Giáo án: Kim loại kiềm

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
340
lượt xem
132
download

Giáo án: Kim loại kiềm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Born: 17 December 1778 Birthplace: Penzance, Cornwall, England Died: 29 May 1829 Best Known As: Father of electrolysis By 1802 he had been hired as a lecturer for the Royal Institution in London and had started experimenting with the effects of electricity on chemical

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án: Kim loại kiềm

 1. Tr−êng THPT CHUYÊN HÀ NỘI - aMSTECDAM Bμi gi¶ng CÁC KIM LOẠI NHÓM IA (KIM LOẠI KIỀM)
 2. I. VÞ trÝ và cấu tạo : 1.Vị trí Hãy kể tên các nguyên tố nhóm hoàn ? -Bao gåm c¸c kim lo¹i: Li Na K Rb Cs Fr - Thuộc nhãm IA trong b¶ng hÖ thèng Xem tuÇn hoµn vµ ®øng ®Çu mçi chu k× BTH
 3. Sir Humphry Davy, Chemist Born: 17 December 1778 Birthplace: Penzance, Cornwall, England Died: 29 May 1829 Best Known As: Father of electrolysis By 1802 he had been hired as a lecturer for the Royal Institution in London and had started experimenting with the effects of electricity on chemical compounds. By running a current through a number of substances, Davy was able to isolate metallic elements such as potassium, sodium, magnesium, calcium and barium Humphry Davy
 4. 2. Cấu tạo a) Cấu tạo nguyên tử: Em có nhận xét gì về: - Cấu hình e : [KH]ns1 - Cấu hình e lớp ngoài cùng của - Bán kính của KLK lớn nhất so với nguyên tử các KLK? nguyên tử các nguyên tố khác trong - So sánh bán kính của KLK với cùng chu kì.Từ Li đến Cs, bán kính bán kính cuả nguyên tử các nguyên tử tăng dần. nguyên tố khác trong cùng chu kì? b) Cấu tạo đơn chất: - Đơn chất thuộc loại mạng lập phương tâm khối. - Độ bền của liên kết kim loại trong tinh thể KLK? - Cấu trúc kém đặc khít - Mật độ e hóa trị thấp → Liên kết kim loại trong tinh thể KLK kém bền.
 5. II.TÝnh chÊt vËt lý: Dựa vào cấu tạo , hãy giải thích các tính chất vật lí của KLK? – C¸c kim lo¹i kiÒm ®Òu mÒm, Do lùc liªn kÕt trong – Cã nhiÖt ®é nãng ch¶y vµ nhiÖt ®é s«i kim lo¹i yÕu thÊp – Cã khèi l−îng riªng nhá vµ thø tù t¨ng Do cấu tạo kém dÇn tõ Li ®Õn Cs đặc khít( rỗng) - Khi đốt, Li cho ngọn lưả màu đỏ tía, Xem thí Na màu vàng, K màu tím, nghiệm Rb màu tím hồng, Cs màu xanh da trời.
 6. III.TÝnh chÊt hóa học: Dựa vào cấu tạo, hãy dự đoán tính khử của KLK mạnh hay yếu? - Độ âm điện nhỏ * Vậy KLK có tính khử rất mạnh - Thế điện cực tiêu chuẩn rất âm M+ + 1e M - Năng lượng ion hóa thứ nhất nhỏ [KH]ns1 [KH] Em hãy nhận xét về mức oxi hóa của * Mức oxi hóa đặc trưng duy nhất của KLK là +1 KLK trong hợp chất?
 7. 1.Tác dụng với phi kim: 1.T Các KLK tác dụng với hầu hết các phi kim: KLK a) Với oxi: - Các KLK đều phản ứng mạnh với oxi ngay nhiệt độ thường KLK ( Rb, Cs bốc cháy trong không khí) Rb Cs - Khi đun nóng, phản ứng bốc cháy và toả nhiều nhiệt +1 -1 +1 -1/2 +1 -2 - Sản phẩm tạo ra : oxit ( M2O ), peoxit ( M2O2 ), supeoxit ( MO2 ) b) Với các phi kim khác, tạo muối: b) - Với halogen, lưu huỳnh, KLK phản ứng ở nhiệt độ thường, bốc cháy ở nhiệt độ cao tạo muối halogenua ( MX ), sunfua ( M2S)
 8. -Với N2, C: chỉ có Li phản ứng trực tiếp + Với N2 , ở nhiệt độ thường: 6Li + N2 → 2Li3N + Với C, ở nhiệt độ cao : 2 Li + 2C → Li2C2 c) Với hiđro, KLK phản ứng với H ở nhiệt độ áp suất cao tạo hiđrua kim loại: +1 -1 2M + H2 → 2 M H anot MH + H2O → MOH + H2 H2 Điện phân nóng chảy MH → M catot
 9. 2. Tác dụng với dung dịch axit: Các KLK phản ứng mãnh liệt với axit, phản ứng gây nổ rất nguy hiểm: 2Na + 2HCl → 2NaCl + H2 phản ứng tổng quát: 2M + 2H+ → 2 M+ + H2 3. Tác dụng với nước: Các KLK phản ứng mãnh liệt với nước: KLK ph 2 M + 2 H2O → 2 MOH + H2 Dung dịch tạo ra là dung dịch kiềm mạnh Dung Ngoài ra:Các KLK còn phản ứng với một số hợp chất chứa H linh động KLK còn 2 M + 2 C2H5OH → 2 C2H5OM + H2 OH 2 M + 2NH3 → 2NH2M + H2 amiđua
 10. IV. øng dông cña kim lo¹i kiÒm: Kim lo¹i kiÒm cã nhiÒu øng dông quan träng: ChÕ t¹o hîp kim ChÊt trao ®æi nhiÖt (K,Na) Kim lo¹i kiÒm ChÕ t¹o tÕ bµo quang ®iÖn(Cs) §iÒu chÕ kim lo¹i hiÕm…
 11. Nguyên tắc và phương pháp V. §iÒu chÕ : điều chế KLK? Nguyên tắc: M + + e = M0 - Nguyªn t¾c: Khử ion M+ thành M Do M+ là chất oxi hóa rất yếu nên không thể dùng chất khử thông thường. Phương pháp duy nhất để - Ph−¬ng ph¸p : ®iÖn ph©n muèi halogenua điều chế KLK là : hoÆc hi®r«xit cña chóng ë d¹ng nãng ch¶y. ng nãng
 12. _ + Na Cl 2 Ion Na+ Ion Cl- Chiều dòng điện
 13. Trß ch¬i gi¶i « ch÷ Câu 1: Cụm tõ gåm 10 ch÷ c¸i chØ tÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc tr−ng cña kim loại kiềm. DÔB ÞOX IHãA Kể một vài phản ứng chứng minh KLK có tính khử mạnh?
 14. Trß ch¬i gi¶i « ch÷ Câu 2: Cụm tõ gåm 7 ch÷ c¸i chØ dạng tồn tại của các kim loại kiềm trong tự nhiên HỢP C HẤ T Cho vÝ dô vÒ hợp chất của natri trong tự nhiên
 15. Trß ch¬i gi¶i « ch÷ Câu 3: Cụm tõ gåm 9 ch÷ c¸i mô tả tính chất của ion KLK OX I HÓAY ẾU Tại sao phương pháp duy nhất điều chế KLK là điện phân nóng chảy?
 16. Trß ch¬i gi¶i « ch÷ Câu 4: Cụm tõ gåm 6 ch÷ c¸i chØ một loại hợp chất được tạo ra khi đun Natri với Oxi? P E OXI T Em có dự đoán gì về tính chất của hợp chất peoxit?
 17. Trß ch¬i gi¶i « ch÷ Câu 5: Cụm tõ gåm 4 ch÷ c¸i chØ mét nguyªn tè thuéc nhãm IA cã tÝnh chÊt kh¸c víi c¸c nguyªn tè cßn l¹i? LI TI H·y kÓ mét vµi tÝnh chÊt kh¸c biÖt cña Li so víi c¸c nguyªn tè kh¸c trong nhãm?
 18. Trß ch¬i gi¶i « ch÷ Câu 6:Cho Na vµo dung dÞch CuSO4. Sau ph¶n øng thu ®−îc mét kÕt tña. 1. Tõ gåm 3 ch÷ c¸i chØ sè ph¶n øng x¶y ra trong thÝ nghiÖm trªn HAI 2. Cụm tõ gåm 8 ch÷ c¸i chØ mµu cña kÕt tña thu ®−îc sau ph¶n øng X A N H N HẠ T Em hãy viết các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên
 19. Trß ch¬i gi¶i « ch÷ Bài tập: Hoà tan hoàn toàn 1,36 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm kế tiếp nhau trong nhóm IA vào nước được 0,56 lít khí H2 (đktc). Đó là 2 kim loại nào? A. Na, K. B. Rb, Cs. C. K, Rb. D. Li, Na. Đáp án đúng là: A Hãy nêu cách giải bài tập trên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản