Giáo án Công nghệ lớp 8

Chia sẻ: Sam Thu Hang Hang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:117

0
412
lượt xem
74
download

Giáo án Công nghệ lớp 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh trung học cơ sở chuyên môn công nghệ - Giáo án trọn bộ môn công nghệ rõ ràng và dễ hiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Công nghệ lớp 8

 1. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 0.Ngµy so¹n: ..........................2009 Ngµy d¹y:...........................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) Häc k× I phÇn I : vÏ kÜ thuËt ch¬ng I : b¶n vÏ c¸c khèi h×nh häc TiÕt 1 : vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng I – Môc tiªu: 1 – KiÕn thøc. - BiÕt ®îc vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. - Cã nhËn thøc ®óng ®¾n ®èi víi viÖc häc tËp m«n kÜ thuËt 2 – KÜ n¨ng: - Quan s¸t vµ ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng còng nh hiÖn tîng thùc tÕ. 3 – Th¸i ®é: - Nghiªm tóc, say mª häc tËp bé m«n. II – ChuÈn bÞ: - GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi + tranh ¶nh H(1.1, 1.2, 1.3) - HS t×m hiÓu néi dung bµi tríc khi tíi líp. III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 : ( 3 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1. æn ®Þnh : KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o 2. KiÓm Tra : Kh«ng kiÓm tra 3. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp Ho¹t ®éng 2: ( 12 phót).t×m hiÓu vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi ®êi sèng vµ s¶n xuÊt ?Y/c hs quan s¸t h1.1 sgk. I- B¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi s¶n xuÊt. - Trong giao tiÕp hµng ngay con ng- - Hs quan s¸t h1.1 sgk êi trao ®æi th«ng tin víi nhau th× th- êng dïng c¸c ph¬ng tiªn g×? - Nh vËy chØ th«ng qua h1.1 chóng * H×nh vÏ lµ mét ph¬ng tiÖn quan ta ®· nhËn biÕt ®îc néi dung g×? trong trong giao tiÕp. (H1.1 gióp chóng ta biÕt ®iÒu g×?) - Ngêi thiÕt kÕ c«ng trinh thêng sö - B¶n vÏ thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh. dông ph¬ng tiÖn g× ®Ó tr×nh bµy ý tëng cña m×nh? - Ngêi c«ng nh©n khi chÕ t¹o c¸c s¶n * §èi víi s¶n xuÊt : B¶n vÏ kÜ thuËt lµ Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 1
 2. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 phÈm vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ng«n ng÷ dïng chung trong kÜ thuËt. cÇn c¨n cø vµo c¸i g×? Nã diÔn t¶ chÝnh x¸c h×nh d¹ng, kÕt - VËy b¶n vÏ kÜ thuËt cã tÇm quan cÊu cña s¶n phÈm hoÆc c«ng tr×nh trong nh thÕ nµo ®èi víi s¶n xuÊt? Ho¹t ®éng 3: (13 phót). t×m hiÓu vai trß cña b¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi ®êi sèng. - Y/c hs quan s¸t H1.3 sgk? II- B¶n vÏ kÜ thuËt ®èi víi ®êi sèng. - Khi mua c¸c s¶n phÈm muèn sö - Hs quan s¸t HV vµ tr¶ lêi. dông an toµn vµ cã hiÖu qu¶ c¸c s¶n + CÇn sö dông theo chØ dÉn b»ng phÈm , ®å dïng thiÕt bÞ chóng ta h×nh vÏ vµ b»ng lêi. cÇn ph¶i lµm g×? *B¶n vÏ KT: lµ tµi liÖu cÇn thiÕt kÌm - VËy b¶n vÏ kÜ thuËt cã vai trß nh theo s¶n phÈm dïng trong trao ®æi, thÕ nµo ®èi víi ®êi sèng? sö dông… Ho¹t ®éng 4: (4 phót). t×m hiÓu b¶n vÏ dïng trong c¸c lÜnh vùc kÜ thuËt - Y/c hs quan s¸t s¬ ®å H1.4 sgk ? III- B¶n vÏ dïng trong c¸c lÜnh vùc - C¸c lÜnh vùc ®ã cã cÇn trang thiÕt kÜ thuËt. bÞ kh«ng ? Cã cÇn x©y dng c¬ së + C¬ khÝ: M¸y c«ng cô, nhµ , x- h¹ tÇng ( nhµ, xëng, m¸y mãc...) ? ëng... - VËy trong tõng lÜnh vùc cô thÓ th× + X©y dùng: M¸y xd, f¬ng tiÖn vËn b¶n vÏ cã vai trß nh thÕ nµo ? chuyÓn... - Gv chuÈn ho¸ víi tõng lÜnh vùc. + Giao th«ng: F¬ng tiÖn giao th«ng, cÇu cèng... + N«ng nghiÖp: M¸y n«ng nghiÖp..... Ho¹t ®éng 5: ( 5phót ). Tæng kÕt bµi häc * Cñng cè: - V× sao nãi b¶n vÏ kÜ thuËt lµ ng«n ng÷ dïng chung trong kÜ thuËt? - Y/c hs ®äc ghi nhí sgk gv ph©n tÝch néi dung träng t©m. * Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc thuéc ghi nh¬ SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. - ChuÈn bÞ bµi : H×nh chiÕu. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 2
 3. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n: ..........................2009 Ngµy d¹y:...........................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) TiÕt 2 : h×nh chiÕu I – Môc tiªu: 1 – KiÕn thøc. - HiÓu ®îc thÕ nµo lµ h×nh chiÕu - NhËn biÕt ®îc c¸c h×nh chiÕu cña vËy thÓ trªn b¶n vÏ kÜ thuËt 2 – KÜ n¨ng: - Quan s¸t vµ ph©n tÝch , ãc tëng tîng khoa häc. 3 – Th¸i ®é: - Nghiªm tóc, say mª häc tËp bé m«n. II – ChuÈn bÞ: - GV : Gi¸o ¸n néi dung bµi häc + Trang sgk, mÉu vËt, 3mp h×nh chiÕu - HS t×m hiÓu néi dung bµi tríc khi tíi líp. III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1. æn ®Þnh : KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o 2. KiÓm Tra : B¶n vÏ kÜ thuËt cã vai - Hs1 lªn b¶ng tr¶ lêi trß nh thÕ nµo ®èi víi s¶n xuÊt vµ - C¸c hs kh¸c chó ý nhËn xÐt ®êi sèng? 3. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp Ho¹t ®éng 2: ( 5 phót).t×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu - Gv nªu c¸c hiÖn tîng tù nhiªn: I – Kh¸i niÖm vÒ h×nh chiÕu. AS mÆt trêi -> T¹o thµnh bãng cña - Hs chó ý nghe gi¶ng vµ liªn hÖ víi c¸c ®å vËt trªn mÆt ph¼ng. c¸c hiÖn t¬ng trong thùc tÕ. - Y/c hs quan s¸t h2.1 sgk hoÆc thùc *Kh¸i niÖm h×nh chiÕu: nghiÖm b»ng ®Ìn pin chiÕu vËt - HC cña vËt thÓ lµ h×nh biÓu diÔn mÉu lªn têng tõ ®ã h×nh thµnh cho mÆt nh×n thÊy ®èi víi nguån quan hs kh¸i niÖm vÒ phÐp chiÕu vµ s¸t( ChiÕu vËt thÓ lªn 1mp -> ®îc h×nh chiÕu. 1h×nh gäi lµ HC) Ho¹t ®éng 3: (10 phót). t×m hiÓu c¸c phÐp chiÕu. - Y/c hs quan s¸t h2.2sgk? II- C¸c phÐp chiÕu. - H2.2a, b,c c¸c tia chiÕu cã ®Æc + PhÐp chiÕu// (H2.2b) c¸c tia ®iÓm nh thÕ nµo? chiÕu//. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 3
 4. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 - H2.2 b & H2.2c cã ®Æc ®iÓm g× + PhÐp chiÕu vu«ng gãc lµ trêng hîp kh¸c so víi H2.2a ? ®Æc biÖt cña phÐp chiÕu// ( c¸c tia - Gv chuÈn ho¸ vµ liªn hÖ thùc tÕ. chiÕu vu«ng gãc víi mp chiÕu ). + PhÐp chiÕu xuyªn t©m H2.2a c¸c tia chiÕu ®ång qui xiªn gãc Ho¹t ®éng 4: (4 phót). t×m hiÓu c¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc - Y/c hs quan s¸t tranh vÏ c¸c mp HC III – C¸c h×nh chiÕu vu«ng gãc. vµ m« h×nh 3mp chiÕu ? 1. C¸c mÆt ph¼ng h×nh chiÕu. - C¸c mp chiÕu ®îc ®Æt nh thÕ nµo - Hs quan s¸t tranh vµ m« h×nh c¸c ®èi víi ngêi quan s¸t ? mp chiÕu. - VËt thÓ ®îc ®Æt nh thÕ nµo ®èi + MÆt chÝnh diÖn gäi lµ mÆt chiÕu víi c¸c mp chiÕu ? ®øng. - Nªu râ vÞ trÝ cña c¸c mp chiÕu vµ + MÆt n»m ngang gäi lµ mÆt chiÕu tªn gäi cña chóng ? b»ng. * Gv chØ râ c¸ch më c¸c mp chiÕu + MÆt c¹nh bªn gäi lµ mÆt chiÕu vµ c¸c HC ph¶i ®îc vÏ trªn cïng mét c¹nh. b¶n vÏ ®óng theo qui ®Þnh. 2. C¸c h×nh chiÕu. - NÕu dïng 1HC cã ®îc kh«ng ? - Hc ®øng ( híng chiÕu tõ tríc tíi). - C¨n cø vµo c¸ch më c¸c mp chiÕu - Hc b»ng ( híng chiÕu tõ trªn xuèng). qui íc vÞ trÝ cña c¸c h×nh²44€Õu - Hc c¹nh ( híng chiÕu tõ tr¸i sang ). nh thÕ nµo trªn h×nh vÏ ? IV- VÞ trÝ c¸c h×nh chiÕu. - Hs quan s¸t H2.5 sgk nhËn biÕt vÞ trÝ cña c¸c HC trªn b¶n vÏ kÜ thuËt. Ho¹t ®éng 5: ( 5phót ). Tæng kÕt bµi häc * Cñng cè: - ThÕ nµo lµ HC chiÕu cña vËt thÓ ? Cã c¸c phÐp chiÕu nµo? - Y/c hs ®äc néi dung ghi nhí SGK * Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc thuéc ghi nh¬ SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. - ChuÈn bÞ bµi : B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 4
 5. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n: 03/ 09/.2009 Ngµy d¹y:...........................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) TiÕt 3 : b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh nhËn d¹ng ®îc c¸c khèi ®a diÖn th- êng gÆp nh h×nh hép, h×nh ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp côt… - Kü n¨ng: Häc sinh ®äc b¶n vÏ vËt thÓ cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu. II.ChuÈn bÞ : - GV: ChuÈn bÞ tranh vÏ c¸c h×nh bµi 4 ( SGK), m« h×nh 3mp h×nh chiÕu - M« h×nh c¸c khèi ®a diÖn, h×nh hép ch÷ nhËt, h×nh l¨ng trô ®Òu, h×nh chãp ®Òu… - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc. - ChuÈn bÞ c¸c vËt mÉu nh: Hép thuèc l¸, bót ch× 6 c¹nh. III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1. æn ®Þnh : KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o 2. KiÓm Tra : - Cã nh÷ng phÐp - Hs1 lªn b¶ng tr¶ lêi chiÕu g×? - C¸c hs kh¸c chó ý nhËn xÐt - Cã mÊy lo¹i h/c? C¸c h×nh chiÕu cã ®Æc ®iÓm vÒ híng chiÕu ntn? 3. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp Ho¹t ®éng 2: ( 8 phót). T×m hiÓu khèi ®a diÖn - Cho häc sinh quan s¸t tranh h×nh I. Khèi ®a diÖn 4.1 vµ m« h×nh c¸c khèi ®a diÖn vµ - Tranh h×nh 4.1 ( SGK). ®Æt c©u hái. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 5
 6. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 - C¸c khèi h×nh häc ®ã ®îc bao bíi - HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi. h×nh g×? - KÕt luËn - KL: Khèi ®a diÖn ®îc bao bíi c¸c - Yªu cÇu häc sinh lÊy mét sè VD h×nh ®a gi¸c ph¼ng. trong thùc tÕ. Ho¹t ®éng 3: (10 phót). T×m hiÓu h×nh hép ch÷ nhËt. - Cho häc sinh quan s¸t h×nh 4.2 vµ II.H×nh hép ch÷ nhËt m« h×nh h×nh hép ch÷ nhËt sau ®ã 1. ThÕ nµo lµ h×nh hép ch÷ nhËt. ®Æt c©u hái. - H×nh 4.2 - H×nh hép ch÷ nhËt ®îc giíi h¹n bëi - HS: Nghiªn cøu, tr¶ lêi c¸c h×nh g×? - H×nh hép ch÷ nhËt ®îc bao bëi 6 - C¸c c¹nh vµ c¸c mÆt cña h×nh hép h×nh ch÷ nhËt. ch÷ nhËt cã ®Æc ®iÓm g×? - §Æt vËt mÉu h×nh hép ch÷ nhËt 2. H×nh chiÕu cña h×nh hép ch÷ trong m« h×nh 3mp h×nh chiÕu ®èi nhËt. diÖn víi ngêi quan s¸t. - Häc sinh lµm B¶ng 4.1 vµo vë - Khi chiÕu h×nh hép ch÷ nhËt lªn mp h×nh chiÕu ®øng th× h×nh chiÕu ®øng lµ h×nh g×? - HS: Tr¶ lêi - H×nh chiÕu ®ã ph¶n ¸nh mÆt nµo cña h×nh hép ch÷ nhËt? - KÝch thíc cña h×nh chiÕu ph¶n ¸nh kÝch thíc nµo cña h×nh hép chc nhËt? - LÇn lît vÏ c¸c h×nh chiÕu lªn b¶ng. Ho¹t ®éng 4: (18phót). T×m hiÓu l¨ng trô ®Òu vµ h×nh chãp. - Cho häc sinh quan s¸t h×nh 4.4. III. L¨ng trô ®Òu. 1. ThÕ nµo lµ h×nh l¨ng trô ®Òu - Em h·y cho biÕt khèi ®a diÖn h×nh - H×nh 4.4 4.4 ®îc bao bëi c¸c h×nh g×? - HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi 2. H×nh chiÕu cña h×nh l¨ng trô ®Òu. - Khèi ®a diÖn ®îc x¸c ®Þnh b»ng - H×nh 4.5 c¸c kÝch thíc nµo? - HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi - HS lµm B¶ng 4.2 vµo vë BT - Cho häc sinh quan s¸t h×nh 4.6 vµ IV. H×nh chãp ®Òu ®Æt c©u hái 1. ThÕ nµo lµ h×nh chãp ®Òu. - Khèi ®a diÖn h×nh 4.6 ®îc bao bëi - H×nh 4.6 h×nh g×? HS: Nghiªn cøu tr¶ lêi - MÆt ®¸y lµ mét h×nh ®a gi¸c ®Òu vµ c¸c mÆt bªn lµ c¸c h×nh tam gi¸c - C¸c h×nh 1,2,3 lµ c¸c h×nh chiÕu c©n b»ng nhau cã chung ®Ønh. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 6
 7. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 g×? 2.H×nh chiÕu cña h×nh chãp ®Òu. - Chóng cã h×nh d¹ng ntn? - H×nh 4.7 - Chóng thÓ hiÖn nh÷ng kÝch thíc nµo? Ho¹t ®éng 5: ( 4phót ). Tæng kÕt bµi häc * Cñng cè: - GV: cho häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK - Híng dÉn tr¶ lêi c©u hái vµ lµm bµi tËp cuèi bµi - VÒ nhµ häc bµi ®äc vµ xem tríc bµi 5 ( SGK ) * Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc thuéc ghi nh¬ SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. - ChuÈn bÞ bµi : Bµi 3 Th ®äc B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn Ngµy so¹n: ..................2009 Ngµy d¹y:....................2009 tiÕt 4: Th ®äc B¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc sù liªn quan gi÷a híng chiÕu vµ h×nh chiÕu. - Kü n¨ng: Häc sinh biÕt c¸ch bè trÝ h×nh chiÕu trªn b¶n vÏ. - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh ®äc ®îc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng c¸c khèi ®a diÖn, ph¸t huy ®îc trÝ tëng tîng kh«ng gian cña häc sinh. - Kü n¨ng: Häc sinh ®äc b¶n vÏ c¸c khèi ®a diÖn II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: ChuÈn bÞ thíc kÎ, eke, compa. - VËt liÖu giÊy khæ A4, bót ch×, tÈy… - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc. - Vë , giÊy nh¸p … - GV: ChuÈn bÞ nghiªn cøu SGK Bµi 5 - Tham kh¶o tµi liÖu h×nh chiÕu trôc ®o xiªn gãc c©n - ChuÈn bÞ m« h×nh vËt thÓ A,B,C,D ( H×nh 5.2 SGK). Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 7
 8. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc §äc phÇn “Cã thÓ em cha biÕt” SGK. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. æn ®Þnh tæ chøc: Ho¹t ®éng cña GV vµ HS Néi dung ghi b¶ng 2. KiÓm tra bµi cò. - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh 3. Néi dung bµi thùc hµnh. Bµi 3 H§1. GV giíi thiÖu bµi thùc hµnh. GV: KiÓm tra vËt liÖu dông cô thùc I. ChuÈn bÞ: hµnh cña häc sinh. - Dông cô, thíc kÎ eke, compa.. GV: Chia líp thµnh nh÷ng nhãm - VËt liÖu: giÊy vÏ khæ A4, bót nhá. ch×, t¶y… GV: Nªu môc tiªu cÇn ®¹t ®îc cña bµi thùc hµnh. II. Néi dung H§2. T×m hiÓu c¸ch tr×nh bµy bµi lµm. GV: Cho häc sinh ®äc phÇn néi III. C¸c bíc tiÕn hµnh. dung cña bµi häc. Bíc1: §äc néi dung. H§3. Tæ chøc thùc hµnh. Bíc2: Nªu c¸ch tr×nh bµy. GV: Tr×nh bµy bµi lµm trªn khæ giÊy A4. GV: Cho häc sinh nghiªn cøu Bíc3: VÏ l¹i h×nh chiÕu 1,2 vµ h×nh3.1 vµ ®iÒn dÊu ( x) vµo b¶ng 3 ®óng vÞ trÝ cña chóng trªn 3.1 ®Ó tá râ sù t¬ng quan gi÷a c¸c b¶n vÏ. h×nh chiÕu, híng chiÕu. - Ta ®Æt hÖ trôc to¹ ®é vu«ng GV: Híng dÉn vÏ; gãc. - KÎ khung c¸ch mÐp giÊy 10mm - Tuú vµo vËt thÓ mµ ta bè trÝ sao cho c©n ®èi víi tê giÊy. - VÏ khung tªn gãc díi phÝa bªn ph¶i b¶n vÏ. 2.KiÓm tra bµi cò; ……………………………….. …………… 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi; Bµi 5 H§1. GV:giíi thiÖu bµi häc; - Nªu môc tiªu cña bµi häc tr×nh bµy néi dung vµ tr×nh tù tiÕn hµnh. I. ChuÈn bÞ: GV: KiÓm tra vËt liÖu, dông cô - Dông cô: Thíc, ªke, compa… Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 8
 9. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 thùc hµnh cña häc sinh. - VËt liÖu: GiÊy khæ A4, bót GV: Chia nhãm ch× tÈy, giÊy nh¸p. H§2.T×m hiÓu c¸ch tr×nh bµy bµi - SGK, vë bµi tËp. lµm ( B¸o c¸o thùc hµnh ). II. Néi dung: GV: Cho häc sinh ®äc phÇn néi - SGK dung SGK bµi häc. H§3. Tæ chøc thùc hµnh GV: Nªu c¸ch tr×nh bµy bµi trªn III. C¸c bíc tiÕn hµnh. khæ giÊy A4. VÏ s¬ ®å phÇn h×nh - Bíc1: §äc néi dung vµ phÇn ch÷, khung tªn lªn b¶ng. GV: Cho häc sinh nghiªn cøu h×nh - Bíc 2: Nªu c¸ch tr×nh bµy 5.1 vµ 5.2 råi ®iÒn ( x ) vµo b¶ng Bíc 3: VÏ l¹i h×nh chiÕu 1,2,3,4 5.1 ®Ó tá râ sù t¬ng øng gi÷a c¸c Vµ vËt thÓ A,B,C,D sao cho b¶n vÏ vµ c¸c vËt thÓ. ®óng vÞ trÝ cña chóng trªn GV: Híng dÉn vÏ b¶n vÏ. - KÎ khung c¸ch mÐp giÊy 10mm. - Tuú vµo vËt thÓ mµ bè trÝ sao cho c©n ®èi víi tê giÊy. - VÏ khung tªn gãc díi phÝa bªn ph¶i b¶n vÏ. IV. Tæng kÕt ®¸nh gi¸: 4.Tæng kÕt ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh: - GV: NhËn xÐt sù chuÈn bÞ cña häc sinh, c¸ch thùc hiÖn quy tr×nh, th¸i ®é lµm viÖc. - GV: Híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc 4. Tæng kÕt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh. - GV: NhËn xÐt giê lµm bµi thùc hµnh. - Sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - Thùc hiÖn quy tr×nh, th¸i ®é häc tËp IV. Híng dÉn vÒ nhµ 2/. - VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp SGK tËp quan s¸t c¸c khèi h×nh häc - §äc vµ xem tríc bµi Bµi 6 SGK B¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay Ngµy so¹n: ................2009 Ngµy d¹y:...........................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) TiÕt 5 : b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 9
 10. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh nhËn d¹ng ®îc c¸c khèi trßn xoay th- ¬ng gÆp Nh h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu - Kü n¨ng: Häc sinh ®äc ®îc b¶n vÏ vËt thÓ cã d¹ng h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu: II.ChuÈn bÞ : - GV: ChuÈn bÞ tranh vÏ c¸c h×nh cña Bµi 6 SGK m« h×nh c¸c khèi trßn xoay: H×nh trô, h×nh nãn ,h×nh cÇu - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc §äc phÇn “Cã thÓ em cha biÕt” SGK. III – C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1. æn ®Þnh : KiÓm tra sÜ sè líp - HS líp trëng b¸o c¸o 2. KiÓm Tra : KÕt hîp trong bµi 3. Giíi thiÖu bµi: - Trùc tiÕp Ho¹t ®éng 2: ( 10 phót). T×m hiÓu khèi trßn xoay. I.Khèi trßn xoay. - Cho h/s quan s¸t tranh vµ ®Æt c©u - Tranh h×nh 6.2 vµ m« h×nh hái -HS: Tr¶ lêi ? C¸c khèi trßn xoay cã tªn gäi lµ a. H×nh ch÷ nhËt g×? b. H×nh tam gi¸c vu«ng - Chóng ®îc t¹o thµnh NTN? c.Nöa h×nh trßn. - GV tæng hîp ý kiÕn rót ra kÕt luËn. Ho¹t ®éng 3: (24 phót). t×m hiÓu h×nh chiÕu cña h×nh trô, h×nh nãn, h×nh cÇu. a, H×nh trô: II – H×nh chiÕu cña h×nh trô , h×nh - Sö dông m« h×nh y/c hs quan nãn , h×nh cÇu. s¸t( MÆt ®¸y song song víi mp 1. H×nh trô: chiÕu b»ng). - Hs quan s¸t m« h×nh - H/c chiÕu cña vËt thÓ cã híng - L¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV chiÕu tõ tríc tíi cã tªn gäi lµ g×? Cã H×nh chiÕu H×nh KÝch thíc h×nh d¹ng nh thÕ nµo? ThÓ hiÖn ®- d¹ng îc nh÷ng kÝch thíc nµo? §øng Ch÷ nhËt d , h - H·y nªu tªn gäi cña h×nh chiÕu cã B»ng trßn d híng chiÕu tõ trªn xuèng, tr¸i sang? C¹nh ch nhËt d,h - Nh÷ng h×nh chiÕu ®ã thÓ hiÖn nh÷ng kÝch thíc nµo? Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 10
 11. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 - Y/c hs hoµn thµnh b¶ng 6.1 sgk? b, H×nh nãn: 2. H×nh nãn: - Gv sö dông m« h×nh y/c hs quan - Hs quan s¸t m« h×nh s¸t t¬ng tù nh ®èi víi h×nh trô. - L¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái cña GV - Y/c hs hµon thµnh b¸ng 6.2? H×nh chiÕu H×nh KÝch thíc - Y/c c¸c hs khac chó ý nhËn xÐt. d¹ng - GV chuÈn ho¸ y/c hs hoµn thµnh §øng Tam gi¸c d,h vµo vë. B»ng ®êng trßn d C¹nh tam gi¸c d,h c, H×nh cÇu: 3. H×nh cÇu: - T¬ng tù c¸c ho¹t ®éng nh h×nh trô H×nh chiÕu H×nh KÝch thíc vµ h×nh nãn. d¹ng - §Ó biÓu diÔn c¸c khèi trßn xoay §øng H×nh trßn d cÇn mÊy h×nh chiÕu lµ nh÷ng h×nh B»ng H×nh trßn d chiÕu nµo? C¹nh H×nh trßn d - Gv viªn chuÈn ho¸ vµ nhËn xÐt Ho¹t ®éng 4: ( 6phót ). Tæng kÕt bµi häc * Cñng cè: - GV: cho häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK - Híng dÉn tr¶ lêi c©u hái vµ lµm bµi tËp cuèi bµi * Híng dÉn vÒ nhµ: - Häc thuéc ghi nhí SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. - ChuÈn bÞ bµi : bµi thùc hµnh : §äc b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 11
 12. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n: ................2009 Ngµy d¹y:...........................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) tiÕt 6 : bµi tËp thùc hµnh: §äc b¶n vÏ c¸c khèi trßn xoay I. Môc tiªu: - §äc ®îc b¶n vÏ c¸c h×nh chiÕu cña vËt thÓ cã d¹ng khèi trßn xoay. - Ph¸t huy trÝ tëng tîng kh«ng gian cña häc sinh. - Cã ý thøc t×m hiÓu trong thùc tÕ c¸c khèi trßn xoay. II. ChuÈn bÞ : + §èi víi gi¸o viªn: - M« h×nh vËt thÓ A, B, C, D - Néi dung bµi thùc hµnh - B¶ng phô + §èi víi häc sinh: - Thíc kÎ, bót ch×, compa, giÊy A4 …. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña gv Ho¹t ®éng cña hs Ho¹t ®éng 1 : ( 3 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè 2 KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra 3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp ho¹t ®éng 2 : ( 40 phót ). giíi thiÖu néi dung vµ c¸ch tiÕn hµnh bµi tËp thùc hµnh 1. Giíi thiÖu néi dung vµ tr×nh tù - §äc néi dung bµi thùc hµnh vµ t×m tiÕn hµnh hiÓu c¸c bíc tiÕn hµnh thùc hµnh - Gäi mét Hs lªn ®äc néi dung bµi - Ghi néi dung tiÕn hµnh thùc hµnh thùc hµnh vµo vë B¶ng 7.1 - Gi¶i thÝch c¸c bíc tiÕn hµnh: VËt A B C D + §äc kÜ néi dung bµi thùc hµnh vµ thÓ kÎ b¶ng 7.1 vµo bµi lµm, sau ®ã B¶n vÏ ®¸nh dÊu (x) vµo « thÝch hîp cña b¶ng ®Ó chØ râ sù t¬ng quan gi÷a 1 x Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 12
 13. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 c¸c b¶n vÏ víi c¸c vËt thÓ 2 x + Ph©n tÝch vËt thÓ b»ng c¸ch 3 x ®¸nh dÊu ( x) vµo b¶ng 7.2. C¨n cø vµo phÇn chuÈn bÞ néi dung bµi 7 4 x 2. C¸ch lµm b¸o c¸o thùc hµnh - Gv treo b¶ng phô h×nh 7.2 c¸c B¶ng 7.2 vËt thÓ VËt thÓ A B C D Nªu c¸ch tr×nh bµy bµi lµm trªn Khèi HH khæ A4 H×nh trô x x 3. Tæ chøc thùc hµnh - Híng dÉn Hs lµm bµi vµ kiÓm tra H×nh nãn côt x x c¸ch tiÕn hµnh thùc hµnh bµi tËp H×nh hép x x x x cña Hs H×nh chám x cÇu Lµm bµi trªn khæ A4 Lµm viÖc c¸ nh©n theo sù híng dÉn cña GV Ho¹t ®«ng 3: (2 phót). Tæng kÕt ®¸nh gi¸ bµi thùc hµnh: - G nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê lµm bµi tËp thùc hµnh: Häc sinh chuÈn bÞ chu ®¸o ®å dïng thùc hµnh, lµm viÖc nghiªm tóc… - G híng dÉn häc sinh tù ®¸nh gi¸ bµi lµm cña m×nh dùa theo môc tiªu bµi häc. - G thu bµi vÒ chÊm, cã thÓ chÊm mét sè bµi tríc líp ®Ó nhËn xÐt kÕt qu¶ * Híng dÉn vÒ nhµ: - G dÆn H ®äc tríc bµi 8 SGK - Mçi tæ lµm m« h×nh: Qu¶ cam, èng lãt… Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 13
 14. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n: ................2009 Ngµy d¹y:...........................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) tiÕt 7: Kh¸i niÖm B¶n vÏ kü thuËt, h×nh c¾t I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc mét sè kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thuËt. - BiÕt ®îc kh¸i niÖm vµ c«ng dông cña h×nh c¾t. - Kü n¨ng: Häc sinh hiÓu ®îc h×nh c¾t cña vËt thÓ. II.ChuÈn bÞ - GV: Nghiªn cu SGK bµi 8. - VËt mÉu: Qu¶ cam vµ m« h×nh èng lãt ( hoÆc h×nh trô rçng ) ®îc c¾t lµm hai, tÊm nhùa trong ®îc dïng lµm mÆt ph¼ng c¾t. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV ho¹t ®éng cña hs Ho¹t ®éng 1 : ( 3 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè 2 KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra 3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp Ho¹t ®éng 2 : ( 18 phót). t×m hiÓu kh¸i niÖm chung GV: B¶n vÏ kü thuËt cã vai trß nh I. Kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thÕ thuËt: nµo ®èi víi s¶n xuÊt vµ trong ®êi HS: Tr¶ lêi sèng? - Lµ tµi liÖu kü thuËt vµ ®îc dïng trong tÊt c¶ c¸c qu¸ tr×nh . s¶n xuÊt. GV: KÝ hiÖu, quy t¾c trong b¶n vÏ kü thuËt cã thèng nhÊt kh«ng? V× - KÝ hiÖu, quy t¾c trong b¶n sao? vÏ kü thuËt cã sù thèng nhÊt. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 14
 15. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 GV: Cã thÓ dïng mét b¶n vÏ cho HS: Tr¶ lêi nhiÒu - Mçi lÜnh vùc kü thuËt sÏ cã ngµnh cã ®îc kh«ng? V× sao? b¶n vÏ riªng cña ngµnh m×nh. GV: Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n - B¶n vÏ x©y dùng: gåm nh÷ng ta b¶n vÏ cã liªn quan ®Õn viÖc thêng gÆp nh÷ng lo¹i b¶n vÏ nµo lµ thiÕt kÕ, chÕ t¹o, söa ch÷a chñ yÕu? Nã thuéc ngµnh nghÒ l¾p ®Æt m¸y mãc. g×? - B¶n vÏ c¬ khÝ: Gåm nh÷ng GV: B¶n vÏ c¬ khÝ cã liªn quan b¶n vÏ cã liªn quan ®Õn viÖc ®Õn söa ch÷a l¾p ®Æt nh÷ng g×? thiÕt kÕ, chÕ t¹o, söa ch÷a GV: Híng dÉn giíi thiÖu, b¶n vÏ chi l¾p ®Æt m¸y mãc. tiÕt vµ b¶n vÏ l¾p r¸p. Ho¹t ®éng 3 : ( 20 phót). t×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ h×nh c¾t GV: Giíi thiÖu vËt thÓ råi ®Æt c©u II.Kh¸i niÖm vÒ h×nh c¾t. hái; Khi häc vÒ thùc vËt, ®éng HS: Tr¶ lêi vËt… muèn thÊy râ cÊu t¹o bªn VD: Qu¶ cam trong cña hoa, qu¶, c¸c bé phËn Tranh h×nh 8.1 (SGK). bªn trong cña c¬ thÓ ngêi…ta lµm - Quan s¸t tranh h×nh 8.2 ntn? - §Ó biÓu diÔn mét c¸ch râ GV: H×nh c¾t ®îc vÏ nh thÕ nµo vµ rµng c¸c bé phËn bªn trong bÞ dïng ®Ó lµm g×? che khuÊt cña vËt thÓ trªn b¶n vÏ kü thuËt thêng dïng ph¬ng ph¸p h×nh c¾t. - H×nh c¾t dïng ®Ó biÓu diÔn GV: T¹i sao ph¶i c¾t vËt thÓ? râ h¬n h×nh d¹ng bªn trong cña vËt thÓ, phÇn vËt thÓ bÞ MP c¾t, c¾t qua ®îc kÎ g¹ch g¹ch Ho¹t ®éng 4: ( 4phót ). Tæng kÕt bµi häc * Cñng cè: - Qua bµi häc yªu cÇu c¸c em n¾m ®îc. - Kh¸i niÖm vÒ b¶n vÏ kü thuËt ( Gäi t¾t lµ b¶n vÏ). - Cã hai lo¹i b¶n vÏ thêng gÆp: + B¶n vÏ c¬ khÝ: + B¶n vÏ x©y dùng * Híng dÉn vÒ nhµ: - VÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi theo c©u hái, phÇn ghi nhí SGK - §äc vµ xem tríc bµi 9 SGK. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 15
 16. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy d¹y : ..............................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) tiÕt 8: B¶n vÏ chi tiÕt I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt - BiÕt c¸ch ®äc c¸c b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n - Kü n¨ng: Häc sinh n¾m ®îc néi dung cña b¶n vÏ. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu SGK bµi 9. - VËt mÉu: èng lãt vµ m« h×nh èng lãt ( hoÆc h×nh trô rçng ) ®îc c¾t lµm hai, tÊm nhùa trong ®îc dïng lµm mÆt ph¼ng c¾t. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc Ho¹t ®éng cña GV ho¹t ®éng cña hs Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè 2 KiÓm tra bµi cò: GV: ThÕ nµo lµ b¶n vÏ kü thuËt? 3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp Ho¹t ®éng 2 : ( 15 phót). T×m hiÓu néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt. GV: Nªu râ trong s¶n xuÊt ®Ó lµm I.Néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt. ra mét chiÕc m¸y, tríc hÕt ph¶i a.h×nh biÓu diÔn. tiÕn hµnh chÕ t¹o c¸c chi tiÕt cña - H×nh c¾t (hc ®øng) vµ h×nh chiÕc m¸y… chiÕu c¹nh hai h×nh ®ã biÓu Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 16
 17. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Khi chÕ t¹o ph¶i c¨n cø vµo b¶n vÏ diÔn h×nh d¹ng bªn trong vµ chi tiÕt bªn ngoµi cña èng lãt. GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh HS: Tr¶ lêi 9.1 råi ®Æt c©u hái. b.KÝch thíc: GV: Trªn b¶n h×nh 9.1 gåm nh÷ng - §êng kÝnh ngoµi,®êng kÝnh h×nh biÓu diÔn nµo? trong, chiÒu dµi… GV: Trªn b¶n vÏ h×nh9.1 thÓ hiÖn HS: Tr¶ lêi nh÷ng kÝch thíc nµo? c.Yªu cÇu kü thuËt. GV: Trªn b¶n vÏ cã nh÷ng yªu cÇu - Gia c«ng sö lý bÒ mÆt kü thuËt nµo? d. Khung tªn. GV: Khung tªn cña b¶n vÏ thÓ hiÖn - Tªn chi tiÕt m¸y, vËt liÖu, tû nh÷ng g×? lÖ, ký hiÖu. Ho¹t ®éng 3 : ( 20 phót). T×m hiÓu c¸ch ®äc b¶n vÏ chi tiÕt. II. §äc b¶n vÏ chi tiÕt. GV: Cïng häc sinh ®äc b¶n vÏ èng 1.Khung tªn. lãt 2.H×nh biÓu diÔn. GV: Tr×nh bµy c¸ch ®äc b¶n vÏ chi 3.KÝch thíc. tiÕt. 4.Yªu cÇu kü thuËt 5.Tæng hîp. Ho¹t ®éng 4: ( 5phót ). Tæng kÕt bµi häc * Cñng cè: - Gv: Yªu cÇu häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK. - Nªu c©u hái ®Ó häc sinh tr¶ lêi. - ThÕ nµo lµ b¶n vÏ chi tiÕt? B¶n vÏ chi tiÕt dïng ®Ó lµm g×? * Híng dÉn vÒ nhµ: - VÒ nhµ häc bµi theo phÇn ghi nhí vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi. - §äc vµ xem tríc bµi 10, chuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu ®Ó giê sau thùc hµnh( Thíc kÎ, giÊy, bót ch×, t¶y ). Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 17
 18. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy d¹y : ..............................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) tiÕt 9: BiÓu diÔn ren I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Sau khi häc song häc sinh nhËn ®îc ren trªn b¶n vÏ chi tiÕt - BiÕt ®îc quy íc ren - NhËn biÕt ®îc mét sè lo¹i ren th«ng thêng. - Kü n¨ng: Häc sinh ®äc ®îc c¸c bíc ren. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu SGK bµi 11 tranh h×nh 11.1,11.2,11.3,11.4,11.5,11.6. - HS: Nghiªn cøu kü néi cña dung bµi häc chuÈn bÞ - VËt mÉu: ®ai èc trôc xe ®¹p, ren tr¸i, ren ph¶i. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 1. æn ®Þnh tæ chøc 1/: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña hs Ho¹t ®éng 1 : ( 5 phót). æn ®Þnh – KiÓm tra – Giíi thiÖu bµi 1 æn ®Þnh tæ chøc líp: SÜ sè 2 KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong bµi 3 Bµi míi: Giíi thiÖu trùc tiÕp Ho¹t ®éng 2 : ( 7 phót). t×m hiÓu chi tiÕt cã ren GV: Cho häc sinh quan s¸t tranh I. Chi tiÕt cã ren. h×nh 11.1 råi ®Æt c©u hái. - Tranh h×nh 11.1 (SGK). Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 18
 19. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 GV: Em h·y nªu c«ng dông cña c¸c - HS: Tr¶ lêi. chi tiÕt ren trªn h×nh 11.1. Ho¹t ®éng 3 : ( 25 phót). t×m hiÓu qui íc vÏ ren GV: Ren cã kÕt cÊu phøc t¹p nªn II. Quy íc vÏ ren. c¸c lo¹i ren ®Òu ®îc vÏ theo cïng mét quy íc. 1.Ren ngoµi ( Ren trôc ). GV: Cho häc sinh quan s¸t vËt mÉu - Ren ngoµi lµ ren ®îc h×nh vµ h×nh 11.2. thµnh ë mÆt ngoµi cña chi tiÕt. GV: Yªu cÇu häc sinh chØ râ c¸c + NÐt liÒn ®Ëm. ®êng ch©n ren, ®Ønh ren, giíi h¹n + NÐt liÒn m¶nh ren vµ ®êng kÝnh ngoµi, ®êng + NÐt liÒn ®Ëm. kÝnh trong. + NÐt liÒn ®Ëm. HS: Lªn b¶ng chØ. + NÐt liÒn m¶nh GV: Cho häc sinh ®èi chiÕu h×nh 11.3. 2.Ren lç ( Ren trong ). - Ren trong lµ ren ®îc h×nh thµnh ë mÆt trong cña lç. GV: Cho häc sinh quan s¸t vËt mÉu + NÐt liÒn ®Ëm. vµ tranh h×nh 11.4 ®èi chiÕu h×nh + NÐt liÒn m¶nh 11.5. + NÐt liÒn ®Ëm. HS: §iÒn c¸c côm tõ thÝch hîp vµo + NÐt liÒn m¶nh mÖnh ®Ò SGK. 3.Ren bÞ che khuÊt. GV: §êng kÎ g¹ch g¹ch ®îc kÎ ®Õn ®Ønh ren. - VËy khi vÏ ren bÞ che khuÊt th× c¸c ®êng ®Ønh ren, ch©n GV: Khi vÏ h×nh chiÕu th× c¸c c¹nh ren vµ ®êng giíi h¹n ren ®Òu bÞ che khuÊt vµ ®êng bao khuÊt ®îc vÏ b»ng nÐt ®øt. ®îc vÏ b»ng nÐt g×? HS: Tr¶ lêi GV: Rót ra kÕt luËn Ho¹t ®éng 4: ( 8phót ). Tæng kÕt bµi häc * Cñng cè: - GV: Yªu cÇu 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK - GV:Híng dÉn cho häc sinh lµm bµi tËp vµ tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi. * Híng dÉn vÒ nhµ: - VÒ nhµ häc bµi ®äc vµ xem tríc bµi 12 SGK - chuÈn bÞ dông cô: Thíc, bót ch×, vËt liÖu… ®Ó giê sau thùc hµnh. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 19
 20. Trêng THCS Tam hîp                                                                                                         C«ng nghÖ 8 Ngµy so¹n : ......................2009 Ngµy d¹y : ..............................2009 ( §iÒu chØnh khi gi¶ng d¹y : .......................................................................................) tiÕt 9 Bµi 10: Btth ®äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã h×nh c¾t Bµi 12:BTTH ®äc b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã ren I. Môc tiªu: 1. KiÕn thøc: - Sau khi häc song häc sinh biÕt ®îc néi dung cña b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n cã h×nh c¾t. - BiÕt c¸ch ®äc c¸c b¶n vÏ chi tiÕt ®¬n gi¶n 2. Kü n¨ng: - Häc sinh cã kü n¨ng lµm viÖc theo quy tr×nh. 3. Th¸i ®é: - Nghiªm tóc, yªu thÝch m«n häc. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: Nghiªn cøu SGK bµi 10. Gi¸o viªn: SÇm ThÞ Thu H»ng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản