Giáo án lớp 4 - Tuần 28

Chia sẻ: Tô Minh Thuận | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
473
lượt xem
60
download

Giáo án lớp 4 - Tuần 28

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'giáo án lớp 4 - tuần 28', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án lớp 4 - Tuần 28

 1. TUẦN 28 Thứ hai ngày 29 tháng 3 năm 2010 Tập đọc §55 OÂn t aäp gi öõa hoï c kyø 2 ( ti eát 1) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc rành mạch, tương đối lưu loát bài tập đọc đã học (tốc độ đọc khoảng 85 tiếng/ phút); bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn, đoạn thơ phù hợp với nội nung đoạn đọc. - Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; nhận biết được một số hình ảnh, chi tiết có ý nghĩa trong bài; bước đầu biết nhận xét về nhân vật trong văn bản tự sự. II. Đồ dùng dạy học: III.Hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KT bài cũ: - GV kiểm tra sự chuẩn bị của hs và nhận xét - HS trình bày sự chuẩn bị. đánh giá học sinh - HS nghe gv nhận xét 2. Bài mới: HĐ1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng. - HS đọc và trả lời câu hỏi - GV cho HS đọc lại các bài tập đọc GV nêu câu hỏi cho HS trả lời về nội dung đoạn đọc. HĐ2: Tóm tắt vào bảng nội dung các bài tập đọc là truyện kể là truyện đọc trong chủ điểm Người ta là hoa đất. - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. - GV nhắc : Chỉ tóm tắt nội dung các bài tập đọc là truyện kể là truyện đọc trong chủ điểm Người ta là hoa đất. Hỏi HS Trong chủ điểm Người ta là hoa đất ( tuần 19,20, 21) có những bài tập đọc là - HS nêu truyện kể? - GV nhận xét KL: Bốn anh tài, Anh hùng lao động Trần Đại Tên bài Nội dung chính Nhân vật Nghĩa. Bốn anh Ca ngợi, sức Cẩu Khây, tài khoẻ, tài năng, Nắm Tay nhiệt thành làm Đóng Cọc, - HS làm bài vào vở, chữa bài. việc nghĩa của Lấy Tai Tát 4 anh em Cẩu Nước, Khây. Móng Tay - HS theo dõi Đục Máng, Yêu Tinh. Anh Ca ngợi Anh Trần Đại hùng lao hùng lao động Nghĩa động Trần Đại Nghĩa Trần đã có những Đạ i cống hiến xuất Nghĩa cho sự nghiệp quốc phòng và xây dựng nền khoa học trẻ. 3. - HS lắng nghe Củng cố, dặn dò.
 2. Toán §136 LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS: - Nhận biết được một số tính chất của hình chữ nhật, hình thoi. - Tính được diện tích hình vuông, hình chữ nhật; hình bình hành và hình thoi.  Bài tập cần làm BT1, BT2, BT3. II. Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KT bài cũ: Dieän tích cuûa hình thoi laø 42 cm2 , Caù nhaân giaûi vaøo phieáu. bieát ñöôøng cheùo daøi 6cm. Hoûi Giaûi: ñöôøng cheùo kia daøi bao nhieâu Ñoä daøi ñöôøng cheùo kia laø: xaêng- ti –meùt? 42 : 6 = 7(cm) -GV nhaän xeùt ghi điểm cho hs. Ñaùp soá 7cm. 2. Bài mới: a / GT bài: - HS lắng nghe. - GV giới thiệu tên bài và ghi tên bài lên bảng. b / Các hoạt động dạy học: Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài 1: Bài 1: - GV cho HS quan sát hình vẽ của h.c.n ABCD trong SGK, lần lượt đối chiếu các câu a,b,c,d với các đặc điểm của h.c.n . Từ đó xác định được câu - HS làm bài, phát biểu: nào là phát biểu đúng, câu nào là phát biểu sai, rồi + Câu a,b,c đúng chọn chữ tương ứng. + Câu d sai - GV cùng HS nhận xét Bài 2: Bài 2: - GV tổ chức cho HS làm bài tương tự bài 1. - HS làm bài : + Câu a sai. - GV cùng HS nhận xét. + Câu b,c,d đúng. Bài 3: Bài 3: - HS làm bài - GV hướng dẫn HS lần lượt tính diện tích từng - 1 em lên bảng làm hình. So sánh số đo diện tích của các hình. Đáp án: Hình vuông có diện tích lớn - GV cùng HS nhận xét nhất. * Nếu còn thời gian cho HS làm các phần còn lại. 3 Củng cố,dặn dò - HS lắng nghe. - GV cùng HS hệ thống bài - GV dặn dò, nhận xét
 3. Thứ ba ngày 30 tháng 3 năm 2010 Chính tả§28 OÂn taäp vaø kieåm tra giöõa hoïc kyø 2 ( tieát 2) I.Mục tiêu: Giúp HS - Nghe viết đúng bài chính tả (tốc độ viết khoảng 85 chữ/15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng bài văn miêu tả. - Biết đặt câu theo các kiểu câu đã học (Ai làm gì?, Ai thế nào?, Ai là gì?) để kể, tả hay giới thiệu. II. Đồ dùng dạy học: -GV :bảng phụ III.Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định lớp: - HS hát. 2. KT bài cũ: - GV kiểm tra sự chuẩn bị của hs - HS trình bày sự chuẩn bị. - GV nhaän xeùt ghi điểm cho hs. 3. Bài mới: a / GT bài: - GV giới thiệu tên bài và ghi tên bài lên bảng. b / Các hoạt động dạy học: - HS lắng nghe. HĐ1: Hướng dẫn HS nghe viết: - GV đọc đoạn văn Hoa giấy, gọi 2 HS đọc lại. - GV tìm các từ khó và hướng dẫn HS viết các từ - HS đọc. khó ra bảng con. - GV nhận xét và cho HS nêu cách trình bày đoạn - HS viết bảng con: rực rỡ, tinh khiết, văn. bốc bay lên, tản mát. - GV đọc cho HS viết bài. - HS nêu cách trình bày đoạn văn. - GV cho HS viết bài. - GV thu bài chấm và nhận xét - HS viết bài HĐ2; Đặt câu. - HS soát lỗi. Bài 2. - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập. Bài 2: - GV nhắc? Bài tập 2a yêu cầu đặt các câu văn - 2 em đọc tương ứng với kiểu câu kể nào các em đã học? - Kiểu câu Ai làm gì? - Bài tập 2b yêu cầu đặt các câu văn tương ứng với kiểu câu kể nào các em đã học? - Kiểu câu Ai thế nào ? - Bài tập 2c yêu cầu đặt các câu văn tương ứng với kiểu câu kể nào các em đã học? - GV cho HS làm bài vào vở. - Kiểu câu Ai là gì? - GV cùng HS nhận xét - HS làm bài- đặt câu kể. 4. Củng cố, dặn dò. - Một vài em làm bảng nhóm. - GV cùng HS hệ thống bài - HS phát biểu bài làm của mình. - GV dặn dò, nhận xét - HS lắng nghe.
 4. Toán§136 Giôùi thieäu tæ soá I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết lập tỉ số của hai đại lượng cùng loại.  Bài tập cần làm: BT1, BT3. II. Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KT bài cũ: Tính dieän tích cuûa hình thoi bieát hai Caù nhaân laøm vaøo nhaùp, 1 ñöôøng cheùo laàn löôït laø 13m vaø hs leân baûng giaûi. 150 dm. - GV nhaän xeùt ghi điểm cho hs. 2. Bài mới: a / GT bài: - GV giới thiệu tên bài và ghi tên bài lên bảng. b / Các hoạt động dạy học: - HS lắng nghe. HÑ 1: Höôùng daãn t höï c hi eän: - Neâu ví duï: Moät ñoäi xe coù 5 xe taûi vaø 7 xe khaùch - Yeâu caàu HS veõ sô ñoà. - Caù nhaân veõ vaøo phieáu, moät em leân baûng veõ. - GV ñaët vaán ñeà: Soá xe taûi baèng 5 xe taûi maáy phaàn soá xe khaùch? - GV giôùi thieäu tæ soá: Ngöôøi ta noùi tæ soá xe taûi vaø soá xe khaùch laø 5 : 7 xe khaùch 5 7 hay . Tæ soá naøy cho bieát soá xe 5 7 Baèng soá xe khaùch 5 7 taûi baèng soá xe khaùch. Vaøi HS nhaéc laïi ñeå ghi nhôù. 7 7 - GV tieáp tuïc ñaët vaán ñeà: Soá xe Baèng soá xe taûi. 5 khaùch baèng maáy phaàn soá xe taûi? - Vaøi HS nhaéc laïi ñeå ghi nhôù. - GV giôùi thieäu tæ soá: Ngöôøi ta noùi tæ soá cuûa soá xe khaùch vaø soá xe Theo doõi. 7 Caù nhaân traû lôøi. taûi laø 7 : 5 hay . Tæ soá naøy cho 5 7 bieát soá xe khaùch baèng soá xe 5 Bài 1: taûi. - HS làm bài: - 2 em lên bảng làm - Treo baûng ghi ví duï 2, yeâu caàu traû a 2 a 7 a 6 lôøi caùc caâu hoûi laàn löôït, ghi leân a. = ; b. = ; c. = ; b 3 b 4 b 2 baûng - Vaäy ñeå tìm tæ soá cuûa a vaø b ta laøm sao? - hs làm vào vở. H Ñ   Thöïc  2: haønh : - HS nêu lại Bài 1:
 5. - GV cho HS viết tỉ số a và b - GV cùng HS nhận xét Bài 3: - GV tổ chức cho HS tự làm bài vào vở và chữa bài. 3. Cuûng coá daën doø. Luyện từ và câu §55 OÂn taäp giöõa hoïc kyø 2 ( tieát 3) I. Mục tiêu: Giúp HS - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. - Nghe viết đúng bài chính tả ( tốc độ viết khoảng 85 chữ/ 15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng bài thơ lục bát. II. Đồ dùng dạy học: GV : phiếu bốc thăm III. Hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KT bài cũ: - GV kiểm tra sự chuẩn bị của hs - HS trình bày sự chuẩn bị - GV nhaän xeùt ghi điểm cho hs. 2. Bài mới: a / GT bài: - GV giới thiệu tên bài và ghi tên bài lên bảng. - HS lắng nghe. b / Các hoạt động dạy học: HĐ1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng. - GV cho từng HS lên bốc thăm các bài tập đọc và - HS lên bốc thăm và trả lời câu hỏi đọc bài, sau khi đọc xong GV nêu câu hỏi cho HS trả lời về nội dung đoạn đọc. ( phiếu bốc thăm viết các bài tập đọc và HTL từ đầu học kì 2 đến tuần 27). - GV nhận xét cho điểm. HS nào không đạt GV cho HS kiểm tra lại trong tiết sau. HĐ2: Nêu tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Vẻ - HS mở lại các bài TĐ thuộc chủ điểm đẹp muôn màu, nội dung chính. Vẻ đẹp muôn màu sau đó tìm các bài - Gọi HS đọc yêu cầu bài 2, tìm 6 bài tập đọc TĐ : Sầu riêng, Chợ tết, Hoa học trò, thuộc chủ điểm Vẻ đẹp muôn màu đồng thời nêu Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng nội dung chính của mỗi bài. mẹ, Vẽ về cuộc sống an toàn, Đoàn thuyền đánh cá. - GV cho HS làm bài vào vở . - HS nêu nội dung của từng bài. - GV cùng HS nhận xét. HĐ3: Nghe viết: Cô tấm của mẹ - GV đọc bài thơ cô Tấm của mẹ - GV nhắc HS chú ý cách trình bày bài thơ theo thể - HS theo dõi thơ lục bát; cách dẫn lời nói trực tiếp. - Khen ngợi cô bé ngoan giống như cô - GV? Bài thơ nói điều gì? Tấm xuống trần giúp đỡ mẹ cha.. - GV đọc cho HS viết bài - GV thu một số bài chấm và nhận xét. - HS viết bài.
 6. 3 Củng cố, dặn dò. - HS soát lỗi. - GV cùng HS hệ thống bài - GV dặn dò, nhận xét - HS cùng thực hiện Thứ tư ngày 31 tháng 3 năm 2010 Tập đọc §56 OÂn taäp giöõa hoïc kyø 2 ( tieát 4) I. Mục tiêu: Giúp HS - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1. - Nắm được nội dung chính, nhân vật trong các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Những người quả cảm. II. Đồ dùng dạy học: III. Hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KT bài cũ: . - GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của hs. - GV nhaän xeùt ghi điểm cho hs. - HS trình bày sự chuẩn bị 2. Bài mới: a / GT bài: - HS lắng nghe. - GV giới thiệu tên bài và ghi tên bài lên bảng. b / Các hoạt động dạy học: HĐ1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng. - HS lên đọc và trả lời câu hỏi HĐ2: Tóm tắt vào bảng nội dung các bài tập đọc là truyện kể là truyện đọc trong chủ điểm Những người quả cảm. - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. - GV nhận xét KL: - HS nêu - Khuất phục tên cướp biển, Ga-vrốt ngoài chiến luỹ, Dù sao trái đất vẫn quay, Con sẻ. - HS làm bài vào vở, chữa bài. - HS theo dõi
 7. Tên bài Nội dung chính Nhân vật Khuất Ca ngợi hành Bác sĩ Ly, phục tên động dũng cảm tên cướp cướp của bác sĩ Ly biển. biển trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn. Ga-vrốt Ca ngợi lòng Ga-vrốt ngoài dũng cảm của Ăng-giôn ra chiến chú bé Ga-vrốt. Cuốc-phây - luỹ rắc Dù sao Ca ngợi hai nhà Cô-péc ních trái đất khoa học dũng Ga li lê vẫn cảm , kiên trì quay bảo vệ chân lí khoa học. Con sẻ Ca ngợi hành Con sẻ mẹ, động dũng cảm Nhân vật của con sẻ mẹ, tôi, Con chó xả thân cứu sẻ con. 3. Củng cố, dặn dò. Toán§138 TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ I. Mục tiêu: Giúp HS -Biết cách giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.  Bài tập cần làm; BT1. II. Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KT bài cũ: - GV cho HS nêu tỉ số của số HS nam với HS cả - HS nêu lớp trong lớp. - GV nhaän xeùt ghi điểm cho hs. 2. Bài mới: a / GT bài: - HS lắng nghe. - GV giới thiệu tên bài và ghi tên bài lên bảng. - HS ñoïc ñeà toaùn b / Các hoạt động dạy học: Soá beù 3 phaàn, soá lôùn 5 HÑ 1: Höôùng daãn thöïc hieän: phaàn. * Yeâu caàu HS ñoïc ñeà toaùn- Phaân tích ñeà toaùn: Soá beù laø maáy phaàn? Soá lôùn laø maáy phaàn? - HS veõ sô ñoà ñoaïn thaúng - Yeâu caàu HS veõ sô ñoà ñoaïn thaúng - Höôùng daãn HS giaûi: - HS ñoïc ñeà toaùn + Coù taát caû bao nhieâu phaàn Soá vôû cuûa Minh laø 2 phaàn, baèng nhau? soá vôû cuûa Khoâi laø 3 phaàn.
 8. + Tìm giaù trò cuûa 1 phaàn? + Tìm soá beù? - HS veõ sô ñoà ñoaïn thaúng - HS thực hiện: + Tìm soá lôùn? - Yeâu caàu HS ñoïc ñeà toaùn 2+3=5 - Phaân tích ñeà toaùn: Soá vôû cuûa (25 : 5) x 2= 10( quyeån ) Minh laø maáy phaàn? Soá vôû cuûa 25 - 10 = 15( quyeån) Khoâi laø maáy phaàn? Ñaùp soá :Minh : 10 quyeån,Khoâi : 15 quyeån. - Yeâu caàu HS veõ sô ñoà ñoaïn thaúng - Höôùng daãn HS giaûi: Bài 1: + Coù taát caû bao nhieâu phaàn - HS làm bài vào vở baèng nhau? 1 em lên bảng làm bài. + Tìm soá vôû cuûa Minh? + Tìm soá vôû cuûa Khoâi? - HS nêu. HÑ 2: Thöïc haønh Bài 1: - HS lắng nghe. - GV hướng dẫn HS các bước giải: - Vẽ sơ đồ minh hoạ. - Tìm tổng số phần bằng nhau - Tìm số bé - Tìm số lớn 3 Củng cố,dặn dò Tập làm văn§55 OÂn taäp vaø kieåm tra giöõa hoïc kyø 2 ( tieát 5) I.Mục tiêu : Giúp HS - Nắm được định nghĩa và nêu được ví dụ để phân biệt 3 kiểu câu kể đã học:Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? (BT1). - Nhận biết được 3 kiểu câu kể trong đoạn văn và nêu được tác dụng của chúng (BT2); bước đầu viết được đoạn văn ngắn về một nhân vật trong bài tập đọc đã học, trong đó có sử dụng ít nhất 2 trong số 3 kiểu câu kể đã học (BT3). II.Đồ dùng Bảng phụ III. Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động học Hoạt động dạy 1. Ổn định lớp: - HS hát. 2. KT bài cũ: - GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của hs. - HS trình bày sự chuẩn bị - GV nhaän xeùt ghi điểm cho hs. 3. Bài mới: a / GT bài: - GV giới thiệu tên bài và ghi tên bài lên bảng. - HS lắng nghe. b / Các hoạt động dạy học: HĐ1: Hướng dẫn HS làm bài tập.
 9. Bài 1: - HS đọc - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. - GV chia lớp thành nhóm 4 và cho các nhóm tự làm bài. - Các nhóm HS làm bài, trình bày - GV nhắc HS xem lại các tiết LTVC đã học về các kiểu câu kể Ai làm gì?; Ai thế nào?; Ai là gì? Bài 2: để lập bảng phân biệt cho đúng. - HS đọc - GV cho các nhóm trình bày. - GV cùng HS nhận xét - HS làm bài: Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. Bài 3: - GV gợi ý: Các em lần lượt đọc từng câu trong - HS viết đoạn văn. đoạn văn, xem mỗi câu thuộc kiểu câu kể gì, xem - HS đọc đoạn văn của mình. tác dụng của từng câu. - HS khác nhận xét - GV cùng HS nhận xét Bài 3: - GV nêu yêu cầu bài tập , nhắc HS : trong đoạn - HS lắng nghe. văn ngắn viết về bác sĩ Ly, các em cần sử dụng : câu kể Ai là gì?,Ai làm gì? Ai thế nào? - GV nhận xét. 4. Củng cố,dặn dò - GV dặn dò, nhận xét tiết học Thứ 5 ngày 1 tháng 3 năm 2010 Luyện từ và câu§56 OÂn taäp giöõa hoïc kyø 2 ( tieát 6) I.Mục tiêu: Giúp HS Nắm được một số từ ngữ, thành ngữ,tục ngữ đã học trong 3 chủ điểm Người ta là hoa đất, Vẽ đẹp muôn màu, Những người quả cảm (BT1, BT2);Biết lựa chọn từ thích hợp theo chủ điểm đã học để tạo các cụm từ rõ ý (BT3). II.Hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KT bài cũ: - GV kiểm tra sự chuẩn bị của hs - HS trình bày sự chuẩn bị. - GV nhaän xeùt ghi điểm cho hs. 2. Bài mới: a / GT bài: - GV giới thiệu tên bài và ghi tên bài lên bảng. - HS lắng nghe. b / Các hoạt động dạy học: Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài 1,2: - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập - HS đọc yêu cầu bài tập - GV chia cho mỗi tổ lập bảng tổng kết vốn thành - HS mỗi nhóm mở SGK, tìm lại lời giải ngữ, tục ngữ thuộc một chủ điểm . các bài tập trong 2 tiết MRVT ở mỗi chủ điểm, ghi từ ngữ, thành ngữ, tục ngữ vào - GV cho đại diện mỗi nhóm lên trình bày. cột tương ứng
 10. - Đại diện từng nhóm lên trình bày. - GV cùng HS nhận xét Bài 3: Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. Vẻ đẹp muôn màu - GV: ở từng chỗ trống, thử lần lượt điền các từ cho sẵn vào sao cho tạo ra cụm từ có nghĩa . - đẹp, đẹp đẽ, xinh đẹp Mặt tươi như hoa. - GV cùng HS nhận xét - thuỳ mị, dịu dàng, Tốt gỗ hơn tốt nước dịu….. sơn. Những người quả cảm gan dạ, anh hùng, anh vào sinh ra tử dũng, can đảm, can Gan vàng dạ sắt trường… 3. Củng cố, dặn dò. HS làm bài, phát biểu: - GV giáo dục cho HS tinh thần dũng cảm vượt Lời giải: qua khó khăn. a. tài đức- tài hoa - GV dặn dò ,nhận xét b. đẹp mắt-đẹp đẽ. Dũng sĩ- dũng khí-dũng cảm. - HS lắng nghe. Toán. §139 Luyeän taäp I.Mục tiêu : Giúp HS - Giải được bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.  Bài tập cần làm BT1, BT2 II. Hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KT bài cũ: - GV cho HS nêu các bước tìm hai số khi biết tổng - HS nêu. và tỉ số của hai số - GV nhaän xeùt ghi điểm cho hs. 2. Bài mới: a / GT bài: - GV giới thiệu tên bài và ghi tên bài lên bảng. - HS lắng nghe. b / Các hoạt động dạy học: Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài 1: Bài 1: - GV cho nêu bài toán. - HS làm bài - GV hướng dẫn HS các bước giải: - 1 em lên bảng làm bài. - Vẽ sơ đồ minh hoạ. Tổng số phần bằng nhau là: - Tìm tổng số phần bằng nhau 3+8=11 (phần) - Tìm số bé Số bé là: - Tìm số lớn 198:11x3=54 Số lớn là:
 11. 198-54= 144 - GV cùng HS nhận xét Đ/S: Số lớn: 54 ; Số bé: 144 Bài 2: Bài 2: - GV tiến hành tương tự bài 1 - HS làm bài -Vẽ sơ đồ minh hoạ. - 1 em lên bảng làm bài. -Tìm tổng số phần bằng nhau Tổng số phần bằng nhau là: - Tìm số cam 2+5=7 (phần) - Tìm số quýt Số cam là: 280:7x2=80 (quả) Số quýt là: 280-80= 200 (quả) Đ/S: 80 quả - GV cùng HS nhận xét 200 quả * Nếu còn thời gian cho HS làm các phần còn lại. 3 Củng cố,dặn dò - GV cho HS nêu các bước tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. - HS nêu. - GV dặn dò, nhận xét - Lớp lắng nghe. Kể chuyện§28  Kieåm tra ñònh kì giöõa kì 2 ( ñoïc –  hieåu) ( Đề nhà thường ra) ************************************************** Luyện toán ÔN TẬP GIẢI TOÁN TÌM 2 SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ I. Mục tiêu: Giúp HS: - Củng cố về giải toán tìm 2 số khi biết tỏng và tỉ. - Có kĩ năng giải đúng, nhanh. II.Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: HD hs làm bài tập: Bài 1: Tổng của 2 số là số bé nhất có 4 chữ - hs giải vào vở, 1 em chữa bài. 3 số. Tỉ số của 2 số đó là . Tìm 2 số đó? 5 Bài 2: Tổng của 2 số là số bé nhất có 3 chữ 2 - Làm vào vở số chia hết cho 2,3,5. Tỉ số của 2 số là . Tìm 3 2 số đó?
 12. Bài 3: An đọc một quyển truyện dày 104 1 1 trang. Biết số trang đã đọc bằng số trang 3 5 chưa đọc . Hỏi An đã đọc được bao nhiêu trang và còn bao nhiêu trang chưa đọc? Bài 4:* Tuổi con được bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ được bấy nhiêu tuần. Biết tổng số tuổi - HS khá giỏi làm bài. của 2 mẹ con là 32. Tính tuổi của mỗi người? Lưu ý bài 4: Con được 1 ngày thì mẹ được 1 tuần ( 1 tuần = 7 ngày ). 1 Vậy tuổi con bằng tuổi mẹ. Sau đó vẽ sơ 7 đồ và giải. Hoạt động 2: Củng cố - dặn dò: Thứ 6 ngày 2 tháng 4 năm 2010 Tập làm văn§56 Kieå m  tra ñònh   giöõa   2  kì  kì  ( Đề nhà thường ra) *********************************************** Toán §140 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS - Giải được bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó”.  Bài tập cần làm : BT1, BT3. II. Hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1. KT bài cũ: - Goïi 2 HS leân baûng laøm. - HS thực hiện *Toång hai soá laø soá beù nhaát coù 6 4 chöõ soá.Tæ soá cuûa hai soá laø .Tìm 5 hai soá ñoù.. - GV nhaän xeùt ghi điểm cho hs. 2. Bài mới:Hướng dẫn HS làm bài tập. - HS lắng nghe. Bài 1: Bài 1:
 13. - GV cho nêu bài toán. - HS làm bài - GV hướng dẫn HS các bước giải: - 1 em lên bảng làm bài. - Vẽ sơ đồ minh hoạ. Tổng số phần bằng nhau là: - Tìm tổng số phần bằng nhau 3+1=4 (phần) - Tìm độ dài mỗi đoạn. Đoạn thứ nhất là: - GV cùng HS nhận xét 28:4x3=21 (m) Bài 3: Đoạn thứ hai là: - GV cho HS nêu bài toán và hướng dẫn HS giải: 28-21= 7 (m) - Xác định tỉ số Đ/S: Đoạn 1: 21m - Vẽ sơ đồ Đoạn 2: 7m - Tìm tổng số phần bằng nhau Bài 3: - Tìm 2 số - Vì số lớn giảm 5 lần thì được số bé - GV cùng HS nhận xét 5 - Vậy tỉ số của số lớn và số bé là:  Nếu còn thời gian cho HS làm các phần còn 1 lại. Tổng số phần bằng nhau là: 5+1=6(phần) Số bé là: 3. Củng cố,dặn dò 72: 6= 12 - GV cho HS nêu các bước tìm hai số khi biết tổng Số lớn là: và tỉ số của hai số đó. 72-12=60 - GV dặn dò, nhận xét Đ/S: Số lớn: 12 ; Số bé: 60 - HS nêu. ***************************************** SINH HOẠT ĐỘI (Soạn riêng)
Đồng bộ tài khoản