intTypePromotion=1

Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 2

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
130
lượt xem
27
download

Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về mặt cấu tạo, hệ thần kinh được chia ra làm 2 bộ phận là bộ phận trung ương (não, tủy sống) và bộ phận ngoại biên (các dây thần kinh, hạch thần kinh), trong đó bộ phận trung ương giữ vai trò chủ đạo. Về chức năng, hệ thần kinh được chia thành hệ thần kinh vận động (điều khiển cơ, xương) và hệ thần kinh sinh dưỡng (hệ thần kinh thực vật)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 2

  1. HÖ thèng n·o thÊt 6
  2. HÖ thèng n·o thÊt 7
  3. C¸c bÓ n·o vµ khoang d- íi nhÖn 1 – BÓ tuû tr- íc 2 – BÓ lín 3 –BÓ quanh cÇu 4 – BÓ tiÓu n·o trªn 5 – BÓ gi÷a c¸c n·o 6 – BÓ trªn yªn 7 – BÓ quanh cuèng 8 – BÓ cñ n·o sinh t- 9 - Velum interpositum 8
  4. Xoang hang 1.TuyÕn yªn 2.Cuèng 3.d©y TK III 4.D©y IV 5.D©y VI 7.Xoang b- ím 8.§M c¶nh trong 9.PhÇn tr- íc b¶n dèc 10.N·o thÊt III 11.Giao thoa thÞ gi¸c 12.BÓ trªn yªn 13.C¸c khoang XH 15.Vïng d- íi ®åi 16.D©y V2 17.Di©phm tuyÕn yªn 9
  5. Mµng n·o 1. Vßm sä Khoang ngoµi mµng cøng (gi÷a1-2) 2. Mµng cøng Khoang d- íi mµng cøng(gi÷a 2-3) 3.Mµng nhÖn 4. Mµng mµng mÒm Khoang d- íi nhÖn ( gi÷a 3-4) 10 5. b¸n cÇu ®¹i n·o

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản