intTypePromotion=3

Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 3

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
15
download

Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thần kinh sinh dưỡng lại gồm 2 phân hệ là phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người hình thành nên nhiều phản xạ được tập quen (PXĐTQ) rất phức tạp mà không sinh vật nào có được. Vì vậy, việc "vệ sinh" hệ thần kinh có cơ sở khoa học là cần thiết để hệ thần kinh luôn đạt chất lượng hoạt động cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải phẫu thần kinh đối chiếu chẩn đoán Hình ảnh part 3

  1. Mµng n·o Mµng cøng : - LiÒm n·o(faux du cerveau) - LÒu tiÓu n·o - lÒu vµ di©phm tuyÕn yªn • Khoang ngoµi mµng cøng : - Khoang ¶o - Gi÷a vßm sä vµ mµng cøng • Khoang d- íi mµng cøng: - Gi÷a mµng cøng vµ mµng nhÖn • Khoang d- íi nhÖn : - gi÷a mµng nhÖn vµ mµng mÒm - t¹o t¸c bÓ n·o - Th«ng víi hÖ thèng n·o thÊt: . C¸c lç Magendie .C¸c lç Luscka 11
  2. Mµng n·o 12
  3. Mµng n·o 13
  4. Xoang tÜnh m¹ch 14
  5. Mµng cøng vµ xoang tÜnh m¹ch 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản