intTypePromotion=1
ADSENSE

Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ và Giải thưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:213

39
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, và với mong muốn giới thiệu một cách hệ thống về hai giải thưởng cao quý này, tác giả tiếp tục xuất bản tài liệu Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ với sự bố sung, cập nhật các công trình, cụm công trình được trao Giải thưởng đợt 5. Phần 1 Tài liệu gồm 2 chương đầu với nội dung: Các công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 và đợt 2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ và Giải thưởng Hồ Chí Minh: Phần 1

BOÄ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ<br /> <br /> giaûi thöôûng hoà chí minh<br /> vaø giaûi thöôûng nhaø nöôùc<br /> veà Khoa hoïc vaø Coâng ngheä<br /> <br /> NHAØ XUAÁT BAÛN KHOA HOÏC VAØ KYÕ THUAÄT<br /> <br /> Haø Noäi - 2017<br /> <br /> CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG<br /> <br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM<br /> <br /> TỔNG BIÊN TẬP<br /> Đặng Ngọc Bảo<br /> BAN BIÊN TẬP<br /> Nguyễn Thị Hải Hằng<br /> Nguyễn Thị Hương Giang<br /> Phạm Thị Minh Nguyệt<br /> Vũ Văn Hưng<br /> Cao Thị Thu Hằng<br /> Ninh Văn Diện<br /> Chu Anh Trà<br /> Phí Công Thường<br /> Lê Tuấn Hải<br /> <br /> Địa chỉ: Số 113 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội<br /> Tel: 04.39436793; Fax: 04.39436794<br /> Email: khcnvn@most.gov.vn<br /> Website: khoahocvacongnghevietnam.com.vn<br /> <br /> Lôøi noùi ñaàu<br /> Nhaèm ñoäng vieân, khích leä nhöõng ngöôøi laøm nghieân cöùu khoa hoïc, coâng ngheä coáng<br /> hieán ngaøy caøng nhieàu hôn cho söï nghieäp xaây döïng vaø baûo veä Toå quoác, naêm 1985 Hoäi<br /> ñoàng Nhaø nöôùc ñaõ ban haønh Phaùp leänh quy ñònh Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh vaø Giaûi thöôûng<br /> Nhaø nöôùc. Sau ñoù, Quoác hoäi ñaõ ban haønh Luaät Thi ñua, khen thöôûng naêm 2003; Thuû<br /> töôùng Chính phuû ban haønh Quyeát ñònh soá 33/2005/QÑ-TTg; Boä tröôûng Boä Khoa hoïc vaø<br /> Coâng ngheä ban haønh Thoâng tö soá 14/2010/TT-BKHCN; Chính phuû ban haønh Nghò ñònh<br /> soá 78/2014/NÑ-CP. Thöïc hieän caùc vaên baûn phaùp luaät treân, töø naêm 1996 ñeán nay Nhaø<br /> nöôùc ñaõ toå chöùc 5 ñôït xeùt vaø trao taëng Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh vaø Giaûi thöôûng Nhaø nöôùc<br /> cho caùc coâng trình, cuïm coâng trình khoa hoïc vaø coâng ngheä: ñôït 1 - naêm 1996 coù 33 coâng<br /> trình, cuïm coâng trình ñöôïc taëng Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh; ñôït 2 - naêm 2000 coù 92 coâng<br /> trình, cuïm coâng trình ñöôïc taëng Giaûi thöôûng (goàm 21 Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh vaø 71 Giaûi<br /> thöôûng Nhaø nöôùc); ñôït 3 - naêm 2005 coù 55 coâng trình, cuïm coâng trình ñöôïc taëng Giaûi<br /> thöôûng (13 Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh vaø 42 Giaûi thöôûng Nhaø nöôùc); ñôït 4 - naêm 2012 coù<br /> 36 coâng trình, cuïm coâng trình ñöôïc taëng Giaûi thöôûng (15 Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh vaø 21<br /> Giaûi thöôûng Nhaø nöôùc); ñôït 5 - naêm 2017 coù 18 coâng trình, cuïm coâng trình ñöôïc taëng Giaûi<br /> thöôûng (11 Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh vaø 7 Giaûi thöôûng Nhaø nöôùc).<br /> Treân cô sôû hoà sô xeùt taëng Giaûi thöôûng vaø keá thöøa nguoàn tö lieäu ñaõ coù, naêm 2012, Boä<br /> Khoa hoïc vaø Coâng ngheä (Taïp chí Khoa hoïc vaø Coâng ngheä Vieät Nam) ñaõ xuaát baûn cuoán<br /> saùch "Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh, Giaûi thöôûng Nhaø nöôùc veà khoa hoïc vaø coâng ngheä (1996<br /> - 2010)" giôùi thieäu veà caùc coâng trình, cuïm coâng trình ñaõ ñöôïc trao Giaûi thöôûng trong 4 ñôït<br /> ñaàu tieân, ñöôïc dö luaän ñaùnh giaù cao.<br /> Keá thöøa, phaùt huy nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc, vaø vôùi mong muoán giôùi thieäu moät caùch<br /> heä thoáng veà hai Giaûi thöôûng cao quyù naøy, chuùng toâi tieáp tuïc xuaát baûn cuoán saùch "Giaûi<br /> thöôûng Hoà Chí Minh vaø Giaûi thöôûng Nhaø nöôùc veà khoa hoïc vaø coâng ngheä" vôùi söï boå<br /> sung, caäp nhaät caùc coâng trình, cuïm coâng trình ñöôïc trao Giaûi thöôûng ñôït 5. Hy voïng cuoán<br /> saùch naøy seõ giuùp ñoäc giaû tieáp caän ñeán töøng coâng trình, cuïm coâng trình ñaõ ñöôïc trao Giaûi<br /> thöôûng, cuõng nhö coù ñöôïc caùi nhìn toång quan, mang tính heä thoáng veà thaønh töïu ñænh cao<br /> cuûa hoaït ñoäng khoa hoïc vaø coâng ngheä ôû nöôùc ta keå töø ngaøy thaønh laäp nöôùc Vieät Nam<br /> daân chuû coäng hoøa.<br /> Cuoán saùch goàm Phaàn môû ñaàu vaø 5 chöông:<br /> Phaàn môû ñaàu: Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh, Giaûi thöôûng Nhaø nöôùc veà khoa hoïc vaø<br /> coâng ngheä - Cô sôû phaùp lyù vaø caùc ñôït phong taëng.<br /> Chöông I: Caùc coâng trình, cuïm coâng trình khoa hoïc vaø coâng ngheä ñöôïc taëng<br /> Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh ñôït 1.<br /> Chöông II: Caùc coâng trình, cuïm coâng trình khoa hoïc vaø coâng ngheä ñöôïc taëng<br /> Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh vaø Giaûi thöôûng Nhaø nöôùc ñôït 2.<br /> Chöông Iii: Caùc coâng trình, cuïm coâng trình khoa hoïc vaø coâng ngheä ñöôïc taëng<br /> Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh vaø Giaûi thöôûng Nhaø nöôùc ñôït 3.<br /> Chöông IV: Caùc coâng trình, cuïm coâng trình khoa hoïc vaø coâng ngheä ñöôïc taëng<br /> Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh vaø Giaûi thöôûng Nhaø nöôùc ñôït 4.<br /> Chöông V: Caùc coâng trình, cuïm coâng trình khoa hoïc vaø coâng ngheä ñöôïc taëng<br /> Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh vaø Giaûi thöôûng Nhaø nöôùc ñôït 5.<br /> Trong quaù trình xuaát baûn, chaéc khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Chuùng toâi mong<br /> nhaän ñöôïc söï thoâng caûm vaø nhöõng yù kieán ñoùng goùp cho cuoán saùch naøy.<br /> ban bieân taäp<br /> <br /> giaûi thöôûng hoà chí minh,<br /> giaûi thöôûng nhaø nöôùc<br /> veà khoa hoïc vaø coâng ngheä cô sôû phaùp lyù vaø caùc ñôït phong taëng<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2