giám sát nền móng trong xây dựng, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
191
lượt xem
123
download

giám sát nền móng trong xây dựng, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để kiểm tra chất lượng và phát hiện khuyết tật trong bê tông móng, người ta sử dụng nguồn đồng vị Cs-137 (hoặc Cr-60) để khảo sát đặc trưng cơ bản của vật liệu. Khi truyền qua bê tông, cường độ bức xạ bị giảm yếu do sự hấp thụ của bê tông. Về lý thuyết đã chứng minh được: mật độ bê tông thay đổi phụ thuộc tuyến tính với logarit của cường độ bức xạ I thu nhận theo phương trình:n = A + B ln I Trong đó: A, B được xác định trên mẫu chuẩn trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giám sát nền móng trong xây dựng, chương 6

  1. Chương 6: Ph-¬ng ph¸p ®ång vÞ phãng x¹ (tia gamma) §Ó kiÓm tra chÊt l-îng vµ ph¸t hiÖn khuyÕt tËt trong bª t«ng mãng, ng-êi ta sö dông nguån ®ång vÞ Cs-137 (hoÆc Cr-60) ®Ó kh¶o s¸t ®Æc tr-ng c¬ b¶n cña vËt liÖu. Khi truyÒn qua bª t«ng, c-êng ®é bøc x¹ bÞ gi¶m yÕu do sù hÊp thô cña bª t«ng. VÒ lý thuyÕt ®· chøng minh ®-îc: mËt ®é bª t«ng thay ®æi phô thuéc tuyÕn tÝnh víi logarit cña c-êng ®é bøc x¹ I thu nhËn theo ph-¬ng tr×nh:  = A + B ln I Trong ®ã: A, B ®-îc x¸c ®Þnh trªn mÉu chuÈn trong phßng thÝ nghiÖm phô thuéc vµo c-êng ®é bøc x¹ ban ®Çu Io, chiÒu dµy cña mãng d, hÖ sè suy gi¶m  vµ mét sè tham sè kh¸c. Khi chiÒu dµy d kh«ng ®æi th× viÖc x¸c ®Þnh  chØ hoµn toµn phô thuéc vµo sè l-îng tia phãng x¹ ph¸t vµ thu. Tõ mËt ®é  vµ sù ph©n bè cña nã sÏ x¸c ®Þnh ®-îc c¸c khuyÕt tËt vµ ®é ®ång nhÊt cña bª t«ng cäc mãng. (3) Ph-¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá (PIT) Ph-¬ng ph¸p thö b»ng biÕn d¹ng nhá dùa trªn nguyªn lý ph¶n x¹ khi trë kh¸ng thay ®æi, cña sãng øng suÊt truyÒn däc theo th©n cäc, g©y ra bëi t¸c ®éng cña lùc xung t¹i ®Çu cäc. Nguyªn lý c«ng t¸c cña thiÕt bÞ dïng trong ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc tr×nh bµy vÒ nguyªn t¾c ë h×nh 7.20 víi tr×nh tù thùc hiÖn chñ yÕu nh- sau: - Dïng bóa tay cã l¾p bé c¶m biÕn lùc, ®ãng lªn ®Çu cäc; - Ghi l¹i h×nh sãng lùc xung lµm ®iÒu kiÖn biªn; Lùc c¶n ë mÆt bªn cña cäc m« pháng theo luËt t¾t dÇn tuyÕn tÝnh, lùc c¶n ë mòi cäc m« pháng theo lß xo vµ bé phËn t¾t dÇn. Dïng c¸c tham sè gi¶ ®Þnh cña ®Êt ®Ó tÝnh b»ng ph-¬ng ph¸p lÆp vµ ®iÒu chØnh trë kh¸ng ®Ó sao cho h×nh sãng tÝnh to¸n t-¬ng ®èi
  2. khíp víi h×nh sãng ®o ®-îc tõ thùc tÕ, tõ ®ã ph¸n ®o¸n vÞ trÝ vµ ®é lín khuyÕt tËt. Ngoµi ph-¬ng ph¸p biÕn d¹ng nhá PIT theo tr-êng ph¸i cña Mü, ë ViÖn c¬ häc ViÖt Nam cã hÖ thèng thiÕt bÞ MIMP-15 kiÓm tra chÊt l-îng cäc theo nguyªn lý trë kh¸ng c¬ häc (MIM) cña ng-êi Ph¸p theo tiªu chuÈn Ph¸p NF 160-94. (4). Ph-¬ng ph¸p biÕn d¹ng lín (PDA) Ph-¬ng ph¸p thö b»ng biÕn d¹ng lín (theo m« h×nh E.A. Smith hoÆc theo Case) lµ ph-¬ng ph¸p ®o sãng cña lùc ë ®Çu cäc vµ sãng vËn tèc (tÝch ph©n gia tèc) råi tiÕn hµnh ph©n tÝch thêi gian thùc ®èi víi h×nh sãng (b»ng c¸c tÝnh lÆp) dùa trªn lý thuyÕt truyÒn sãng øng suÊt trong thanh cøng vµ liªn tôc do lùc va ch¹m däc trôc t¹i ®Çu cäc g©y ra. Nguyªn lý cña ph-¬ng ph¸p nh- tr×nh bµy trªn h×nh 6.21. C¸c ®Çu ®o gia tèc vµ øng suÊt ®-îc g¾n chÆt vµo cäc, c¸c tÝn hiÖu tõ ®Çu ®o ®-îc truyÒn tõ cäc nh- n¨ng l-îng lín nhÊt cña bóa, øng suÊt kÐo nÐn lín nhÊt cña cäc, søc chÞu t¶i Case-Goble, hÖ sè ®é nguyªn vÑn.. ®-îc quan s¸t trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm trªn hÖ thèng m¸y ph©n tÝch vµ hiÓn thÞ. C¸c sè liÖu hiÖn tr-êng ®-îc ph©n tÝch b»ng ch-¬ng tr×nh CAPWAP (hoÆc Case) nh»m x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i tæng céng cña cäc, søc chèng ma s¸t cña ®Êt ë mÆt bªn vµ ë mòi cäc cïng mét sè th«ng tin kh¸c vÒ c«ng nghÖ ®ãng vµ chÊt l-îng cäc. KÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l-îng cäc b»ng ph-¬ng ph¸p biÕn d¹ng lín ®-îc xö lý b»ng phÇn mÒm chuyªn dông vµ cã d¹ng nh- tr×nh bµy trªn h×nh 6.22. Cã thÓ ph¸n ®o¸n møc ®é khuyÕt tËt (cã tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh) cña cäc theo hÖ sè hoµn chØnh  (theo b¶ng 7.38). B¶ng 6.38. Ph¸n ®o¸n møc ®é khuyÕt tËt cña th©n cäc HÖ sè  1,0 0,8-1,0 0,6-0,8  0,6
  3. Møc ®é khuyÕt tËt Hoµn chØnh Tæn thÊt Ýt Ph¸ háng Nøt gÉy Nh- ®· l-u ý trªn ®©y, c¸c ph-¬ng ph¸p kiÓm tra kh«ng ph¸ háng võa nªu cã nh÷ng h¹n chÕ cña nã. Do ®ã ®Ó cã ®é tin cËy cao h¬n trong viÖc x¸c ®Þnh c¸c khuyÕt tËt cña cäc th-êng ph¶i dïng kh«ng Ýt h¬n hai ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó cïng kiÓm tra vµ x¸c nhËn, kh«ng véi tin vµo mét ph-¬ng ph¸p nµo khi cã nhiÒu nghi ngê vÒ kÕt qu¶. Cã thÓ ®Ó kh¼ng ®Þnh, ph¶i dïng c¸c ph-¬ng ph¸p trùc gi¸c tuy tèn kÐm vµ cång kÒnh nh- khoan lÊy mÉu hoÆc ®µo khi ®iÒu kiÖn cho phÐp. Trong b¶ng 7.39 vµ 7.40 tãm t¾t nªu mét sè -u vµ nh-îc ®iÓm còng nh- ph¹m vi ¸p dông cña c¸c ph-¬ng ph¸p kiÓm tra nãi trªn. B¶ng 6.39. C¸c ph-¬ng ph¸p truyÒn qua trùc tiÕp (tia gamma hoÆc siªu ©m) P Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra b»ng ph¸p b»ng siªu ©m truyÒn qua gamma truyÒn qua ¦ khuyÕt Nguyªn t¾c -§o sãng siªu ©m truyÒn -§o sè phãng x¹ gi÷a c¸c vµ ®iÒu qua c¸c èng ®Æt s½n èng ®Æt s½n hoÆc c¸c lç kiÖn ¸p hoÆc c¸c lç khoan lÊy khoan lÊy mÉu. dông mÉu. -Nguån phãng x¹ vµ ®Çu thu -C¸c dao ®éng ®-îc ®Ó trong c¸c èng gÇn nhau
  4. truyÒn tõ mét èng kh¸c hoÆc ®èi diÖn nhau cã ®æ ®Çy cïng cao ®é ®Ó ®o thêi n-íc. Vïng mËt ®é thÊp sÏ gian ®Õn vµ biªn ®é dao lµm t¨ng photon trªn ®Çu ®o. ®éng ¦u ®iÓm -T-¬ng ®èi nhanh -T-¬ng ®èi nhanh -X¸c ®Þnh ®-îc khuyÕt -X¸c ®Þnh ®-îc khuyÕt tËt tËt gi÷a c¸c èng kh¸ gi÷a c¸c èng kh¸ chuÈn chuÈn -Kh«ng bÞ h¹n chÕ ®é s©u -Kh«ng bÞ h¹n chÕ ®é -Xem kÕt qu¶ ngay trªn mµn s©u h×nh -Xem kÕt qu¶ ngay trªn mµn h×nh Nh-îc -Ph¶i ®Æt tr-íc c¸c èng -Ph¶i ®Æt tr-íc c¸c èng hoÆc ®iÓm hoÆc ph¶i khoan lç ph¶i khoan lç -Khã x¸c ®Þnh ®-îc -Cã thÓ g©y nhiÔm phãng x¹ khuyÕt tËt ë gÇn mÆt bªn -Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a cña cäc c¸c èng lµ 80cm. øng dông -KiÓm tra ®ång chÊt cña -KiÓm tra ®ång chÊt cña bª bª t«ng hoÆc x¸c ®Þnh t«ng hoÆc x¸c ®Þnh bÊt kú bÊt kú khuyÕt tËt nµo khuyÕt tËt nµo trong th©n cäc trong cäc B¶ng 6.40. C¸c ph-¬ng ph¸p thö ®éng bÒ mÆt (PIT, MIM, PDA) Ph-¬ng ph¸p thö ®éng Ph-¬ng ph¸p thö ®éng biÕn P.ph¸p biÕn d¹ng nhá (gâ - PIT, d¹ng lín (PDA) ¦ khuyÕt MIM) Nguyªn - §o thêi gian truyÒn - §o vËn tèc vµ biÕn d¹ng ®Çu t¾c vµ sãng däc trong bª t«ng. cäc. ®iÒu kiÖn - Dïng bóa gâ vµo ®Çu - Dïng bóa r¬i tù do trªn ®Çu ¸p dông cäc truyÒn sãng nÐn ®i cäc ®Ó g©y ra chuyÓn dÞch cäc xuèng gÆp mòi cäc hoÆc vµo trong ®Êt bÊt kú khuyÕt tËt nµo sÏ - Dïng lý thuyÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n x¹ l¹i bÒ mÆt. truyÒn sãng ®Ó ph©n tÝch
  5. - ViÖc ph©n tÝch sÏ tiÕn hµnh sau ¦u ®iÓm - Kh«ng cÇn ch«n èng -Kh«ng cÇn ch«n èng tr-íc tr-íc -ThiÕt bÞ gän nhÑ x¸ch tay - ThiÕt bÞ gän nhÑ x¸ch -Nhanh tay - Nhanh Nh-îc -Kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc -Ph¶i cã qu¶ bóa r¬i ®ñ nÆng ®iÓm ®-êng kÝnh cäc vµ g©y va ®Ëp trªn ®Çu cäc -Kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc khoan nhåi c¸c khuyÕt tËt trong ph¹m -ViÖc chuÈn bÞ thö rÊt phøc vi 30cm ë ®Çu cäc hoÆc t¹p vµ ®ßi hái sù cÈn thËn cao. chiÒu dµi lín h¬n 30 lÇn ®-êng kÝnh øng dông -KiÓm tra s¬ bé tÝnh ®ång -X¸c ®Þnh kh¸ chÝnh x¸c vÞ trÝ nhÊt cña bª t«ng vµ x¸c vµ møc ®é khuyÕt tËt trªn th©n ®Þnh s¬ bé khuyÕt tËt cäc. trong th©n cäc -X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc (ph©n bè ma s¸t thµnh bªn+søc chèng ë mòi) -X©y dùng ®-îc biÓu ®å quan hÖ t¶i träng chuyÓn vÞ. 3.3.7. KiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc Søc chÞu t¶i cña cäc lµ th«ng sè quan träng vµ cã ý nghÜa nhÊt ph¶n ¸nh chÊt l-îng cña cäc ®· thi c«ng. ViÖc thö cäc ®Ó x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña nã th-êng lµ c«ng viÖc tèn kÐm vµ kh«ng ph¶i bao giê còng cã thÓ thùc hiÖn ®-îc cho nhiÒu lo¹i cäc t¹i c«ng tr-êng. ThÝ nghiÖm b»ng ph-¬ng ph¸p ®éng khi dïng c¸c c«ng thøc ®éng quen biÕt cña Gerxevanov vµ Hiley lµ ®iÒu mµ nhµ thÇu th-êng ¸p dông l©u nay, chØ cã ®iÒu lµ ®èi víi cäc nhåi ®-êng kÝnh lín, ph-¬ng ph¸p thö ®éng võa nãi tá ra kh«ng tin cËy.
  6. ThÝ nghiÖm b»ng biÕn d¹ng lín PDA tuy lµ mét c«ng cô kh¸ hiÖn ®¹i vµ ®-îc dïng réng r·i ë c¸c n-íc ph¸t triÓn nh-ng còng chØ thÝch hîp cho cäc ®ãng hoÆc cäc nhåi ®-êng kÝnh nhá. (1) Ph-¬ng ph¸p thö cäc b»ng nÐn tÜnh ®-îc xem lµ ph-¬ng ph¸p kinh ®iÓn vµ ®¸ng tin cËy tuy r»ng khi so s¸nh c¸c ph-¬ng ph¸p nÐn tÜnh kh¸c nhau ®· chøng tá r»ng chóng th-êng cho c¸c kÕt qu¶ kh«ng gièng nhau. §iÒu ®ã phô thuéc vµo ph-¬ng ph¸p gia t¶i, quy -íc vÒ ®é lón øng víi t¶i träng giíi h¹n kh¸c nhau vµ c¸ch x¸c ®Þnh søc chÞu t¶i giíi h¹n kh¸c nhau. VËy, ®Ó tr¸nh xÈy ra nghi ngê vµ tranh chÊp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh quy tr×nh thö tÜnh cäc trong ch-¬ng tr×nh kiÓm tra chÊt l-îng cña m×nh trªn c¬ së lùa chän mét trong c¸c tiªu chuÈn nh- TCXD 88-82 (ViÖt Nam, s¾p so¸t xÐt l¹i), ASTM D1142-81 (Mü) hoÆc CP 2004 (Anh). Dïng ®èi träng (qu¶ nÆng, vËt liÖu x©y dùng, bao c¸t) víi hÖ thèng kÝch thuû lùc hoÆc dïng ph-¬ng ph¸p neo víi hÖ thèng kÝch thuû lùc lµ c¸ch th-êng dïng hiÖn nay trong thö tÜnh. Trªn h×nh 6.23 tr×nh bµy hÖ thèng thiÕt bÞ neo cña h·ng BAUER (CHLB) §øc ®Ó thö tÜnh cäc nhåi ®-êng kÝnh 1200mm, dµi 18,50m víi t¶i träng 1700 tÊn ë ®é lón 12,1m t¹i A rËp Xªut. (2) Ph-¬ng ph¸p thö tÜnh cäc cã g¾n thiÕt bÞ ®o lùc vµ chuyÓn vÞ Quanh th©n cäc theo chiÒu s©u, thèng tin thu ®-îc gåm: Lùc Qi, chuyÓn vÞ i ë c¸c ®é s©u kh¸c nhau Li cña cäc. §©y lµ ph-¬ng ph¸p do HiÖp héi thÝ nghiÖm vËt liÖu cña Mü (ASTM) ®Ò nghÞ. S¬ ®å cäc cã g¾n thiÕt bÞ ®o nh- tr×nh bµy trªn h×nh 6.24 vµ quan hÖ Qi vµ i cã thÓ biÓu diÔn: 2 AE i Qi  Q Li Trong ®ã: A, E - lÇn l-ît lµ diÖn tÝch tiÖn diÖn vµ m«dun ®µn håi cña cäc; i - chuyÓn vÞ ®o ®-îc cña cäc ë ®é s©u Li;
  7. Q - cÊp t¶i träng t¸c dông lªn ®Çu cäc. CÊp t¶i träng Q cã thÓ tiÕn hµnh nh- thö tÜnh truyÒn thèng vµ kÕt qu¶ thu ®-îc kh«ng chØ lµ chuyÓn vÞ vµ lùc t¸c dông ë ®Çu cäc mµ chñ yÕu lµ ph©n bè ma s¸t quanh th©n cäc theo chiÒu s©u vµ ph¶n lùc ë mòi cäc, ®iÒu nµy cã ý nghÜa quan träng trong thùc tÕ tÝnh to¸n vµ kiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc. §èi víi cäc ®ãng, thiÕt bÞ ®o ®-îc g¾n trªn mÆt ngoµi cña cäc, cßn ®èi víi cäc nhåi, g¾n thiÕt bÞ tr-íc khi ®æ bª t«ng. Nhê kÕt qu¶ ®o cña ph-¬ng ph¸p nµy cho phÐp x¸c ®Þnh hîp lý chiÒu dµi cña cäc còng nh- viÖc tÝnh lón (tõ ¸p lùc ë mòi cäc) sÏ chÝnh x¸c h¬n so víi c¸c ph-¬ng ph¸p thö truyÒn thèng. (3). Ph-¬ng ph¸p thö hiÖn ®¹i Khi cäc nhåi cã ®-êng kÝnh vµ chiÒu dµi lín víi søc chÞu t¶i hµng ngµn tÊn th× ph-¬ng ph¸p thö tÜnh nãi trªn kh«ng thÓ thùc hiÖn ®-îc. H¬n n÷a khi nh÷ng cäc nµy ë gi÷a s«ng hoÆc ngoµi biÓn th× viÖc chÊt t¶i hoÆc neo lµ ph-¬ng ph¸p kh«ng cã tÝnh kh¶ thi. Do vËy ng-êi ta ®· t×m ph-¬ng ph¸p kh¸c ®Ó thö søc chÞu t¶i cña cäc.  Ph-¬ng ph¸p hép t¶i träng OSTERBERG  Nguyªn lý: Dïng mét (hay nhiÒu) hép t¶i träng OSTERBERG (hép sÏ lµm viÖc nh- kÝch thuû lùc) ®Æt ë mòi khoan cäc nhåi hoÆc ë 2 vÞ trÝ mòi vµ th©n cäc tr-íc khi ®æ bª t«ng th©n cäc (xem h×nh 6.25). Sau khi bª t«ng ®· ®ñ c-êng ®é tiÕn hµnh thö t¶i b»ng b¬m dÇu ®Ó t¹o ¸p lùc trong hép kÝch. Theo nguyªn lý ph¶n lùc, lùc truyÒn xuèng ®Êt ë mòi cäc b»ng lùc truyÒn lªn th©n cäc, ng-îc l¹i víi lùc nµy lµ träng l-îng cäc vµ ma s¸t ®Êt chung quanh. ViÖc thö sÏ ®¹t ®Õn ph¸ ho¹i khi mét trong hai ph¸ ho¹i xÈy ra ë mòi vµ quanh th©n cäc. Dùa theo c¸c thiÕt bÞ ®o chuyÓn vÞ vµ ®o lùc g¾n s½n trong hép OSTERBERG sÏ vÏ ®-îc c¸c biÓu ®å quan hÖ gi÷a lùc t¸c dông vµ chuyÓn vÞ mòi cäc vµ chuyÓn vÞ th©n cäc. Tuú theo tr-êng hîp ph¸ ho¹i cã thÓ thu ®-îc mét trong hai d¹ng biÓu ®å quan hÖ t¶i träng chuyÓn vÞ cã d¹ng gÇn gièng nh- biÓu ®å P-S trong thö tÜnh truyÒn thèng. Ph-¬ng ph¸p nµy phï hîp víi c¸c cäc cã søc chèng cho phÐp ë thµnh bªn
  8. vµ mòi t-¬ng ®-¬ng nhau, nÕu kh«ng, ph¶i -íc tÝnh ®Ó ®Æt hép ¸p lùc t¹i nhiÒu tÇng trong th©n cäc.
Đồng bộ tài khoản