GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ LỚP 9

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
282
lượt xem
47
download

GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ LỚP 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ LỚP 9 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẠCH HÀ TRƯỜNG THCS THẠCH XUÂN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN HƯỚNG NGHIỆP DẠY NGHỀ LỚP 9

 1. PHÒNG GIÁO D C VÀ ÀO T O TH CH HÀ TRƯ NG THCS TH CH XUÂN GIÁO ÁN HƯ NG NGHI P D Y NGH L P 9 í NGHĨA T M QUAN TR NG C A VI C CH N TI T 1 : NGH C CƠ S KHOA H C 1
 2. I/ M c ti u: - Bi t ư c ý nghĩa, t m quan tr ng c a vi c l a ch ngh có cơ s khoa h c - Nêu d nh ban u v l a ch n hư ng i sau khi t t nghi p THCS - Bư c u có ý th c ch n ngh cú cơ s khoa h c II/Chu n b : - GV: c trư c m t s tài li u hư ng nghi p - HS : Chu n b m t s bài hát , bài thơ ho c nh ng m u chuy n ca ng i m t III/ Ti n tr nh t ch c: 1. n nh t ch c : 2. Các ho t ng d y h c Ho t ng 1 : T m hi u 3 nguy n t c ch n ngh H C A GV H C A HS GV: cho hs t m hi u 3 nguy n t c Nghe và ghi v 3 nguy n t c ch n hs c o n “ Ba câu h i t ra khi HS c o n : Ba câu h i ư c t ra khi ch n ngh “ ch n ngh “ T i th ch ngh g ? T i làm ư c ngh g ? T i c n làm ngh g ? “ GV Y/c hs th o lu n cõu h i HS th o lu n theo nhóm câu h i do GV ? M i liên h ch t ch gi a 3 câu h i ó th ưa ra hi n ch nào ? Trong ch n ngh cú c n b xung cõu h i i di n nhóm phát bi u ý ki n nào n a kh ng Nhúm kh c th o lu n NX b xung i di n các nhóm tr l i c nhõn t l y vd CM khong vi ph m 3 T m ra VD CM r ng không ư c vi nguy n t c ch n ngh ph m 3 nguyên t c ch n ngh GV ưa ra m t s m u chuy n b sung veefvai trũ c a h ng thỳ và năng l c ngh nghi p GV nói thêm : trong c/s nhi u khi không h ng thú v i ngh nhưng do giác ng ư c ý nghĩa và t m quan tr ng c a ngh th chỳng ta v n làm t t vi c VD: 1 ngư i không thích ngh ch a b nh cũng không thích s ng vùng cao . Nhưng th y cán b y t vùng ng bào thi u s cũn thi u n n v n h c ngh ch a b nh và HS l y 1 vài vd v t m gương vươn lên t nh nguy n su t i vùng núi ch a trong m i hoàn c nh b nh cho ng bào K T LU N a, 3 nguy n t c ch n ngh NT1: Kh ng ch n nh ng ngh mà b n thõn kh ng y u th ch NT2: Không ch n nh ng ngh mà b n thân không k tâm lý th ch t hay xd áp ng y/c c a ngh 2
 3. NT3: Kh ng ch n nh ng ngh n m ngoài k ho ch ph t tri n kinh t xó h i c a a phương nói riêng và c a t nư c nói chung b, Trong khi cũn ang h c trong trư ng THCS m i HS ph i chu n b cho m nh s s n sàng v tõm lý i vào lao ng ngh nghi p th hi n các m t sau: - T m hi u v m t s ngh mà m nh y u th ch , n m ch c nh ng y/c c a ngh ó t ra trư c ngư i lao ng - H c th t t t các môn h c có liên quan n vi c h c ngh v i thái vui v tho i mái , thích thú - Rèn luy n 1 s khái ni m , kĩ s o lao ng mà ngh ó y/c ,1 s ph m ch t nhân cách mà ngư i lao ng trong ngh ph i có - t m hi u nhu c u nhõn l c c a ngh và i u ki n theo trư ng h c ào t o ngh ó Ho t ng 2 : T m hi u ý nghĩa c a vi c ch n ngh cú cơ s khoa h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trũ GV: Tr nh bày 4 ý nghĩa c a vi c ch n HS nghe và ghi nh 4 ý nghĩa c a vi c ngh ch n ngh - y/c rút thăm phi u tr nh bày ý nghĩa - i di n t c ngư i rút thăm và th o ch n ngh lu n y/c t ng t tr nh bày - Th o lu n nhúm t . tr nh bày ý ki n c a t m nh - i di n nhóm tr nh bày Nhúm kh c nx b xung NX ánh giá tr l i c a t ng t , có x p lo i thông qua ánh giá gv nh n m nh n i dung cơ b n c n thi t K t lu n a) í nghĩa kinh t c a vi c ch n ngh : - Trong lao ng ngh ngi p n u v i m i ngư i u ra s c t năng su t và hi u qu lao ng cao th ch c ch n nư c ta s nhanh chóng xóa ói gi m nghèo , i s ng v t ch t tinh th n c a toàn dân ngày càng ư c nâng cao, n n kinh t s t t i m c tăng trư ng nhanh vàb n v ng b) í nghĩa xó h i c a vi c ch n ngh : Vi c ch n ngh phù h p cũng như vi c t giác t m ki m nh ng ngh ang c n nhân l c s gi m s c ép xó h i i v i nhà nư c v vi c làm, v c i thi n i s ng c) í nghĩa gi o d c : - Nh lao ng trong ngh mà nh ng ph m ch t tõm lý c n thi t như ý th c trách nhi m , tinh th n t p th s tăng con ngư i s thăng ti n nhanh trong ngh nghi p xác nh ư c ch ng và v trí c a m nh trong xó h i d) í nghĩa ch nh tr - Vi c chu n b ngu n nhân l c ch t lư ng cao cho công nghi p hóa và hi n i hóa t nư c là m t nhi m v c a ngành giáo d c Ho t ng 3 : t ch c trũ chơi : GV: T ch c cho hs t m ra nh ng bài h t , - T m ra nh ng bài h t, bài thơ ho c m u bài thơ ho c 1 truy n ng n nói v s nhi t truy n ng n t nh lao ng xây d ng t nư c c a - K chuy n, c thơ, hát nh ng ngh trong các ngh khác nhau VD: ngư i i xây h x g Ngư i cày m ang 3
 4. M a xuõn tr n nh ng gi ng dõu Tôi là ngư i th m IV/ ánh giá k t qu (y/c hs vi t thu ho ch ) ? Em nh n th c ư c nh ng i u g qua bu i hư ng nghi p này ? ? Hóy n u ý ki n c a m nh - Em y u th ch ngh g ? - Nh ng ngh nào phù h p v i kh năng c a em ? - Hi n nay a phương em ngh nào ang c n nhân l c NH HƯ NG PHÁT TRI N KINH T XÃ H I TI T 2: I/ M c ti u: - Bi t m t s thông tin cơ b n v phương hư ng phát tri n kinh t - xó h i c a t nư c và a phương - K ra ư c m t s ngh thu c các lĩnh v c kinh t ph bi n a phương - Quan tâm d n nh ng lĩnh v c lao ng ngh nghi p c n phát tri n II/Chu n b : - GV: c trư c m t s tài li u hư ng nghi p - T m hi u k ho ch ph t tri n kinh t xó h i a phương III/ Ti n tr nh t ch c: 1. n nh t ch c 2. Các ho t ng d y h c Ho t ng 1 : M i m t s cán b a phương nói chuy n v i h c sinh v phương hư ng ch tiêu phát tri n kinh t xó h i huy n ho c xó Nhi m v và m t s gi i pháp 6 tháng cu i năm A Nhi m v : I Kinh t : 1 . S n xu t n ng lõm nghi p Ph n u t ng di n tích gieo tr ng, cây tr ng lương th c (có h t ) 13803 ha, t ng s n lư ng lương th c có h t c năm 38446 t n, trong ó thóc 23566 t n 1.1 S n xu t lương th c Lúa mùa 2605 ha năng su t 46 t /ha s n lư ng 11983 t n . Ngô v thu 963 ha năng su t 23 t / ha s n lư ng 2242 t n 4
 5. 1.2 Cõy c ng nghi p: u tương v thu : Di n tích 2100 ha, năng su t 12,5 t / ha, s n lư ng 2631 t n, l c v thu 220 ha, năng su t 8,5 t / ha s n lư ng 164,9 t n . Cây cà phê duy tr di n t ch ó cú 310 ha. cú k ho ch m r ng di n t ch khi d n u tư 1.3 Chăn nuôi: àn trâu 27842 con, àn bũ 7516 con. àn l n 55536 con, di n t ch nu i tr ng th y s n 256 ha 1.4 Lõm nghi p : Qu n l r ng di n t ch hi n cũn 55920 ha. trong ó r ng t nhiên 51168 ha, r ng tr ng 4733 ha tr ng r ng taapi trung 700 ha trong ó khu r ng phũng h 300 ha, r ng s n xu t 400 ha, b o v r ng tr ng phũng h 1549 ha, khoanh nu i t i sinh ph c h i r ng 11722 ha, che ph ph n u 37% 2. Công tác tài nguyên môi trư ng, th y l i, phũng h ch ng l t bóo Ch o y m nh ti n công tác u giá quy n s d ng t trên a bàn m b o k ho ch công tác c p gi y quy n s d ng t cho các h gia nh Gi i quy t d t i m các v vi c vi ph m lu t t ai có văn b n tr l i c th các i tư ng cá nhân có ơmn thư khi u n i v t Ch o các cơ quan chuyên môn ph i h p ví công ty TNHH xây d ng và d ch v th y l i i n Biên t ch c ki m tra m b o tư i tiêu ch ng có k ho ch s a ch a tu b các công tr nh th y l i trư c và sau lũ ánh giá m c thi t h i và các phương án kh c ph c h u qu Ki n toàn ban ch huy PCBL c c xó th tr n, ph n u hoàn thành k ho ch ch tiêu thu qu PCBL năm2008 3 C ng nghi p - Ti u th c ng nghi p: 3.1 i n Ph n áu t ng s n lư ng tiêu th i n trong năm t 9 tri u /KW/h. Doanh thu t 7,5 t ng 3.2 Nư c máy S n xu t ph n u 96000 m 3 . Duy tr c c ngh ti u th c ng nghi p truy n th ng, khuy n kh ch s n xu t v t li u xõy d ng, tr ng dõu nu i t m, d t th c m. 4. Thương m i d ch v : 4.1 Thu chi ngõn s ch Ph n u 6 tháng cu i năm t t ng doanh thu 34430 tri u ng, trong ó thu trên a bàn vư t ngh quy t H ND giao Khai thác tri t các ngu n thu ch ng th t thoát . Th c hành ti t ki m ưu tiên chi cho con ngư i và s nghi p kinh t 4.2 Ngõn hàng C n p d ng nhi u h nh th c huy ng v n v i lói xu t h p d n, thu hỳt ngu n ti n nhàn r i trong nhõn dõn nh m tăng nhanh ngu n v n , y m nh u tư cho vay góp ph n phát tri n s n xu t kinh doanh, xóa ói gi m nghèo và t o thêm vi c làm cho ngư i lao ng 4.3 Thương m i th trư ng Ph n u t 5,2 t ng áp ng các m t hàng cho nhân dân, y m nh các ho t ng thương m i d ch v , khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia có s qu n lí c a nhà nư c c ng c thương nghi p qu c doanh, m b o vai trũ qu n l và i u ti t th trư ng, chú tr ng các m t hàng thi t y u ph c v ng bào vùng cao, vùng sâu, v ng xa 5. Xây d ng cơ b n 5
 6. Kh n trương hoàn thành các th t c u tư kh i công các công tr nh k ho ch 2008, t ch c nghi m thu và ưa vào s d ng các công tr nh ó hoàn thành y m nh ti n kh o sát thi t k các công tr nh th y l i b ng c c ngu n v n xõy dưgj cơ b n t p trung v i ngân sách v i chương tr nh 134, 135. Chương tr nh ph t tri n kinh t xó h i v ng cao. Ch o h i ng b i thư ng hhoox tr tái nh cư gi i phóng m t b ng qu c l 6A. o n sơn la - Tu n giáo. qu c l 279 TG- B c n t p trung y m nh ti n gi i phóng m t b ng trung tâm y t huy n cho cho nhà u tư nhà th u. II/ Văn hóa - xó h i : 1. Văn hóa th ng tin truy n thanh truy n h nh ti p t c ch o các ho t ng tuyên truy n k ni m các ngày l l n c a dân t c. duy tr c c ho t ng văn hóa văn ngh TDTT chào m ng các ngày l l n trong năm. xét công nh n các b n làng văn hóa úng tr nh t m b o ch t lư ng Th c hi n chi u bóng vùng cao m b o ch tiêu ư c giao Tăng cư ng các ho t ng thông tin v cơ s . m b o an ninh văn hóa theo tinh th n ngh nh 11-cp c a chính ph m b o th i lư ng phát sóng truy n h nh truy n thanh m r ng và nâng cao ch t lư n hi u qu áp ng nhu c u ph c v nhân dân 2. C n g t c gi o d c Ch o ngành giáo d c ch o t t cho các K v t ch t chia tách và thành l p 1 s trư ng h c m i th c hi n t t tri n khai b i dư ng hè cho cán b giáo viên trong năm h c m i . T p trung phát tri n s nghi p giáo d c , i m i và nâng cao ch t lư ng giáo d c ch o t t vi c t ch c khai gi ng năm h c m i úng th i gian quy nh. Ph n u hoàn thành các ch tiêu v ph c p THCS[r xó 1 s trư ng ư c công nh n trư ng chu n qu c gia theo k ho ch ra. ti p t c u tư xây d ng CS-VC kiên c hóa trư ng l p áp ng y/c d y h c trên a bàn, y m nh công tác xó h i hóa giáo d c ch tiêu huy ng cho năm h c 2008-2009 M n non 4904 ch u, ti u h c 14718 hs THCS 1146 HS THPT 3000 hs THBT 600hs 3. Công tác y t - dân s - gia nh tr em 3.1 Y t Th c hi n t t các chương tr nh kinh t qu c gia t ch tiêu k ho ch giao nâng cao năng l c chuyên môn cho i ngũ y bác sĩ, th c hi n v sinh phũng b nh an toàn th c ph m. T ch c ch o các tr m y t xó gi m s t d ch v ph t hi n d ch b nh , kh o s t th c tr ng và chu n b cho k ho ch năng c p m t s tr m y t ó xu ng c p và có k ho ch i u tr cho tr emmawcs b nh sơ hóa cơ delta trên a bàn toàn huy n 3.2 Dân s gia nh, tr em Dân s TB 109675 ngư i T l tăng dân s 1,62% ti p t c ch o tăng cư ng công tác tuyên truy n ph bi n lu t b o v chăm sóc s c kh e gia nh tr em ph p l nh dõn s GDSK v thành niên các thôn b n. y m nh phong trào xây d ng qu b o tr tr em . i u tra kh o sát các em có hoàn c nh c bi t khó khăn à tr em b sơ hóa delta các thôn b n có k ho ch giúp k p th i ph n u 70% s tr em có hoàn c nh khó khăn ư c h tr chăm sóc 4. C n g t c x ó h i T ch c t t k ho ch cai nghi n ma túy các con nghi n ngăn ch n và y lùi các t n n xó h i quan tõm th c hi n t t c c ch nh s ch xó h i gi m t l h ói nghèo B. M t s gi i ph p ch y u 1. Coi tr ng công tác tuyên truy n các ch chương ư ng l i chính sách c a ng, chính sách pháp lu t c a nhà nư c n các t ng l p nhân dân trong huy n. c bi t là công tác 6
 7. tuyên truy n i v i nhân dân vùng sâu, vùng xa. Có k ho ch i m i và c i ti n c c h nh th c tuy n truy n y m nh ho t ng c a i ngũ báo cáo viên phát huy các th m nh c a phương ti n i chúng 2. Tăng cư ng vai trũ lónh o c a các c p y vai trũ c a m t tr n t qu c và c c oàn th nd trong vi c th c hi n hoàn thành c c m c ti u nhi m v ph t tri n kinh t xó h i năm 2007. Ti p t c xây d ng c ng c h th ng chính tr t huyên n cơ s . Thư ng xuyên quan tâm b i dư ng cán b c bi t là i ngũ cán b huy n và xó 3. T p trung s d ng t i a chân ru ng 1 v và di n tích ó khai hoang tăng cư ng các bi n pháp thâm canh Làm tót công tác d tính d báo i u tra nh k ph t hi n k p th i i tư ng d ch h i ch o phũng ch ng cú hi u qu 4. UBND Huy n c n lónh o và ch o xây d ng mô h nh chăn nuôi trâu bũ t p trung, nh ng nơi có i u ki n. V n ng chăn nuôi h gia nh . 5. Ti p t c th c hi n ch th 12- cp - TTG c a TTCP v vi c tăng cư ng các bi n pháp c p bách b o v phát tri n ru ng. ngh nh 245/ cp c a TTCP và trách nhi m qu n lí b o v r ng c a chính quy n các c p ch o UBND c a các xó th tr n duy tr ho t ng c a công tác liên ngành truy quét các nhóm buôn bán, s n xu t trái phép. M r ng tuyên truy n giáo d c ph bi n pháp lu t, nâng cao dân trí y m nh ti n xây d ng cơ b n các công tr nh ư c ghi k ho ch khai thác thêm các ngu n thu m i thông qua xây d ng kinh doanh v t li u xây d ng, kinh doanh xe máy ... y m nh u giá quy n s d ng t ch ng xây d ng k ho ch kinh t xó h i năm 1008 theo s ch o c a t nh 7. Nõng cao c c h a ng kinh t xó h i, t ch c c tuy n truy n v n ng n p s ng văn hóa cơ s tăng cư ng ki m tra qu n lí các ho t ng văn hóa trên a bàn . y m nh công tác Xó h i húa gia nh th c hi n k ho ch ph c p THCS vào năm 2009 8. Tăng cư ng c ng t c qu c phũng an ninh Nhi m v 6 tháng cu i năm có ý nghĩa quan tr ng cán b và nhân dân các dân t c quy t tâm ph n u t và vư t ch tiêu kinh t xó h i. Qu c phũng an ninh HO T NG 2: Gi i thích th nào là công nghi p hóa. GV Gi i th ch th nào là CNH nh n m nh c c ý sau: - Qu tr nh c ng nghi p húa ũi h i ph i ng d ng nh ng c ng ngh m i Nghe và ghi nh làm cho s phát tri n kinh t xó h i t ưc c cao hơn tăng trư ng nhanh hơn và b n v ng hơn - Qu tr nh CNH t t y u s d n n s chuy n d ch cơ c u kinh t s ph t tri n kinh t xó h i a phương ph i theo xu th chuy n d ch cơ c u kinh t HO T NG 3: T m hi u 4 lĩnh v c công ngh tr ng i m. GV tr nh bày 4 lĩnh v c c ng ngh HS nghe GV gi i th ch và tr nh bày tr ng i m ( ng d ng công ngh cao ) 4 lĩnh v c c a c ng ngh tr ng i m a) C ng ngh th ng tin b) C ng ngh sinh h c Nghe và ghi nh 4 lĩnh v c 7
 8. c) C ng ngh v t li u m i d) Công ngh t ng hóa ⇒ Vi c phát tri n các lĩnh v c này t o ra nh ng bư c nh y v t v kinh t , t o i u ki n i t t ón u s phát tri n Ghi nh m t s n i dung ch nh chung c a khu v c và kinh t th gi i K T LU N : phát huy l i th c a nư c di sau cùng v i vi c t m c c gi i ph p c ng ngh ph h p ng b hóa nâng c p hi n i hóa có ch n l c csvc kĩ thu t hi n có v i ti m l c khoa h c và công ngh t o d ng ư c Vi t nam c n và có th ch ng l a ch n và ph c p 1 s lĩnh v c công ngh tiên ti n c a th gi i i h i i bi u toàn qu c l n th 9 c a CSVN ó ch n 4 lĩnh v c c ng ngh then ch t Có tác d ng làm n n t ng cho s phát tri n khoa h c và công ngh thúc y chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng hi n i hóa, hũa nh p v i trào lưu chung c a th gi i ó l à : C ng ngh th ng tin C ng ngh sinh h c C ng ngh v t li u m i Công ngh t ng hóa HO T NG 4: ánh giá k t qu GV cho hs tr l i tr n gi y cõu h i sau “ th ng qua bu i sinh ho t h m nay, em cho bi t v sao chỳng ta c n n m ư c phương hư ng phát tri n kinh t xó h i c a a phương và c a nhà nư c “ Trên cơ s n i dung tr l i GV s bi t ư c k t qu c a ch bu i sinh ho t sau s b sung ho c u n n n nh n th c c a h c sinh. 8
 9. TIÉT 3 Bài 3: Th gi i ngh nghi p quanh ta I/ M c ti u: - Bi t m t s ki n th c v th gi i ngh nghi p r t phong phú a d ng và xu th phát tri n ho c bi n i c a nhi u ngh - Bi t c ch t m hi u th ng tin ngh - K ư c m t s ngh c trưng minh h a cho tính a d ng, phong phú c a th gi i ngh nghi p - Có ý th c ch ng t m hi u th ng tin ngh II/Chu n b : - GV: Nghiên c u n i dung chur và các tài li u tham kh o có liên quan Chu n b phi u h c t p cho các nhóm li t kê m t s ngh không theo m t nhóm nh t nh nào HS phân lo i ngh theo yêu c u c a ngh i v i ngh , i v i ngư i lao ng. Chu n b m t s câu h i cho HS th o lu n v cơ s khoa h c c a vi c ch n ngh Chu n b v t ch c ho t ng c a các ch III/ Ti n tr nh t ch c: 1. n nh t ch c 2. Các ho t ng d y h c Ho t ng 1 : T m hi u tính a d ng c a th gi i ngh nghi p Ho t ng c a th y Ho t ng c a trũ ? Hóy Vi t t n c a 10 ngh mà em bi t Vi t t n 10 ngh Chia l p thành nhúm nh và cho HS th o Th o lu n → b xung cho nhau nh ng lu n ngh không trùng v i nh ng ngh mà các Ngh mà nhà nư c ào t o ph i ính n em ó ghi hàng trăm, cũn ngh ngoài danh m c ó th ph i ti n én con s hàng ngh n Danh m c ngh ào t o c a qu c gia là c nh nó thay i tùy thu c k ho ch phát tri n kinh t xó h i và y u c u v ngu n nhõn l c c a t ng giai o n l ch s Danh m c ngh ào t o c a qu c gia này khác v i qu c gia khác do nhi u y u t ( kinh t , văn hóa xó h i )kh c nhau chi ph i Có hi u ngh mà ch có a phương này mà không có a phương khác VD: Ngh nuôi cá s u ch có BSCLmà không có L ng Sơn, Lào Cai... n có ngh th i sáo u ir n(1 9
 10. lo i r n c h t s c nguy hi m ) trong khi ó c châu âu cũng như Vi t Nam Trung Qu c .. không âu có ngh này. K T LU N Th gi i ngh nghi p r t phong phú a d ng , th gi i luôn v n ng thay i không ng ng như m i th gi i khác Do ó mu n ch n ngh ph i t m hi u th gi i ngh nghi p, càng hi u sõu th vi c ch n ngh càng ch nh x c Ho t ng 2: Phân lo i ngh thư ng g p ? Cú th g p 1 s ngh cú c i m chung Th o lu n nhúm → Vi t tr n gi y c ch thành nhóm ngh ư c không? N u ư c phõn lo i ngh c a m nh hóy l y VD minh h a VD: Ngh lao ng : xây d ng, lái xe, d t may... Phõn t ch m t s c ch phõn lo i ngh Nghe và ghi nh c ch phõn lo i ngh → ghi v L y VD minh h a L y VD minh h a T ch c trũ chơi phân lo i ngh Chia ra làm c c nhúm v c c ngh do HS Thi h t v c c nghành ngh mà nhúm l a l a ch n → h t c c bài h t ca ng i v ngh ch n c a nhúm m nh K T LU N Phõn lo i ngh a) Phõn lo i ngh theo h nh th c lao ng ( lĩnh v c lao ng ) * Lĩnh v c qu n l , lónh o có 10 nhóm ngh - Lónh o các cơ quan ng, nhà nư c, oàn th và các b ph n trong các cơ quan ó - Lónh o doanh nhi p - C n b kinh t , k ho ch tài ch nh... - C n b kĩ thu t n ng, lõm nghi p - C n b khoa h c gi o d c - Cán b văn hóa ngh thu t -C nb yt - C n b lu t ph p, ki m s t - Thư lí các cơ quan và 1 s ngh lao ng trí óc * Lĩnh v c s n xu t cú 23 nhúm ngh - Làm vi c trên các thi t b ng l c - Khai thác d u m , than, hơi t, ch bi n than - Luy n kim... - Ch t o máy, gia công kim lo i, kĩ thu t i n, i n t - C ng nghi p húa ch t - S n xu t gi y và nh ng s n ph m gi y - S n xu t v t li u xõy d ng, b t ng, sành s , g m th y tinh - Khai th c và ch bi n lõm s n - In -D t - May m c 10
 11. - C ng ngh da, da l ng, - Công nghi p lương th c và th c ph m - Xõy d ng - N ng nghi p - Lõm nghi p - Nuôi ánh b t th y s n -V nt i - Bưu chính vi n thông - i u khi n máy nõng chuy n - Phương ti n cung ng v t tư, ph c v ăn u ng - Ph c v c ng c ng, sinh ho t b) Phân lo i nghè theo ào t o Có 2 lo i : Ngh ư c ào t o Ngh không ư c ào t o c) Phõn lo i ngh theo yêu c u c a ngh i v i ngư i lao ng * Nh ng ngh thu c lĩnh v c hành ch nh * Nh ng ngh ti p xúc v i con ngư i : Th y giáo, th y thu c * Nh ng ngh th * Ngh kĩ thu t * Ngh trong lĩnh v c văn hóa ngh thu t * Nh ng ngh thu c lĩnh v c nghi n c u khoa h c * Nh ng ngh ti p xỳc v i thi n nhi n * Nh ng ngh có i u ki n lao ng c bi t Ho t ng 3: Nh ng d u hi u cơ b n c a ngh bán mô t ngh GV gi i thi u nh ng d u hi u cơ b n c a ngh HS nghe và ghi nh n i dung c a b n m t ngh K t lu n a) Nh ng d u hi u cơ b n c a ngh . - i tư ng lao ng - N i dung lao ng - D ng c lao ng - i u ki n lao ng b) m t ngh - Tên ngh và nh ng chuyên môn thư ng g p trong ngh - N i dung và tính ch t lao ng c a ngh Nh ng i u ki n c n thi t tham gia lao ng trong ngh Nh ng ch ng ch nh y h c - Nh ng i u ki n m b o cho ngư i lao ng ư c làm vi c trong ngh - Nh ng nơi có th theo h c ngh - Nh ng nơi có th làm vi c sau khi h c ngh tên m t s cơ quan x nghi p, doanh nghi p IV/ ánh giá k t qu GV t ng k t cách phân lo i ngh , ch ra nh ng nh n th c chưa chính xác v v n này c a m t s h c sinh 11
 12. TI T 4: TèM HI U TH NG TIN V M TS NGH A PHƯƠNG I/ M c ti u - Bi t m t s thông tin cơ b n c a m t s ngh g n gũi v i các em trong cu c s ng hàng ngày - Bi t c ch thu th p th ng tin ngh khi t m hi u m t s ngh c th - Cú ý th c t ch c c và ch ng t m hi u th ng tin ngh chu n b cho l a ch n ngh tương lai 12
 13. II/ Chu n b GV: c kĩ các b n mô t ngh ch n m t s ngh g n gũi v i a phương ưa vào ch t m nh ng v d c th minh h a cho ch III/ Ti n tr nh t ch c Ho t ng 1: T m hi u m t s ngh trong lĩnh v c tr ng tr t GV: CHo HS c bài ngh làm vư n 2 HS l n lư t c bài ngh làm vư n Y/c HS th o lu n v v tr vai trũ c a s n HS th o lu n nhúm xu t lương th c, th c ph m vi t nam Th ng nh t cõu tr l i ? Liên h n lĩnh v c ngh này a Y/C HS nêu ư c : phương có nhi u lĩnh v c tr ng tr t nào v tr vai trũ : ang phát tri n cú v tr quan tr ng và lõu dài ... GV: Y/C HS vi 1 bài ( 1 trang) theo ch - a phương có nhơ]ngx lĩnh v c tr ng N u làm nông nghi p th em ch n c ng tr t ang phát tri n : tr ng lúa, tr ng rau, vi c c th nào? cây ăn qu , cây làm thu c ... G i 1 HS l n tr nh bày trư c t p th ý HS c l p vi t m t o n teo chr ó tư ng c a b n thân ch n GV: nh n x t HS l n tr nh bà ý tư ng c a m nh trư c lp HS kh c b sung K T LU N - S n xu t lương th c và th c ph m cú v tr và vai trũ h t s c quan tr ng trong s ph t tri n kinh t xó h i vi t nam - Tr ng tr t g m m t s ngh như : tr ng lúa, tr ng rau, tr ng cây ăn qu , cây làm thu c Ho t ng 2: T m hi u nh ng ngh a phương ? K t n nh ng ngh thu c lĩnh v c d ch HS k ư c m t s ngh c t tóc may m c, v a phương ? ăn u ng ... ?M t m t s ngh mà c c em hi u theo c c m c sau: - T n ngh - c i m ho t ng c a ngh - Các yêu c u c a ngh i v i ngư i lao HS gi i thi u nh ng ngh có a phương ng - Tri n v ng ph t tri n c a ngh HS gi i thi u nh ng ngh có a phương K T LU N NGH LÀM VƯ N - i tư ng lao ng : các cây tr ng có giá tr dinh dư ng và kinh t cao - N i dung lao ng : - Làm vư n nh m t n d ng h p lí t ai i u ki n thiên nhiên s n xu t ra nh ng nông s n có giá tr cung c p cho ngư i tiêu dùng - K thu t áp d ng ũi h i ph i thõm canh cao bao g m c c ng vi c sau : Làm t ch n nhân gi ng , gieo tr ng, chăm sóc, thu ho ch - Công c lao ng : cày, cu c, b a... - i u ki n lao ng : + Ho t ng ch y u ngoài tr i + Tư th làm vi c thay i 13
 14. - C c y u c u c a ngh Ph i cú s c kh e t t d o dai ... Ti t 5: THÔNG TIN V TH TRƯ NG LAO NG I/ M c ti u - Hi u ư c “khái ni m th trư ng lao ng”, “ Vi c làm” và bi t ư c nh ng lĩnh v c s n xu t thi u nhân l c , ũi h i s áp ng c a th h tr . - Bi t c ch t m th ng tin v m t s lĩnh v c ngh c n nhõn l c . - Chu n b tâm lí s n sàng i vào lao ng ngh nghi p II/ Chu n b GV: c các tài li u có liên quan n th trư ng lao ng III/ Ti n tr nh t ch c Ho t ng 1: Xây d ng khái ni m vi c làm và ngh GV: Hư ng d n h c sinh th o lu n câu h i: ? Có th c nư c ta quá thi u vi c làm HS th o lu n theo nhúm không ? v sao m t s a phương cú l n lư t tr l i các câu h i GV ưa ra vi c làm mà kh ng cú nhõn l c? ? a phương em có nh ng vi c làm nào mà không có nhân l c ? Em hi u g v ch trương “ m i thanh niên ph i nâng cao năng l c t h c , t hoàn thi n h c v n, t t o ra ư c vi c làm” . Ho t ng 2: T m hi u th trư ng lao ng ? Th nào là th trư ng lao ng Th trư ng là nơi th hi n quy lu t cung - c u, quy lu t giá tr , quy lu t cacnhj tranh. Th trư ng lao ng không n m 14
 15. ngoài nh ng quy lu t ó. Trong th trư ng lao ng , lao ng ư c th hi n như m t hàng hóa , nó ư c mua dư i h nh th c tuy n ch n, k h p ng ng n h n ho c dài h n ..., và ư c bán - t c là ư c ngư i có s c lao ng th a thu n v i bên có yêu c u nhân l c các phươg di n: ti n lương, các kho n ph c p, ch phúc l i, ch bo hi m .... ? T i sao vi c ch n ngh c a con ngư i - Do s chuy n d ch cơ c u kinh t do quá ph i căn c vào nhu c u c a th trư ng lao tr nh c ng nghi p húa t nư c kéo theo ng ? s chuy n d ch cơ c u lao ng. Lĩnh v c d ch v và công nghi p trong nh ng năm t i s tăng thêm lao ng , cũn lĩnh v c n ng nghi p s gi m b t s lao ng - Do nhu c u ti u d ng ngày càng a d ng, i s ng nhân dân ư c c i thi n hơn nên hàng hóa luôn thay i m u mó - Vi c thay i nhanh chóng các công ngh cũng làm cho th trư ng lao ng kh t khe ? V sao m i ngư i c n n m v ng m t - Có nh ng vi c làm c n n h c v n và ngh và bi t làm m t s ngh ? tay ngh chuyên moonnh] công vi c c a nhân viên máy ính, may qu n áo ... cũng có nh ng vi c làm ũi h i tay ng th p ho c ch là c ng vi c lao ng ơn gi n : khuân vác quét d n hi n ay có r t nhi u ngư i ư c ào t o ngh nhưng l i ph i ki m vi c làm không g n v i chuyên môn ư c ào t o do v y m i ngư i c n n m v ng môt ngh và bi t làm m t s ngh Ho t ng 3:T m hi u nhu c u lao ng c a m t s lĩnh v c ho t ng s n xu t, kinh doanh c a a phương Cho HS th o lu n nhúm T m hi u nhu c u lao ng c a m t s lĩnh v c ho t ng s n HS th o lu n nhúm xu t, kinh doanh c a a phương V th trư ng lao ng nông nghi p - v tr ng cây lương th c và th c ph m : i di n các nhóm lên tr nh bày k t qu Hi n có trên 100 lo i lúa m i , các gi ng t m hi u nhu c u lao ng c a m t ngh ngô lai năng su t cao , khoai tây, u nào ó tương, v ng l c cũng là nh ng cây t o ra cơ c u cây tr ng m i n u tham gia nông nghi p c n chỳ ý nh ng lo i cõy này - Trong lĩnh v c chăn nuôi, có th k n vi c t o ra các gi ng l n lai máu ngo i có t l l c trên 50% vi c c i t o àn bũ vàng vi t nam - Vi c nuôi gia c m theo quy mô công 15
 16. nghi p v i các gi ng gà hư ng tr ng và hư ng th t, các gi ng v t siêu tr ng và siêu th t, các gi ng ngan nh p t pháp các lo i gà th vư n ... u t o ra nh ng thu nh p khá - Khai thác, ch bi n th y h i s n là khu v c c n nhi u lao ng Công ngh sinh s n nhân t a h i s n như cua cá vư c , cá b p, cá song, cá h ng bào ngư, c hương, ngao, sũ huy t ... ang m r ng vi c làm - Trong lĩnh v c lâm nghi p tr ng r ng b o v r ng khai thác và ch bi n g cũng là m t a ch c n nhân l c r ng nư c ta có nhi u cây con làm tu c n u bi t nuôi tr ng th s em l i l i ích cao V th trư ng lao ng công nghi p ây là th trư ng r t a d ng - Lĩnh v c khai thác qu ng than á, d u m , khí t, á quý vàng b c ... nư c ta cũn cú kh năng m r ng, t c là có nhi u nhu c u nhân l c - gi i quy t vi c làm cho thanh niên nhà nư c chú ý n các lĩnh v c s n xu t giày, dép, qu n áo may s n, d t may và d t kim xu t kh u Th trư ng lao ng d ch v - C t tóc , s a móng tay, ch a ng nư c, ch a ng h ... - D ch v chăm sóc và b o v s c kh e, d ch v k ho ch hóa gia nh, d ch v ăn u ng gi i khát - D ch v vui chơi gi i trí , thư ng th c ngh thu t ... K T LU N Th trư ng lao ng : Th trư ng lao ng nông nghi p Th trư ng lao ng công nghi p Th trư ng lao ng d ch v Th trư ng lao ng công ngh thông tin Th trư ng xu t kh u lao ng Th trư ng lao ng trong ngành d u khí 16
 17. TI T 6 TèM HI U NĂNG L C B N THÂN VÀ TRUY N TH NG NGH NGHI P C A GIA èNH I/ M c ti u - T xác nh i m m nh và i m y u c a năng l c lao ng, h c t p c a b n thân và nh ng c i m truy n th ng ngh nghi p c a gia nh mà m nh cú th k th a, t ó liên h v i nh ng yêu c u c a ngh mà m nh y u th ch quy t nh vi c l a ch n . - Hi u ư c th nào là s phù h p ngh nghi p . - Bư c u bi t ánh giá ư c năng l c b n thân và phân tích ư c truy n th ng ngh c a gia nh. - Có thái t tin vào b n thân trong công vi c rèn luy n t ư c s phù h p v i ngh nh ch n II/ Chu n b GV: nghiên c u trư c các tr c nghi m ho c sưu t m các tr c nghi m khác HS t ki m tra III/Ti n tr nh t ch c Ho t ng 1: T m nh ng v d v nh ng con ngư i có năng l c cao trong ho t ng lao ng s n xu t Y u c u HS T m nh ng v d v nh ng con ngư i có năng l c cao trong ho t ng HS th o lu n nhúm lao ng s n xu t GV: d a trên nh ng ví d c a HS xây i di n các nhóm tr nh bày v d d ng khái ni m năng l c và năng l c ngh nghi p VD: m t ngư i câm i c có th tr thành Năng l c là s tương x ng gi a m t bên là th m c, th xây ... nh ng c i m tâm lí và sinh lí c a m t con ngư i v i m t bên là nh ng yêu c u c a ho t ng i v i con ngư i ó. S tương x ng y là i u ki n con ngư i hoàn thành công vi c mà ho t ng ph i t h c hi n - M i ngư i có nhi u năng l c khác nhau. Do ó ngư i ta có th ch n ngh này ng th i có th tham gia ngh khác khi ch n ngh - Năng l c không có s n cho m i ngư i, mà nú h nh thành nh cú s h c h i và t p luy n y u t quan tr ng con ngư i có ư c năng l c là ý th c t vươn lên - Trên cơ s có năng l c con ngư i có th tr thành ngư i tài năng Ho t ng 2: Th nào là s phù h p ngh Hóy cho bi t th nào là s ph h p ngh ? Mu n bi t ư c m i ngư i có phù h p v i ngh c a m nh kh ng ngư i ta xét tương 17
 18. quan gi a c i m nhân cách (t h p nh ng c i m tâm lí, sinh lí ) v i nh ng yêu c u c a ngh (v i tư cách là m t ho t ng N u tương quan này th hi n r n t ( cú nhi u s tương ng ) th coi là cú s ph h p cao, cũn th hi n kh ng nhi u th là s ph h p b nh thư ng. Trong trư ng h p không th y s tương quan th k t lu n kh ng th y s ph h p ? Làm th nào t o ra s phù h p ngh ? HS th o lu n nhúm tr l i cõu h i - N u th y không nh t thi t ph i ph n u theo ngh không phù h p th ngư i có nhu c u ch n ngh có thê chuy n ngh khác Tóm l i trong nhi u trư ng h p, s ph n u rèn luy n c a con ngư i có th t o ra s phù h p ngh Ho t ng 3: vui M t thanh niên mu n tr thành m t ngư i K ra m t s ph m ch t c a ngh lái xe t i. V y ngư i y ph i có nh ng ph m ch t g phù h p v i ngh ? Ho t ng 4: Th o lu n ? Trong trư ng h p nào th n n ch n ngh HS th o lu n nhúm truy n th ng gia nh ? tr nh bày ý ki n c a b n thõn Ho t ng 5: Làm quen v i tr c nghi m GV: ph t phi u h c t p cú ghi s n c c cõu HS th o lu n nhúm làm bài tr c nghi m h i tr c nghi m K T LU N: Mu n ch n m t ngh ta ph i t m hi u xem y u c u cơ b n c a ngh ó i v i s phát tri n tâm lí sinh lí th ch t c a con ngư i như th nào, sau ó m i t m n các phương pháp xác nh nh ng c i m tâm l hay sinh l c a b n thõn TI T 7 H TH NG GIÁO D C TRUNG H C CHUYÊN NGHI P VÀ ÀO T O NGH C A TRUNG ƯƠNG VÀ A PHƯƠNG I/ M c ti u 18
 19. - Bi t m t cách khái quát v các trư ng THCN và các trư ng d y ngh trung ương và a phương khu v c. - Bi t c ch t m hi u h th ng gi o d c THCN và ào t o ngh . - Có thái ch ng t m hi u th ng tin v h th ng trư ng THCN và d y ngh sn sàng ch n trư ng trong lĩnh v c này II/ Chu n b - T m hi u m t s trư ng ngh óng trong huy n ho c t nh có tư li u minh h a ch - Sưu t m h nh nh c a m t s trư ng III/Ti n tr nh t ch c Ho t ng 1: Lao ng qua ào t o và không qua ào t o ? Th nào là lao ng không qua ào t o ? HS suy nghĩ tr l i là nh ng nư i lao ng không ư c ào t o ngh thông qua các trư ng d y ngh hay các trư ng THCN Lao ng qua ào t o là nh ng ngư i lao ng ư c ào t o qua các trung tâm d y ngh hay các trư ng chuyên nghi p ư c ào t o có tr nh t S HS THCN giai o n 1998 - 2004 Năm 1998- 1999- 2000- 2001- 2002- 2003- h c 1999 2000 2001 2002 2003 2004 s 216912 227992 255323 271175 309807 360392 HS Ho t ng 2: Th o lu n ? Lao ng qua ào t o có vai trũ quan HS th o lu n nhúm tr ng như th nào i v i s n xu t ? i di n các nhóm l n lư t tr nh bày ý ki n c a nhúm m nh Lao ng qua ào t o có vai trũ h t s c quan tr ng trong vi c ph t tri n t nư c theo con ư ng công nghi p hóa hi n i hóa d t nư c trong m i lĩnh v c nông lâm ngư nghi p, công nghi p ? Lao ng qua ào t o có i m nào ưu vi t so v i lao ng không qua ào t o ? Thông qua cá ki n th c ư c lĩnh h i trong quá tr nh h c t p ngư i lao ng bi t áp d ng nh ng công ngh tiên ti n vào trong quá tr nh s n xu t nh m d p ng ư c ngày càng cao các s n ph m cung c p cho th trư ng t t v ch t lư ng p v h nh th c ti t ki m ư c th i gian t n d ng ư c nhân công áp ng ư c m i nhu c u c a ngư i tiêu dùng Ho t ng 3: M c tiêu ào t o c a h th ng trung h c chuyên nghi p - d y ngh và tiêu chu n xét vào trư ng M c ti u c a gi o d c trung h c chuy n 19
 20. nghi p nh m ào t o kĩ thu t viên, nhân viên nghi p v có ki n th c và kĩ năng ngh nghi p tr nh trung c p h th ng các trư ng ư c chia làm hai kh i Các trư ng THCN tr c thu c trung ương và các trư ng THCN tr c thu c a phương Ch ti u tuy n s nh trong năm 2003-2004 vào các trư ng d y ngh dài h n là 198 000 và h ngăn h n là 947100 Trong giai o n 1998 -2004 s HS h c ngh tăng lên không ng ng nh n vào s lư ng HS trong các trư ng d y ngh n nay HS ph thông ang chú ý n h d y ngh Ho t ng 4: T m hi u trư ng THCN và trư ng d y ngh 1 Ban cơ y u chính ph : 1 trư ng (kĩ thu t m t mó) 2 B công nghi p : 21 trư ng ( công nghi p , cơ khí luy n kim, hóa ch t, kinh t - kĩ thu t, công nghi p th c ph m, kĩ thu t m , kinh t công nghi p, công nghi p cơ i n, kinh t ...) 3 B giáo d c và ào t o : 22 trư ng ( công ngh thông tin, kĩ ngh sư ph m, kĩ thu t, kĩ thu t công nghi p, lu t nông lâm, th y s n ..) 4 B giao thông v n t i : 6 Trư ng ( giao thông v n t i ư ng s t ư ng sông..) 5 B k ho ch và u tư: 1 trư ng kinh t k ho ch 6 B lao ng thương binh và xó h i : 4 trư ng 7 B nông nghi p và phát tri n nông thôn: 15 trư ng 8 B n v : 2 trư ng 9 B ngo i giao : 1 trư ng ( quan h qu c t ) 10 B qu c phũng : 7 trư ng 11 B tài ch nh : 5 trư ng 12 B tài nguyên và môi trư ng ; 5 trư ng 13 B th y s n : 3 trư ng 14 B thương m i : 6 trư ng 15 B văn hóa thông tin : 12 trư ng 16 B xây d ng : 7 trư ng 17 B y t : 11 trư ng 18 c c hàng h i: 2 trư ng 19 C c hàng kh ng dõn d ng vi t nam : 1 trư ng 20 ài ti ng nói vi t nam : 2 trư ng 21 ài truy n h nh vi t nam : 1 trư ng 22 Li n minh h p t c xó vi t nam : 1 trư ng 23 Ngân hàng nhà nư c : 1 trư ng 24 T ng công ty bưu chính vi n thông vi t nam : 2 trư ng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản