Giải thích thuật ngữ, nội dung về số liệu thống kê

Chia sẻ: Pham Tung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:193

0
271
lượt xem
114
download

Giải thích thuật ngữ, nội dung về số liệu thống kê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ số phát triển con người (HDI) là thước đo tổng hợp phản ánh sự phát triển của con người trên các phương diện thu nhập (thể hiện qua tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người), tri thức (thể hiện qua chỉ số học vấn) và sức khoẻ (thể hiện qua tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải thích thuật ngữ, nội dung về số liệu thống kê

 1. Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi International Statistics BiÓu Trang Table Page 310 DiÖn tÝch vµ d©n sè cña mét sè n−íc vµ vïng l·nh thæ Surface area and population of some countries and territories 641 311 TØ lÖ sinh, tØ lÖ chÕt, tØ lÖ t¨ng tù nhiªn vµ tuæi thä b×nh qu©n cña mét sè n−íc vµ vïng l·nh thæ n¨m 2008 Birth rate, death rate, natural increase rate and life expectancy at birth of some countries and territories in 2008 650 312 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ cña thÕ giíi GDP at current prices of the world 660 313 Tû lÖ tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ cña mçi nhãm n−íc so víi tæng s¶n phÈm cña thÕ giíi Rate of GDP of each country group at current prices to GDP of the world 661 314 Tæng s¶n phÈm trong n−íc theo gi¸ thùc tÕ cña mét sè n−íc vµ vïng l·nh thæ - Rate of GDP at current prices of some countries and territories 662 315 Tèc ®é t¨ng tæng s¶n phÈm trong n−íc cña mét sè n−íc vµ vïng l·nh thæ Growth rate of GDP of some countries and territories 670 316 Tæng s¶n phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi theo gi¸ thùc tÕ cña mét sè n−íc vµ vïng l·nh thæ GDP per capita at current prices of some countries and territories 678 317 Tæng s¶n phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi tÝnh theo søc mua t−¬ng ®−¬ng cña mét sè n−íc vµ vïng l·nh thæ GDP per capita on purchasing power parity of some countries and territories 686 318 Tû träng cña ba khu vùc kinh tÕ trong tæng s¶n phÈm trong n−íc cña mét sè n−íc vµ vïng l·nh thæ (Theo gi¸ thùc tÕ) Share of three sectors in GDP of some countries and territories (At current prices) 694 319 Tû träng tiªu dïng cuèi cïng trong tæng s¶n phÈm trong n−íc cña mét sè n−íc vµ vïng l·nh thæ Share of final consumption in GDP of some countries and terrtories 718 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics 627
 2. 320 Tû träng tÝch luü tµi s¶n trong tæng s¶n phÈm trong n−íc cña mét sè n−íc vµ vïng l·nh thæ Share of gross capital formation in GDP of some countries and terrtories 725 321 Tû lÖ tæng thu nhËp quèc gia so víi tæng s¶n phÈm trong n−íc cña mét sè n−íc vµ vïng l·nh thæ Rate of GNI over GDP of some countries and territories 732 322 Tæng dù tr÷ quèc tÕ cña mét sè n−íc vµ vïng l·nh thæ Total international reserves of some countries and territories 740 323 XuÊt khÈu vµ nhËp khÈu cña c¸c n−íc vµ vïng l·nh thæ Export and import of countries and territories 747 324 XuÊt khÈu b×nh qu©n ®Çu ng−êi cña mét sè n−íc vµ vïng l·nh thæ Export per capita of some countries and territories 766 325 ChØ sè gi¸ tiªu dïng cña mét sè n−íc vµ vïng l·nh thæ (N¨m 2000=100) Consumer price index of some countries and territories (Year 2000=100) 773 326 ChØ sè ph¸t triÓn liªn quan ®Õn giíi vµ ChØ sè vai trß cña phô n÷ cña mét sè n−íc vµ vïng l·nh thæ Gender-related Development Index (GDI) and Gender Empowerment Measure (GEM) of some countries and territories 780 327 ChØ sè ph¸t triÓn con ng−êi cña mét sè n−íc vµ vïng l·nh thæ Human Development Index (HDI) of some countries and territories 787 328 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi chñ yÕu cña Bru-n©y Key indicators of Brunei 795 329 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi chñ yÕu cña Cam-pu-chia Key indicators of Cambodia 797 330 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi chñ yÕu cña §«ng Ti Mo Key indicators of Timor - Leste 799 331 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi chñ yÕu cña In-®«-nª-xi-a Key indicators of Indonesia 800 332 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi chñ yÕu cña Lµo Key indicators of Lao PDR 802 333 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi chñ yÕu cña Ma-lai-xi-a Key indicators of Malaysia 804 628 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics
 3. 334 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi chñ yÕu cña Mi-an-ma Key indicators of Myanmar 806 335 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi chñ yÕu cña Phi-li-pin Key indicators of The Philippines 808 336 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi chñ yÕu cña Th¸i Lan Key indicators of Thailand 810 337 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi chñ yÕu cña Xin-ga-po Key indicators of Singapore 812 338 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi chñ yÕu cña CHND Trung Hoa Key indicators of China, People's Republic of 814 339 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi chñ yÕu cña Hµn Quèc Key indicators of Korea, Republic of 816 340 Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - x· héi chñ yÕu cña Ên §é Key indicators of India 818 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics 629
 4. 630 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics
 5. Gi¶I thÝch thuËt ng÷, néi dung vμ ph−¬ng ph¸p tÝnh mét sè chØ tiªu thèng kª quèc tÕ HÖ sè GINI (GINI coefficient) lμ mét hÖ sè ®−îc tÝnh tõ ®−êng cong Loren, chØ ra møc ®é bÊt b×nh ®¼ng cña ph©n phèi (th−êng lμ ph©n phèi thu nhËp). HÖ sè GINI (G) ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: (y1 + 2y 2 + 3y 3 + ... + ny n ) 1 2 G =1+ −2 n n y bq Trong ®ã: y1, y2, ...yn: Thu nhËp cña tõng nhãm hé theo thø tù gi¶m dÇn; ybq: Thu nhËp b×nh qu©n cña hé; n: Tæng sè nhãm hé. BiÓu thÞ b»ng h×nh häc qua ®−êng cong Loren, hÖ sè GINI ®−îc tÝnh nh− sau: DiÖn tÝch phÇn n»m gi÷a ®−êng cong Loren vµ ®−êng nghiªng 45o (A) G= Tæng diÖn tÝch n»m d−íi ®−êng nghiªng 45o (A+B) Khi ®−êng cong Loren trïng víi ®−êng nghiªng 450 (®−êng b×nh ®¼ng tuyÖt ®èi) th× hÖ sè GINI b»ng 0 (v× A=0), x· héi cã sù ph©n phèi b×nh ®¼ng tuyÖt ®èi. NÕu ®−êng cong Loren trïng víi trôc hoμnh, hÖ sè GINI b»ng 1 (v× B=0), x· héi cã sù ph©n phèi bÊt b×nh ®¼ng tuyÖt ®èi. Nh− vËy 0 ≤ G ≤ 1. ChØ sè ph¸t triÓn con ng−êi (HDI) lμ th−íc ®o tæng hîp ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn cña con ng−êi trªn c¸c ph−¬ng diÖn thu nhËp (thÓ hiÖn qua tæng s¶n phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi), tri thøc (thÓ hiÖn qua chØ sè häc vÊn) vμ søc khoÎ (thÓ hiÖn qua tuæi thä b×nh qu©n tÝnh tõ lóc sinh). ChØ sè ph¸t triÓn con ng−êi ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: 1 HDI = (HDI1 + HDI 2 + HDI 3 ) 3 Trong ®ã: HDI1: ChØ sè tæng s¶n phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi tÝnh theo søc mua t−¬ng ®−¬ng "PPP"; HDI2: ChØ sè häc vÊn ®−îc tÝnh b»ng c¸ch b×nh qu©n hãa gi÷a chØ sè tû lÖ ng−êi lín biÕt ch÷ (d©n c− tõ 15 tuæi trë lªn biÕt ®äc, biÕt viÕt) víi quyÒn sè lμ 2/3 vμ tû lÖ ®i häc c¸c cÊp gi¸o dôc (Phæ th«ng, trung häc, cao ®¼ng, ®¹i häc...) víi quyÒn sè lμ 1/3; Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics 631
 6. HDI3: ChØ sè tuæi thä b×nh qu©n tÝnh tõ lóc sinh (kú väng sèng tÝnh tõ lóc sinh). HDI nhËn gi¸ trÞ tõ 0 ®Õn 1. HDI cμng gÇn 1 cã nghÜa lμ tr×nh ®é ph¸t triÓn con ng−êi cμng cao, tr¸i l¹i cμng gÇn 0 nghÜa lμ tr×nh ®é ph¸t triÓn con ng−êi cμng thÊp. C«ng thøc tÝnh c¸c chØ sè thμnh phÇn (HDI1, HDI2, HDI3) nh− sau: log(GDP thùc tÕ) − log(GDP min) HDI1 = log(GDP max) − log(GDP min) Tõng chØ sè vÒ tû lÖ ng−êi lín biÕt ch÷ vμ tû lÖ ®i häc c¸c cÊp gi¸o dôc ®−îc tÝnh to¸n riªng biÖt nh−ng ®Òu theo c«ng thøc kh¸i qu¸t sau ®©y: L thùc tÕ − L min HDI 2 = Lmax − L min ë ®©y: L: Tû lÖ ng−êi lín biÕt ch÷ hoÆc tû lÖ ®i häc c¸c cÊp. T thùc tÕ − T min HDI 3 = T max − T min ë ®©y: T: Tuæi thä b×nh qu©n tÝnh tõ lóc sinh. C¸c gi¸ trÞ tèi ®a (max) vμ tèi thiÓu (min) cña c¸c chØ tiªu liªn quan ®Ó tÝnh HDI ®−îc quy ®Þnh nh− sau: §¬n vÞ Gi¸ trÞ tèi Gi¸ trÞ tèi ChØ tiªu tÝnh ®a (max) thiÓu (min) Tæng s¶n phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi tÝnh theo søc mua t−¬ng ®−¬ng (PPP) USD 40000 100 Tû lÖ ng−êi lín biÕt ch÷ % 100 0 Tû lÖ ®i häc c¸c cÊp % 100 0 Tuæi thä b×nh qu©n tÝnh tõ lóc sinh N¨m 85 25 ChØ sè ph¸t triÓn giíi (GDI) lμ th−íc ®o ph¶n ¸nh sù bÊt b×nh ®¼ng gi÷a nam vμ n÷ trªn c¬ së ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn chung cña con ng−êi theo c¸c yÕu tè thu nhËp, tri thøc vμ tuæi thä. ChØ sè ph¸t triÓn giíi ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: 1 GDI = (GDI 1 + GDI 2 + GDI 3 ) 3 Trong ®ã: GDI1: ChØ sè ph©n bæ c«ng b»ng thμnh phÇn theo yÕu tè thu nhËp; GDI2: ChØ sè ph©n bæ c«ng b»ng thμnh phÇn theo yÕu tè tri thøc; GDI3: ChØ sè ph©n bæ c«ng b»ng thμnh phÇn theo yÕu tè tuæi thä. 632 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics
 7. • ChØ sè ph©n bæ c«ng b»ng thμnh phÇn theo c¸c yÕu tè thu nhËp (1), tri thøc (2) vμ tuæi thä (3) viÕt chung lμ GDIi ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: {[ ]+ [K ]} 1 ( HDI f )1 − ε (HDIm )1 − ε 1−ε GDI i = K f m i i Trong ®ã: f: Ký hiÖu cho n÷ m: Ký hiÖu cho nam; Kf: Tû lÖ d©n sè n÷; Km: Tû lÖ d©n sè nam. i = 1, 2, 3. HDIf , HDIm (i = 1,2,3): C¸c chØ sè thμnh phÇn vÒ tõng yÕu tè thu i i nhËp (1), tri thøc (2) vμ tuæi thä (3) theo HDI cña riªng nam vμ n÷. ε: HÖ sè ph¶n ¸nh møc ®é thiÖt h¹i vÒ ph−¬ng diÖn ph¸t triÓn con ng−êi mμ x· héi g¸nh chÞu do sù bÊt b×nh ®¼ng vÒ giíi. Trong chØ sè ph¸t triÓn giíi hÖ sè ε = 2 nªn ph−¬ng tr×nh trªn biÕn ®æi thμnh: {[ ][ ]} −1 GDI i = K f (HDI f )−1 + K m (HDI m )−1 (*) (i=1,2,3) i i TÝnh chØ sè ph¸t triÓn giíi ®−îc thùc hiÖn qua 3 b−íc: B−íc 1: TÝnh c¸c chØ sè HDIf , HDI m thμnh phÇn riªng cho tõng giíi i i n÷ vμ nam (i=1,2,3) B−íc 2: TÝnh c¸c chØ sè c«ng b»ng thμnh phÇn theo tõng yÕu tè thu nhËp (GDI1), tri thøc (GDI2) vμ tuæi thä (GDI3) theo c«ng thøc trªn (*) B−íc 3: TÝnh chØ sè ph¸t triÓn giíi b»ng c¸ch b×nh qu©n sè häc gi¶n ®¬n gi÷a 3 chØ sè ph©n bæ c«ng b»ng thμnh phÇn vÒ thu nhËp (GDI1), tri thøc (GDI2) vμ tuæi thä (GDI3). Gi¸ trÞ tèi ®a (max) vμ tèi thiÓu (min) cña c¸c chØ tiªu liªn quan ®Ó tÝnh GDI cho riªng tõng giíi quy ®Þnh nh− sau: §¬n vÞ Gi¸ trÞ tèi Gi¸ trÞ tèi ChØ tiªu tÝnh ®a (max) thiÓu (min) Tæng s¶n phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi USD 40000 100 tÝnh theo søc mua t−¬ng ®−¬ng (PPP) Tû lÖ ng−êi lín biÕt ch÷ % 100 0 Tû lÖ ®i häc c¸c cÊp % 100 0 Tuæi thä b×nh qu©n tÝnh tõ lóc sinh N÷ N¨m 87,2 27,5 Nam N¨m 82,5 22,5 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics 633
 8. So víi chØ sè ph¸t triÓn con ng−êi, néi dung vμ quy tr×nh tÝnh chØ sè ph¸t triÓn giíi kh«ng phøc t¹p h¬n mÊy. Song, thùc tÕ ¸p dông khã kh¨n h¬n, v× tÊt c¶ c¸c chØ tiªu cÇn tÝnh ®Òu ph¶i tÝnh riªng theo tõng giíi. HiÖn nay, thèng kª ViÖt Nam ch−a t¸ch ®Çy ®ñ c¸c chØ sè ph©n bæ theo giíi, ®Æc biÖt chØ sè ph©n bæ thμnh phÇn theo yÕu tè thu nhËp. ChØ sè b×nh ®¼ng vÒ giíi (GEM) lμ th−íc ®o ph¶n ¸nh sù bÊt b×nh ®¼ng gi÷a nam vμ n÷ trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng chÝnh trÞ, l·nh ®¹o qu¶n lý, kü thuËt, chuyªn gia vμ thu nhËp. ChØ sè b×nh ®¼ng vÒ giíi ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 1 GEM = (EDEP1 + EDEP2 + EDEP3 ) 3 Trong ®ã: EDEP1: ChØ sè ph©n bæ c«ng b»ng thμnh phÇn theo sè ®¹i biÓu nam, n÷ trong Quèc héi; EDEP2: ChØ sè ph©n bæ c«ng b»ng thμnh phÇn theo vÞ trÝ l·nh ®¹o, qu¶n lý, kü thuËt, chuyªn gia vμ kinh tÕ; EDEP3: ChØ sè ph©n bæ c«ng b»ng thμnh phÇn theo thu nhËp. ChØ sè ph©n bæ c«ng b»ng thμnh phÇn theo sè ®¹i biÓu nam, n÷ trong • Quèc héi (EDEP1) ®−îc tÝnh nh− sau: { [k f (I f ) −1 ] + [k m (I m ) −1 ] }−1 EDEP1 = (*) 50 Trong ®ã: f: Ký hiÖu cho n÷; m: Ký hiÖu cho nam; kf vμ km: Tû lÖ d©n sè n÷ vμ nam tÝnh b»ng sè lÇn; If vμ Im: Tû lÖ n÷ vμ tû lÖ nam lμ ®¹i biÓu trong Quèc héi (kh¸c víi kf vμ k , trong c«ng thøc (*) If vμ Im ®−îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m). m ChØ sè ph©n bæ c«ng b»ng thμnh phÇn theo vÞ trÝ l·nh ®¹o, qu¶n lý, kü • thuËt vμ chuyªn gia (EDEP2) ®−îc tÝnh b»ng c¸ch b×nh qu©n sè häc gi¶n ®¬n gi÷a 2 chØ sè EDEP tÝnh riªng cho tû lÖ n÷, nam theo l·nh ®¹o, qu¶n lý vμ tû lÖ n÷, nam theo vÞ trÝ kü thuËt vμ chuyªn gia. Tõng chØ sè EDEP riªng biÖt nμy ®−îc tÝnh nh− c«ng thøc tÝnh EDEP1 nªu trªn (*). ChØ sè ph©n bæ c«ng b»ng thμnh phÇn theo thu nhËp (EDEP3) ®−îc • tÝnh theo c«ng thøc: [ ][ ] }−1 (**) EDEP3 = { k f (H f ) −1 + k m (H m ) −1 634 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics
 9. Víi Hf, Hm lμ c¸c chØ sè thu nhËp cña n÷ vμ nam, trong c«ng thøc (**) Hf vμ Hm ®−îc tÝnh b»ng sè lÇn nh− kf vμ km. VÒ nguyªn t¾c, chØ sè thu nhËp trong GEM tÝnh t−¬ng tù nh− chØ sè thu nhËp trong chØ sè ph¸t triÓn giíi nh−ng cã sù kh¸c biÖt lμ dùa trªn gi¸ trÞ kh«ng ®iÒu chØnh vμ kh«ng lÊy logarit. Quy tr×nh tÝnh chØ sè b×nh ®¼ng theo giíi ®−îc thùc hiÖn theo ba b−íc: • B−íc 1: X¸c ®Þnh c¸c tû lÖ vÒ giíi theo ®¹i biÓu trong Quèc héi, theo vÞ trÝ l·nh ®¹o, qu¶n lý vμ theo vÞ trÝ kü thuËt vμ chuyªn gia cña n÷ (If), nam (Im) vμ c¸c chØ sè thu nhËp cña n÷ (Hf), nam (Hm),... ®Ó tÝnh c¸c chØ sè c«ng b»ng thμnh phÇn; • B−íc 2: TÝnh c¸c chØ sè ph©n bæ c«ng b»ng thμnh phÇn EDEP1, EDEP2 vμ EDEP3; •B−íc 3: TÝnh chØ sè GEM b»ng c¸ch tÝnh b×nh qu©n sè häc gi¶n ®¬n gi÷a ba chØ sè ph©n bæ c«ng b»ng thμnh phÇn vÒ ®¹i diÖn trong Quèc héi (EDEP1), theo l·nh ®¹o qu¶n lý, kü thuËt vμ chuyªn gia (EDEP2) vμ theo thu nhËp (EDEP3). Gièng nh− tÝnh chØ sè ph¸t triÓn giíi, khã kh¨n lín nhÊt ®Ó tÝnh chØ sè b×nh ®¼ng vÒ giíi ë ViÖt Nam lμ viÖc t¸ch chØ tiªu tæng s¶n phÈm trong n−íc b×nh qu©n ®Çu ng−êi theo giíi. Ngoμi ra, nguån sè liÖu ®Ó tÝnh c¸c tû lÖ tham gia l·nh ®¹o, qu¶n lý, chuyªn gia, kü thuËt vμ nghiÖp vô cña n÷ vμ nam còng ch−a thËt ®Çy ®ñ. Tû gi¸ theo søc mua t−¬ng ®−¬ng (PPP Rate) lμ tû lÖ gi÷a gi¸ cña mét ræ hμng biÓu thÞ b»ng tiÒn trong n−íc víi gi¸ cña ræ hμng t−¬ng tù ë n−íc ngoμi biÓu thÞ b»ng ngo¹i tÖ th−êng ng−êi ta sö dông §« la Mü. D−íi d¹ng c«ng thøc, tû gi¸ theo søc mua t−¬ng ®−¬ng ®−îc viÕt nh− sau: P S= P* Trong ®ã: S: Tû gi¸ ®Þnh nghÜa theo sè ®¬n vÞ tiÒn trong n−íc trªn mét ®¬n vÞ ngo¹i tÖ; P: Gi¸ cña mét ræ hμng biÓu thÞ b»ng tiÒn trong n−íc; P*: Gi¸ cña ræ hμng t−¬ng tù ë n−íc ngoμi biÓu thÞ b»ng ngo¹i tÖ. Khi t−¬ng quan cña møc gi¸ trong n−íc so víi møc gi¸ n−íc ngoμi t¨ng sÏ lμm gi¶m gi¸ trÞ cña tiÒn trong n−íc so víi ngo¹i tÖ. Søc mua t−¬ng ®−¬ng th−êng sö dông ®Ó so s¸nh møc sèng cña d©n c− gi÷a c¸c quèc gia. Tû gi¸ hèi ®o¸i th−êng chÞu ¶nh h−ëng cña l−u l−îng vèn trªn thÞ tr−êng tiÒn tÖ, nªn dïng tû gi¸ hèi ®o¸i ®Ó tÝnh c¸c chØ tiªu tæng s¶n phÈm trong n−íc hoÆc tæng s¶n phÈm quèc gia b×nh qu©n ®Çu ng−êi sÏ dÉn ®Õn sai lÖch. Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics 635
 10. Explanation of terminology, content and methodology of some statistical Indicators on International statistics GINI coefficient refers to the inequality of distribution (normally distribution of income). GINI coefficient (G) is calculated from the Loren curve with following formula: (y1 + 2y 2 + 3y 3 + ... + ny n ) 1 2 G =1+ −2 n n y bq Where: y1, y2, ...yn: Income of each household group in decreasing order; ybq: Average income per household; n: Total household groups. Presented by geometry from the Loren curve, GINI coefficient is calculated as followed: Area between the Loren curve and 450 lean line (A) G= Total area under the 450 lean line (A+B) When the curve and the 450 lean line concur (Absolute equality line), GINI coefficient = 0 (Because A = 0) and then society has absolute equal distribution. In case of having concurrence of the Loren curve and horizontal axis, GINI coefficient = 1 (Because B = 0) and then society has absolute unequal distribution, so 0 ≤ G ≤ 1. Human development index - HDI is a summary measure of human development in three basic dimensions: Income, as measured by GDP per capita (PPP USD), Knowledge, as measured by the literacy rate, Health, as measured by life expectancy at birth. To calculate the HDI, the following formula is used: 1 HDI = (HDI 1 + HDI 2 + HDI 3 ) 3 Where: HDI1: Index of GDP per capita (PPP- USD) HDI2: Knowledge index measured as the average of adult literacy rate (Population of age 15 and over who are able to read and write) with two- third weight and combined gross enrolment ratio for primary, secondary and tertiary education with one-third weight. HDI3 : Index of average life expectancy at birth 636 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics
 11. HDI’s value ranges from 0 to 1. The nearer the HDI reach to 1, the higher human development is, and vice versa. HDI1, HDI2, and HDI3 are calculated as followed: log(GDP real) − log(GDP min) HDI1 = log(GDP max) − log(GDP min) Adult literacy rate index and combined gross enrolment ratio index, though calculated separately, use the following formula: L real − L min HDI 2 = L max − L min Where: L: Adult literacy rate of the population and combined gross enrolment ratio: T real − T min HDI 3 = T max − T min T: Average life expectancy at birth The value Max and Min of relevant indices are defined as followed: Index Unit Max Min GDP per capita (PPP-USD) USD 40000 100 Adult literacy rate % 100 0 Combined gross enrolment ratio % 100 0 Average life expectancy at birth Year 85 25 Gender-related Development Index (GDI): Reflects the inequalities between men and women in such dimensions as income, knowledge and life expectancy. GDI is calculated as followed: 1 GDI = (GDI 1 + GDI 2 + GDI 3 ) 3 Where: GDI 1 : Equal distribution index by income GDI2: Equal distribution index by knowledge GDI3: Equal distribution index by life expectancy. Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics 637
 12. Equal distribution index by income (1), by knowledge (2) and by life expectancy (3) are abbreviated as GDIi and calculated as followed: {[ ]+ [K ]} 1 ( HDI f )1 − ε (HDI m )1 − ε 1−ε GDI i = K f m i i Where: f: Female m: Male Kf : Female population share Km: Male population share i = 1, 2, 3 HDIfi and HDImi (i = 1,2,3) are equal distribution indices by income (1), by knowledge (2) and by life expectancy (3) for male and female. ε: Measures the aversion to inequality. In the GDI ε = 2. Thus the general equation becomes: {[ ][ ]}−1 GDI i = K f (HDI f )−1 + K m (HDIm )−1 (*) (i=1,2,3) i i The calculation of the GDI involves three steps: First step: Female and male HDI f and HDIm in each dimension are i i calculated (j=f,m; i=1,2,3) . Second step: The female and male GDI in each dimension: income (GDI1), knowledge (GDI2), life expectancy (GDI3) is calculated by formula (*) Third step: The GDI is calculated by combining the three equal distribution indices in an unweighed average. The value Max and Min of relevant indices are defined as followed: Index Unit Max Min GDP per capita (PPP-USD) USD 40000 100 Adult literacy rate % 100 0 Combined gross enrolment ratio % 100 0 Average life expectancy at birth Female Year 87.2 27.5 Male Year 82.5 22.5 Gender Empowerment Measure (GEM) captures gender inequality in three key areas: Political participation, leadership, management, 638 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics
 13. technicalness, profession and income. GEM is measured by the following formula: 1 GEM = (EDEP1 + EDEP2 + EDEP3 ) 3 Where: EDEP1: Equal distribution index as measured by women's and men's percentage shares of parliament seats. EDEP2: Equal distribution index as measured by women's and men's percentage shares of positions as legislators, senior officials, managers, specialists and technicians. EDEP3: Equal distribution index as measured by women's and men's estimated income (PPP USD). • EDEP1 is measured as followed: { [k f (I f ) −1 ] + [k m (I m ) −1 ] }−1 EDEP1 = (*) 50 Where: f: Female m: Male kf and km : Female and Male population share (measured by times) If vμ Im: Women's and men's percentage shares of parliament seats (measured by percentage). • EDEP2 is measured by averaging out two indicators - women's and men's percentage shares of positions as senior officials and managers and women's and men's shares of positions as specialists and technicians. Each of them is separately calculated with the above formula (*) • EDEP3 is formulated as followed: EDEP3 = { [k f (H f ) −1 ] + [k m (H m ) −1 ] } −1 (**) Where: Hf, Hm: Women's and men's income indices, measured by times like kf and km. In terms of principle, income indices in GEM are calculated similarly to those in GDI. The difference is that they base on unadjusted value and are calculated without logarithm. Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics 639
 14. The process to calculate GEM has 3 steps: • Step 1: Defining gender shares of parliament seats, gender shares of positions as legislators, senior officials and managers, specialists and technicians ( If and Im) and income indices (Hf and Hm) • Step 2: Calculating EDEP1, EDEP2, EDEP3 • Step 3: Making a simple average of the three indices EDEPs. Like GDI, the most challenge in calculating GEM in Vietnam is to measured GDP per capita by gender. Moreover, data sources for male and female shares of positions as legislators, senior officials, managers, specialists and technicians are insufficient. Purchasing Power Parity Rate (PPP Rate): is an indicator reflecting the proportion of a basket of goods, price in domestic currency to price of those in foreign price (The US dolar is often used). The formula to calculate PPP rate can be written: P S= P* Where: S: Exchange rate of domestic currency to foreign currency. P: Price of a basket of goods in domestic currency. P*: Price of the same basket of goods in foreign currency. The higher the rate is, the lower value of domestic currency is as compared to foreign currency. PPP is utilized to make a comparison of people living standard in different countries. Due to the fact that exchange rate is affected by capital flow on the currency market; there will be a mistake to calculate GDP and GNI per capita by foreign exchange rate. 640 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics
 15. 310 DiÖn tÝch vµ d©n sè cña mét sè n−íc vµ vïng l∙nh thæ Surface area and population of some countries and territories DiÖn tÝch D©n sè gi÷a n¨m TØ lÖ d©n MËt ®é (Ngh×n km2) 2008 (TriÖu ng−êi) (Ng−êi/km2) thµnh thÞ (%) Surface area Population Density Percent (Thous. km2) mid-year 2008 (Persons/km2) urban (%) (Mill. pers.) 135641 6705,0 49 49 Toμn ThÕ giíi - Whole World 30306 967,0 32 38 Ch©u Phi - Africa B¾c Phi - Northern Africa 8525 197,0 23 50 An-giª-ri - Algeria 2382 34,7 15 63 Ai-cËp - Egypt 1001 74,9 75 43 Li-bi - Libya 1760 6,3 4 77 Ma-rèc - Morocco 447 31,2 70 56 Xu-®¨ng - Sudan 2506 39,4 16 38 Tuy-ni-di - Tunisia 164 10,3 63 65 T©y Sa-ha-ra - Western Sahara 252 0,5 2 81 §«ng Phi - Eastern Africa 6355 301,0 47 22 Bu-run-®i - Burundi 28 8,9 318 10 C«-m«-rèt - Comoros 2 0,7 328 28 Gi-bu-ti - Djibouti 23 0,8 37 87 £-ri-t¬-rª-a - Eritrea 118 5 43 21 £-ti-«-pi-a - Ethiopia 1104 79,1 72 16 Kª-ni-a - Kenya 580 38 65 19 Ma-®a-g¸t-xca - Madagascar 587 18,9 32 30 Ma-la-uy - Malawi 118 13,6 115 17 M«-ri-x¬ - Mauritius 2 1,3 622 42 M©y-h«-tª - Mayotte 0,4 0,2 500 28 M«-d¨m-bÝch - Mozambique 802 20,4 25 29 Rª-u-ni-on - Reunion 3 0,8 324 92 Ru-an-®a - Rwanda 26 9,6 365 18 X©y-sen - Seychelles 0,5 0,1 191 53 X«-ma-li - Somalia 638 9 14 37 Tan-da-ni-a - Tanzania 883 40,2 43 25 U-gan-®a - Uganda 241 29,2 121 13 D¨m-bi-a - Zambia 753 12,2 16 37 Dim-ba-bu-ª - Zimbabwe 391 13,5 34 37 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics 641
 16. 310 (TiÕp theo) DiÖn tÝch vµ d©n sè cña mét sè n−íc vµ vïng l∙nh thæ (Cont.) Surface area and population of some countries and territories DiÖn tÝch D©n sè gi÷a n¨m TØ lÖ d©n MËt ®é (Ngh×n km2) 2008 (TriÖu ng−êi) (Ng−êi/km2) thµnh thÞ (%) Surface area Population Density Percent (Thous. km2) mid-year 2008 (Persons/km2) urban (%) (Mill. pers.) Nam Phi - Southern Africa 2675 55,0 21 56 Bèt-xoa-na - Botswana 582 1,8 3 57 Lª-x«-th« - Lesotho 30 1,8 59 24 Na-mi-bi-a - Namibia 824 2,1 3 35 Nam Phi - South Africa 1221 48,3 40 59 Xoa-di-len - Swaziland 17 1,1 65 24 T©y Phi - Western Africa 6138 291,0 47 42 Bª-nanh - Benin 113 9,3 83 41 Buèc-ki-na Pha-s« - Burkina Faso 274 15,2 56 16 C¸p-ve - Cape Verde 4 0,5 125 59 Cèt-®i-voa - C«te d'lvoire 322 20,7 64 48 G¨m-bi-a - Gambia 11 1,6 138 54 Gha-na - Ghana 239 23,9 100 48 Ghi-nª - Guinea 246 10,3 42 30 Ghi-nª BÝt-xao - Guinea Bissau 36 1,7 48 30 Li-bª-ri-a - Liberia 111 3,9 35 58 Ma-li - Mali 1240 12,7 10 31 M«-ri-ta-ni - Mauritania 1026 3,2 3 40 Ni-giª - Niger 1267 14,7 12 17 Ni-giª-ri-a - Nigeria 924 148,1 160 47 Xª-nª-gan - Senegal 197 12,7 64 41 Xi-ª-ra Lª-«n - Sierra Leone 72 5,5 76 37 T«-g« - Togo 57 6,8 119 40 Trung Phi - Middle Africa 6613 122,0 18 41 ¡ng-g«-la - Angola 1247 16,8 13 57 Ca-m¬-run - Cameroon 475 18,5 39 57 Céng hßa Trung Phi 623 4,4 7 38 Central African Republic S¸t - Chad 1284 10,1 8 27 642 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics
 17. 310 (TiÕp theo) DiÖn tÝch vµ d©n sè cña mét sè n−íc vµ vïng l∙nh thæ (Cont.) Surface area and population of some countries and territories DiÖn tÝch D©n sè gi÷a n¨m MËt ®é TØ lÖ d©n (Ngh×n km2) 2008 (TriÖu ng−êi) (Ng−êi/km2) thµnh thÞ (%) Surface area Population Density Percent (Thous. km2) mid-year 2008 (Persons/km2) urban (%) (Mill. pers.) C«ng-g« - Congo 342 3,8 11 60 Céng hoµ d©n chñ C«ng-g« (Dai-a) 2345 66,5 28 33 Congo, Dem. Rep. of (Zaire) Ghª-nª XÝch-®¹o - Equatorial Guinea 28 0,6 22 39 Ga-b«ng - Gabon 268 1,4 5 84 Xao-t«-mª vµ Prin-xi-pª 1 0,2 164 58 Sao Tome and Principe 42049 915,0 22 78 Ch©u Mü - America B¾c Mü - North America 21517 338,0 16 79 Ca-na-®a - Canada 9971 33,3 3 81 Mü - The United States 9364 304,5 32 79 Ca-ri-bª - Caribbean 234 41,0 174 64 An-ti-goa vµ Ba-bu-®a Antigua 0,4 0,1 195 31 and Barbuda Ba-ha-m¸t - Bahamas 14 0,3 24 83 B¸c-ba-®èt - Barbados 0,4 0,3 650 38 Cu-ba - Cuba 111 11,2 101 76 §«-mi-ni-ca - Dominica 0,8 0,1 97 73 Céng hoµ §«-mi-ni-ca 49 9,9 203 67 Dominican Republic Gia-mai-ca - Jamaica 11 2,7 245 52 Grª-na-®a - Grenada 0,3 0,1 308 31 Goa-®ª-lèp - Guadeloupe 2 0,4 246 100 Hai-i-ti - Haiti 28 9,1 328 43 Ma-ti-nic - Martinique 1 0,4 368 98 QuÇn ®¶o ¡ng-tin thuéc Hµ Lan 0,8 0,2 249 92 Netherlands Antilles Pue-t« Ri-c« - Pueto Rico 9 4 446 94 Xan KÝt Nª-vi - Saint Kitts Nevis 0,4 0,1 184 32 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics 643
 18. 310 (TiÕp theo) DiÖn tÝch vµ d©n sè cña mét sè n−íc vµ vïng l∙nh thæ (Cont.) Surface area and population of some countries and territories MËt ®é DiÖn tÝch D©n sè gi÷a n¨m TØ lÖ d©n (Ngh×n km2) 2008 (TriÖu ng−êi) (Ng−êi/km2) thµnh thÞ (%) Surface area Population Density Percent (Thous. km2) mid-year 2008 (Persons/km2) urban (%) (Mill. pers.) Xan Lu-xi-a - Saint Lucia 0,6 0,2 317 28 Xan Vin-xen vµ Grª-na-®in 0,4 0,1 284 40 Saint Vincent and the Grenadines Tri-ni-®¸t vµ T«-ba-g« Trinidad 5 1,3 261 12 and Tobago Nam Mü - South America 17818 387,0 22 81 ¸c-hen-ti-na - Argentina 2780 39,7 14 91 B«-li-vi-a - Bolivia 1099 10 9 64 Bra-xin - Brazil 8547 195,1 23 83 Chi-lª - Chile 757 16,8 22 87 C«-l«m-bi-a - Colombia 1139 44,4 39 72 £-cu-a-®o - Ecuador 284 13,8 49 62 Gai-a-na thuéc Ph¸p - French Guiana 90 0,2 2 76 Guy-a-na - Guyana 215 0,8 4 28 Pa-ra-goay - Paraguay 407 6,2 15 57 Pª-ru - Peru 1285 27,9 22 76 Xu-ri-nam - Suriname 163 0,5 3 74 U-ru-goay - Uruguay 177 3,3 19 94 Vª-nª-xu-ª-la - Venezuela 912 27,9 31 88 Trung Mü - Central America 2480 150,0 60 70 Bª-li-xª - Belize 23 0,3 14 50 Cèt-xta Ri-ca - Costa Rica 51 4,5 88 59 En Xan-va-®o - El Salvador 21 7,2 343 60 Goa-tª-ma-la - Guatemala 109 13,7 126 47 On-®u-r¸t - Honduras 112 7,3 65 46 Mª-hi-c« - Mexico 1958 107,7 55 76 Ni-ca-ra-goa - Nicaragua 130 5,7 44 59 Pa-na-ma - Panama 76 3,4 45 64 644 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics
 19. 310 (TiÕp theo) DiÖn tÝch vµ d©n sè cña mét sè n−íc vµ vïng l∙nh thæ (Cont.) Surface area and population of some countries and territories DiÖn tÝch D©n sè gi÷a n¨m MËt ®é TØ lÖ d©n (Ngh×n km2) 2008 (TriÖu ng−êi) (Ng−êi/km2) thµnh thÞ (%) Surface area Population Density Percent (Thous. km2) mid-year 2008 (Persons/km2) urban (%) (Mill. pers.) Ch©u ¸ - Asia 31764 4052,0 127 42 §«ng ¸ - East Asia 11762 1558,0 132 50 CHND Trung Hoa - China, PR 9597 1324,7 139 45 §Æc khu HC Hång C«ng (TQ) 1 7 6360 100 Hong Kong SAR (China) §Æc khu HC Ma - cao (TQ) 0,02 0,6 21192 100 Macao SAR (China) NhËt B¶n - Japan 378 127,7 338 79 CHDCND TriÒu Tiªn - Korea, PDR 121 23,5 195 60 Hµn Quèc - Korea, Republic of 99 48,6 488 82 M«ng Cæ - Mongolia 1566 2,7 2 59 §µi Loan - Taiwan 36 23 639 78 §«ng Nam ¸ - Southeast Asia 4495 586,0 130 45 Bru-n©y - Brunei 6 0,4 66 72 Cam-pu-chia - Cambodia 181 14,7 81 15 §«ng Ti-mo - Timor-Leste 15 1,1 73 22 In-®«-nª-xi-a - Indonesia 1919 239,9 126 48 Lµo - Lao PDR 237 5,9 25 27 Ma-lai-xi-a - Malaysia 330 27,7 84 68 Mi-an-ma - Myanmar 677 49,2 73 31 Phi-li-pin - The Philippines 300 90,5 302 63 Xin-ga-po - Singapore 0,6 4,8 7013 100 Th¸i Lan - Thailand 513 66,1 129 36 ViÖt Nam - Vietnam 331,2 86,2 260 28,1 T©y ¸ - Western Asia 4731 225,0 47 64 ¸c-mª-ni - Armenia 30 3,1 103 64 Ai-dÐc-bai-gian - Azerbaijan 87 8,7 100 52 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics 645
 20. 310 (TiÕp theo) DiÖn tÝch vµ d©n sè cña mét sè n−íc vµ vïng l∙nh thæ (Cont.) Surface area and population of some countries and territories MËt ®é DiÖn tÝch D©n sè gi÷a n¨m TØ lÖ d©n (Ngh×n km2) 2008 (TriÖu ng−êi) (Ng−êi/km2) thµnh thÞ (%) Surface area Population Density Percent 2 2 (Thous. km ) mid-year 2008 (Persons/km ) urban (%) (Mill. pers.) Ba-ren - Bahrain 0,7 0,8 1124 100 SÝp - Cyprus 9 1,1 115 62 Giª-oãc-gi-a (Gru-di-a) - Georgia 70 4,6 67 53 I-r¾c - Iraq 438 29,5 67 67 I-xra-en - Israel 21 7,5 338 92 Gioãc-®a-ni - Jordan 89 5,8 65 83 C«-oÐt - Kuwait 18 2,7 150 98 Li-b¨ng - Lebanon 10 4 383 87 ¤-man - Oman 212 2,7 9 71 L·nh thæ Pa-le-xtin 6 4,2 690 72 Palestinian Territory Ca-ta - Quatar 11 0,9 84 100 A-rËp Xª-ót - Saudi Arabia 2150 28,1 13 81 Xi-ri - Syria 185 19,9 108 50 Thæ NhÜ Kú - Turkey 775 74,8 95 62 TiÓu VQ A-rËp Thèng nhÊt 84 4,5 54 83 United Arab Emirates Y-ª-men - Yemen 528 22,2 42 30 Trung Nam ¸ - South Central Asia 10776 1683,0 156 30 ¸p-ga-ni-xtan - Afghanistan 652 32,7 50 20 B¨ng-la-®Ðt - Bangladesh 144 147,3 1023 24 Bu-tan - Bhutan 47 0,7 14 31 Ên §é - India 3288 1149,3 350 28 I-ran - Iran 1633 72,2 44 67 Ka-d¾c-xtan - Kazakhstan 2717 15,7 6 53 C−-r¬-g−-xtan - Kyrgyzstan 199 5,2 26 35 Man-®i-v¬ - Maldives 0,3 0,3 1040 27 646 Sè liÖu thèng kª n−íc ngoµi - International statistics

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản