intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Chia sẻ: ViUzumaki2711 ViUzumaki2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

20
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm qua Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đến công tác phát triển ”Đội ngũ hiệu trưởng” nói chung và ”Đội ngũ hiệu trưởng” trường trung học phổ thông - tỉnh Bolikhamxay nói riêng, tuy nhiên kết quả vẫn còn hạn chế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông tỉnh Bolikhamxay nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong bối cảnh đổi mới giáo dục

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE<br /> Educational Sci., 2016, Vol. 61, No. 1, pp. 136-145<br /> This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn<br /> <br /> DOI: 10.18173/2354-1075.2016-0016<br /> <br /> GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC<br /> PHỔ THÔNG TỈNH BOLIKHAMXAY NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ<br /> NHÂN DÂN LÀO TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC<br /> Dao Heuang Som Bath<br /> Phòng Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bolikhamxay, CHDCND Lào<br /> Tóm tắt. Trong những năm qua Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có<br /> nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đến công tác phát triển ”Đội ngũ hiệu trưởng” nói<br /> chung và ”Đội ngũ hiệu trưởng” trường trung học phổ thông - tỉnh Bolikhamxay nói riêng,<br /> tuy nhiên kết quả vẫn còn hạn chế. Qua kết quả khảo sát thực tế công tác phát triển đội ngũ<br /> hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tỉnh Bolikhamxay tác giả đề xuất 06 giải pháp<br /> nhằm góp phần cải thiện chất lượng đội ngũ hiệu trưởng, giúp các hiệu trưởng nâng cao<br /> năng lực quản lí, nhận thức đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.<br /> Từ khóa: Đội ngũ, giải pháp, hiệu trưởng, phát triển, trung học phổ thông.<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Mở đầu<br /> <br /> Đội ngũ CBQL nói chung và đội ngũ hiệu trưởng nói riêng có vai trò hết sức quan trọng<br /> quyết định đến thành công của Nhà trường. Người hiệu trưởng không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản<br /> lí vi mô với tư cách là chủ thể quản lí một đơn vị, mà còn thực hiện nhiệm vụ quản lí vĩ mô như<br /> các nhà quản lí thực hiện chương trình giáo dục, xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường,... nhằm<br /> mục đích nâng cao chất lượng giáo dục [1, 2, 3, 6].<br /> Tỉnh Bolikhamxay là một tỉnh có nhiều tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên như đất, nước,<br /> rừng, khoáng sản và sự đa dạng về sinh thái. Tuy nhiên, nền kinh tế của tỉnh phụ thuộc chủ yếu vào<br /> nông nghiệp, dân trí chưa cao, cơ sở vật chất cho giáo dục còn nghèo nàn, lạc hậu. Tính đến năm<br /> 2013, tỉnh Bolikhamxay có 20 trường trung học phổ thông với 30.000 học sinh và 687 cán bộ giáo<br /> viên. Trong những năm vừa qua, việc xây dựng phát triển đội ngũ hiệu trưởng nói chung và đội<br /> ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông nói riêng của tỉnh Bolikhamxay đã có những chuyển<br /> biến và đạt được được những kết quả nhất định. Tuy nhiên trước yêu cầu đổi mới giáo dục, đặt<br /> ra cho đội ngũ hiệu trưởng những cơ hội và thách thức mới. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành<br /> Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào lần thứ 9 (Khóa IX) ngày 17-21-2011 đã xác định: Đổi<br /> mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước CHDCND Lào theo hướng chuẩn hóa, dân chủ và hội<br /> nhập quốc tế” trong đó nội dung phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu<br /> đổi mới giáo dục và đào tạo là nội dung then chốt [4]. Nội dung nghiên cứu bài báo tập chung vào<br /> việc nghiên cứu lí luận và khảo sát, đánh giá thực trạng một cách khách quan đội ngũ hiệu trưởng<br /> các trường trung học phổ thông tỉnh Bolikhamxay để đưa ra các giải pháp phát triển đội ngũ hiệu<br /> trưởng các trường trung học phổ thông của tỉnh.<br /> Ngày nhận bài: 10/8/2015. Ngày nhận đăng: 15/1/2016.<br /> Liên hệ: Dao Heuang Som Bath, e-mail: daoheuang.sbk@gmail.com<br /> <br /> 136<br /> <br /> Giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường Trung học phổ thông tỉnh Bolikhamxay...<br /> <br /> 2.<br /> 2.1.<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu<br /> Về lí luận<br /> <br /> Qua quá trình tìm hiểu, phân tích tác giả đưa ra một số kết quả nghiên cứu lí luận như sau:<br /> - Tác giả đã tìm hiểu về tổng quan vấn đề nghiên cứu trong đó có các công trình nghiên cứu<br /> trong nước và các công trình nghiên cứu nước ngoài<br /> - Đã phân tích được những nét cơ bản của đổi mới giáo dục của nước Lào để từ đó đưa ra<br /> những hướng mới trong việc phát triển đội ngũ;<br /> - Đã hệ thống hóa các lí thuyết nghiên cứu về vấn đề phát triển đội ngũ nói chung và phát<br /> triển đội ngũ Hiệu trưởng trường THPT nói riêng, bao gồm các khái niệm như đội ngũ, hiệu trưởng,<br /> đội ngũ hiệu trưởng, đội ngũ hiệu trưởng trường THPT, phát triển, phát triển đội ngũ hiệu trưởng<br /> trường THPT;<br /> - Dựa trên sự phối hợp giữa lí thuyết phát triển nguồn nhân lực với lí luận quản lí đội ngũ<br /> nhân sự trong một tổ chức; tác giả chỉ ra 06 nội dung hoạt động phát triển ĐNHT trường THPT<br /> là: Lập kế hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THPT; Lựa chọn, bổ nhiệm, sử dụng, luân<br /> chuyển và miễn nghiệm hiệu trưởng trường THPT; Sử dụng đội ngũ hiệu trưởng; Đào tạo, bồi<br /> dưỡng đội ngũ hiệu trưởng các trường THPT; Kiểm tra và đánh giá hoạt động của đội ngũ hiệu<br /> trưởng các trường THPT; Thực hiện chính sách cán bộ và tạo động lực phát triển đội ngũ Hiệu<br /> trưởng trường THPT.<br /> - Đã nhận định được 03 yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THPT<br /> trong giai đoạn hiện nay đó là: yếu tố thuộc về chủ thể quản lí; yếu tố thuộc về đối tượng quản lí<br /> và các yếu tố thuộc về môi trường quản lí.<br /> - Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THPT từ đó<br /> rút ra bài học đối với nước CHDCND Lào nói chung và tỉnh Bolikhamxay nói riêng.<br /> Như vậy để phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bolikhamxay<br /> có chất lượng và mang lại hiệu quả thiết thực; phải đựa trên các tri thức cơ bản của lí luận về phát<br /> triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THPT nêu trên, đồng thời phải dựa vào thực trạng phát triển<br /> đội ngũ hiệu trưởng các trường THPT của Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Bolikhamxay. Những kết<br /> quả nghiên cứu thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THPT của Sở giáo dục và Thể<br /> thao tỉnh Bolikhamxay sẽ được tác giả trình bày trong phần nội dung tiếp theo dưới đây.<br /> <br /> 2.2.<br /> <br /> Thực trạng phát triển đội ngũ hiệu trưởng các trường THPT tỉnh<br /> Bolikhamxay<br /> <br /> 2.2.1. Giới thiệu sơ lược về đánh giá thực trạng<br /> Để đánh giá thực trạng ĐNHT và công tác phát triển ĐNHT, tác giả lựa chọn cả phương<br /> pháp nghiên cứu số lượng (thông qua bảng hỏi) và phương pháp nghiên cứu chất lượng (thông qua<br /> phỏng vấn sâu một số chuyên gia). Sự kết hợp này sẽ nâng cao giá trị của dữ liệu, bởi nó giúp<br /> tác giả có cái nhìn toàn diện hơn, sâu sắc và đầy đủ hơn về bản chất sự việc (Greene và Caracelli,<br /> 1997) [5].<br /> * Khách thể khảo sát: Tổng 54 người cụ thể gồm 02 đối tượng sau:<br /> + Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông của tỉnh Bolikhamxay: 20 người.<br /> + Các lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo và sở GD&ĐT - tỉnh Bolikhamxay tổng 34 phiếu.<br /> * Các nội dung khảo sát: 05 nội dung<br /> 01. Lập kế hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng;<br /> 137<br /> <br /> Dao Heuang Som Bath<br /> <br /> 02. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng;<br /> 03. Bổ nhiệm, sử dụng, luân chuyển, miễn nhiệm đội ngũ hiệu trưởng;<br /> 04. Kiểm tra, đánh giá đội ngũ hiệu trưởng.<br /> 05. Tạo động lực và môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ hiệu trưởng.<br /> Mỗi nội dung được đánh giá ở 04 mức cụ thể: Tốt (04 điểm); Khá (03 điểm); Trung bình<br /> (02 điểm); Yếu (01 điểm), có thể xác định và so sánh các nội dung thông qua giá trị trung bình<br /> là X.<br /> Tốt: 3,25 ≤ X ≤ 4 điểm, Khá: 2,5 ≤ X ≤ 3,24 điểm, Trung bình: 1,75 ≤ X ≤ 2,49 điểm,<br /> Yếu: 1 ≤ X ≤ điểm.<br /> Phân tích kết quả khảo sát<br /> Bảng1: Kết quả khảo sát các khách thể đánh giá<br /> TT<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> Tốt<br /> <br /> Nội dung<br /> SL<br /> Lập kế hoạch<br /> phát triển đội ngũ<br /> hiệu trưởng<br /> Đào tạo, bồi<br /> dưỡng đội ngũ<br /> hiệu trưởng;<br /> Bổ nhiệm, sử<br /> dụng,<br /> luân<br /> chuyển,<br /> miễn<br /> nhiệm đội ngũ<br /> hiệu trưởng<br /> Kiểm tra, đánh<br /> giá đội ngũ hiệu<br /> trưởng<br /> Tạo động lực và<br /> môi trường làm<br /> việc thuận lợi<br /> cho đội ngũ hiệu<br /> trưởng<br /> <br /> Khá<br /> <br /> Trung bình<br /> <br /> Yếu<br /> <br /> n<br /> <br /> XT B<br /> <br /> Thứ<br /> bậc<br /> <br /> TL% SL<br /> <br /> TL% SL<br /> <br /> TL%<br /> <br /> SL<br /> <br /> TL%<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5,56<br /> <br /> 9<br /> <br /> 16,67 30<br /> <br /> 55,56<br /> <br /> 12<br /> <br /> 22,22 54<br /> <br /> 2,06<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5,56<br /> <br /> 7<br /> <br /> 12,96 33<br /> <br /> 61,11<br /> <br /> 11<br /> <br /> 20,37 54<br /> <br /> 2,04<br /> <br /> 1<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5,56<br /> <br /> 9<br /> <br /> 16,67 32<br /> <br /> 59,26<br /> <br /> 10<br /> <br /> 18,52 54<br /> <br /> 2,09<br /> <br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5,56<br /> <br /> 11<br /> <br /> 20,37 31<br /> <br /> 57,41<br /> <br /> 9<br /> <br /> 16,67 54<br /> <br /> 2,15<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3,7<br /> <br /> 9<br /> <br /> 16,67 34<br /> <br /> 62,96<br /> <br /> 9<br /> <br /> 16,67 54<br /> <br /> 2,07<br /> <br /> 3<br /> <br /> Qua bảng này, có thể nhận thấy, các nội dung đều được thực hiện đầy đủ, nhưng mức độ và<br /> hiệu quả thực hiện ở từng nội dung cụ thể có sự khác nhau. Kết hợp với trao đổi phỏng vấn sâu, có<br /> thể đánh giá từng nội dung cụ thể như sau:<br /> * Thực trạng công tác lập kế hoạch phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường THPT tỉnh<br /> Bolikhamxay.<br /> Để nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng, trong những năm qua Sở GD&ĐT cũng đã<br /> triển khai công tác này. Tuy nhiên, trên thực tế công tác này chưa thực sự đem lại hiệu quả vì việc<br /> lập kế hoạch dường như chỉ được tiến hành theo quy định, bắt buộc không có sự chủ động, xuất<br /> phát từ tình hình thực tế thậm chí có một số bản kế hoạch còn chịu sự chi phối của khách thể, định<br /> kiến cá nhân, tiêu cực.<br /> Kết quả điều tra 54 khách thể cho thấy có 03 khách thể tương ứng 5,56% đánh giá ở mức<br /> 138<br /> <br /> Giải pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường Trung học phổ thông tỉnh Bolikhamxay...<br /> <br /> tốt, có 9 khách thể tương ứng 16,67% đánh giá ở mức khá; có 30 khách thể tương ứng 55,56%<br /> đánh giá ở mức trung bình; có 12 khách thể tương ứng 22,22% đánh giá ở mức yếu. Do đó điểm<br /> trung bình công tác này X =2,06, đạt mức trung bình. Xếp thứ 2/5 nội dung đánh giá.<br /> Đây cũng là một trong những nguyên nhân lí giải tình trạng đội ngũ hiệu trưởng các trường<br /> THPT tỉnh Bolikhamxay vẫn đảm bảo về số lượng nhưng chưa đạt chuẩn về chất lượng [7].<br /> * Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng các trường THPT tỉnh Bolikhamxay.<br /> Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ<br /> hiệu trưởng được thực hiện trên phạm vi cả nước. Trọng tâm của công tác này chính là bồi dưỡng<br /> chuẩn hóa và nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ.<br /> Bên cạnh kết quả thực tế đã làm được, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng<br /> trường trung học phổ thông vẫn còn nhiều hạn chế như: chủ yếu tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng<br /> nâng cao trình độ chuyên môn, việc đào tạo, bồi dưỡng về lí luận chính trị và theo chuẩn nghề<br /> nghiệp chưa được quan tâm, do đó khó có thể đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.<br /> Đã có chủ trương tạo điều kiện cho hiệu trưởng -trường trung học phổ thông ở vùng sâu,<br /> vùng xa có nhiều khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được đi học, bồi dưỡng nâng cao trình độ<br /> quản lí. Tuy nhiên, chưa có giải pháp cụ thể, đủ mạnh về chế độ, chính sách để thực hiện có hiệu<br /> quả chủ trương này trên thực tế.<br /> Kết quả khảo sát 54 khách thể cho thấy chỉ có 3 khách thể tương ứng 5,56% đánh giá ở mức<br /> tốt, có 7 khách thể tương ứng 12,96% đánh giá ở mức khá, có 33 khách thể tương ứng 61,11%<br /> đánh giá ở mức trung bình và có 11 khách thể tương ứng 20,37% đánh giá ở mức yếu. Điểm trung<br /> bình công tác này X = 2,04; Đạt mức trung bình. Xếp thứ tự 1/5 trong 5 nội dung khảo sát. Do<br /> đó nội dung này là nội dung cần được quan tâm đầu tiên trong phát triển đội ngũ hiệu trưởng các<br /> trường THPT tỉnh Bolikhamxay<br /> * Thực trạng bổ nhiệm, sử dụng, luân chuyển, miễn nhiệm, đội ngũ hiệu trưởng các trường<br /> THPT tỉnh Bolikhamxay.<br /> Việc bố trí, đề bạt hiệu trưởng trường THPT nhìn chung đều dựa vào quy định của Đảng,<br /> Nhà nước về tiêu chuẩn cán bộ quản lí, lãnh đạo, trong đó các tiêu chuẩn cốt lõi là trình độ, năng<br /> lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức. Quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung học phổ<br /> thông được thực hiện theo các quy định của Đảng, Nhà nước và quy định cụ thể của Tỉnh ủy tỉnh<br /> Bolikhamxay.<br /> Về cơ bản phần lớn các hiệu trưởng được đề bạt đều là những người có trình độ chuyên môn,<br /> năng lực -lãnh đạo, quản lí và có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Thông qua việc bổ nhiệm, bố<br /> trí, sử dụng, luân chuyển, miễn nhiệm, đội ngũ, Sở GD&ĐT đã có một đội ngũ hiệu trưởng vững<br /> vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức, tinh thần<br /> trách nhiệm và năng lực.<br /> Tuy vậy, công tác bổ nhiệm đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông còn một số hạn<br /> chế cần khắc phục: Việc bổ nhiệm, bố trí hiệu trưởng nhiều lúc còn phụ thuộc vào mối quan hệ, áp<br /> lực của cấp trên nên chưa phát huy hết vai trò chủ động của cán bộ cấp cơ sở. Nhiều trường hợp bổ<br /> nhiệm là do mối quan hệ họ hàng, thân thích. Kết quả khảo sát 54 khách thể cho thấy có 03 khách<br /> thể tương ứng 5,56% đánh giá ở mức tốt, có 9 khách thể tương ứng 16,67% đánh giá ở mức khá;<br /> có 32 khách thể tương ứng 59,26% đánh giá ở mức trung bình; có 10 khách thể tương ứng 18,52%<br /> đánh giá ở mức yếu. Điểm trung bình nội dung này đạt X = 2,09 đạt mức trung bình. Nội dung<br /> này được đánh giá đứng thứ 4/5<br /> * Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ hiệu trưởng.<br /> Công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ hiệu trưởng trường trung học phổ thông tỉnh Bolikhaxay<br /> nhìn chung được tổ chức và thực hiện khá bài bản. Hàng năm, phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch<br /> 139<br /> <br /> Dao Heuang Som Bath<br /> <br /> thanh tra, kiểm tra ngay từ đầu năm học, kế hoạch này được thông báo rộng đến các cơ sở. Nội<br /> dung kiểm tra, đánh giá chủ yếu là việc thực hiện nhiệm vụ năm học, quản lí hoạt động dạy học<br /> và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường. Quá trình kiểm tra, đánh giá diễn ra tương đối<br /> nghiêm túc, theo quy định. Tuy nhiên, kết quả khảo sát 54 khách thể cho thấy còn có 9 khách thể<br /> tương ứng 16,67% đánh giá công tác này chưa thực sự hiệu quả (mức yếu); có 31 khách thể tương<br /> ứng 57,41% đánh giá mức trung bình; có 11 khách thể tương ứng 20,37% đánh giá ở mức khá; chỉ<br /> có 03 khách thể tương ứng 5,56% đánh giá ở mức tốt, điểm trung bình X = 2,15; Chính vì vậy,<br /> công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động của đội ngũ hiệu trưởng các trường trung học phổ thông tỉnh<br /> Bolikhamxay còn một số hạn chế như: mới thường xuyên kiểm tra,đánh giá định kì, theo kế hoạch<br /> còn kiểm tra, đánh giá đột xuất rất ít; kiểm tra, đánh giá chưa đủ các nội dung theo quy định; còn<br /> nể nang,...<br /> * Thực trạng tạo động lực và môi trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ hiệu trưởng các<br /> trường THPT tỉnh Bolikhamxay.<br /> Qua điều tra khảo sát cho thấy, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện<br /> kĩ thuật và tài liệu phục vụ công tác và tự học, tự nghiên cứu của hiệu trưởng còn nhiều khó khăn,<br /> thiếu thốn, chưa đáp ứng tốt cho nhu cầu công tác của hiệu trưởng trung học phổ thông. Kết quả<br /> khảo sát 54 khách thể cho thấy có 9 khách thể tương ứng 16,67% đánh giá công tác này thực hiện<br /> chưa tốt, chưa có hiệu quả, chưa tạo động lực làm việc cho đội ngũ hiệu trưởng trường THPT, có<br /> 34 khách thể tương ứng 62,96% đánh giá nội dung này được thực hiện ở mức trung bình; có 9<br /> khách thể tương ứng 16,67% đánh giá nội dung này được thực hiện ở mức khá và chỉ có 02 khách<br /> thể tương ứng 3,7% đánh giá nội dung này được thực hiện ở mức tốt. Số điểm trung bình nội dung<br /> này đạt X = 2,07. Xếp thứ 3/5 nội dung được đánh giá.<br /> * Đánh giá chung về thực trạng phát triển ĐNHT trường THPT Tỉnh Bolikhamxay.<br /> Những điểm mạnh<br /> - Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển: Đã thực hiện tương đối tốt quy<br /> trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển theo quy định của Nhà nước.<br /> - Công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá: Hàng năm phòng GD&ĐT kết hợp với Sở GD&ĐT<br /> xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của nhà trường ở các cấp học. Nội<br /> dung thanh tra, kiểm tra rõ ràng, cụ thể; qua đó đánh giá được việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ<br /> năm học của Hiệu trưởng, CBQL...Công tác thanh tra giúp cho nhiều nhà trường, nhiều CBQL<br /> làm việc hiệu quả hơn, thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình.<br /> - Công tác thực hiện chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thương, kỉ luật: phòng GD&ĐT, Sở<br /> GD&ĐT thực hiện tốt chế độ, chính sách của Nhà nước đối với đội ngũ CBQL nói chung và ĐNHT<br /> nói riêng.<br /> Những điểm yếu<br /> - Công tác quy hoạch đội ngũ hiệu trưởng trường THPT đã được ngành giáo dục và đào tạo<br /> tỉnh Bolikhamxay triển khai thực hiện nhưng chủ yếu ở cấp sở và phòng giáo dục và đào tạo, tại<br /> các trường THPT thì hầu như chưa tổ chức thực hiện.<br /> - Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, bãi miễn: Còn một số trường<br /> hợp bổ nhiệm lại chưa đạt tiêu chuẩn đề ra, công tác luân chuyển chưa thực hiện triệt để, nhiều<br /> người làm hiệu trưởng đã nhiều nhiệm kì.<br /> - Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Do điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, ngân sách giao cho hoạt<br /> động ở các trường quá ít, không có ngân sách riêng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng ở các đơn<br /> vị. Nhiều CBQL trong diện quy hoạch không muốn đi học vì sợ về không biết có được làm hiệu<br /> trưởng hay không, sẽ ảnh hưởng đến công tác ở trường.<br /> - Công tác thực hiện chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỉ luật: Sở GD&ĐT, ban thi đua khen<br /> 140<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2