Gíao án 5 - EM LÀ HỌC SINH LỚP 5

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
191
lượt xem
16
download

Gíao án 5 - EM LÀ HỌC SINH LỚP 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp HS biết: - Vị thế của HS lớp 5 so với các lớp trước. - Bước đầu có kĩ năng nhận thức, kĩ năng đặt mục tiêu. - Vui và tự hào khi là HS lớp 5. Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là HS lớp 5

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 5 - EM LÀ HỌC SINH LỚP 5

  1. Bài 1: EM LÀ H C SINH L P 5 Ti t: 01 & 02 I. M C TIÊU Giúp HS bi t: - V th c a HS l p 5 so v i các l p trư c. - Bư c u có kĩ năng nh n th c, kĩ năng t m c tiêu. - Vui và t hào khi là HS l p 5. Có ý th c h c t p, rèn luy n x ng áng là HS l p 5 II. DÙNG D Y H C - Các bài hát v ch Trư ng em. - Gi y tr ng, bút màu. - Các truy n nói v t m gương HS l p 5 gương m u. III. CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U Ti t 1 HO T NG D Y HO T NG H C
  2. 1. Kh i ng: - HS hát t p th bài Em yêu trư ng em, - C l p hát. nh c và l i: Hoàng Vân. 2. D y bài m i: Ho t ng 1: Quan sát tranh và th o lu n. M c tiêu: Giúp HS th y ư c v th m i c a HS l p 5, th y vui và t hào vì ã là HS l p 5. Cách ti n hành: - GV yêu c u HS quan sát t ng tranh, nh - HS quan sát, th o lu n trong SGK trang 3-4 và th o lu n: và tr l i. + Tranh v gì? + HS l p 5 có gì khác so v i HS các kh i l p khác? - HS l ng nghe. + Theo em chúng ta c n ph i làm gì x ng áng là HS l p 5? - GV k t lu n: Năm nay các em ã lên l p 5. L p 5 là l p l n nh t trư ng. Vì v y, HS l p 5 c n ph i gương m u v m i m t các em HS các
  3. kh i l p khác h c t p. Ho t ng 2:Làm bài t p 1, SGK. M c tiêu: giúp HS xác nh ư c nh ng nhi m v c a HS l p 5. - HS l ng nghe. Cách ti n hành: - GV nêu yêu c u bài t p 1: Theo em , HS l p 5 c n ph i có nh ng hành ng, vi c làm nào dư i ây? a. Th c hi n t t 5 i u Bác H d y thi u niên, nhi ng. b. Th c hi n úng n i qui c a trư ng, c a l p. - HS ng i c nh nhau th o lu n nhóm ôi. c. Tích c c tham gia các ho t ng t p th , ho t ng xã h i do l p, trư ng, a phương t - 3-4 HS trình bày. ch c. d. Như ng nh n, giúp các em HS nh . . Bu c các em nh ph i làm theo m i ý mu n c a mình. e. Gương m u v m i m t cho các em HS l p dư i noi theo.
  4. - GV yêu c u HS th o lu n nhóm ôi. - Yêu c u HS trình bày ý ki n trư c l p. - GV k t lu n: Các i m a, b, c, d, e trong bài t p 1 là nh ng nhi m v c a HS l p 5 mà chúng ta ph i th c hi n. Ho t ng 3: T liên h . M c tiêu: giúp HS t nh n th c v b n thân và có ý th c h c t p, rèn luy n x ng áng - HS l ng nghe là HS l p 5. - HS suy nghĩ, i chi u Cách ti n hành: nh ng vi c làm c a mình t - GV nêu yêu c u bài t p 1 trư c n nay v i nh ng nhi m v c a HS l p 5. - Yêu c u HS t liên h - 2 HS ng i c nh nhau th o lu n. - GV t ch c cho HS th o lu n nhóm ôi. - 2 HS lên t liên h . - GV m i 2 HS lên t liên h trư c l p. - K t lu n: các em c n c g ng phát huy nh ng i m mà mình ã th c hi n t t và kh c ph c nh ng m t còn thi u sót x ng áng là HS l p 5.
  5. Ho t ng 4: Chơi trò chơi Phóng viên. M c tiêu: giúp HS c ng c l i n i dung bài h c. - HS thay nhau ph ng Cách ti n hành: v n các HS khác. - GV yêu c u HS thay phiên nhau óng vai + 1 HS tr l i phóng viên ph ng v n các HS khác v 1 s n i + 1 HS tr l i dung sau: + 1 HS tr l i + Theo b n, HS l p 5 c n ph i làm gì? + 1 HS tr l i + B n c m th y như th nào khi là HS l p 5? + B n ã th c hi n ư c nh ng i m nào trong chương trình”rèn luy n i viên”? + Hãy nêu nh ng i m b n ã th y mình x ng áng là HS l p 5. 2. C ng c –d n dò: - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ và - HS tr l i sưu t m bài thơ, bài hát, bài báo nói v HS l p 5 gương m u và v ch trư ng em.
  6. Ti t 2 HO T NG D Y HO T NG H C Ho t ng 1: Làm vi c theo nhóm. M c tiêu: Rèn luy n cho HS kĩ năng t - C l p hát. m c tiêu; ng viên HS có ý th c vươn lên v m im t x ng áng là HS l p 5 Cách ti n hành: - GV t ch c cho HS th o lu n nhóm nh . - HS làm vi c theo nhóm nh , t ng HS trình bày k ho ch cá nhân trong nhóm, các b n - GV yêu c u HS trình bày trư c l p. góp ý. - GV k t lu n: x ng áng là HS l p 5, - 3 HS trình bày, l p trao i nh n xét. chúng ta c n ph i quy t tâm ph n u, rèn luy n 1 cách có k ho ch.
  7. Ho t ng 2:K chuy n v các t m gương HS l p 5 gương m u. M c tiêu: giúp HS bi t th a nh n và h c t p theo các t m gương t t. - 3 HS ti p n i nhau k . Cách ti n hành: - C l p th o lu n. - GV yêu c u HS k v các HS l p 5 gương m u(trong l p, trong trư ng ho c sưu t m qua báo ài). - GV yêu c u HS th o lu n c l p v nh ng i u có th h c t p t nh ng t m gương ó. - GV k t lu n: chúng ta c n h c t p các t m gương t t c a b n bè mau ti n b . Ho t ng 3: Làm vi c c l p. M c tiêu: giáo d c HS tình yêu và trách nhi m i v i trư ng, l p - HS gi i thi u tranh v Cách ti n hành: c a mình trư c l p. - GV yêu c u HS gi i thi u tranh v v ch - HS hát, múa, c thơ Trư ng em theo yêu c u - GV t ch c cho HS múa, hát, c thơ v
  8. ch trư ng em. - K t lu n: chúng ta r t vui và t hào khi là HS l p 5; r t yêu quí và t hào v trư ng, l p mình. ng th i chúng ta cũng th y rõ trách nhi m ph i h c t p, rèn luy n t t x ng áng là HS l p 5; xây d ng l p ta tr thành l p t t, trư ng ta tr thành trư ng t t. 2. C ng c –d n dò: - GV d n HS v nhà h c thu c bài cũ và - HS tr l i chu n b bài m i Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản