intTypePromotion=1

Giải phẫu bệnh thú ý

Chia sẻ: 986753421 986753421 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
89
lượt xem
26
download

Giải phẫu bệnh thú ý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ bạch huyết: gồm những cấu trúc tham gia trong quá trình trao đổi bạch huyết giữa mô và dòng máu gồm bạch huyết, hạch bạch huyết và mạch máu. Hệ miễn dịch: chống lại những tác nhân gây bệnh bao gồm bạch cầu, VA, Amydal, tuyến ức và lách. Hệ cơ: bao gồm các cơ của cơ thể. Hệ thần kinh: thu thập, trao đổi và truyền tải thông tin. Bao gồm não, tủy sống, hệ thần kinh ngoại biên và dây thần kinh. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải phẫu bệnh thú ý

 1. dr xilt olu Ciao tinh Gidi phAu b?nh fhrt y bia soan &la theo chaong trinh m1n hoc dd duoc BA Gido d$c ,d Ddo tqo duJCt chinh th{tc ndn 1990. Gidi phdu bpnh gbn hai phin: gidi phAa benh tqi cuong rA gidi phAu bC,th bA pha (chuten khoa). A phAn gidi phdu bQnh bQ phdn nbi vi nhitnT 6n thtong da cdc Trong khi chd ti t h benh Ij tnig co quan, ching nguyen han khdc nhau Ea) n'n cfrng nht qud t6i cho in phan gidi phAu benh dqi cudng nhAm kip thdi cu g cAp cho sinh yien ngd\h t tdi liCu vi nhitng tguy,n ry co bA\, nhan? khdi ien, crtng tfiu nhil g ddc nh8 Th(t ti li hinh thai crta nhitng tdn thuonS chuttg nhdt cho nhiiu qu6 trinh bQnh hay benh tqt. tenhilng kinh nghian gidng d4y crta nhiiu ndm ffiAc, kh hOp fii tham khAa Daa chuong trinh eidng day cfia mAt s6 nabc; sou khi tham khAo i ki6n ciia nt6t s5 aing nthilp, ching t6i manh dqn- thay ddi s1t sdp x6p n\t s6 chudng muc cing nhu bd sml n6t s5 nbi dung m1i dd 6ng hOp duOc (tron1 phqm yi tai lil:u c6 duoi vd khi nbtg rha khda) nhin ting buAc hieL dai hod, Viet Nam hod gido tinh, chrt e t6i SiAi thiCu m1t cdch khdi qudt nh1ng td thwrS ctia t6 bdo qua kinh hidn fi dien fil (t 6c ddy chua c6). Chudng "Nhitng bi^t tdi cia xAc ch6t" tru6c d6y, nay dua vio phin tibp sau c a 6n thuong ft bAa yd haai fi td chr1c. Nhu tQy rhVy daoc sr1 liln quan gita tdn thuong d t6 Aao - don vi cdu tic chitc ndng cia co thd s6ng -.vdi nhin" htt hqi todn than do benh tAt gay naL. Phdn "Tu tta r6t thuong" Oa j,h thudng) \,A "Bqi huyi, tu6c dAr- Ia n phan ria hai..huonq riAn? biir. nay dtla vAo .uoi (hton| "vian t,oi ti do stl 'tu sua thAn gdn) vet thudn?" va "bat futyit' ta kit qud cria su d.i€n bi6n khdc nhau crta aid trinh tian v.t... Do k:hu6n khd thai gian Sidng day n6n giAi phdu b\nh n6i chung e0 rier cd ti thuyat IAn th\c hdnh) vd phin gidi phdu beni dq.; cudng tfti riCng (30iii (d li thu];t t)d thuc hd.nh) quA hqn hpp so vdi tt1i dunS rA y?u ciu m6n ioc: b,n canh d6 c6 gi6a trinh Sini lj b?nh Thi I nan ching t6i chi dta rdo gido tinh nhrlng Oi dung thAt c|n thit nhim cung cip n6t s6 nguy\n Ii, khdi niem ciing nhu nntig iii, aii co bdn cia cdc tlin thuong ,tbi chung Siip cho sinh ,tien sau ndy di vdo cdl m6 Ircc tin.on9 dt(Qr d; dbns hon. Cbn nfl,6 nQi dung khdc Mn fidi gian t|u\,. Ching t6i c6 gdng dua vdo sdch cdc kiin th&c mai dd fitng b 6c hien dai hoA giAa tinh, song,6 thdi dqi bing nd thbng tin md s6ch bda tdi Ueu liel quan d6n m6n hqc cb d.uqc rdt hqn ch6, nhdt.Id tinh dA c6 han nAn tAp "C.Ai pnai benh dqi caong,, khda8. traah klLii htn? tttiiu s6t. Rdt mong tuqc su g6p jt tdy clntg c a qui ban dQc vd donq a?hirl. Cl i g tbi xin than thAnh citm on tuoc- TAC GIA
 2. Grdr TH|FU GAI MON PHAU BFNH L OINH NGH|A l! Girii phrlu bdnh hoc (A:oatonical pathology) hay hinh thrii bQnh lj hoc (Morphological pathology) ld m6t m6n hoc chuydn nghion ctu nhfng bidn ddi vd hinh thdi, cdu trric cria td bno, t6' chfc hay cec co quan do b6'nh tat gay nen 6' cd thd. N6 nghian criu nhfng bidn ddi benh li (hay nhrrng td11 thudng) d nhfng mlic d6 kh6c nhau: ahring tdn thudng c6 thd nhan thdy truc tidp bing n6t thudng, goi ld gidi ph6u bQnh dai thd, vd nhnng bi6n ddi phii qua khh hidn vi mdi nhdn bidt duqc, gai le gidi phiu b6nh vi thd, c6 nhrlog bi6n ddi tinh vi hdn phdi qua kinh hidn vi di6n trl goi Id si6u vi thd hodc ddd mfc d6 -- 1 pban tt thi goi ld b6nh hoc phdn iri. Tr6n eo s6 d6 ph6i ldrn 16 nguv€n nhdn gay be4h ctdg nhu cech phdt sinll cta b6nh tat. II. NHICM VU VA NOI DUNG Nhu phdn drhh nghia da dd cQp t6i, gidi ph6u b6nh nglidIr criu nhrlng bidn d6'i v6 hinh thdi ciu tnic 3 mot cd quan hay co thd b6nh trcn hai mdt dai thd vd vi ihd. Nghia id ph:ii quan sat, md fti vd t6'ng hop m6t c6ch ddy dri, chinh x6c va kh6ch quan nhrilg LiSc thudng 6 t6 bdo, t6 chtc hay cd quan v6 vi tfi, hinh d6ng, kich thudc, miiu s6c, nhidu Lhi cd kh6i ludng, trong luqng, txgng th6i, hodc sd li6n quan gita ving t6n thuong vd ldnh manh v.v.-. Nhrmg girii phAu b€nh khdng chi drlng lai 6 vi€c quan set m6 te ddn thudn md quan trong hd1 la li dua trcD cdc dri kiCn de ihu duoc d6 phii phan tich t6'ng hqp dd tim ra ngryen Dhen gay nen tdn tiuong (bQnh nguydn hqc) vd ti]n ra m6i ]j6n quan g-ifa nhrlng t6'n thuong, gina nhi:]g bi6'n ddi cuc b6 vd todn then. grria nhfDg hu hai v6 cdu tlrlc vd cic rdi loan vd cc Ddng v.v., trl d6 hidu duoc qud trinh tac ddng cria nguydn nhdn dd tao ra ciic tdn thudng hay qu6 tia}r sidr bQrh (shh b6ni hgc). Cring voi nhring tei h6u cria cic m6n can lan sdng, gidl phdu b6ah t6'ng hop, phdn tich tim ra b6n chdt oia quA td* benh hay nhr:ng rdi loan vd cd ndng me v6 met lam sdng c6 r}lrhg mo h6 vd 15n lon- Vdi tinh chdt cq ihd, chinh xdc vi khech quan qua c6c tdn thuong vd hinh th6i, ciu tnic, giii ph6u b€nh cdn xric minh kdt qud cia c6ng tdc chdn dorin dring sai hay hi6u luc cria c6ng tec chta tri cho gia sic b6rh T U, !j.,$Al!h4gfg! l. lq_TTE' 494f bQnh vd met hinh th:ii hoc. Dd d6p rtrg duqc nhfng nhi€m vu tr€n, n6n Gi;ii phAu b6nh Thf y cdn trang bi cho ngudi ldm €6ng fdc Thf y mdt n6i dung phong phrl va todn diCn ca hai mat ly u,Luyet va Lhgc hanh.
 3. v6 li thuydt, Gi6i phdu b6nh gdm c6 hai phdn chinh: - Phdn thf nhdt: Gi6i ph6u bQnh dai crrdng, g6m nhr?ng t6n t'huong co brin chung nhdt cho nhi6u qud trinh bQnh li nhu nhtlg bidn ddi co b6n cria td bdo lra -lo, ,,h,rog to'r thuong do r6'i lo4n trao ddi chdt (thoai hod), tdn thuong do r6'i loan tudn hoin c+c b0, vi6m vA nhring rdi 1o4n cria sq sini san td bao vd to'chfc. hai: Gidi ph6u benh chuven khoa Phdn dv cring c6 hai noi durg tht - Phdn nhu: + Dqi cudng v6 cric tdn tluong do c6c nguyen nh6n kh6c alau gay nan l1hu qoc hai virut, vi khudn cec loai, ki sinh irling cdc loqi ve c6c chdt gay + Gi6i phAu b€nh c6c co quan, gdm nhtDg tdn thudng d trlng cd quaD' b0 phQn do fi6u nguyen nhan gav nen nhu bonh hC tim m?ch' hC ii6u hoa' hC ni€u si r duc, cd thdn kinh vd da v'v ' Vd thrfc hdnh - Do tinh ddc thri clia ngdnn Thri v ld nedli- b6c si Thti v duq" qad md kh6rn gia sric dd chdn dodn b€nh - di chi so chdn' vd ldy b6*r - oyio e.li di chA'n dodn c5c m4t khec nhu virut, vi khudn' kf sintr tning' pfrdr" si Thri v cac dOc chit v.v... Vi vAy girii phdu bQnh phei trang bi cho c6c b6c mon nav N6i dung cu kidn thtc vd nhang nguy€n tac vd ly thudt thuc hanh thd vd chi tidt sc c6 nhfns tii IiCu hudng ddn thqc hanh O d5v chi n€u nhrlng n6i dung kh6i qu6t gdm: - Ki thuat m6'kh6m c6c loai gia srlc, gia cdm' - Phudng ph6p quan s6t ve vidt bi6n bin m6' kh6m' - Phudlg phap ldy, bdo qudn, grii c6c m5u vat di x6t nghiCm' - Phuong ph6p quan s6t tieu b6n vi ihd vd c6ch t6'ng hd.p cac tdi UQu Li€n quan dd rut ra ket ludn cudi cung. Trang bi cho ngTdi hqc sdu rQng vd li txuvdt, thdnh thao vd thuc henh' J", lh6ch [uan v6 phdn tich tdns hqp ld v6u cdu cria Gi6i phAu bQnl "hion . Thli y III. V! TRi C(,A GIAI PHAU BENH TRONG KHOA HQC THU Y Thf y ld ngdni khoa hqc quan trqng cria khoa sinh hgc thgc hinh Nhiem vrl v'r vq cria n6 ld phdng vd t4 benh Lip thcri, trong d6 phbng b6nh ld niiCm cong le phucmg cbam hang ddu. vi v4v viQc chdn do6n bQnh chiri x6c vd' I4p thdi dd c6 biOn phdp phdng vd t4 bCnI c6 hieu qua ld mot v6u cdu quan trong nganh Thri d6'i vdi ngdnh tii y. Ciai phdu benh ld m6n hpc quan trong trong y, n6 li mot trong nhfng m6n co sA Thri v, dat cq sd li luan vd thgc i6 cho cdc m6n hoc ldm sdng nhu noi ngo?i Lhoa, b6nh truy6n nhi6m' kf sinh ining' sin khoa v.v. d6ng thdi gidi phdu bQnh cdn ld mon chdn dodn bQnh v6 mit hinh th6i. Bdng cac phuang ph6p d4c biCt cria minh dd phet hiCn c6c t6'n thucrns phudag ph6p v6 m4t dai thd, vi thd, td bdo hqc, sicu c;u tnic vd d6i khi ca c6c h6a t6' chrlc, h6a td bdo v.v. dd iim ra nguycn nhan vd cd chd cia b€nh' 6
 4. Dd hac tap gi6i ph5u b€nh duqc t6't cdn phrii c6 kidn thrlc cia c6c m6n cd sd khric nhu siei phiu, t0' chfc, sinh li, sinh horl, sinh hgc td bdo vv- Vi c6 n5m duqc cdu tnic vd chrlc ndng cria mot co thd binh tludng thi mci hidu dugc nhtng thay ddi bdt thudng xdv ra troag qu6 trinh bQnh lj" Ngodi ra cdn phrii bidt v4n tlqng c6c ki6n thrlc c,ia gidi ph6u b6nh dd hqc tap cec n6n Um sang thdi' duqc seu hon. Dd c6ng t6c chdn do6n girii ph6u b€nh duoc chinh xec' kip bdc sf thri y cdn c6 kidn thfc sau rong v6 bCnI hqc thri v vd c6c m6n hgc cia ngdnh chdn nu6i c6 li6n quan nhu dinh duang, di truydn hqc vv-' Ri6ng ngdnh Thri y ViQt Nam c6 nhring v6u cdu vd di6u kien cong t6c dic biet, tr-ong not hodn crinh ddt nudc cdn nghbo vd lqc hau Nednl chSn nu6i phd'bidn'ie quy m6 nh6, 16 t6 lqi trai roag tr6! nhtrag dia ba'n rdt phrtc i4p ',ra ai" ti. Giao tirOng vin tdi k6m ph6i tridn Trlng vring' -midn thim chi rl tingotrdt khong c6 nhrrng phdng md kh6m (autopsv roorn) dd chdn cloaa b€ ' " Un; U tl1i6'u nhrrng quv dinh (lu4t) ch4t che v6 vC sinh ih]i v d6'i vdi v{t \ra nu6i cdng n}Iu d5 thi khi kho6 cri,lg nhu Lic chdt Dich b6nh xav ra thudng dai khi rdi nghiom trong- Trong hodn cddr nhu v{v, b6c s}-thi v vdn "..vco pti;.tdo doen xac miDh b6nh mau 19, klp thdi, nhidu l
 5. ', k9p vd con dao rnd vA quan sdt bdng m5t thudng Vi viv chi thdv rluqc b6 oroai, -u te hdi hot, ph4m vi rdt gi6'i han, chri v6u ld c6c co quan' b0 nh4n tfrdl nhrhs bidn d6i bCn}r li cfng chi quan sit' m6 t6 cdc th5'i u' bQc "Jr "o qu6i thai v.v... nhgt vd cec- nhd gi4i Ddn thdi kj' ph+c hung alua tl€n c6c phudng tien thd sd d6' ph6u fich d6 ph6u d6 tidn Lanf' aoo" nhidu phAu tich vd drla ir6n cec tdi liQu kh6 chiDh xdc' Trons hq da l4p duqc cric brin v6 v6 giai pl'6u ngudi vd dong vat ai nfrat iO ddn c6c c6ng trinh Dghicn criu hC th6'ng mach meu vd idi riu dai m vezali rn6 ta g phdu &""^tio") ounl 1543, sau d6 ld Fabritx, 1603 lghi6o oiu *ach m6u. $grer, 1628 ng!!6q!trL hqqi qOry cta tim va rneu dOne "uo'r,g "e" vnt, ddt n6n rn6ng cho sinh lf hqc hiQn dai' 2. Giai ilo4n thf hai Giai doan thrl hai tn th6 ki XVII - XD( - Thdi k' giei phdu td chic td bao' (Leuwen Hock' 1683) vi Sq ra ddi cria kinh hidn vi, hic ddu chi ld ddn gidn thdu kinh v6 slc (Lixte' sau d6 Id kinh hidn vi phr?c t4p nhd chd tao duOc 1830) da gifp cho agtdi ta khi ning quan set' m6 ti cdu t4o t6' chrlc s6ng v6i Ldn ddu ti6n ngtdi ta quan s6t dudc dQ phOne dai vdi chuc ddn v;i trdm lan ri Sr.,f' tat vd hinh th6i td bao dQng vat vd thuc v4t Sau d6 vdi su phtt drida t h6a hgc thudc nhuQrn ra ddi C6c l6t cit m6ng crla mil d c6' "i. "i"r'"rntCnrhog- -eo girip cho neudi ta cd thd quan srit dugc rhidu chi aos" r Jnfr "J t6 bdo md trudc dav xem tudi Lh6ng thdv duqc' ti6t cia hsc hiEI Voi kinh hidn vi cei ti6n ve cdc ki thuet nhudm mo' mon t6'chric thanh vd hac thuy61 td bdo cring ra ddi vdi c6c c6ng tillh nghien ciu cria c6c ofrak}roufro"nhrrSleiden(ntrdthltcv4thQcngudiDfc'1804-1881);Swan(nid (ahd b€nh li hoc sinh li hQc ngldi Dic, 1810-1882) vd sau 'Av li Virchorv "B€nh ;*t ou", 18;1-1902), ng1ld ddu ti6n nghi6r' crlu vd dd ra hqc thuvdt li t6 bdo" - dAt cd s6' cho m6n B€nh hgc td bdo ngdv nav' 3. Giai tlo4n thli ba Giai doan thi ba tri th6 kj' )Oi ddn nav ' vdo thd ki )o( kho3 hoc n6i bu6c phdt sitth hqc n6i i6ng dat drrqc nhi6u thAnh tqu vd c6 nhfng vd t6 bi" 6 mfc tridn manh mc. Neudi ta Lh6ng drtng lai 6 cdu tao td chrlc "horrg.ra bdo' vdo cdrr trric vi d0 vi thd md dd di sdu nghiCn cfu vdo si6u cdu trric td protein vi c6c dai phan chrlc ndng c6c dai phan tri sinh hgc nhrr axrt nucleic' "h6 trg" cria cdc ngdnh tri ki6c v.v... C6c thenh ftu dat dugc mot m4t nld tt su khoa hoc khic nhu h6a hgc, vat li, to6n hQc vv mit khec n}rd 0 sU ph6i dudc dua vac tddn cec phuoDg ph6p md, cdc ki thuAt vd phuong tien hien dai nghi6n criu. Iiin|hidnvid6ipha'Raddikho6ng1942'gtnpchoYiCcnghiencl'uidbaLo 16 rdng chinh xtlc thuan ldi hdn. Nhd n6 md kha ning xem tuai t6 bdo duoc 8
 6. hdn. !i c6c chi tidt cdu inic t€' bao kh6ng phan biCt duqc d kiah hidn Yi thudng thi c6 thd thdy khi nhin qua kinh hidn vi ddi pha' Kinh hidn vi di€n t& - Kinh c6 dQ Lhudch dqi rdt ltn (hdng chr+c vaa ddn heng tiieu ldn) DIit ld khri naag phAa li rdt cao GhoADg 2-10Ao' Do d6 qua kioh hidn vi dien ti netdi ta phdt hiCa dud;c d td bdo Dhltag cdu tnic me trd6c dey tren kidr hidn vi quang hqc Lhdng'thdy duqc nhu ludi nQi nguvdn sioh' ribos6m, b'zOsom vd cri cdu truc chi tidt cta thd ty vv"' Trong Dhrhg budng hqp d4c biet thdy duo-c ce cec phan tt lfn trong c6c rn6 nhu ADN vdi cdu trric xo6n k6p gi6'ng nhu m6 hinh cria Watsdtr - Crik' Tg ch4p ph6ng x4- Dring tia Ron-gheu dd phao tich cdu tnic 'vQt thd cdo Phuaog phep ndv c6 hiCu sutt phari ti lfn hqD ce kinh hidn vi oghico "'fo. aE pla,l li ndv c6 thd di"Cn trl (o,zmp so vd 1mp cria kinh hidn vi ilie trt)' d ph6n tich x6c dinh dugc vi tri cAc pha trt ticng biet' Chinh nnd phuang ph6p phAn trl IIb gdm cdu tric bing tia ro'n-ghen dd cho ph6p chrlng minh ring c6c 4 chu6i da peptit cu6n Iai hav ph6n tt mioglobj! c6 Lich thutc 4 ldn nh6 hon' Ngodi c5c ki thuat tren, trong nghlicn ciru sinh hqc ngudi ta cdn dring nhidu phudng ph6p khec nhu si6u U €m, diCn di, sic kj, hC thdnc vd bdo' phuong cdy td bdo, let c6t mo dd nghien crtu qu6 trioh chuydn h6a cria td pf,ap "l'Oi tao, *O ua cec cd quan v-v... k€1 hqp v6i cdc Li thuat phan tich t6'ng hqp vdi cfu viCc nghi6n crtu dic didm vd chtc ndng c5c phdn trl sinh hqc dd nghi6n ciu tnic vd chrtc Ph4n cfa chring Nhu vay ngey nay dlra vdo thdlrl tqu cria c6c nginh khoa hqc kh6c vi vdi viec sri dgng cac phuqng phdp ki thuat hodn chiah, ngld'i ta de di siu vdo b6n chdt cdu trric id bdo ngdy cdng tinh Yi hon. Ngudi ta de hidu ro hcn v€ qu5 trinh s6'ng, di sau Ydo cdu trric vd chric neng cria co thd s6'ng d treng thei lj. binl thudng cring nhu b€nh Tren cd sd Dhfng thenh iuu tr6n, ngdy nay dr4 hinh thinh m6n Bfnh lpc ft' beo - r'g}Iie'I ciu nllrlng t6'n thuong td bdo A rDic dO siau ca:u tric' va mdn BAnh hoc phAn rf nghicn ctlu nhlilg bi6n ddi cfu trric clia cde phen ti v6-n la cfu hl binh thudng cia co thd sinh v4t - Tuy cdn moi m6, song c6c m6n hqc trcn rdt phong phri vd ddv tridn vgng. v. cAc pHusNG PHAP cuA GlAl PHAU BENH tren giai phiu binh thudng Dd thuc hien cAc nhicm vu vd nQi dung da B€u srl dqng c6c phrrong ph6P sau: 1. Md kh6m tlai thd Ddy ld phtoog ph6p chi ydu ve thudng xuv6n phrii lim cria gi6i,ph6u b€nh Thf y. Qua m6' khdm x6c chdt hoac con vft sdng nghi ben}r' phdt hiCD n}rllng bidn ddi bdt thudng & cdc co quan, tang phn dd x6t do6n ngryon nhan bQn}l'
 7. Nhrtng tdn thuong th{y dugc }hi m6' kh6m rii6u khi chi thd hiCD mQt phen ho4c mot eiai doen ndo d6 cria qud trinh bdnh cht kh6og b6c 16 todn bQ ti6n tinh cria bCnh, nOn thudns kh6ng ddy dri, ho{c nhi6u khi kl6ng thQt didn hinh cho mdt bCnh nao d6. NAn trong di6u ki6n cho ph6p c6 thd m6' khim dri6u con vat dd tim nhrlng bcnh tich d4c trung cho benh. Hdn nlla rg1td m6' khem c6 kidn thic chuyen m6n sau, rong vd gidu kinh nghiCm thi cLi cdn qua nhring td thuang dqi thd c6 thd phAr doAn drrqc :rguy6n nh6n. Trudng hqp chdn dodn dqi thd kh6 khan cdn.ph6i c6 sg chdn do6a h6 tro cria t6'chrlc hqc, sintr vat hgc, huy6t thanh hqc ho4c vAt li h6a hoc dd nit ra kdt lu{n chioh x6c. 2. Phuong phep sinh thidt Oay ia phuorg ph6p chdn do6n dac biQt, cdn xdc minh tinh chdt cria tdn thdong & cd quan hay b0 phan ndo d6 trong co vat bi bQnh md kh6og cdn md kh6m. Phudng ph6p nAy uu didm la ginp ta chdn do5n nhanh, b€nh phdm cdn tudi kh6ng bi huj ho4i, kh6ng cdn gidt co{ vat. Nhrmg- kdt qua cang rit haD chd vi vi iri ldy bQnh phdm rdt nl6, nhidu khi kh6ng dring noi c6 t6'n thudng didn hinh, thao tec phtc tap. m vay phudng ph6p ndy chi 6p dqrg cho nhrrog tnrdng hqp d6c bi6t dhd u, viAm. 3. Phuong ph6p td chfc hqc (vi thd) Phuone ph6p ndy thudag di ddi voi phuong phdp m6 khim dai thd vd sb} thi6t. Icli chdn dodn vd mAt dai thd chua 16 reDg hoac cAn nghietr cfu sau hol nlrlng t6'o tAudng do b€nh t6t gay ra v.v.. d6u phdi qual1 sAt tren 16t cit vi thd. NgAy nay v6i sg tirOng drpg cria kinh hidn vi diC ht thi viec nghieD cifu vd mit si6u cdu trric td bio, quan s6t nhrlng t6'n thuong linh vi hdn trong c6c bao quan, cnng ld mot viQc cAng phdi li'r, nhit td nghi6n criu vd bonh hoc t6 bdo. Phuc&e phdp ney ddi h6i phii c6 pl dng thi nehiem voi ddy di trang thidt bi ve h6a chdt cdn thidt, c6 nhf4g can b6 gi6i vd ki thuat chuydn m6n. thi nghiCm .long vat 4. Phuong ph6p Khi cdn x6c minh mQt nguydn nhdn gdy'b€ah hay cdn nghi€n ctu dec didm benh li hay c6c giai doq tidn tridn cria mot benh don thudn v.v... c6 ihF gay bgnh tr6n dong vdt mAn crim. Phudng phap ndy cling c6 kh6 khnn vi nhidu Lhi kl6ng gay duqc benh hoic b€nh xiy ra kh6ng gidng v6i bQnh phet ra ttr- nhicn. 10
 8. II r!4 n€, nqu 8u!r Suprr 'oFq €Ir.r _?1 c4r{r g,{ €uQnq1 qulq rcq 8ul'1r{u n4r u?I{8u r9l{d EI rbnp n9lql 9q1 5ugtFt ngIP ?q1 oc 1oul ogp n9q1 qcgr 19ru nPIq u9nw 'roq quoq Suor? d!^ oc ,qlroq 19ru .4 Igrli{ €r 'zoc 9, 9p 3uor1 19q1 uer 8ugqrl -€q 'o€-q u9. 13113 rgc ue-{nqr ug^ IQql 3u9p '-{xo p^ .8uonp qulp llqi t9, gur €^ opq ,91 u€p uefnqr u!^ 9p enb 'ueoq uenl 9q €nb eql qrip poq narP Suqu r4I{C + '5uQnr{l t{u1q 9p ,4ur rq p4 1€.{ntl SEQnp enp lo€q .8uop lEoq 3u4, rgqrl u9,{nl t9i P^ In1 'u€3) u€nb .0. -?1 leol 3uE-q 9, ?s q] 'u?I 3uE+ gril ,ot 3IIo4 39rnq SuQnP ITjI np IqJ r{rip 9q1 - qufi u-eq1 -?rlr o, I€q €1. 5unq, uPlqrl n?Ip ns lonp i?ol rgrl{ opq,Cl r9r €rlr3 'i€ol atl+, oFq,?1 Su41 €lc 8trll1 t4q, dbq rgqd PorI nglp 0q €^ o€q -e1 lgrlr €li Poq ngrp nJ + :o€^ €np o€q g? el. q6u qrIql SuEu €rDI rpnp u9l4 ?9qd F^ rel tI91 9I{1 :uqrl{ o€q,Cl -Irl1 ,9x tlulqr 'rQql dil e-oq n?Ip ir1 'rqA'r l{iII.{? luEII Pti{ 9, BUQI{I n-oN qu€nb Srnx 5u{ru1 lgur ell) qIII r{ugw 19r lr{li 9)'I" r{r41 'a4 ugrl 5uop r91 cgc r.oq 3u9nq I{uF iq uant 9u _91 rnql Suos '8uglr pI' 3r{1 lOrrt nqu oPq -?1 19tr{ IqBu qrlql SsPu grD{ - 'oFq 91 ]gtFl €r 9q u!, urFqd uFs r9r rgqt opp quul 9nb gr ,rpq1 augp '5u-9s 3u9p 1€oq ot{, 1€ql u9r Subnl Sugu al)er 6llnc €^ 1gr{c Elp tgr r{u€q1 f9q? dbr{ cqr r€r8 ugqd quli.l gnb pl €oq iC 'oPq €1 elt quPql n9i ugr{d o€^ Suenrt Igur 81 l.eqc .€c dbq 3u9l '"q1 d,9q ns q egq SuqG qugql c9r u_9rq '-€oq i? €-^ e9q 3u9p irs pl neqtr rp^ ?t{) lPt{, u€nb u?rT 9t p^ rQql 3u9p €r,{px dgl rgp r{ulll 9nb ri?q lu9p o9q'!9m lpp 5u0p 8u€q u,Et "n$ cbq eoq sgqdlgru qupql q qurs 9^ 19^ Bc deql :poq rpq qcgr ?Oru SuOp u9^ uqnl ,9rfi dpu lgqa dbr{ 19, '.0. n4q pqo dbq r9) 41 ot1 n-9, ,.bnp oPq aJ. 'Itl u91 Strgs ils or{, urgp ogq n-91 r.rqc 9+ n_9d !I €91i u€lnqo 'eoq quts urg-tP rPG - 'ue 4 lgqd 'ugs q(Irs Supu r4q, P^ loru Igp 4c deql :auQnrl rgur 19^ n{8u qrrql 'Ignp oc '3uqp ug^ '1-911 IPq 'nq1 d-gII 4I qdls tugs carqC - '5upu .4qr ,9i +p dgp uen{ rnql opq ,q1 oqr rEgp o9q 'nequ Ip^ SapqE dlqu Suqp leoq'qu.ip tgqs 8u-€u t4qc 'Jg4 n3c 9r (seneuE ro) u€nb opcl c9r 3u9rfi Oq +gur 9r ngp oPq 9+ IgJ[ t4rq n-€C - i1lrlr ,9, a^ 3u-9s lC^ elt ttgq p. ul€rp tqp Sqtqu ubrt{ pt 4t ?9q { np I '8qos 9q1 9q1 ngp ]?Iq .?ueu opq 91 Igur 'o€II 19^ qats eq1 oc €!.r u9q or tupE cILq, ,!u1 n9c i^ Irop -BI oPq 9? lo, E4 @rr8u neE -{F8N I oc gv{ YA oY€ eNonHr N.9r NY€ .3r I SuonqJ
 9. EI - qldl d9I c€, op^ q{ uex ulgu urolord ll ugr{d 19, p^ lr.nl8 +1 uEqd ,9, dqT .g^ uF8 8uenq4 ,{pu dgl 'opq _91 ?c1ll eq rpoSa B,rqd p o?l 3u9l roq oeq ureloral dg.I rpo8ri €i 3r!9nq rnr npp req €^ nequ rp^ rtl ,9nE .{{ nep 5u4nq (lldrl u9qd upp dpl Z) dgri nt ugr{d d9l q*F.lt d9x cbnp lrdll d9I:d9l eq ulot Supur i^ qop 10ur elc c44 n3r 9. u9q p, .8uPur 93 ru95 opq ,01 Supul e+. o€1 n-eC 1 ^^.9q{ r{clqt qrq c9r €4 u9urroor{ ,u"€nq{ 1^) qrql qrq t9^ €,1 qcql qtlt ,€t !o^ oqq _e4 'oFq 91 rp^ opcl 91 E4€ er dgx rbl uor{c 9c E_€o1 r{u,r? '3upnl 6u-eu 'wr{r rBp oer? ns p EOrq pril 9u rlu€nb SuQnr? rgw I.o^ o-€q 91 €r_rF ?qr tlrp 9r{ uerr ns urgp otq !sq} .3u9p quenb Sunx 5uenr1 rgur €^ opq _'1 €BF r{r9r upSrr ugq .oi opr Supq pl 9p '8uour 13r .oq €uPrq 40tu pi opq g? SupW gt Fu?tr{ .I I3-2 x - lrtt?' FuFt{) oEq (euBrqlueur ElusBId Frlon1 )Ji5 g? Iq)l lgp u_9lq !q -ep uenb opq is lgru Br,ro SuQnr{1 '8u.onq1 u.gq iq o-eq rl4 n3r ,9, 19nb r9r{rl r{r9, lgur rEI .-€qu :qc .4!p O v qqlq Supu cnqa ?^ " ^ ,urolordluis :r9rl{ ugs r ,IdrT ^ ?9r{r 19, p^ uor Ee,{nq, ug,l :8u,bni Sugu qErs u?s :llxnl.e dbq Bu.ol 8E-€u ,4r{, r9c ronp u?ft{ ,h, t o€q 91 oqr urgp oBq Sqpqu diqt. 'Jnt u?rl rlr{u Sugp 1€oq 'quip 13{iu 6ugu r;rq, p^ r4r1 n€. 9c (ofloue5ro) u€nb opq ,9. a4qr 91 3ryql 9r{ 19- 9, tullc o€u opq gl :eol 4t 1gq SwlqN 8u-Eu c4r{c nqu 8ur_D cIuT r€c 94 tugll urglp cgp €u4qu 9r n€qu cgrFt opq,?1 leol lgru Jq? SuQnr{J .8uarq1 qurq opq 91 Elt. u€qd r4r{, p^ ,Irr1 n,Vr a^ qurp urerD rlp os 19IrI I€I cpr{u c€c e1 '5qonq+ rlBl ,9, .r.9^ .r_gp o€-u ,?q1 5ul Egqd oFq g1 nglrl tllg rq{ cgnrJ 9NBnHr HNls OvS -!r V03 NyS OC C0uj. nvc 'l '191 r{uqq op 8u.onql ugq Sullqu ea spq nEs ngl.{ €q RF€u oqc dtr€.3u04 s€nb gs or SunqE €I 9p - (coq qErs +t ugr{d rtp ,9r Fr p^) ,fu1 ng, ngrs gp r4ir e oqq 91 Supnq? ug1 c9J qu_e qu.n{ .Eullr{u rbnp 9, Ep 3lI4, €? IpI5u dBtl dpSu '9p o{ uoslEl\ - {irro Er.rc qu.rq gur nqtl 5.rgr3 d9{ u_€ox rrtrl ngr I9^ N(V r{uF r,onp dnqc 9p 4 ren-8u rqo rugqt .^^ wosoqu 'I!osoz,{l'qurs u?,{n8u rou rgnl nqu ,uenb oeq 1€r er uOFI ?gqd ns nr{a,cbnp ,{--Eq1 tugrFl roq 8u€nb $ upIII qrr}{ I,o^ -{Ep ,9nl1 €uI opq g1 rBil n_-€, .^ qoq ?9,q !q) 'u.oq ngs d€qt opq -el n4, sqlq8u pqrr r9c oqa d}IIS pp B1 uglp + uglt{ qulx enr;uirp AE9q1 ns q 1-Equ'.611 r9q1 qar-..{ nJn ugrr{8u dgqd tuonqd g^ Oq E9l1 3u4r{N sgl 04 nn1 quer{1 naqu ,onp ttp &rgu r9u roq opq g1 p^ tunqr rgu ,dr{ qurs 'cgq{ adq Eor{'I r{upgu neF{s €}r dpq Loqd ns rc^ ,br{ qurs p^ .dr{ egrl '4I tp^ 9^ uglql q€oq 5u€-r .{pfti -€^ rep ugJrl tgnql 4{ .3u4qu rp^ ,{€E dFBN .cgl-r1 19qd tpnp SugII{ 3E4c d-Eu.oq ugur '€p uBrE !or{? tgur ugu uglp rrgIqd.u€c 3u9u uq) .8upn? uoftr r9r IFI€ 4I ,€c nqu 3un, nllc u?Jr{3u '196 uenb dgrld Swnqd ga 9qr utq 8q!ql' op SuoS 4l qugq qul4 9nb nenlE a^ r-€s ngs ?r{{ rlr9. tglu npII{ €1 IQn€6 or{r d4€ 9p opq r{uoq e^ IIIqm l.enb SuDqN .,,oFq 9? 4l quiq, 91 4l urelu I9WI €r enp €^ n r, u?Iq8u qgr4 nep !o.n€E (606I-IU8I) 4\orlrrr^ JIopnU
 10. l' tr 'IqrpnSu F,\ oPq droS( 'oFq rou rgtr rpnl d'€^ 1A u.o.tnqc uC'! lCl^ 8uorl 5uorl u"nb qrl r€^ 3u9p uor qws u?'{rl8u 'duo4:up* rpl ugqu SuFrn 41 auQI{1 'oPq,91 ryqt rlurs u?-{ILSu alroq ?iqr Supqt nequ 19^ Iou 5u,9 3ugq1 ?q lolu F'l top +tlll 'uo5o'-{1€ €9tl uc'{nq' 'lrorels ddq 6ngt 'nlstordodll dbq r4qd ot1 TdI doq 3ug1 ils o9'r ed' rueqq nnqu '9{'l wrzE€ rtol r9r e4qr 9, 3uor1 'ruosoqru qulp 9t 8u-oq1 l€o8u SuPlrI 1!lu '8ra quu 3u-9q1 ?.{ t9* €l'(Egs - unFtrla rusl?ldopug q?oorus) tcorl qurs u9-{n3u rOE r9nT 'oe-q -g1 igllrI €r €np ulelord dbq 3u9? qufrl gnb Suorl 5ubr1 uQnlol riuex 'uruor-{d 'ualdqleru qu€a nqu tuinqr trenb Qrl re,\ 9t rrlosoclu ^^ rugr{d ,9c Iq^ urOnr{u 9p'rreltnuoql.r llxe et(qc SuBqi $ ruqq urpqd en qa11 nap urgqu '{uPtl1 191 u?II:uanq1 9. *o"oqtg - ruos,{lod "{Eq uosoqdlod EI ro3 .3upn1 oFq 3uor1 op n1 d",i SNN'I Suqtlt uqr? qulp uq4 9t{u ?tq !l .lrosoq.ru' " 'lllosoqrr .9, Pl 1nq quq c!14 nln tgt uPg 9) rgoSu 3u€ur lEur tug r{uu .goq qtip Sueo! l41 Fu4I{u FI'(ESE - lrmlnr4er rurseldopue q5nou) ltq quls u?.{n€u r9tr rqnl :ri?ol I€q 9C Fuqql 3u! 3u-9q? 9rl 19ur i9q n€qu I9^ r9u rbnB 3u,9 rlulq -,(eq 15p 8u€ox 'rB1 '.{ulr{ d9{ SgEUI Fulql ?q ?sur FI 9G (EnlntrlsJ clusrldopug; wosoqlu 9a quls ugtrn6rr I9r! .r'9Ir'I '8 'uEr{u lPo8u ua?ord doq gu91 Fuorl qr1 rc^ 9' €+r SuorJ, 9u ugu (Ngv E-r NGY).rolrnu lrxe l-r 19ur P4tl. ttQJ 11 19q3 'ot 9q1 'augp +€cq Srpnl SugII n€rq1 op Supnqt u$ !q oFq 91 or{, urFI 9P 11 9q1 Enr r€q nq ns 4l qrrOq uqrrl ngrp 8uorJ, dr.c oqo €or{ llroqdlcqd qu!4 9nb or{r €np 9qJ q .opq,4 enr au,bnl 6r.Eu uon-3s er quls uEs Iru Fi I? .?q1 dg^ IA aubnl SuPu 4nl qr4 '8uonl 8IIgu er qu$ uYs ns u,gp senb u?r] ''urzus '9c !I 3ubrl u€nb cgt p) 4 eql Suorr 'n€r{6 ,gqrl wzue rol n?IqE €4rlc 9t (Sueot:lll 19' 'suEur 'III.eru lEri,{eq,,i!p *q,,.9, P^ (xF1elll) 1!q, o, €rlqc -o) Sqorl SuEotD{ qLrPql onl .!tt{:l dgg (3uor1 3u€or{1) Suor? €qd r9, 'o€rL g^ I€l 09{ 5aor1 8uE-tr{ 'ry05r1 SsEorI{ FI io8 Strlrl 8tt?oq{ lOur l9q nequ I{'9i iuo..l 8u-eru F^ r€-o5u Supur :8u€ur d91 Z 9r I:) .grlJ 'uralordcdtl SuFuJ roq rbq q o€q .un1 9-g'0 i.griri-] qrl]l rg,\ onb qu-rq '1?q qu$l 9r cEnb opcl 19qI pl "oqf - gqr del 4I,) gqJ 'Z (urpuoqaolltr{ 11 '''^^ ,?qi B-^ 1911 TPq+ 'nqq d,gq t?I^ Ep oPq -?1 191? SuoI1 Suor? uenb Q4 r€^ SBgp Sqonl Eugu ,!nql nrld -gqc o. oaq? rbl u6qt 0J 'cnr qall {r1 ugr{d rgc uernqc uv,\ ns urYp og{'(opq rEoS$ eN uor 'oPq rgu *x nor) oPq 91 3uo4 1€ql uvt uor ,9, 9F Suou rbnp Ir1 dnp 'o-Eq -?1 er"rc SuEq tt€c rou rinp 4F'rn1 tI?{ 6ue-ru 3tr9ri1 9q 19ru r{u€ql oe+ "^.4. ugqu P^ rSIoC f-€ul oeq uQ' 3&on1 8uqj"{ - oFq Oq 'F .9q1 'quls u?dnau rqu rgnl nqu u€nb 'oq '-€r !3 tueql urzuo '-{xo oq' lirol 08 I91 9, '^ ^ o"-q 9? .?upu 19qt 19' dbq aupl € '9r Enb o! pgr{ I,ftor{dgoqd qulr+ 9nb €+r €-^ o€q -4 d9q gq lgnqc €nt lrllzue '6trPur ,rrq1 llg,tnqc u9^ Iulzlro ,9c nqu n€qu ,9q{ urzue nglqu €4rlr uqc opq -q+ 3uq1{ 'llxe llJecresdlodo.nu P^ lrdrlornl.e 'urolordornlS '1rd{ walord urgt ugqd r{u-€qJ }1qd oEq 3Eon1 SuFur enr ot1 n-€, ueqd 19ru Pi 'woftr .opq g1 *!u gq I,gl 09
 11. II u9.{n5u rgu rpnl Suird enb uEqE 9l Eutqu 9c r{uip 19qu r{rgc SuFoqI 3u4qE o q$Is ug.{n€u rou I.gIIl et{urs]9q uednqc ns PI ugrFr Eueoqrl P^ ugqu Supur Fr r - ugln€u rgu l4nl !,9^ d_?!1 1.9u rlr{ rgp
 12. .(PozEreW) opq PP l9^ 6u9e ("ozotord) iC^ bugp quF uq^nbN 16un, ceu' u'9N h uFnq cbLl quls ouQ .1 tqt^l 93rarp 39nql 3oq qu s 9i 3gG 3Oq ?oH lgns dV (utlbrti) url uoq quiq 'oEr lrlu qui8 ex erq 6ubnt 6u-€N tx.fq xPl Po6uflelf I rt^ qUP'I ouDnql 916 'r.luEl Lr93 taiqN ros 6uoq 6ueu AEs 6uo'i urPO uirp op buPnql ugqo uel oer uip 6uo0 l:s quPi .dq p. 6uonq ugtlC -d€ u6qc iq'dgp |q gqc lP3le^ i(ll?I\ rg) 'I I ttt lot lbo?u 9t n?( 3u2u ug o?q At 3u0ru4 1I I 8u-"q) ucq 91 nPr tgt 9I ?^ roq €gtl 'coq 4l ugqu c91 cgc nqu IFoEE quls cor{ 1E^ -u-?dnq tP pl n'er tli";gd i.rqnqi p.^ ugrurgoq utol ruoBsu{rqu p'q^ol" *i-q cr oeq 9 Suorl 'fi" ^ t{u?q. qul€ P^ pJe-r ,i.rl, ,tp-rtq..3uor1 Eeq,q u-€qE '9) r -3:dp nglqu 13r 9'l p^ tr'eqs se'{n-;u opq gr F*tqr u"ol r93 n€qu tgqrl ,91 n9d t9c cNonHr Npl' Avc NVHN NeAneN ll oYs ?r o€q €1 lEu u9qd.1'€rp,c9c €gq nq rg3 querl zO P^ ozH q(te-q] (?ozH) orP^'I lrxorad {nq e^ tezeFleJ €z€PrxotrEm^ €zePf,xoocrwe ,r:
 13. 7-- 9l opq gur urFl ,(xo r91 ep lp 3s9q1 'wFr6 n€, Suorl 5u.olll ,9s 'qu,rl d_gr ngw ]9ur iq q{ nqu 'u9q1 uFol ngru ngII{+ op erll 9r 8u!l, 91u rxo n?1qJ ',,9q ,nr u€oq u.€nt EtoI r-qu,, Suonqc g r91 dgt ep ?s €1 Fur lsqtrEJur) 19dnq lgr{u dbti 5uQnr1 nqu'lIrp 1-€r iq opq 9ur oq, ngur d_9c 5un, irs tioq (€Iuroqtsr) Oq cn, n9w n-?Ig u_?p uenb u?{ gr{1 9c o-Eq 9rr p Ixo n--orqJ oPq -q1 8uonql u$ .?I.o4 l9rlu f,,Eq1 5uenq1 ugqs uadn€u 10uI pl .{xo n€ IJ 3u4l{t €I1r 3u9s SuEu ]{tqc Sugp lEoq rour Irl ,{np gq1 9, ep .{xo }p d€p d_gc Sunr rbnp u.€, r4i{t 91 oPq _91 Suanql qqg 'I Fu,i}nl FuFu ugn6rr t4p fFc !q oPq ,?l op Fuonql uSfJ 'opq 9t Supru Iilq nq d9a p^ 'oFq 9l or{r tuonl €nEu u.on8r d,Ec Sunt is 14p l,eC i9t{c .oi rcq enb Suqp 19? 5u4q, d.9q+ 5qnq1 e? ra!€u €rslql\I nequ tgrl{ €qQnp n9lqu enb €q] 9c opq ,ql 5upnq1 891 193 auop r91 IWI n"qu ,gt{ll ugqu ug.{n€tr ,!1, leol SuPH oc ovs 9NonHJ. Nor Avc 3Hc Ir 3r_ 'it1{ tuQnql 1€q 3u$qu ot deq 3utr1 ur?II{II tq r.d{c ,}q o-eq ,$ ,9r rtor{ 'rErH 1t^ qurs t9r 'upnq{ 1^ Pl 9I{t 9, .{Ep g qtrp opq gJ qrlp o€q 91 5upn1 Supw u?rl gtlu ,,91,, .9, inp eq1 9q Egq ltoq P,{ ug8 ns 'u9nb qrtIII qupr{4 reoq 4nq ns rg^ dbq €{ €fnq ,{xo ur9re tEot{ oFq g1 SuFur pr Su4qu IEq nq dEE €I r{cip ugrur 3u4 upr{d e}t oe-q _?1 8qonql u91 I95 -gr{t 3Eo4 lour - JIr{, t!^ qE-rqc €r.Ir tltip u?lur 3u4 uyqd e}. Suqp J91 €nb SugI{1 o€-q 91 ugl dg8 d9q u9l3 €q1 9c d€u uvqu ug.{n8u Su{Iqu -9s 19uI e-.\ ,91 egp qqs u?s spnT{ r :r.[Ir rB1 opq 91 €9q uaInq, qrgl 9nb ]gp u,qlq uIPl 9q1 9, 1n4^ 'irp lqJ, qc9, nglr{u €u€q opq 91 6uol1ql u91 dv; toq qrqs tiltlu u?,{n€u cgC - 0Pq luonu'urnrrleJ O ttlruElr 'V unuElr nr{u Supnq] ug1 .{9S Pt$ 9i 5uB, .91 ^d ftryq u€, 131u ]I{x.Fdnq ugq d!3 19s n-otql 1gqc 9s lgsr €4q1 rioq Supnp quT op dr.o ngrql r1qu d-sr1 uprS Sugnp ubc eno ,!oq :o€q -91 3uo4 dbr{ 3u9l tlur6 r{ulr1 9ob p^ Egr{ uodnqr u€oi ror ,{e3 grlg 9r uruleq '?Bnl8 'uro}ord ngil{J IPoI nglqq I opq g1 .8upnq+ uB1 ,{95 uEqu u9.{1l3u 19tu q Supnp qurp 91 n9l - 'opq -?t e9q sg,{nqr qul4 gnlr gr1 uyr rupl ,!oq (.oq1 nql t9c I9^ Su9p t91 irs ur,o8 oEq) opq €1 Aupru I€q &q ulpl d_9I1 rJu? €i Lequ u€rq oqd Sqnqu n€qu t9tFI qrgr ngrgu €nb gqt 9r ogq,e1 auonq+ uB1 urq.3ugp r91 tdq €9q 91 n9f q9C : 'nq] 5trn iq uQr pr{1 9c rgrl{ ex rarq SEtp c9r ,Eoq rtogu 4t Erl e+. rpp 091 Sugp .91 lq Itfi rls er€ nqu 8u!rr rQr6u Q o€q -4 qEtru {nq €qd }er{J Sunqu el n9p ^^ 'O"H ',HO '!6 nqu op nl r_-ot .9, qu€q1 qulq 9p 9p 1I{{ IA rqnu !^ "'(xo gc q{ ugl 3u!1 9q1 9r ( n 1€q 'uoprd 'uorlnou 'tto.qrala 1tr{ r9c l(uoloqd) 41 uelp '€r1 a9r nqu) €9rl uor tx ,4q r9r op 8u.oor{q uB4 dbr{ auen{ uEnb r{r€ul I{uFq1 r-eq nq ns Ir9^ dpr{ 19rl 19.,(nq dxo Er{ ruq 4I 19^ g1 n_gd c9c op uSlI4 19qd ar{l 9, 5qonq1 u,ot .9C (opq ,91 .{9r1, ruq Iq, urgr{? 'uFlord u9^ Suqp €u€ul 9q req IIq) o-€q rtg,f xgC ' 9+ I€q nq ,(95 d-oll cn4 9q1 9c au.onql uBl ,t9; Sugp .91 Sl 4e/' 91
 14. LI n?q u,€qu pl Sunr rcn, E,\ (slxeqJlo,fue, Ig^ uequ) p^ '(s1s,{lo-d.Ier) u-€qu r:or (srsour.{do.{ftx) u9q, 5E9p iq 9s ugqu 'cgq{ rrEnb oBq rEr elrc lpp uglq aulrqtr r!^ Sutc r9r 'rnc tro^ iq ugqu 8uorl 19q, ,ps ul?igr. oqr rII€l d_€q1 5upnl opq Hd Op oO -qr Supnq qs9 tq 5u4, dpu di,q Suenr? A(.o4 o€q.91 u€rlN '5@nx €q Hd gp 'qu]1 ueo? uqu .orl o€q,et Suen-r1 Igur oq, ulq '!irFel trx€ norqu nq qcrl V^ qupql qu${ '!p rrrg!: ussoc.q8 Suonl oFq _9t q?Ip p €-l 9nb 19x -uql 3u4 q{ lug,{ u€qd 9qQ4p 1?9r{ leoq ns I{1 augp ?€oq Supnl Suqu 9r oFq €? oqc opq rug! eG }i:r 9r ,rp w"EF oEq g1 g lrrl IIp Subnl SuEu oqr luEI dl gq1 I Ipp g.?Iq 8u4rlN 'ez€-dJv €9r{ ltoq is u_gp 5u9nq qEg 9p op nglqu er ?goq+ Surlr +3I{ .rql o€-^ Ip *ec 19^ Igp rp '.8trolql ug1 iq ,q ,aq1 Suorl 5d:op 8u€l 9p nes p^ op^ +eC p^ €r 19orl? J{ 'nsl(Itr op^ eN ugu aupnql uB1 iq.q pql 5u!ul o(I'{? pq1 19r{, pr SEor4 5c9q lun..9c Suop SugI ns FI 9p oF-{,{eq4 r!? ttq r9r 4) ?--eul ns'dt oq1 3u€ru rEo en, 19u $p Sttp nglq is p^ 8u€o$l r9r Elr u?l Sqonrl ns pI ugrt lgp u.?tq 3u4r{u f,9^ I9p IG 'ugl SqEl 3clt, pr 9^ d 3upl'-l ugu uql 3u-e1 ryoq1 dns p^ €unp +s rbnp d,L A 'uql €u$ dJV/dCV OI 4t 'luyF dt grll Suort dJy Arr.bnl pl 9nb 1g)I '5uorl ur,€r1 IlIyrS ,txo or{" €9q ldror{d4oqd qul.r? 9nb 'urpr8 oPq 9t d,eq 9r{ -dxo ngrqq qy .opq .au-gs 9? lEoq oq, Ssinl Sugs dgc Sunr urgl 3un4 -EI ,tpp I^ .If pr{1 g 1aq cpnr? er SuOp ,tpx Supnqt u9? ftr{4q+,(:o ?,-elu iq FFI SEnqN q'uls .redr8u rou .r9nl g nqu 8tllrt 4 9q1 { 'ryq, oe-q p'ugqu € €r lex Forlr lqt Supn} ScreIrI p Br IEx rop u_qrq 8u4rIN opq g1 uenb opq cgc ?€q n€q g €r ,{Fx lgqc FgIq ns ,,{xo nglql iq FI}I c$ ,txo ng!q+ op o-?q 9t lgp ugts t .opq 'opq -91 ellc 8ulnqt uBt Suep nrlr{u o Er ,{ex ..qt oJ op op p^ 91 ol{c 8upnl Sugu dg. tun, ns u9r upSu nep uerl doq 8ueru1 ,9, Fr 49J 'gur €9q dxo qu!4 9 b rg8u frl rupl 'o€q .91 d.gr{ 9q rgnr{r :oorl uo4rele ug,{nq, irs €q Suor{d 9p cp ,{1 pq1 p €z€p,{xo urorr{iotr& rurzuo ltoq ?€q .{pu lgqJ - (opruEdC) tIu€,{X cop oftr nqu oEq 9? d-eq 9U agnqc ?4p lEr 19r{c 9s }9r{ 'dxo uefnqr I1!^ .3u9u 9rH l€trl tutc urqolSouoqteu qupql uodnq, ,1e4ru nqu ,onq1 os llrqolSouler{ ^^ lnusrq 'lErolc '41r1m 19ru,9p OBN - ',{l u9r{d 9q{ urqol8oruoqoqc€C 19{ ueII qu€qt ot? d,orl 19{ (OC) Ixoouoru uoqr€O - !9^ urqol.Souoq .,{xo :ir! tqJ I91 8a,eu grpl 1€ru u9u gulr^ uaq dpq t4qd 1gru-qupq1 oEt -op lgqc agr @^ al6q 1g{ urqolsoEerl ,19q, ,os l9Lu rgp 93u nr{ftr -opq _?t gul dxo ngrq?.{EF 8ullr }gp ,{Bq1 ErqolSoruoq Supnl ?€qc rqlI 'lu9{ EEB' ,{xo uodnqr ug^ Aupu gq{ .{9^ Ilrlu 'l-es n?${1 op Erqoltoutaq ngrn SqrqE ,1} wgF ngc Suoq Snpnl (^.^ ep o?I tE,tu grlt 'cgur 'urq unl8 qtrgq) r{uIl ugur ngur lplrl d,bq SuenrJ .,{r.o n_?Iql iq
 15. 8I n€lT$ 0p 5upnq1 891 €^ 8u€ul I€q nq op opq g1 auonqt uB1 eBF I9r{1 r{EIq ugrq nPIq .?^ n€qu ,9r{r{ os lour or up^ d9^ tp cgTAI .n€qu Eu_,or8 1€r BrrPu p, ?^ ?4r1 n3, I9r{1 qulq g^ lgp uglq .8s!qu 9r ugrq nplq ngp 3upnql ugl iq opq auIlqs _?? 'oe-u u,Equ ugdntu erl ryq .pl Supr gr ngrp ]gru SurqNI -opq €Fc ,9rfi Supur _e] ,9, Ft €^ dl 9rI? Igp u-glq rupl €trlrr 3u+, rcnr ,dxo n_-oltll op Bqonr{} u.9? 9q, o. 3uo4 er ?nr{J .8uonq1 uB1 iq oPq g? or{c urpl 9p €nb I€q rlql qu}qa .Au4np uoc p1 .renb o€q c9r Supur ugl 8upnl SuPur F, .?{ ,oqq -4 Auptu r9^ 1op r€q Dq nS 6uplu I€q nq op o€q .fl Fuonqt ugJ .Z .rpnp ,nqd I9q pql SuqrH ,Ieoq fnq iq opq !1 oq" _g1 p1 gnb 1e{ PIII cgw !9p nglq ,9, p-{ opq _?1 €}r r9(Ilr Eenb oeq cec F^ gu!n1 SuFur ,opq 'ugi{n I91 3uptu{ quF 9p {4 _-4 erlc 3u_9s 3u9p ltoq roul or{, guonl SuEu d_gc. 8sn, wgl SEnr? 19ru - dl pr{1 €-i ?9r{ .9nrt ,guonql up1 iq olq g? oq, 1upl uqq Au4€tI I9? lp I9r urY€ d_gc Func Subnl 8u-Eu uorr8u ,-{xo nglr{4 op dg^ rrqN .rp uI€€ urelord dpr{ SrrB? SuEu gq{ 9p op,€r r{c91 1€q - quls u?fi€u rgu rgnl Supul rpo.eu Egrl urosoqrr reJ oeq dl qors uddn€u ,ou ronl upp Eurnrl tuel nar{u oe^ tol r,on o €J €nb la)I nd^ utEu uloq Suop leoq ,urEj€ oeq dl ;uEuJ eueql r,ns ..tEJ iq oeq 91 oq. d,-€r Snnr Srrdnl Supu uongu I(DI - rluls sgdn-8u rou ,qn1 €..rc r,op "",g .uo*lTuffiru; ,u*, 3u9q{ ugu 'nFur .,,-e;u .Bugq{ auenr{t rlqq opq 91 ,u, 91 €^ €nb lu,-€q+ nFur 4!r{r oq. ?s uql Supt 5u€lII rugql qlr]l ,8uqu Snom{1 uB1 lq c4qr $ o€q 91 ngu ,(uedfrt qu€x irp tr{1) npul q?!p Fsnp qolu o€^ quip r9x cbrtp EVc carq. 91 Ir rlrgr 5u€q .?eqr ,{eq _3uos opq gl qEIp agx u€c rq{ npqr IIE, E93s ruOl(r8u +qt or{, ps pc qI ,{€u tBp u.?Ig tugp 9p o€q g1 Bupru Enb (o€^ .9oq) er lol gr$ 9r r9T4 urelord ,er rloq u'Izue ,9, F^ uq {r+ ugrld r9r u9q uryq? quq 3ug1 urFI ne.{ 8u-€ur BugrIil ctrs .qr ugl gu.0n4 opq ,uql gug] oFq ;a? _91 op^ urgql r9nu oq, tuFI .?uip ,€? 1€ru +eN uroq ,n_?{ opq 91 €u-€ur 5u9q1 r4S .5u!q 8ur_rc *EW*BC 9l ft.*e3 n1 qrll p^ _Fr{ uor 1€lu 8o!rc o€q gJ -u?I Angl ,X/+EN OI 41 opq ,9p guou .e} 3uo.r1 g^ lIIErp€r8 ,er t9oq1 (o?q rOtr uor') 19rtr oeql ue,{nq, Ip 19ur Igur uor r9c €^ nequ ovq 9t Jt 3co4 op^ (opq rBo3u uor) .eN uorcer pI gnb 19){ .opq 91 rpoSu !^.eso4 9p Suou SuEq tr9c ns !91 ltp 3tf,9nr{ nx 9r opq lto;u qrip o p^ 5u.ont oFq 5uor1 uor r€t Iqt €r ,{Fx f€u n.?Ip rjDI ..{€u @pq e}r Sugp leoq lrs n-o.{ dns pI o€q 91 _Euo4 .{xo n?rtll €ltc urgs uglr{ .?ql nS opq gl oBA qor E^ Er +eN uor r€J opq .g1 t +11 Suqllt €nb u€.{nq? u9^ Augp 1€oq is Suorl orl r€^ 9, .8uonl guplu g urpE Bu.bnl ), Sugu cooql nt{d .'u,oqt Oq 19ur €l rrl€u lrlpa .opq .Bubnl Igqrl $1 dnp op enn ffi 91 Atlgql 9^ opq g1 5nor1 apnu €^ uor r€c €1, tEorq u?q 8u-eq qgr ns .r4.{np pl oPq j|? 8u^€ur €Ilc u9q pr r{u}1 rgp 5u4rlu .3uo.r1 ?9ll (5dont SaPlu) o€q g1 gu€ I 'ogq .?1 {nI{ qElrl gnb €I: uleq1 .opq q qrip o€^ 19o{+ urlzso rgc ,.Eug? Sugrr uLEq? quq uel .3uon4 iq SqBc (ruosozfD ngg pqt ,upqu BIrr IBI' uglq Au4qu u^ .EulrC
 16. I bl .r.bnp ,{Eqr aq1 BugrDI
 17. 0z c4q, utol ror .Blqrqu oaql c}r? n9, I9r{1 qq,.I g1_41 r{uls 5u-ss Igp Igp u.glq urpl tueqa"UrO "ugqu ur,px ;;: Enb u9lq gr{J 'opq 91 EIrr 19^ rlrns SuEq W, t91 c9, I9^ l,gp opq 9? €r"t. n€rlu ,grFl SuIr ugrld ,Bq? qu$I pI Auonrl? uBI oYs;r vf3 gNOnHr Nol .Ar til}] opq 9? oqr urq 9p op ,,tau p4 iq ur.lord u"u,"u iq ue: iq uosoqr.r '3upnql u.gl iq (usu) 1€q qur6 ug.{n€u Iou r,oni rDI .qu* uc,{rl3* rou ""u"'1fr,r":"u" -r'gnl q^.41 gr{1 91 9p auo4 'opq,91 Supw gq tr-eot 4nq gqa cn1 d99 ?s dps tpqc r93 ag(frl pc ntq co8 19. F^ q-,(qapueol€trl ,ldqepue a9c ot? gp fnq u,"qd tq ep ,5ql^ qgq .3u9q{ 13qc Atr4qII -q - fxorad lrdrr cgc qugqt ot1 pp rr" *^'arq'191 pa nBq rcqo caC .r9r{{ op irt pr nrrq dpu 19r{. ,9c ogt opq p opq tugrl{ +rxe r9r t9^ dbq 1g{ tuqp 9p Sq9qr ,queul qu;1 leoq "!-.aog* €oq ,tgp gu4qc €l !c c.g8 'eIcC + Ic < tlCC op J4 rro3 r9r qupql qu$I pp .EsS p EzBp,{xo urzuo ;u.gq? 0rI .l9q EgrI ue.{nqc cbnp ?s Fu4q ) ,ue8 p1 o€^ rlcc nr{ r^ d9^ nqtr !p 0s tugN idr{ rcc tu.qrut ,f q1; ug,a quOq ,et urgq.au ciqq nerq .,o, .'rl [til:; '9I{1 pp) I.et& qqq IBp uglq 19s uenb Bnb r{ullu .aE4qc ,pnp 9p .{pu"r9 n.glc) lrBs 4nq1 npll ur9? Sqrug gw nqu p +t IEoq Iu;!p 9r aEtu.dirl guQn4 p^ ori opq g+ - otu €9q l90ql pI gr{l nc ,9r 3up[q1 ug1 iq 3u4, ,_9nrl1 SuFp cDnp l!^ soc SEIrqE ue.8 SEos ,ues rpnp ,{Il1 pl gnb lg){ lqsOq iq Sq n-€4 dpq ru?r? n-€p u!}eJed ro^ Egl poq der{ 9. €p op^ Supqt ur9r1) qq ,ngrt g ue5 9l u9s Cr? ,{pt cgnql q&l Sunp +s 9p d trqJ. quptn ,{9p ,9a.1 ,doqtu Asgr Bqor? n€tlqu :u{rp ,bnp -€4 Supnqt rgur Sunp l-eqr FI tICC 'ogq €+ 4 agp !{xorsd c9r qupql qqq p^ op ir1 .9e .9x ob1, t4r{l Supnqd oqc qu.Itl uplp cgp lgrlc €l (rlCC) l.rolr€r?a1 Eoq.EC 'augp ,91 rgrl't rgp tgrlr !q qc nqrl tuonql Eg? .{93 Bu4. ,opq .aEpln Er d9x lrxorod lldrl qulrl 9nb ,pnp ugr uqSI. 3u9q{ ,d E]tue}+ nqu--qlgr{ dxo I E 5uoq.9_€r{r n9lt$ d.or{ aupIIrJ lroqd p),{xo ngli{u gnb op ,9p p^ (aON) ?.{:olp EoSorlrs ,uoqdouruElerB nl{u ronql os lOuI ,(nEs r9? dC. ps) ,lCC pI .{€E 9p 9r{c oc oeql qsq u9rp ftrpnq1 uB?.{pB .Op tFr{O .opq 91 Sllpur Oq Oq ueol €r tIeI lrBs tEpl!tr Supur p lgrl .pnr? req nq ,{gt dpu Wi{r Sutr{N 1uor1€pBorod prdq) - c9c otr? pl 9p I€q Iel EBrt 8llnr1 ?!qr ,9r Suor? !s lgII lEoJod lrdrl IUSS) up4 qure u-e,{n3u rou lpnl 5Eo4 €9rI ug,{nq. Sulqc rtI,l ,gp u€€ SunJl 1gq, ,9c o€l I I9r F^ 0p n? r93 cgc r{ugql Igp oSIq Supnqt plrl u$,{-€5 d9g cjr4 5o9rl{ SEr.rqc 'opq €'1 .3qonr{? uoo? .{C5 .9p lpqr e9r{ c9c 'uonq1 ,cgp 1€q, .9c iq r-qll €l ryqu EulE tuolrqt trgl .fBt dgll u9!C 'q #rff;:t;:ttr ffi-: rr'e' 3s€q q.r{ .'er{1 ;uop rsnx i#:,Hr":H l,Br{t 9c n9ftou Sqort (E .d.pq 9q oi tgII 9? op tgr{c iq ,uga ,Bu€lu (5uoc dtc oq) cop uBr tq t9^ 3uop59oq Ipn€u q Br .{gx s94 nqE n1 guonl oqc o, BrIqC
 18. 1Z q dqu upp '3uo4 3u€oq{ p,! oPru .9? €+t Iel or irs rp^ urgp qi iq ,{+ foql Sueoqr{ ogp 4{ lQqJ 5u,onq1 ugl utop €r3 19ur g n€qu r9rl{ d1 gr{1 clul ngc '|rgq1 qqq Sutp 19. ej Sp lgp u_?tq 3u4r{u uqq 9qJ 1,{xo n9lq1 Aupnql tt91 5Eor1 pl 1,9rIu) 3upnql ugl iq oPq 91 Iq{ Ipp u-?lq 9p uEnb opq Suoqu 8uorl ?Olu PI dl PttJ Il gqt e+r Igp ugIB q '3u91 8sp, dpgu op^ Jp .gnu op pI .8noqd 8upnr1 iq o-eq 9J opq g? Igtrl 19oq1 +x uoLp^ ngrqu opq91 o€^ Ip (tc -e^) -BN uor.9, gl pnb 1_9{'n_e^ €p lEorl pl Fnb ngq i.9p upp ?s Suonqt u!)1 iq opq gc aupj4l SuOp ,,rr?€N ur.oq.. -9I{1 Pq e;Ir SuoP ,91 op Suprll 3nonq1 uB4 d.br{ Suenrl 3uor1 er -{Px '3u-e1 uryq1 €upn4 ns op opq _?1 4nq 9qd n6 u_gp ugp gr{1 9r d€u ol.. Sutr{u ,,0L, r€r quEr{l oe1 ugox ^Er{ qurs ugdn5u 1oq.} ,9q t9, 'd-93 d-?u t9r nl{u rgtl{ 3u9p qu${ 8uQ^ r9r 11gr{c 9s 19III qupql qu${ rqu Supul I9r{1 qEIr{ 9^ rop ,{€q1 tutqu ?l gp n€S p^ grld iq o€q _91 r9r €SF 1,9{ uaII IIs P^ ryq, uPq ulgu 'tunqu r 19, nl{u €gtt 1?Iq tlw gq rlrl n_e, r9r rp 1€uI o€-q,9? €l 1€q tqnrl ugfq 9Ii1 l.9p u-glq 3u{tqN 8s.on+ 5u€ur e+c rgp uer8 'e nqu 8ult, 'ugqu 'qurs ugdll8s rotr lgnl nqa 3u4c d1 Pr{1 9:u€nb I Supn1 SupuI opq,9r lpnl ugl rloq lqql Suop er,{9x 19qr uglq ,9, ',8uoEr{1 upl Elt uglJ? t-eqd qnt4 gnb 'ugr1 cpnr? €u€nq qu9 iq oPu ugtld 9q ebnp 9F qugp E^ 1?Iq Sugu o€nb oFq t9c er EVqu 9q1 9) +1 uOIp + uPIq qul{ €ob Sulqc €+c clrl nV, n?rs rop ugrq 5u4r{u t9s u€nb q{ qoq qr ,,1-€q1 ,9t{1 9, p^ nvp seF !Aq1 p l9q1 qEIq 9^ t.gp ,{eq1 tudrl{N ,,ce6u Er dEx oql 9c Supnq? ug1 Iq opq ,e1 'uorl g c4rl llgc n?!s lgp 6ur-rqp '1 Su.onql uBfl opq u,-alq ,fl 'oPq -?1 9q EFol ts94r{ qug 9p nes uenb opq cgr '3upn1 3u€III nqu oPq 9+ €Il, ugq oc r}.rl n€c 3u4qu q €r ,t9x nop pq r9ru1 dqu.{€q AuEu +p o€q -91 e}. Suonr{? u$ SqtrIN 'uet{Jl pq{ +,J naP lgur pl IgrI gr{rt 1gq €^ I.oq pWI arpnql ug1 eIIF ftrgr 9r ro€ qu:er u-"qd irs 91 rhrlt upta 41 ytoq - o€q 9? 1,eq, uep ugp 'tonp ftI cnqd rgq "?qi trgry 'cps nes rpp qgrq Surrwr €r ,t-€x 9s opq .91 Iq1 €rrE uQ, SE9II{ 1e^ qgls tu€q u-et ils g1 ,{np nqu Surlc rqtu qcl{1 SuFu 9r{:1 'qu€1u Scgp ,91 Surlqq Ip^ n9N '^ ^ Suep u€rq qs!r{ dEql ,{eq 19p ooq iq oPq ,4 nqu rprr 19^ quls SEPq Egc tls o€1 'Tq3u qclll ,goq :+1 leor{ '1,9I{t iq apoq irPp 09{ 'lutqr Igq ,nl{d eq4 9r iaigu grf{ '{!ur 9t pq1 It oPq 91 p Igp ugfq ;urrqu 'u€ra lQt{1 9d Ipp 09{ f,Eq qoq SuEs 0p 'rlu p grfl 9, SuBr 3uonql u,oJ, toq eq4 gtmaql u91 pI 9G oPq ,4 elrc Poq ngrp q'lu1 gnb E+c dgql uec, ns 9, F^ u€qE uernSE 13ur uIPI II{{ cbnp rgq ttgqd aI{1 9r .tEanq? qulq coq qcrs 8E"Eq u9, ns dq |9q pr{+ 9c oPq 91 '6qs 0p ?tru p eq? o, .suonql tIgJ'3uonq1 u91 €r,{9x Itfi opq 91 €lc eqq u9'{nq' rBql FuEr4 P^ EgIp r91 uel' IQr{+ p^ sp gu€nc '19r{c t{uB 0!^ rollql clp op^ :(gr{u trgdn5u U}, flqd opq 91 €+, ftrtr IIFqd 'qg} 4ru Iql AuOp c91 rCq 9c -91 lrgqE tF iq ,ftDI 9p t
 19. zz os u.oq rug{r I6q nq iq Suenq+ qrosoz.{i r9J ,.?qonq1 ugl !q o-Bq .91 3uo4 iupr ,(,Vql .9ifl u9l{ ,,gcq nqq n1,, t{uut €nb totll nqu '(n1 r€oq) €qr iq oeq _al 4 r9r orp ugnl{ 'opq g? EIrc rgrfi uEqd quprll cgr {nq gqd qs t_er{r opq oF^ ?9or{1 8r4rlc €}c ullzus r€r '8qonql ugl iq IIDI .L,uE^ n1 q,.1,, tour nqu uosoz,{I 8u!r oqr ugq 4 9c utni que4 5u€p uQ. ugrq ap u.€A i 5qonql ugl iq opq g? p !9p u_glq SEarqu 1u9rl1 5udrl urerl rrrFl }r{r -dEr{ E.I ,{9.3 derl cllr] ?s lgqc opq er 19oq? q{ nes unzue ,9, pI 91 3u9s luql ue3 no4) roIII dcp p .o-eq _91 4nr{ ugr{d ,?I^ or{r IuoII{u qr9r1 niqr ltq nq iq nel3 gr$ r9c 4? er ?-€oq4 urrzua rgJ .r{upq1 qulr{ J.bnp (uroso8eqdo4ne) ,nq] n1 cerl nglqE f,eq1 ps €4 F^ ftrpnql ugl o-€q 91 Suort lel uor:uenb oeq r€o €4rli or LLr_gq.. cg? ro^ dnq 19T Supnql S.rnq3 .e" p^ ro.r uQJ 3u9qd'3qoru1 pql 9r n?$ €q1 .:uonql tlg !q opq ,?1 O .supnql u_ot iq opq glu p^ o€q g1 {nq eqd rg €uorl u9l Sunp r9t 9c 6u1qc { queq ugpl nelp Suort Fur '!ugr1 g Igu Ep nqu (srsot{rourrd) opq 1lle p^ (srsoldro8Er{d) o€q rnql qur4 gnb u_gp 9qa lpqr u€nb u?{ o, Sutqu 8ugqrl gu _[9^ rA .rropnu trx€ ,?rJ.:nl8 F.,! 4rdrl ,prl? 'uralord nqtr o€q 9q elrc ugrld qu€q1 c9, {nr{ gr{d 9c V^ oFq rO$ egq nqr? r{ulr? 9nb 5uor1 tuorl u€nb lrxE uqqd d+q? .urzur rEol n.grqr e4r{c n?.1 sr{f n?F gqt elrc Igp ugts P 'n€s ugnl oFrll ?s e1 pur ,,u9lq. AuI,, 5qbn1 uOrq pl opq g? 9s 19ur p oaql dgll Igp ,{eqq ns u_?p ugp 9s ,{-eu Fnb n€H .opq 9t ell. waprd dbq €sgt quFl 9nb u.?p Supnq qu9 er r{rgt ruospqru rei,c.o!5u p^.Auefil rgu! rp^ oFq 91 :ogq 9t tSqr .9, r,op oE4 p,r u,gfnqc-ula ns u_gp Sugnq rlug ur€l qurs u?drr3r rou 'uorlEr.r, Supn(Il ugJ Ignl .wosoqrr cga ellr rlurs _ u?dn€u rgs lqnl lpo€u gu-ur tgur 9q Igq{. er r{rg? g^ €r pr ns q quls tr9{rr8u rpu rgnl erli er quRld irs rc^ dbq 19X qurs uqJn€ri +9u Ipnl €r.t? rlugur p^ ns q oaql d_9lJ €4ric ,,I1?,, r?r Suort oe^ €uEur dql pnb =r5,.uo1_-eicgnu p1-91 ngd req eFr Srgp ?Eoq is u9p u€nb u?rl 9J qars u?.{n8u }9u }gnl qrq Er qu${4 nS {ur{ pnb €(u rono nar{u enq, Euo4 ,,eu6q,, ',,toq., 19, ,{_!n{1. €1 r6q 8u€nb I^ uglr{ oenb oeq .3uorrl) uol rq oeq el 8oo:tr J€r qlrEq I \.rr Ll Foor u€p rLl,) oJ ^eu ' qurs u?,tn.8u rgu l4nl eltc Igp wgl'd .o +2, ',9rFI u€nb opq agc p^ opq 91 Au€lu ,ugqu epr 3u9p 1€oq u_ep Sufnq r{ug u9,{n4 Igp Ipp ,{€qt 5u4rlu Egu ,{93 'uig€ oqq ,91 8uo4 Srronl Supu Br? jrp qugl 9nb pr 9^ oqdloqd ro5 nglqu er ort rQr$ €uop ,3891 dIv/dOV el 4l ,(uF!B oPq rOI. (leqdloqdui ur-uopv) dJV FI ynb t9I Suort ru€r1 €^ r{uequ urprS iq ,{xo oqc Idroqdloqd qull? gnb '{nr{ grld iq tuo4 tueoq{ F^ 5uo4 Suelu ^tf{ pI l 4s 1,9rtE 'opq 9? dFq 9r{ y_gp 3q9nq qu9 FI d1 pqr tuonql ugt ns E}r ynb nEH 'd1 pql Suort E9l 3up1 **EC e^ +EN uol eA er 190q1 **3II F^ J{ Iror 9p o€u UOH ngIp 6sorl'+9u ttlp 3uo4 SEpru*l€rlc pr 5uor1 qupql qa${ ,!p u4p qulq quip 9^ 1Eq, ?Our 'o4 5opn4 ,4 dgq ,& gr$ 'rn+ d-og 8u!Iltl1 Egt qulrl 9nb n9N 8u?u 3u9qd 5Eprut !q .t1 gr{t €^ 0^ gq rpotu .?sPur '8uoJt SEeoq{ €{tr upp 8u,onr1 irs pl oeql dgIJ 'Ip u,CIq nOr} 4,€q, p) 3uor1 r-Ep 1€q rgt rer{? .8uop 'dqu .3tror{d .3son4 rgqt Sugr? o€^ e 8uoq. qu€qu €^ rpoSE
 20. I tz gq{ cbnp I4 ,{np 9p rgrH 3E9u cr.rqc 3u0p ltoq cac tgorl €9t{ uefnqt ns 9^ I9r[ gp c4rll ?gur d,el lglr$ gq? oc o€q 91 -q t41 - qtu qclqq u?${ nPIq ft.4rtu 9, 9tI1 gc opq -4 rpp -.{eq? nBr nqE tulLr{u Ip^ .{Et{ SuQnql cgt{rl qctq? q,t{ 8cft$t 19^ 3u+ ugr{d rgqd..flfi '0€6 1? Sqlql{ 'o€q ,ql !9^ rop rtr{ uB? trqtqu ueu d-€t 0s 'eu Suqu ugl o9p {eq rCI r{a?l iq u?4 aOFI nerp r9c €tl' SEQnI$ tlulq l9r{1 5utrl r-rfi 19qr g^ rnqg ugc tls qug q rog ronp opq 31 8o-eu c4q' P^ 5u,-o8 its r9^ d6q u94 uOH nglp tgr cinp 14 .{np its ?qt liqc rlcgc 10ru qqqc r.rqd u9 l 9u "sp nerp oe-q 91 cbnp tgq{ 91 \9^ xga ltol lqur p^ IgIt uel.p 19q' cgc 0p tugE 'o€q gi q"ip na 9p np lqJ suanql qqq 4l r{sls soq n?rp agc €+' ddrl r9p 5qon1 p u*qd Suor? .&r4q, €*c SapE t4tlc ugn{ cilql P^ Ic1 u.o4 o-€q g csanq? quIB oFq 9l slro fqtu qc:q! 5o+ ugqd, 'e '^^ egq ug,{nqt ucol rgr €IL Fnb ngq aunqu op dpq 1ugl4 19qd'8q.9nrq qms is q'r' ucol r9J 3I4LI{E op t!ot{ 'o€q €+c lt{to qrtql Surr u9rld €Il, EOrq n91q tEltq(l €l 9q1 9c :n€qu cglfi fil€p _91 ngr{r uOI(l gq1 cpnp opq 9} eII3 5{pnq1 uB4 '.oq 8u€nb l^ UPIrI Op c4ur I 'E!Wt 9r{:l ngrqll dg8 uqc F^ ;u€r 9r ,lp dep E€o1 upor{ enq, uq. 9p E9^ ngll{u SuFr -{q '19u$ q?c neTp PI n€c '4r1 ueq ngrs r.gp ur,rq Surrqu rc^ adq SqEnb Ir uPII{ €nb tpnp '(-gql qu9 qqq rgt Oq ils d€u f,€3u roq r{uOq SuorJ 'c6q Suenb r uPIq enb ,{Pq1 SEanq? €1 Prtr ogq,?1 g IBp uglq 8u!qu o^ 1eq nglq ns Scgr 9ur qBiP 19qu 9p crrtu 10uI I p^ 3u9qc qpq 3o9o ,ttq" 9^ utol rlr ts{rqu 9^ oPq 31 e}c 8apnqtr s,gl caa ryqt c;hql "p .prq oq., c.€qd 19lu €1 dqrt 9p €nb '3upnq1 u"ol iq oEq 91 I{{ I'enb o€q rgc ,rp" gs lOru p^ Sopur €la ttu? n-€, n?rs 9^ Igp uglq r{o9 l{s.rq .9s ?gnr €I '{9p ueJJ cdrl 6r.Bnb IA u?r-q Bnb olq 9l Br.rc tuonql u91 turrqN '6 'uqe.{Iu quq PI ro3 cdnp Ittr uonc SuFur dgl Sqtqu 4qu 3u,o€ uqox 3uQ.{ SuIN{u qugql oirl 1.€qc o€q tuo4 IeI datl 19:1 r91 3sltqc 9p nBs c9c €1lc SuPur 'eoe€ot'{I8 p,o- lronoqapqa rylll gql 9c 9^ '19u 14p iq uEnb oPq q?rq E€nb o-€q a9t e rBp tl9rq SuIlqII rPoSN 19oq1 op ryq" o€q €uo4 '€J 'r9ql 3uBnql !q458 I I{uOq tuorl plrl uosoz'{I 3uo4 oEa8ocr(I8 nqE np lqJ - tgqc 9s 19lrl ir? qctl is - .tI I{II?q apnl uOrq tulrqu u?E '{€3 ?6 + :ort" o,p or." urosoz.q rulzue rcol 1O(It Ip n9lql ns TT{ 'rirl cbrl8u dpq SuQDrJ tgt 4t €r '€q ' P^ qtl g t1€q E-equ elzg en 'nBc r{cCq er}a qrosozq 9' tlnJl qEEnb Sunx o 19oq1 ulrzue IEol cgc elc Suirp c91 op 9? "p '+1 Icoq 3upn9-UOItI !I 3qL4 qc€q eTrc r€oq 4nr{ is pl sr lPr tlErr uplp lolll n.€c clp ,bnp pur 9rrl 9c €4 oEq g1 €p d9$ I,op '(€ql SuBqu u?u '{93 -€! l,?qc oPq 19r{ nvq 5ulrqll Ees u4zuo, 'dbq tEQrul .9f f,fi nes er rFI$ ,bnp ulosoz(l '9c uB4 oPq 0€^ r-ee fmpt op tIEOq gs 19rr 3oo4 dgt €1 Fur oPq I 8upr1qtr '(93 19r{c Igq1 uosoz.q ulzuo c-€c €lt pr1 p,r r.i:1 rirol uFol upoq 8ugtfi €1 3uBq3 '{9p O 'oPq 91 +1 ltoq 9p a,€p qqr+ gnb rpP yqd .gr ,}r{1 '9p ,9!4 aulnql sgl i9 cp u9,r. opq 91 €Itc r{EPql nPt '9c d9q 4oq r0^ ng.{ 1OuI q Jr{c Sugr{r Elt tErzEe cgc ,{94 I 'o€q.91 €F' tgq{ EBnb o3q '9'

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản