giám sát nền móng trong xây dựng, chương 12

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
285
lượt xem
169
download

giám sát nền móng trong xây dựng, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi thiết kế và thi công hó đào (sâu hơn 2 mét) trong khu đã xây dựng (ở gần hoặc phía dưới công trình đã có) cần chú ý các tình hình sau đây: Lún và biến dạng của nhà ở gần hố đào; Sự sụt lở thành hố do không chống đỡ hoặc thiết kế biện pháp thi công không đúng; Các giải pháp thường áp dụng trong trường hợp nói trên là:Đóng tường bằng bản thép để ngăn ngừa biến dạng nhà bên cạnh hoặc để bảo vệ thành hố đào hoặc tường trong đất. Gia cố nền...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giám sát nền móng trong xây dựng, chương 12

  1. Chương 12 : Thi c«ng hè ®µo Khi thiÕt kÕ vµ thi c«ng hã ®µo (s©u h¬n 2 mÐt) trong khu ®· x©y dùng (ë gÇn hoÆc phÝa d-íi c«ng tr×nh ®· cã) cÇn chó ý c¸c t×nh h×nh sau ®©y:  Lón vµ biÕn d¹ng cña nhµ ë gÇn hè ®µo;  Sù sôt lë thµnh hè do kh«ng chèng ®ì hoÆc thiÕt kÕ biÖn ph¸p thi c«ng kh«ng ®óng; C¸c gi¶i ph¸p th-êng ¸p dông trong tr-êng hîp nãi trªn lµ:  §ãng t-êng b»ng b¶n thÐp ®Ó ng¨n ngõa biÕn d¹ng nhµ bªn c¹nh hoÆc ®Ó b¶o vÖ thµnh hè ®µo hoÆc t-êng trong ®Êt.  Gia cè nÒn ®Êt b»ng silicat hoÆc xim¨ng, hay cäc xim¨ng ®Êt, cäc bª t«ng;  Dïng neo ®Ó gi÷ thµnh, b¶o vÖ hè mãng. ViÖc lùa chän biÖn ph¸p nµo trong sè nãi trªn lµ phô thuéc vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n, ®é s©u hè mãng vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ph-¬ng kh¸c. Ngoµi c¸c biÖn ph¸p thi c«ng nãi trªn, khi nµo trong ®Êt yÕu cã mùc n-íc ngÇm cao ng-êi thiÕt kÕ vµ thi c«ng cßn ph¶i chó ý ®Õn c«ng t¸c quan tr¾c ®Þa kü thuËt quanh hè ®µo vµ c¶ c«ng tr×nh l©n cËn, mµ ë ®©y chñ yÕu lµ:  §Æt èng ®o theo dâi ®éng th¸i mùc n-íc ngÇm (cã hoÆc kh«ng cã biÖn ph¸p h¹ mùc n-íc ngÇm). §iÒu nµy nãi kü trong môc 4 cña TCXD 79:1980;  §Æt èng ®o sù thay ®æi ¸p lùc n-íc lç rçng ®Ó phßng ngõa thµnh hè mãng bÞ tr-ît;  §Æt èng ®o chuyÓn vÞ ngang (inclinomet) ®Ó kiÓm so¸t sù biÕn d¹ng cña ®Êt quanh hè mãng vµ cña b¶n th©n thµnh cõ (cäc v¸n thÐp, cäc cõ, t-êng bª t«ng...); cã khi ph¶i ®o néi lùc trong c¸c thanh chèng;  §Æt mèc ®o lón vµ nøt cña phÇn c«ng tr×nh bªn c¹nh tiÕp gi¸p víi hè mãng. ViÖc quan tr¾c ®Þa kü thuËt nãi trªn (geotechnical instrumentation) th-êng do ®¬n vÞ chuyªn m«n thùc hiÖn. Trªn c¬ së quan tr¾c ®ã sÏ chØ
  2. ®¹o, ®iÒu khiÓn qu¸ tr×nh ®µo hè mãng cho an toµn vµ kh«ng g©y sù cè. Nh÷ng sù cè th-êng gÆp trong thi c«ng ®µo mãng ®-îc tr×nh bµy trªn h×nh (5.1). Tuú theo tÝnh chÊt ®Êt, ®é s©u cña hè mãng vµ vÞ trÝ mùc n-íc ngÇm mµ v¸ch hè mãng lµ nghiªng hay th¼ng ®øng. Trong ®Êt Ýt Èm cho phÐp hè ®µo cã v¸ch th¼ng ®øng, kh«ng cÇn chèng ®ì nÕu thêi gian ®µo hë nµy kh«ng kÐo dµi vµ khi kh«ng cã c«ng tr×nh ë gÇn hoÆc kh«ng gÇn hè mãng t-¬ng lai, theo qui ®Þnh sau:  §Êt hßn lín, sái s¹n, ¸ c¸t dÎo... kh«ng s©u qu¸ 1m;  ¸ c¸t cøng, ¸ c¸t vµ sÐt dÎo mÒm... kh«ng s©u qu¸ 1,25m;  ¸ sÐt vµ sÐt dÎo cøng... kh«ng s©u qu¸ 1,5m;  ¸ sÐt vµ sÐt nöa cøng.. kh«ng s©u qu¸ 2m;  ¸ sÐt vµ sÐt cøng.. kh«ng s©u qu¸ 3m. Trong nh÷ng hè mãng cã ®é s©u bÐ h¬n 5m cã thÓ theo c¸c gi¶i ph¸p chèng ®ì tr×nh bµy ë h×nh 5.2 nÕu ®Þa ®iÓm kh«ng cho phÐp ®µo cã m¸i nghiªng, cßn khi cho phÐp ®µo cã m¸i nghiªng th× cã thÓ theo b¶ng 5.1 d-íi ®©y: B¶ng 5.1. §é dèc lín nhÊt cña v¸ch hè mãng §Êt §é dèc lín nhÊt v¸ch hè mãng (cao/ngang) ë ®é s©u, mÐt ®Õn 1,5 3 5 §Êt ®¾p 1: 0,67 1:1 1: 1,25 §Êt c¸t, sái, ®Êt Èm (kh«ng b·o hoµ) 1: 0,5 1:1 1:1 §Êt sÐt: - ¸ c¸t 1: 0,25 1: 0,67 1: 0,85 - ¸ sÐt 1: 0 1: 0,25 1: 0,5 - SÐt 1: 0 1: 0,5 1: 0,5 Ngoµi ph-¬ng ph¸p chèng gi÷ thµnh hè mãng b»ng cäc b¶n thÐp (hiÖn nay cã lo¹i b»ng nhùa cèt thuû tinh) nh- nhiÒu ng-êi biÕt, ng-êi ta cßn dïng cäc xim¨ng ®Êt hoÆc cäc bª t«ng cèt cøng ®Ó chèng gi÷ thµnh hè mãng (h×nh 5.3) vµ ®Ó gi÷ æn ®Þnh cho hµng cäc cõ (1 hoÆc nhiÒu hµng)) ph¶i chèng ®ì b»ng c¸c thanh chèng bªn trong hoÆc neo gi÷ ra xung quanh theo tr×nh tù ®µo s©u dÇn vµo ®Êt. Neo cäc/t-êng cõ hay
  3. c¸c c«ng tr×nh chÞu nhæ/lËt kh¸c lµ mét c«ng nghÖ riªng, rÊt ®a d¹ng (thiÕt bÞ, cÊu t¹o) ®-îc nhiÒu c«ng ty næi tiÕng trªn thÕ giíi thùc hiÖn (5.4). Mét biÕn t-íng kh¸c cña cäc xim¨ng/bª t«ng khi dïng ®Ó b¶o vÖ hè mãng s©u vµ lµm lu«n chøc n¨ng mãng cña c«ng tr×nh bªn trªn, hiÖn nay th-êng dïng ph-¬ng ph¸p t-êng trong ®Êt ®æ bª t«ng t¹i chç hoÆc l¾p vµo hµo ®µo b»ng c¸c m¶ng t-êng ®óc s½n (h×nh 5.5). Yªu cÇu cña c«ng nghÖ ®µo vµ ph-¬ng ph¸p gi÷ thµnh b»ng dung dÞch bentonite còng t-¬ng tù nh- ®· tr×nh bµy ë phÇn cäc khoan nhåi, khi cÇn ph¶i t×m hiÒu s©u h¬n vÒ c«ng nghÖ t-êng trong ®Êt nµy (mét sè c«ng ty n-íc ngoµi ®· thi c«ng tÇng hÇm nhµ cao tÇng ë thµnh phè Hå ChÝ Minh). C¸c ph-¬ng ph¸p chèng gi÷ thµnh hè mãng nãi trªn cã ph¹m vi ¸p dông cña nã (b¶ng 5.2).
  4. B¶ng 5.2. Ph¹m vi ¸p dông cã hiÖu qu¶ c¸c ph-¬ng ph¸p ®µo mãng s©u (kinh nghiÖm cña Ucraine) DiÖn §é s©u (m) víi ph-¬ng ph¸p x©y dùng §iÒu kiÖn nÒn tÝch ®Ò nghÞ ®Êt c«ng Hè ®µo hë GiÕng ch×m ë T-êng tr×nh ®Õn ®é s©u ®é s©u h¬n trong ®Êt (m2) ë ®é s©u h¬n C¸t, ®é Èm tù 75 5 5,5 5 nhiªn 450 6,5 8,5 6,5 1250 11,5 16 11,5 ¸ sÐt ë ®é Èm tù 75 5 6 5 nhiªn 450 6 10 6 1250 13 8,5 13 C¸t b·o hoµ n-íc 75 5 5 5 450 5 5 5 1250 7 10 7 ¸ sÐt b·o hoµ 75 5,5 6 5,5 n-íc 450 9 11,5 9 1250 17 20 17 Còng nªn thÊy r»ng hiÖn nay, víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, trong ®Êt sÐt mÒm hoÆc nÒn ®ång nhÊt, ng-êi ta ®· thi c«ng t-êng trong ®Êt s©u ®Õn 30- 40m hoÆc h¬n. Tuy vËy còng cÇn thÊy r»ng, ph-¬ng ph¸p nµy kh«ng thÝch dông trong c¸c tr-êng hîp sau ®©y:  §Êt hßn lín, cã nhiÒu hang hèc gi÷a c¸c t¶ng ®¸ kh«ng ®-îc lÊp nhÐt b»ng ®Êt h¹t nhá, do ®ã dung dÞch sÐt sÏ ch¶y mÊt vµo trong ®Êt vµ hè ®µo kh«ng thÓ thµnh c«ng ®-îc;  NÒn cac-t¬ cã nhiÒu hang hèc lín vµ dung dÞch sÐt bÞ ch¶y mÊt vµ do ®ã trªn ®¸y trªn hè kh«ng ë cïng ®é s©u cÇn thiÕt vµ ®iÒu ®ã dÉn ®Õn ph¸ ho¹i nhanh chãng thµnh hè mãng;
  5.  Bïn nh·o, ®Æc biÖt lµ khi lo¹i bïn nµy n»m ngay trªn mÆt ®Êt;  §Êt ®¾p trªn vïng míi san nÒn hay vïng ®Êt cò gåm nhiÒu vËt cøng b»ng thÐp nh- ®-êng ray, dÇm hoÆc lµ chç giao nhau cña c¸c lo¹i c«ng tr×nh ngÇm vµ l-íi kü thuËt mµ viÖc di chuyÓn chóng kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc;  §¸ t¶ng cøng nÕu chóng lín h¬n 150-200mm. C-êng ®é nÐn cña bª t«ng dïng cho t-êng trong ®Êt ®æ t¹i chç (theo GOST 4798-68) lµ 250-300 cßn cho t-êng ®óc s½n: m¸c 300. §¸y b»ng bª t«ng cèt thÐp m¸c 200-250. Khi t-êng trong ®Êt cã chøc n¨ng chèng thÊm th× tuú thuéc vµo gradient thuû lùc (5-10, 10-12 vµ h¬n 12) mµ dïng bª t«ng cã m¸c chèng thÊm t-¬ng øng B6, B8 vµ B12. Khi kh«ng cã sè liÖu thÝ nghiÖm, trong thiÕt kÕ s¬ bé cã thÓ dïng m¸c bª t«ng chÕ t¹o tõ xim¨ng poocl¨ng nh- ë b¶ng 5.3. B¶ng 5.3. M¸c bª t«ng dïng cho x©y dùng t-êng trong ®Êt M¸c bª t«ng Theo c-êng ®é nÐn Theo chèng thÊm M200 B6 M350 B8 M300 B12 ViÖc kiÓm tra chÊt l-îng bª t«ng cña t-êng thùc hiÖn theo nh÷ng ph-¬ng ph¸p dïng trong thi c«ng cäc khoan nhåi, ë ®©y thªm chØ tiªu lµ tÝnh chèng thÊm n-íc, ®Æc biÖt lµ ë c¸c mèi nèi/m¹ch ngõng thi c«ng.
Đồng bộ tài khoản