Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần 23 đến tuần 29

Chia sẻ: Ho Minh Tam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:50

0
469
lượt xem
67
download

Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần 23 đến tuần 29

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên tiểu học - Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần 23 đến tuần 29.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần 23 đến tuần 29

 1. TUAÀN 19 Thö ùhai, ngaøy 5 thaùng 01 naêm 2009 ÑAÏO ÑÖÙC : Tieát 19 BAØI: KÍNH TROÏNG BIEÁT ÔN NGÖÔØI LAO ÑOÄNG (Tieát 1) I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy, HS coù khaû naêng: - Nhaän thöùc vai troø cuûa ngöôøi lao ñoäng - Bieát baøy toû söï kính troïng vaø bieát ôn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi lao - Kính troïng vaø bieát ôn nhöõng ngöôøi lao ñoäng. II. ÑOÀ DUØNG : Moät soá ñoà duøng cho troø chôi ñoùng vai III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: A.Baøi cuõ: (5’) Thöïc haønh kó naêng cuoái hoïc kì I - Taïi sao phaûi trung thöïc trong hoïc taäp? - Em ñaõ tham gia nhöõng coâng vieäc gì ôû nhaø, ôû tröôøng B.Baøi môùi: (30’) “ Kính troïng, bieát ôn ngöôøi lao ñoäng” HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS a.Giôùi thieäu baøi: “Kính troïng, bieát ôn ngöôøi lao ñoäng” b.Caùc hoaït ñoäng: *Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän lôùp (Truyeän “Buoåi hoïc ñaàu tieân” SGK/28) -GV ñoïc truyeän (hoaëc keå chuyeän) “Buoåi hoïc -1 HS ñoïc laïi truyeän “Buoåi -GV cho HS thaûo luaän theo 2 caâu hoûi (SGK/28) hoïc ñaàu tieân” +Vì sao moät soá baïn trong lôùp laïi cöôøi khi -HS thaûo luaän theo caëp nghe baïn Haø giôùi thieäu veà ngheøâ nghieäp boá -Ñaïi dieän HS trình baøy keát +Neáu em laø baïn cuøng lôùp vôùi Haø, em seõ laøm gì trong tình huoáng ñoù? -GV keát luaän: Caàn phaûi kính troïng moïi ngöôøi lao ñoäng, duø laø nhöõng ngöôøi lao ñoäng bình thöôøng nhaát. -Caùc nhoùm thaûo luaän. *Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän theo nhoùm ñoâi (Baøi -Caû lôùp trao ñoåi vaø tranh taäp 1- SGK/29) -Ñaïi dieän töøng nhoùm trình -GV neâu yeâu caàu baøi taäp 1: baøy keát quaû. Nhöõng ngöôøi sau ñaây, ai laø ngöôøi lao ñoäng? + Ngöôøi lao ñoäng laø: Noâng a. Noâng daân daân, baùc só, ngöôøi giuùp b. Baùc só vieäc, laùi xe oâm, giaùm ñoác c. Ngöôøi giuùp vieäc trong (nhaø) gia ñình coâng ty, nhaø khoa hoïc, d. Laùi xe oâm ngöôøi ñaïp xích loâ , giaùo ñ. Giaùm ñoác coâng ty vieân, Kó sö tin hoïc, nhaø e. Nhaø khoa hoïc vaên, nhaø thô ñeàu laø g. Ngöôøi ñaïp xích loâ + Vì hoï ñeàu laø nhöõng h. Giaùo vieân ngöôøi laøm vieäc coù ích cho i. Người buoân baùn ma tuùy xaõ hoäi, cho gia ñình vaø baûn k. Keû troäm l. Ngöôøi aên xin m. Kó sö tin hoïc n. Nhaø vaên, nhaø thô -GV keát luaän: +Noâng daân,baùc só, ngöôøi giuùp vieäc, laùi xe oâm, giaùm ñoác coâng ty, nhaø khoa hoïc, ngöôøi ñaïp xích loâ , -HS laéng nghe. giaùo vieân, Kó sö tin hoïc, nhaø vaên, nhaø thô ñeàu laø nhöõng ngöôøi lao ñoäng (Trí oùc hoaëc chaân tay). +Nhöõng ngöôøi aên xin, keû troäm, keû buoân baùn ma tuùy, keû buoân baùn phuï nöõ, treû em khoâng phaûi laø ngöôøi lao ñoäng vì nhöõng vieäc laøm cuûa hoï khoâng mang laïi lôïi ích, thaäm chí coøn coù haïi cho xaõ hoäi.
 2. *Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm (Baøi taäp 2- -GV chia 6 nhoùm vaø giao nhieäm vuï cho moãi -Caùc nhoùm laøm vieäc. nhoùm thaûo luaän veà 1 tranh. -Ñaïi dieän töøng nhoùm trình Em hãy cho biết những công việc của người lao động dưới -Caû lôùp trao ñoåi, nhaän xeùt đây đem lại lợi ích gì cho xã hội? Nhoùm 1 :Tranh 1 Nhoùm 2 : Tranh 2 Nhoùm 3 : Tranh 3 Nhoùm 4 : Tranh 4 Nhoùm 5 : Tranh 5 Nhoùm 6 : Tranh 6 -GV ghi laïi treân baûng theo 3 coät -GV keát luaän: +Moïi ngöôøi lao ñoäng ñeàu mang laïi lôïi ích cho baûn thaân, gia ñình vaø xaõ hoäi. -HS laøm baøi taäp *Hoaït ñoäng 4 : Laøm vieäc caù nhaân (Baøi taäp 3- -HS trình baøy yù kieán caû -GV neâu yeâu caàu baøi taäp 3: lôùp trao ñoåi vaø boå sung. Nhöõng haønh ñoäng, vieäc laøm naøo döôùi ñaây theå hieän söï kính troïng vaø bieát ôn ngöôøi a. Chaøo hoûi leã pheùp b. Noùi troáng khoâng c. Giöõ gìn saùch vôû, ñoà duøng, ñoà chôi. d. Duøng hai tay khi ñöa hoaëc nhaän vaät gì ñ. Hoïc taäp göông nhöõng ngöôøi lao ñoäng e. Quyù troïng saûn phaåm lao ñoäng g. Giuùp ñôõ ngöôøi lao ñoäng nhöõng vieäc phuø hôïp vôùi khaû naêng Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù trang h. Coi thöôøng ngöôøi lao ñoäng ngheøo, ngöôøi lao ñoäng chaân tay -GV keát luaän: +Caùc vieäc laøm a, d, ñ, e,g laø theå hieän söï kính troïng, bieát ôn ngöôøi lao ñoäng. +Caùc vieäc laøm b, h laø thieáu kính troïng ngöôøi lao ñoäng C.Cuûng coá, daën doø:(5’) - Vì saoemphaûi kính troïngvaøbieátôn ngöôøi lao ñoäng - CB : Kính troïngvaøbieátôn ngöôøi lao ñoäng (T2) Thöù ba, ngaøy6 thaùng01 naêm2009 THEÅ DUÏC : Tieát 37 BAØI: ÑI VÖÔÏT CHÖÔÙNG NGAÏI VAÄT THAÁP- TC “CHAÏY THEO HÌNH TAM GIAÙC I. Muïc tieâu : -OÂn ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp. Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ôû möùc töông ñoái chính xaùc. -Troø chôi: “Chaïy theo hình tam giaùc” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi chuû ñoäng tích cöïc. II. Ñòa ñieåm – phöông tieän : Ñòa ñieåm : Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän.tieän : Chuaån bò coøi, duïng cuï chôi troø chôi “Chaïy theo hình tam giaùc ” Phöông nhö côø, keû saün caùc vaïch cho taäp luyeän baøi taäp “Reøn luyeän tö theá cô baûn” vaø troø chôi.phaùp leân lôùp: III. Noäi dung vaø phöông Noäi dung Ñònh Phöông phaùp toå chöùc löôïng
 3. 1 . Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 x x x x x x x x x x -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh phuùt x x x x x x x x x -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc 1–2 Gv tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. -Khôûi ñoäng: Caû lôùp chaïy chaäm  theo moät haøng doïc xung quanh saân 1 phuùt +Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt , Gv khôûi ñoäng xoay caùc khôùp coå tay, 1 phuùt  coå chaân, ñaàu goái, hoâng, vai. +Troø chôi: “Bòt maét baét deâ”. 2 phuùt 2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 a) Baøi taäp “Reøn luyeän tö theá cô baûn’’ phuùt * OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng 12 – 14 Gv ngaïi vaät thaáp phuùt -GV nhaéc laïi ngaén goïn caùch thöïc x x x x x -Toå chöùc cho HS oân laïi caùc ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät döôùi 2 – 3 laàn döï ñieàu khieån cuûa GV. cöï li 10 * GV toå chöùc cho HS oân taäp theo 15m töøng toå ôû khu vöïc ñaõ quy ñònh .GV theo doõi bao quaùt lôùp vaø nhaéc nhôû caùc em ñaûm baûo an toaøn b) Troø chôi: “Chaïy theo hình tam giaùc”hoaëc  troø chôi HS öa thích: 5–6  -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi  x vaø cho HS khôûi ñoäng kó khôùp coå -Neâu teân troø chôi. -GV cho HS nhaéc laïi caùch chôi. x -GV giaûi thích laïi ngaén goïn luaät x chôi vaø toå chöùc cho HS thi ñua chôi x chính thöùc theo toå. GV theo doõi nhaéc caùc em khi chaïy phaûi thaúng höôùn, ñoäng taùc phaûi nhanh, kheùo leùo khoâng ñöôïc quy phaïm ñeå ñaûm -Sau caùc laàn chôi GV quan saùt, nhaän xeùt, bieåu döông nhöõng toå HS \3. Phaàn keát thuùc: 4–6 x x x x x x x x x x -HS ñöùng taïi choã haùt vaø voã tay 1 phuùt x x x x x x x x x -HS ñi theo voøng troøn xung quanh 1 phuùt Gv saân taäp, vöøa ñi vöøa hít thôû saâu. -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi 1–2 -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû -GVø giao baøi taäp veà nhaø oân caùc 1–2 ñoäng taùc ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp “Reøn luyeän tö theá cô baûn”.-GV KHOA HOÏC : Tieát 37 BAØI: TAÏI SAO COÙ GIOÙ ? I. MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS bieát : Giaûi thích taïi sao coù gioù ?
 4. - Giaûi thích taïi sao ban ngaøy gioù töø bieån thoåi vaøo ñaát bieån, ban ñeâm gioù thoåi töø ñaát lieàn ra bieån - Laøm thí nghieäm chöùng minh khoâng khí chuyeån ñoäng taïo thaønh gioù - Giaûi thích taïi sao coù gioù ? - GDHS yeâu thích tìm hieåu khoa hoïc II. ÑOÀ DUØNG: Hình trang 74, 75/SGK. - Chong choùng Chuaån bò caùc ñoà duøng thí nghieäm theo nhoùm+ Hoäp ñoái löu nhö mieâu taû - SGK/ 74 + III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: A.Baøi cuõ: (5’)Khoâng khí caàn cho söï soáng . - Chaátkhí naøocaàncho söï soángcuûacon ngöôøi, thöïc vaätvaøñoängvaät? - Neâu moätvaøi thí vuï cho thaáykh. khí raát caàncho söï soángcuûacon ngöôøi, ñoängvaät vaøthöïc vaät B.Baøi môùi: (30’) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Giôùi thieäu baøi: Taïi sao coù gioù ? 2.. Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1: Chôi chong choùng Laøm vieäc nhoùm-toå *MT: Laøm thí nghieäm chöùng minh + Chôi chong choùng treân saân khoâng khí chuyeån ñoäng taïo thaønh tröôøng -> quan saùt, tìm hieåu - Keát luaän :+ Khi ta chaïy, khoâng khí - Khi naøo chong choùng khoâng quanh ta chuyeån ñoäng, taïo ra gioù . - Khi naøo chong choùng quay ? Gioù thoåi maïnh laøm chong choùng Khi naøo chong choùng quay nhanh, quay nhanh Gioù thoåi yeáu laøm chong chaäm ? choùng quay chaäm. Khoâng coù gioù . Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu nguyeân nhaân gaây ra gioù. - Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi *MT: HS bieát giaûi thích taïi sao coù gioù. -> tieán haønh thí nghieäm -> TLCH - Keát luaän: - Khoâng khí chuyeån ñoäng töø ôû SGk . nôi laïnh ñeán nôi noùng. Söï cheânh leäch nhieät ñoä cuûa khoâng khí laø nguyeân nhaân gaây ra söï chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí . Khoâng khí chuyeån ñoäng taïo thaønh gioù . Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu nguyeân nhaân - Laøm vieäc nhoùm 4 . gaây ra söï chuyeån ñoäng cuûa khoâng + Ñoïc thoâng tin ôû muïc : Baïn khí trong töï nhieân caàn bieát – SGK/75 . *MT: Giaûi thích ñöôïc taïi sao ban ngaøy + Keát hôïp kieán thöùc ôû HÑ2 -> gioù töø bieån thoåi vaøo ñaát lieàn vaø giaûi thích: Taïi sao ban ngaøy gioù ban ñeâm gioùtöø ñaát lieàn thoåi ra töø bieån thoåi vaøo ñaát lieàn vaø - Keát luaän :- Söï cheânh leäch nhieät ñoä ban ñeâm gioù töø ñaát lieàn thoåi vaøo ban ngaøy vaø ban ñeâm giöõa bieån vaø ñaát lieàn ñaõ laøm cho chieàu gioù thay ñoåi giöõa ban ngaøy vaø ñeâm . C.Cuûng coá - daën doø:(5’) - Giaûi thích taïi sao coù gioù ? - Chuaån bò : Gioù nheï, gioù maïnh, phoøng choáng baõo. ************************************ Thöù tö ngaøy 7 thaùng 01 naêm 2009 LÒCH SÖÛ : Tieát 19 BAØI: NÖÔÙC TA CUOÁI THÔØI TRAÀN I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy HS bieát :
 5. - Caùc bieåu hieän suy yeáu cuûa nhaø Traàn vaøo giöõa TK XIV .Vì sao nhaø Hoà thay nhaø Traàn .? - Trình baøy ñöôïc noäi dung baøi hoïc - GDHS töï haøo veà lòch söû haøo huøng cuûa daân toäc II.Chuaån bò : PHT cuûa HS. Tranh minh hoaï nhö SGK neáu coù . III.Hoaït ñoäng treân lôùp : 1.OÅn ñònh: (1’) Cho HS haùt . 2.KTBC :(4’) Kieåm tra HK1 -YÙ chí quyeát taâm tieâu dieät quaân xaâm löôïc quaân Moâng-Nguyeân cuûa quaân daân nhaø Traàn ñöôïc theå hieän nhö theá naøo ? -Khi giaëc Moâng –Nguyeân vaøo Thaêng Long vua toâi nhaø Traàn ñaõ duøng keá gì ñeå ñaùnh giaëc ? -HS traû lôøi caâu hoûi .-HS nhaän xeùt . -GV nhaän xeùt , ghi ñieåm . 3.Baøi môùi :(30’) Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø a.Giôùi thieäu baøi: Giôí thieäu vaø ghi töïa. -HS nghe. b.Caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1 :Tình hình đất nước cuối thời Trần. GV phaùt PHT cho caùc nhoùm. Noäi dung cuûa -HS caùc nhoùm thaûo luaän vaø phieáu: cöû ngöôøi trình baøy keát quaû . Vaøo giöõatheákæXIV : + AÊn chôi sa ñoïa. +VuaquannhaøTraànsoángnhötheánaøo? +Ngang nhieân vô veùt cuûa daân +Nhöõngkeû coù quyeàntheáñoái xöû vôùi daân laøm giaøu. ra sao? + Voâ cuøng cöïc khoå. +Cuoäcsoángcuûanhaândaânnhötheánaøo? +Baát bình, phaãn noä tröôùc +Thaùi ñoä phaûn öùng cuûa nhaân daân vôùi thoùi sa hoa, boùc loät cuûa vua trieàuñìnhra sao? quan. Noâng daân vaø noâ tì ñaõ + Giaëc ngoaïi xaâm laêm le xaâm +Nguycô ngoaïi xaâmnhötheánaøo? löôïc nöôùc ta -Caùc nhoùm khaùc nhaän -GV nhaänxeùt,keátluaän. -1 HS neâu. -HS traû lôøi. -GV cho 1 HS neâukhaùi quaùttình hình cuûañaát nöôùcta cuoái thôøi Traàn. Hoaït ñoäng nhoùm 4 *Hoaït ñoäng2: Nhaø Hoà thay theá nhaø Traàn. -GV toå chöùc cho HS thaûo luaän 3 caâu +Laø quan ñaïi thaàn cuûa nhaø +Hoà Quyù Ly laø ngöôøi nhö theá +OÂng ñaõ thay theá caùc quan +OÂng ñaõ laøm gì ? cao caáp cuûa nhaø Traàn baèng nhöõng ngöôøi thöïc söï coù taøi, ñaët leä caùc quan phaûi thöôøng xuyeân xuoáng thaêm daân . Quy ñònh laïi soá ruoäng ñaát, noâ tì cuûa quan laïi quyù toäc, neáu thöøa phaûi noäp cho nhaø nöôùc. Nhöõng naêm coù naïn ñoùi, nhaø +Haønh ñoäng truaát quyeàn vua cuûa -HS thaûo luaän vaø traû lôøi caâu Hoà Quyù Ly coù hôïp loøng daân khoâng ? -GV cho HS döïa vaøo SGK ñeå traû lôøi : -HS khaùc nhaän xeùt, boå sung . Haønh ñoäng truaát quyeàn vua laø hôïp loøng daân vì caùc vua cuoái thôøi nhaø Traàn chæ lo aên chôi sa ñoïa, laøm cho
 6. vaø Hoà Quyù Ly ñaõ coù nhieàu caûi caùch tieán boä. 4.Cuûng coá ,daën doø: (5’) -GV cho HS ñoïc phaàn baøi hoïc trong SGK. -Trình baøy nhöõng bieåu hieän suy taøn cuûa nhaø Traàn? -Trieàu Hoà thay trieàu Traàn coù hôïp loøng daân khoâng? Vì sao ? -Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò tröôùc baøi : “ Chieán thaéng Chi Laêng”. -Nhaän xeùt tieát hoïc . *************************************** Thöù naêm ngaøy 8 thaùng 01 naêm 2009 THEÅ DUÏC : Tieát 38 BAØI: ÑI VÖÔÏT CHÖÔÙNG NGAÏI VAÄT THAÁP – TROØ CHÔI : “THAÊNG BAÈNG” I. Muïc tieâu : -OÂn ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp. Yeâu caàu thöïc hieän thuaàn thuïc kó naêng naøy ôû möùc töông ñoái chuû ñoäng. -Troø chôi: “Thaêng baèng ”. Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng. II. Ñòa ñieåm – phöông tieän : Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp. ñaûm baûo an toaøn taäp Phöông tieän: Chuaån bò coøi, keû tröôùc saân chôi, duïng cuï cho taäp luyeän baøi taäp “Reøn luyeän tö theá cô baûn vaø troø chôi ”. III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: Noäi dung Ñònh Phöông phaùp toå chöùc löôïng 1 . Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 x x x x x x x x x x -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh 1–2 x x x x x x x x x x -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc Gv tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. -Khôûi ñoäng: Caû lôùp chaïy chaäm 1 phuùt theo moät haøng doïc xung quanh saân Gv -Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt, khôûi 1 phuùt ñoäng xoay caùc khôùp coå tay, coå  chaân, ñaàu goái, hoâng, vai. 1 phuùt -Troø chôi : “Chui qua haàm ” hoaëc troø chôi HS yeâu thích. 18- 22 2. Phaàn cô baûn: phuùt x x x x x x x x x a) Ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp reøn 10– x x x x x x x x x luyeän tö theá cô baûn: Gv * OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng 3–4 haøng, quay sau. 2 – 3 laàn -GV chæ huy cuøng caû lôùp thöïc -Caùn söï ñieàu khieån cho caùc baïn x x x x x taäp, GV theo doõi söûa sai cho HS, 1–2 nhaéc nhôû caùc em taäp luyeän. -Caû lôùp lieân hoaøn caùc ñoäng taùc 6–8 treân theo leänh cuûa GV. * OÂn ñoäng taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät thaáp. -GV nhaéc laïi ngaén goïn caùch thöïc -Toå chöùc cho HS oân laïi caùc ñoäng
 7. taùc ñi vöôït chöôùng ngaïi vaät döôùi döï ñieàu khieån cuûa GV. -GV toå chöùc cho HS oân taäp theo 7–8 x x töøng toå ôû khu vöïc ñaõ quy ñònh. GV theo doõi bao quaùt lôùp vaø nhaéc nhôû  caùc em ñaûm baûo an toaøn trong b) Troø chôi : “Hoïc troø chôi thaêng baèng” -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi vaø cho HS khôûi ñoäng kó khôùp coå chaân, ñaàu goái, khôùp hoâng. -Neâu teân troø chôi. -GV höôùng daãn caùch chôi: Chuù yù : GV choïn HS chôi coù cuøng taàm voùc vaø söùc löïc. 4–6 -Toå chöùc thi ñaáu giöõa caùc toå theo 1–2 phöông phaùp loaïi tröïc tieáp töøng ñoâi moät, toå naøo coù nhieàu baïn giöõ ñöôïc thaêng baèng ôû trong voøng troøn 2–3 laø toå ñoù thaéng vaø ñöôïc bieåu 1–2 x x x x x x x x x x 3. Phaàn keát thuùc: x -HS ñi theo haøng doïc thaønh voøng x x x x x x x x x troøn xung quanh saân taäp, vöøa ñi x x vöøa thaû loûng vöøa hít thôû saâu. Gv -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû -GVø giao baøi taäp veà nhaø oân caùc ñoäng taùc ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp “Reøn luyeän tö theá cô baûn”. -GV -HS hoâ “khoûe”. *********************************** KHOA HOÏC: Tieát 38 BAØI: GIOÙ NHEÏ , GIOÙ MAÏNH . PHOØNG CHOÁNG BAÕO .(GD.BVMT) I .MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS bieát: - Phaân bieät gioù nheï, gioù khaù maïnh, gioù to, gioù döõ . - Noùi veà nhöõng thieät haïi do doâng, baõo gaây ra vaø caùch phoøng - Bieát caùch phoøng choáng baõo vaø baûo veä moâi tröôøng khi gioù II. ÑOÀ DUØNG:Hình trang 76,77/SGKPhieáu hoïc taäp - Söu taàmcaùchìnhveõ, tranhaûnh,veàcaùccaápgioù, veànhöõngthieäthaïi do doâng, baõogaâyra - Söu taàmhoaëcghi laïi nhöõngbaûntin thôøi tieátcoù lieânquanñeángioù baõo III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: A.Baøi cuõ: (5’) Taïi sao coù gioù ? Giaûi thích taïi sao coù gioù ? - Giaûi thích taïi sao ban ngaøy gioù bieånthoåi vaøo ñaátlieàn, ban ñeâmgioù töø ñaát lieànthoåi ra bieån B.Baøi môùi: (25’) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Giôùi thieäu baøi: Gioù nheï, gioù maïnh, phoøng choáng baõo 2. Caùc hoaït ñoäng : . Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà moät soá caáp - Laøm vieäc nhoùm ñoâi
 8. - GV giôùi thieäu veà ngöôøi ñaàu tieân nghó ra - Quan saùt hình veõ vaø ñoïc caùch phaân chia söùc gioù thaønh 13 caáp caùc thoâng tin trong sgk/ 76 Caáp gioù Taùc ñoäng cuûa caáp gioù . -> Hình thaønh phieáu baøi Caáp 5: - Khi coù gioù naøy maây Gioù khaù bay, caây nhoû ñu ñöa, soùng nöôùc trong hoà daäp dôøn Caáp 9: - Khi coù gioù naøy, baàu trôøi Gioù chó ñaày nhöõng ñaùm maây ñen, caây lôùn gaõy caønh nhaø coù theå bò toác maùi Caáp 0: - Luùc naøy khoùi baây Khoâng coù thaúng leân trôøi, caây coû gioù Caáp 7: - Khi coù gioù naøy, trôøi coù Gioù to theà toái vaø coù baõo . Caây lôùn ñu ñöa, ngöôøi ñi boä ôû ngoaøi trôøi seõ raát khoù khaên vì phaûi choáng laïi Caáp 2: - Khi coù gioù naøy, baàu trôøi - Laøm vieäc theo nhoùm 4 Gioù nheï thöôøng saùng suûa, baïn coù - Quan saùt H5, 6 vaø muïc theå caûm thaáy gioù treân “baïn caàn bieát” sgk/77 -> da maët, nghe thaáy tieáng + Neâu nhöõng daáu hieäu laù rì raøo, nhìn ñöôïc laøn ñaëc tröng cuûa baõo . Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän veà söï thieät haïi + Neâu taùc haïi do baõo gaây cuûa baõo vaø caùch phoøng choáng baõo . ra vaø moät soá caùch phoøng * MT : Noùi veà nhöõng thieät haïi do doâng, choáng baõo . Lieân heä thöïc baõo gaây ra vaø caùch phoøng choáng baõo - Keát luaän : + Baõo thöôøng gaây thieät haïi veà ngöôøi vaø cuûa .Nhöõng daáu hieäu ñaët tröng cuûa baõo : Trôøi toái (coù theå coù möa), gioù to, hung döõ coù theå laøm caây lôùn gaõy caønh, nhaø coù theå bò toác maùi .Caàn tích cöïc Giöõ gìn moâi tröôøng soáng phoøng choáng baõo baèng caùch theo doõi saïch seõ,khoâng vöùt xaû caùc baûn tin thôøi tieát, tìm caùch baõo veà raùc böøa baõi, söû duïng nhaø nhaø cöûa, saûn xuaát, chuaån bò thöùc aên, tieâu tieåu hôïp veä sinh. Sau nöôùc uoáng. Khi caàn phaûi ñeán nôi truù aån baõo luït,phun thuoác phoøng an toaøn, caét heä thoáng ñieän, ngö daân dòch,khöû truøng nguoàn Hoaït ñoäng GDMT : - Baõo ñem theo möa luõ, thöôøng gaây thieät haïi lôùn veà ngöôøi vaø cuûa, sau côn baõo, luõ luït laø dòch beänh phaùt sinh. Ñeå ngaên ngöøa oâ nhieãm moâi tröôøng sau baõo, C.Cuûng coá - daën doø: (5’) - Gioù ñöôïc phaânthaønhmaáycaáp? Gioù ôû caápnaøoñöôïc xemlaø baõo? - Chuaånbò: Khoângkhí bò oâ nhieãm. Thöù saùu ngaøy9 thaùng1 naêm2009 KYÕ THUAÄT: Tieát 19 LÔÏI ÍCH CUÛA VIEÄC TROÀNG RAU HOA I. Muïc Tieâu: Hoïc xong baøi naøy hs bieát - Lôïi ích cuûa vieäc troàng rau, hoa .
 9. -Neâu ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc troàng rau hoa _ - Yeâu thích coâng vòeâc troàng rau, hoa. II. Ñoà duøng daïy hoïc: _ Tranh aûnh moät soá loaïi caây rau, hoa. _Tranh minh hoïa lôïi ích cuûa vieäc cuûa troàng rau, hoa III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: A. Baøi cuõ: (5’)Caét khaâu , theâu saûn phaåm töï choïn . _Ñaùnh giaù chung veà saûn phaåm thöïc haønh cuûa hs B. Baøi môùi:(30’) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Giôùi thieäu baøi: Lôïi ích cuûa vieäc troàng rau, 2.. Caùc hoaït ñoäng : HÑ1: Höôùng daãn hs tìm hieåu veà lôïi ích cuûa _Laøm vieäc caû lôùp vieäc troàng rau , hoa . a. Rau: + Quan saùt tranh TLCH: _ Rau ñöôïc duøng laøm thöùc aên . Rau cung caáp + Neâu ích lôïi cuûa vieäc caùc chaát dinh döôõng caàn thieát cho con ngöôøi , troàng rau (hoa)? rau laøm thöùc aên cho vaät nuoâi . Ngoaøi ra coøn +Rau (hoa) ñöôïc söû duïng nhö ñöôïc ñem baùn , xuaát khaåu , cheá bieán thöïc theá naøo ? b. Hoa: +Rau (hoa) ñöôïc söû duïng nhö _ Hoa ñöôïc duøng ñeå trang trí trong caùc leã hoäi , theá naøo? trong gia ñình : Laø quaø taëng troàng hoa mang laïi thu nhaäp raát cao. ÔÛ nöôùc ta moät soá vuøng _ Laøm vieäc theo nhoùm 4 phaùt trieån vieäc troàng hoa : Ñaø laït, Tam Ñaûo, + Ñoïc noäi dung 2- sgk  .HÑ2: Höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu ñk khaû TLCH: khí haäu vaø ñaát ñai ôû naêng phaùt trieån caây rau , hoa ôû nöôùc ta. nöôùc ta thuaän lôïi cho caây _ Keát luaän : Ñieàu kieän khí haäu , ñaát ñai ôû nöôùc ta raát thuaän lôïi cho caây rau, hoa phaùt + Ñeå troàng rau, hoa ñaït keát trieån quanh naêm . Ñôøi soáng caøng cao  nhu quaû cao chuùng ta caàn laøm caàu söû duïng hoa quaû caøng nhieàu . Vì vaäy , ngheà troàng rau , hoa ôû nöôùc ta ngaøy caøng C. Cuûng coá, daën doø: (5’)_ Vì sao neân troàng nhieàu rau, hoa ? _ Chuaån bò : vaät lieäu vaø duïng cuï troàng rau , hoa . ******************************************** ÑÒA LÍ: Tieát 19 BAØI: ÑOÀNG BAÈNG NAM BOÄ ( GD.BVMT) I. MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS bieát: - NhöõngñaëcñieåmtieâubieåuveàthieânnhieânñoàngbaèngNamBoä . - Chævò trí ñoàngbaèngNamBoä treânbaûnñoàVN : SoângTieàn,soângHaäu,soâng ÑoàngNai, ÑoàngThaùpMöôøi, KieânGiang,Muõi Caø Mau – Trình baøynhöõngñaëc ñieåmtöï nhieânveàñoàngbaèngNamboä - GDHS baûoveä nguoànnöôùc, moâi tröôøngôû ñoàngbaèngNamboä II. ÑOÀ DUØNG: Caùc baûn ñoà: Ñòa lyù töï nhieân VN - Tranh,aûnhveàthieânnhieâncuûañoàngbaèngNamBoä . III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: A.Baøi cuõ: (5’)Kieåm tra ñònh kyø cuoái HK 1 B.Baøi môùi: (30’) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1.Giôùi thieäu baøi: Ñoàng Baèng Nam 2.Caùc hoaït ñoäng : a)Ñoàng baèng lôùn nhaát cuûa nöôùc ta. Hoaït ñoäng 1 :- Ñoàng baèng Nam Boä - Laøm vieäc nhoùm, toå . naèm ôû phía nam nöôùc ta . Ñaây laø + Döïa vaøo SGK coäng voán hieåu ñoàng baèng lôùn nhaát ôû nöôùc ta , bieát cuûa baûn thaân ->TLCH do phuø sa cuûa heä thoáng soâng + Ñoàng baèng Nam Boä naèm phía
 10. Meâ Coâng vaø soâng Ñoàng Nai boài naøo cuûa ñaát nöôùc ? do phuø sa ñaép, ñoàng baèng coù heä thoáng caùc soâng naøo boài ñaép neân ? keânh raïch chaèng chòt. Ngoaøi ñaát + Ñoàng Baèng Nam boä coù nhöõng phuø sa maøu môõ, ñoàng baèng ñieåm gì tieâu bieåu (dieän tích ñòa coøn coù nhieàu ñaát pheøn ñaát + Xaùc ñònh vò trí ñoàng baèng Nam maën . Boä, moät soá keânh raïch ? b) .Maïng löôùi soâng ngoøi, keânh raïch + Döïa vaøo SGK -> Neâu ñaëc ñieåm chaèng chòt cuûa soâng Meâ Coâng -> Giaûi thích *.Hoaït ñoäng 2: Soâng Meâ Coâng baét vì sao ôû nöôùc ta soâng laïi coù teân nguoàn töø Trung Quoác coù ñoaïn + Xaùc ñònh vò trí soâng Meâ Coâng, töø haï löu chaûy treân ñaát Vieät soâng Tieàn, soâng Haäu, soâng Nam, daøi treân 200km vaø chia 2 Ñoàng Nai, keânh Vónh teá,…. nhaùnh soâng, soâng Tieàn, soâng - Laøm vieäc caù nhaân Haäu do hai nhaùnh ñoå ra bieån + Döïa vaøo SGK coäng hieåu bieát * Hoaït Ñoäng 3 : Ñoàng baèng Nam cuûa baûn thaân -> TLCH. Boä khoâng ñaép ñeâ ven soâng nhö + Vì sao ôû ñoàng baèng Nam Boä ôû Ñoàng Baèng Baéc Boä (Nhôø heä khoâng coù ñeâ ven soâng ? thoáng keânh raïch) vì nhôø coù bieån - Soâng ôû ñaây coù taùc duïng gì ? hoà sôû Campuchia ñieàu hoøa nöôùc - Ñeå khaéc phucï tình traïng thieáu soâng Meâ Coâng. Heä thoáng soâng nöôùc ngoït vaøo muøa khoâ, ngöôøi ôû ñaây vaøo muøa luõ daân lôïi veà daân nôi ñaây ñaõ laøm gì ? ñaùnh baét caù, soâng coøn coù taùc duïng thay chua, röûa maën cho ñaát - Ñieàu hoaø nguoàn nöôùc cho ñoàng Hoaït ñoäng GDBVMT :- Ñoàng baèng luaù,ñem laïi nguoàn lôïi thuûy Nam boä mang laïi ích lôïi gì cho saûn,thay chua, röûa maën cho ñaát… noâng daân? Phaûi laøm gì ñeå moâi Phaûi giöõ gìn veä sinh trong khi sinh tröôøng soáng ñöôïc trong saïch vaøo hoaït, khoâng khai thaùc böøa baõi C.Cuûng coá - daën doø:(5’) - NeâunhöõngñaëcñieåmtieâubieåucuûañoàngbaèngNamBoä ? - CB: Ngöôøi daânôû ñoàngbaèngNamBoä . HOAÏT ÑOÄNG TAÄP THEÅ - Tieát : 19 KIEÅM ÑIEÅM CUOÁI TUAÀN I.Muïc tieâu: - Ñaùnh giaù hoaït ñoäng tuaàn 19 – Ñeà ra phöông höôùng tuaàn 20 -Reøn cho HS tính pheâ vaø töï pheâ. -HS coù yù thöùc töï giaùc trong moïi maët. -GDHS reøn luyeän , tu döôõng ñaïo ñöùc. II.Caùc hoaït ñoäng:
 11. 1) *Ñaùnh giaù caùc maët : ñaïo ñöùc, hoïc taäp cuûa HS trong tuaàn. a) Neà neáp -Thöïc hieän toát noäi quy tröôøng lôùp, ñi hoïc chuyeân caàn. - Xeáp haøng ra vaøo lôùp nghieâm tuùc. Tuy nhieân, trong giôø hoïc tình traïng noùi chuyeän vaãn coøn xaûy ra : M.Troïng, B Traâm, Hieån, Quyeân – Giôø theå duïc 1 soá em chöa nghieâm tuùc : B. Chaâu, M. Troïng, Hieån 2).Hoïc taäp: -Ñi hoïc ñuùng giôø ,hoïc vaø laøm baøi ñaày ñuû. -Ñaûm baûo thôøi gian hoïc ôû nhaø. 3)Veä sinh lôùp,tröôøng saïch,ñeïp. - Giöõ veä sinh phoøng beänh - Tham gia hoaït ñoäng ngoaïi khoaù do nhaø tröôøng toå chöùc. Phöông höôùng tuaàn tôùi : -Thöïc hieän toát caùc qui ñònh cuûa nhaø tröôøng - Khoâng chôi troø chôi gaây chaùy ,noå, thöïc hieän toát ATGT - Reøn luyeän VSCÑ - UÛng hoä saùch cho Thö vieän Hoaït ñoäng Ñoäi : - Kieåm tra 3 lôøi höùa cuûa Ñoäi vieân *********************************************** TUAÀN 20 Thö ùhai, ngaøy 12 thaùng 1 naêm 2009 ÑAÏO ÑÖÙC : Tieát 20 BAØI: KÍNH TROÏNG BIEÁT ÔN NGÖÔØI LAO ÑOÄNG (Tieát 2) I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy, HS coù khaû naêng: -Nhaän thöùc vai troø cuûa ngöôøi lao ñoäng - Bieát baøy toû söï kính troïng vaø bieát ôn ñoái vôùi nhöõng ngöôøi - Kính troïng vaø bieát ôn ngöôøi lao ñoäng II. ÑOÀ DUØNG :Moät soá ñoà duøng cho troø chôi ñoùng vai III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU: A.Baøi cuõ: (5’)Kính troïng vaø bieát ôn ngöôøi lao ñoäng (T1) - Vì sao chuùng ta phaûi bieát ôn vaø kính troïng ngöôøi lao ñoäng ? B.Baøi môùi: (30’)*
 12. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1.Giôùi thieäu baøi: Giôùi thieäu baøi: Kính troïng, bieát ôn ngöôøi lao ñoäng 2.Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng1: Ñoùng vai (B.T4) - Laøm vieäc theo toå - Caùc nhoùm thöïc theà hieän . + Thaûo luaän => Thaûo luaän . N1: Tình huoáng a. - Phoûng vaán caùc HS ñoùng vai . . N2: Tình huoáng b. - Giaùo vieân keát luaän : . N3: Tình huoáng c. a. Caàn roùt nöôùc môøi baùc Tö uoáng . - Laøm vieäc theo nhoùm b. Haøn seõ nhaéc caùc baïn khoâng neân coù thaùi ñoä nhö vaäy . Vì laøm nhö vaäy laø khoâng toân troïng vôùi ngöôøi lôùn c. Lan nhaéc nhôû caùc baïn khoâng neân ñuøa giôõn to tieáng ñeå boá laøm vieäc Hoaït ñoäng 2: Trình baøy saûn phaåm (B- - Laøm vieäc theo nhoùm . - Trình baøy saûn phaåm + Caùc nhoùm trình baøy saûn - Nhaän xeùt phaåm cuûa nhoùm theo chuaån bò - Keát luaän chung : Sgk/28 - 2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù . Hoaït ñoäng tieáp noái Thöïc hieän nhöõng lôøi noùi, vieäc laøm theå hieän söï kính troïng, bieát ôn ngöôøi C.Cuûng coá, daën doø:(5’) Thöïc hieän kính troïng, bieát ôn ngöôøi lao ñoäng qua lôøi noùi vieäc laøm - CB : Lòch söï vôùi moïi ngöôøi (T2) Thöù ba ngaøy 13/01/2009 THEÅ DUÏC : Tieát 39 BAØI: ÑI CHUYEÅN HÖÔÙNG TRAÙI, PHAÛI – TROØ CHÔI “THAÊNG BAÈNG” I. Muïc tieâu : -OÂn ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi. Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông -Troø chôi: “Thaêng baèng ” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông ñoái II. Ñòa ñieåm – phöông tieän : Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän. Phöông tieän: Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch, duïng cuï cho taäp luyeän baøi taäp “Reøn luyeän tö theá cô baûn vaø troø chôi ”. III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: Noäi dung Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc 1 . Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 x x x x x x x x x x x -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só 1–2 x x x x x x x x x x x -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc Gv tieâu - yeâu caàu giôø hoïc.  -Khôûi ñoäng: HS chaïy chaäm theo moät 1 phuùt haøng doïc treân ñòa hình töï nhieân xung quanh saân tröôøng. +Taäp baøi theå duïc phaùt trieån chung.  +Troø chôi: “Coù chuùng em” hoaëc moät 1 laàn (4 troø chôi naøo ñoù maø GV vaø HS löïa laàn 8 2. Phaàn cô baûn: 1 phuùt  a) Ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp reøn luyeän 18- 22 tö theá cô baûn 12– x x x x x x x x x x x * OÂn taäp hôïp haøng ngang, doùng x x x x x x x x x x haøng, ñi ñeàu theo Gv 1 – 4 haøng doïc -Caùn söï ñieàu khieån cho caùc baïn
 13. taäp , GVbao quaùt , nhaéc nhôû , söûa sai  x x x x x………  cho HS * OÂn ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi  -GV chia lôùp thaønh caùc toå taäp luyeän theo khu vöïc ñaõ quy ñònh. Caùc toå  tröông ñieàu khieån toå cuûa mình taäp, GV ñi laïi quan saùt vaø söûa sai hoaëc giuùp ñôõ nhöõng hoïc sinh thöïc hieän chöa ñuùng.  -Toå chöùc cho HS thi ñua taäp hôïp haøng x x x x x x x x x x ngang, doùng haøng, ñi ñeàu theo 1 – 4 x haøng doïc vaø ñi chuyeån höôùng phaûi x x x x x x x x x x traùi . Laàn löôït töøng toå thöïc hieän 1 x laàn vaø ñi ñeàu trong khoaûng 10 – 15m. Gv Toå naøo taäp ñeàu , ñuùng, ñeïp, taäp  hôïp nhanh ñöôïc bieåu döông, toå naøo 5–6 keùm nhaát seõ phaûi chaïy 1 voøng xung phuùt quanh caùc toå thaéng. x x x Gv b) Troø chôi : “ Thaêng baèng” x -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi vaø 4–6 Gv cho HS khôûi ñoäng kó khôùp coå chaân, phuùt ñaàu goái, khôùp hoâng. 2–3 -Neâu teân troø chôi. -GV nhaéc laïi caùch phuùt chôi 1 phuùt - Sau vaøi laàn chôi GV coù theå thay ñoåi 1 phuùt hình thöùc, ñöa theâm quy ñònh hoaëc 1 phuùt caùch chôi khaùc cho troø chôi theâm phaàn sinh ñoäng. x x x x x x x x x x x 3. Phaàn keát thuùc: x x x x x x x x x x -HS ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt. x -Ñöùng taïi choã thöïc hieän thaû loûng, Gv hít thôû saâu. -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc. -HS hoâ “khoûe”. -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû giôø hoïc. -GVø giao baøi taäp veà nhaø oân ñoäng taùc ñi ñeàu. -GV hoâ giaûi taùn. KHOA HOÏC: Tieát 39 BAØI: KHOÂNG KHÍ BÒ OÂ NHIEÃM ( GD.BVMT) I. MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS bieát: - Theá naøo laø KK trong saïch vaø KK bò oâ nhieãm? - Neâu nhöõng nguyeân nhaân gaây nhieãm baån khoâng khí. - Phaân bieät khoâng khí saïch (trong laønh) vaø khoâng khí baån (khoâng khí bò oâ nhieãm) . - Coù yù thöùc giöõ gìn, baûo veä baàu khoâng khí trong laønh II. ÑOÀ DUØNG: Hình trang 78,79/SGK - Caùc tranh aûnh veà caûnh theå hieän baàu khoâng khí trong saïch, bò oâ nhieãm III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: A.Baøi cuõ: (5’)Gioù nheï, gioù maïnh - Phoøng choáng baõo.- Phaân bieät gioù nheï, gioù khaù maïnh, gioù to, gioù baõo
 14. - Trình baøy nhöõng thieät haïi do doâng, baõo gaây ra vaø caùch phoøng choáng baõo B.Baøi môùi: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Giôùi thieäu baøi: Khoâng khí bò oâ nhieãm 2..Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu veà khoâng khí oâ nhieãm vaø khoâng khí saïch . *MT: Phaân bieät khoâng khí saïch( trong laønh ) vaø - Laøm vieäc nhoùm ñoâi khoânh khí baån (khoâng khí bò oâ nhieãm ) + Quan saùt h78,79/SGK -> - H2: Nôi coù khoâng khí trong saïch xaùc ñònh hình theå hieän - H1,3,4: khoâng khí bò oâ nhieãm . khoâng khí - Keát luaän Tron + Khoâng khí saïch laø khoâng khí trong suoát, g Saïch khoâng maøu, khoâng muøi, khoâng vò, caùc chaát O ñoäc haïi chæ chieám moät tæ leä thaáp , khoâng  nhieãm laøm haïi ñeán sk con ngöôøi . + Khoâng khí coù nhöõng tính - Khoâng khí bò oâ nhieãm laø khoâng khí coù chaát naøo ? chöùa chaát ñoäc haïi quaù tæ leä cho pheùp, coù haïi cho sk con ngöôøi vaø caùc sinh vaät khaùc Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän veà nhöõng nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm khoâng khí. *MT: Neâu nhöõng nguyeân nhaân gaây nhieãm baån baàu khoâng khí. - Nguyeân nhaân laøm oâ nhieãm laøm khoâng khí + Do buïi + Do khí ñoäc Hoaït ñoäng GDBVMT Laøm vieäc caû lôùp MT : GDHS yù thöùc baûo veä giöõ gìn baàu khoâng khí + Lieân heä thöïc teá -> yù trong laønh kieán - Laøm theá naøo ñeå baàu khoâng khí luoân ñöôïc trong laønh, baûo ñaûm söùc khoeû con ngöôøi? Troàng nhieàu caây xanh - caùc nhaø maùy xöû lyù toát khoùi buïi, caùc khí ñoäc thaûi ra trong quaù trình saûn xuaát- xöû lyù raùc thaûi sinh hoaït phaûi giaûi quyeát kòp thôøi, khoâng ñeå toàn ñoïng phaùt sinh khí ñoäc…. C.Cuûng coá - daën doø:(5’) - Phaânbieätkhoângkhí saïchvaøkhoângbò oâ nhieãm. - CB: Baûoveäbaàukhoângkhí trongsaïch. Thöù tö ngaøy14/01/2009 LÒCH SÖÛ : Tieát 20 BAØI: CHIEÁN THAÉNG CHI LAÊNG I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi naøy HS bieát : - Dieãn bieán vaø y Ù nghóa quyeát ñònh cuûa traän Chi Laêng ñoái vôùi thaéng lôïi cuûa khôûi nghóa Lam Sôn - Thuaät laïi dieãn bieán traän Chi Laêng . - Caûm phuïc söï thoâng minh saùng taïo trong caùch ñaùnh giaëc cuûa oâng cha ta qua traän Ch Laêng . II. ÑOÀ DUØNG:Hình trong SGK phoùng to . - Phieáu baøi taäp .
 15. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: A.Baøi cuõ: (5’)Nöôùc ta cuoái thôøi Traàn - Neâu caùc bieåu hieän suy yeáu cuûa nhaø Traàn vaøo giöõa TKXIV - Vì sao nhaø Hoà thay nhaø Traàn ? B.Baøi môùi: (30’) caûnh aûi Chi Laêng. - Laøm vieäc theo nhoùm-toå + Thaûo luaän -> TLCH: + Khi quaân Minh ñeán Aûi Chi .HÑ3: Dieãn bieán traän Chi Laêng. laêng, kò binh ta ñaõ haønh ñoäng - Dieãn bieán : nhö theá naøo ? - Khi quaân Minh ñaùnh vaøo Laïng Sôn kò binh + Quaân Minh phaûn öùng ra sao ? ta ngheânh chieán roài quay ñaàu giaû boä thua + Kò binh cuûa nhaø Minh bò thua ñeå nhöû Lieãu Thaêng vaø ñaùm kò binh vaøo nhö theá naøo ? aûi…. Caû kò binh vaø boä binh cuûa giaëc Minh + Boä binh cuûa nhaø Minh bò thua ñeàu bò phuïc kích -> soá bò gieát, soá boû chaïy nhö theá naøo ? . - Laøm vieäc caû lôùp - Thaûo luaän ->TLCH : + Trong traän Chi Laêng, nghóa quaân Lam Sôn ñaõ theå hieän söï HÑ4: Nguyeân nhaân thaéng lôïi vaø yù nghóa cuûa thoâng minh nhö theá naøo chieán thaéng Chi Laêng. - Trong traän Chi Laêng, nghóa quaân Lam Sôn + Sau traän Chi Laêng, thaùi ñoä ñaõ bieát chia vaøo ñòa hình khaù hieãm trôû cuûa quaân Minh nhö theá naøo ? cuûa aûi Chi Laêng ñeå duï ñòch coù ñöôøng vaøo maø khoâng coù ñöôøng ra . - Chieán thaéng Chi Laêng phaù tan möu ñoà cöùu vieän cuûa nhaø Minh -> quaân Minh phaûi ñaàu haøng , ruùt veà nöôùc . - Leâ lôïi leân ngoâi Vua, môû ñaàu thôøi Haäu Leâ. C.Cuûng coá - daën doø:(5’) - Giaùo duïc hoïc sinh caûm phuïc söï thoâng minh saùng ïtaïo trong caùch ñaùnh giaëc cuûa oâng cha ta. - Chuaån bò: Nhaø Haäu Leâ vaø vieäc toå chöùc quaûn lí ñaát nöôùc . Thöù naêm ngaøy 15 ngaøy 01 naêm 2009 THỂ DỤC TIẾT 40 ÑI CHUYEÅN HÖÔÙNG PHAÛI ,TRAÙI TROØ CHÔI : “LAÊN BOÙNG” I. Muïc tieâu :
 16. -OÂn ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi. Yeâu caàu thöïc hieän ñöôïc ñoäng taùc töông ñoái ñuùng. -Hoïc troø chôi: “Laên boùng baèng tay ” Yeâu caàu bieát caùch chôi vaø böôùc ñaàu tham gia ñöôïc vaøo troø chôi. II. Ñòa ñieåm – phöông tieän : Ñòa ñieåm: Treân saân tröôøng. Veä sinh nôi taäp, ñaûm baûo an toaøn taäp luyeän. Phöông tieän: Chuaån bò coøi, keû saün caùc vaïch , duïng cuï vaø boùng cho taäp luyeän baøi taäp “Reøn luyeän tö theá cô baûn vaø troø chôi: Laên boùng baèng tay ”. III. Noäi dung vaø phöông phaùp leân lôùp: Noäi dung Ñònh Phöông phaùp toå chöùc löôïng 1 . Phaàn môû ñaàu: 6 – 10 -Taäp hôïp lôùp, oån ñònh: Ñieåm danh só phuùt x x x x x x x x x x soá. 1–2 x -GV phoå bieán noäi dung: Neâu muïc phuùt x x x x x x x x x x tieâu - yeâu caàu giôø hoïc. x -Khôûi ñoäng : HS giaäm chaân taïi choã, Gv voã tay vaø haùt. 1 phuùt  +Chaïy chaäm treân ñòa hình töï nhieân quanh saân taäp. 1 phuùt +Khôûi ñoäng caùc khôùp coå chaân, coå tay, goái, hoâng, vai. 1–2 +Troø chôi : “Quaû gì aên ñöôïc”. phuùt 2. Phaàn cô baûn: 18 – 22 x x x x a) Ñoäi hình ñoäi nguõ vaø baøi taäp reøn luyeän phuùt x x x x tö theá cô baûn: 12– x xx x * OÂn taäp ñi ñeàu theo 1 – 4 haøng doïc. 14phuùt x x x x -Caùn söï ñieàu khieån cho caùc baïn x x x x taäp, GV bao quaùt chung vaø nhaéc nhôû 3–4 x x x x nhöõng em thöïc hieän chöa chính xaùc. phuùt x x x x * OÂn ñi chuyeån höôùng phaûi, traùi x x x x -GV chia lôùp thaønh caùc toå taäp luyeän theo khu vöïc ñaõ quy ñònh. Caùc toå Gv tröông ñieàu khieån toå cuûa mình taäp, 7–8 GV ñi laïi quan saùt vaø söûa sai hoaëc phuùt giuùp ñôõ nhöõng hoïc sinh thöïc hieän chöa ñuùng. -Toå chöùc cho HS thi ñua ñi ñeàu theo 1 – 4 haøng doïc vaø ñi chuyeån höôùng phaûi traùi. Laàn löôït töøng toå thöïc hieän 1 laàn vaø ñi ñeàu trong khoaûng 10 –  15m. Toå naøo taäp ñeàu, ñuùng, ñeïp, taäp hôïp nhanh ñöôïc bieåu döông, toå naøo keùm nhaát seõ phaûi chaïy 1 voøng xung quanh caùc toå thaéng. 7–8 b) Troø chôi: “Laên boùng baèng tay” phuùt -GV taäp hôïp HS theo ñoäi hình chôi vaø cho HS khôûi ñoäng kó khôùp coå chaân, ñaàu goái, khôùp hoâng. -GV höôùng daãn caùch laên boùng. Chuaån bò : -Keû 2 vaïch chuaån bò vaø xuaát phaùt caùch x x x x x
 17. nhau 1,5m, caøch vaïch xuaát phaùt 10m, ñaët 1 vaät x…………… hoaëc caém côø laøm ñích. moãi ñoäi 1 quaû boùn.g x x x x x Caùch chôi : x…………… -GV taäp tröôùc ñoäng taùc di chuyeån, tay ñieàu khieån quaû boùng, caùch quay voøng ôû ñích. -Khi HS taäp thuaàn thuïc nhöõng ñoäng taùc treân GV toå chöùc cho HS chôi thöû. -GV höôùng daãn theâm nhöõng tröôøng hôïp phaïm quy ñeå HS naém ñöôïc luaät chôi. -GV toå chöùc cho hS chôi chính thöùc. 4–6 3. Phaàn keát thuùc: phuùt -Ñöùng taïi cho ãvoã tay, haùt. 1 phuùt -GV cuøng hoïc sinh heä thoáng baøi hoïc. 1 phuùt -GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû 1 phuùt Gv giôø hoïc. -GVø giao baøi taäp veà nhaø oân ñoäng taùc ñi ñeàu. -GV hoâ giaûi taùn. -HS hoâ “khoûe”. *************************** KHOA HOÏC: Tieát 40 BAØI: BAÛO VEÄ BAÀU KHOÂNG KHÍ TRONG SAÏCH (GD.BVMT) I. MUÏC TIEÂU: Sau baøi hoïc, HS bieát: - Neâu nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñeå baûo veä khoâng khí trong saïch. - Cam keát thöïc hieän baûo veä baàu khoâng khí trong saïch . - Veõ tranh coå ñoäng vaø tuyeân truyeàn baûo veä baàu khí quyeån trong laønh . II. ÑOÀ DUØNG: Hình trang 80,81/SGK - Giaáy A0 . - Söu taàm caùc tö lieäu, hình veõ, tranh aûnh veà caùc hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng khoâng khí III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: A.Baøi cuõ: (5’) Khoâng khí bò oâ nhieãm . - Phaân bieät khoâng khí saïch vaø khoâng khí bò oâ nhieãm . - Neâu nhöõng nguyeân nhaân gaây nhieãm baàu khoâng khí B.Baøi môùi: (30’) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Giôùi thieäu baøi: Baûo veä khoâng khí trong laønh 2.. Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu nhöõng bieän phaùp baûo veä khoâng khí trong saïch . - Laøm vieäc theo caëp. *MT: Neâu nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân + Quan saùt h ôû SGK/81,82 -> TLCH: laøm ñeå baûo veä baàu khoâng khí trong saïch. Neân vaø khoâng neân laøm gì ñeå + Keát luaän : Choáng oâ nhieãm khoâng baûo veä baàu khoâng khí trong khí baèng caùch : laønh ? + Thu gom vaø xöû lí raùc, phaân hôïp lí. + Giaûm löôïng khí ñoäc hòa cuûa xe coù ñoäng cô chaïy baèng xaêng daàu vaø cöûa nhaø maùy, giaûm khoùi ñun beáp . + Baûo veä röøng vaø troàng nhieàu caây xanh ñeå giöõ cho baàu khoâng khí trong - Laøm vieäc theo nhoùm , toå laønh .
 18. Hoaït ñoäng 2: Veõ tranh coå ñoäng baûo veä + Thaûo luaän -> xaây döïng baûn cam baàu khoâng khí trong saïch keát . *MT: Baûn thaân HS cam keát tham gia baûo + Veõ tranh vaø tìm yù cho noäi dung veä baàu khoâng khí trong saïch vaø tuyeân tranh truyeàn , coå ñoäng ngöôøi khaùc cuøng baûo veä baàu khoâng khí trong saïch . - GDBVMT : Em phaûi laøm gì khi coù ngöôøi chaët caây, xaû raùc böøa baõi - Nhaéc nhôû moïi ngöôøi khoâng neân chung quanh nôi em ôû ? chaët caây xanh vì caây xanh sinh ra - Trình baøy tranh vaø yù töôûng cuûa oxy, loïc khoâng khí, khoâng neân xaû tranh raùc böøa baõi vì seõ gaây oâ nhieãm - Ñaùnh giaù nhaän xeùt . moâi tröôøng. C.Cuûng coá - daën doø:(5’) - Keå teânmoätsoávieäcneânlaømvaøkhoângneânlaømñeåbaûoveäbaàu khoângkhí tronglaønh. - CB: AÂm Thanh. Thöù saùungaøy16 thaùng01 naêm2009 KYÕ THUAÄT: Tieát 20 VAÄT LIEÄU VAØ DUÏNG CUÏ TROÀNG RAU, HOA I. Muïc Tieâu: - HS bieát ñaëc ñieåm , taùc duïng cuûa caùc vaät lieäu, duïng cuï thöôøng duøng ñeå gieo troàng chaêm soùc rau, hoa . -Bieát söû duïng moät soá duïng cuï lao ñoäng troàng rau, hoa ñôn giaûn -Coù yù thöùc giöõ gìn , baûo quaûn vaø baûo ñaûm an toaøn khi söû duïng duïng cuï gieo troàng rau , hoa II. Ñoà duøng daïy hoïc: GV-Maãu : haït gioáng , moät soá loaïi phaân hoùa hoïc, phaân vi sinh , cuoác , caøo, voà ñaäp ñaát , daàm xôùi, bình coù voøi hoa sen , bình xòt nöôùc . HS- SGK kĩ thu 4 . ật III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: A. Baøi cuõ: (5’)Lôïi ích cuûa vieäc troàng rau hoa - Goïi 2 HS TLCH:+Vì sao neân troàng nhieàu rau hoa . +Vì sao coù theå troàng rau, hoa quanh naêm vaø troàng ôû khaép moïi nôi ? B. Baøi môùi: (25’) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Giôùi thieäu baøi: Vaät lieäu troàng rau, hoa. 2.. Caùc hoaït ñoäng : Laøm vieäc caù nhaân . HÑ1:(10’)-Höôùng daãn HS tìm hieåu + Tham khaûo ôû sgk (nd1)  TLCH: nhöõng vaät lieäu chuû yeáu ñöôïc söû -Ñeå tieán haønh troàng rau hoa caàn duïng khi gieo troàng rau, hoa . coù nhöõng vaät lieäu naøo ? Taùc - Muoán gieo troàng baát cöù moät duïng cuûa nhöõng vaät lieäu naøy ntn loaïi caây naøo, tröôùc heát ta caàn ? Khi ñöôïc söû duïng ñeå troàng rau phaûi coù haït gioáng (hoaëc caây hoa ? gioáng).Coù nhieàu loaïi haït gioáng +Haõy keå teân moät soá haït gioáng rau hoa khaùc nhau . Moãi loaïi haït rau hoa maø em bieát? Gia ñình em coù kích thöôùc hình daùng khaùc thöôøng duøng loaïi phaân naøo ñeå nhau . boùn cho caây -Caây caàn dinh döôõng ñeå lôùn leân ra hoa , keát quaû. Phaân boùn laø nguoàn cung caáp caùc chaát dinh
 19. döôõng cho caây . Coù nhieàu loaïi phaân boùn . Söû duïng loaïi phaân boùn naøo vaø söû duïng ra sao laø coøn tuøy thuoäc vaøo loaïi caây . -Nôi naøo coù ñaát troàng  coù theå Laøm vieäc nhoùm ñoâi troàng ñöôïc rau hoa + Ñoïc muïc 2/ sgk tìm hieåu ññ hình 3. HÑ2:(13’)-Höôùng daãn HS tìm hieåu daïng caáu taïo , caùch söû duïng moät caùc duïng cuï gieo troàng , chaêm soá duïng cuï- thöôøng duøng ñeå gieo soùc rau hoa. troàng rau hoa ? -Duïng cuï troàng rau hoa goàm coù : +Cuoác , daàm xôùi, caøo , voà ñaäp ñaát, bình töôùi nöôùc . -Troâng sx noâng nghieäp ngöôøi ta coøn söû duïng caùc coâng cuï khaùc nhö maùy caøy , maùy böøa , maùy laøm coû  giuùp cho coâng vieäc lao doäng nheï nhaøng hôn , nhanh hôn , vaø cho naêng suaát cao hôn . -Khi söû caùc duïng cuï lao ñoäng caàn phaûi söø duïng ñuùng caùch vaø baûo ñaûm an toaøn. C. Cuûng coá, daën doø(5’) -Neâu nhöõng vaät lieäu duïng cuï caàn ñeå söû duïng trong vieäc troàng rau hoa ? -CB: Ñieàu kieän ngoaïi caûnh cuûa caây rau hoa ÑÒA LÍ: Tieát 20 BAØI: NGÖÔØI DAÂN ÔÛ ÑOÀNG BAÈNG NAM BOÄ ( GDBVMT) I. MUÏC TIEÂU: Hoïc xong baøi hoïc, HS bieát: - Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà daân toäc, nhaø ôû, laøng xoùm, tranh phuïc leã hoäi cuûa ngöôøi daân ôû ÑBNB- Söï thích öùng cuûa con ngöôøi vôùi töï nhieân ôû ñoàng baèng Nam Boä . - Döïa vaøo tranh aûnh tìm ra kieán thöùc - YÙ thöùc baûo veä moâi tröôøng soáng II. ÑOÀ DUØNG: - Tranh, aûnh veà nhaø ôû, laøng queâ, trang phuïc, leã hoäi cuûa ngöôøi daân ôû ñoàng baèn Boä III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: A.Baøi cuõ: (5’)Ñoàng baèng Nam Boä - Xaùc ñònh vò trí cuûa ñoàng baèng Nam Boä treân baûn ñoà VN - Trình baøy nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà thieân nhieân ñoàng baèng Nam Boä ? B.Baøi môùi: (30’ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Giôùi thieäu baøi: Ngöôøi daân ôû Ñoàng Baèng Nam Boä . 2.. Caùc hoaït ñoäng : Nhaø ôû cuûa ngöôøi daân - Laøm vieäc caù nhaân . *Hoaït ñoäng 1: Nhaø ôû cuûa ngöôøi daân + Döïa vaøo SGK, baûn ñoà phaân boá - Caùc daân toäc soáng ôû ñoàng baèng daân cö vaø voán hieåu bieát cuûa Nam Boä chuû yeáu laø Kinh, Khô Me, baûn thaân -> TLCH: + Ngöôøi daân thöôøng laøm nhaø ôû
 20. Chaêm, Hoa ngöôøi daân thöôøng laäp ñaâu vì sao? aáp, laøm nhaø ôû ven soâng, ngoøi, + Phöông tieän ñi laïi phoå bieán cuûa keânh raïch . Xuoàng, ghe laø phöông ngöôøi daân nôi ñaây laø gì ? tieän ñi laïi phoå bieán cuûa ngöôøi daân . Hieän nay veà nhaø ôû cuõng coù nhieàu thay ñoåi lôùn . Trang phuïc vaø leã hoäi . - Laøm vieäc theo nhoùm ñoâi * Hoaït Ñoäng 2 : + Thaûo luaän -> laøm baøi taäp “ Trang phuïc phoå bieán tröôùc ñaây cuûa Quan saùt H1…” SGK/ 119 ngöôøi daân Nam Boä laø quaàn aùo baø + Trang phuïc haøng ngaøy cuûa ba vaø chieác khaên raèn ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Nam Boä - Ngöôøi daân toå chöùc caùc leã hoäi ñeå tröôùc ñaây coù ñaëc bieät gì ? caàu ñöôïc muøa vaø nhöõng ñieàu may + Leã hoäi cuûa ngöôøi daân nhaèm maén trong cuoäc soáng . Trong leã hoäi muïc ñích gì ? Trong leã hoäi coù thöôøng coù caùc hoaït ñoäng nhö ñua nhöõng hoaït ñoäng naøo ? Keå teân ghe, ñua traâu, …. Moät soá leã hoäi lôùn moät soá leã hoäi ôû ñoàng baèng ôû ñoàng baèng Nam Boä : Leã hoäi Baø Nam Boä ? Chuùa Xöù (An Giang) ; hoäi xuaân nuùi Baø (Taây Ninh), leã thaàn caù OÂng… * Hoaït ñoäng Giaùo duïc baûoveä moâi tröôøng. Ñaép ñeâ ven soâng ngaên luõ, caûi Ngöôøi daân ñoàng baèng Nam boä thích taïo ñaát chua maën, ñaùnh baét, nuoâi öùng vôùi moâi tröôøng töï nhieân nhö troàng thuûy, haûi saûn, troàng luùa theá naøo? theo muøa nöôùc, troàng traùi caây…. 4.Cuûng coá - daën doø:(5’) - Nhaø ôû tröôùc ñaây vaø sau naøy cuûa ngöôøi daân ñoàng baèng Nam Boä coù gì khaùc nhau ? - CB: Hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa ngöôøi daân ôû ñoàng baèng Nam Boä. HOAÏT ÑOÄNG TAÄP THEÅ - Tieát : 20 KIEÅM ÑIEÅM CUOÁI TUAÀN I.Muïc tieâu: - Ñaùnh giaù hoaït ñoäng tuaàn 20 – Ñeà ra phöông höôùng tuaàn 21 -Reøn cho HS tính pheâ vaø töï pheâ. -HS coù yù thöùc töï giaùc trong moïi maët. -GDHS reøn luyeän , tu döôõng ñaïo ñöùc. II.Caùc hoaït ñoäng: 1 *Ñaùnh giaù caùc maët : a) Neà neáp-Thöïc hieän toát noäi quy tröôøng lôùp, ñi hoïc chuyeân caàn. - Xeáp haøng ra vaøo lôùp nghieâm tuùc. Tuy nhieân, trong giôø hoïc tình traïng noùi chuyeän vaãn coøn xaûy ra : M.Troïng, B Traâm, Hieån, Quyeân – Giôø theå duïc 1 soá em chöa nghieâm tuùc : B. Chaâu, M. Troïng, Hieån b).Hoïc taäp: -Ñi hoïc ñuùng giôø ,hoïc vaø laøm baøi ñaày ñuû. Coøn 1 soá em chöa tích cöïc phaùt bieåu: Trang, Phuïng B.Ngoïc - Nhaéc nhôû hoïc sinh tích cöïc hôn : Chí Baûo, Baûo Ngoïc. c)Veä sinh lôùp,tröôøng coøn leà meà 2.Phöông höôùng tuaàn tôùi : - Ñi hoïc nghieâm tuùc, ñuùng giôø -Thöïc hieän toát caùc qui ñònh cuûa nhaø tröôøng - Khoâng chôi troø chôi gaây chaùy ,noå, thöïc hieän toát ATGT 3 . Sinh hoaït Ñoäi Kieåm tra khaåu hieàu Ñoäi --------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản