Giải thích thuật ngữ, nội dung của đất đai và khí hậu

Chia sẻ: Pham Tung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
144
lượt xem
32
download

Giải thích thuật ngữ, nội dung của đất đai và khí hậu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đất sản xuất nông nghiệp là đất đang dùng vào sản xuất nông nghiệp, bao gồm đất trồng đất trồng cây hằng năm và đất trồng cây lâu năm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải thích thuật ngữ, nội dung của đất đai và khí hậu

 1. §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu Administrative Unit, Land and Climate BiÓu Trang Table Page 1 Sè ®¬n vÞ hµnh chÝnh cã ®Õn 31/12/2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of administrative units as of 31 December 2008 by province 15 2 HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt (TÝnh ®Õn 01/01/2008) 18 Land use (As of 1 January 2008) 3 HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ph©n theo ®Þa ph−¬ng (TÝnh ®Õn 01/01/2008) Land use by province (As of 1 January 2008) 19 4 C¬ cÊu ®Êt sö dông ph©n theo ®Þa ph−¬ng (TÝnh ®Õn 01/01/2008) Structure of used land by province (As of 1 January 2008) 21 5 Sè giê n¾ng c¸c th¸ng n¨m 2008 23 Monthly sunshine duration in 2008 6 L−îng m−a c¸c th¸ng n¨m 2008 Monthly rainfall in 2008 24 7 §é Èm kh«ng khÝ trung b×nh c¸c th¸ng n¨m 2008 Monthly mean humidity in 2008 25 8 NhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh c¸c th¸ng n¨m 2008 26 Monthly mean air temperature in 2008 9 Mùc n−íc vµ l−u l−îng mét sè s«ng chÝnh n¨m 2008 Water level and flow of some main rivers in 2008 27 9 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 2. 10 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 3. Gi¶I thÝch thuËt ng÷, néi dung vμ ph−¬ng ph¸p tÝnh mét sè chØ tiªu thèng kª ®Êt ®ai vμ khÝ hËu §Êt ®ai §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp lμ ®Êt ®ang dïng vμo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, bao gåm ®Êt trång c©y hμng n¨m vμ ®Êt trång c©y l©u n¨m. §Êt l©m nghiÖp lμ ®Êt ®−îc dïng chñ yÕu vμo s¶n xuÊt l©m nghiÖp hoÆc dïng vμo nghiªn cøu, thÝ nghiÖm vÒ l©m nghiÖp, bao gåm ®Êt rõng s¶n xuÊt, ®Êt rõng phßng hé vμ ®Êt rõng ®Æc dông. §Êt chuyªn dïng lμ ®Êt ®ang ®−îc sö dông vμo c¸c môc ®Ých kh«ng ph¶i lμ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vμ ®Êt ë, bao gåm ®Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp; ®Êt quèc phßng, an ninh; ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp vμ ®Êt cã môc ®Ých c«ng céng. §Êt ë lμ ®Êt dïng ®Ó lμm nhμ ë vμ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho ®êi sèng, sinh ho¹t cña nh©n d©n vïng n«ng th«n vμ ®« thÞ. KhÝ hËu Sè giê n¾ng trong c¸c th¸ng lμ tæng sè giê n¾ng c¸c ngμy trong th¸ng céng l¹i. Sè giê n¾ng lμ sè giê cã c−êng ®é bøc x¹ mÆt trêi trùc tiÕp víi gi¸ trÞ b»ng hay lín h¬n 0,1 kw/m2 (≥ 0,2 calo/cm2 phót). Thêi gian n¾ng ®−îc ®o b»ng nhËt quang ký. Nã ®−îc x¸c ®Þnh b»ng vÕt ch¸y trªn gi¶n ®å b»ng giÊy cã kh¾c thêi gian do c¸c tia mÆt trêi chiÕu xuyªn qua qu¶ cÇu thuû tinh héi tô l¹i t¹o nªn. L−îng m−a trong th¸ng lμ tæng l−îng m−a cña c¸c ngμy trong th¸ng. L−îng m−a lμ ®é dμy tÝnh b»ng milimet cña líp n−íc næi do gi¸ng thuû t¹o nªn trªn mÆt ®¸y cña mét thïng ®o h×nh trô cã tiÕt diÖn miÖng høng n−íc lμ 200 cm3, ch−a bÞ mÊt ®i v× bÊt kú mét lý do nμo nh− bèc h¬i, ngÊm, ch¶y v.v... Thïng ®o ®ã gäi lμ vò kÕ. §é Èm kh«ng khÝ trung b×nh c¸c th¸ng trong n¨m lμ sè b×nh qu©n cña ®é Èm kh«ng khÝ t−¬ng ®èi trung b×nh cña c¸c ngμy trong th¸ng. •§é Èm kh«ng khÝ t−¬ng ®èi lμ tû sè gi÷a søc tr−¬ng h¬i n−íc cã trong kh«ng khÝ vμ søc tr−¬ng h¬i n−íc b·o hoμ (tèi ®a) ë cïng mét nhiÖt ®é. Nã ®−îc thÓ hiÖn b»ng tû lÖ phÇn tr¨m (%). §é Èm kh«ng khÝ ®−îc ®o b»ng Èm kÕ vμ Èm ký. 11 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 4. • §é Èm kh«ng khÝ t−¬ng ®èi trung b×nh ngμy ®−îc tÝnh theo ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n sè häc gi¶n ®¬n tõ kÕt qu¶ cña 4 lÇn quan tr¾c chÝnh trong ngμy t¹i thêi ®iÓm 1 giê, 7 giê, 13 giê vμ 19 giê, hoÆc ®−îc tÝnh tõ kÕt qu¶ cña 24 lÇn quan tr¾c t¹i c¸c thêi ®iÓm 1 giê, 2 giê, 3 giê,... vμ 24 giê cña Èm ký. NhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh c¸c th¸ng lμ sè b×nh qu©n cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh cña c¸c ngμy trong th¸ng. •NhiÖt ®é kh«ng khÝ ®−îc ®o b»ng nhiÖt kÕ th−êng, nhiÖt kÕ tèi cao (thuû ng©n), nhiÖt kÕ tèi thÊp (r−îu) vμ nhiÖt ký (bé phËn c¶m øng lμ mét tÊm l−ìng kim) ®Æt trong lÒu khÝ t−îng ë ®é cao 2m c¸ch mÆt ®Êt n¬i kh«ng cã trùc x¹ cña bøc x¹ mÆt trêi. • NhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh ngμy ®−îc tÝnh theo ph−¬ng ph¸p b×nh qu©n sè häc gi¶n ®¬n tõ kÕt qu¶ cña 4 lÇn quan tr¾c chÝnh trong ngμy t¹i thêi ®iÓm 1 giê, 7 giê, 13 giê vμ 19 giê hoÆc ®−îc tÝnh tõ kÕt qu¶ cña 24 lÇn quan tr¾c t¹i c¸c thêi ®iÓm 1 giê, 2 giê, 3 giê,... vμ 24 giê cña nhiÖt kÕ. 12 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 5. Explanation of terminology, content and Methodology of some statistical indicators on land and climate Land Agriculture production land refers to the land used in agricultural production; including: annual crop land and perennial crop land. Forestry land refers to the land used in forestal production or experiment, including: productive forest, protective forest and specially used forest. Specially used land is land being used for other purposes, not for agriculture, forestry and living. It includes land used by offices and non- profit agencies; security and defence land; land for non-agricultural production and business and public land. Homestead land is land used for house and other works construction serving living activities of urban and rural inhabitants. Climate Number of sunshine hours in months is the sum of sunshine hours of days in the month. Number of sunshine hours or the number of hours with direct solar radiation is equaled or exceeded 0.1 kw/m2 (≥ 0.2 calo/cm2 min.). Sunshine duration is measured by heliograph. It is identified by the burn in the paper diagram engraved time due to convergence of sunrays through the glass sphere. Rainfall in months is the total rainfall of all days in month. Rainfall is the thickness (measured in ml) of water created by rainfall on the bottom a cylinder tank 200 cm3 in section. The water has not lost due to evaporation, absorption, and flowing, etc. It is called rain gauge luviometer. Average humidity in months is the average of relative humidity of days in the month. • Relative humidity is the ratio of the vapor in the air and saturate vapor (maximum) at the same temperature. It is indicated under percent form (%). Humidity is measured by hygro meter and hygro graph. 13 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 6. • Daily average relative humidity is the average results of 4 main observations at different time in a day: 1 a.m, 7 a.m, 13 p.m, 19 p.m or from the results of 24 observations at from 1 a.m, 2 a.m, 3 a.m,... to 24 p.m of the hygro graph. Average air temperature in months is the average of average air temperature of days in the month. • Air temperature is measured by normal thermometer, mercury thermometer, alcohol liquid thermometer and thermo graph (induction part is made from bi-metal) exposed to the air in a meteor bust at 2m from the ground, sheltered from direct solar radiation. • Daily average air temperature is the average of the results of 4 main observations in a day at 1 a.m, 7 a.m, 13 p.m, 19 p.m or from the results of 24 observations at from 1 a.m, 2 a.m, 3 a.m,... to 24 p.m of the thermometer. 14 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 7. 1 Sè ®¬n vÞ hµnh chÝnh cã ®Õn 31/12/2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of administrative units as of 31 December 2008 by province Thµnh phè QuËn ThÞ x· HuyÖn Ph−êng ThÞ trÊn X· trùc thuéc tØnh Urban Towns Rural Town Wards Communes Cities under districts districts districts provinces C¶ n−íc Whole country 44 46 47 553 1327 617 9111 §ång b»ng s«ng Hång Red River Delta 11 16 6 96 364 122 1965 Hµ Néi 2 9 18 147 22 408 VÜnh Phóc 1 1 7 13 11 113 B¾c Ninh 1 1 6 17 6 103 Qu¶ng Ninh 2 2 10 45 11 130 H¶i D−¬ng 1 11 13 16 234 H¶i Phßng 7 8 70 10 143 H−ng Yªn 1 9 7 9 145 Th¸i B×nh 1 7 10 9 267 Hµ Nam 1 5 6 6 104 Nam §Þnh 1 9 20 15 194 Ninh B×nh 1 1 6 16 7 124 Trung du vμ miÒn nói phÝa B¾c Northern midlands and mountain areas 9 9 119 118 136 2278 Hµ Giang 1 10 5 9 181 Cao B»ng 1 12 4 14 181 B¾c K¹n 1 7 4 6 112 Tuyªn Quang 1 5 7 5 129 Lµo Cai 1 8 12 8 144 Yªn B¸i 1 1 7 11 10 159 Th¸i Nguyªn 1 1 7 23 13 144 L¹ng S¬n 1 10 5 14 207 B¾c Giang 1 9 7 16 207 Phó Thä 1 1 11 14 10 251 §iÖn Biªn 1 1 7 9 5 92 Lai Ch©u 1 6 3 6 89 S¬n La 1 10 6 9 191 Hoµ B×nh 1 10 8 11 191 15 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 8. 1 (TiÕp theo) Sè ®¬n vÞ hµnh chÝnh cã ®Õn 31/12/2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng (Cont.) Number of administrative units as of 31 December 2008 by province Thµnh phè QuËn ThÞ x· HuyÖn Ph−êng ThÞ trÊn X· trùc thuéc tØnh Urban Towns Rural Wards Town Communes Cities under districts districts districts provinces B¾c Trung Bé vμ duyªn h¶i miÒn Trung North Central area and Central coastal area 13 6 9 142 265 150 2491 Thanh Ho¸ 1 2 24 20 30 586 NghÖ An 1 2 17 25 17 436 Hµ TÜnh 1 1 10 12 12 238 Qu¶ng B×nh 1 6 10 8 141 Qu¶ng TrÞ 2 8 13 10 118 Thõa Thiªn - HuÕ 1 8 24 9 119 §µ N½ng 6 2 45 11 Qu¶ng Nam 2 16 18 12 210 Qu¶ng Ng·i 1 13 8 10 166 B×nh §Þnh 1 10 16 14 129 Phó Yªn 1 8 12 6 91 Kh¸nh Hoµ 1 1 7 28 7 105 Ninh ThuËn 1 5 15 3 45 B×nh ThuËn 1 1 8 19 12 96 T©y Nguyªn - Central Highlands 3 6 51 75 47 590 Kon Tum 1 8 10 6 81 Gia Lai 1 2 13 22 12 181 §¾k L¾k 1 1 13 20 12 152 §¾k N«ng 1 7 5 5 61 L©m §ång 1 1 10 18 12 115 16 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 9. 1 (TiÕp theo) Sè ®¬n vÞ hµnh chÝnh cã ®Õn 31/12/2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng (Cont.) Number of administrative units as of 31 December 2008 by province Thµnh phè QuËn ThÞ x· HuyÖn Ph−êng ThÞ trÊn X· trùc thuéc tØnh Urban Towns Rural Wards Town Communes Cities under districts districts districts provinces §«ng Nam Bé - South East 2 19 5 41 331 42 488 B×nh Ph−íc 1 7 5 8 89 T©y Ninh 1 8 5 8 82 B×nh D−¬ng 1 6 9 8 72 §ång Nai 1 1 9 29 6 136 Bµ RÞa - Vòng Tµu 1 1 6 24 7 51 TP. Hå ChÝ Minh 19 5 259 5 58 §ång b»ng s«ng Cöu Long Mekong River Delta 6 5 12 104 174 120 1299 Long An 1 13 9 15 166 TiÒn Giang 1 1 8 16 7 146 BÕn Tre 1 7 9 7 144 Trµ Vinh 1 7 9 10 85 VÜnh Long 1 7 7 6 94 §ång Th¸p 1 2 9 17 8 119 An Giang 1 1 9 15 17 122 Kiªn Giang 1 1 12 15 12 115 CÇn Th¬ 5 4 44 5 36 HËu Giang 2 5 8 9 54 Sãc Tr¨ng 1 9 10 9 87 B¹c Liªu 1 6 7 7 50 Cµ Mau 1 8 8 8 81 17 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 10. 2 HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt (TÝnh ®Õn 01/01/2008)(*) Land use (As of 1 January 2008) (*) Ngh×n ha - Thous. ha Tæng diÖn tÝch Trong ®ã: §Êt ®· giao vµ cho thuª Total area Of which: Land granted and for rent C¶ n−íc - Whole country 33115,0 23977,4 §Êt n«ng nghiệp - Agricultural land 24997,2 21545,9 §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp - Agricultural production land 9420,3 9303,1 §Êt trång c©y hµng n¨m - Annual crop land 6309,6 6215,8 §Êt trång lóa - Paddy land 4105,8 4081,7 §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i - Weed land for animal raising 56,1 31,5 §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c - Other annual crop land 2147,7 2102,5 §Êt trång c©y l©u n¨m - Perennial crop land 3110,7 3087,4 §Êt l©m nghiÖp - Forestry land 14816,6 11497,0 Rõng s¶n xuÊt - Productive forest 6259,6 5092,0 Rõng phßng hé - Protective forest 6565,3 4624,4 Rõng ®Æc dông - Specially used forest 1991,7 1780,7 §Êt nu«i trång thuû s¶n - Water surface land for fishing 728,6 715,8 §Êt lµm muèi - Land for salt production 13,7 12,7 §Êt n«ng nghiÖp kh¸c - Others 18,0 17,3 §Êt phi n«ng nghiÖp - Non-agricultural land 3385,8 1555,3 §Êt ë - Homestead land 620,4 614,2 §Êt ë ®« thÞ - Urban 112,5 109,5 §Êt ë n«ng th«n - Rural 507,9 504,7 §Êt chuyªn dïng - Specially used land 1553,7 721,2 §Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp 23,1 22,3 Land used by offices and non-profit agencies §Êt quèc phßng, an ninh - Security and defence land 34,3 208,6 §Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp 195,8 180,2 Land for non-agricultural production and business §Êt cã môc ®Ých c«ng céng - Public land 1037,8 275,8 §Êt t«n gi¸o, tÝn ng−ìng - Religious land 13,1 12,9 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa - Cemetery 97,6 84,2 §Êt s«ng suèi vµ mÆt n−íc chuyªn dïng 1097,4 119,9 Rivers and specialized water surfaces §Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c - Others 3,7 2,8 §Êt ch−a sö dông - Unused land 4732,1 876,2 §Êt b»ng ch−a sö dông - Unused flat land 321,5 10,9 §Êt ®åi nói ch−a sö dông - Unused mountainous land 4041,8 850,9 Nói ®¸ kh«ng cã rõng c©y - Non tree rocky mountain 368,8 14,4 (*) Theo QuyÕt ®Þnh sè 1682/Q§-BTNMT ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2008 cña Bé tr−ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng. According to Decision No. 1682/QD-BTNMT dated August 26th 2008 of Minister of Natural Resources and Environment. 18 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 11. 3 HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ph©n theo ®Þa ph−¬ng (TÝnh ®Õn 01/01/2008)(*) Land use by province (As of 1 January 2008)(*) Ngh×n ha - Thous. ha Trong ®ã - Of which Tæng §Êt s¶n §Êt l©m §Êt §Êt ë diÖn tÝch xuÊt n«ng nghiÖp chuyªn Homestead Total nghiÖp dïng Forestry land area Agricultural land Specially production used land land C¶ n−íc - Whole country 33115,0 9420,3 14816,6 1553,7 620,4 §ång b»ng s«ng Hång - Red River Delta 2097,3 802,6 445,4 277,6 129,4 Hµ Néi 92,1 37,6 4,8 21,4 13,2 Hµ T©y 219,8 108,8 16,2 40,5 18,1 VÜnh Phóc 137,3 58,9 32,8 20,7 8,7 B¾c Ninh 82,3 44,8 0,6 15,7 9,8 Qu¶ng Ninh 609,9 53,8 320,0 33,5 9,5 H¶i D−¬ng 165,4 89,9 8,8 28,2 14,0 H¶i Phßng 152,2 51,8 22,0 23,0 13,1 H−ng Yªn 92,3 55,5 16,1 9,2 Th¸i B×nh 155,9 96,4 1,3 24,7 12,7 Hµ Nam 86,0 46,1 6,8 13,1 5,2 Nam §Þnh 165,2 96,4 4,4 23,9 10,4 Ninh B×nh 138,9 62,7 27,5 16,9 5,7 Trung du vμ miÒn nói phÝa B¾c Northern midlands and mountain areas 9543,4 1423,2 5173,7 259,3 105,6 Hµ Giang 794,6 149,2 378,3 9,0 6,1 Cao B»ng 672,5 83,2 514,8 12,0 4,8 B¾c K¹n 485,9 37,7 334,8 11,0 2,4 Tuyªn Quang 587,0 69,8 446,5 22,3 5,3 Lµo Cai 638,4 80,0 307,9 15,3 3,4 Yªn B¸i 689,9 78,6 453,6 30,2 4,5 Th¸i Nguyªn 353,4 99,4 172,6 19,8 10,1 L¹ng S¬n 832,8 101,3 416,6 17,6 5,8 133,7 51,2 21,2 B¾c Giang 382,7 122,5 Phó Thä 352,8 100,1 167,4 23,4 9,0 §iÖn Biªn 956,3 120,6 619,1 8,0 3,3 Lai Ch©u 911,2 77,6 390,8 6,5 2,7 S¬n La 1417,4 247,2 587,4 15,7 6,8 Hßa B×nh 468,3 56,1 250,2 17,4 20,3 B¾c Trung Bé vμ duyªn h¶i miÒn Trung North Central area and central coastal area 9589,5 1758,3 5069,7 451,4 169,9 Thanh Hãa 1113,5 246,1 564,2 65,4 50,3 NghÖ An 1649,9 249,0 907,3 52,9 17,4 Hµ TÜnh 602,6 117,1 340,3 33,9 7,8 Qu¶ng B×nh 806,5 71,3 610,4 23,9 4,9 Qu¶ng TrÞ 474,4 79,0 213,6 14,1 6,9 Thõa Thiªn - HuÕ 506,5 53,9 290,6 18,3 15,6 19 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 12. 3 (TiÕp theo) HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ph©n theo ®Þa ph−¬ng (TÝnh ®Õn 01/01/2008)(*) (Cont.) Land use by province (As of 1 January 2008)(*) Ngh×n ha - Thous. ha Trong ®ã - Of which Tæng §Êt ë §Êt s¶n §Êt l©m §Êt diÖn tÝch xuÊt n«ng nghiÖp chuyªn Homestead Total nghiÖp dïng Forestry land area Agricultural land Specially production used land land §µ N½ng 128,3 9,2 63,4 38,6 5,6 Qu¶ng Nam 1043,8 111,2 537,6 29,0 20,7 Qu¶ng Ng·i 515,3 122,6 242,7 17,7 9,4 B×nh §Þnh 604,0 135,6 251,3 24,7 7,7 Phó Yªn 506,1 122,8 262,9 13,8 5,8 Kh¸nh Hßa 521,8 88,4 207,3 82,3 6,1 Ninh ThuËn 335,8 69,7 186,9 14,6 3,9 B×nh ThuËn 781,0 282,5 391,1 22,2 7,7 T©y Nguyªn - Central Highlands 5464,0 1626,9 3122,5 142,0 43,5 Kon Tum 969,0 138,5 674,9 10,1 5,0 Gia Lai 1553,7 509,0 864,1 48,3 13,5 §¾k L¾k 1312,5 477,2 598,6 49,1 14,1 §¾k N«ng 651,5 228,5 362,6 16,1 3,9 L©m §ång 977,2 273,7 622,3 18,3 7,0 §«ng Nam Bé - South East 2360,5 1248,7 668,4 189,4 61,9 B×nh Ph−íc 687,5 292,8 336,8 37,1 5,7 T©y Ninh 404,9 277,8 69,6 20,2 8,6 B×nh D−¬ng 269,5 203,7 12,5 31,3 7,7 §ång Nai 590,3 289,1 179,6 43,9 14,1 Bµ RÞa - Vòng Tµu 198,7 109,0 35,6 27,1 4,8 TP. Hå ChÝ Minh 209,6 76,2 34,4 29,8 20,9 §ång b»ng s«ng Cöu Long Mekong River Delta 4060,2 2560,6 336,8 234,1 110,0 Long An 449,4 303,3 61,2 41,5 16,5 TiÒn Giang 248,4 176,1 10,4 18,6 8,5 BÕn Tre 236,0 136,2 6,4 8,6 7,5 Trµ Vinh 229,5 149,8 7,0 12,2 3,7 VÜnh Long 147,9 115,4 9,1 6,1 §ång Th¸p 337,5 259,5 14,9 19,7 13,8 An Giang 353,7 280,5 14,5 25,5 15,6 Kiªn Giang 634,6 439,1 97,1 23,8 11,5 CÇn Th¬ 140,2 114,0 0,2 10,4 6,0 HËu Giang 160,1 132,4 5,1 11,0 4,2 Sãc Tr¨ng 331,2 214,4 11,5 22,3 5,6 B¹c Liªu 258,5 97,9 4,8 10,9 4,5 Cµ Mau 533,2 142,0 103,6 20,6 6,7 (*) Theo QuyÕt ®Þnh sè 1682/Q§-BTNMT ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2008 cña Bé tr−ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng. According to Decision No. 1682/QD-BTNMT dated August 26th 2008 of Minister of Natural Resources and Environment. 20 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 13. 4 C¬ cÊu ®Êt sö dông ph©n theo ®Þa ph−¬ng (TÝnh ®Õn 01/01/2008) Structure of used land by province (As of 1 January 2008) % Trong ®ã - Of which Tæng §Êt s¶n §Êt l©m §Êt §Êt ë diÖn tÝch xuÊt n«ng nghiÖp chuyªn Homestead Total nghiÖp dïng Forestry land area Agricultural land Specially production used land land C¶ n−íc - Whole country 100,0 28,4 44,7 4,7 1,9 §ång b»ng s«ng Hång - Red River Delta 100,0 38,3 21,2 13,2 6,2 Hµ Néi 100,0 40,8 5,2 23,2 14,3 Hµ T©y 100,0 49,5 7,4 18,4 8,2 VÜnh Phóc 100,0 42,9 23,9 15,1 6,3 B¾c Ninh 100,0 54,5 0,8 19,1 11,9 Qu¶ng Ninh 100,0 8,8 52,5 5,5 1,6 H¶i D−¬ng 100,0 54,3 5,3 17,0 8,4 H¶i Phßng 100,0 34,0 14,5 15,1 8,6 H−ng Yªn 100,0 60,1 17,5 9,9 Th¸i B×nh 100,0 61,8 0,9 15,8 8,1 Hµ Nam 100,0 53,6 7,9 15,2 6,0 Nam §Þnh 100,0 58,4 2,6 14,5 6,3 Ninh B×nh 100,0 45,2 19,8 12,1 4,1 Trung du vμ miÒn nói phÝa B¾c Northern midlands and mountain areas 100,0 14,9 54,2 2,7 1,1 Hµ Giang 100,0 18,8 47,6 1,1 0,8 Cao B»ng 100,0 12,4 76,5 1,8 0,7 B¾c K¹n 100,0 7,7 68,9 2,3 0,5 Tuyªn Quang 100,0 11,9 76,1 3,8 0,9 Lµo Cai 100,0 12,5 48,2 2,4 0,5 Yªn B¸i 100,0 11,4 65,7 4,4 0,6 Th¸i Nguyªn 100,0 28,1 48,8 5,6 2,9 L¹ng S¬n 100,0 12,2 50,0 2,1 0,7 32,0 34,9 13,4 5,6 B¾c Giang 100,0 Phó Thä 100,0 28,4 47,5 6,6 2,5 §iÖn Biªn 100,0 12,6 64,7 0,8 0,3 Lai Ch©u 100,0 8,5 42,9 0,7 0,3 S¬n La 100,0 17,4 41,4 1,1 0,5 Hßa B×nh 100,0 12,0 53,4 3,7 4,3 B¾c Trung Bé vμ duyªn h¶i miÒn Trung North Central area and central coastal area 100,0 18,3 52,9 4,7 1,8 Thanh Hãa 100,0 22,1 50,7 5,9 4,5 NghÖ An 100,0 15,1 55,0 3,2 1,1 Hµ TÜnh 100,0 19,4 56,5 5,6 1,3 Qu¶ng B×nh 100,0 8,8 75,7 3,0 0,6 Qu¶ng TrÞ 100,0 16,6 45,0 3,0 1,5 Thõa Thiªn - HuÕ 100,0 10,6 57,4 3,6 3,1 21 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 14. 4 (TiÕp theo) C¬ cÊu ®Êt sö dông ph©n theo ®Þa ph−¬ng (TÝnh ®Õn 01/01/2008) (Cont.) Structure of used land by province (As of 1 January 2008) % Trong ®ã - Of which Tæng §Êt s¶n §Êt l©m §Êt §Êt ë diÖn tÝch nghiÖp xuÊt n«ng chuyªn Homestead Total nghiÖp dïng land Forestry area Agricultural land Specially used land production land §µ N½ng 100,0 7,2 49,4 30,1 4,4 Qu¶ng Nam 100,0 10,7 51,5 2,8 2,0 Qu¶ng Ng·i 100,0 23,8 47,1 3,4 1,8 B×nh §Þnh 100,0 22,4 41,6 4,1 1,3 Phó Yªn 100,0 24,3 51,9 2,7 1,2 Kh¸nh Hßa 100,0 16,9 39,7 15,8 1,2 Ninh ThuËn 100,0 20,8 55,7 4,4 1,1 B×nh ThuËn 100,0 36,2 50,1 2,8 1,0 T©y Nguyªn - Central Highlands 100,0 29,8 57,1 2,6 0,8 Kon Tum 100,0 14,3 69,6 1,0 0,5 Gia Lai 100,0 32,8 55,6 3,1 0,9 §¾k L¾k 100,0 36,4 45,6 3,7 1,1 §¾k N«ng 100,0 35,1 55,7 2,5 0,6 L©m §ång 100,0 28,0 63,7 1,9 0,7 §«ng Nam Bé - South East 100,0 52,9 28,3 8,0 2,6 B×nh Ph−íc 100,0 42,6 49,0 5,4 0,8 T©y Ninh 100,0 68,6 17,2 5,0 2,1 B×nh D−¬ng 100,0 75,6 4,7 11,6 2,9 §ång Nai 100,0 49,0 30,4 7,4 2,4 Bµ RÞa - Vòng Tµu 100,0 54,9 17,9 13,6 2,4 TP. Hå ChÝ Minh 100,0 36,4 16,4 14,2 10,0 §ång b»ng s«ng Cöu Long Mekong River Delta 100,0 63,1 8,3 5,8 2,7 Long An 100,0 67,5 13,6 9,2 3,7 TiÒn Giang 100,0 70,9 4,2 7,5 3,4 BÕn Tre 100,0 57,7 2,7 3,7 3,2 Trµ Vinh 100,0 65,2 3,0 5,3 1,6 VÜnh Long 100,0 78,0 6,2 4,1 §ång Th¸p 100,0 76,9 4,4 5,8 4,1 An Giang 100,0 79,3 4,1 7,2 3,2 Kiªn Giang 100,0 69,2 15,3 3,7 0,9 CÇn Th¬ 100,0 81,3 0,2 7,4 3,0 HËu Giang 100,0 82,7 3,2 6,9 3,5 Sãc Tr¨ng 100,0 64,7 3,5 6,7 1,3 B¹c Liªu 100,0 37,9 1,8 4,2 2,6 Cµ Mau 100,0 26,6 19,4 3,9 0,0 22 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 15. 5 Sè giê n¾ng c¸c th¸ng n¨m 2008 Monthly sunshine duration in 2008 Giê - Hr. Th¸ng - Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Lai Ch©u 139 47 135 186 204 80 100 125 184 148 158 139 S¬n La 167 35 170 178 210 108 112 157 204 137 201 152 Tuyªn Quang 65 27 69 71 156 126 155 147 178 126 139 99 Hµ Néi 63 26 68 73 143 116 144 124 123 92 148 114 B·i Ch¸y 69 29 79 82 173 100 108 134 122 124 163 155 Nam §Þnh 70 30 65 74 164 106 147 133 119 90 124 93 Vinh 57 25 94 123 188 155 177 210 110 46 79 50 HuÕ 68 1 122 169 193 211 265 189 145 74 66 43 §µ N½ng 110 24 158 241 227 227 277 202 165 112 68 49 Qui Nh¬n 148 90 193 280 272 278 283 235 186 165 64 95 Pleiku 249 241 252 252 176 199 185 153 123 161 157 201 §µ L¹t 184 192 193 204 143 191 165 151 90 146 91 170 Nha Trang 157 143 235 271 266 285 263 239 162 206 79 101 Vòng Tµu 209 211 286 249 203 223 240 196 152 208 164 168 Cµ Mau 157 169 253 216 166 127 173 173 110 142 132 121 23 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 16. 6 L−îng m−a c¸c th¸ng n¨m 2008 Monthly rainfall in 2008 Mm Th¸ng - Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Lai Ch©u 46 76 91 142 262 628 639 366 122 72 180 4 S¬n La 24 65 32 72 133 337 410 246 449 167 136 12 Tuyªn Quang 20 44 78 101 164 132 210 362 263 183 158 6 Hµ Néi 27 14 20 122 184 234 424 305 199 469 259 11 B·i Ch¸y 79 26 73 39 189 380 206 558 332 20 44 25 Nam §Þnh 61 21 31 38 165 220 214 338 245 241 204 22 Vinh 83 33 33 33 74 42 53 165 431 1038 76 59 HuÕ 118 85 80 74 195 24 26 64 479 1524 671 510 §µ N½ng 83 34 54 67 158 36 48 57 230 1007 569 185 Qui Nh¬n 258 26 35 23 80 23 27 76 425 520 593 251 Pleiku 3 1 3 119 333 69 187 414 289 140 83 4 §µ L¹t 27 35 68 119 220 60 201 211 204 205 175 52 Nha Trang 138 41 35 136 95 18 31 80 308 275 734 410 Vòng Tµu 4 1 45 199 285 202 203 134 195 122 0 Cµ Mau 113 8 94 272 381 332 260 429 348 270 172 24 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 17. 7 §é Èm kh«ng khÝ trung b×nh c¸c th¸ng n¨m 2008 Monthly mean humidity in 2008 % Th¸ng - Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Lai Ch©u 80 80 80 81 82 88 90 89 85 85 84 82 S¬n La 80 83 75 78 79 88 89 86 83 86 83 83 Tuyªn Quang 81 78 82 84 80 82 82 84 84 85 83 81 Hµ Néi 80 72 82 84 79 81 79 83 80 80 76 75 B·i Ch¸y 81 74 85 84 80 87 84 87 83 78 72 74 Nam §Þnh 85 79 87 87 82 85 81 85 88 86 79 79 Vinh 89 87 87 86 79 72 70 76 84 89 82 82 HuÕ 92 94 90 87 85 79 76 80 86 94 93 95 §µ N½ng 85 80 85 82 81 77 75 78 81 88 85 87 Qui Nh¬n 81 78 80 79 77 76 71 73 78 85 85 81 Pleiku 77 76 75 76 88 87 89 90 91 89 83 81 §µ L¹t 85 81 82 83 90 88 89 91 91 88 89 85 Nha Trang 81 79 81 81 80 78 76 78 81 81 85 82 Vòng Tµu 76 72 76 75 80 79 79 80 80 80 80 76 Cµ Mau 80 76 77 79 85 86 86 86 87 89 85 82 25 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 18. 8 NhiÖt ®é kh«ng khÝ trung b×nh c¸c th¸ng n¨m 2008 Monthly mean air temperature in 2008 0 C Th¸ng - Month 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jan. Feb. March April May June July Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Lai Ch©u 18,3 15,0 21,8 25,7 26,1 26,0 26,6 26,7 26,8 25,2 20,2 17,5 S¬n La 15,0 11,0 20,2 23,9 24,5 24,6 24,6 25,1 24,5 22,3 17,5 14,6 Tuyªn Quang 15,1 13,7 21,3 24,7 27,0 28,3 28,7 28,6 27,9 25,9 20,4 17,2 Hµ Néi 15,2 13,8 21,4 24,7 27,6 28,6 29,4 29,0 28,3 26,5 21,4 18,4 B·i Ch¸y 15,1 13,1 20,0 24,1 26,9 27,6 28,6 27,8 27,7 26,6 21,5 18,1 Nam §Þnh 15,1 13,4 20,5 24,4 27,1 28,4 29,4 28,8 27,5 26,0 21,3 18,0 Vinh 17,3 13,8 20,8 25,2 27,8 30,2 30,5 29,7 27,9 25,7 22,1 18,7 HuÕ 19,6 15,8 21,8 25,9 26,7 28,6 28,9 28,2 27,0 25,5 22,7 19,8 §µ N½ng 21,6 19,4 23,3 27,0 27,7 29,4 29,5 28,6 27,8 26,3 24,4 21,5 Qui Nh¬n 23,2 22,0 24,9 28,3 29,0 29,9 30,1 29,3 28,4 27,2 25,6 24,0 Pleiku 19,8 19,2 21,7 24,2 23,0 23,4 22,8 22,4 22,4 22,4 21,1 19,1 §µ L¹t 16,4 16,1 17,6 18,9 19,1 19,4 19,1 18,5 18,6 18,7 17,5 16,3 Nha Trang 24,0 23,8 24,9 27,6 27,8 28,6 28,4 28,2 28,1 27,5 25,8 24,6 Vòng Tµu 26,5 26,3 26,9 29,1 28,3 28,7 28,3 27,9 27,8 28,4 27,3 26,8 Cµ Mau 26,2 26,5 27,3 28,7 27,9 27,7 27,4 27,4 27,0 27,2 26,7 26,2 26 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate
 19. 9 Mùc n−íc vµ l−u l−îng mét sè s«ng chÝnh n¨m 2008 Water level and flow of some main rivers in 2008 L−u l−îng - Flow (m3/s) Mùc n−íc - Water level (cm) Cao nhÊt ThÊp nhÊt Cao nhÊt ThÊp nhÊt Smallest Deepest Most shallow Greatest S«ng §μ - Da river Tr¹m - Station: Lai Ch©u 17943 16446 593 98,8 Hßa B×nh 1954 1042 8280 229 S«ng Thao - Thao river Tr¹m - Station: Yªn B¸i 3426 2527 10800 191 Phó Thä 1914 1347 S«ng L« - Lo river Tr¹m - Station Tuyªn Quang 2584 1534 S«ng Hång - Red river Tr¹m - Station: S¬n T©y 1350 327 145000 700 Hµ Néi 1042 80 10700 377 S«ng CÇu - Cau river Tr¹m - Station Th¸i Nguyªn 2527 2009 1070 10,5 S«ng Th−¬ng - Thuong river Tr¹m - Station: CÇu S¬n 1742 1189 Phñ L¹ng Th−¬ng 689 -16 S«ng Lôc Nam - Luc Nam river Tr¹m - Station: Chò 1575 175 4840 0,00 Lôc Nam 788 -11 S«ng M· - Ma river Tr¹m - Station: X· Lµ 28213 27754 3360 27,4 CÈm Thuû 1791 1166 4150 109 S«ng C¶ - Ca river Tr¹m - Station: Dõa 2177 1380 4610 106 Yªn Th−îng 899 125 7760 147 S«ng Cöu Long - Mekong river Tr¹m - Station: T©n Ch©u 377 -35 Ch©u §èc 320 -51 27 §¬n vÞ Hµnh chÝnh, §Êt ®ai vµ KhÝ hËu - Administrative Unit, Land and Climate

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản