Giải thích thuật ngữ, nội dung của y tế

Chia sẻ: Pham Tung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
194
lượt xem
69
download

Giải thích thuật ngữ, nội dung của y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ sở y tế là nơi khám bệnh và chăm sóc sức khỏe bao gồm:bệnh viện đa khoa, chuyên khoa,bênh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã/ phường/ thị trấn (gọi chung là y tế cơ sở), trạm y tế cơ sở kinh tế hành chính, sự nghiệp và các cơ sở y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải thích thuật ngữ, nội dung của y tế

 1. Y tÕ, V¨n hãa, ThÓ thao vµ Møc sèng d©n c− Health, Culture, Sport and Living standard BiÓu Trang Table Page 273 Sè c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh - Number of health establishments 571 274 Sè c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh n¨m 2008 ph©n theo cÊp qu¶n lý 572 Number of health establishments in 2008 by management level 275 Sè c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh trùc thuéc së Y tÕ n¨m 2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of health establishments under provincial departments of Health in 2008 573 by province 276 Sè gi−êng bÖnh - Number of patient beds 576 277 Sè gi−êng bÖnh n¨m 2008 ph©n theo cÊp qu¶n lý 577 Number of patient beds in 2008 by management level 278 Sè gi−êng bÖnh trùc thuéc së Y tÕ n¨m 2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng 578 Number of patient beds under provincial departments of Health in 2008 by province 279 Sè c¸n bé y tÕ - Number of health staffs 581 280 Sè c¸n bé ngµnh y vµ ngµnh d−îc n¨m 2008 ph©n theo cÊp qu¶n lý 582 Number of medical and pharmaceutical staffs in 2008 by management level 281 Sè c¸n bé ngµnh y trùc thuéc së Y tÕ n¨m 2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng 583 Number of medical staffs under provincial department of health in 2008 by province 282 Sè c¸n bé ngµnh d−îc trùc thuéc së Y tÕ n¨m 2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng 585 Number of pharmaceutical staffs under provincial department of Health in 2008 by province 283 XuÊt b¶n s¸ch, v¨n hãa phÈm, b¸o vµ t¹p chÝ - Publication 587 284 ChØ sè ph¸t triÓn vÒ xuÊt b¶n - Index of the publication 588 285 Th− viÖn - Library 589 286 Sè th− viÖn n¨m 2008 do ®Þa ph−¬ng qu¶n lý ph©n theo ®Þa ph−¬ng 590 Number of libraries in 2008 under local management by province 287 Ho¹t ®éng ®iÖn ¶nh - Cinema activities 592 561 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 2. 288 Sè ®¬n vÞ vµ sè r¹p chiÕu phim n¨m 2008 do ®Þa ph−¬ng qu¶n lý 593 Number of movie showing groups and movie houses in 2008 under local management 289 NghÖ thuËt s©n khÊu - Performing art 595 290 Sè ®¬n vÞ nghÖ thuËt vµ sè r¹p h¸t n¨m 2008 do ®Þa ph−¬ng qu¶n lý ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of perfoming art groups and playhouses in 2008 under local management 596 by province 291 Sè c¬ së luyÖn tËp vµ thi ®Êu thÓ dôc, thÓ thao - Facilities for sport training and competition 598 292 Sè c¸n bé ngµnh TDTT vµ vËn ®éng viªn ®¼ng cÊp cao 599 Number of sports officials and elit players 293 Sè huy ch−¬ng thÓ thao quèc tÕ ®¹t ®−îc 600 Number of sport medals of international competition 294 Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi mét th¸ng theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh thÞ, n«ng th«n vµ ph©n theo vïng 601 Monthly average income per capita at current prices by residence and by region 295 Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi mét th¸ng n¨m 2006 theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo nguån thu, ph©n theo thµnh thÞ, n«ng th«n, ph©n theo giíi tÝnh chñ hé vµ ph©n theo vïng Monthly average income per capita in 2006 at current prices by income source, 602 by residence, by sex of household head and by region 296 Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi mét th¸ng n¨m 2006 theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo nguån thu vµ ph©n theo ®Þa ph−¬ng Monthly average income per capita in 2006 at current prices by income source 603 and by province 297 Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi mét th¸ng n¨m 2006 theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo 5 nhãm thu nhËp, ph©n theo thµnh thÞ, n«ng th«n, ph©n theo giíi tÝnh chñ hé vµ ph©n theo vïng Monthly average income per capita in 2006 at current prices by income quintile, 606 by residence, by sex of household head and by region 298 Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi mét th¸ng n¨m 2006 theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo 5 nhãm thu nhËp vµ ph©n theo ®Þa ph−¬ng - Monthly average income per capita 607 in 2006 at current prices by income quintile and by province 299 Chªnh lÖch thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi mét th¸ng n¨m 2006 gi÷a nhãm thu nhËp cao nhÊt so víi nhãm thu nhËp thÊp nhÊt theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh thÞ n«ng th«n, ph©n theo giíi tÝnh chñ hé vµ ph©n theo vïng Difference between the highest income quintile and the lowest income quintile on monthly average income per capita in 2006 at current prices by residence, 610 by sex of household head and by region 562 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 3. 300 Chªnh lÖch thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi mét th¸ng n¨m 2006 gi÷a nhãm thu nhËp cao nhÊt so víi nhãm thu nhËp thÊp nhÊt theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo ®Þa ph−¬ng Difference between the highest income quintile and the lowest income quintile 611 on monthly average income per capita in 2006 at current prices by province 301 Chi tiªu b×nh qu©n ®Çu ng−êi mét th¸ng n¨m 2006 theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo kho¶n chi, ph©n theo thµnh thÞ, n«ng th«n vµ ph©n theo vïng Monthly average expenditure per capita in 2006 at current prices by types of expenditure, 614 by residence and by region 302 Chi tiªu cho ®êi sèng b×nh qu©n ®Çu ng−êi mét th¸ng theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh thÞ, n«ng th«n vµ ph©n theo vïng Monthly average living expenditure per capita at current prices 615 by residence and by region 303 Chi tiªu cho ®êi sèng b×nh qu©n ®Çu ng−êi mét th¸ng n¨m 2006 theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo 5 nhãm thu nhËp, ph©n theo thµnh thÞ n«ng th«n, ph©n theo giíi tÝnh chñ hé vµ ph©n theo vïng Monthly average living expenditure per capita in 2006 at curent prices by income quintile, 616 by residence, by sex of household head and by region 304 Chªnh lÖch chi tiªu cho ®êi sèng b×nh qu©n ®Çu ng−êi mét th¸ng n¨m 2006 gi÷a nhãm thu nhËp cao nhÊt so víi nhãm thu nhËp thÊp nhÊt theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh thÞ, n«ng th«n, ph©n theo giíi tÝnh chñ hé vµ ph©n theo vïng Difference between the highest income quintile and the lowest income quintile on monthly average living expenditure per capita in 2006 at current prices by residence, 617 by sex of household head and by region 305 Tû lÖ nghÌo chung ph©n theo thµnh thÞ, n«ng th«n vµ ph©n theo vïng 618 General poverty rate by residence and by region 306 Tû lÖ hé nghÌo ph©n theo thµnh thÞ, n«ng th«n vµ ph©n theo vïng 619 Poverty rate by residence and by region 307 Tû lÖ hé nghÌo ph©n theo ®Þa ph−¬ng - Poverty rate by province 620 308 Thu nhËp b×nh qu©n hµng th¸ng cña lao ®éng trong khu vùc Nhµ n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Monthly average income per employee in state sector at current prices 622 by kinds of economic activity 309 Thu nhËp b×nh qu©n hµng th¸ng cña lao ®éng khu vùc Nhµ n−íc do ®Þa ph−¬ng qu¶n lý theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo ®Þa ph−¬ng 623 Monthly average income per employee in local state sector at current prices by province 563 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 4. 564 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 5. Gi¶I thÝch thuËt ng÷, néi dung vμ ph−¬ng ph¸p tÝnh mét sè chØ tiªu thèng kª y tÕ vμ møc sèng d©n c− Y tÕ C¬ së y tÕ lμ n¬i kh¸m ch÷a bÖnh vμ ch¨m sãc søc khoÎ, bao gåm: bÖnh viÖn ®a khoa, chuyªn khoa; bÖnh viÖn ®iÒu d−ìng vμ phôc håi chøc n¨ng, phßng kh¸m ®a khoa khu vùc, tr¹m y tÕ x·/ph−êng/thÞ trÊn (gäi chung lμ y tÕ c¬ së), tr¹m y tÕ c¬ së kinh tÕ hμnh chÝnh, sù nghiÖp vμ c¸c c¬ së y tÕ kh¸c. • BÖnh viÖn lμ c¬ së y tÕ ®−îc tæ chøc cã c¸c chuyªn khoa, cã phßng mæ, cã phßng xÐt nghiÖm, cã c¸c ph−¬ng tiÖn phôc vô cho viÖc chÈn ®o¸n bÖnh, cã ®éi ngò c¸n bé y tÕ gåm c¸c b¸c sÜ, y sÜ, y t¸... BÖnh viÖn cã chøc n¨ng ch¨m sãc søc khoÎ nh©n d©n, kh¸m ch÷a bÖnh néi ngo¹i tró; phßng bÖnh, gi¸o dôc søc khoÎ; nghiªn cøu ®μo t¹o c¸n bé. BÖnh viÖn ®−îc Bé Y tÕ quyÕt ®Þnh c«ng nhËn vμ ph©n theo cÊp qu¶n lý nh− bÖnh viÖn tØnh, thμnh phè, bÖnh viÖn quËn, huyÖn, thÞ x·. BÖnh viÖn cã thÓ lμ bÖnh viÖn ®a khoa hoÆc bÖnh viÖn chuyªn khoa. • BÖnh viÖn ®iÒu d−ìng vμ phôc håi chøc n¨ng lμ c¬ së y tÕ cã chøc n¨ng tiÕp nhËn nh÷ng ng−êi cÇn ®−îc nghØ ng¬i d−ìng søc hoÆc phôc håi chøc n¨ng. •Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc lμ c¬ së y tÕ cã chøc n¨ng kh¸m, ch÷a bÖnh cho c¸n bé, nh©n d©n ë c¬ së thuéc tuyÕn quËn, huyÖn, thÞ x· hoÆc mét côm x·, ph−êng. • Tr¹m y tÕ x·, ph−êng, thÞ trÊn (gäi chung lμ y tÕ c¬ së) lμ tuyÕn ®Çu tiªn thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kh¸m, ch÷a bÖnh vμ ch¨m sãc søc kháe, gåm ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu, s¬ cøu, ®ì ®Î, b¶o vÖ bμ mÑ, trÎ em vμ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh, ph¸t hiÖn vμ b¸o c¸o kÞp thêi c¸c bÖnh dÞch trªn ph¹m vi x·, ph−êng, thÞ trÊn lªn tuyÕn trªn. • Tr¹m y tÕ c¬ së kinh tÕ hμnh chÝnh sù nghiÖp lμ c¬ së y tÕ cã chøc n¨ng kh¸m, ch÷a bÖnh, ph¸t thuèc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ph¹m vi ®¬n vÞ c«ng t¸c. •C¸c c¬ së y tÕ kh¸c lμ c¬ së y tÕ ngoμi c¸c c¬ së y tÕ ®· kÓ trªn, nh− tr¹m lao, tr¹m da liÔu, tr¹m m¾t, khu ®iÒu trÞ phong, nhμ hé sinh… Gi−êng bÖnh lμ gi−êng chuyªn dïng cho ng−êi bÖnh ë c¸c c¬ së y tÕ, kh«ng bao gåm gi−êng trùc, gi−êng phßng kh¸m, gi−êng phßng ®îi thuéc c¸c c¬ së y tÕ. 565 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 6. Møc sèng d©n c− Thu nhËp cña hé gia ®×nh lμ toμn bé sè tiÒn vμ gi¸ trÞ hiÖn vËt mμ hé vμ c¸c thμnh viªn cña hé nhËn ®−îc trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, bao gåm: (1) Thu tõ tiÒn c«ng, tiÒn l−¬ng; (2) Thu tõ s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, thuû s¶n (®· trõ chi phÝ s¶n xuÊt vμ thuÕ s¶n xuÊt); (3) Thu tõ s¶n xuÊt ngμnh nghÒ phi n«ng, l©m nghiÖp, thuû s¶n (®· trõ chi phÝ s¶n xuÊt vμ thuÕ s¶n xuÊt); (4) Thu kh¸c ®−îc tÝnh vμo thu nhËp (kh«ng tÝnh tiÒn rót tiÕt kiÖm, b¸n tμi s¶n, vay thuÇn tuý, thu nî vμ c¸c kho¶n chuyÓn nh−îng vèn nhËn ®−îc). Chi tiªu hé gia ®×nh lμ tæng sè tiÒn vμ gi¸ trÞ hiÖn vËt mμ hé vμ c¸c thμnh viªn cña hé ®· chi cho tiªu dïng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, bao gåm c¶ tù s¶n, tù tiªu vÒ l−¬ng thùc, thùc phÈm, phi l−¬ng thùc, thùc phÈm vμ c¸c kho¶n chi tiªu kh¸c (biÕu, ®ãng gãp...). C¸c kho¶n chi tiªu cña hé kh«ng bao gåm chi phÝ s¶n xuÊt, thuÕ s¶n xuÊt, göi tiÕt kiÖm, cho vay, tr¶ nî vμ c¸c kho¶n chi t−¬ng tù. Chi tiªu b×nh qu©n ®Çu ng−êi cña hé gia ®×nh lμ toμn bé sè tiÒn vμ gi¸ trÞ hiÖn vËt mμ hé gia ®×nh vμ c¸c thμnh viªn cña hé ®· chi cho tiªu dïng b×nh qu©n cho mét ng−êi trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Chi tiªu b×nh qu©n mét ng−êi mét th¸ng cña hé gia ®×nh ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Chi tiªu b×nh qu©n 1 Tæng chi tiªu cña hé gia ®×nh trong kú b¸o c¸o ng−êi 1 th¸ng cña hé = Sè thµnh viªn cña hé trong kú b¸o c¸o gia ®×nh kú b¸o c¸o x Sè th¸ng cña kú b¸o c¸o ChuÈn nghÌo lμ møc thu nhËp (hoÆc chi tiªu) b×nh qu©n ®Çu ng−êi ®−îc dïng lμm tiªu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh ng−êi nghÌo hoÆc hé nghÌo. Nh÷ng ng−êi hoÆc hé cã thu nhËp (hoÆc chi tiªu) b×nh qu©n ®Çu ng−êi thÊp h¬n chuÈn nghÌo ®−îc coi lμ ng−êi nghÌo hoÆc hé nghÌo. • ChuÈn nghÌo l−¬ng thùc, thùc phÈm ®−îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ trÞ cña mét ræ hμng l−¬ng thùc, thùc phÈm thiÕt yÕu ®¶m b¶o khÈu phÇn ¨n duy tr× víi nhiÖt l−îng tiªu dïng mét ng−êi mét ngμy lμ 2100 Kcal. • ChuÈn nghÌo chung ®−îc x¸c ®Þnh b»ng chuÈn nghÌo l−¬ng thùc, thùc phÈm céng víi møc chi tèi thiÓu cho c¸c mÆt hμng phi l−¬ng thùc, thùc phÈm, gåm nhμ ë, quÇn ¸o, ®å dïng gia ®×nh, häc tËp, v¨n ho¸ gi¶i trÝ, y tÕ, ®i l¹i, th«ng tin liªn l¹c, v.v... 566 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 7. Tû lÖ nghÌo l−¬ng thùc, thùc phÈm lμ phÇn tr¨m sè hé cã møc thu nhËp/chi tiªu b×nh qu©n ®Çu ng−êi thÊp h¬n chuÈn nghÌo l−¬ng thùc, thùc phÈm, ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: TØ lÖ nghÌo l−¬ng Sè hé nghÌo l−¬ng thùc, thùc phÈm trong kú thùc, thùc phÈm = x 100 Tæng sè hé trong kú trong kú (%) Tû lÖ nghÌo chung lμ phÇn tr¨m sè ng−êi cã møc chi tiªu b×nh qu©n ®Çu ng−êi thÊp h¬n chuÈn nghÌo chung, ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Sè ng−êi nghÌo chung trong kú TØ lÖ nghÌo chung = x 100 trong kú (%) Tæng sè d©n trong kú 567 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 8. Explanation of terminology, content and methodology of some statistical Indicators on health and living standard health Health establishment is the place where patients are examined, treated and taken care of, including hospital, sanatorium and rehabilitation hospital, regional polyclinic, commune health center (grassroot-level health unit), medical service unit in offices, enterprises and other health units. • Hospital is a health establishment with the coverage: having specialized wards, surgeon rooms, testing room, equipment for disease diagnosis, health staff like doctors, physicians, nurses, etc. Its functions are to take care of people's health, examine and treat in-patients and out- patients, disease prevention, educate health for people, study and train staff. Hospitals must be recognized by the Ministry of Health and are classified by management levels such as provincial hospitals or district hospitals. Hospital may be general or specialized one. •Sanatorium and rehabilitation hospital is a health establishment receiving those who need to be save health or restore health. •Regional polyclinic is a health establishment to examine and treat people in the district, town or a group of communes. •Commune health center (grassroot-level health unit) is the first place to provides health care services including primary health care, first aid, protection of mothers and children, family planning, discovering and reporting epidemic diseases to the upper level. •Medical service unit in offices, enterprises is a health establishment giving examination, treatment and medicine to the staff of the offices or enterprises. • Other health units are the health establishments other than the above mentioned establishments, such as tuberculosis, dermatology and venereology, vision testing units, leprosy treatment center, antenatal clinic. 568 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 9. Patient bed is used for patients during their treatment at the health establishments. This excludes beds for persons on duty, and beds in the examining and waiting rooms. Living standard Income of the household is total sum of money and kinds that household and its members get in a given time (usually a year), including: (1) Revenue from salary; (2) Revenue from agriculture, forestry and fishing activities (less intermediate cost and production tax); (3) Revenue from non agriculture, forestry, and fishing activities (less intermediate cost and production tax); (4) Other revenues which are calculated in income (excluding saving withdraw, net lending, receivable debt payment and capital transfer). Household expenditure includes self-sufficiency of food and non- food and other expenses (gift, contribution, etc.), excluding production cost, production tax, savings, loans, debt payment, and others. Household expenditure per capita shows all the money and the value of items spent and consumed by a household per capita in a given period of time (usually for a month or a year). Total expenditure of household in a certain reporting period Monthly expenditure = per capita of household Number of persons of household in the same reporting period x Number of months of the reporting period Poverty line refers to the average revenue (or expenditure) per capita used as a standard to evaluate a poor person or a household. Those whose income (or expenditure) beneath the poverty line is considered poor person and household. • Food poverty line measured as value of a basket of food and foodstuff needed to provide a person with 2100 Kcal a day. • General poverty line is the sum of food poverty line and minimum expense for non-food, i.e. house, clothes, furniture, studying, recreation, health care, transportation, telecommunication, etc. 569 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 10. Food poverty rate is percentage of households having average income/expenditure per capita under food poverty line. Its formula is as follows: Number of households having average income expenditure Food poverty rate per capita under food poverty line in the period × 100 in the period (%) = Total households in the period General poverty rate is percentage of people having average expenditure per capita under general poverty line. Its formula is as follows: Number of people having average expenditure General poverty rate per capita under general poverty line in the period × 100 = in the period (%) Total population in the period 570 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 11. Sè c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh (*) 273 Number of health establishments (*) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 C¬ së - Unit Tæng sè - Total 13117 13149 13243 13232 13438 13460 BÖnh viÖn - Hospital 835 856 878 903 956 974 Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc - Regional polyclinic 936 881 880 847 829 781 BÖnh viÖn ®iÒu d−ìng vµ phôc håi chøc n¨ng 92 53 53 51 51 40 Sanatorium and rehabilitation hospital Tr¹m y tÕ x·, ph−êng 10271 10516 10613 10672 10851 10917 Medical service units in communes, precincts Tr¹m y tÕ cña c¬ quan, xÝ nghiÖp 918 789 769 710 710 710 Medical service units in offices, enterprises C¬ së kh¸c - Others 65 54 50 49 41 38 ChØ sè ph¸t triÓn (N¨m tr−íc = 100) - % Index (Previous year = 100) - % Tæng sè - Total 98,9 99,9 100,7 99,9 101,6 100,2 BÖnh viÖn - Hospital 100,2 101,7 102,6 102,8 105,9 101,9 Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc - Regional polyclinic 91,4 94,7 99,9 96,3 97,9 94,2 BÖnh viÖn ®iÒu d−ìng vµ phôc håi chøc n¨ng 82,1 68,8 100,0 96,2 100,0 78,4 Sanatorium and rehabilitation hospital Tr¹m y tÕ x·, ph−êng 101,6 100,7 100,9 100,6 101,7 100,6 Medical service units in communes, precincts Tr¹m y tÕ cña c¬ quan, xÝ nghiÖp 82,0 97,4 97,5 92,3 100,0 100,0 Medical service units in offices, enterprises C¬ së kh¸c - Others 98,5 98,2 92,6 98,0 83,7 92,7 (*) Ch−a kÓ c¬ së t− nh©n - Excluding private establishments. 571 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 12. Sè c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh n¨m 2008 ph©n theo cÊp qu¶n lý (*) 274 Number of health establishments in 2008 by management level (*) Chia ra - Of which Tæng sè Total Ngµnh Y tÕ qu¶n lý C¸c ngµnh Under direct management of health industry kh¸c Bé Y tÕ qu¶n lý Së Y tÕ qu¶n lý qu¶n lý Ministry of Health Provincial department Under of health others C¬ së - Unit Tæng sè - Total 13460 41 12670 749 BÖnh viÖn - Hospital 974 36 915 23 Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc 781 2 770 9 Regional polyclinic BÖnh viÖn ®iÒu d−ìng vµ phôc håi chøc n¨ng 40 1 32 7 Sanatorium and rehabilitation hospital Tr¹m y tÕ x·, ph−êng 10917 10917 Medical service units in communes, precincts Tr¹m y tÕ cña c¬ quan, xÝ nghiÖp 710 710 Medical service units in offices, enterprises C¬ së kh¸c - Others 38 2 36 ChØ sè ph¸t triÓn (N¨m tr−íc = 100) - % Index (Previous year = 100) - % Tæng sè - Total 100,2 110,8 100,3 96,6 BÖnh viÖn - Hospital 101,9 112,5 101,4 104,5 Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc 94,2 100,0 95,9 37,5 Regional polyclinic BÖnh viÖn ®iÒu d−ìng vµ phôc håi chøc n¨ng 78,4 100,0 103,2 36,8 Sanatorium and rehabilitation hospital Tr¹m y tÕ x·, ph−êng 100,6 100,6 Medical service units in communes, precincts Tr¹m y tÕ cña c¬ quan, xÝ nghiÖp 100,0 100,0 Medical service units in offices, enterprises C¬ së kh¸c - Others 92,7 100,0 92,3 (*) Xem ghi chó ë biÓu 273 - See the note at table 273. 572 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 13. 275 Sè c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh trùc thuéc së Y tÕ n¨m 2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng(*) Number of health establishments under provincial department of health in 2008 by province(*) C¬ së - Unit Trong ®ã - Of which Tæng sè Total BÖnh viÖn Phßng BÖnh viÖn ®iÒu Tr¹m y tÕ x·, kh¸m ph−êng d−ìng vµ phôc Hospital khu vùc håi chøc n¨ng Medical Regional Sanatorium and service unit polyclinic rehabilitation in communes, hospital precincts C¶ n−íc 12670 915 770 32 10917 Whole country §ång b»ng s«ng Hång Red River Delta 2763 191 103 8 2450 Hµ Néi 665 36 46 577 VÜnh Phóc 158 9 11 1 137 B¾c Ninh 146 11 7 1 126 Qu¶ng Ninh 217 21 8 1 186 H¶i D−¬ng 287 17 5 1 263 H¶i Phßng 255 24 6 1 224 H−ng Yªn 178 16 162 Th¸i B×nh 305 18 1 285 Hµ Nam 133 12 4 116 Nam §Þnh 251 17 4 1 229 Ninh B×nh 168 10 12 1 145 Trung du vμ miÒn nói phÝa B¾c Northern midlands and mountain areas 2953 180 256 6 2505 Hµ Giang 208 13 20 175 Cao B»ng 238 16 23 199 B¾c K¹n 140 8 10 122 Tuyªn Quang 166 12 13 1 140 Lµo Cai 212 12 36 164 Yªn B¸i 210 12 19 178 Th¸i Nguyªn 212 15 13 1 180 L¹ng S¬n 265 14 24 1 226 B¾c Giang 269 15 24 1 229 Phó Thä 297 17 4 1 275 573 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 14. 275 (TiÕp theo) Sè c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh trùc thuéc së Y tÕ n¨m 2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng(*) (Cont.) Number of health establishments under provincial department of health in 2008 by province(*) C¬ së - Unit Trong ®ã - Of which Tæng sè BÖnh viÖn Phßng BÖnh viÖn ®iÒu Tr¹m y tÕ x·, Total kh¸m d−ìng vµ phôc ph−êng Hospital khu vùc håi chøc n¨ng Medical Regional Sanatorium and service unit polyclinic rehabilitation in communes, hospital precincts §iÖn Biªn 135 10 18 106 Lai Ch©u 112 7 7 98 S¬n La 243 15 23 1 203 Hßa B×nh 246 14 22 210 B¾c Trung Bé vμ duyªn h¶i miÒn Trung North Central area and Central coastal area 3282 213 169 10 2882 Thanh Hãa 685 35 14 1 634 NghÖ An 546 24 43 1 478 Hµ TÜnh 300 17 20 1 262 Qu¶ng B×nh 173 8 6 159 Qu¶ng TrÞ 158 11 5 1 141 Thõa Thiªn - HuÕ 181 13 14 1 152 §µ N½ng 69 12 1 56 Qu¶ng Nam 273 22 10 240 Qu¶ng Ng·i 202 16 8 178 B×nh §Þnh 183 17 6 1 159 Phó Yªn 132 11 13 1 106 Kh¸nh Hßa 164 10 15 1 137 Ninh ThuËn 75 4 5 1 63 B×nh ThuËn 141 13 10 117 T©y Nguyªn - Central Highlands 823 67 48 3 701 Kon Tum 116 9 9 1 96 Gia Lai 243 17 16 1 209 §¾k L¾k 202 20 1 180 §¾k N«ng 78 7 71 L©m §ång 184 14 22 1 145 574 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 15. 275 (TiÕp theo) Sè c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh trùc thuéc së Y tÕ n¨m 2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng(*) (Cont.) Number of health establishments under provincial department of health in 2008 by province(*) C¬ së - Unit Trong ®ã - Of which Tæng sè BÖnh viÖn ®iÒu Tr¹m y tÕ x·, Total BÖnh viÖn Phßng ph−êng d−ìng vµ phôc kh¸m Hospital Medical håi chøc n¨ng khu vùc Sanatorium and service unit Regional rehabilitation in communes, polyclinic precincts hospital §«ng Nam Bé - South East 1043 110 65 3 859 B×nh Ph−íc 117 9 5 102 T©y Ninh 112 12 4 1 95 B×nh D−¬ng 107 8 8 1 89 §ång Nai 201 17 13 171 Bµ RÞa - Vòng Tµu 96 10 6 80 TP. Hå ChÝ Minh 410 54 29 1 322 §ång b»ng s«ng Cöu Long Mekong River Delta 1806 154 129 2 1520 Long An 211 16 5 190 TiÒn Giang 201 16 16 169 BÕn Tre 178 10 8 160 Trµ Vinh 112 9 15 88 VÜnh Long 116 9 6 101 §ång Th¸p 168 12 13 1 142 An Giang 180 15 11 154 Kiªn Giang 157 15 16 126 CÇn Th¬ 83 15 8 60 HËu Giang 80 8 8 64 Sãc Tr¨ng 128 11 12 105 B¹c Liªu 74 7 2 64 Cµ Mau 118 11 9 1 97 (*) Xem ghi chó ë biÓu 273 - See the note at table 273. 575 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 16. Sè gi−êng bÖnh (*) 276 Number of patient beds (*) 2000 2004 2005 2006 2007 2008 Ngh×n gi−êng - Thous. beds Tæng sè - Total 192,0 196,3 197,2 198,4 210,8 219,8 BÖnh viÖn - Hospital 110,7 124,3 127,0 131,5 142,8 151,8 Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc - Regional polyclinic 9,4 9,0 9,3 9,3 9,2 8,7 BÖnh viÖn ®iÒu d−ìng vµ phôc håi chøc n¨ng 12,2 8,0 7,7 4,4 4,4 4,3 Sanatorium and rehabilitation hospital Tr¹m y tÕ x·, ph−êng 49,1 44,6 45,8 46,1 47,3 48,0 Medical service units in communes, precincts Tr¹m y tÕ cña c¬ quan, xÝ nghiÖp 8,3 8,2 5,4 5,0 5,0 5,0 Medical service units in offices, enterprises C¬ së kh¸c - Others 2,3 2,2 2,0 2,2 2,1 2,0 Gi−êng bÖnh tÝnh b×nh qu©n cho 1 v¹n d©n (Gi−êng) 24,7 23,9 23,7 23,6 24,8 25,5 Patient bed per 10000 inhabitant (Bed) ChØ sè ph¸t triÓn (N¨m tr−íc = 100) - % Index (Previous year = 100) - % Tæng sè - Total 98,0 101,8 100,5 100,6 106,3 104,2 BÖnh viÖn - Hospital 100,7 106,0 102,2 103,5 108,6 106,3 Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc - Regional polyclinic 90,4 96,6 103,3 100,4 98,9 94,4 BÖnh viÖn ®iÒu d−ìng vµ phôc håi chøc n¨ng 93,1 74,5 96,3 57,1 101,1 97,8 Sanatorium and rehabilitation hospital Tr¹m y tÕ x·, ph−êng 99,6 99,0 102,7 100,6 102,6 101,4 Medical service units in communes, precincts Tr¹m y tÕ cña c¬ quan, xÝ nghiÖp 78,3 99,1 65,9 92,0 100,0 100,0 Medical service units in offices, enterprises C¬ së kh¸c - Others 94,2 98,2 90,9 107,5 97,0 93,9 Gi−êng bÖnh tÝnh b×nh qu©n cho 1 v¹n d©n 96,7 100,4 99,2 99,4 105,0 102,8 Patient bed per 10000 inhabitant (*) Xem ghi chó ë biÓu 273 - See the note at table 273. 576 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 17. Sè gi−êng bÖnh n¨m 2008 ph©n theo cÊp qu¶n lý(*) 277 Number of patient beds in 2008 by management level(*) Gi−êng - Bed Chia ra - Of which Tæng sè Total Ngµnh Y tÕ qu¶n lý C¸c ngµnh Under direct management of Health industry kh¸c Bé Y tÕ qu¶n lý Së Y tÕ qu¶n lý qu¶n lý Ministry of Health Provincial department Under of health others Tæng sè - Total 219784 15340 195494 8950 BÖnh viÖn - Hospital 151813 14760 134683 2370 Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc 8715 30 8175 510 Regional polyclinic BÖnh viÖn ®iÒu d−ìng vµ phôc håi chøc n¨ng 4348 250 2998 1100 Sanatorium and rehabilitation hospital Tr¹m y tÕ x·, ph−êng 47979 47979 Medical service units in communes, precincts Tr¹m y tÕ cña c¬ quan, xÝ nghiÖp 4970 4970 Medical service units in offices, enterprises C¬ së kh¸c - Others 1959 300 1659 ChØ sè ph¸t triÓn (N¨m tr−íc = 100) - % Index (Previous year = 100) - % Tæng sè - Total 104,2 111,0 103,9 100,6 BÖnh viÖn - Hospital 106,3 111,4 105,6 118,5 Phßng kh¸m ®a khoa khu vùc 94,4 100,0 94,4 94,8 Regional polyclinic BÖnh viÖn ®iÒu d−ìng vµ phôc håi chøc n¨ng 97,8 100,0 106,6 79,4 Sanatorium and rehabilitation hospital Tr¹m y tÕ x·, ph−êng 101,4 101,4 Medical service units in communes, precincts Tr¹m y tÕ cña c¬ quan, xÝ nghiÖp 100,0 100,0 Medical service units in offices, enterprises C¬ së kh¸c - Others 93,9 103,4 92,4 (*) Xem ghi chó ë biÓu 273 - See the note at table 273. 577 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 18. 278 Sè gi−êng bÖnh trùc thuéc së Y tÕ n¨m 2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng(*) Number of patient beds under provincial department of health in 2008 by province(*) Gi−êng - Bed Trong ®ã - Of which Tæng sè Total BÖnh viÖn Phßng BÖnh viÖn ®iÒu Tr¹m y tÕ kh¸m d−ìng vµ phôc x·, ph−êng Hospital khu vùc håi chøc n¨ng Medical Regional Sanatorium and service unit polyclinic rehabilitation in communes, hospital precincts C¶ n−íc 195494 134683 8175 2998 47979 Whole country §ång b»ng s«ng Hång Red River Delta 41503 28628 905 785 10483 Hµ Néi 9270 6750 230 2065 VÜnh Phóc 2520 1580 170 120 650 B¾c Ninh 2165 1350 35 80 630 Qu¶ng Ninh 3161 2445 80 50 566 H¶i D−¬ng 4367 2935 80 100 1052 H¶i Phßng 5500 4200 60 120 1120 H−ng Yªn 2520 1680 840 Th¸i B×nh 3535 2488 135 855 Hµ Nam 2470 1470 50 820 Nam §Þnh 3850 2570 40 80 1160 Ninh B×nh 2145 1160 160 100 725 Trung du vμ miÒn nói phÝa B¾c Northern midlands and mountain areas 31405 18021 2189 495 10519 Hµ Giang 1951 1235 200 516 Cao B»ng 1932 1220 145 567 B¾c K¹n 1272 810 90 372 Tuyªn Quang 2040 1135 155 50 700 Lµo Cai 2255 1075 360 820 Yªn B¸i 2364 1186 189 983 Th¸i Nguyªn 2870 1785 80 80 840 L¹ng S¬n 2048 1190 140 40 678 B¾c Giang 3755 2370 120 120 1145 Phó Thä 3221 1720 20 105 1376 578 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 19. 278 (TiÕp theo) Sè gi−êng bÖnh trùc thuéc së Y tÕ n¨m 2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng(*) (Cont.) Number of patient beds under provincial department of health in 2008 by province(*) Gi−êng - Bed Trong ®ã - Of which Tæng sè Total BÖnh viÖn Phßng BÖnh viÖn ®iÒu Tr¹m y tÕ kh¸m d−ìng vµ phôc x·, ph−êng Hospital khu vùc håi chøc n¨ng Medical Regional Sanatorium and service unit polyclinic rehabilitation in communes, hospital precincts §iÖn Biªn 1403 800 245 318 Lai Ch©u 999 570 70 359 S¬n La 2945 1525 265 100 1005 Hßa B×nh 2350 1400 110 840 B¾c Trung Bé vμ duyªn h¶i miÒn Trung North Central area and Central coastal area 44742 28415 1946 990 13224 Thanh Hãa 8660 4795 95 120 3600 NghÖ An 6615 3595 430 200 2390 Hµ TÜnh 3855 2250 195 100 1310 Qu¶ng B×nh 1749 915 76 758 Qu¶ng TrÞ 1862 1090 55 50 667 Thõa Thiªn - HuÕ 1580 860 185 70 450 §µ N½ng 2592 2130 70 392 Qu¶ng Nam 3693 2363 125 1200 Qu¶ng Ng·i 2675 1979 112 584 B×nh §Þnh 3136 2530 50 556 Phó Yªn 1590 1120 65 110 280 Kh¸nh Hßa 2660 2118 223 160 137 Ninh ThuËn 1325 730 180 60 315 B×nh ThuËn 2750 1940 205 585 T©y Nguyªn - Central Highlands 10809 7205 538 150 2806 Kon Tum 1530 860 110 50 480 Gia Lai 2660 1580 160 40 880 §¾k L¾k 3158 2530 23 570 §¾k N«ng 871 585 286 L©m §ång 2590 1650 245 60 590 579 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard
 20. 278 (TiÕp theo) Sè gi−êng bÖnh trùc thuéc së Y tÕ n¨m 2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng(*) (Cont.) Number of patient beds under provincial department of health in 2008 by province(*) Gi−êng - Bed Trong ®ã - Of which Tæng sè Total BÖnh viÖn Phßng BÖnh viÖn ®iÒu Tr¹m y tÕ kh¸m d−ìng vµ phôc x·, ph−êng Hospital khu vùc håi chøc n¨ng Medical Regional Sanatorium and service unit rehabilitation in communes, polyclinic hospital precincts §«ng Nam Bé - South East 34142 29574 787 448 2847 B×nh Ph−íc 1593 1090 75 408 T©y Ninh 1770 1260 40 40 430 B×nh D−¬ng 2247 1600 132 50 445 §ång Nai 4535 3530 150 855 Bµ RÞa - Vòng Tµu 1446 1190 60 196 TP. Hå ChÝ Minh 22551 20904 330 358 513 §ång b»ng s«ng Cöu Long Mekong River Delta 32893 22840 1810 130 8100 Long An 2807 1980 95 732 TiÒn Giang 3197 2120 260 817 BÕn Tre 2690 1930 80 680 Trµ Vinh 1440 860 140 440 VÜnh Long 1695 1130 60 505 §ång Th¸p 3458 2440 150 80 788 An Giang 4390 2600 250 1540 Kiªn Giang 3665 2780 255 630 CÇn Th¬ 1600 1300 85 215 HËu Giang 1692 1135 65 492 Sãc Tr¨ng 2231 1460 190 581 B¹c Liªu 1432 1110 35 274 Cµ Mau 2596 1995 145 50 406 (*) Xem ghi chó ë biÓu 273 - See the note at table 273. 580 Y tÕ, V¨n hãa, TT & MSDC - Health, Culture, Sport and Living standard

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản