t ừng cán bộ kinh doanh . Cuối mỗi giai đ o ạn kinh doanh, tr ư ởng p hòng ph ải tiến h ành công tác đ ánh giá k ết quả của từng th ành viên t rong phòng và c ủa chun g cả ph òng, t ừ đ ó c ó các ch ế đ ộ th ư ởng, phạt c ụ thể đ ối với từng th ành viên, đ ồng thời có các đ á nh g iá chung n ếu đ ã t ốt th ì c ần phải ph át hu y c òn n ếu ch ư a t ốt th ì c ần phải rút ra kinh n gh i ệm v à đ ề ra các biện p háp khắc phục. Các cán bộ kinh doanh l à n h ữn g ng ư ời cấp d ư ới trực tiếp thực hiện các kế hoạch chỉ ti êu mà t r ư ởng ph òng đ ư a ra, chu ẩn bị b áo giá v à c ách th ức trao đ ổi về giá t r ư ớc khi đ i chào hàng, chu ẩn bị kỹ thuật v à ph ươ ng pháp làm th ầu,
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com t h ư ờng xu yên ph ải đ i công tác, ti ến h ành g ặp gỡ tiếp xúc với khách h àng và bán hàng. Qua đ ó p h ải th ư ờng k ì báo cáo k ết quả v à tình hình t h ị tr ư ờng, tiến đ ộ thực h i ện kế hoạch đ ề ra, đ ư a ra nh ững nhận xét c hung v ề t ình hình th ực hiện, n hững khó kh ă n có th ể gặp phải trong q uá trình th ực hiện, đ ề xuất những kiến nghị y êu c ầu giú p đ ỡ… c ùng t r ư ởng p h òng đ ề xu ất các giải pháp các chiến l ư ợc kinh doanh mới, n gh iên c ứu đ ối t h ủ cạnh tranh nhằm phục vụ khách h àng t ốt nhất, m ang l ại u y tín v à l ợi nhuận ch o công t y, đ ư a c ô ng ty ngà y càng phát t ri ển. Tu y nhi ên, khôn g ch ỉ ri êng gì phòng kinh doanh m à ngay c ả ban g iám đ ốc của công ty cũng l à nh ững cán bộ rất tích cực tham gia v ào c ông vi ệc kinh doan h, vừa trực tiếp kinh doanh vừa tạo đ i ều kiện cho c ác cán b ộ kinh doanh. N h ư t a th ấy, ph òng kinh doanh có th ể đ ư ợc coi l à b ộ mặt củ a công t y, b ởi lẽ ph òng nà y là c ầu nối đ ể đ ư a s ản phẩm của công ty đ ến đ ư ợc v ới khách h àng, trong đ ó m ỗi cán bộ kinh doanh phải th ươ ng xu yên n ắm bắt thông tin về khách h àng, liên h ệ tiếp xúc trức tiếp với kh ách h àng, chào hàng gi ới thiệu với kh ách h àng v ề sản phẩm của m ình, t ư v ấn thu yết phục khách h àng mua s ản phẩm của m ình. Khi khách hàng c ó qu yết đ ịnh m ua s ản ph ẩm của m ình thì đ à m phán v ới khách h àng v ề c ác đ i ều khoản cần phải có trong hợp đ ồng kinh tế đ ể hai b ên đ i đ ến t h ống nhất chung, tạo đ i ều kiện thuận lợi cho việc thực h iện hợp đ ồng. N goài ra còn ph ải th ư ờng xu yên liên h ệ, phối hợp với các ph òn g k hác n h ư đ • n ói ở t r ên.
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com T rong t ươ ng lai, do nhu c ầu ng ày c àng t ă ng c ủa thị tr ư ờng v à nhu c ầu m ở rộng qu y m ô củ a công ty, ph òn g kinh doanh nói riêng, toàn đ an g c ầu tu yển th êm b ộ. c ông ty nói chung có nhu cán * Q uan h ệ giữa ph òng kinh doanh và các phòng khác trong công t y đ ư ợc thể hiện thông qua chức n ă ng và nhi ệm vụ của từng ph òn g ban: + P hòng d ự án: Chức n ă ng ch ính c ủa ph òng này là xâ y d ựng l ên các d ự á n c ụ thể tr ên c ơ s ở thông tin tổng hợp h àng n ă m v ề kế ho ạch mua h àng c ủa các khách h àng, h ợp tác chặt chẽ với ph òng kinh doanh đ ể l ập n ên các ch ươ ng trình hành đ ộng nhằm t ă ng tính hi ệu quả trong t hi ết lập mối quan h ệ vớ i khách h àng, đ ặc biệt l à nh ữn g khách h àng t ru y ền th ống, hỗ trợ ho ạt đ ộng bán h àng b ằng việc d u y tr ì th ư ờng x u yên liên l ạc với kh ách h àng. + P hòng xu ất nhập khẩu : Chức n ă ng chính c ủa ph òng n ày là t ạo mối q uan h ệ mật thiết v à th ư ờn g xu yên trao đ ổi hợp tác với đ ối tác l à d oanh n ghi ệp n ư ớc n go ài, có th ề cả doanh ngh i êp trong n ư ớc, nhằm t h ực hiện các n ghi ệp vụ về xuất nhập kh ẩu, mua bán vận chu yển h àng h oá. Nghi ệp vụ n ày ch ỉ đ ư ợc tiến h ành khi phòn g kinh doanh và phòng d ự án ho àn thành xong công vi ệc chính l à giao d ịch với khách h àng và b án đ ư ợc h àng. Đ i ều n à y h ơ i trái v ới qu y luật thông th ư ờng l à ph ải n h ập h àng tr ư ớc rồi mới bán h àng, s ở dĩ nh ư v ậ y l à do công ty ch ư a có k h ả n ă ng nh ập khẩu h àng hoá v ề tr ư ớc, một mặt l à do công t y ch ư a đ ủ n ă ng l ực về t ài chính, m ặt khác công ty ch ư a có kho b ảo quản h àng d ự t r ữ.
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com + P hòng k ĩ thuật: Nhiệm vụ chính của ph òng n à y là th ực hiện các thao t ác v ề kĩ thuật nh ư t ư v ấn thiết kế cho chủ đ ầu t ư v ề vị trí đ ặt má y, lựa c h ọn n gu yên v ật liệu, h ư ớn g dẫn về sử dụng, ngo ài ra còn th ực hiện c ác d ịch vụ sau bán h àng nh ư b ảo tr ì, s ửa chữa … B ởi v ì t ất cả các c ông vi ệc n à y ch ỉ có nh ững ng ư ời có chu y ên m ôn m ới thực hiện đ ư ợc. C ông vi ệc của ph òng nà y ch ỉ đ ư ợc tiến h ành khi phòng kinh doanh đ ã k í h ợp đ ồn g kinh tế v à giao má y đ ến cho chủ đ ầu t ư , đ ô i khi trong quá t rình chào hàng, đ à m phán, th ươ ng l ư ợn g với khách h àng n ếu nh ư c ó n hu c ầu, c án b ộ kinh do anh vẫn có thể y êu c ầu cán b ộ kĩ thuật c ùng t ham gia. + P hòng tài ch ính k ế toán: Chức n ă ng ch ính c ủa ph òn g k ế toán l à th ực h i ện các nghiệp vụ kế toán nh ư p h ối hợp c ùng phòng kinh doanh đ ể t i ến h ành thu ti ền từ các hợp đ ồn g đ ã k í v ới khách h àn g sau khi phòng k ĩ thuật đ ã t i ến h ành xon g thao tác k ĩ thuật b àn giao cho khách hàng. N goài ra còn th ực hiện chiết khấu cho khách h àng, liên h ệ với ngân h àng th ực hiện các giao dịch với đ ối tác, các bảo l ã nh khi tham gia n ộp hồ s ơ d ự thầu, kế toán về các k ho ản chi ti êu c ủa doanh nghiệp, c ác b ản g cân đ ối kế to án, bảng b áo c á o tài chính, l ư u chi ểu tiền tệ, nói c hung là các ho ạt đ ộn g có li ên quan đ ến tiền. I I. Th ực trạng về hoạt đ ộng đ ấu thầu của công ty TNHH Cát Lâm: C ông ty TNHH Cát Lâm là m ột doanh nghiệ p t ư n hân, tu y m ới tham g ia ho ạt đ ộn g tr ên th ị tr ư ờng máy phát đ i ện ch ư a lâu, nh ư ng c ũng đ ã t ham gia và thành công r ất nhiều cuộc đ ấu thầu, đ ã c ung c ấp một số
 13. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com l ư ợng lớn m áy phát đ i ện, với đ ủ loại khác nhau, đ a d ạng cả về công s u ất lẫn nguồn gốc xuất xứ. Sở d ĩ có đ ư ợc kết quả nh ư v ậ y l à b ởi công t y luôn co i tr ọng công tác đ ấu thầu bao gồm mua hồ s ơ , l ập hồ s ơ , n ộp h ồ s ơ v à ký k ết hợp đ ồng. 1 . Công tác mua h ồ s ơ d ự thầu: T r ư ớc khi có hoạt đ ộng đ ấu thầu, cán bộ kinh doanh của công t y t h ư ờng rất trú trọn g đ ế n vi ệc thu thập thông tin có li ên quan đ ến các d ự án, trực tiếp tiếp xúc với khách h àng, tìm hi ểu xem những đ ơ n v ị t hu ộc ng ành nào đ ang chu ẩn bị có kế hoạch mua má y ph á t đ i ện. Đ ể từ đ ó t h ư ờng xu yên liên h ệ, đ ồng thời gửi tới đ ơ n v ị đ ó b ản n ă ng l ực c ông ty. H o ạt đ ộn g n ày r ất quan trọng, có ảnh h ư ởng lớn đ ến khả n ă ng t h ắn g thầu của công ty sau n ày. K hi có thôn g b áo m ời thầu công ty s ẽ cử cán bộ đ ến tận n ơ i đ ể mua h ồ s ơ t h ầu, nếu không có đ i ều kiện đ ến tận n ơ i công ty có th ể mua t hông qua đ ư ờng b ư u đ i ện. G iá c ủa một bộ hồ s ơ t h ư ờn g từ 100.000 đ ồn g đ ến 500.000 đ ồng. Tất cả nhữn g chi phí có li ên quan đ ến công t ác mua h ồ s ơ t h ầu th ư ờng đ ư ợc tín h v ào phí công tác c ủ a cán bộ v à s ẽ đ ư ợc công ty thanh toán sau khi l àm gi ấ y thanh toán. 2 . Công tác l ập hồ s ơ d ự thầ u, n ộp hồ s ơ d ự thầu v à ký k ết hợp đ ồng. S ong song v ới việc mua hồ s ơ d ự thầu, côn g ty đ ồng thời tiến h ành n gh iên c ứu thu thập những thông tin li ên quan đ ến dự án nh ư :
 14. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - C h ủ đ ầu t ư , ch ủ quản đ ầu t ư , b an qu ản lý dự án nhằm xác đ ịnh mức đ ộ thuận lợi trong đ ấu thầu cũng nh ư t i ến h ành l ắp đ ặt, kể cả về k ỹ t hu ật v à tài chính. - N gu ồn vốn v à qu y mô d ự án. Đ i ều n ày là r ất cần thiết đ ối với công t y k hi tham gia th ầu dự án. Nó có li ên qu an đ ến m ức giá, đ ến loại thiết bị m à công ty s ẽ dự thầu. - C ác đ ối thủ sẽ tha m gia vào d ự án đ ể từ đ ó c ó nh ững đ á nh giá v ề đ i ểm mạnh v à đ i ểm yếu của họ . T ất cả đ ều nhằm phụ c vụ cho việc khai thác th ế m ạnh của công t y h ơ n so v ới các đ ối thủ khác c ùng tham gia đ ấu thầu, t ă ng kh ả n ă ng t h ắn g thầu của công ty. 2 .1 L ập hồ s ơ d ự thầu. S au khi mua đ ư ợc hồ s ơ d ự thầu, công ty sẽ xem xét c ác đ i ều kiện c ủa gói thầu đ ư ợc nói r õ trong n ội dung của hồ s ơ t h ầu. Có thể gồm: K h ả n ă ng công t y, h ồ s ơ k ỹ thuật, khả n ă ng tài chính, catalogu e, các c h ứng chỉ li ên quan, b ảo đ ảm về pháp lý, đ i ều kiện t hanh toán, b ảo h ành, bi ện pháp thi công, tiến đ ộ thi công, có thể k èm theo danh sách m ột số khách h àng… Nói chung là ph ải bảo đ ảm đ ầ y đ ủ. Thông th ư ờng đ ể ho àn thành m ột bộ hồ s ơ d ự th ầu vấn đ ề đ ầu ti ên và quan tr ọng l à c án b ộ công ty sẽ nghi ên c ứu kĩ hồ s ơ m ời thầu đ ể có những qu yế t đ ịnh đ ú ng đ ắn kh i lập hồ s ơ m ời thầu. H ồ s ơ d ự thầu thể hiện n ă ng l ực của nh à th ầu đ ối với b ên m ời thầu v à là c ă n c ứ đ ể b ên m ời thầu xem xét đ á nh giá l ựa chọn nh à th ầu. Do
 15. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com v ậ y đ ò i h ỏi ở công ty phải đ ầu t ư k i ến thức, n ă ng l ự c, công s ức v à th ời g ian r ất nhiều, nói chung l à c ả chi phí về vật chất v à chi phí v ề tinh t h ần . Ngo ài nh ững chi phí cần ph ải bỏ ra khi tham gia đ ấu th ầu, công t y có th ể gặp phải những rủi ro không thể tránh khỏi trong đ ấu thầu. D o v ậy khi lập h ồ s ơ t h ầu, b an l ã nh đ ạo công ty th ư ờng ph ân tích rất k ĩ những rủi ro có thể gặp phải đ ồn g t h ời t ìm ra gi ải pháp đ ể k h ắc phục nó. 2 .2 N ộp hồ s ơ d ự th ầu H ồ s ơ d ự thầu sau khi lập xong sẽ đ ư ợc cán bộ công ty gửi đ ến hội đ ồn g xét thầu đ ú ng th ời gian qu y đ ịnh. Hồ s ơ c ó th ể đ ư ợc gửi trực tiếp h o ặc gián tiếp qua đ ư ờng b ư u đ i ện, miễn l à b ảo đ ảm về mặt thời gian. T hông th ư ờng các dự án qu y đ ịnh mở xét thầu cách ng à y đ ó ng th ầu l à m ột đ ến hai ng à y, đ ặc biệt l à các d ự án ở các tỉnh ngo ài Hà N ội n ên c án b ộ của công ty th ư ờng t r ực tiếp đ ư a h ồ s ơ d ự thầu đ ến tận n ơ i, sau đ ó n gh ỉ trọ lại đ ể chờ ng ày m ở thầu. 2 .3 Th ời gian đ á nh giá T h ời gian v à th ời đ i ểm mở thầu đ ư ợc ghi r õ trong h ồ s ơ d ự thầu, hồ s ơ d ự thầu sẽ đ ư ợc mở công khai tr ư ớc sự chứng kiến của các b ên t ham gia d ự thầu , cán b ộ của công ty cũng luôn có mặt trong buổi mở t h ầu đ ể chứng kiến, ghi lại to àn b ộ nh ững chi tiết có li ên quan đ ến c ông tác m ở thầu, các thông tin về hồ s ơ c ủa các b ên tham gia d ự thầu n h ư m ức giá dự thầu của đ ối thủ, loại máy m à đ ối thủ dự thầu, chế đ ộ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2