Giải thích thuật ngữ về nông nghiệp

Chia sẻ: Pham Tung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:137

0
326
lượt xem
91
download

Giải thích thuật ngữ về nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp gồm giá trị sản phẩm (kể cả sản phẩm dở dang) trồng trọt, chăn nuôi giá trị dịch vụ phục vụ trồng trọt và chăn nuôi, giá trị các hoạt động săn bắt, thuần dưỡng thú và những dịch vụ có liên quan đến hoạt động này. Cây lâu năm là loại cây trồng sinh trưởng và cho sản phẩm trong nhiều năm, bao gồm cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su...), cây ăn quả (cam, chanh, nhãn...), cây dược liệu lâu năm (quế, đỗ trọng...)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải thích thuật ngữ về nông nghiệp

 1. N«ng, L©m nghiÖp vµ Thuû s¶n Agriculture, Forestry and Fishing BiÓu Trang Table Page 86 Sè hîp t¸c x· ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of cooperatives by province 213 87 Sè hîp t¸c x· n¨m 2008 ph©n theo ngµnh ho¹t ®éng vµ ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of cooperatives in 2008 by kinds of activity and province 215 88 Sè trang tr¹i ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of farms by province 218 89 Sè trang tr¹i n¨m 2008 ph©n theo ngµnh ho¹t ®éng vµ ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of farms in 2008 by kinds of activity and by province 220 90 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo ngµnh ho¹t ®éng Gross output of agriculture at current prices by kinds of activity 223 91 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo ngµnh ho¹t ®éng Gross output of agriculture at constant 1994 prices by kinds of activity 224 92 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo ®Þa ph−¬ng Gross output of agriculture at constant 1994 prices by province 225 93 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh trång trät theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo nhãm c©y Gross output of cultivation at constant 1994 prices by crop group 227 94 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngµnh ch¨n nu«i theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo nhãm vËt nu«i vµ lo¹i s¶n phÈm 228 Gross output of livestock at constant 1994 prices by animal group and product 95 DiÖn tÝch c¸c lo¹i c©y trång ph©n theo nhãm c©y Planted area of crops by crop group 229 96 DiÖn tÝch vµ s¶n l−îng l−¬ng thùc cã h¹t Planted area and production of cereals 230 97 DiÖn tÝch c©y l−¬ng thùc cã h¹t ph©n theo ®Þa ph−¬ng Planted area of cereals by province 231 98 S¶n l−îng l−¬ng thùc cã h¹t ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of cereals by province 233 99 L−¬ng thùc cã h¹t b×nh qu©n ®Çu ng−êi ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of cereals per capita by province 235 100 DiÖn tÝch vµ s¶n l−îng lóa c¶ n¨m Planted area and production of paddy 237 101 DiÖn tÝch lóa c¶ n¨m ph©n theo ®Þa ph−¬ng Planted area of paddy by province 238 102 N¨ng suÊt lóa c¶ n¨m ph©n theo ®Þa ph−¬ng 240 Yield of paddy by province N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing 201
 2. 103 S¶n l−îng lóa c¶ n¨m ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of paddy by province 242 104 DiÖn tÝch lóa ®«ng xu©n ph©n theo ®Þa ph−¬ng Planted area of spring paddy by province 244 105 N¨ng suÊt lóa ®«ng xu©n ph©n theo ®Þa ph−¬ng Yield of spring paddy by province 246 106 S¶n l−îng lóa ®«ng xu©n ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of spring paddy by province 248 107 DiÖn tÝch lóa hÌ thu ph©n theo ®Þa ph−¬ng Planted area of autumn paddy by province 250 108 N¨ng suÊt lóa hÌ thu ph©n theo ®Þa ph−¬ng Yield of autumn paddy by province 251 109 S¶n l−îng lóa hÌ thu ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of autumn paddy by province 252 110 DiÖn tÝch lóa mïa ph©n theo ®Þa ph−¬ng Planted area of winter paddy by province 253 111 N¨ng suÊt lóa mïa ph©n theo ®Þa ph−¬ng Yield of winter paddy by province 255 112 S¶n l−îng lóa mïa ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of winter paddy by province 257 113 DiÖn tÝch ng« ph©n theo ®Þa ph−¬ng Planted area of maize by province 259 114 N¨ng suÊt ng« ph©n theo ®Þa ph−¬ng Yield of maize by province 261 115 S¶n l−îng ng« ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of maize by province 263 116 DiÖn tÝch khoai lang ph©n theo ®Þa ph−¬ng Planted area of sweet potatoes by province 265 117 S¶n l−îng khoai lang ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of sweet potatoes by province 267 118 DiÖn tÝch s¾n ph©n theo ®Þa ph−¬ng Planted area of cassava by province 269 119 S¶n l−îng s¾n ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of cassava by province 271 120 DiÖn tÝch mét sè c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m Planted area of some annual industrial crops 273 121 N¨ng suÊt mét sè c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m Yield of some annual industrial crops 274 122 S¶n l−îng mét sè c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m Production of some annual industrial crops 275 202 N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing
 3. 123 DiÖn tÝch mÝa ph©n theo ®Þa ph−¬ng Planted area of sugar-cane by province 276 124 S¶n l−îng mÝa ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of sugar-cane by province 278 125 DiÖn tÝch l¹c ph©n theo ®Þa ph−¬ng Planted area of peanut by province 280 126 S¶n l−îng l¹c ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of peanut by province 282 127 DiÖn tÝch ®Ëu t−¬ng ph©n theo ®Þa ph−¬ng Planted area of soya-bean by province 284 128 S¶n l−îng ®Ëu t−¬ng ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of soya-bean by province 285 129 DiÖn tÝch gieo trång mét sè c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m Planted area of some perennial industrial crops 286 130 DiÖn tÝch thu ho¹ch mét sè c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m Harvested area of some perennial industrial crops 287 131 S¶n l−îng mét sè c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m Production of some perennial industrial crops 288 132 Sè l−îng gia sóc vµ gia cÇm Livestock population 289 133 Sè l−îng tr©u ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of buffaloes by province 290 134 Sè l−îng bß ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of cattles by province 292 135 Sè l−îng lîn ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of pigs by province 294 136 Sè l−îng gia cÇm ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of poultry by province 296 137 S¶n l−îng s¶n phÈm ch¨n nu«i chñ yÕu Main products of livestock 298 138 HiÖn tr¹ng rõng ®Õn 31/12/2008 ph©n theo ®Þa ph−¬ng Area of forest as of 31 December 2008 by province 299 139 DiÖn tÝch rõng trång tËp trung Area of concentrated planted forest 302 140 DiÖn tÝch rõng trång tËp trung ph©n theo ®Þa ph−¬ng Area of concentrated planted forest by province 303 141 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt l©m nghiÖp theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo ngµnh ho¹t ®éng Gross output of forestry at current prices by kinds of activity 305 142 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt l©m nghiÖp theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo ngµnh ho¹t ®éng Gross output of forestry at constant 1994 prices by kinds of activity 306 N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing 203
 4. 143 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt l©m nghiÖp theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo ®Þa ph−¬ng Gross output of forestry at constant 1994 prices by province 307 144 S¶n l−îng gç khai th¸c ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of wood by province 309 145 DiÖn tÝch rõng bÞ ch¸y ph©n theo ®Þa ph−¬ng Area of fired forest by province 311 146 DiÖn tÝch rõng bÞ chÆt ph¸ ph©n theo ®Þa ph−¬ng Area of destroyed forest by province 313 147 DiÖn tÝch mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n Area of water surface for the aquaculture 315 148 DiÖn tÝch mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n ph©n theo ®Þa ph−¬ng Area of water surface for the aquaculture by province 316 149 Sè tµu ®¸nh b¾t h¶i s¶n xa bê ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of offshore fishing vessels by province 318 150 Tæng c«ng suÊt c¸c tµu ®¸nh b¾t h¶i s¶n xa bê ph©n theo ®Þa ph−¬ng Total capacity of offshore fishing vessels by province 319 151 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt thuû s¶n theo gi¸ thùc tÕ ph©n theo ngµnh ho¹t ®éng Gross output of fishing at current prices by kinds of activity 320 152 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt thuû s¶n theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo ngµnh ho¹t ®éng Gross output of fishing at constant 1994 prices by kinds of activity 321 153 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt thñy s¶n theo gi¸ so s¸nh 1994 ph©n theo ®Þa ph−¬ng Gross output of fishing at constant 1994 prices by province 322 154 S¶n l−îng thuû s¶n - Production of fishery 324 155 S¶n l−îng thñy s¶n ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of fishery by province 325 156 S¶n l−îng thuû s¶n khai th¸c ph©n theo ngµnh ho¹t ®éng Production of fishery caught by kinds of activity 327 157 S¶n l−îng thñy s¶n khai th¸c ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of fishery caught by province 328 158 S¶n l−îng c¸ biÓn khai th¸c ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of caught sea fish by province 330 159 S¶n l−îng thuû s¶n nu«i trång ph©n theo lo¹i thuû s¶n Production of aquaculture by kinds of aquatic product 331 160 S¶n l−îng thñy s¶n nu«i trång ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of aquaculture by province 332 161 S¶n l−îng c¸ nu«i ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of aquaculture fish by province 334 162 S¶n l−îng t«m nu«i ph©n theo ®Þa ph−¬ng Production of aquaculture shrimp by province 336 204 N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing
 5. Gi¶I thÝch thuËt ng÷, néi dung vμ ph−¬ng ph¸p tÝnh mét sè chØ tiªu thèng kª n«ng, l©m nghiÖp vμ thuû s¶n N«ng nghiÖp Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngμnh n«ng nghiÖp gåm gi¸ trÞ s¶n phÈm (kÓ c¶ s¶n phÈm dë dang) trång trät, ch¨n nu«i, gi¸ trÞ dÞch vô phôc vô trång trät vμ ch¨n nu«i, gi¸ trÞ c¸c ho¹t ®éng s¨n b¾t, thuÇn d−ìng thó vμ nh÷ng dÞch vô cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nμy. C©y l©u n¨m lμ lo¹i c©y trång sinh tr−ëng vμ cho s¶n phÈm trong nhiÒu n¨m, bao gåm c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m (chÌ, cμ phª, cao su...), c©y ¨n qu¶ (cam, chanh, nh·n...), c©y d−îc liÖu l©u n¨m (quÕ, ®ç träng...). C©y hμng n¨m lμ lo¹i c©y trång cã thêi gian sinh tr−ëng vμ tån t¹i kh«ng qu¸ mét n¨m, bao gåm c©y l−¬ng thùc cã h¹t (lóa, ng«, kª, mú...), c©y c«ng nghiÖp hμng n¨m (mÝa, cãi, ®ay...), c©y d−îc liÖu hμng n¨m, c©y thùc phÈm vμ c©y rau ®Ëu. S¶n l−îng c©y n«ng nghiÖp gåm toμn bé khèi l−îng s¶n phÈm chÝnh cña mét lo¹i c©y hoÆc mét nhãm c©y n«ng nghiÖp thu ®−îc trong mét vô s¶n xuÊt hoÆc trong mét n¨m cña mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hoÆc cña mét vïng, mét khu vùc ®Þa lý. N¨ng suÊt c©y n«ng nghiÖp lμ s¶n phÈm chÝnh cña mét lo¹i c©y hoÆc mét nhãm c©y n«ng nghiÖp thùc tÕ ®· thu ®−îc trong mét vô s¶n xuÊt hoÆc trong mét n¨m tÝnh b×nh qu©n trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch. • §èi víi c©y hμng n¨m cã hai lo¹i n¨ng suÊt: S¶n l−îng thu ho¹ch N¨ng suÊt gieo trång = DiÖn tÝch gieo trång S¶n l−îng thu ho¹ch N¨ng suÊt thu ho¹ch = DiÖn tÝch thu ho¹ch §èi víi c©y l©u n¨m cã hai lo¹i n¨ng suÊt: • S¶n l−îng thu ho¹ch trªn diÖn tÝch cho s¶n phÈm N¨ng suÊt cho = s¶n phÈm Toµn bé diÖn tÝch cho s¶n phÈm N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing 205
 6. S¶n l−îng thu ®−îc trªn diÖn tÝch thu ho¹ch N¨ng suÊt = thu ho¹ch DiÖn tÝch thu ho¹ch DiÖn tÝch thu ho¹ch lμ chØ tiªu ph¶n ¸nh diÖn tÝch cña mét lo¹i c©y hoÆc mét nhãm c©y n«ng nghiÖp trong n¨m cho s¶n l−îng ®¹t Ýt nhÊt 10% møc thu ho¹ch cña n¨m b×nh th−êng. §èi víi c©y hμng n¨m, diÖn tÝch thu ho¹ch b»ng diÖn tÝch gieo trång trõ diÖn tÝch mÊt tr¾ng. §èi víi c©y l©u n¨m, diÖn tÝch thu ho¹ch b»ng diÖn tÝch cho s¶n phÈm trõ diÖn tÝch mÊt tr¾ng. S¶n l−îng l−¬ng thùc cã h¹t gåm s¶n l−îng lóa, ng« vμ c¸c lo¹i c©y l−¬ng thùc cã h¹t kh¸c nh− kª, m× m¹ch, cao l−¬ng,... ®−îc s¶n xuÊt ra trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. ChØ tiªu nμy kh«ng bao gåm s¶n l−îng c¸c lo¹i c©y chÊt bét cã cñ. S¶n l−îng lóa (cßn gäi lμ s¶n l−îng ®æ bå) lμ s¶n l−îng lóa kh« s¹ch cña tÊt c¶ c¸c vô s¶n xuÊt trong n¨m. S¶n l−îng lóa n¨m nμo tÝnh cho n¨m ®ã vμ kh«ng bao gåm phÇn hao hôt trong qu¸ tr×nh thu ho¹ch, vËn chuyÓn vμ c¸c hao hôt kh¸c (chuét ph¸, r¬i v·i ngoμi ®ång, h− háng tr−íc khi nhËp kho,...). S¶n l−îng ng« lμ s¶n l−îng ng« h¹t kh« s¹ch ®· thu ho¹ch trong n¨m. S¶n l−îng c©y chÊt bét cã cñ gåm s¶n l−îng s¾n, khoai lang, khoai mì, khoai sä, khoai n−íc, dong giÒng vμ c¸c lo¹i c©y chÊt bét cã cñ kh¸c s¶n xuÊt ra trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Theo th«ng lÖ quèc tÕ, c©y chÊt bét cã cñ kh«ng xÕp vμo nhãm c©y l−¬ng thùc nªn s¶n l−îng cña c¸c lo¹i c©y nμy kh«ng quy ®æi ra thãc ®Ó tÝnh chung vμo s¶n l−îng l−¬ng thùc cã h¹t nh− c¸ch tÝnh cña ViÖt Nam tr−íc n¨m 2000. Tõ n¨m 2001 thèng kª n«ng nghiÖp ViÖt Nam còng ®· tÝnh theo chuÈn mùc quèc tÕ vμ kh«ng sö dông chØ tiªu s¶n l−îng l−¬ng thùc quy thãc nh− tr−íc ®©y. Tæng sè tr©u, bß lμ sè tr©u, bß hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm ®iÒu tra (gåm c¶ tr©u, bß míi sinh 24 giê tr−íc thêi ®iÓm ®iÒu tra). Tæng sè lîn lμ sè lîn hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm ®iÒu tra, gåm lîn thÞt, lîn n¸i vμ ®ùc gièng (kh«ng kÓ lîn s÷a). Tæng sè gia cÇm lμ sè gμ, vÞt, ngan, ngçng t¹i thêi ®iÓm ®iÒu tra. 206 N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing
 7. L©m NghiÖp Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngμnh l©m nghiÖp gåm gi¸ trÞ trång míi, nu«i d−ìng, ch¨m sãc, tu bæ, khoanh nu«i, c¶i t¹o rõng, gi¸ trÞ l©m s¶n khai th¸c, gi¸ trÞ c©y vμ h¹t gièng, gi¸ trÞ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ rõng vμ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô l©m nghiÖp kh¸c thùc hiÖn trong kú, gi¸ trÞ nh÷ng s¶n phÈm dë dang trong nu«i trång rõng. Rõng tù nhiªn lμ rõng kh«ng do con ng−êi trång, bao gåm rõng s¶n xuÊt, rõng phßng hé vμ rõng ®Æc dông ®¹t 1 hoÆc c¶ 2 tiªu chuÈn sau: (1) Rõng cã tr÷ l−îng gç b×nh qu©n tõ 25m3 trë lªn trªn 1 ha; (2) Rõng cã ®é t¸n che > 0,3 (tæng diÖn tÝch t¸n c©y > 30% diÖn tÝch rõng ®ã). DiÖn tÝch rõng trång lμ diÖn tÝch ®Êt ®· ®−îc trång rõng kÓ c¶ diÖn tÝch ®· thμnh rõng vμ diÖn tÝch míi trång. S¶n l−îng gç khai th¸c gåm gç trßn, gç nguyªn liÖu giÊy, gç tËn dông, gç trô má, gç lμm v¸n Ðp, gç lμm tμu thuyÒn,... khai th¸c tõ rõng trång, rõng tù nhiªn vμ tõ c©y l©m nghiÖp trång ph©n t¸n. DiÖn tÝch rõng bÞ ch¸y lμ diÖn tÝch rõng tù nhiªn vμ rõng trång bÞ ch¸y kh«ng cßn kh¶ n¨ng kh«i phôc. ChØ tiªu nμy kh«ng bao gåm diÖn tÝch rõng lau l¸ch vμ diÖn tÝch rõng kh«ng cã gi¸ trÞ kinh tÕ bÞ ch¸y. DiÖn tÝch rõng bÞ ph¸ lμ diÖn tÝch rõng tù nhiªn vμ rõng trång bÞ chÆt ph¸ ®Ó lμm n−¬ng rÉy, lÊy l©m s¶n, thæ s¶n hoÆc chuyÓn ®æi c¸c môc ®Ých kh¸c mμ kh«ng ®−îc c¬ quan qu¶n lý cã thÈm quyÒn cho phÐp. Thuû s¶n Gi¸ trÞ s¶n xuÊt ngμnh thuû s¶n gåm gi¸ trÞ h¶i s¶n khai th¸c; gi¸ trÞ thuû s¶n khai th¸c tù nhiªn trªn s«ng, suèi, hå, ®Çm, ruéng n−íc; gi¸ trÞ s¶n phÈm thñy s¶n nu«i trång; gi¸ trÞ s¬ chÕ thñy s¶n; gi¸ trÞ −¬m nh©n gièng thñy s¶n vμ gi¸ trÞ nh÷ng s¶n phÈm thñy s¶n dë dang. DiÖn tÝch mÆt n−íc nu«i trång thñy s¶n lμ diÖn tÝch ®· ®−îc sö dông cho ho¹t ®éng nu«i trång thuû s¶n, tÝnh c¶ diÖn tÝch bê bao; ®èi víi diÖn tÝch −¬m, nu«i gièng thñy s¶n th× bao gåm c¶ nh÷ng diÖn tÝch phô trî cÇn thiÕt nh− ao l¾ng läc, ao x¶. ChØ tiªu nμy kh«ng bao gåm diÖn tÝch ®Êt cã mÆt n−íc chuyªn dïng vμo viÖc kh¸c nh−ng ®−îc tËn dông nu«i trång thuû s¶n nh− hå thuû lîi, thuû ®iÖn. N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing 207
 8. S¶n l−îng thñy s¶n lμ khèi l−îng s¶n phÈm cña mét lo¹i hoÆc mét nhãm c¸c lo¹i thñy s¶n thu ®−îc trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh, bao gåm: s¶n l−îng thuû s¶n khai th¸c, s¶n l−îng thuû s¶n nu«i trång. S¶n l−îng thñy s¶n khai th¸c gåm s¶n l−îng h¶i s¶n khai th¸c vμ s¶n • l−îng thñy s¶n khai th¸c tù nhiªn trªn c¸c s«ng, suèi, hå, ®Çm, ruéng n−íc,... S¶n l−îng thuû s¶n nu«i trång gåm tÊt c¶ s¶n l−îng c¸c lo¹i thñy s¶n • thu ®−îc nhê kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña nghÒ nu«i trång thuû s¶n t¹o ra. 208 N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing
 9. Explanation of terminology, content and Methodology of some statistical indicators on agriculture, forestry and fishing Agriculture Gross output of agriculture refers to the value of farming and breeding products (including unfinished products) and services and value of such activities as hunting, taming and related services. Perennial plants are those growing and giving products in many years, including perennial industrial plants (tea, coffee, rubber etc), fruit plants (orange, lemon, longan, etc), and perennial medical plants (cinnamon, etc). Annual plants are those growing only within a year, including grain plants (rice, maize, millet, wheat, etc), annual industrial plants (sugar- cane, rush, etc), annual medical plants, and vegetables. Production of agricultural crops is an indicator reflecting the total primary products of a certain agricultural crop or group of crops harvested in a season or an agricultural year by a production unit or a region. Yield of agricultural crops refers to main product per one area unit of a certain agricultural crop or group of crops harvested in a season or an agricultural year on average planted area. • There are two kinds of yield of annual crops: Harvested production Sown yield = Sown area Harvested production Harvested yield = Harvested area • Two kinds of yield of perennial crops are: Harvested production from productive area Yield in = productive area Total productive area N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing 209
 10. Harvested production from harvested area Harvested yield = Total harvested area Production of cereals is an indicator referring to total output of paddy, maize, and others such as wheat, millet, kaoliang, etc. produced in a given time, excluding production of root crops. Harvested area refers to the total sown/planted area of a particular crop or group of crops in a reference season, from which the crop is gathered at least 10% of yield of ordinary season. For annual crops, harvested area is equal sown area minus non-harvested area; for perennial crops, it is equal the area in productive age minus non-harvested area. Production of paddy is the dry clean paddy output of all crops in year. Output of a year is the harvest of the crop within the year, excluding loss during harvest, transport, and threshing, etc. (destroyed by mice, loss in fields, ruined before storing). Production of maize is the output of dry clean maize harvested in year. Production of root crops refers to the yield of cassava, sweet potatoes, winged yam, taro, edible canna, and other root crops produced in a given time. According to the international classification, root crops are not classified into food crop group. Therefore, its production is not converted into paddy equivalently to add to production of grain crops as Vietnamese method applied upto the year 2000. Since 2001, Vietnamese statistic of agriculture has followed international standards so the indicator "food production equivalent to paddy" has not been applied any more. Total cattle and buffaloes is the existing number of cattles and buffaloes at the enumeration time (including the newly born cattle 24 hours before the survey). Total pigs is the existing number of pigs at the enumeration time, including pigs for pork, sow, and male pigs for seed (excluding sucking pigs). Total poultry is number of chickens, ducks, perching ducks and goose at the enumeration time. 210 N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing
 11. Forestry Gross output of forestry includes value of such activities as newly growing, cultivating, fertilizing, improving, localized cultivating of forests, value of exploited forest products, value of plants and seeds, value of forest protection and other forestal services in a given period, and value of unfinished products of forest cultivation. Natural forest is the one not planted by people, including production forest, protective forest and specially utilized forest. It must satisfy one or two standards: (1) Forest with the average wood reserve from 25 m3 to 1 ha and over; (2) Coverage of the forest > 0.3 (total area of coverage > 30% of the area of the forest). Area of planted forest includes area with the forest and new afforestation. Production of wood includes round wood; wood for making paper, ship, boats and wood for making other products acquired from planted forest, natural forest and from separate planted trees. Area of fired forests refers to fired natural and planted forests which are unable to recover, excluding area of cane-brake, reed forests and eco-worthless forest area burnt. Area of destroyed forests refers to the area of natural and planted forests destroyed for agriculture production, and for wood and other forestry products without permission of the authorities. Fishing Gross output of fishing refers to value of exploited sea products, and aquatic products exploited naturally in rivers, ponds, lagoons, and water fields; value of roughly processed, cultivated and multiplicated seaproducts and value of unfinished seaproducts. Area of water surface for the aquaculture refers to total area of water surface for aquaculture, including edge area, supplement area for breeding and hatchary area such as filtering ponds and letting out ponds. Area of aquaculture, however, excludes specializing water surface area such as of irrigation and hydroelectric lakes but still use for aquaculture. N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing 211
 12. Production of fishery refers to total production volume of one or a group of aquatic apecies harvested or caught in a given period, comprising production of fishery caught and production of aquaculture: • Production of fishery caught includes production of catches from the sea, and from rivers, streams, lagoons, or ponds. •Production of aquaculture includes all aquatic production from aquaculture. 212 N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing
 13. 86 Sè hîp t¸c x∙ ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of cooperatives by province HTX - Cooperative S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 6411 7879 8068 7237 7677 7592 C¶ N¦íC - WHOLE COUNTRY §ång b»ng s«ng Hång - Red River Delta 3143 3584 3575 3444 3485 3487 Hµ Néi 284 303 307 281 285 832 Hµ T©y 503 521 522 535 538 VÜnh Phóc 275 281 292 278 282 281 B¾c Ninh 511 536 550 495 503 513 Qu¶ng Ninh 133 153 157 132 140 132 H¶i D−¬ng 376 375 336 339 338 340 H¶i Phßng 179 180 179 172 174 171 H−ng Yªn 156 166 167 164 169 167 Th¸i B×nh 14 326 319 319 319 319 Hµ Nam 155 158 160 160 160 160 Nam §Þnh 307 328 328 317 317 316 Ninh B×nh 250 257 258 252 260 256 Trung du vμ miÒn nói phÝa B¾c Northern midlands and mountain areas 624 815 873 700 735 725 Hµ Giang 130 81 100 30 31 32 Cao B»ng 3 2 3 4 B¾c K¹n 3 3 1 2 2 Tuyªn Quang 7 131 129 129 137 147 Lµo Cai 12 20 22 22 23 19 Yªn B¸i 50 71 62 37 40 46 Th¸i Nguyªn 65 110 115 83 83 83 L¹ng S¬n 5 16 17 19 22 24 B¾c Giang 143 164 134 134 134 Phó Thä 135 108 108 113 113 100 §iÖn Biªn 5 21 18 21 35 4 Lai Ch©u 3 5 6 6 9 S¬n La 106 42 42 39 44 22 Hßa B×nh 107 82 85 67 76 68 B¾c Trung Bé vμ duyªn h¶i miÒn Trung North Central area and central coastal area 2070 2470 2512 2277 2314 2262 Thanh Hãa 274 450 498 455 448 453 NghÖ An 346 382 374 360 358 352 Hµ TÜnh 143 203 229 148 181 178 Qu¶ng B×nh 121 147 143 131 127 122 Qu¶ng TrÞ 244 300 295 267 283 270 Thõa Thiªn - HuÕ 136 178 163 158 158 158 N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing 213
 14. 86 (TiÕp theo) Sè hîp t¸c x∙ ph©n theo ®Þa ph−¬ng (Cont.) Number of cooperatives by province HTX - Cooperative S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 §µ N½ng 25 21 22 23 24 24 Qu¶ng Nam 133 111 121 101 101 104 Qu¶ng Ng·i 138 174 177 171 176 171 B×nh §Þnh 214 196 196 194 186 184 Phó Yªn 110 121 123 108 108 95 Kh¸nh Hßa 68 74 74 69 71 65 Ninh ThuËn 29 39 18 28 35 31 B×nh ThuËn 89 74 79 64 58 55 T©y Nguyªn - Central Highlands 105 162 193 138 197 230 Kon Tum 10 10 12 9 10 7 Gia Lai 30 54 57 46 50 49 §¾k L¾k 44 61 44 60 60 45 §¾k N«ng 19 23 11 48 90 L©m §ång 20 35 40 28 29 24 §«ng Nam Bé - South East 63 150 157 111 171 135 B×nh Ph−íc 14 36 32 12 29 20 T©y Ninh 13 35 36 16 41 21 B×nh D−¬ng 11 17 17 17 18 12 §ång Nai 5 42 47 42 45 47 Bµ RÞa - Vòng Tµu 3 3 7 9 20 20 TP. Hå ChÝ Minh 17 17 18 15 18 15 §ång b»ng s«ng Cöu Long - Mekong River Delta 406 698 758 567 775 753 Long An 11 6 10 4 8 11 TiÒn Giang 35 24 19 8 16 19 BÕn Tre 6 13 22 23 21 24 Trµ Vinh 21 40 29 12 20 18 VÜnh Long 0 12 14 8 19 21 §ång Th¸p 28 124 140 128 141 144 An Giang 80 111 112 96 99 94 Kiªn Giang 37 56 63 47 69 38 CÇn Th¬ 33 48 38 48 45 93 HËu Giang 88 103 102 111 119 Sãc Tr¨ng 95 142 143 41 149 149 B¹c Liªu 46 46 52 53 42 Cµ Mau 3 9 8 21 29 214 N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing
 15. 87 Sè hîp t¸c x∙ n¨m 2008 ph©n theo ngµnh ho¹t ®éng vµ ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of cooperatives in 2008 by kinds of activity and province HTX - Cooperative Tæng sè Trong ®ã - Of which Total Hîp t¸c x· Hîp t¸c x· n«ng nghiÖp thñy s¶n Agricultural Fishing cooperative cooperative 7592 7277 273 C¶ N¦íC - WHOLE COUNTRY §ång b»ng s«ng Hång - Red River Delta 3487 3451 34 Hµ Néi 832 829 3 VÜnh Phóc 281 281 B¾c Ninh 513 506 6 Qu¶ng Ninh 132 127 4 H¶i D−¬ng 340 332 8 H¶i Phßng 171 164 7 H−ng Yªn 167 167 Th¸i B×nh 319 318 1 Hµ Nam 160 160 Nam §Þnh 316 312 4 Ninh B×nh 256 255 1 Trung du vμ miÒn nói phÝa B¾c Northern midlands and mountain areas 725 647 63 Hµ Giang 32 22 8 Cao B»ng 4 1 3 B¾c K¹n 2 2 Tuyªn Quang 147 142 5 Lµo Cai 19 17 1 Yªn B¸i 46 40 2 Th¸i Nguyªn 83 83 L¹ng S¬n 24 15 4 B¾c Giang 134 107 26 Phó Thä 100 96 3 N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing 215
 16. 87 (TiÕp theo) Sè hîp t¸c x∙ n¨m 2008 ph©n theo ngµnh ho¹t ®éng vµ ph©n theo ®Þa ph−¬ng (Cont.) Number of cooperatives in 2008 by kinds of activity and province HTX - Cooperative Tæng sè Trong ®ã - Of which Total Hîp t¸c x· Hîp t¸c x· thñy s¶n n«ng nghiÖp Fishing Agricultural cooperative cooperative §iÖn Biªn 35 28 7 Lai Ch©u 9 5 3 S¬n La 22 21 1 Hßa B×nh 68 68 B¾c Trung Bé vμ duyªn h¶i miÒn Trung North Central area and central coastal area 2262 2198 49 Thanh Hãa 453 438 13 NghÖ An 352 350 2 Hµ TÜnh 178 155 14 Qu¶ng B×nh 122 121 1 Qu¶ng TrÞ 270 268 2 Thõa Thiªn - HuÕ 158 156 2 §µ N½ng 24 23 Qu¶ng Nam 104 102 Qu¶ng Ng·i 171 169 2 B×nh §Þnh 184 184 Phó Yªn 95 92 3 Kh¸nh Hßa 65 57 8 Ninh ThuËn 31 30 1 B×nh ThuËn 55 53 1 T©y Nguyªn - Central Highlands 230 219 4 Kon Tum 7 6 1 Gia Lai 49 46 3 §¾k L¾k 60 55 §¾k N«ng 90 88 L©m §ång 24 24 216 N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing
 17. 87 (TiÕp theo) Sè hîp t¸c x∙ n¨m 2008 ph©n theo ngµnh ho¹t ®éng vµ ph©n theo ®Þa ph−¬ng (Cont.) Number of cooperatives in 2008 by kinds of activity and province HTX - Cooperative Tæng sè Trong ®ã - Of which Total Hîp t¸c x· Hîp t¸c x· n«ng nghiÖp thñy s¶n Agricultural Fishing cooperative cooperative §«ng Nam Bé - South East 135 116 19 B×nh Ph−íc 20 20 T©y Ninh 21 21 B×nh D−¬ng 12 11 1 §ång Nai 47 38 9 Bµ RÞa - Vòng Tµu 20 12 8 TP. Hå ChÝ Minh 15 14 1 §ång b»ng s«ng Cöu Long - Mekong River Delta 753 646 104 Long An 11 11 TiÒn Giang 19 17 2 BÕn Tre 24 12 12 Trµ Vinh 18 11 7 VÜnh Long 21 21 §ång Th¸p 144 140 4 An Giang 94 91 3 Kiªn Giang 38 36 1 CÇn Th¬ 45 35 10 HËu Giang 119 112 5 Sãc Tr¨ng 149 120 29 B¹c Liªu 42 24 18 Cµ Mau 29 16 13 N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing 217
 18. 88 Sè trang tr¹i ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of farms by province Trang tr¹i - Farm S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 57069 110832 114362 113699 116222 120699 C¶ N¦íC - WHOLE COUNTRY §ång b»ng s«ng Hång - Red River Delta 2214 9350 10960 15222 16085 17318 Hµ Néi 203 466 462 491 490 2511 Hµ T©y 88 596 844 1574 1782 VÜnh Phóc 115 482 525 686 832 946 B¾c Ninh 43 1501 1757 1788 1859 1962 Qu¶ng Ninh 568 1219 1323 1378 1352 1440 H¶i D−¬ng 126 489 619 717 927 1179 H¶i Phßng 243 889 1043 1418 1474 1631 H−ng Yªn 14 1535 1105 2186 2264 2402 Th¸i B×nh 155 543 1182 2875 2920 2989 Hµ Nam 19 298 273 547 558 572 Nam §Þnh 261 761 1134 927 997 963 Ninh B×nh 379 571 693 635 630 723 Trung du vμ miÒn nói phÝa B¾c Northern midlands and mountain areas 2507 4165 4545 3850 3835 4423 Hµ Giang 172 162 173 154 158 169 Cao B»ng 18 58 54 55 57 57 B¾c K¹n 1 21 24 21 40 10 Tuyªn Quang 77 83 99 77 54 54 Lµo Cai 6 122 129 213 257 253 Yªn B¸i 695 928 1030 319 319 307 Th¸i Nguyªn 320 661 662 587 584 638 L¹ng S¬n 5 127 126 27 31 26 B¾c Giang 752 1146 1364 1406 1324 1785 Phó Thä 179 457 489 470 470 555 §iÖn Biªn 139 113 127 138 152 94 Lai Ch©u 12 25 116 116 120 S¬n La 94 126 120 92 89 111 Hßa B×nh 94 123 137 186 198 186 B¾c Trung Bé vμ duyªn h¶i miÒn Trung North Central area and central coastal area 8527 15873 16788 17378 18015 18202 Thanh Hãa 1874 2882 3359 3384 3655 3687 NghÖ An 1336 853 1072 954 979 1133 Hµ TÜnh 280 277 340 403 447 478 Qu¶ng B×nh 318 714 700 796 849 943 Qu¶ng TrÞ 256 668 746 741 957 911 Thõa Thiªn - HuÕ 20 488 489 478 482 497 218 N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing
 19. 88 (TiÕp theo) Sè trang tr¹i ph©n theo ®Þa ph−¬ng (Cont.) Number of farms by province Trang tr¹i - Farm S¬ bé 2000 2004 2005 2006 2007 Prel. 2008 §µ N½ng 36 252 260 327 328 328 Qu¶ng Nam 305 798 916 933 917 994 Qu¶ng Ng·i 43 349 353 322 337 363 B×nh §Þnh 595 913 1124 993 1019 1019 Phó Yªn 1293 2613 2701 2735 2750 2661 Kh¸nh Hßa 850 2011 1784 2498 2449 2430 Ninh ThuËn 407 1172 1048 930 930 756 B×nh ThuËn 914 1883 1896 1884 1916 2002 T©y Nguyªn - Central Highlands 3589 9450 9623 8730 9240 9481 Kon Tum 255 350 373 417 473 528 Gia Lai 1200 2090 2107 2128 2144 2194 §¾k L¾k 1240 1391 802 1235 1198 1418 §¾k N«ng 3886 3774 4592 4591 4664 L©m §ång 716 1884 1978 791 797 897 §«ng Nam Bé - South East 8265 15866 15864 14077 14024 13792 B×nh Ph−íc 3111 5568 5527 4438 4458 4468 T©y Ninh 1512 2250 2371 2053 2056 2086 B×nh D−¬ng 1459 1928 1913 1876 1852 1747 §ång Nai 1243 3117 3118 3240 3187 3387 Bµ RÞa - Vòng Tµu 811 959 967 658 658 691 TP. Hå ChÝ Minh 129 2044 1968 1812 1813 1413 §ång b»ng s«ng Cöu Long - Mekong River Delta 31967 56128 56582 54442 55023 57483 Long An 8905 7721 7691 2994 2992 3336 TiÒn Giang 420 1360 1989 2213 2440 2995 BÕn Tre 813 3206 3308 3479 3516 3777 Trµ Vinh 2546 2584 2601 2328 2290 VÜnh Long 163 345 371 361 379 405 §ång Th¸p 147 4729 4687 4319 4537 4619 An Giang 8313 8349 8403 6180 6180 7464 Kiªn Giang 1343 6523 6876 9060 9286 9269 CÇn Th¬ 22 35 305 309 315 6 HËu Giang 48 45 51 51 51 Sãc Tr¨ng 2246 4757 4757 6186 6317 6442 B¹c Liªu 6111 13176 12386 13336 13281 13014 Cµ Mau 3500 3346 3450 3357 3407 3506 N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing 219
 20. 89 Sè trang tr¹i n¨m 2008 ph©n theo ngµnh ho¹t ®éng vµ ph©n theo ®Þa ph−¬ng Number of farms in 2008 by kinds of activity and province Trang tr¹i - Farm Trong ®ã - Of which Tæng sè Trang tr¹i Trang tr¹i Trang tr¹i Total Trang tr¹i trång c©y ch¨n nu«i nu«i trång trång c©y l©u n¨m Livestock thuû s¶n hµng n¨m Fishing Perennial Annual farm farm crop farm crop farm 120699 34361 24215 17635 34989 C¶ N¦íC - WHOLE COUNTRY §ång b»ng s«ng Hång - Red River Delta 17318 343 773 8103 4427 Hµ Néi 2511 61 93 1063 607 VÜnh Phóc 946 6 53 271 148 B¾c Ninh 1962 6 1 1319 239 Qu¶ng Ninh 1440 141 59 837 H¶i D−¬ng 1179 2 66 385 138 H¶i Phßng 1631 43 11 609 745 H−ng Yªn 2402 58 215 1358 233 Th¸i B×nh 2989 33 9 2351 469 Hµ Nam 572 52 3 183 180 Nam §Þnh 963 29 1 304 629 Ninh B×nh 723 53 180 201 202 Trung du vμ miÒn nói phÝa B¾c Northern midlands and mountain areas 4423 175 1155 1119 393 Hµ Giang 169 130 7 13 Cao B»ng 57 38 4 4 B¾c K¹n 10 3 1 Tuyªn Quang 54 3 15 5 5 Lµo Cai 253 39 32 24 2 Yªn B¸i 307 5 30 33 10 Th¸i Nguyªn 638 9 53 234 22 L¹ng S¬n 26 13 3 B¾c Giang 1785 1 757 529 177 Phó Thä 555 10 52 71 134 220 N«ng, L©m nghiÖp vµ Thñy s¶n - Agriculture, Forestry and Fishing

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản