intTypePromotion=1

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các trung tâm đào tạo vận động viên bóng đá trẻ

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
9
lượt xem
0
download

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các trung tâm đào tạo vận động viên bóng đá trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua đánh giá thực trạng xác định còn nhiều nguyên nhân làm ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực tại các trung tâm đào tạo vận động viên bóng đá trẻ (VĐVBĐT). Căn cứ trên cơ sở pháp lý và thực tiễn đề tài đề xuất 8 giải pháp để thực hiện giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại các trung tâm đào tạo VĐVBĐT. Đồng thời, đánh giá thông qua phương pháp chuyên gia cho thấy các giải pháp có tính khả định nhất định, có thể áp dụng trong thực tiễn quản lý tại các trung tâm đào tạo VĐVBĐT ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các trung tâm đào tạo vận động viên bóng đá trẻ

  1. HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO 7 Giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cho caùc trung taâm ñaøo taïo vaän ñoäng vieân boùng ñaù treû PGS.TS. Nguyeãn Danh Hoaøng Vieät; ThS. Nguyeãn Thò Hoàng Lieân; ThS. Löu Xuaân Thaùi Q TOÙM TAÉT: ABSTRACT: Qua ñaùnh giaù thöïc traïng xaùc ñònh coøn nhieàu Through assessment of the situation, there are nguyeân nhaân laøm aûnh höôûng ñeán phaùt trieån still many causes that affect human resource nguoàn nhaân löïc taïi caùc trung taâm ñaøo taïo vaän development at young football training centers. ñoäng vieân boùng ñaù treû (VÑVBÑT). Caên cöù treân cô Based on the legal and practical basis, the thesis sôû phaùp lyù vaø thöïc tieãn ñeà taøi ñeà xuaát 8 giaûi phaùp proposes 8 solutions to implement human resource ñeå thöïc hieän giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc development in young football training centers. At taïi caùc trung taâm ñaøo taïo VÑVBÑT. Ñoàng thôøi, the same time, assessing through expert methods ñaùnh giaù thoâng qua phöông phaùp chuyeân gia cho show that certain solutions are available, which thaáy caùc giaûi phaùp coù tính khaû ñònh nhaát ñònh, coù can be applied in management practices at young theå aùp duïng trong thöïc tieãn quaûn lyù taïi caùc trung football training centers in Vietnam. taâm ñaøo taïo VÑVBÑT ôû Vieät Nam. Keywords: solutions, human resources, Töø khoùa: giaûi phaùp, nguoàn nhaân löïc, vaän player, young football, center... ñoäng vieân, boùng ñaù treû, trung taâm… 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ "Giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cho caùc Trung Qua keát quaû nghieân cöùu cho thaáy BÑ Vieät Nam ñaõ taâm ñaøo taïo vaän ñoäng vieân boùng ñaù treû". traûi qua nhieàu giai ñoaïn phaùt trieån, keøm theo ñoù laø Quaù trình nghieân cöùu söû duïng caùc phöông phaùp nhöõng chöông trình, keá hoaïch, giaûi phaùp ñöôïc ñeà xuaát nghieân cöùu thöôøng quy sau: quan saùt sö phaïm; phoûng trieån khai trong thöïc tieãn, trong ñoù coù nhieàu giaûi phaùp vaán; toaùn hoïc thoáng keâ... veà phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cho ñaøo taïo BÑT taïi caùc trung taâm ñaøo taïo BÑ treân caû nöôùc, ñieån hình nhö giaûi 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cho BÑ ñöôïc xaùc ñònh 2.1. Xaùc ñònh nguyeân nhaân caùc giaûi phaùp phaùt trong chieán löôïc phaùt trieån BÑ Vieät Nam ñeán naêm trieån nguoàn nhaân löïc chöa coù hieäu quaû trong thöïc 2020 ôû treân. Tuy nhieân, nhöõng giaûi phaùp phaùt trieån tieãn nguoàn nhaân löïc coøn chöa thöïc söï mang laïi hieäu quaû trong thöïc tieãn nhö caùc giaûi phaùp ñaõ ñònh höôùng. Töø Qua ñaùnh giaù thöïc tieãn caùc giaûi phaùp phaùt trieån tính caáp thieát treân, chuùng toâi tieán haønh nghieân cöùu nguoà n nhaân löïc hieän coù taïi caùc trung taâm ñaøo taïo Baûng 1. Keát quaû phoûng vaán nguyeân nhaân caùc giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc chöa coù hieäu quaû trong thöïc tieãn (Chieán löôïc phaùt trieån BÑ) (n = 28) Keát quaû phoûng vaán Khoâng TT Nguyeân nhaân Ñoàng yù X2 p ñoàng yù mi % mi % 1 Noäi dung giaûi phaùp chung chung, chöa cuï theå 38 79.2 10 20.8 16.3
  2. 8 HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO VÑVBÑT chöa thöïc söï hieäu quaû. Töø ñoù, caàn thieát nguoàn nhaân löïc BÑ chöa ñöôïc ñeà caäp coù söï khaùc bieät phaûi tìm hieåu nhöõng nguyeân nhaân daãn ñeán nhöõng giaûi lôùn ôû keát quaû phoûng vaán ôû ngöôõng khaùc bieät P 0.05. trung nhieàu ôû nhöõng nguyeân nhaân do: noäi dung giaûi 2.2. Xaây döïng giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân phaùp chung chung, chöa cuï theå; phaân loaïi caùc ñoái löïc cho caùc trung taâm ñaøo taïo VÑVBÑT töôïng, thaønh phaàn cuûa nguoàn nhaân löïc ñaøo taïo BÑ Treân cô sôû xaùc ñònh caùc nguyeân nhaân ôû treân, ñeà taøi chöa cuï theå; caùc giaûi phaùp chöa xaùc ñònh roõ nhöõng tieán haønh ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp ñeå phaùt trieån tieâu chuaån, tieâu chí cho töøng ñoái töôïng cuûa nguoàn nguoàn nhaân löïc taïi caùc trung taâm ñaøo taïo BÑT ôû Vieät nhaân löïc BÑ; chöa xaây döïng caùc phöông aùn ñaøo taïo Nam (baûng 2). nguoàn nhaân löïc cho BÑ; hôïp taùc quoác teá veà ñaøo taïo Baûng 2. Xaây döïng noäi dung giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cho caùc trung taâm ñaøo taïo VÑVBÑT Toå chöùc thöïc TT Teân giaûi phaùp Muïc ñích Noäi dung giaûi phaùp hieän giaûi phaùp 1 Naâng cao chaát löôïng, hieäu quaû Xaùc ñònh ñoäi Taêng soá löôïng vaø chuaån hoùa trình ñoä ñoäi - Lieân ñoaøn xaây döïng nhieäm vuï cho ñoäi nguõ nguõ nguoàn nguõ nhaân löïc BÑVN theo quy ñònh cuûa BÑVN; toång cuïc nguoàn nhaân löïc caùc trung taâm nhaân löïc laø FIFA vaø AFC. Chuù troïng ñoäi nguõ chuyeân TDTT coù traùch ñaøo taïo VÑVBÑT, ñaùp öùng yeâu noøng coát ñeå gia veà öùng duïng KHCN cho ñaøo taïo phaùt nhieäm xaây döïng, caàu thôøi kyø Coâng nghieäp hoùa - phaùt trieån BÑ trieån BÑ treû kieåm tra ñaùnh Hieän ñaïi hoùa (CNH-HÑH), cuõng taïi Vieät Nam giaù caùc nhieäm vuï nhö ñaùp öùng xu theá phaùt trieån vöôn taàm chaâu ñaõ xaùc ñònh trong cuûa BÑ hieän ñaïi. luïc vaø theá giôùi. moãi giai ñoaïn 2 Naâng cao naêng löïc, hieäu quaû Xaây döïng heä laõnh ñaïo, chæ ñaïo cuûa toå chöùc thoáng quaûn lyù Lieân ñoaøn, quaûn lyù nhaø nöôùc caùc BÑ chaët cheõ caáp ñoái vôùi hoaït ñoäng phaùt trieån theo töøng caáp BÑ. quaûn lyù veà BÑ chuyeân nghieäp vaø BÑ phong traøo 3 Xaùc ñònh cuï theå caùc thaønh phaàn Phaân ñònh roõ * Ñoái vôùi löïc löôïng VÑV: taêng soá löôïng - Lieân ñoaøn BÑ cuûa nguoàn nhaân löïc cho caùc trung nhieäm vuï cuûa VÑVBÑT taïi caùc trung taâm huaán luyeän, VN phoái hôïp vôùi taâm ñaøo taïo VÑVBÑT, trong ñoù töøng ñoái töôïng ñaøo taïo BÑ treû. Xaây döïng löïc löôïng VÑV Lieân ñoaøn BÑ quy ñònh roõ tieâu chuaån, nhieäm vuï trong nguoàn keá caän doài daøo vöõng chaéc, taïo söï caïnh Chaâu AÙ, Lieân cuûa töøng ñoái töôïng thaønh phaàn nhaân löïc phaùt tranh laønh maïnh, coâng baèng trong caùc ñoaøn BÑ theá giôùi nguoàn nhaân löïc BÑ; giao muïc trieån BÑ nhaèm VÑV; xaùc ñònh muïc tieâu cho moãi VÑV; toå chöùc nhieàu tieâu, chæ tieâu cuï theå theo töøng ñaûm baûo thöïc Giaùo duïc phaåm chaát ñaïo ñöùc, tinh thaàn khoùa hoïc ñaøo taïo giai ñoaïn vaø chia nhoû nhieäm vuï hieän hieäu quaû chieán ñaáu, yù chí. Noùi "khoâng" vôùi tieâu cöïc, HLV, troïng taøi, thöïc hieän cuûa moãi giai ñoaïn cuøng trieån khai trong baïo löïc, söû duïng chaát kích thích trong BÑ; giaùm saùt vieân, vôùi ñoù laø phaân ñònh traùch nhieäm thöïc tieãn. trang bò kieán thöùc cho VÑV veà kyõ thuaät, baùc só theå thao… thöïc hieän. Chia ñeàu traùch nhieäm chieán thuaät, theå löïc, luaät… - Lieân ñoaøn BÑ thöïc hieän cho caùc ñôn vò, khoâng * Ñoäi nguõ HLV, trôï lyù HLV: taêng soá löôïng VN phoái hôïp vôùi chæ taäp trung vaøo 1 ñôn vò phaûi HLV taïi caùc trung taâm huaán luyeän, ñaøo taïo ñòa phöông, ñôn chòu traùch nhieäm. BÑ treû. Caùc HLV, trôï lyù HLV töï chuaån hoùa vò ñaøo taïo BÑ vaø naâng cao trình ñoä chuyeân moân; ñaêng kyù cuøng thöïc hieän tham gia caùc khoùa ñaøo taïo naâng cao chuyeân caùc nhieäm vuï moân do VFF hoaëc do AFC toå chöùc. Ñaûm ñaøo taïo BÑ treû baûo ñaùp öùng coâng taùc huaán luyeän trong thôøi - Lieân ñoaøn BÑ kyø hoäi nhaäp quoác teá. VN xaây döïng keá * Ñoäi nguõ troïng taøi, giaùm saùt: taêng soá löôïng hoaïch cuï theå, chi troïng taøi, giaùm saùt vieân ñöôïc FIFA coâng tieát veà caùc lôùp nhaän; ñaêng kyù tham gia caùc khoùa ñaøo taïo hoïc haøng naêm, SOÁ 3/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  3. naâng cao chuyeân moân do VFF hoaëc do AFC HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO ñeå HLV, troïng 9 toå chöùc; ñaûm baûo trình ñoä ñöôïc tuyeån choïn taøi, giaùm saùt tham gia laøm nhieäm vuï taïi caùc giaûi thi ñaáu vieân…deã daøng BÑ quoác teá lôùn. Ñaûm baûo tö chaát cuûa ngöôøi saép xeáp lòch "caàm caân naûy möïc" coâng minh, noùi huaán luyeän coâng "khoâng" vôùi tieâu cöïc trong vieäc daøn xeáp tyû taùc cuûa ñôn vò soá cho caùc ñoäi boùng thi ñaáu. Ban haønh tieâu tham gia hoïc taäp chuaån vaø quaûn lyù chaët cheõ vieäc ñaøo taïo, saùt naâng cao trình ñoä haïch, caáp chöùng chæ troïng taøi BÑ. * Baùc só, y taù, chaêm soùc vieân: taêng soá löôïng ñoäi nguõ baùc só, y taù, chaêm soùc vieân theo töøng ñoäi tuyeån. Ñaûm baûo chaêm soùc hoài phuïc cho VÑV sau quaù trình taäp luyeän thi ñaáu caêng thaúng. 4 Moãi ñôn vò phaûi töï xaùc ñònh roõ Xaùc ñònh cuï Xaây döïng loä trình thöïc hieän nhöõng keá nhu caàu nguoàn nhaân löïc cho töøng theå nhu caàu veà hoaïch thöïc hieän, phaân roõ traùch nhieäm cuûa trung taâm ñaøo taïo VÑVBÑT treân soá löôïng, trình töøng vò trí, nhieäm vuï cô sôû ñieàu kieän thöïc teá veà nguoàn ñoä phuø hôïp vôùi löïc cuûa ñôn vò. ñôn vò ñeå khoâng gaây laõng phí 5 Xaùc ñònh nguoàn nhaân löïc phaùt Ñöa nhieäm vuï Quaù trình luaân chuyeån caùn boä, thoâi ñaûm trieån caùc trung taâm ñaøo taïo phaùt trieån traùch nhieäm vuï phaûi ñöôïc baøn giao, chòu VÑVBÑT laø nhieäm vuï quan nguoàn nhaân löïc traùch nhieäm veà nhieäm vuï môùi tieáp nhaän troïng, thöôøng xuyeân cuûa caáp uûy BÑ laø nhieäm ñaûng, chính quyeàn caùc caáp vaø vuï troïng taâm Lieân ñoaøn BÑ. Chuû ñoäng xaây trong caùc keá döïng chöông trình, keá hoaïch phaùt hoaïch hoaït trieån BÑ cho caùc trung taâm ñaøo ñoäng cuûa töøng taïo VÑVBÑT cuûa töøng ñòa ñôn vò, ñòa phöông; theå cheá hoùa caùc chuû phöông ñaøo taïo tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø BÑ treû Nhaø nöôùc veà phaùt trieån BÑ. 6 Môû roäng quan heä hôïp taùc quoác teá Chuaån hoùa veà ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho trình ñoä ñoäi caùc trung taâm ñaøo taïo VÑVBÑT, nguõ nguoàn ñaùp öùng theo quy ñònh cuûa FIFA nhaân löïc cuûa vaø AFC. Ñoàng thôøi xaây döïng BÑ VN theo chöông trình lieân keát veà caùc khoùa yeâu caàu quoác ñaøo taïo phaùt trieån nguoàn nhaân teá löïc cho BÑ ñöôïc quoác teá coâng nhaän. Öu tieân xaây döïng ñeà aùn, chöông trình phaùt trieån ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho caùc trung taâm ñaøo taïo VÑVBÑT. 7 Kieän toaøn boä maùy, nhaân söï, ñoåi Xaây döïng moái quan heä phoái hôïp, coäng môùi phöông thöùc hoaït ñoäng cuûa ñoàng traùch nhieäm giöõa caùc cô quan quaûn lyù Lieân ñoaøn BÑ VN. Phaùt trieån caùc BÑ vôùi caùc cô quan truyeàn thoâng, dieãn ñaøn Lieân ñoaøn BÑ caáp tænh, thaønh cuûa ngöôøi haâm moä BÑ ñeå ñaåy maïnh coâng phoá vaø caùc toå chöùc thaønh vieân ôû taùc tuyeân truyeàn giaùo duïc, ñaáu tranh phoøng, caáp quaän, huyeän. choáng caùc haønh vi tieâu cöïc trong BÑ. Ñeå coù nhöõng ñaùnh giaù khaùch quan, ñeà taøi tieán cuûa caùc giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cho caùc haønh phoûng vaán 17 chuyeân gia, nhaø quaûn lyù ñaùnh giaù trung taâm ñaøo taïo VÑVBÑT do ñeà taøi ñeà xuaát coù söï veà nhöõng giaûi phaùp ñeà taøi ñeà xuaát. Keát quaû trình baøy cheânh leäch, trong ñoù coù 3/8 giaûi phaùp ñaùnh giaù khoâng taïi baûng 3. khaû thi coù tyû leä cao lôùn hôn 50%, nhö sau: Keát quaû baûng 3 cho thaáy, ñaùnh giaù möùc ñoä khaû thi - Giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng, hieäu quaû xaây KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 3/2019
  4. 10 HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO Baûng 3. Keát quaû phoûng vaán veà möùc ñoä khaû thi caùc giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc taïi caùc trung taâm ñaøo taïo VÑVBÑT (n = 17) Keát quaû Thoâng soá Raát khaû Khoâng thoáng keâ TT Teân giaûi phaùp Khaû thi thi khaû thi n % n % n % X2 P Naâng cao chaát löôïng, hieäu quaû xaây döïng nhieäm vuï cho ñoäi nguõ nguoàn nhaân löïc caùc trung taâm ñaøo taïo VÑVBÑT, ñaùp öùng yeâu 1 3 17.6 10 58.8 4 23.5 5.06 >0.05 caàu thôøi kyø CNH-HÑH, cuõng nhö ñaùp öùng xu theá phaùt trieån cuûa BÑ hieän ñaïi. Naâng cao naêng löïc, hieäu quaû laõnh ñaïo, chæ ñaïo cuûa toå chöùc 2 Lieân ñoaøn, quaûn lyù nhaø nöôùc caùc caáp ñoái vôùi hoaït ñoäng phaùt 5 29.4 11 64.7 1 5.9 8.94
  5. cuûa töøng ñoái töôïng thaønh phaàn nguoàn nhaân löïc BÑ; HUAÁN LUYEÄN THEÅ THAO 11 trieån caùc LÑ BÑ caáp tænh, thaønh phoá vaø caùc toå chöùc giao muïc tieâu, chæ tieâu cuï theå theo töøng giai ñoaïn vaø thaønh vieân ôû caáp quaän, huyeän. Coù möùc ñaùnh giaù raát chia nhoû nhieäm vuï thöïc hieän cuûa moãi giai ñoaïn cuøng khaû thi cao laø 47.1%, möùc khaû thi laø 52.9%, khoâng coù vôùi ñoù laø phaân ñònh traùch nhieäm thöïc hieän. Chia ñeàu ñaùnh giaù khoâng khaû thi 0.0%. So saùnh coù söï khaùc bieät traùch nhieäm thöïc hieän cho caùc ñôn vò, khoâng chæ taäp coù yù nghóa thoáng keâ vôùi p < 0.05. trung vaøo moät ñôn vò phaûi chòu traùch nhieäm. Coù möùc - Giaûi phaùp xaây döïng nguoàn ngaân saùch rieâng bieät, ñaùnh giaù raát khaû thi cao laø 58.8%, möùc khaû thi laø theo töøng giai ñoaïn ñeå ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc phaùt 41.2%, khoâng coù ñaùnh giaù khoâng khaû thi 0.0%. So trieån BÑ treû. Coù möùc ñaùnh giaù raát khaû thi vaø khaû thi saùnh coù söï khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ vôùi p < 0.01. coù tyû leä thaáp laàn löôït 0.0%, 35.3%. Ngöôïc laïi möùc - Giaûi phaùp moãi ñôn vò phaûi töï xaùc ñònh roõ nhu caàu khoâng khaû thi raát cao laø 64.7%. So saùnh coù söï khaùc nguoàn nhaân löïc treân cô sôû ñieàu kieän thöïc teá veà nguoàn bieät coù yù nghóa thoáng keâ vôùi p < 0.01. löïc cuûa ñôn vò. Coù möùc ñaùnh giaù raát khaû thi cao laø Nhö vaäy, theo ñaùnh giaù cuûa caùc chuyeân gia coù 3 52.9%, möùc khaû thi laø 41.7%, khoâng coù ñaùnh giaù giaûi phaùp coù möùc ñaùnh giaù raát khaû thi, vaø khaû thi thaáp khoâng khaû thi 0.0%. So saùnh coù söï khaùc bieät coù yù (ñaùnh giaù khaû thi khoâng cao), 1 giaûi phaùp (xaây döïng nghóa thoáng keâ vôùi p < 0.05. nguoàn ngaân saùch rieâng bieät, theo töøng giai ñoaïn ñeå - Giaûi phaùp xaùc ñònh nguoàn nhaân löïc phaùt trieån BÑ ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc phaùt trieån BÑ treû) laø coù söï treû laø nhieäm vuï quan troïng, thöôøng xuyeân cuûa caáp uûy khaùc bieät yù nghóa thoáng keâ (p < 0.01). Baøn luaän veà ñaûng, chính quyeàn caùc caáp vaø LÑ BÑ. Chuû ñoäng xaây keát quaû ñaùnh giaù naøy, caùc chuyeân gia ñeàu cho raèng döïng chöông trình, keá hoaïch phaùt trieån BÑ töøng ñòa caùc giaûi phaùp xaây döïng laø ñuùng vaø caàn thieát, tuy phöông; theå cheá hoùa caùc chuû tröông, chính saùch cuûa nhieân phaùt trieån nguoàn nhaân löïc bò phuï thuoäc raát Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà phaùt trieån BÑ. Coù möùc ñaùnh nhieàu yeáu toá, ñaëc bieät trong boùng ñaù, cho neân nhöõng giaù raát khaû thi vaø khaû thi coù tyû leä thaáp laàn löôït 17.6%, giaûi phaùp ñeà ra coù theå ñuùng höôùng nhöng möùc ñoä khaû 29.4%. Ngöôïc laïi möùc khoâng khaû thi cao laø 52.9%. So thi trong thöïc tieãn seõ khaùc nhau. saùnh tham soá thoáng keâ khoâng coù söï khaùc bieät yù nghóa thoáng keâ vôùi p > 0.05. 3. KEÁT LUAÄN - Giaûi phaùp môû roäng quan heä hôïp taùc quoác teá veà Xaùc ñònh coøn nhieàu nguyeân nhaân daãn ñeán thöïc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho caùc trung taâm ñaøo taïo hieän caùc giaûi phaùp nguoàn nhaân löïc hieän coù chöa hieäu VÑVBÑT ñaùp öùng theo quy ñònh cuûa FIFA vaø AFC. quaû nhö: chöa xaây döïng caùc phöông aùn ñaøo taïo nguoàn Ñoàng thôøi xaây döïng chöông trình lieân keát veà caùc khoùa nhaân löïc cho BÑ; hôïp taùc quoác teá veà ñaøo taïo nguoàn ñaøo taïo phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cho BÑ ñöôïc quoác nhaân löïc BÑ chöa ñöôïc ñeà caäp cuï theå… teá coâng nhaän. Öu tieân xaây döïng ñeà aùn, chöông trình Ñeà xuaát ñöôïc 8 giaûi phaùp ñeå phaùt trieån nguoàn phaùt trieån ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho BÑ treû. Coù nhaân löïc taïi caùc Trung taâm ñaøo taïo BÑT ôû Vieät Nam. möùc ñaùnh giaù raát khaû thi vaø khaû thi coù tyû leä thaáp laàn Thoâng qua ñaùnh giaù baèng phöông phaùp chuyeân gia, löôït 11.8%, 35.3%. Ngöôïc laïi möùc khoâng khaû thi cao phaàn lôùn caùc giaûi phaùp ñeàu ñöôïc ñaùnh giaù töø möùc ñoä laø 52.9%. So saùnh tham soá thoáng keâ khoâng coù söï khaùc khaû thi ñeán raát khaû thi. Tuy nhieân, coøn moät boä phaän bieät yù nghóa thoáng keâ vôùi p > 0.05. chuyeân gia cho raèng moät soá giaûi phaùp cuûa ñeà taøi ñeà - Giaûi phaùp kieän toaøn boä maùy, nhaân söï, ñoåi môùi xuaát coù tính khaû thi thaáp trong ñieàu kieän thöïc teá taïi phöông thöùc hoaït ñoäng cuûa Lieân ñoaøn BÑ VN. Phaùt caùc Trung taâm ñaøo taïo BÑT taïi Vieät Nam hieän nay. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Boä Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch (2013), Chæ thò soá 97/CT-BVHTTDL ngaøy 13/5/2013 veà veäc toå chöùc trieån khai thöïc hieän "Chieán löôïc phaùt trieån boùng ñaù Vieät Nam ñeán naêm 2020, taàm nhìn ñeán naêm 2030". 2. Lieân ñoaøn boùng ñaù Vieät Nam, Vieän Khoa hoïc TDTT (2004), Chöông trình huaán luyeän boùng ñaù treû 11-18 tuoåi, Nxb TDTT. 3. Thuû töôùng Chính phuû (2013), Quyeát ñònh soá 419/QÑ-TTg ngaøy 08/3/2013 veà vieäc pheâ duyeät "Chieán löôïc phaùt trieån boùng ñaù Vieät Nam ñeán naêm 2020, taàm nhìn ñeán naêm 2030". Nguoàn baøi baùo: baøi baùo ñöôïc trích töø ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc caáp Boä cuûa Vieän Khoa hoïc TDTT vôùi teân: Thöïc traïng vaø giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc trung taâm ñaøo taïo vaän ñoäng vieân boùng ñaù treû ôû Vieät Nam. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 21/3/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 12/4/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 11/5/2019) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 3/2019
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2