Giải pháp phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Công đoàn

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
2
lượt xem
1
download

Giải pháp phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Công đoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chất lượng đào tạo là nhiệm vụ chính trị hàng đầu và là yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển của nhà trường. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đào tạo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Bài viết tập trung trình bày các biện pháp giúp nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo chính là tập trung bồi dưỡng phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Công đoàn

GIAÃI PHAÁP PHAÁT TRIÏÍN KÔ NÙNG<br /> CHO SINH VIÏN TRÛÚÂNG ÀAÅI HOÅC CÖ<br /> VUÄ THÕ NGA*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 22/09/2017; ngaây sûãa chûäa: 26/09/2017; ngaây duyïåt àùng: 04/10/2017.<br /> Abstract:<br /> Vietnam Trade Union University is a multi-disciplinary university and training center for trade union officials as w<br /> research center on the working class and trade union of Vietnam Trade Union. For the university, training quality is put at th<br /> prerequisite for the development. In this article, author proposes some measures to improve soft skills development for students<br /> University with aim to enhance quality of training in general and meet requirements of the society.<br /> Keywords:<br /> Development, solutions, soft skills, students, Vietnam Trade Union University.<br /> <br /> T<br /> <br /> rûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân laâ trûúâng àaåi hoåc àa ngaânh,cêu laåc böå nhaâ quaãn trõ doanh nghiïåp taâi ba vaâ tû vêën<br /> laâ trung têm àaâo taåo caán böå cöng àoaân, trung têm hûúáng nghiïåp cho SV...<br /> nghiïn cûáu lñ luêån vïì giai cêëp cöng nhên vaâ cöng<br /> Tuy nhiïn, trong phêìn nùng lûåc cuãa ngûúâi hoåc sau khi<br /> àoaân cuãa töí chûác Cöng àoaân Viïåt Nam. Chêët lûúång àaâo taåotöët nghiïåp (Chuêín àêìu ra cho SV töët nghiïåp caác chûúng<br /> laâ nhiïåm vuå chñnh trõ haâng àêìu vaâ laâ yïëu töë quyïët àõnh sûå töìn<br /> trònh àaâo taåo bêåc àaåi hoåc taåi Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân),<br /> taåi, phaát triïín cuãa nhaâ trûúâng. Vò vêåy, viïåc nêng cao chêëtnhaâ trûúâng múái chó nïu ra nhûäng kiïën thûác vaâ kô nùng<br /> lûúång àaâo taåo àûúåc xaác àõnh laâ nhiïåm vuå troång têm. Möåt<br /> chung, kô nùng chuyïn mön maâ chûa àïì cêåp túái caác KNM<br /> trong nhûäng biïån phaáp àïí nhaâ trûúâng nêng cao chêët lûúång cuå thïí SV cêìn àaåt àûúåc. Baâi viïët naây àïì cêåp giaãi phaáp phaát<br /> àaâo taåo chñnh laâ têåp trung böìi dûúäng phaát triïín <br /> kô nùng mïìm triïín möåt söë <br /> KNM cú baãn nhû: giao tiïëp, ûáng xûã sû phaåm;<br /> (KNM) cho sinh viïn (SV).<br /> kô nùng lùæng nghe, kô nùng thuyïët phuåc...<br /> 1. Àõnh hûúáng cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân<br /> 2. Möåt söë giaãi phaáp nhùçm phaát triïín KNM cho SV<br /> trong viïåc phaát triïín KNM cho SV trong böëi caãnh<br /> Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân<br /> hiïån nay<br /> 2.1. Xêy dûång chûúng trònh vaâ töí chûác àaâo taåo .<br /> Àïí tûâng bûúác nêng cao chêët lûúång àaâo taåo, àaáp ûáng Hiïån nay, söë lûúång mön hoåc KNM vaâ söë tiïët hoåc kô nùng<br /> nhu cêìu cuãa xaä höåi, Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân àaä chuátrong chûúng trònh àaâo taåo cuãa nhaâ trûúâng coân rêët haån chïë.<br /> troång àïën vêën àïì phaát triïín KNM cho SV. Àiïìu naây àûúåc Coân coá nhiïìu KNM thiïët yïëu maâ SV chûa àûúåc trang bõ. Àïí<br /> thïí hiïån trong baãn Cam kïët àaãm baão chêët lûúång<br />  cuãa phaát triïín KNM cho SV, viïåc tùng thïm caác mön hoåc, söë<br /> Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân söë 17/CK-ÀHCÀ ngaây 19/4/ tiïët hoåc cuäng nhû söë lûúång caác buöíi thûåc haânh vïì KNM laâ<br /> 2012. Baãn cam kïët àaä àïì cêåp àïën caác nöåi duång cuå thïí hïët sûác cêìn thiïët. Hònh thûác àaâo taåo theo hoåc chïë tñn chó laâ<br /> trong quaá trònh àaâo taåo cuãa nhaâ trûúâng, àùåc biïåt, trong hònh thûác àaâo taåo múái cuãa nhaâ trûúâng nïn cêìn àûúåc hoaân<br /> chûúng trònh àaâo taåo, Nhaâ trûúâng àaä khùèng àõnh <br /> nghiïn<br /> thiïån hún, hïå thöëng phêìn mïìm quaãn lñ àaâo taåo cêìn àûúåc<br /> cûáu xêy dûång vaâ àûa vaâo giaãng daåy KNM cho SV.<br />  Hoaåt nêng cêëp àïí hoaåt àöång töët hún, taåo àiïìu kiïån thuêån lúåi cho<br /> àöång töí chûác àaâo taåo theo hoåc chïë tñn chó vaâ àöíi múái<br /> SV theo doäi, lêåp kïë hoaåch hoåc têåp vaâ àùng kñ mön hoåc.<br /> phûúng phaáp daåy hoåc (PPDH) theo hûúáng lêëy SV laâm<br /> Nhaâ trûúâng cêìn trang bõ cú súã vêåt chêët àêìy àuã àaãm baão<br /> trung têm, gùæn hoaåt àöång àaâo taåo vúái thûåc tïë cuäng hûúáng<br /> möi trûúâng daåy vaâ hoåc àaåt hiïåu quaã töët, nhû: nêng cêëp<br /> àïën viïåc hònh thaânh vaâ phaát triïín KNM cho SV. Vïì cú súã àûúâng truyïìn Internet àïí  giaãng viïn (GV), SV coá thïí khai<br /> vêåt chêët, nhaâ trûúâng àaãm baão àuã phoâng hoåc, phoâng thûåc<br /> thaác thöng tin qua maång ngay trong giúâ daåy hoåc hay khi coá<br /> haânh cho SV, hïå thöëng Internet töëc àöå cao phuåc vuå àêìy vêën àïì cêìn laâm roä. Phoâng hoåc cêìn coá caác phûúng tiïån hiïån<br /> àuã nhu cêìu giaãng daåy, nghiïn cûáu khoa hoåc, hoåc têåp, àaåi phuåc vuå cho viïåc giaãng daåy nhû camera, caác thiïët bõ töí<br /> trang thiïët bõ phuåc vuå giaãng daåy vaâ hoåc têåp nhùçm phuåc vuå<br /> chûác troâ chúi... Vñ duå, möåt lúáp hoåc vïì kô nùng thuyïët trònh<br /> töët nhêët nhu cêìu ngûúâi hoåc. Bïn caånh àoá, hoaåt àöång höînïëu àûúåc trang bõ vïì camera, hoåc viïn lïn thuyïët trònh vaâ<br /> trúå hoåc têåp, sinh hoaåt cho ngûúâi hoåc cuäng àûúåc chuá troång<br /> àûúåc ghi hònh vaâ xem laåi giuáp hoåc viïn dïî daâng nhêån ra<br /> nhû: nêng cêëp hïå thöëng nhaâ ùn, nhaâ têåp àa nùng, sên<br /> nhûäng thiïëu soát cuãa baãn thên àïí sûãa chûäa... Thû viïån cêìn<br /> chúi thïí thao cho SV; thûúâng xuyïn töí chûác caác phong<br /> böí sung caác àêìu saách tham khaão liïn quan àïën phaát triïín<br /> traâo vùn hoaá vùn nghïå, thïí duåc thïí thao, hoaåt àöång<br /> ngoaåi khoaá, caác cêu laåc böå tiïëng Anh, cêu laåc böå Tin hoåc,* Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân<br /> <br /> 26<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> KNM cho SV. Nïn sùæp xïëp söë lûúång dûúái 50 ngûúâi/lúáp àïí nhiïìu PPDH khaác nhau vaâ àùåc biïåt chuá yá daåy hoåc nïu vêën<br /> tùng khaã nùng bao quaát cuãa GV, khaã nùng têåp trung cuãa àïì cuäng nhû caác PPDH tñch cûåc khaác nhùçm khúi dêåy tinh<br /> SV vaâ cú höåi giao tiïëp trïn lúáp. Àùåc biïåt, àöëi vúái caác mönthêìn hoåc têåp vaâ tûå hoåc, phaát huy tñnh chuã àöång cuãa SV.<br /> hoåc kô nùng, mö hònh hoåc têåp theo nhoám seä mang laåi hiïåu<br /> Àïí nêng cao nùng lûåc cho àöåi nguä GV, nhaâ trûúâng nïn<br /> quaã cao hún vò khaã nùng tûúng taác cao hún, möîi caá nhên<br /> thûúâng xuyïn múã caác lúáp têåp huêën vïì PPDH tñch cûåc, caác<br /> àïìu coá cú höåi àïí thïí hiïån mònh.<br /> lúáp têåp huêën vïì KNM (kô nùng giao tiïëp, ûáng xûã sû phaåm; kô<br /> Úàkhêu àaánh giaá, trïn baãng àiïím nïn coá cöåt tñnh àiïím nùng lùæng nghe, kô nùng thuyïët phuåc...) cho GV (àùåc biïåt<br /> vïì thaái àöå vaâ cöåt tñnh àiïím cho KNM cuãa SV ngoaâi cöåt àiïímchuá troång àïën àöëi tûúång caác GV treã). Àöëi vúái caác mön hoåc kô<br /> kiïím tra vaâ àiïím thi chó àaánh giaá àún thuêìn vïì kiïën thûác cuãa nùng, àöåi nguä GV cêìn àûúåc àaâo taåo chuyïn sêu hún caã vïì<br /> SV nhû hiïån nay. Àiïìu naây seä taác àöång trûåc tiïëp àïën nhêån nhêån thûác, chuyïn mön vaâ PPDH. GV cêìn phaãi yá thûác<br /> thûác vaâ yá thûác reân luyïån vïì KNM cuãa SV.<br /> àûúåc tñnh àùåc thuâ cuãa caác mön hoåc thuöåc KNM, viïåc daåy<br /> 2.2. Hoaân thiïån vaâ nêng cao chêët lûúång àöåi nguä GV . KNM vûâa laâ khoa hoåc laåi vûâa laâ nghïå thuêåt, ngûúâi daåy vûâa<br /> Hònh thûác àaâo taåo theo hoåc chïë tñn chó laâ hònh thûác àaâo taåo<br /> phaãi truyïìn àaåt cho ngûúâi hoåc nùæm bùæt àûúåc caác quy tùæc laåi<br /> múái cuãa nhaâ trûúâng, giuáp SV chuã àöång hún trong viïåc hoåc têåp.vûâa phaãi giuáp hoå biïët vêån duång möåt caách linh hoaåt caác quy<br /> GV khöng chó giûä vai troâ truyïìn àaåt kiïën thûác maâ coân àoáng vaitùæc àoá vaâo nhûäng tònh huöëng cuå thïí. Vò vêåy, GV phaãi vêån<br /> troâ rêët quan troång trong viïåc hûúáng dêîn SV lêåp kïë hoaåch hoåcduång töët PPDH tñch cûåc, saáng taåo múái coá thïí mang laåi hiïåu<br /> têåp, tûå hoåc, tûå nghiïn cûáu, thuyïët trònh, thaão luêån... àïí àaåtquaã. Vñ duå nhû: töí chûác caác troâ chúi khúãi àöång taåo hûáng thuá,<br /> àûúåc kïët quaã hoåc têåp töët nhêët. Vò vêåy, cêìn phaãi nêng cao nhêån<br /> xem video clip vïì möåt tònh huöëng trong cuöåc söëng hoùåc<br /> thûác cuãa GV vïì tñnh cêìn thiïët vaâ lúåi ñch cuãa caác KNM àöëi vúái<br /> trong cöng viïåc coá liïn quan àïën KNM, phên tñch vaâ giaãi<br /> SV, àöìng thúâi giuáp GV hiïíu àûúåc vai troâ quan troång cuãa mònh quyïët tònh huöëng àoá hoùåc yïu cêìu SV xêy dûång tònh huöëng,<br /> trong viïåc giuáp SV reân luyïån KNM hiïåu quaã thöng qua möîi àoáng vai...<br /> mön hoåc, tiïët hoåc. Bùçng sûå kïët nöëi giûäa kiïën thûác mön hoåc vúái Nhûäng mön hoåc liïn quan àïën KNM bõ aãnh hûúãng rêët<br /> KNM cêìn thiïët, GV coá thïí khuyïën khñch SV coá phûúng phaáp maånh meä búãi têm traång - caã têm traång cuãa ngûúâi daåy vaâ<br /> hoåc têåp hiïåu quaã saáng taåo. Vñ duå, úã mön <br /> Toaán - mön hoåc ngûúâi hoåc. Vò vêåy, GV phaãi luön chuã àöång, têm traång vui veã,<br /> nhiïìu SV cho laâ khö khan vaâ khöng liïn quan nhiïìu àïën kinh<br /> nhiïåt tònh múái coá thïí thu huát àûúåc SV. GV cêìn chuá yá hún<br /> tïë, nhûng GV coá thïí chó ra cho hoå biïët àûúåc tû duy biïån luêån àïën caác yïëu töë nhû ngoaåi hònh, trang phuåc, caách noái nùng,<br /> cuãa toaán hoåc seä giuáp cho caác nhaâ kinh tïë giaãi quyïët àûúåc cuâng<br /> ûáng xûã. Phong caách nùng àöång, sûå thöng minh, sûå traãi<br /> möåt vêën àïì nhûng vúái nhiïìu phûúng aán khaác nhau vaâ tûâ nghiïåm... cuãa GV coá hiïåu ûáng rêët lúán àöëi vúái SV. GV cuäng<br /> nhûäng phûúng aán àoá seä lûåa choån möåt phûúng aán töëi ûu phuâcêìn chuá yá khai thaác töët hún nûäa ngön ngûä cú thïí àïí tiïët hoåc<br /> húåp vúái àiïìu kiïån mònh àang coá,... GV coá thïí giuáp SV nhêån trúã nïn sinh àöång löi cuöën hún. Lúáp hoåc KNM nïn do ñt nhêët<br /> thûác àûúåc têìm quan troång cuãa KNM, hûúáng dêîn SV tñch cûåc 2 GV àaãm nhiïåm àïí SV khöng coá caãm giaác nhaâm chaán.<br /> tham gia cöng viïåc nhoám cuäng nhû chuã àöång nïu lïn yá kiïën Tuy nhiïn, GV cêìn phaãi coá sûå thöëng nhêët, phöëi húåp ùn yá vúái<br /> caá nhên qua nhûäng tiïët hoåc trïn lúáp vaâ giúâ thaão luêån. Vúái sûå<br /> nhau. KNM laâ chòa khoáa giuáp cho SV tûå tin bûúác vaâo àúâi.<br /> chó baão, hûúáng dêîn nhiïåt tònh cuãa GV, SV seä caãm thêëy thñchKiïën thûác hoåc àûúåc röìi seä cuä theo thúâi gian nhûng nhûäng<br /> thuá hún trong möîi mön hoåc vaâ coá yá thûác hún trong viïåc reânKNM thò luön múái búãi noá giuáp cho con ngûúâi luön saáng taåo<br /> luyïån KNM.<br /> àïí coá thïí höåi nhêåp, thñch nghi búãi baãn lônh vaâ nghõ lûåc cuãa sûå<br /> Àöíi múái PPDH laâ möåt trong nhûäng yïëu töë quan troånghoåc hoãi khöng ngûâng.<br /> giuáp phaát triïín KNM cho SV. Trong caác mön hoåc GV cêìn<br /> 2.3. Taåo möi trûúâng cho SV phaát triïín KNM . Kïët<br /> thûåc hiïån phûúng phaáp giaãng daåy tñch cûåc, tùng cûúâng giao quaã khaão saát vïì dûå àõnh kïë hoaåch phaát triïín KNM cuãa SV<br /> tiïëp, khuyïën khñch ngûúâi hoåc phaát biïíu yá kiïën vaâ quan àiïím cho thêëy nhiïìu SV rêët coá mong muöën àûúåc tham gia möåt<br /> cuãa mònh. GV giao caác dûå aán nhoám, àïì aán mön hoåc cho khoáa àaâo taåo KNM ngoaâi chûúng trònh hoåc. Vò vêåy, nhaâ<br /> tûâng nhoám, SV seä laâm viïåc theo nhoám tûâ àêìu hoåc kò àïítrûúâng coá thïí thaânh lêåp Trung têm reân luyïån kô nùng, múã<br /> thûåc hiïån möåt dûå aán hoaân chónh vaâ àïën cuöëi hoåc kò phaãi trònh<br /> caác lúáp àaâo taåo vïì KNM cho SV. Àïí trung têm hoaåt àöång coá<br /> baây vaâ baáo caáo kïët quaã dûå aán àoá. Thöng qua caách töí chûác<br /> hiïåu quaã, thu huát àûúåc nhiïìu SV, nhaâ trûúâng coá thïí cöång taác<br /> lúáp hoåc nhû vêåy, khöng chó kiïën thûác chuyïn mön maâ caác vúái caác chuyïn gia, caác trung têm coá uy tñn trong lônh vûåc<br /> KNM cuäng àûúåc liïn tuåc hoaân thiïån trong suöët thúâi gian hoåc àaâo taåo KNM àïí hoåc têåp kinh nghiïåm, múâi chuyïn gia<br /> taåi trûúâng. GV cêìn sûã duång töët caác cöng cuå höî trúå giaãng daåy<br /> giaãng daåy, töí chûác höåi thaão hay toåa àaâm...; Nhaâ trûúâng cêìn<br /> nhû PowerPoint, video clip, Internet,... àïí truyïìn àaåt kiïën<br /> liïn kïët vúái caác töí chûác xaä höåi, caác doanh nghiïåp, nhaâ tuyïín<br /> thûác sinh àöång, phong phuá hún. Coá kiïën thûác lñ luêån vaâ caácduång àïí nùæm bùæt àûúåc nhu cêìu cuãa hoå vïì KNM maâ SV cêìn,<br /> tònh huöëng thûåc tïë phong phuá cuâng vúái caách diïîn àaåt dïîcoá thïí vêån duång mö hònh àaâo taåo toaân diïån gùæn kïët vúái<br /> hiïíu, hêëp dêîn nhùçm cuöën huát ngûúâi hoåc tham gia. Kïët húåpdoanh nghiïåp maâ Trûúâng Àaåi hoåc Nguyïîn Traäi àaä triïín khai.<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417 27<br /> <br /> Theo mö hònh naây, song song vúái quaá trònh hoåc taåi trûúâng, chó hûúáng dêîn SV phûúng phaáp hoåc têåp maâ coân laâ nhûäng<br /> SV seä àûúåc ài thûåc têåp taåi doanh nghiïåp tûâ nùm thûá nhêët. ngûúâi hûúáng dêîn töët nhêët giuáp SV nhêån thûác vaâ reân luyïån<br /> SV vûâa coá thïí hoåc lñ thuyïët vïì toaân böå caác KNM thiïët yïëu<br /> KNM möåt caách hiïåu quaã. Yïu cêìu cuãa GV vïì KNM maâ<br /> sau àoá seä vêån duång khi laâm viïåc trûåc tiïëp taåi doanh nghiïåpSV cêìn coá úã möîi mön hoåc, sûå hûúáng dêîn têån tònh cuãa GV<br /> trong suöët thúâi gian hoåc têåp taåi trûúâng<br /> vïì caách thûác laâm viïåc nhoám, phûúng phaáp thuyïët trònh,<br /> Vúái vai troâ laâ töí chûác chñnh trõ - xaä höåi, ngoaâi chûác nùng<br /> tham gia thaão luêån trïn lúáp, hûúáng dêîn tûå hoåc... seä giuáp<br /> nhiïåm vuå laâ goáp phêìn cuâng vúái nhaâ trûúâng giaáo duåc toaân<br /> SV nêng cao nhêån thûác vïì KNM, coá yá thûác reân luyïån<br /> diïån cho SV, hoaåt àöång cuãa Àoaân Thanh niïn - Höåi SV nhûäng kô nùng àoá.<br /> chñnh laâ möi trûúâng rêët töët àïí SV reân luyïån caác KNM. Theo kïët quaã khaão saát (8/2017), coá àïën 66,8% SV<br /> Thöng qua caác hoåat àöång àûúåc Àoaân vaâ Höåi töí chûác nhûTrûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân chûa tûâng tham gia khoáa hoåc<br /> caác cêu laåc böå, caác diïîn àaân, caác höåi diïîn vùn nghïå, höåi thihay buöíi hoåc (höåi thaão) giaãng daåy vïì KNM. Viïåc chuã àöång<br /> thïí thao, hoaåt àöång tònh nguyïån... SV coá cú höåi àïí thïí tham gia caác khoáa hoåc kô nùng, caác höåi thaão, caác cêu laåc<br /> hiïån vaâ tûå khùèng àõnh mònh, àûúåc reân luyïån caác KNM (kô<br /> böå trong vaâ ngoaâi trûúâng laâ caách thûác töët àïí SV phaát triïín<br /> nùng noái trûúác cöng chuáng, kô nùng thuyïët phuåc, kô nùng KNM. Tuy nhiïn, caách hoåc KNM khöng giöëng vúái caác<br /> viïët, nghiïn cûáu töíng húåp, phên tñch vêën àïì, kô nùng töí mön hoåc khaác, cêìn tùng cûúâng aáp duång hònh thûác “<br /> thêìy<br /> chûác, laänh àaåo vaâ quaãn lñ cöng viïåc, kô nùng xûã lñ caác tònh<br /> thiïët kïë - troâ thi cöng”, khöng chó hoåc lñ thuyïët maâ quan<br /> huöëng, tinh thêìn hoâa àöìng, àûác tñnh hi sinh...). Thûåc tiïîn troång nhêët laâ phaãi thûåc haânh, phaãi coá yá thûác luyïån têåp<br /> cho thêëy, nhûäng SV àaä traãi nghiïåm thûåc sûå qua cöng taác thûúâng xuyïn trong hoåc têåp, trong cuöåc söëng. KNM cêìn<br /> Àoaân - Höåi sau khi töët nghiïåp àïìu coá khaã nùng thñch ûáng àûúåc nghiïm tuác nhòn nhêån laâ möåt quaá trònh tñch luäy, SV<br /> rêët nhanh vúái möi trûúâng, coá thïí vûúåt qua caác thûã thaáchdûåa trïn nhûäng khaã nùng cuãa baãn thên, muåc tiïu trong<br /> cuãa caác nhaâ tuyïín duång. Phêìn lúán trong söë hoå àïìu coá khaãtûúng lai àïí xêy dûång löå trònh reân luyïån caác kô nùng qua<br /> nùng trúã thaânh caác thuã lônh- ngûúâi laänh àaåo cuãa caác töí<br /> möîi nùm hoåc. Laâm àûúåc nhû vêåy, khi ra trûúâng, SV seä tûå<br /> chûác, àún võ... Vò vêåy, nhaâ trûúâng nïn taåo àiïìu kiïån àïí töí tin vúái nùng lûåc cuãa mònh trong cöng taác cuäng nhû quaá<br /> chûác Àoaân - Höåi hoaåt àöång, coá chñnh saách khuyïën khñchtrònh hoâa nhêåp cöång àöìng, àöìng thúâi , viïåc tòm hiïíu vaâ reân<br /> caác cêu laåc böå trong trûúâng phaát triïín, khen thûúãng nhûäng luyïån KNM chùæc chùæn seä laâm cho cuöåc söëng cuãa möîi SV<br /> cêu laåc böå hoaåt àöång coá hiïåu quaã.<br /> trúã nïn yá nghôa hún vaâ töët àeåp hún.<br /> Ngoaâi ra, SV trong têët caã caác trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng<br /> 3. Kïët luêån<br /> àïìu àang khöng ngûâng hoaân thiïån nhûäng KNM cuãa baãn<br /> Àïí phaát triïín KNM cho SV Trûúâng Àaåi hoåc Cöng<br /> thên. Do vêåy, nhûäng buöíi giao lûu vïì reân luyïån vaâ phaát àoaân trong böëi caãnh hiïån nay, cêìn thûåc hiïån àöìng böå caác<br /> triïín KNM cuâng SV caác trûúâng àaåi hoåc, cao àùèng seä giuápgiaãi phaáp xêy dûång chûúng trònh àaâo taåo, hònh thûác töí<br /> caác baån SV nhêån thûác roä hún vïì têìm quan troång cuãa chûác àaâo taåo; hoaân thiïån vaâ nêng cao chêët lûúång àöåi nguä<br /> KNM, hoåc hoãi àûúåc nhûäng kinh nghiïåm cuäng nhû caách GV; taåo möi trûúâng cho SV reân luyïån KNM; giaáo duåc<br /> thûác vaâ phûúng phaáp hoåc têåp vaâ reân luyïån KNM möåt caách<br /> nêng cao nhêån thûác cuãa SV. Trong àoá, úã giaãi phaáp thûá<br /> khoa hoåc vaâ hiïåu quaã nhêët.<br /> nhêët, cêìn böí sung thïm mön hoåc vaâ söë tiïët daåy KNM; hònh<br /> 2.4. Nêng cao yá thûác reân luyïån KNM cuãa SV . Nhaâ thûác àaâo taåo theo hoåc chïë tñn chó cêìn àûúåc hoaân thiïån<br /> trûúâng cêìn quan têm viïåc giaáo duåc nêng cao nhêån thûác cuãa hún. Hïå thöëng phêìn mïìm quaãn lñ àaâo taåo cêìn àûúåc nêng<br /> SV vïì têìm quan troång cuãa viïåc phaát triïín caác KNM, giuáp SV cêëp àïí hoaåt àöång töët hún; cêìn trang bõ cú súã vêåt chêët àêìy<br /> coá àöång lûåc hoåc têåp vaâ reân luyïån caác kô nùng cêìn thiïët. Trong<br /> àuã àaãm baão möi trûúâng daåy vaâ hoåc àaåt hiïåu quaã töët; úã<br /> tuêìn hoåc chñnh trõ àêìu khoáa àöëi vúái caác tên SV, nhaâ trûúângkhêu àaánh giaá, trïn baãng àiïím nïn coá cöåt tñnh àiïím vïì<br /> nïn töí chûác nhûäng buöíi hûúáng dêîn vïì KNM. Trong buöíi thaái àöå vaâ cöåt tñnh àiïím cho KNM.<br /> hûúáng dêîn naây coá thïí coá sûå chia seã caác doanh nghiïåp vïì<br /> Àïí hoaân thiïån vaâ nêng cao chêët lûúång àöåi nguä GV,<br /> nhûäng KNM maâ doanh nghiïåp cêìn úã SV, yá kiïën cuãa caácNhaâ trûúâng nïn thûúâng xuyïn múã caác lúáp têåp huêën vïì<br /> chuyïn gia trong lônh vûåc àaâo taåo KNM hoùåc sûå chia seã cuãa PPDH tñch cûåc, caác lúáp têåp huêën vïì KNM cho GV, cêìn<br /> thêìy cö hoùåc cuãa caác anh chõ SV coá thaânh tñch töët trong reânchuá troång böìi dûúäng nêng cao trònh àöå cho GV daåy KNM,<br /> luyïån KNM... Nhûäng buöíi hûúáng dêîn àoá seä giuáp SV nhêånàùåc biïåt laâ taåo möi trûúâng cho SV reân luyïån KNM. Nhaâ<br /> thûác àûúåc vai troâ, têìm quan troång cuãa KNM, nhûäng kô nùng trûúâng nïn thaânh lêåp Trung têm reân luyïån kô nùng, múã<br /> cêìn thiïët phaãi coá vaâ caách thûác àïí hònh thaânh vaâ phaát triïín caác<br /> caác lúáp àaâo taåo vïì KNM cho SV; liïn kïët vúái caác töí chûác<br /> kô nùng àoá... Nhûäng nhêån thûác àuáng àùæn vïì KNM vaâ sûå cêìn<br /> xaä höåi, caác doanh nghiïåp, nhaâ tuyïín duång àïí nùæm bùæt<br /> thiïët phaãi trang bõ KNM seä giuáp SV coá àöång lûåc hoåc têåp vaâ<br /> àûúåc nhu cêìu cuãa hoå vïì KNM maâ SV cêìn coá; vêån duång<br /> reân luyïån caác KNM thiïët yïëu.<br /> mö hònh àaâo taåo toaân diïån gùæn kïët vúái doanh nghiïåp;<br /> Vúái hònh thûác àaâo taåo theo tñn chó hiïån nay, GV khöng<br /> (Xem tiïëp trang 31)<br /> <br /> 28<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> phaáp hoåc cuãa SV theo hûúáng thiïët thûåc, hiïåu quaã, phuâ húåpchêët, nùng lûåc cho SV - thïë hïå treã, chuã nhên tûúng lai cuãa<br /> vúái àöëi tûúång ngûúâi hoåc vaâ sûå phaát triïín cuãa nhiïåm vuå quöëc<br /> àêët nûúác. <br /> phoâng - an ninh.<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> Cuå thïí, cêìn têåp trung vaâo caác chuyïn àïì: Xêy dûång nïìn [1]  Böå  GD-ÀT  (2007). Giaáo trònh Giaáo duåc Quöëc<br /> quöëc phoâng toaân dên, an ninh nhên dên; Xêy dûång lûåc phoâng- an ninh (duâng cho sinh viïn caác trûúâng àaåi<br /> lûúång vuä trang nhên dên; Kïët húåp kinh tïë vúái quöëc phoâng; hoåc, cao àùèng - têåp l). NXB Giaáo duåc.<br /> Phoâng, chöëng chiïën lûúåc “Diïîn biïën hoâa bònh”; Xêy dûång vaâ[2] Chñnh phuã (2004). <br /> Nghõ àõnh söë 119/2004/NÀ<br /> -CP,<br /> baão vïå chuã quyïìn laänh thöí, biïn giúái quöëc gia; Chöëng töåingaây 11/5/2004 cuãa Chñnh phuã vïì cöng taác quöëc phoâng<br /> phaåm, tïå naån xaä höåi. Àêy laâ nhûäng chuyïn àïì maâ nöåi dung úã caác böå, cú quan ngang böå, cú quan thuöåc Chñnh phuã<br /> vaâ caác àõa phûúng<br /> .<br /> àaä coá sûå àöíi múái trong thúâi gian qua.<br /> [3] Chñnh phuã (2001). <br /> Nghõ àõnh söë 15/2001/NÀ<br /> -CP<br /> Bïn caånh àöíi múái nöåi dung, chûúng trònh, cêìn àöíi múái<br /> cuãa<br /> Chñnh<br /> phuã,<br /> ngaây<br /> 1/5/2001<br /> vïì<br /> giaáo<br /> duåc<br /> quöëc<br /> . phoâng<br /> phûúng phaáp daåy hoåc theo hûúáng phaát huy tñnh saáng taåo,<br /> [4] Thuã tûúáng Chñnh phuã (2015). <br /> Quyïët<br /> àõnh<br /> söë<br /> 161/<br /> tñch cûåc cuãa ngûúâi hoåc. Theo àoá, cêìn nêng cao chêët lûúång<br /> QÀ-TTg cuãa Thuã tûúáng chñnh phuã, ngaây 30/01/2015<br /> soaån giaáo aán, ûáng duång cöng nghïå thöng tin vaâo nghiïn<br /> phï duyïåt quy hoaåch Hïå thöëng trung têm Giaáo duåc<br /> cûáu, trao àöíi, cêåp nhêåt, khai thaác tû liïåu trong biïn soaån<br /> Quöëc phoâng<br />  - an ninh giai àoaån 2015-2020 vaâ nhûäng<br /> giaáo aán àiïån tûã, mö phoãng caác tònh huöëng chiïën àêëu, àöångnùm tiïëp theo.<br /> taác kô thuêåt, chiïën thuêåt böå binh, trûúâng bùæn vaâ àûa nhûäng<br /> [5] Ban Chêëp haânh Trung ûúng (2001). Chó thõ söë- 62<br /> hònh aãnh, thöng tin múái vïì hoaåt àöång quöëc phoâng - an CT/TW cuãa Böå Chñnh trõ, ngaây 12/2/2001 vïì viïåc tùng<br /> ninh vaâo baâi giaãng, taåo sûå sinh àöång, hêëp dêîn, löi cuöëncûúâng cöng taác giaáo duåc quöëc phoâng toaân dên trûúác<br /> ngûúâi hoåc qua tûâng chuyïn àïì; sûã duång nhiïìu phûúng<br /> tònh hònh múái<br /> .<br /> phaáp daåy hoåc, huêën luyïån, tñch húåp hoáa caác phûúng phaáp<br /> daåy hoåc trong cuâng möåt baâi giaãng; khùæc phuåc löëi truyïìn thuå<br /> möåt chiïìu theo kiïíu àöåc thoaåi, tùng tñnh àöëi thoaåi, phaát<br /> huy tñnh tñch cûåc, chuã àöång, saáng taåo cuãa ngûúâi hoåc, reân<br /> (Tiïëp  theo trang  28)<br /> luyïån cho SV nùng lûåc tû duy, vêån duång kiïën thûác vaâo<br /> thûåc haânh vaâ thöng qua thûåc haânh àïí tiïëp thu kiïën thûác lñ nïn taåo àiïìu kiïån àïí töí chûác Àoaân - Höåi hoaåt àöång; coá<br /> thuyïët, goáp phêìn nêng cao chêët lûúång, hiïåu quaã mön hoåc chñnh saách khuyïën khñch caác cêu laåc böå trong trûúâng<br /> GDQP-AN.<br /> phaát triïín; khen thûúãng nhûäng cêu laåc böå hoaåt àöång coá<br /> 3.3. Phaát huy tñnh chuã àöång, tñch cûåc, tûå giaác cuãa<br /> hiïåu quaã. Àöìng thúâi, cêìn quan têm viïåc giaáo duåc nêng<br /> SV trong quaá trònh hoåc têåp mön GDQP-AN . Àêy laâ giaãi cao nhêån thûác cuãa SV vïì têìm quan troång cuãa viïåc phaát<br /> phaáp coá yá nghôa quyïët àõnh àïën chêët lûúång, hiïåu quaã cöng triïín caác KNM, giuáp SV coá àöång lûåc hoåc têåp vaâ reân luyïån<br /> taác GDQP-AN cho SV hiïån nay, búãi SV laâ chuã thïí cuãa quaá caác kô nùng cêìn thiïët. Baãn thên SV cuäng cêìn coá sûå chuã<br /> trònh nhêån thûác, trûåc tiïëp lônh höåi, chuyïín hoáa tri thûác chñnhàöång hoåc hoãi vaâ reân luyïån àïí tûå hoaân thiïån KNM, vò àêy<br /> trõ, quên sûå, quöëc phoâng thaânh nhêån thûác, tònh caãm, niïìm laâ nhûäng chó dêîn rêët cuå thïí giuáp SV hiïíu sêu sùæc vïì nöåi<br /> tin, yá chñ, quyïët têm thûåc hiïån nhiïåm vuå.<br /> dung cuãa tûâng kô nùng, nùæm àûúåc caách thûác thûåc hiïån,<br /> Thûúâng xuyïn laâm töët cöng taác tuyïn truyïìn, giaáo duåc, reân luyïån KNM trong böëi caãnh hiïån nay. <br /> <br /> nêng cao tinh thêìn yïu nûúác, sùén saâng thûåc hiïån nghôa vuå Taâi liïåu tham khaão<br /> baão vïå Töí quöëc xaä höåi chuã nghôa, giuáp SV hiïíu roä võ trñ, vai<br /> [1] Nguyïîn Chua (2009). Kô nùng giao tiïëp- ûáng xûã<br /> .<br /> troâ cuãa GDQP-AN trong sûå nghiïåp caách maång múái; tiïën Taâi liïåu tham khaão, Trûúâng Àoaân Lñ Tûå Troång.<br /> haânh àöång viïn, khen thûúãng kõp thúâi, taåo khñ thïë vaâ àöång [2] Trêìn Huâng - Hoaâng Vùn Lêm - Àaâm Gia Maånh<br /> cú thi àua hoåc têåp, khúi dêåy tinh thêìn say mï hoåc têåp, phaát (2002)  . Xêy dûång caác troâ chúi kinh doanh àïí vêån<br /> duång vaâo viïåc giaãng daåy caác chuyïn ngaânh Quaãn trõ<br /> huy töëi àa tñnh tñch cûåc, tûå giaác hoåc têåp, reân luyïån cuãa SV,<br /> qua àoá haån chïë àûúåc nhûäng tiïu cûåc, thuå àöång trong quaá kinh doanh. Trûúâng Àaåi hoåc Thûúng Maåi.<br /> [3] Lï Thõ Loan - Nguyïîn Thõ Phi Yïën - Dûúng Thõ<br /> trònh lônh höåi kiïën thûác cuãa caác em.<br /> 4. GDQP-AN cho SV coá võ trñ quan troång, thuöåc chûúng Liïîu (2001). Vai troâ cuãa giaáo duåc àaåo àûác cho sinh<br /> viïn àöëi vúái viïåc phaát huy nguöìn lûåc con ngûúâi trong<br /> trònh GD-ÀT cuãa hïå thöëng giaáo duåc quöëc dên, coá yá nghôa<br /> caác doanh nghiïåp thûúng maåi úã Viïåt Nam hiïån. nay<br /> àùåc biïåt trong sûå nghiïåp xêy dûång vaâ baão vïå Töí quöëc. TrûúácTrûúâng Àaåi hoåc Thûúng Maåi.<br /> yïu cêìu àöíi múái cùn baãn, toaân diïån GD-ÀT vaâ nhiïåm vuå baão [4] Vuä Thõ Phûúång - Dûúng Quang Huy (2006). <br /> Giao<br /> vïå Töí quöëc trong tònh hònh múái, nêng cao chêët lûúång GDQP- tiïëp trong kinh doanh. NXB Taâi chñnh.<br /> AN cho SV hiïån nay laâ yïu cêìu khaách quan vaâ coá yá nghôa to  [5] Nguyïîn Hûäu Thên (2006). <br /> Truyïìn thöng giao tiïëp<br /> lúán trong viïåc giaáo duåc, nêng cao yá thûác, böìi dûúäng phêím trong kinh doanh. NXB Thöëng kï.<br /> <br /> Giaãi phaáp phaát triïín kô nùng...<br /> <br /> (kò 1 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 417 31<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản