intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giảm tình trạng dễ bị tổn thương: Một khuôn khổ cho quản lý rủi ro

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

179
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tình trạng dễ bị tổn thương là sự bất lực của hộ gia đình trong việc đối phó với các rủi ro và áp lực kinh tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giảm tình trạng dễ bị tổn thương: Một khuôn khổ cho quản lý rủi ro

  1. Gi m tình tr ng d b t n thương: M t khuôn kh cho qu n lý r i ro Craig Churchill Tháng 11/2003 Chng trình Tài chính Xã h i
  2. nh nghĩa: Tình tr ng d b t n thương là s b t l c c a h gia ình trong vi c i phó v i các r i ro và áp l c kinh t . Chng trình Tài chính Xã h i
  3. M ts nh nghĩa khác • Áp l c kinh t : S gia tăng chi tiêu c a h gia ình có tính ch t ng n h n và ã ư c bi t trư c, mà dòng thu chi ti n m t thông thư ng c a h không chi tr • R i ro ơn l : M t s ki n không d tính trư c x y ra khi n cho m t h gia ình ph i tăng chi phí, hay gi m thu nh p, ho c c hai h u qu trên • R i ro hi p bi n: M t s ki n không d tính trư c x y ra làm cho nhi u h gia ình ng th i ch u t n th t Chng trình Tài chính Xã h i
  4. Cái vòng l n qu n Áp l c kinh t Cư i xin L h i Sinh n H c phí Ti n thuê nhà, i n nư c R i ro ơn l Ch t m au D b t n Nghèo Tai n n M t tài s n thương Kinh doanh th t bát M t vi c làm R i ro h p bi n L tl i H n hán Các th m ho khác Chng trình Tài chính Xã h i
  5. T i sao quan tâm n tình tr ng d b t n thương? • Trách nhi m o c • Ngư i nghèo d b t n thương hơn b i r i ro, và kh năng i phó l i kém hơn • D ch v tài chính vi mô t o thu nh p chưa ngăn ch n tình tr ng d b t n thương • Vi c vay mư n cũng y r i ro • N u ngư i vay d b t n thương thì ngư i cho vay cũng b nh hư ng • N u m i ngư i ư c b o v , h s yên tâm hơn khi ch p nh n r i ro Chng trình Tài chính Xã h i
  6. Ba y u t trong qu n lý r i ro 1. Phòng ch ng 2. Chu n b 3. i phó Chng trình Tài chính Xã h i
  7. Ví d v phòng ch ng r i ro R i ro Chi n lư c phòng ch ng m au • Làm nhà v sinh • Nâng c p ch t lư ng nư c • C i thi n i u ki n dinh dư ng • C i thi n i u ki n v sinh • Tình d c an toàn • Gi m tiêu th rư u, thu c lá và ma tuý Ch t và thương t t do tai n n M t tài s n (tr m c p, ho ho n, lũ l t...) R i ro kinh doanh/m t vi c làm Chng trình Tài chính Xã h i
  8. Ví d v chu n b trư c r i ro • L p k ho ch ngân sách và k ho ch tài chính • Ti t ki m ti n m t V n tài chính • Mua các s n ph m b o hi m • Gi uy tín khi vay tr và t o kh năng ti p c n ngu n tín d ng • Ti t ki m b ng hi n v t: Gia súc, tài s n tiêu dùng, V n v t ch t trang s c, vv. • u tư vào giáo d c cho con cái V n nhân l c • H c nh ng k năng m i • Tham gia nhóm ti t ki m-tín d ng, các h i tương tr V n xã h i • Giúp h hàng, b n bè khi h g p khó khăn Chng trình Tài chính Xã h i
  9. Ví d v bi n pháp i phó v i r i ro Bi n pháp có áp l c nh i u ch nh vi c chi tiêu L p ngân sách gia ình t t hơn Vay nh ng món nh B o hi m chính th c ho c không chính th c S ki n r i ro Bi n pháp có áp l c trung bình ho c áp l c S d ng ti n ti t ki m, bán tài s n gia ình Vay t các ngu n chính th c và không chính th c kinh t a d ng hoá ngu n thu nh p Nh bà con, b n bè giúp Bi n pháp có áp l c l n Bán tài s n kinh doanh Không tr n Chuy n i nơi khác Cho con thôi h c i làm Chng trình Tài chính Xã h i
  10. Phát tri n m t Khuôn kh Qu n lý R i ro 1. Phòng ch ng: i v i m i r i ro ưu tiên có th dùng nh ng chi n lư c phòng ch ng nào? 2. Chu n b : Làm th nào ngư i nghèo có th tích lu v tài chính, v t ch t, nhân l c, và v n xã h i, chu n b trư c r i ro? 3. i phó: Nh ng chi n lư c i phó nào n a có th cho phép qu n lý r i ro? Chng trình Tài chính Xã h i
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2