Gíao án 6 - THỦY TINH

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
76
lượt xem
13
download

Gíao án 6 - THỦY TINH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Phát hiện một số tính chất và công dụng của thủy tinh thông thường. - Kể tên các vật liệu được dùng để sản xuất ra thủy tinh. - Nêu tính chất và công dụng của thủy tinh chất lượng cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án 6 - THỦY TINH

  1. Bài 29: TH Y TINH I. M c tiêu, nhi m v : Sau bài h c, HS bi t: - Phát hi n m t s tính ch t và công d ng c a th y tinh thông thư ng. - K tên các v t li u ư c dùng s n xu t ra th y tinh. - Nêu tính ch t và công d ng c a th y tinh ch t lư ng cao. II. dùng d y h c: - Hình và thông tin trang 60, 61 SGK. III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
  2. Ho t ng 2: Quan sát và th o lu n. M c tiêu: HS phát hi n ra ư c m t s tính ch t và công d ng c a th y tinh thông thư ng. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo c p. - HS quan sát các hình trang 60, 61 SGK và tr l i các câu h i. - Cho HS trình bày k t qu . - M t s HS trình bày trư c l p k t qu làm vi c theo c p. K t lu n: (SGK) Ho t ng 3: Th c hành x lí thông tin. M c tiêu: Giúp HS: -K ư c tên các v t li u ư c dùng s n xu t ra th y tinh.
  3. - Nêu ư c tính ch t và công d ng c a th y tinh thông thư ng và th y tinh ch t lư ng cao. Cách ti n hành: - Cho HS làm vi c theo nhóm. - HS th o lu n các câu h i trang 61 SGK. - Cho i di n m i nhóm trình bày câu h i. K t lu n: (SGK) 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản