intTypePromotion=1

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán chuyên đề tại kiểm toán nhà nước khu vực XII

Chia sẻ: ViChoji2711 ViChoji2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
34
lượt xem
2
download

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán chuyên đề tại kiểm toán nhà nước khu vực XII

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm toán chuyên đề được thực hiện tại nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau, từ đó có đánh giá chung về lĩnh vực, nội dung nào đó và rút ra kết luận, kiến nghị sửa chữa những tồn tại, thiếu sót đặc trưng cho toàn bộ hệ thống. Bài viết trình bày một số vấn đề về kiểm toán chuyên đề nói chung và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán chuyên đề tại KTNN Khu vực XII.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán chuyên đề tại kiểm toán nhà nước khu vực XII

TÖØ LYÙ LUAÄN ÑEÁN THÖÏC TIEÃN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG<br /> KIEÅM TOAÙN CHUYEÂN ÑEÀ<br /> TAÏI KIEÅM TOAÙN NHAØ NÖÔÙC KHU VÖÏC XII<br /> Ks. Phan Văn Bảng*<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> H<br /> iện nay, đang có nhiều nhiều ý kiến và cách hiểu khác nhau để định nghĩa cho một cuộc<br /> kiểm toán chuyên đề. Nhưng chung quy lại có thể hiểu kiểm toán chuyên đề là việc lựa<br /> chọn một lĩnh vực, một nội dung cụ thể để kiểm toán trong nhiều lĩnh vực hoặc nội dung<br /> có thể tiến hành kiểm toán. Kiểm toán chuyên đề được thực hiện tại nhiều cơ quan, đơn<br /> vị khác nhau, từ đó có đánh giá chung về lĩnh vực, nội dung nào đó và rút ra kết luận, kiến nghị sửa chữa<br /> những tồn tại, thiếu sót đặc trưng cho toàn bộ hệ thống. Bài viết trình bày một số vấn đề về kiểm toán<br /> chuyên đề nói chung và giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán chuyên đề tại KTNN Khu vực XII.<br /> Từ khóa: Kiểm toán chuyên đề, KTNN Khu vực XII<br /> Solutions to improve the quality of specialized audits at the Regional Audit Office No. XII<br /> Currently there are many different opinions and understandings to define a specialized audit. But in<br /> general, it can be understood that a specialized audit is the selection of a field, a specific content for auditing<br /> among many fields or contents that can be audited. Specialized audits are carried out in many different<br /> agencies and units, from which there is a general assessment of certain areas and contents and drawing<br /> conclusions and recommendations to correct and improve the typical shortcomings for all system. This<br /> paper presents a number of issues on specialized auditing and solutions to improve the quality of specialized<br /> audits at Regional Audit Office No. XII.<br /> Keywords: Specialized audit, Regional Audit Office No. XII.<br /> <br /> 1. Một số đặc điểm cơ bản của kiểm toán chức thu phí, lệ phí, việc sử dụng một phần số thu<br /> chuyên đề để duy tu sửa chữa công trình, mua sắm trang thiết<br /> Kiểm toán chuyên đề có một số đặc điểm cơ bản bị y tế, việc sử dụng một phần số thu để hiện đại<br /> như sau: hoá công nghệ khám chữa bệnh...<br /> <br /> Thứ nhất, Lĩnh vực hoặc nội dung được lựa chọn Thứ hai, Các đơn vị được lựa chọn kiểm toán<br /> kiểm toán mang tính điển hình và tồn tại ở nhiều trong cuộc kiểm toán chuyên đề thường có mô<br /> cơ quan, đơn vị. Những kết luận, kiến nghị thường hình hoạt động giống nhau và thường có cùng chức<br /> bao trùm toàn bộ nội dung kiểm toán và mang tính năng, nhiệm vụ. Kết quả kiểm toán có thể so sánh<br /> tổng thể không gắn với các trường hợp đơn lẻ, ví giữa các cơ quan, đơn vị được lựa chọn kiểm toán.<br /> dụ: Nội dung công tác mua sắm, quản lý, sử dụng Ví dụ: Công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc,<br /> thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế và hoạt động vật tư y tế, trang thiết bị y tế và hoạt động đầu tư<br /> đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2015 của xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2015 của các Sở Y<br /> các Sở Y tế và các Bệnh viện tuyến tỉnh tại các tỉnh tế và các Bệnh viện tuyến tỉnh. Về cơ bản, các đơn<br /> Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, việc sử dụng nguồn vị có mô hình hoạt động giống nhau và có cùng<br /> thu như: Sử dụng nguồn thu để bù đắp chi phí tổ chung nhiệm vụ khám chữa bệnh, quản lý là quản<br /> <br /> * KTNN Khu vực XII<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 140 - tháng 6/2019 75<br /> TÖØ LYÙ LUAÄN ÑEÁN THÖÏC TIEÃN<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> lý, sử dụng các nguồn vốn, viện phí... để đầu tư thực lý do cơ bản sau: (i) Thực chất kiểm toán chuyên đề<br /> hiện đầu tư, sửa chữa, mua săm trang thiết bị y tế. là kiểm toán chuyên sâu một chủ đề chính, vì vậy<br /> việc lựa chọn chủ đề để kiểm toán phải xuyên suốt,<br /> Thứ ba, Cuộc kiểm toán chuyên đề thường<br /> mang tính điển hình của hệ thống các cơ quan<br /> áp dụng cả nội dung 3 loại hình kiểm toán (kiểm<br /> quản lý; (ii) Để đánh giá sâu rộng chủ đề phải tiến<br /> toán tuân thủ, kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt<br /> hành kiểm toán ở nhiều cơ quan, đơn vị và gắn kết<br /> động). Kiểm toán chuyên đề đi sâu vào một lĩnh<br /> 3 loại hình kiểm toán vì ngoài đánh giá việc tuân<br /> vực để kiểm toán, có tính chuyên sâu cao và vấn đề<br /> thủ chế độ, chính sách, các quy định của Nhà nước,<br /> được kiểm toán được xem xét một cách kỹ lưỡng,<br /> việc tổng hợp lập các báo cáo tài chính thì đánh<br /> ở nhiều khía cạnh khác nhau nên ngoài việc kiểm<br /> giá tính hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động cũng<br /> toán tính tuân thủ, tính đúng đắn, hợp pháp của<br /> như tính kinh tế trong việc sử dụng các nguồn lực<br /> báo cáo tài chính như các cuộc kiểm toán thông<br /> của đơn vị là nội dung kiểm toán không thể thiếu;<br /> thường thì kiểm toán chuyên đề có đầy đủ điều<br /> (iii) Việc xuất hiện các cuộc kiểm toán chuyên đề<br /> kiện để xem xét, đánh giá tính kinh tế, tính hiệu lực<br /> trong hoạt động kiểm toán là một tất yếu trong quá<br /> và hiệu quả của hoạt động (kiểm toán hoạt động).<br /> trình phát triển của một cơ quan Kiểm toán nhà<br /> Hơn nữa, bất cứ cuộc kiểm toán chuyên đề nào<br /> nước, vì chỉ có kiểm toán chuyên đề mới có kết quả<br /> cũng phải đề cập đến hiệu quả của việc quản lý, sử<br /> sâu rộng về một lĩnh vực và trả lời được các câu<br /> dụng các nguồn lực, tức là đồng nghĩa với việc phải<br /> hỏi mang tính chuyên môn cao của nội dung được<br /> tiến hành kiểm toán hoạt động.<br /> kiểm toán, kiểm toán chuyên đề như là bước tiến<br /> Thứ tư, Kiểm toán chuyên đề thường không gắn mới của Kiểm toán nhà nước nhằm đáp ứng mục<br /> với 1 năm ngân sách mà gắn với một giai đoạn hay tiêu nâng cao chất lượng kiểm toán.<br /> nhiều năm ngân sách. Ngoài ý nghĩa là để tiết kiệm<br /> 2. Thực trạng và kết quả kiểm toán Chuyên đề<br /> nhân lực, vật lực việc kiểm toán được tiến hành<br /> trong thời gian qua tại Kểm toán nhà nước Khu<br /> gắn với nhiều năm ngân sách nhằm so sánh giữa<br /> vực XII<br /> các năm và có khoảng thời gian đủ dài để đánh<br /> giá chính xác, khách quan lĩnh vực, nội dung được a. Thực trạng chung<br /> kiểm toán. Những đặc trưng trên đều xuất phát từ - Các cuộc kiểm toán chuyên đề thường là<br /> <br /> 76 Số 140 - tháng 6/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br /> những cuộc kiểm toán xuất phát từ dư luận xã hội, b. Kết quả đạt được<br /> yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng (1) Kết quả chung của Kiểm toán nhà nước:<br /> Chính phủ do đó những nội dung mục tiêu liên Trong những năm qua, Kiểm toán nhà nước cũng<br /> quan đến cuộc kiểm toán chưa được xây dựng một từng bước tiến hành các cuộc kiểm toán chuyên đề,<br /> cách kỹ lưỡng, công phu, cụ thể. Đề cương của trong đó nhiều cuộc có quy mô lớn, phạm vi kiểm<br /> từng cuộc kiểm toán mang tích chất đơn lẻ, nên toán rộng, sử dụng nhiều nguồn lực của nhà nước,<br /> việc vận dung và kế thừa của các Kiểm toán viên có tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của<br /> nhà nước (KTVNN) khi thực hiện kiểm toán còn đất nước, như: (i) Chuyên đề phát hành, quản lý và<br /> gặp những khó khăn nhất định, kế hoạch kiểm toán sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ; (ii) Việc quản lý,<br /> (KHKT) chưa được chi tiết cho từng công việc, khi sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia<br /> lập KHKT chưa xây dựng được Chương trình kiểm về xây dựng nông thôn mới; (iii) Công tác quản lý<br /> toán. Một số nội dung kiểm toán chưa đầy đủ, còn hoàn thuế giá trị gia tăng; (iv) Chuyên đề quản lý<br /> chung chung, chưa phù hợp cho cả cuộc kiểm toán nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản; (v)<br /> cũng như từng đơn vị được kiểm toán. Chuyên đề quản lý, sử dụng vốn ODA; (vi) Mua<br /> - Việc bố trí nhân lực cho cuộc kiểm toán chưa sắm trang thiết bị y tế... với nhiều phương thức tổ<br /> được đồng đều giữa các tổ kiểm toán, công tác đào chức kiểm toán khác nhau. Kết quả các cuộc kiểm<br /> tạo, tập huấn, hướng dẫn thực hiện hồ sơ biểu mẫu toán này đã phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều<br /> còn nhiều hạn chế, các kiến nghị của các tổ kiểm hành NSNN, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội<br /> toán chưa được thống nhất khi đơn vị được kiểm của Chính phủ, việc giám sát của Quốc hội và Hội<br /> toán có cùng nội dung sai sót giống nhau. Chưa đồng nhân dân các cấp.<br /> xây dựng được tiêu chuẩn, thước đo để đánh đánh (2) Kết quả cụ thể tại Kiểm toán nhà nước Khu<br /> giá tính kinh tế, tính hiệu quả và hiệu lực cho một vực XII: Thực hiện theo kế hoạch chung của ngành,<br /> cuộc kiểm toán. từ năm 2012 - 2018, Kiểm toán nhà nước Khu vực<br /> - Các KTVNN chưa được tiếp cận nhiều về XII đã thực hiện một số cuộc kiểm toán chuyên<br /> kiểm toán chuyên đề, đặc biệt là ở các Kiểm toán đề như: (i) Chương trình mục tiêu quốc gia về xây<br /> nhà nước Khu vực, chưa xây dựng nội dung đào dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2014 của tỉnh<br /> tạo để các KTVNN có đủ kỹ năng và kiến thức tiếp Gia Lai và Đắk Lắk; (ii) Công tác mua sắm, quản lý,<br /> cận chính sách cũng như các phương diện quản lý sử dụng thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế và hoạt<br /> trước khi thực hiện những cuộc kiểm toán chuyên động đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2015<br /> đề, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng về điều kiện, nhân lực của các Sở Y tế và các Bệnh viện tuyến tỉnh tại<br /> cho cuộc kiểm toán, một số KTVNN chưa nêu cao các tỉnh Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum; (iii) Công<br /> tinh thần khi được giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tác quản lý sử dụng đất tại các công ty nông lâm<br /> toán chuyên đề đặc biệt là những chuyên đề mang nghiệp do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý; (iv) công<br /> tính chất chất an sinh xã hội. tác quản lý thu NSNN năm 2017 của Cục Hải quan<br /> Đắk Lắk và Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum. Kết<br /> - Trong thời gian qua, KTNN chưa xây dựng kế<br /> quả của các cuộc kiểm toán chuyên đề đều để lại<br /> hoạch trung hạn và kế hoạch hằng năm về kiểm<br /> những dấu ấn đáng kể trong hoạt động kiểm toán<br /> toán chuyên đề, trong đó cốt lõi là xác định các lĩnh<br /> của Kiểm toán nhà nước nói chung và Kiểm toán<br /> vực được kiểm toán có tính thời sự được Quốc hội,<br /> nhà nước Khu vực XII nói riêng.<br /> Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước và dư<br /> luận xã hội quan tâm; phù hợp với yêu cầu phải Một số kết quả cụ thể đạt được<br /> tăng cường quản lý để đạt hiệu quả cao hơn. Đa a. Về mục tiêu của cuộc kiểm toán: (i) Đánh giá<br /> dạng hóa các hình thức tổ chức kiểm toán chuyên hoạt động điều hành, quản lý sử dụng tài chính<br /> đề cho phù hợp với chủ đề, đặc điểm của lĩnh vực công, tài sản công (ii) Đánh giá việc tuân thủ pháp<br /> kiểm toán và khách thể kiểm toán. luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả mua sắm, quản<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 140 - tháng 6/2019 77<br /> TÖØ LYÙ LUAÄN ÑEÁN THÖÏC TIEÃN<br /> <br /> lý và sử dụng tài sản; (iii) Đánh giá việc thực hiện thuốc theo kết quả trúng thầu vượt tỷ lệ quy định<br /> chức năng quản lý nhà nước do địa phương quản lý. (có những trường hợp vượt trên 120%). Bên cạnh<br /> đó, việc quản lý đất nông lâm trường tại tỉnh Đắk<br /> b. Nội dung của cuộc kiểm toán: Trên cơ sở mục<br /> Lắk còn nhiều bất cập như: (i) Một số diện tích đất<br /> tiêu của cuộc kiểm toán, các đoàn kiểm toán chuyên<br /> được Nhà nước2 thu hồi nhưng bàn giao đất trên<br /> đề đã thiết kế một số nội dung kiểm toán riêng cho<br /> thực địa, dẫn đến địa phương chưa đưa vào quản<br /> từng cuộc kiểm toán, đánh giá các hoạt động theo<br /> lý, sử dụng, gây lãng phí, thất thoát tài nguyên của<br /> từng nội dung cụ thể của từng chuyên đề: Ví dụ đối<br /> Nhà nước, thời gian không có sự quản lý của cơ<br /> với chuyên đề ‘‘Công tác quản lý, sử dụng đất tại các<br /> quan quản lý nhà nước là trên 10 năm; (ii) diện<br /> công ty nông lâm nghiệp do UBND tỉnh Đắk Lắk<br /> tích đất của các công ty nông, lâm nghiệp bị lấn<br /> quản lý’’, Đoàn KTNN đã xác định được nội dung<br /> chiếm diễn ra thời gian dài với quy mô lớn, trên<br /> đó là việc chấp hành pháp luật, chính sách trong<br /> diện rộng, nhưng không được các cơ quan quản lý<br /> quản lý và sử dụng đất; việc chấp hành chế độ tài<br /> nhà nước xử lý theo quy định hiện hành, giai đoạn<br /> chính kế toán; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính<br /> 2006-2016 diện tích đất do các công ty lâm nghiệp<br /> trong quản lý, sử dụng đất; việc sắp xếp, đổi mới và<br /> đang quản lý bị lấn chiếm là 24.495 ha3 và đã làm<br /> nâng cáo hiệu quả hoạt động tại các công ty nông<br /> mất 20.394,7 ha4 rừng tự nhiên, gây thiệt hại tối<br /> lâm nghiệp do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý, hay<br /> thiểu theo đơn giá trồng rừng mới thay thế thì số<br /> như “Công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc,<br /> tiền lên tới 1.725.391trđ; (iii) chủ trương chuyển<br /> vật tư y tế, trang thiết bị y tế và hoạt động đầu tư<br /> đổi rừng tự nhiên sang trồng cây công nghiệp<br /> xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2015 của các Sở<br /> không đạt mục tiêu đề ra, các dự án chuyển đổi<br /> Y tế và các Bệnh viện tuyến tỉnh tại các tỉnh Đắk<br /> chậm thực hiện dự án hoặc không thực hiện dự<br /> Nông, Gia Lai, Kon Tum”, nội dung Đoàn xác định<br /> án, làm mất rừng tự nhiên, nhưng không có rừng<br /> đó là đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh<br /> trồng thay thế.<br /> tế, hiệu lực, hiệu quả mua sắm, quản lý và sử dụng<br /> thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế và đầu tư xây dựng 4. Một số giải pháp đề xuất nâng cao chất<br /> cơ bản của Sở Y tế và các bệnh viện tuyến tỉnh. lượng kiểm toán chuyên đề<br /> <br /> c. Một số kết quả kiểm toán cụ thể: Qua nghiên Trên cơ sở nghiên cứu kết quả của các cuộc<br /> cứu các Báo cáo kiểm toán chuyên đề của đơn vị1 kiểm toán chuyên đề của Kiểm toán nhà nước nói<br /> thực hiện trong thời gian qua thì bên cạnh những chung và Kiểm toán nhà nước Khu vực XII nói<br /> kết quả về xử lý tài chính KTNN Khu vực XII còn riêng trong thời gian qua. Tác giả đề xuất một số<br /> phát hiện nhiều vấn đề, bất cập trong quá trình giải pháp gồm phần nâng cao chất lượng kiểm toán<br /> quản lý và điều hành của đơn vị được kiểm toán. chuyên đề, cụ thể như sau:<br /> Nổi bật như: (i) Nhiều thiết bị y tế, hóa chất có giá Một là, Về tiêu chí để lựa chọn chủ đề cho một<br /> trúng thầu chênh lệch rất cao so với giá nhập khẩu cuộc kiểm toán chuyên đề cần phải căn cứ trên các<br /> của các đơn vị cung cấp, giá trúng thầu tăng khoảng tiêu chí sau: (i) Chủ đề kiểm toán phải phát sinh<br /> 54% so giá nhập khẩu làm thiệt hại cho NSNN và tại nhiều cơ quan, đơn vị và có mô hình hoạt động<br /> tăng chi phí cho bệnh viện; (ii) một số trang thiết giống nhau về chức năng, nhiệm vụ tương đồng;<br /> bị y tế được đầu tư mua sắm nhưng không sử dụng (ii) chủ đề được lựa chọn kiểm là những nội dung,<br /> gây lãng phí NSNN; (iii) công tác tổ chức đấu thầu sự việc lặp đi lặp lại chứ không phải chỉ xảy ra một<br /> thuốc, vật tư y tế quá chậm so với kế hoạch mua lần. Nghĩa là chủ đề đó phải là hoạt động thường<br /> sắm thuốc, vật tư y tế trong năm, gây khó khăn xuyên của đơn vị; (iii) chủ đề kiểm toán phải phù<br /> cho việc phục vụ khám và điều trị bệnh; (iv) mua hợp với khả năng, trình độ và nguồn nhân lực của<br /> <br /> 1<br /> Kiểm toán nhà nước Khu vực XII;<br /> 2<br /> UBND tỉnh Đắk Lắk;<br /> 3&4<br /> Số liệu tại báo cáo Kiểm toán được phát hành của Công tác quản lý, sử dụng đất tại các Công ty nông lâm nghiệp do UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý.<br /> <br /> <br /> 78 Số 140 - tháng 6/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br /> Kiểm toán nhà nước, việc lựa chọn chủ đề kiểm chỉnh kịp thời để phù hợp với thực tế trên cơ sở đáp<br /> toán phải xuất phát từ năng lực cũng như trình độ ứng được mục tiêu kiểm toán. (iii) Kế hoạch kiểm<br /> nghiệp vụ chuyên môn hiện có của đội ngũ kiểm toán phải xây dựng được phương pháp, chương<br /> toán viên. Mỗi kiểm toán viên tham gia cuộc kiểm trình kiểm toán, cách thức thu thập bằng chứng<br /> toán chuyên đề đều phải am hiểu tường tận về lĩnh kiểm toán phù hợp với từng mục tiêu, nội dung<br /> vực lựa chọn kiểm toán và nội dung kiểm toán kiểm toán, kế hoạch kiểm toán phải xác định rõ<br /> được phân công. những vấn đề mang tính trọng yếu, đánh giá và ước<br /> Hai là, Việc lập kế hoạch kiểm toán phải chi tiết, lượng đúng rủi ro kiểm toán để áp dụng phương<br /> cụ thể hóa đến từng nội dung kiểm toán, khi lập pháp kiểm toán cho phù hợp; (iv) Việc bố trí nhân<br /> kế hoạch kiểm toán ngoài việc thực hiện đúng quy lực phải đồng đều giữa các tổ kiểm toán để có các<br /> định của Kiểm toán nhà nước cần phải lưu ý một đánh giá, kết luận, kiến nghị xác đáng cùng hướng<br /> số vấn đề sau: (i) Kế hoạch kiểm toán phải cụ thể tới việc thực hiện mục tiêu kiểm toán và phù hợp<br /> các mục tiêu, nội dung kiểm toán, những mục tiêu với thực tế hoạt động của đơn vị. Điều kiện này là<br /> này phải thể hiện được đặc thù của cuộc kiểm toán, rất quan trọng vì kiểm toán chuyên đề được tiến<br /> bao quát hết lĩnh vực được kiểm toán và chi tiết hành tại các đơn vị có mô hình hoạt động, chức<br /> theo từng nội dung kiểm toán. Việc cụ thể các mục năng nhiệm vụ tương đồng nên lực lượng kiểm<br /> tiêu kiểm toán phải đạt được yêu cầu vừa là mục toán viên phải đồng đều để có cùng một cách nhìn,<br /> tiêu cho cả cuộc kiểm toán và cũng là mục tiêu phải cùng một cách đánh giá, nhận xét đối với những sai<br /> đạt được khi kiểm toán tại các đơn vị; (ii) Kế hoạch sót, tồn tại của các đơn vị khác nhau;<br /> kiểm toán phải chi tiết nội dung kiểm toán để ngay Bốn là, Đào tạo đội ngũ cán bộ để thực hiện kiểm<br /> từ đầu từng tổ kiểm toán, từng kiểm toán viên phải toán chuyên đề. Đây là nội dung cần thiết quyết<br /> nắm và hiểu rõ tất cả các nội dung phải tiến hành định sự thành bại khi tổ chức kiểm toán chuyên<br /> kiểm toán, nội dung kiểm toán phải đầy đủ, phù đề, cần có nội dung đào tạo để các KTVNN có đủ<br /> hợp cho cả cuộc kiểm toán cũng như từng đơn vị kỹ năng và kiến thức tiếp cận chính sách cũng như<br /> cụ thể được kiểm toán. các phương diện quản lý trước khi thực hiện kiểm<br /> Ba là, Quá trình thực hiện kiểm toán phải điều toán, cần thay đổi cách thức, nội dung đào tạo để<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 140 - tháng 6/2019 79<br /> TÖØ LYÙ LUAÄN ÑEÁN THÖÏC TIEÃN<br /> <br /> có các kiểm toán viên chuyên sâu, am hiểu các lĩnh biểu phù hợp để thu thập đầy đủ các thông tin, tài<br /> vực và am hiểu quản lý, kinh tế, tài chính vĩ mô từ liệu, số liệu phục vụ hoạt động kiểm toán. Thiết kế<br /> đó có thể tiếp cận chính sách một cách am tường; mẫu biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán phù<br /> Năm là, (i) Chuẩn bị điều kiện, nhân lực kỹ hợp với mẫu biểu do ngành quy định và bổ sung<br /> lưỡng cho cuộc kiểm toán. Những điều kiện cần thêm mẫu biểu, kết cấu mẫu biểu phù hợp với yêu<br /> thiết cho cuộc kiểm toán phải được chuẩn bị chu cầu của cuộc kiểm toán. Nhất là các chỉ tiêu, mẫu<br /> đáo như điều kiện vật chất (các trang thiết bị, công biểu liên quan đến việc đánh giá tính kinh tế, hiệu<br /> cụ dụng cụ phục vụ kiểm toán...) đồng thời phải quả, hiệu lực của việc quản lý sử dụng các nguồn<br /> tổ chức tập huấn để kiểm toán viên nhận thức rõ lực kinh tế, tài chính; (ii) Xây dựng quy trình hoặc<br /> về đơn vị được kiểm toán; nhận thức rõ nhiệm vụ hướng dẫn kiểm toán phù hợp với đặc thù của<br /> phải thực hiện; nắm bắt và hiểu rõ cách thức tiến việc kiểm toán chuyên đề. Tăng cường mối quan<br /> hành kiểm toán cũng như hướng xử lý các sai sót, hệ phối hợp giữa các đơn vị tham gia kiểm toán<br /> vi phạm của đơn vị... để thực hiện một cách thống chuyên đề như xây dựng đề cương kiểm toán, tổ<br /> nhất giữa các kiểm toán viên cũng như các tổ kiểm chức thực hiện kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán.<br /> toán; (ii) Cần có những chế độ thích đáng, kịp Đổi mới phương pháp kiểm toán theo hướng chú<br /> thời nhằm nâng cao động lực thúc đẩy cho những trọng phương pháp tiếp cận theo vấn đề, đồng thời,<br /> KTVNN thực hiện công các kiểm toán Chuyên đề; tăng cường việc tổng kết, trao đổi kinh nghiệm sau<br /> khi kết thúc kiểm toán các chuyên đề lớn để cải tiến<br /> Sáu là, Xây dựng được tiêu chuẩn, thước đo để và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán chuyên<br /> đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả. Đây là điều đề sau...<br /> kiện quyết định đến việc thực hiện thành công các<br /> mục tiêu, nội dung liên quan đến kiểm toán hoạt Chín là, Xây dựng kế hoạch trung hạn và kế<br /> động trong kế hoạch kiểm toán được phê duyệt. hoạch hằng năm về kiểm toán chuyên đề, trong<br /> Việc xây dựng tiêu chuẩn, thước đo để đánh giá tính đó cốt lõi là xác định các lĩnh vực được kiểm toán<br /> kinh tế, tính hiệu quả có thể dựa vào hệ thống tiêu có tính thời sự được Quốc hội, Chính phủ, các cơ<br /> chuẩn, định mức có sẵn (do Nhà nước ban hành quan quản lý nhà nước và dư luận xã hội quan tâm;<br /> hoặc đơn vị xây dựng), có thể phải tự xây dựng căn phù hợp với yêu cầu phải tăng cường quản lý để<br /> cứ vào quy trình hoạt động, so sánh giữa các đơn đạt hiệu quả cao hơn. Đa dạng hóa các hình thức<br /> vị có quy mô hoạt động và nhiệm vụ tương đồng. tổ chức kiểm toán chuyên đề cho phù hợp với chủ<br /> Tiêu chuẩn, thước đo được xây dựng ngay khi lập đề, đặc điểm của lĩnh vực kiểm toán và khách thể<br /> kế hoạch kiểm toán, điều chỉnh kịp thời trong quá kiểm toán.<br /> trình thực hiện kiểm toán và phải được áp dụng<br /> thống nhất trong toàn Đoàn kiểm toán. TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1. Luật Kiểm toán và các văn bản hướng dẫn;<br /> Bảy là, Tổ chức, quản lý chặt chẽ hoạt động<br /> 2. Các báo cáo kiểm toán chuyên đề đã phát<br /> của đoàn kiểm toán và các tổ kiểm toán thông qua hành của Kiểm toán nhà nước và Kiểm<br /> hình thức báo cáo, kiểm tra, soát xét. Duy trì tốt toán Khu vực XII;<br /> mối quan hệ trao đổi thông tin giữa Tổ trưởng với 3. Một số đề cương kiểm toán chuyên đề của<br /> Trưởng đoàn, giữa Tổ trưởng với các kiểm toán KTNN;<br /> viên và giữa các Tổ kiểm toán để bảo đảm thống 4. Tài liệu hội thảo Kiểm toán chuyên đề của<br /> nhất trong hoạt động kiểm toán, phổ biến kịp thời Kiểm toán nhà nước ngày 16/11/2018;<br /> những thay đổi về nội dung kiểm toán, cách thức 5. Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán số<br /> 216/4/2018, Báo Kiểm toán số 48 ra ngày<br /> tiến hành kiểm toán cũng như kinh nghiệm kiểm 29/11/2018.<br /> toán mà các kiểm toán viên thu thập được trong<br /> quá trình kiểm toán. Ngày nhận bài: 29/5/2019<br /> Tám là, (i) Xây dựng được một hệ thống mẫu Ngày duyệt đăng: 3/6/2019<br /> <br /> 80 Số 140 - tháng 6/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2