Giải thích thuật ngữ, nội dung về ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Pham Tung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

1
470
lượt xem
123
download

Giải thích thuật ngữ, nội dung về ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giá trị tăng thêm là giá trị hàng hóa và dịch vụ mới sáng tạo ra của các ngành kinh tế trong một thời kì nhất định. Giá trị tăng thêm là một bô phận của giá trị sản xuất bằng chênh lệch giữa giá trị sản xuất và chi phí trung gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải thích thuật ngữ, nội dung về ngân sách nhà nước

 1. Tµi kho¶n Quèc gia vµ Ng©n s¸ch Nhµ n−íc National Accounts and State Budget BiÓu Trang Table Page Mét sè chØ tiªu chñ yÕu vÒ Tµi kho¶n Quèc gia 26 Key indicators on National Accounts 71 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo khu vùc kinh tÕ 27 Gross domestic product at current prices by economic sector 72 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo khu vùc kinh tÕ 28 Gross domestic product at constant 1994 prices by economic sector 73 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ 29 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Gross domestic product at current prices by types of ownership and kinds of economic activity 74 C¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ 30 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Structure of gross domestic product at current prices by types of ownership and kinds of economic activity 76 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 31 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Gross domestic product at constant 1994 prices by types of ownership and kinds of economic activity 78 ChØ sè ph¸t triÓn tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 32 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ (N¨m tr−íc = 100) Index of gross domestic product at constant 1994 prices by types of ownership and kinds of economic activity (Previous year = 100) 80 Sö dông tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ 33 Gross domestic product by expenditure category at current prices 82 Sö dông tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 34 Gross domestic product by expenditure category at constant 1994 prices 83 63 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 2. Tæng thu nhËp quèc gia theo gi¸ thùc tÕ 35 Gross national income at current prices 84 QuyÕt to¸n thu ng©n s¸ch Nhµ n−íc 36 State budget revenue final accounts 85 C¬ cÊu thu ng©n s¸ch Nhµ n−íc 37 Structure of state budget revenue final accounts 86 QuyÕt to¸n chi ng©n s¸ch Nhµ n−íc 38 State budget expenditure final accounts 87 C¬ cÊu chi ng©n s¸ch Nhµ n−íc 39 Structure of state budget expenditure final accounts 88 64 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 3. Gi¶I thÝch thuËt ng÷, néi dung vμ ph−¬ng ph¸p tÝnh mét sè chØ tiªu thèng kª tμI kho¶n quèc gia vμ ng©n s¸ch nhμ n−íc TμI kho¶n quèc gia Gi¸ trÞ t¨ng thªm lμ gi¸ trÞ hμng hãa vμ dÞch vô míi s¸ng t¹o ra cña c¸c ngμnh kinh tÕ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Gi¸ trÞ t¨ng thªm lμ mét bé phËn cña gi¸ trÞ s¶n xuÊt, b»ng chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ s¶n xuÊt vμ chi phÝ trung gian. Gi¸ trÞ t¨ng thªm ®−îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ vμ gi¸ so s¸nh. Tæng s¶n phÈm trong n−íc lμ gi¸ trÞ míi cña hμng hãa vμ dÞch vô ®−îc t¹o ra cña toμn bé nÒn kinh tÕ trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. Tæng s¶n phÈm trong n−íc ®−îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ vμ gi¸ so s¸nh. Cã 3 ph−¬ng ph¸p tÝnh: Ph−¬ng ph¸p s¶n xuÊt: Tæng s¶n phÈm trong n−íc b»ng tæng gi¸ trÞ • t¨ng thªm cña tÊt c¶ c¸c ngμnh kinh tÕ céng víi thuÕ nhËp khÈu hμng hãa vμ dÞch vô. Ph−¬ng ph¸p thu nhËp: Tæng s¶n phÈm trong n−íc b»ng thu nhËp • t¹o nªn tõ c¸c yÕu tè tham gia vμo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh− lao ®éng, vèn, ®Êt ®ai, m¸y mãc. Theo ph−¬ng ph¸p nμy, tæng s¶n phÈm trong n−íc gåm 4 yÕu tè: Thu nhËp cña ng−êi lao ®éng tõ s¶n xuÊt (b»ng tiÒn vμ hiÖn vËt), thuÕ s¶n xuÊt, khÊu hao tμi s¶n cè ®Þnh dïng trong s¶n xuÊt vμ thÆng d− s¶n xuÊt. • Ph−¬ng ph¸p sö dông: Tæng s¶n phÈm trong n−íc b»ng tæng cña 3 yÕu tè: Tiªu dïng cuèi cïng cña hé gia ®×nh vμ Nhμ n−íc; tÝch lòy tμi s¶n (cè ®Þnh, l−u ®éng vμ quý hiÕm) vμ chªnh lÖch xuÊt, nhËp khÈu hμng hãa vμ dÞch vô. Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ th−êng ®−îc dïng ®Ó nghiªn cøu c¬ cÊu kinh tÕ, mèi quan hÖ tû lÖ gi÷a c¸c ngμnh trong s¶n xuÊt, mèi quan hÖ gi÷a kÕt qu¶ s¶n xuÊt víi phÇn huy ®éng vμo ng©n s¸ch. Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh ®· lo¹i trõ biÕn ®éng cña yÕu tè gi¸ c¶ qua c¸c n¨m, dïng ®Ó tÝnh tèc ®é t¨ng tr−ëng cña nÒn kinh tÕ, nghiªn cøu sù thay ®æi vÒ khèi l−îng hμng hãa vμ dÞch vô s¶n xuÊt. Tæng s¶n phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi lμ chØ tiªu ph¶n 65 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 4. ¸nh mét c¸ch tæng quan møc sèng d©n c− vμ ®−îc tÝnh b»ng tû lÖ gi÷a tæng s¶n phÈm trong n−íc víi tæng d©n sè trung b×nh trong n¨m. Tæng s¶n phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi cã thÓ tÝnh theo gi¸ thùc tÕ, gi¸ so s¸nh, tÝnh theo néi tÖ hoÆc theo ngo¹i tÖ. Tæng s¶n phÈm trong n−íc tÝnh theo ngo¹i tÖ lμ chØ tiªu ph¶n ¸nh tæng s¶n phÈm trong n−íc theo néi tÖ ®−îc tÝnh chuyÓn sang ngo¹i tÖ. ViÖc tÝnh chuyÓn nμy ®−îc sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c nhau, trong ®ã cã viÖc so s¸nh tæng s¶n phÈm trong n−íc cña c¸c quèc gia víi nhau. Cã hai ph−¬ng ph¸p tÝnh chuyÓn: Ph−¬ng ph¸p tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ: LÊy tæng s¶n phÈm trong n−íc • theo néi tÖ chia cho tû gi¸ hèi ®o¸i chÝnh thøc b×nh qu©n n¨m gi÷a néi tÖ vμ ngo¹i tÖ; Ph−¬ng ph¸p søc mua t−¬ng ®−¬ng: LÊy tæng s¶n phÈm trong n−íc • theo néi tÖ chia cho tû gi¸ theo søc mua t−¬ng ®−¬ng. Tæng thu nhËp quèc gia lμ chØ tiªu ph¶n ¸nh tæng thu nhËp lÇn ®Çu ®−îc t¹o ra tõ c¸c yÕu tè thuéc së h÷u cña quèc gia tham gia vμo ho¹t ®éng s¶n xuÊt trªn l·nh thæ quèc gia hay ë n−íc ngoμi trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Tæng thu nhËp quèc gia b»ng tæng s¶n phÈm trong n−íc céng chªnh lÖch gi÷a thu nhËp cña ng−êi lao ®éng ViÖt Nam ë n−íc ngoμi göi vÒ vμ thu nhËp cña ng−êi n−íc ngoμi ë ViÖt Nam göi ra n−íc ngoμi céng víi chªnh lÖch gi÷a thu nhËp së h÷u nhËn ®−îc tõ n−íc ngoμi víi thu nhËp së h÷u tr¶ n−íc ngoμi. Tiªu dïng cuèi cïng lμ chØ tiªu ph¶n ¸nh toμn bé chi tiªu cho mua s¾m hμng hãa vμ dÞch vô tiªu dïng cña hé gia ®×nh th−êng tró, cña c¸c tæ chøc kh«ng vÞ lîi phôc vô hé gia ®×nh th−êng tró vμ cña Nhμ n−íc trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Tiªu dïng cuèi cïng lμ mét bé phËn cña thu nhËp quèc gia kh¶ dông vμ còng lμ mét bé phËn cña tæng s¶n phÈm trong n−íc. Tiªu dïng cuèi cïng ®−îc chia theo nhãm hμng hãa vμ dÞch vô tiªu dïng, ®−îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ vμ gi¸ so s¸nh vμ th−êng t¸ch thμnh hai thμnh phÇn: Tiªu dïng cuèi cïng cña hé gia ®×nh vμ tiªu dïng cuèi cïng cña Nhμ n−íc. TÝch lòy tμi s¶n lμ chØ tiªu ph¶n ¸nh chi tiªu cho ®Çu t− tμi s¶n cè ®Þnh, ®Çu t− tμi s¶n l−u ®éng vμ tμi s¶n quý hiÕm trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. TÝch lòy tμi s¶n ®−îc chia theo lo¹i tμi s¶n, tÝnh theo gi¸ thùc tÕ vμ gi¸ so s¸nh. TÝch lòy tμi s¶n cè ®Þnh ®−îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ tμi s¶n cè ®Þnh nhËn vÒ • 66 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 5. trõ ®i tμi s¶n cè ®Þnh thanh lý trong kú cña c¸c ®¬n vÞ thÓ chÕ, kh«ng bao gåm phÇn hé gia ®×nh tiªu dïng. TÝch lòy tμi s¶n l−u ®éng gåm tμi s¶n lμ nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n • xuÊt, thμnh phÈm tån kho, s¶n phÈm dë dang; ®−îc tÝnh b»ng chªnh lÖch cuèi kú vμ ®Çu kú cña c¸c ®¬n vÞ thÓ chÕ, kh«ng bao gåm tån kho cña hé gia ®×nh cho tiªu dïng. Tμi s¶n quý hiÕm trong c¸c ®¬n vÞ thÓ chÕ gåm c¶ hé gia ®×nh tiªu • dïng n¾m gi÷ víi môc ®Ých b¶o toμn gi¸ trÞ cña c¶i. Tμi s¶n quý hiÕm kh«ng bÞ hao mßn vμ gi¶m gi¸ trÞ theo thêi gian, ®−îc tÝnh b»ng chªnh lÖch gi÷a tμi s¶n quý hiÕm nhËn ®−îc trong kú vμ nh−îng b¸n tμi s¶n quý hiÕm nhËn ®−îc trong kú ®ã. Chªnh lÖch xuÊt nhËp khÈu hμng ho¸ vμ dÞch vô (hay xuÊt khÈu thuÇn hμng ho¸ dÞch vô) lμ hiÖu sè cña xuÊt khÈu hμng ho¸, dÞch vô trõ ®i nhËp khÈu hμng ho¸, dÞch vô. XuÊt nhËp khÈu hμng ho¸ vμ dÞch vô bao gåm toμn bé s¶n phÈm vËt chÊt vμ dÞch vô ®−îc mua b¸n, trao ®æi, chuyÓn nh−îng gi÷a c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n d©n c− lμ ®¬n vÞ th−êng tró cña ViÖt Nam víi c¸c ®¬n vÞ kh«ng th−êng tró (gi÷a c¸c ®¬n vÞ th−êng tró cña ViÖt Nam víi n−íc ngoμi). Trong tμi kho¶n quèc gia, xuÊt khÈu vμ nhËp khÈu ®Òu tÝnh theo gi¸ FOB. Ng©n s¸ch Nhμ n−íc Thu ng©n s¸ch Nhμ n−íc gåm toμn bé c¸c nguån thu vμo ng©n s¸ch Nhμ n−íc tõ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô, tõ d©n c− trong n−íc vμ c¸c nguån thu tõ ngoμi n−íc, bao gåm c¸c kho¶n: Thu tõ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ, thu tõ ho¹t ®éng kinh tÕ cña Nhμ n−íc, c¸c kho¶n ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc vμ c¸ nh©n; thu viÖn trî cña n−íc ngoμi, c¸c kho¶n thu kh¸c. Chi ng©n s¸ch Nhμ n−íc gåm toμn bé c¸c kho¶n chi tõ ng©n s¸ch Nhμ n−íc cho c¸c doanh nghiÖp, c¬ quan, ®¬n vÞ, tæ chøc, d©n c− trong n−íc vμ ngoμi n−íc, bao gåm c¸c kho¶n: Chi ®Çu t− ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, b¶o ®¶m quèc phßng, an ninh, b¶o ®¶m ho¹t ®éng cña bé m¸y Nhμ n−íc, chi tr¶ nî cña Nhμ n−íc, chi viÖn trî n−íc ngoμi, c¸c kho¶n chi kh¸c. 67 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 6. Explanation of terminology, content and Methodology of some statistical indicators on national accounts and state budget National accounts Value added (VA) is an economic indicator reflecting the new value of goods and services that was produced in an economy in a given period. VA, a component of gross output, is the difference between gross output and intermediate consumption. Value added is measured at current and constant price. Gross domestic product (GDP) is a general indicator reflecting the final results of production and business activities of the whole economy in a given period. GDP is calculated at current and constant prices. There are three approaches to calculate Gross domestic product: •GDP calculated by production approach is the sum of the value added of all economic activities plus import tax on goods and services. • GDP calculated by income approach is sum of all income created by factors distributed to process of production as labour, capital, land, machinery. GDP includes (1) Compensation of employees (in cash and in kind); (2) Tax on production; (3) Consumption of fixed capital; (4) Operating surplus. • GDP calculated by expenditure approach is the sum of three factors: Final consumption of households and the state, gross capital formation (fixed asset, change in inventories and precious asset) and balance of export and import of goods and services. GDP by current prices is used to study the economic structure, the inter-industries relationship, relationship between the production results and state budget mobilization. GDP by constant prices removing the factor of price changes is used to calculate the economic growth rate and to study the changes in goods and services quantities. 68 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 7. GDP per capita is an economic indicator that reflects the living standard of people. It refers to the proportion of gross domestic products to total population of a year. GDP per capita is calculated at current price, constant prices, domestic or foreign currency. GDP at foreign currency refers to GDP at domestic currency exchanged into foreign currency. GDP at foreign exchange can be used to make comparison among countries. Of which: •GDP at current exchange rate is calculated by dividing GDP at domestic currency by official average exchange rate of the year. • GDP at purchasing power parity is calculated by dividing of GDP at domestic currency by purchasing power parity rate of the year. Gross national income (GNI) is total primary income created by productive factors which are properties of a nation whether within the country territory or abroad in a given time. GNI is equal to GDP plus net income of Vietnamese oversea and foreigners in Vietnam, and plus net property income from and to abroad. Final consumption (FC) is total consumption of goods and services of households, non-profit institutions serving households and of government in a given time. Final consumption is a component of National Disposable Income (NDI) as well as of GDP. The final consumption is normally divided by goods and service group at current prices and constant prices. The final consumption consists of final consumption of households and final consumption of government. Gross capital formation refers to expenditure for investment in fixed asset, change in inventories and precious in a given period. Gross capital formation is classified by types of capital at current prices or constant prices. • Fixed capital formation is the difference between fixed capital received and liquidated fixed capital in the period by institutions, excluding household’s durable asset. • Changes in inventories include productive materials, finished goods and work-in-progress. Changes in inventories are measured by the value of the entries into inventories less the value of withdrawals and value of recurrent losses of goods held in inventories, excluding inventories of household for final consumption. 69 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 8. • Precious capital owned by both institutions and households for preservation. It is not worn out or devalued over time and is the difference between precious capital received in a given period and precious capital received but sold and transferred out. Net export of goods and services refers to the difference of the exports and the imports of goods and services. The exports and imports include the value of various goods and services sold and transferred or purchased and acquired by the resident units to/from the non-resident units (between Viet Nam resident units with foreign countries). In SNA, the export and import of goods and services are calculated at FOB. State budget State budget revenue: refers to revenue of the government finance from domestic production, business and service establishments or citizens and other revenues from abroad. State budget revenue includes different items such as taxes, duties, fees collected from the state economic activities, contributions from organizations and individuals, foreign grants, and other revenues. State budget expenditure: refers to all expenditure of the state budget for domestic and foreign enterprises, offices, organizations and individuals. State budget expenditure includes expenditures for investment in socio-economic development, national defence and security, state apparatus operation, state debts settlement and grants for foreign countries and other expenditures. 70 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 9. 26 Mét sè chØ tiªu chñ yÕu vÒ Tµi kho¶n Quèc gia Key indicators on National Accounts S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 Gi¸ thùc tÕ - At current prices Tæng s¶n phÈm trong n−íc - Tû ®ång Gross domestic product - Bill. dongs 441646 715307 839211 974266 1143715 1477717 Tæng s¶n phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi Gross domestic product per capita Néi tÖ - Ngh×n ®ång - Vietnam currency - Thous. dongs 5689 8720 10098 11580 13428 17141 Ngo¹i tÖ (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i b×nh qu©n) - §« la Mü Foreign currency (At average exchange rate) - USD 402 553 639 723 834 1034 TÝch luü tµi s¶n - Tû ®ång Gross capital formation - Bill. dongs 130771 253686 298543 358629 493300 607746 Tiªu dïng cuèi cïng - Tû ®ång Final consumption - Bill. dongs 321853 511221 584793 675916 809862 1084876 XuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô - Tû ®ång Export of goods and services - Bill. dongs 243049 470216 582069 717109 879461 1155686 NhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô - Tû ®ång Import of goods and services - Bill. dongs 253927 524216 617157 761547 1060763 1400134 Tæng thu nhËp quèc gia - Tû ®ång Gross national income - Bill. dongs 435319 701906 822432 953232 1109404 1428952 Gi¸ so s¸nh 1994 - At constant 1994 prices Tæng s¶n phÈm trong n−íc - Tû ®ång Gross domestic product - Bill. dongs 273666 362435 393031 425373 461344 489833 Tèc ®é t¨ng tæng s¶n phÈm trong n−íc (N¨m tr−íc = 100) - % 6,79 7,79 8,44 8,23 8,46 6,18 Growth rate of GDP (Previous year = 100) - % Mét sè tû lÖ so víi GDP (Gi¸ thùc tÕ) - % Compared with GDP (At current prices) - % TÝch luü tµi s¶n - Gross capital formation 29,61 35,47 35,58 36,81 43,13 41,13 Tµi s¶n cè ®Þnh - Gross fixed capital formation 27,65 33,26 32,87 33,35 38,27 36,00 Tiªu dïng cuèi cïng - Final consumption 72,87 71,47 69,68 69,38 70,81 73,42 XuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô Export of goods and services 55,03 65,74 69,36 73,61 76,90 78,21 NhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô Import of goods and services 57,50 73,29 73,54 78,17 92,75 94,75 Tæng thu nhËp quèc gia - Gross national income 98,57 98,13 98,00 97,84 97,00 96,70 71 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 10. 27 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo khu vùc kinh tÕ Gross domestic product at current prices by economic sector Tæng sè Chia ra - Of which Total N«ng, l©m nghiÖp C«ng nghiÖp DÞch vô vµ thuû s¶n vµ x©y dùng Service Agriculture, Industry and forestry and fishing construction Tû ®ång - Bill. dongs 1995 228892 62219 65820 100853 1996 272036 75514 80876 115646 1997 313623 80826 100595 132202 1998 361017 93073 117299 150645 1999 399942 101723 137959 160260 2000 441646 108356 162220 171070 2001 481295 111858 183515 185922 2002 535762 123383 206197 206182 2003 613443 138285 242126 233032 2004 715307 155992 287616 271699 2005 839211 175984 344224 319003 2006 974266 198798 404697 370771 2007 1143715 232586 474423 436706 S¬ bé - Prel. 2008 1477717 326505 587157 564055 C¬ cÊu (%) - Structure (%) 1995 100,00 27,18 28,76 44,06 1996 100,00 27,76 29,73 42,51 1997 100,00 25,77 32,08 42,15 1998 100,00 25,78 32,49 41,73 1999 100,00 25,43 34,50 40,07 2000 100,00 24,53 36,73 38,74 2001 100,00 23,24 38,13 38,63 2002 100,00 23,03 38,49 38,48 2003 100,00 22,54 39,47 37,99 2004 100,00 21,81 40,21 37,98 2005 100,00 20,97 41,02 38,01 2006 100,00 20,40 41,54 38,06 2007 100,00 20,34 41,48 38,18 S¬ bé - Prel. 2008 100,00 22,10 39,73 38,17 72 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 11. 28 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo khu vùc kinh tÕ Gross domestic product at constant 1994 prices by economic sector Tæng sè Chia ra - Of which Total N«ng, l©m nghiÖp C«ng nghiÖp DÞch vô vµ thuû s¶n vµ x©y dùng Service Agriculture, Industry and forestry and fishing construction Tû ®ång - Bill. dongs 1995 195567 51319 58550 85698 1996 213833 53577 67016 93240 1997 231264 55895 75474 99895 1998 244596 57866 81764 104966 1999 256272 60895 88047 107330 2000 273666 63717 96913 113036 2001 292535 65618 106986 119931 2002 313247 68352 117125 127770 2003 336242 70827 129399 136016 2004 362435 73917 142621 145897 2005 393031 76888 157867 158276 2006 425373 79723 174259 171392 2007 461344 82717 192065 186562 S¬ bé - Prel. 2008 489833 86082 203791 199960 ChØ sè ph¸t triÓn (N¨m tr−íc = 100) - % Index (Previous year = 100) - % 1995 109,54 104,80 113,60 109,83 1996 109,34 104,40 114,46 108,80 1997 108,15 104,33 112,62 107,14 1998 105,76 103,53 108,33 105,08 1999 104,77 105,23 107,68 102,25 2000 106,79 104,63 110,07 105,32 2001 106,89 102,98 110,39 106,10 2002 107,08 104,17 109,48 106,54 2003 107,34 103,62 110,48 106,45 2004 107,79 104,36 110,22 107,26 2005 108,44 104,02 110,69 108,48 2006 108,23 103,69 110,38 108,29 2007 108,46 103,76 110,22 108,85 S¬ bé - Prel. 2008 106,18 104,07 106,11 107,18 73 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 12. 29 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Gross domestic product at current prices by types of ownership and kinds of economic activity Tû ®ång - Bill. dongs S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 Tæng sè - Total 441646 715307 839211 974266 1143715 1477717 Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ By types of ownership Kinh tÕ Nhµ n−íc - State 170141 279704 322241 364250 410883 507620 Kinh tÕ ngoµi Nhµ n−íc - Non- State 212879 327347 382804 444560 527432 694083 Kinh tÕ tËp thÓ - Collective 37907 50718 57193 63622 71059 89025 Kinh tÕ t− nh©n - Private 32267 60703 74612 91710 116505 159716 Kinh tÕ c¸ thÓ - Household 142705 215926 250999 289228 339868 445342 Khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi 58626 108256 134166 165456 205400 276014 Foreign investment sector Ph©n theo ngµnh kinh tÕ By kinds of economic activity N«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp - Agriculture and forestry 93450 128519 143037 160462 186462 268096 Thuû s¶n - Fishing 14906 27474 32947 38335 46124 58409 C«ng nghiÖp khai th¸c má - Mining and quarrying 42606 72492 88897 99702 111700 131968 C«ng nghiÖp chÕ biÕn - Manufacturing 81979 145475 173122 207027 243142 311848 S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n−íc 13993 25090 28929 33464 39869 47644 Electricity, gas and water supply X©y dùng - Construction 23642 44558 53276 64503 79712 95696 Th−¬ng nghiÖp; söa ch÷a xe cã ®éng c¬, m« t«, xe m¸y, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motor 62836 96995 113768 132794 156442 204735 cycles and personal and household goods Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng - Hotels and restaurants 14343 22529 29329 35861 44992 64828 74 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 13. 29 (TiÕp theo) Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ (Cont.) Gross domestic product at current prices by types of ownership and kinds of economic activity Tû ®ång - Bill. dongs S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 VËn t¶i, kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c 17341 30402 36629 43825 51118 67100 Transport, storage and communications Tµi chÝnh, tÝn dông - Financial intermedation 8148 12737 15072 17607 20756 27215 Ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ 2345 4315 5247 6059 7065 9221 Scientific activities and technology C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n vµ dÞch vô t− vÊn - Real estate, renting and 19173 31304 33635 36814 43509 53743 business activities Qu¶n lý Nhµ n−íc vµ ANQP, ®¶m b¶o x· héi b¾t buéc - Public administration and defence; 12066 19061 23038 26737 31310 40992 compulsory social security Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training 14841 23335 26948 30718 34843 38510 Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi 5999 10851 12412 14093 16160 18592 Health and social work Ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ thÓ thao 2558 3693 4158 4617 5200 5989 Recreational, cultural and sporting activities Ho¹t ®éng §¶ng, ®oµn thÓ vµ hiÖp héi 614 885 1054 1217 1425 1874 Activities of party and of membership organisations Ho¹t ®éng phôc vô c¸ nh©n vµ céng ®ång 9853 14354 16293 18789 21959 28704 Community, social and personal service activities Ho¹t ®éng lµm thuª c«ng viÖc gia ®×nh trong c¸c hé 953 1237 1421 1640 1927 2551 t− nh©n - Private households with employed persons 75 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 14. 30 C¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Structure of gross domestic product at current prices by types of ownership and kinds of economic activity % S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 Tæng sè - Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ By types of ownership Kinh tÕ Nhµ n−íc - State 38,52 39,10 38,40 37,39 35,93 34,35 Kinh tÕ ngoµi Nhµ n−íc - Non-State 48,20 45,77 45,61 45,63 46,11 46,97 Kinh tÕ tËp thÓ - Collective 8,58 7,09 6,81 6,53 6,21 6,02 Kinh tÕ t− nh©n - Private 7,31 8,49 8,89 9,41 10,18 10,81 Kinh tÕ c¸ thÓ - Household 32,31 30,19 29,91 29,69 29,72 30,14 Khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi 13,28 15,13 15,99 16,98 17,96 18,68 Foreign investment sector Ph©n theo ngµnh kinh tÕ By kinds of economic activity N«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp - Agriculture forestry 21,16 17,96 17,04 16,47 16,30 18,14 Thuû s¶n - Fishing 3,37 3,84 3,93 3,93 4,03 3,95 C«ng nghiÖp khai th¸c má - Mining and quarrying 9,65 10,13 10,59 10,23 9,77 8,93 C«ng nghiÖp chÕ biÕn - Manufacturing 18,56 20,34 20,63 21,25 21,26 21,10 S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n−íc 3,17 3,51 3,45 3,43 3,49 3,22 Electricity, gas and water supply X©y dùng - Construction 5,35 6,23 6,35 6,62 6,97 6,48 Th−¬ng nghiÖp; söa ch÷a xe cã ®éng c¬, m« t«, xe m¸y, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motor 14,23 13,56 13,56 13,63 13,68 13,85 cycles and personal and household goods Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng - Hotels and restaurants 3,25 3,15 3,49 3,68 3,93 4,39 76 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 15. 30 (TiÕp theo) C¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ (Cont.) Structure of gross domestic product at current prices by types of ownership and kinds of economic activity % S¬ bé 2003 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 VËn t¶i, kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c 3,93 4,25 4,36 4,50 4,47 4,54 Transport, storage and communications Tµi chÝnh, tÝn dông - Financial intermedation 1,84 1,78 1,80 1,81 1,81 1,84 Ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ 0,53 0,60 0,63 0,62 0,62 0,62 Scientific activities and technology C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n vµ dÞch vô t− vÊn - Real estate, renting and 4,34 4,38 4,01 3,78 3,80 3,64 business activities Qu¶n lý Nhµ n−íc vµ ANQP, ®¶m b¶o x· héi b¾t buéc - Public administration and defence; 2,73 2,66 2,75 2,74 2,74 2,77 compulsory social security Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training 3,36 3,26 3,21 3,15 3,05 2,61 Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi 1,36 1,52 1,48 1,45 1,41 1,26 Health and social work Ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ thÓ thao 0,58 0,52 0,50 0,47 0,45 0,41 Recreational, cultural and sporting activities Ho¹t ®éng §¶ng, ®oµn thÓ vµ hiÖp héi 0,14 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 Activities of party and of membership organisations Ho¹t ®éng phôc vô c¸ nh©n vµ céng ®ång 2,23 2,01 1,94 1,93 1,92 1,94 Community, social and personal service activities Ho¹t ®éng lµm thuª c«ng viÖc gia ®×nh trong c¸c hé t− nh©n - Private households with employed persons 0,22 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 77 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 16. 31 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ Gross domestic product at constant 1994 prices by types of ownership and kinds of economic activity Tû ®ång - Bill. dongs S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 Tæng sè - Total 273666 362435 393031 425373 461344 489833 Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ By types of ownership Kinh tÕ Nhµ n−íc - State 111522 148865 159836 169696 179718 187310 Kinh tÕ ngoµi Nhµ n−íc - Non-State 132546 171659 185744 201427 220301 236235 Kinh tÕ tËp thÓ - Collective 23351 27159 28240 29230 30201 31140 Kinh tÕ t− nh©n - Private 21117 33475 38165 43832 50727 56245 Kinh tÕ c¸ thÓ - Household 88078 111025 119339 128365 139373 148850 Khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi 29598 41911 47451 54250 61324 66288 Foreign investment sector Ph©n theo ngµnh kinh tÕ By kinds of economic activity N«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp Agriculture and forestry 57037 64717 66707 68751 70585 73289 Thuû s¶n - Fishing 6680 9200 10181 10972 12132 12792 C«ng nghiÖp khai th¸c má - Mining and quarrying 18430 22437 22854 22397 21904 21065 C«ng nghiÖp chÕ biÕn - Manufacturing 51492 79116 89338 101269 113801 125115 S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n−íc 6337 10015 11247 12361 13485 14899 Electricity, gas and water supply X©y dùng - Construction 20654 31053 34428 38230 42875 42712 Th−¬ng nghiÖp; söa ch÷a xe cã ®éng c¬, m« t«, xe m¸y, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motor 44644 59027 63950 69418 75537 80389 cycles and personal and household goods Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng - Hotels and restaurants 8863 11511 13472 15145 17086 18561 78 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 17. 31 (TiÕp theo) Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ (Cont.) Gross domestic product at constant 1994 prices by types of ownership and kinds of economic activity Tû ®ång - Bill. dongs S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 VËn t¶i, kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c 10729 13975 15318 16870 18793 21266 Transport, storage and communications Tµi chÝnh, tÝn dông - Financial intermedation 5650 7495 8197 8867 9651 10291 Ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ 1571 2196 2368 2543 2738 2906 Scientific activities and technology C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n vµ dÞch vô t− vÊn - Real estate, renting and 12231 14396 14816 15252 15872 16268 business activities Qu¶n lý Nhµ n−íc vµ ANQP, ®¶m b¶o x· héi b¾t buéc - Public administration and defence; 8021 9773 10477 11270 12186 12974 compulsory social security Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training 9162 12125 13126 14231 15477 16721 Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi 3946 5234 5640 6082 6572 7117 Health and social work Ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ thÓ thao 1601 1997 2163 2329 2518 2682 Recreational, cultural and sporting activities Ho¹t ®éng §¶ng, ®oµn thÓ vµ hiÖp héi 317 395 423 454 491 525 Activities of party and of membership organisations Ho¹t ®éng phôc vô c¸ nh©n vµ céng ®ång 5734 7141 7655 8210 8860 9419 Community, social and personal service activities Ho¹t ®éng lµm thuª c«ng viÖc gia ®×nh trong c¸c hé t− nh©n - Private households with employed persons 567 632 670 720 781 840 79 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 18. 32 ChØ sè ph¸t triÓn tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ (N¨m tr−íc = 100) Index of gross domestic product at constant 1994 prices by types of ownership and kinds of economic activity (Previous year = 100) % S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 Tæng sè - Total 106,79 107,79 108,44 108,23 108,46 106,18 Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ By types of ownership Kinh tÕ Nhµ n−íc - State 107,72 107,75 107,37 106,17 105,91 104,22 Kinh tÕ ngoµi Nhµ n−íc - Non-State 105,04 106,95 108,21 108,44 109,37 107,23 Kinh tÕ tËp thÓ - Collective 105,46 103,83 103,98 103,51 103,32 103,11 Kinh tÕ t− nh©n - Private 109,70 112,30 114,01 114,85 115,73 110,88 Kinh tÕ c¸ thÓ - Household 103,88 106,21 107,49 107,56 108,58 106,80 Khu vùc cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi 111,44 111,51 113,22 114,33 113,04 108,10 Foreign investment sector Ph©n theo ngµnh kinh tÕ By kinds of economic activity N«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp 103,88 103,80 103,07 103,06 102,67 103,83 Agriculture and forestry Thuû s¶n - Fishing 111,58 108,53 110,66 107,77 110,57 105,44 C«ng nghiÖp khai th¸c má - Mining and quarrying 107,15 108,86 101,86 98,00 97,80 96,17 C«ng nghiÖp chÕ biÕn - Manufacturing 111,68 110,86 112,92 113,36 112,37 109,94 S¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n−íc 114,57 111,97 112,30 109,91 109,09 110,49 Electricity, gas and water supply X©y dùng - Construction 107,51 109,03 110,87 111,05 112,15 99,62 Th−¬ng nghiÖp; söa ch÷a xe cã ®éng c¬, m« t«, xe m¸y, ®å dïng c¸ nh©n vµ gia ®×nh - Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motor 106,31 107,82 108,34 108,55 108,81 106,42 cycles and personal and household goods Kh¸ch s¹n vµ nhµ hµng - Hotels and restaurants 104,09 108,13 117,04 112,42 112,82 108,63 80 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 19. 32 (TiÕp theo) ChØ sè ph¸t triÓn tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ vµ ph©n theo ngµnh kinh tÕ (N¨m tr−íc = 100) (Cont.) Index of gross domestic product at constant 1994 prices by types of ownership and kinds of economic activity (Previous year = 100) % S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 VËn t¶i, kho b·i vµ th«ng tin liªn l¹c 105,80 108,12 109,61 110,13 111,40 113,16 Transport, storage and communications Tµi chÝnh, tÝn dông - Financial intermedation 106,06 108,07 109,36 108,18 108,84 106,63 Ho¹t ®éng khoa häc vµ c«ng nghÖ 123,99 107,44 107,83 107,38 107,66 106,14 Scientific activities and technology C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn kinh doanh tµi s¶n vµ dÞch vô t− vÊn - Real estate, renting and 102,56 104,35 102,92 102,94 104,06 102,50 business activities Qu¶n lý Nhµ n−íc vµ ANQP, ®¶m b¶o x· héi b¾t buéc - Public administration and defence; 103,86 105,91 107,20 107,57 108,13 106,47 compulsory social security Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o - Education and training 104,01 107,68 108,26 108,42 108,75 108,04 Y tÕ vµ ho¹t ®éng cøu trî x· héi 106,45 107,85 107,76 107,84 108,05 108,30 Health and social work Ho¹t ®éng v¨n ho¸ vµ thÓ thao 106,38 107,54 108,31 107,68 108,12 106,52 Recreational, cultural and sporting activities Ho¹t ®éng §¶ng, ®oµn thÓ vµ hiÖp héi 105,67 106,18 107,09 107,42 108,15 106,92 Activities of party and of membership organisations Ho¹t ®éng phôc vô c¸ nh©n vµ céng ®ång 103,02 105,90 107,20 107,25 107,92 106,30 Community, social and personal service activities Ho¹t ®éng lµm thuª c«ng viÖc gia ®×nh trong c¸c hé t− nh©n - Private households with employed persons 103,09 103,61 106,01 107,45 108,48 107,67 81 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget
 20. 33 Sö dông tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ Gross domestic product by expenditure category at current prices S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 Tû ®ång - Bill. dongs Tæng sè - Total 441646 715307 839211 974266 1143715 1477717 TÝch luü tµi s¶n - Gross capital formation 130771 253686 298543 358629 493300 607746 Tµi s¶n cè ®Þnh 122101 237868 275841 324949 437702 531987 Gross fixed capital formation Thay ®æi tån kho - Changes in inventories 8670 15818 22702 33680 55598 75759 Tiªu dïng cuèi cïng - Final consumption 321853 511221 584793 675916 809862 1084876 Nhµ n−íc - State 28346 45715 51652 58734 69247 90904 C¸ nh©n - Private 293507 465506 533141 617182 740615 993972 Chªnh lÖch xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô -10878 -54000 -35088 -44438 -181302 -244448 Trade balance (goods & services) Sai sè - Statistical discrepancy -100 4400 -9037 -15841 21855 29543 C¬ cÊu (%) - Structure (%) Tæng sè - Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TÝch luü tµi s¶n - Gross capital formation 29,61 35,47 35,58 36,81 43,13 41,13 Tµi s¶n cè ®Þnh 27,65 33,26 32,87 33,35 38,27 36,00 Gross fixed capital formation Thay ®æi tån kho - Changes in inventories 1,96 2,21 2,71 3,46 4,86 5,13 Tiªu dïng cuèi cïng - Final consumption 72,87 71,47 69,68 69,38 70,81 73,42 Nhµ n−íc - State 6,42 6,39 6,15 6,03 6,05 6,15 C¸ nh©n - Private 66,45 65,08 63,53 63,35 64,76 67,26 Chªnh lÖch xuÊt, nhËp khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô -2,46 -7,55 -4,18 -4,56 -15,85 -16,54 Trade balance (goods & services) Sai sè - Statistical discrepancy -0,02 0,61 -1,08 -1,63 1,91 2,00 82 Tµi kho¶n Quèc gia vµ NS Nhµ n−íc - National Accounts and State Budget

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản