intTypePromotion=3

Giảm tiêu hao xăng cho xe gắn máy bằng phương pháp điều chỉnh chế hòa khí

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
17
lượt xem
1
download

Giảm tiêu hao xăng cho xe gắn máy bằng phương pháp điều chỉnh chế hòa khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo này trình bày ý tưởng và cơ sở khoa học của việc giảm tiêu hao xăng cho xe gắn máy bằng phương pháp điều chỉnh. Đây là giải pháp khả thi, ít tốn kém, cho phép tiết kiệm xăng đến 30%. Bài báo còn đề xuất các thiết bị cần chế tạo để thực hiện gải pháp đã nêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giảm tiêu hao xăng cho xe gắn máy bằng phương pháp điều chỉnh chế hòa khí

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 2/2016<br /> <br /> VAÁN ÑEÀ TRAO ÑOÅI<br /> <br /> GIẢM TIÊU HAO XĂNG CHO XE GẮN MÁY<br /> BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH CHẾ HÒA KHÍ<br /> REDUCE THE GASOLINE CONSUMPTION FOR MOTORCYCLES<br /> BY ADJUSTING CARBURATEUR METHOD<br /> Phùng Minh Lộc1, Đoàn Phước Thọ2<br /> Ngày nhận bài: 15/1/2015; Ngày phản biện thông qua: 27/11/2015; Ngày duyệt đăng: 15/6/2016<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Bài báo này trình bày ý tưởng và cơ sở khoa học của việc giảm tiêu hao xăng cho xe gắn máy bằng<br /> phương pháp điều chỉnh. Đây là giải pháp khả thi, ít tốn kém, cho phép tiết kiệm xăng đến 30%. Bài báo còn<br /> đề xuất các thiết bị cần chế tạo để thực hiện gải pháp đã nêu.<br /> Từ khóa: động cơ xe gắn máy, tiêu hao xăng, giải pháp điều chỉnh<br /> ABSTRACT<br /> This paper presents the idea and the scientific basis of reducing gasoline consumption for motorcycle<br /> by adjusting method. This solution is feasible, inexpensive, allowing saving gasoline to 30%. The paper also<br /> proposes the equipment needed to perform as made above.<br /> Keywords: motorcycle engine, gasoline consumption, adjusted solutions<br /> I. MỞ ĐẦU<br /> Hiện nay ở nước ta có đến 34 triệu xe<br /> máy đang lưu hành, hầu hết đã qua sử dụng<br /> thì đều dùng hệ thống nhiên liệu kiểu cơ khí<br /> (carburateur - bộ chế hòa khí). Sau vài năm,<br /> các bộ phận của bộ chế hòa khí hao mòn, bảo<br /> trì không đúng cách... dẫn đến tiêu hao nhiên<br /> liệu tăng cao, đặc biệt các xe tay ga, 1 lít xăng<br /> chỉ chạy được khoảng 25 - 30 km. Điều này<br /> gây sức ép tài chính cho đại bộ phận người lao<br /> động. Giải pháp điều chỉnh tỷ lệ hòa khí ít tốn<br /> kém tiền bạc và thời gian có khả năng giảm<br /> tiêu hao xăng (đến 30%) được xem là hữu hiệu<br /> cả về kinh tế và xã hội.<br /> <br /> 1, 2<br /> <br /> Khoa Kỹ thuật giao thông - Trường Đại học Nha Trang<br /> <br /> 138 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> II. NỘI DUNG<br /> 1. Cơ sở khoa học của giải pháp<br /> Hệ thống nhiên liệu của động cơ xăng có<br /> chức năng là cung cấp hỗn hợp nhiên liệu không khí (hỗn hợp cháy) cho động cơ hoạt<br /> động với tỷ lệ nhất định. Thành phần của hỗn<br /> hợp cháy thường được đánh giá bằng một đại<br /> lượng có tên là hệ số dư lượng không khí, kí<br /> hiệu là λ.<br /> Phân loại hệ thống chủ yếu căn cứ vào<br /> phương thức điều chỉnh λ.<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 2/2016<br /> <br /> Bảng 1. Phân loại tổng quát hệ thống nhiên liệu động cơ xăng [1]<br /> Tiêu chí phân loại<br /> <br /> Phân loại<br /> <br /> Phương pháp cấp nhiên liệu cho<br /> bộ chế hoà khí<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> Loại cưỡng bức<br /> Loại tự chảy<br /> <br /> Phương pháp cung cấp nhiên liệu<br /> vào động cơ<br /> <br /> •<br /> •<br /> <br /> Loại dùng bộ chế hoà khí<br /> Loại dùng vòi phun<br /> <br /> Hệ số dư lượng không khí được định nghĩa<br /> là tỷ số giữa lượng không khí thực tế đi vào<br /> buồng cháy (L) và lượng không khí lý thuyết<br /> cần thiết để đốt cháy hoàn toàn một đơn vị số<br /> lượng nhiên liệu (Lo) [1].<br /> <br /> Về lý thuyết, hệ số dư lượng không khí λ có<br /> thể biến động trong giới hạn bốc cháy của khí<br /> hỗn hợp, giới hạn bốc cháy dưới là λ = 1.3÷1.4<br /> và giới hạn bốc cháy trên là λ = 0.4÷0.5.<br /> λ = 1: Lượng không khí nạp bằng lượng<br /> không khí lý thuyết, hỗn hợp này gọi là hỗn<br /> hợp lý thuyết hay hỗn hợp hoá định lượng.<br /> λ = 1.05 ÷1.1: Hỗn hợp cháy hơi nhạt,<br /> nhiên liệu bốc cháy gần hết, lượng không khí<br /> dư ít, lúc đó hiệu suất hi đạt giá trị cực đại và<br /> tiêu hao nhiên liệu ge có giá trị nhỏ nhất.<br /> λ > 1.1: Lượng không khí dư nhiều, tốc độ<br /> cháy giảm, quá trình cháy kéo dài sang đường<br /> dãn nở làm cho công suất, hiệu suất giảm.<br /> λ = 0.85÷0.9: Lượng không khí thiếu so<br /> với lượng không khí lý thuyết, tốc độ cháy lớn,<br /> công suất động cơ đạt cực đại.<br /> λ < 0.85: Lượng không khí thiếu so với<br /> lượng không khí lý thuyết khoảng 15÷25%,<br /> nhiên liệu cháy không hết, công suất giảm,<br /> suất tiêu hao nhiên liệu tăng, sinh nhiều muội<br /> than trong buồng cháy, khói đen…<br /> Dưới đây sẽ trình bày ảnh hưởng của<br /> thành phần hỗn hợp cháy đến công suất và<br /> tiêu hao xăng của động cơ<br /> <br /> Hình 1. Ảnh hưởng của λ đến Ne và ge<br /> của động cơ xăng [1]<br /> Hình 1. Giới thiệu dạng điển hình của đường Ne và ge theo đặc<br /> tính điều chỉnh thành phần hỗn hợp cháy của động cơ xăng, tức<br /> là đường cong thể hiện đặc điểm biến thiên của Ne và ge theo λ<br /> khi động cơ chạy ở tốc độ quay không đổi trong điều kiện giữ<br /> nguyên vị trí kim ga. Theo đặc tính điều chỉnh thành phần hỗn<br /> hợp cháy của động cơ xăng, Ne giảm dần theo chiều tăng của λ<br /> do tốc độ cấp nhiệt giảm<br /> <br /> Khi hỗn hợp cháy được làm đậm dần, công<br /> suất của động cơ sẽ tăng và đạt tới trị số cực<br /> đại ứng với λ = λN, tại đó lượng nhiên liệu được<br /> tăng thêm do giảm λ cân bằng với lượng nhiên<br /> liệu cháy không hoàn toàn do thiếu oxy. Nếu<br /> tiếp tục làm đậm hỗn hợp cháy, công suất của<br /> động cơ sẽ giảm do chất lượng quá trình cháy<br /> bị ảnh hưởng, nhiên liệu cháy không hoàn<br /> toàn tăng.<br /> Về phương diện hiệu quả biển đổi năng<br /> lượng, ge sẽ giảm mạnh theo chiều tăng của<br /> λ trong phạm vi λ < 1 do lượng nhiên liệu cháy<br /> không hoàn toàn giảm. Trị số của hệ số dư<br /> lượng không khí ứng với suất tiêu hao nhiên<br /> liệu cực tiểu (λg) tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố<br /> như: Tải, tốc độ quay, giới hạn loãng có ích…<br /> Nếu tiếp tục làm loãng hỗn hợp cháy (λ>λg),<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 139<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> suất tiêu thụ nhiên liệu sẽ tăng do tốc độ cháy<br /> giảm, quá trình cháy không ổn định.<br /> Trong thực tê, tùy theo công dụng và<br /> điều kiện hoạt động của động cơ mà người<br /> ta có thể thực hiện điều chỉnh để công suất<br /> và suất tiêu hao nhiên liệu biến thiên theo<br /> thành phần hòa khí, với giới hạn để đảm bảo<br /> cho động cơ xăng có thể hoạt động ổn định<br /> là: 0,6< λ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản