Giáo án mầm non lớp chồi 35 tuần

Chia sẻ: Duongthi Hop | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:47

3
1.604
lượt xem
258
download

Giáo án mầm non lớp chồi 35 tuần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và sinh viên chuyên ngành sư phạm mầm non, giáo dục chương trình đổi mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án mầm non lớp chồi 35 tuần

 1. Giáo án mầm non cả năm 35 tuân (chương trình GDMN đổi mới ) Có bán giáo án mầm non soạn sẳn nếu cô nào cần liên hệ số điện thoại: 0127 70 9 70 70 gặp cô Mai. Đây là giáo an Mầm non soạn đầy đủ 35 tuần theo chương trình giảng dạy, nêu chưa phù hợp với chương trình giảng dạy của địa phương thì cũng dễ dàng chỉnh sữa vì đã có đầy đủ các nội dung của lứa tuổi và bài dạy đúng chương trình của từng lứa tuổi, đây là giáo án thuận lợi cho các cô không có thời gian soạn giáo án trong giảng dạy. Giá :300.000đ bộ/ cả năm 35 tuần Ngoài ra có nhận soạn theo mẫu soạn giảng của từng đơn vị và theo từng địa phương. Giá:600.000đ/bộ soạn theo yêu cầu của người dạy( số tuần theo chủ đề tại đơn vị giảng dạy) Nếu các cô xem thấy phù hợp và dễ dàng chĩnh sửa áp dụng cho chương trình giảng dạy thì xin liên hệ: Cô Mai: 0127 70 9 70 70 ------------------------------------------------------------- Có bài soạn mẫu soạn sẳn của chủ để trường mầm non(3 tuần) Chủ đề:Trường Mầm Non -1-
 2. Chủ đề trường mầm non mở ra giúp trẻ phát triển 5 mặt như sau: 1/Phát triển thể chất: - Phát triển các cơ nhỏ của đôi bàn tay thông qua các họat hộng khác nhau - Phát triển các cơ lớn qua các bài tập vận động,các trò chơi vận động - Phát triển sự phối hợp tay và mắt - Phát triển sự phối hợp vận động của các bộ phận cơ thể, vận động nhịp nhàng với các bạn. - NhËn biÕt vµ ph©n biÖt ®îc nh÷ng lo¹i thùc phÈm th«ng thêng ë trêng mÇm non. Sö dông thµnh th¹o c¸c ®å dïng trong sinh ho¹t ë trêng mÇm non: kh¨n, bµn ch¶i ®¸nh r¨ng, cèc uèng níc, b¸t ¨n c¬m.... - BiÕt Ých lîi cña viÖc ¨n uèng ®Çy ®ñ vµ hîp lý. - Ph¸t triÓn c¬ tay ch©n bông th«ng qua c¸c bµi tËp bß thÊp chui qua cæng, tung bãng lªn cao vµ b¾t bãng. - BiÕt thùc hiÖn ®óng kû thuËt, c¸c bµi tËp theo yªu cÇu cña c«. - BiÕt tr¸nh nh÷ng vËt dông vµ n¬i nguy hiÓm trong trêng, líp mÇm non 2/Phát triển nhận thức: - Giúp trẻ hiểu biết về trường mầm non, tên, địa chỉ của trường, ĐD, ĐC trong lớp, sân trường - Biết được tình cảm bạn bè, cô giáo và ý nghĩa của việc đến trường - Biết tên nhóm, tổ, lớp, biết họat động của lớp hàng ngày, biết giới thiệu bản thân, tên tuổi ,sở thích, biết công việc, mối quan hệ của các thành viên trong trường. - TrÎ biÕt tªn, ®Þa chØ cña trêng, líp ®ang häc. - Ph©n biÖt c¸c khu vùc trong trêngvµ c«ng viÖc cña c¸c c« b¸c trong khu vùc ®ã. - BiÕt tªn vµ mét vµi ®Æc ®iÓm næi bËt cña c¸c b¹n trong líp. - Ph©n lo¹i ®å dïng ®å ch¬i theo 2-3 dÊu hiÖu: h×nh d¹ng, mµu s¾c, kÝch thíc, chÊt liÖu. 3/ Phát triển ngôn ngữ: - Trò chuyện về lớp, về các bạn, về ĐD, ĐCcủa lớp. - Mạnh dạn sử dụng một số từ mới và hiểu ý nghĩa về các từ đó, phát âm đúng, không nói ngọng, mạnh dạn giao tiếp bằng lời nói với những người xung. - TrÎ biÕt bµy tá nh÷ng suy nghØ cña m×nh b»ng ng«n ng÷ mét c¸nh m¹ch l¹c rá rµng. - BiÕt l¾ng nghe, gäi tªn c¸c khu vùc vµ mét sè dÆc ®iÓm rá nÐt. næi bËt cña mét sè ®å dïng ®å ch¬iNhËn biÕt, ph©n biÖt -2-
 3. ®îc c¸c ch÷ c¸i qua tªn c¸c khu vùc, c¸c ®å dïng ®å ch¬i trong tr- êng, líp mÇm non. NhËn biÕt, ph©n biÖt vµ ph¸t ©m nhãm ch÷ c¸i O,¤,¥. TrÎ kÓ chuyÖn ®äc th¬ vÒ trêng, líp mÇm non râ rµng diÓn c¶m. - DiÔn ®¹t nhu cÇu cña b¶n th©n b»ng nh÷ng c©u ®¬n gi¶n. 4/Phát triển tình cảm xã hội: - Trẻ nhận biết được mối quan hệ giữa người với người, giữa người với đồ vật, đặt biệt là mối quan hệ giữa trẻ với các thành viên trong gia đình, với bạn bè và cô giáo trong trường lớp mầm non. - Vui thích tham gia vào ngày hội đến trường. - ThÓ hiÖn sù høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng ch¬i ph©n vai cña chñ ®Ò. - TrÎ biÕt kÝnh träng, yªu quý c« gi¸o, c¸c c« b¸c trong trêng, th©n thiÖn, hîp t¸c víi b¹n trong líp. - BiÕt gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i trong líp trong trêng. - BiÕt gi÷ g×n , b¶o vÖ m«i trêng: cÊt ®å ch¬i gän gµng sau khi ch¬i xong , kh«ng vøt r¸c bÎ c©y... - Yêu quí và giữ gìn ĐD-ĐC của lớp, của trường, biết cất ĐD-ĐC đúng chỗ. 5/- Phát triển thẩm mĩ: - Trẻ biết vẽ ĐD-ĐC của lớp, biết vẽ cô giáo, vẽ đồ chơi tặng bạn. - Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động nghệ thuật trong trường, lớp. - Thể hiện bài hát về trường mầm non một cách tự nhiên, đúng nhịp, có cảm xúc. - Thể hiện cảm xúc, khả năng sáng tạo trong các sản phẩm tạo hình, về trường lớp, đồ dùng, đồ chơi, cảnh vật, cô giáo, các bạn trong lớp một cách hài hoà cân đối. - ThÓ hiÖn c¶m xóc phï hîp qua c¸c bµi h¸t, vËn ®éng theo nh¹c nãi vÒ trêng mÇm non. - Cã thÓ lµm ra c¸c s¶n phÈm t¹o h×nh cã bè côc c©n ®èi, mµu s¾c hµi hoµ qua vÏ, nÆn, c¾t, xÐ, d¸n, xÕp h×nh vÒ trêng mÇm non qua ý thÝch. - Cã th¸i ®é yªu thÝch, hµo høng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt. - GÜ g×n c¸c s¶n phÈm ®Ñp, s¹ch sÏ. -3-
 4. MAÏNG NOÄI DUNG TRƯỜNG MẪU GIÁO THÂN LỚP HỌC CỦA BÉ YÊU - Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động Trẻ biết được tên lớp, các khu vực nghệ thuật trong trường, lớp. trong lớp. - Thể hiện bài hát về trường mầm non một - Các góc chơi của lớp, cô giáo, các cách tự nhiên, đúng nhịp, có cảm xúc. bạn trong lớp, tên gọi sở thích đặc - Thể hiện cảm xúc, khả năng sáng tạo trong các sản phẩm tạo hình, về trường điểm riêng. lớp, đồ dùng, đồ chơi, cảnh vật, cô giáo, - Lớp học là nơi cô giáo dạy dỗ và các bạn trong lớp một cách hài hoà cân chăm sóc, được chơi đùa với các đối. bạn TRƯỜNG MẦM NON- TRUNG THU VỚI BÉ *TRUNG THU VỚI BÉ -Ngày trung thu được tổ chức vào ngày nào? -Các họat động có trong ngày trugn thu -Nhận biết các họat động có trong ngày trung thu -4-
 5. MẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN PHÁT TRIỂN THỂ PHÁT TRIỂN NHẬN NGỮ CHẤT THỨC -Truyện niềm vui bất ngờ -Trò chuyện về lớp, về các -Các cháu ăn,nhận biết tên -Ôn số lượng 1,2, ôn so sánh bạn, về đồ dùng đồ chơi một số thực phẩm các cháu chiều dài của lớp. ăn ở trường. -Ôn số lượng 3, ôn so sánh -Ông giẳng ông giăng. Ông - Trẻ thực hiện một số thao chiều rộng sảo ông sao. tác phục vụ bản thân. -Tìm hiểu về trường MN LQCV: O, Ô, Ơ -Bò bằng bàn tay, cẳng -Tìm hiểu 1 số ĐDĐC trong chân và chui qua cổng. lớ p -Đập bóng xuống sàn và -Đàm thọai với trẻ về lớp bắt bóng học, giới thiệu tên cô, tên -Chơi Tiếng hát của ai bạn, công việc của cô. -Chơi kéo co -Tìm hiểu về lễ hội đến trường. TRƯỜNG MẦM NON THÂN YÊU PHÁT TRIỂN THẨM MỸ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM -XÃ HỘI -Vẽ cô giáo -Vui thích tham gia vào ngày hội đến -Vẽ đồ chơi tặng bạn trường. -Tô màu đồ dùng, đồ chơi trong lớp. -Biết làm 1 số công việc phục vụ bản -Tạo một số sản phẩm từ lá khô, hoa khô thân:Dọn bàn ăn, cất gối, xếp ghế, cất dọn trong trường. đồ chơi. +Hát:-Vườn trường mùa thu -Cháu yêu thích được đến trường, đến lớp. -Ngày vui của bé -Hòa thuận, vui chơi cùng các bạn, cô giáo. -Đường và chân -Cháu yêu thích các họat động của lớp, của +NH: Trống cơm trường. -Ngày đầu tiên đi học -Chơi:Cô giáo, các cấp dưỡng……… -5-
 6. KẾ HỌACH CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON TUẦN 1(Từ : ……….2010) CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: TRƯỜNG MẦM NON THÂN YÊU ♣☼♣ Ngày hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 -Đón trẻ vào lớp: hướng dẫn trẻ cất nón dép Đón trẻ -Trò chuyện với trẻ về trường MN/ lớp đồ dùng đồ chơi. H« hÊp: Gµ g¸y Tay : Hai tay giang ngang gËp tríc ngùc. Thể dục Ch©n : §a tõng ch©n ra tríc khuþa gèi. sáng Bông : Cói gËp ngêi hai tay ch¹m ngãn ch©n. BËt : BËt t¸ch ch©n khÐp ch©n. *Phát triền *Phát *Phát triển Ngôn *Phát triển *Phát nhận thức triền thể ngữ tình cảm xã triển chất -Day hát: “Ngày hội tính Hoạt -Tìm hiểu -Bò bằng vui của bé” -Thơ: “Bàn tay thẩm động trường MN bàn tay -Vận động:Gõ cô giáo” mỹ chung cẳng chân phách,nhịp và chui -Nghe hát:Ngày -Vẽ cô qua cổng. đầu tiên đi học giáo - Quan sát -Trò chơi: - Chơi :Tiếng hát Chơi tự do tranh ảnh về Kéo co của ai Hoạt trường MN động ngoài -Trò trời chơi: Kéo co Hoạt *Góc xây dựng: Xây dựng trường MN động Chuẩn bị: cây xanh hàng rào, mô hình trường MN,cầu tuột,xích đu, bập góc bênh…. *Góc học tập: Đọc truyện tranh về trường lớp, lô tô, đôminô Chuẩn bị:Các lọai tranh ảnh, sách truyện về trường lớp MN tranh 1 số ĐD-ĐC….. -6-
 7. *Góc nghệ thuật: Múa hát các bài hát về trường MN, vẽ xé dán về trường MN Chuẩn bị: đàn, các dụng cụ âm nhạc, mũ múa, giấy màu, hồ, bút màu….. *Góc phân vai: Cháu làm bác sĩ, nấu ăn, bán rau quả, bán các dụng cụ học tập *Góc thiên nhiên: Chậu tưới cây kiểng, in hình cát Chuẩn bị: Thùng tưới,khuôn in Cô hướng dẫn trẻ vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi ăn , hướng dẩn trẻ vệ Vệ sinh sinh sạch sẻ dưới vòi nước sạch, đánh răng sau khi ăn. ăn trưa: - Trẻ ngủ đúng giờ, đủ ấm về mùa đông, mát về mùa hè. - Vận động nhẹ ăn chiều Ôn kiến thức cũ Hoạt Làm quen kiến thức mới động Cô lựa chọn trò chơi cho trẻ chơi chiều: Hướng dẫn trẻ chơi ở các góc * Vệ sinh cá nhân, trả trẻ, chơi tự do Nêu Hát : Hoa bé ngoan gương - Cô nhận xét cháu ngoan trong ngày trả trẻ - Chấm vào sổ động viên cháu chưa đạt -7-
 8. MỞ CHỦ ĐỀ -Cho cả lớp hát bài “trường chúng cháu là trường mầm non” -Các con vừa hát bài hát nói về gì? -Vậy các con biết gì về trường mầm non? -Trong trường mầm non có mấy khối lớp, ai dạy các con? -Thế các con đang học khối lớp nào? -Ngoài càc cô giáo dạy các con ra, trong trường còn những ai? -Văn phòng BGH có cô Hiệu Trưởng, 2 cô Hiệu Phó.ngoài ra còn có các cô phụ trách những công việc khác nữa. -Để cho các con biết rõ hơn về ngôi trường của mình đang học, bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngôi ngôi trường m ầm non thân yêu này nhé! -8-
 9. Thứ hai ngày 16 tháng 08 năm 2010 HOẠT ĐỘNG CHUNG * 1/Đón trẻ (sử dụng cả tuần) -Xem tranh ảnh về trường Mần Non. - Trẻ biết tên lớp, tên cô giáo, các bạn trong lớp. - Biết yêu trường, lớp, biết đoàn kết thân ái, giúp đỡ nhau. 2/Thể Dục Sáng: (sử dụng cả tuần) *Khởi động:Cho trẻ đi thành vòng tròn, kết hợp các kiểu đi *Trong động:Vận động theo nhạc -Hô hấp: Thổi nơ bay -ĐT tay: Hai tay đưa ra phía trứơc ,lên cao +Nhịp 1:Bước chân trái sang ngang,tay đưa ra trước lòng bàn tay sắp +Nhịp 2:Hai tay đưa lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau +Nhịp 3:Hai tay đưa ra trước( như nhịp 1) +Nhịp 4:Về TTCB +Nhịp 5,6,7,8 thực hiện như trên(đổi chân) -ĐT chân1:Ngồi xổm đứng lên liên tục +Nhịp 1:Hai tay đưa ngang,lòng bàn tay ngửa +Nhịp 2:Hia tay đưa ra trước, lòng bàn tay sấp nồi khuỵu gối +Nhịp 3:Như nhịp 1 +Nhịp 4:Vế TTCB +Nhịp 5,6,7,8:Thực hiện như trên -ĐT bụng:Nghiêng người sang hai bên +Nhịp 1:Chân trái bước sang ngang 2 tay giơ cao, lòng bàn tay hướng vào nhau +Nhịp 2:Nghiêng người sang phải +Nhịp 4:Về TTCB +Nhịp 5,6,7,8:Thực hiện như trên -ĐT bật:Bật tiến về trước +Thực hiện:Bật 2 chân về trước 3,4 lần.quay sang bật về chỗ củ. *Hồi tỉnh: hít thở nhẹ nhàng -9-
 10. 3/Hoạt động học: Phát triển nhận thức : TÌM HIỂU TRƯỜNG MN I/MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: - Trẻ biết trường MN và các hoạt động của trường, công việc của từng người trong trường, ôn số lượng ít nhiều, hát, đọc thơ về cô giáo, trường MN. - Giáo dục trẻ yêu thương bạn bè, kính trọng các cô, các bạn, các bác trong trường lớp, giữ gìn và bảo vệ trường lớp không vẽ bẩn lên tường. II/CÁCH TIẾN HÀNH: *Hoạt động 1: -Cả lớp cùng hát với cô bài “Trường chúng cháu là trường mầm non” *Họat động 2:Cùng tìm hiểu về trường Mẫu giáo. - Các con vừa hát bài hát nói về gì? - Bài hát các con vừa hát nói về trường MG của chúng ta đấy.Bây giờ cô cháu chúng ta cùng tìm hiểu về trường của chúng mình nhé. - Trường của chúng ta tên là gì? - Trường chúng ta nằm gần cơ quan nào? - Trong trường gồm có những ai? - Các con thấy các cô làm những việc gì? - Các cô hàng ngày dạy các con múa hát , kể chuyện đọc thơ, học chữ cái, chữ số…Các cô giống như mẹ của các con vậy, cô luôn tận tình chăm sóc các con.Vậy các con có yêu cô giáo của mình không?Yêu cô các con phải làm gì cho cô vui? - Cô hiệu trưởng lo công việc cho cả trường,bảo vệ, các cô tạp vụ quét dọn sân trường sạch đẹp và chăm sóc cây xanh cho đẹp. - Lớp mẫu giáo chúng ta là lớp gì? - Lớp có cô và các bạn, trong đó có bạn trai và bạn gái, cô muốn lớp ta sẽ chia làm hai nhóm, nhóm bạn gái và nhóm bạn trai. Nhóm bạn trai sẽ đứng bên phải của cô, nhóm bạn gái sẽ đứng bên trái của cô, tiếp tục yêu cầu bạn trai đứng phía trước cô, bạn gái đứng phía sau cô. - Các bạn trai, gái ai cũng được học được chơi, vậy các con phải biết giúp đỡ đoàn kết nhau trong học tập cũng như vui chơi nhé. - Các con nhìn xem lớp chúng ta có những đồ dùng đố chơi gì? Các góc chơi nào? - Các con có thích chơi nhũng đồ chơi đó không? -10-
 11. - Cô cho các con chơi thì các con phải làm sao? - Khi chơi xong các con phải làm sao? - Cho cả lớp đọc thơ”giữ gìn đồ chơi” - đến trừơng mẫu giáo các con thấy thế nào? - Đến trường các con gặp ai? - Vậy vào lớp các con gặp cô thì phải làm gì? - Đối với bạn thì phải thế nào? - Khi có khách đến lớp,các con phải làm sao? - Các con đến trường mẫu giáo được cô dạy biết lễ phép, đọc thơ, hát, tập viết……các con phải cố gắng chăm học, biết vâng lời cô và ba mẹ. - Cả lớp hát bài “cô và mẹ” - Cho cả lớp chơi trò chơi “ tìm bạn thân.” - Để nhớ mãi ngôi trường mẫu giáo thân yêu, cô sẽ cho các con vẽ trường mẫu giáo của mình nhé! - Cô hướng dẫn trẻ cách vẽ. * Họat động 3: - Hôm nay cô và các con cùng tìm hiểu về gì? - Khi đã được đến trường, được đi học, các con phải cố gắng học chăm, ngoan hiền lễ phép, và luôn gíup đỡ nhau trong các họat động ở trường nhé!. 4/ Hoạt động ngoài trời: (sử dụng cả tuần) - Quan sát tranh ảnh về trường MN -Trò Chơi Tiếng hát của ai -Tập hát: “Ngày vui của bé” -Trò chơi VĐ: Kéo co -Thơ: “Bàn tay cô giáo” - Cho cháu nhặt lá, rác xung quanh lớp học -Tìm hiểu ĐD-ĐC trong lớp học 5/ Hoạt động góc: (sử dụng cả tuần) *Góc xây dựng: Xây dựng trường MN Chuẩn bị: cây xanh hàng rào, mô hình trường MN,cầu tuột,xích đu, bập bênh…. *Góc học tập: Đọc truyện tranh về trường lớp, lô tô, đôminô Chuẩn bị:Các lọai tranh ảnh, sách truyện về trường lớp MN tranh 1 số ĐD-ĐC….. *Góc nghệ thuật: Múa hát các bài hát về trường MN, vẽ xé dán về trường MN Chuẩn bị: đàn, các dụng cụ âm nhạc, mũ múa, giấy màu, hồ, bút màu….. *Góc phân vai: Cháu làm bác sĩ, nấu ăn, bán rau quả, bán các dụng cụ học tập -11-
 12. *Góc thiên nhiên: Chậu tưới cây kiểng, in hình cát Chuẩn bị: Thùng tưới,khuôn in 6/ Vệ sinh ăn trưa: (sử dụng cả tuần) -Cô hướng dẫn trẻ vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi ăn , hướng dẩn trẻ vệ sinh sạch sẻ dưới vòi nước sạch, đánh răng sau khi ăn. - Trẻ ngủ đúng giờ, đủ ấm về mùa đông, mát về mùa hè. - Vận động nhẹ ăn chiều 7/Hoạt động chiều: (sử dụng cả tuần) -Ôn kiến thức cũ -Làm quen kiến thức mới -Cô lựa chọn trò chơi cho trẻ chơi - Hướng dẫn trẻ chơi ở các góc 8/Nêu gương trả trẻ: (sử dụng cả tuần) -Vệ sinh cá nhân, chơi tự do - Hát : Hoa bé ngoan - Cô nhận xét cháu ngoan trong ngày - Chấm vào sổ động viên cháu chưa đạt - Vệ sinh trả trẻ *Nhận xét đánh giá chung hoạt động trong ngày: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………… -12-
 13. Thứ ba ngày 17 tháng 08 năm 2010 HOẠT ĐỘNG CHUNG * Phát triển thể chất: BÒ BẰNG BÀN TAY CẲNG CHÂN VÀ CHUI QUA CỔNG THỂ DỤC I/- YÊU CẦU: - Trẻ biết phối hợp nhịp nhàng tay nọ chân kia để bò chui qua cổng, không chạm vào cổng. - Khi bò mắt nhìn thẳng, đầu ngẩng. - Thích chơi trò chơi và không chen lấn khi chơi. II/- CHUẨN BỊ: - Cổng thể dục - Đèn tín hiệu: xanh đỏ vàng. III/- CÁCH TIẾN HÀNH: *Hoạt động 1: +Khởi động: -13-
 14. - Trẻ đi vòng tròn theo nhạc kết hợp các kiểu đi chạy kiểng chân. Bài tập phát triển chung: - Hô hấp: thổi nơ bay - ĐT tay: hai tay đưa ra phía trước,lên cao - ĐT chân: ngồi xổm đứng lên liên tục - ĐT bụng: đứng nghiêng người sang hai bên - ĐT bật: bật tiến về trước *Hoạt động 2: +Trọng động: Bò bằng tay cẳng chân và chui qua cổng. - Các con nhìn xem lớp chúng ta có nhiều đồ dùng đồ chơi không? - Vậy các con có thích đến trường, đến lớp không? Được đến trường là niềm vui của các cháu thiếu nhi, trường học là nơi dạy các con học tất cả các môn học trong đó còn có học thể dục để rèn luyện sức khoẻ tốt. Để cơ thể khoẻ mạnh thì hôm nay cô và các con cùng tập bài thể dục “Bò bằng bàn tay cẳng chân và chui qua cổng”nhé - Cô làm mẫu lần một. - Cô làm mẫu lần hai: giải thích: hai tay và chân đặt sát sàn, chân thẳng, khi cô hô hiệu lệnh, bò phối hợp tay nọ chân kia, đầu ngẩng, mắt nhìn tới trước, bò đến cổng thì chui qua cổng( không chạm vào cổng) - Cho hai cháu khá lên làm thử( cô nhận xét) - Cho cả lớp thực hiện :cô chú ý sửa sai cho trẻ *Hoạt động 3: trò chơi vận động ‘cờ tín hiệu’ - Luật chơi: làm đèn tín hiệu và về đúng chổ - Cách chơi: các cháu cầm cờ tín hiệu(cờ)xanh, đỏ, vàng, cô cầm cờ tín hiệu lớn hơn, cho cả lớp vừa chạy vừa hát khi thấy tín hiệu của cô, các bạn có cờ cùng màu chạy nhanh về phía cô, cháu nào không đúng sẽ ngưng một lần chơi. Hồi tỉnh: cho trẻ đi chậm hít thở sâu. *Hoạt động 4: Cô nhận xét tiết học, cắm hoa cho cháu. *Nhận xét đánh giá chung hoạt động trong ngày: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ………………………………………………… Thứ tư ngày 18 tháng 08 năm 2010 -14-
 15. HỌAT ĐỘNG CHUNG * Phát triển ngôn ngữ: + Dạy hát “ NGÀY VUI CỦA BÉ” + Vận động: Gõ theo phách (nhịp) + Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học I/- MỤC ĐÍCH: - Trẻ biết hát đúng, biết thể hiện niềm vui đến trường - Trẻ biết gõ đệm theo phách(nhịp) bài hát - Trẻ được nghe cô hát bài “ngày đầu tiên đi học”.gợi cho trẻ tình cảm yêu thương bạn ,lớp.Niềm vui sướng đuợc bên cô giáo trong những ngày đầu tiên đến trường MG. II/CHUẨN BỊ: - Đàn, nhạc cụ - cô cháu hát diễn cảm III/- CÁCH TIẾN HÀNH: * Họat động 1: - Hôm nay trời rất đẹp, các bạn nhỏ khắp nơi cùng nhau đến trường chào đón năm học mới.Vậy các con hãy cùng nhau ca hát bài “Ngày vui của bé” sáng tác của Hòang Văn Yến để chào mừng ngày vui được đến trường cùng các bạn nhé! * Họat động 2: - Cô hát cả bài một lần *Giảng nội dung: - Năm học mới bắt đầu, các bạn khắp nơi nô nức đến trường với niềm vui gặp bạn gặpcô. Hàng cây đung đưa, muôn hoa khoe sắc như vẫy gọi như đón chào ngày vui của bé! + Đàm thoại - Các con vừa hát bài hát gì? - Bài hát do ai sáng tác? - Bài hát nói đến điều gì? *Hoạt động 3:Dạy vận động - Bài hát sẽ còn hay hơn nữa nếu các con biết gõ theo nhịp bài hát nhé! - Cô cháu cùng vận động - Cô sửa sai cho cháu. * Hoạt động 4: nghe hát “ngày đầu tiên đi học” - Các con đến trường có vui không ? -15-
 16. - Đến trường được học, được chơi với bạn. Nhưng ngày đầu tiên đi học nhiều bạn còn bỡ ngỡ, lại khóc nhè nữa đấy!Giống như bạn nhỏ trong bài hát “ Ngày đầu tiên đi học” sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện vậy. - Cô hát lần một - Bạn nhỏ đến trường được học được chơi, nhưng ngày đầu bạn còn nhút nhát, khi được mẹ dắt đến trường.Nhờ sự chăm sóc thương yêu của cô giáo mà các bạn không còn khóc nhè nữa và tình cảm đó luôn đuợc khắc sâu trong lòng và bạn xem cô giáo như người mẹ thứ hai. + Cũng cố: -Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? -Sáng tác của ai? -Cô hát lần hai: múa minh hoạ. - Cô nhận xét tiết học kết thúc *Nhận xét đánh giá chung hoạt động trong ngày: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………. Thứ năm, ngày 19 tháng 08 năm 2010 HOẠT ĐỘNG CHUNG * Phát triển tình cảm xã hội: THƠ “BÀN TAY CÔ GIÁO” I/- MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU: - Trẻ cảm nhận được nhịp điệu của bài thơ, biết thể hiện tình cảm khi đọc thơ. - Trẻ hiểu và biết công việc tình cảm của cô giáo với trẻ thông qua những câu thơ - Biết thể hiện tình cảm yêu quí đối với cô giáo qua hoạt động tạo hình, vận động âm nhạc II/ CHUẨN BỊ: - Bút chì màu, vật liệu thiên nhiên, giấy màu -16-
 17. - Tranh vẽ cô giáo đang chăm sóc bé, dạy bé học III/ CÁCH TIẾN HÀNH: *Hoạt động 1: ổn định-giới thiệu - Cả lớp cùng hát bài “ cô giáo” - Các con vừa hát bài hát nói về ai? - Cô giáo con tên gì? - Hàng ngày đến lớp các con thấy cô giáo làm những công việc gì? - (Treo tranh) hỏi tranh này vẽ ai? - Cô giáo đang làm gì? - Các bạn trong tranh đang làm gì? - Các con có biết vì sao các bạn luôn quấn quýt bên cô không? Vì cô luôn thương yêu, dịu dàng chăm sóc các con ở mọi lúc mọi nơi.Để hiểu rỏ hơn những công việc và tình cảm của cô giáo dành cho các bạn, cô sẽ đọc cho các con nghe bài thơ “Bàn tay cô giáo”-tác giả Định Hải. *Hoạt động 2: dạy trẻ đọc thơ và giảng nội dung: - Cô đọc diễn cảm bài thơ( 1lần) +Giảng nội dung: Bài thơ đã nói đến tình cảm thương yêu của cô giáo dành cho các bạn nhỏ, chăm sóc giáo dục các bạn qua những công việc hàng ngày, sự yêu thương đó như tình cảm của người mẹ trong gia đình. - Cô đọc lần hai: kết hợp giảng nội dung từng khổ. • Đoạn 1: “Bàn tay……..mẹ hiền” Sự chăm sóc khéo léo quan tâm đến các bạn như người chị người mẹ chăm sóc con. • Đoạn 2: “ Đôi bàn tay cô…….đất nước” Cô dạy em múa hát và dắt em tới lớp. + Đàm thoại: - Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?(cô ghi tên bài thơ lên bảng) o Bài thơ do ai sáng tác? o Bài thơ nói về ai? o Cô giáo đã thể hiện tình cảm yêu thương đối với các bạn nhỏ như thế nào? o Tình cảm của cô ví như tình cảm của ai? ( ghi từ chị cả mẹ hiền lên bảng cho trẻ đọc lại) + Dạy trẻ đọc thơ: o Cô cháu cùng đọc thơ o Để khác sâu hình ảnh cô giáo, các con hãy tạo hình về cô giáo của mình nhé! *Hoạt động 3: củng cố-giáo dục tư tưởng. -17-
 18. - Cô vừa dạy các con đọc bài thơ gì?vẽ về ai? - Cô chọn tranh trẻ làm đẹp tuyên dương + Gdtt: hằng ngày đến trường, đến lớp các con được sự yêu thương chăm sóc của cô giáo ở mọi lúc mọi nơi, cô giáo còn làm nhiều công việc khác nữa, vậy các con có thương cô giáo của mình không? - Thương cô giáo thì các con phải làm thế nào cho cô giáo vui? *Nhận xét đánh giá chung hoạt động trong ngày: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Thứ sáu ngày 20 tháng 08 năm 2010 HOẠT ĐỘNG CHUNG * Phát triển thẩm mỹ: VẼ CÔ GIÁO I/- MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU: -Trẻ biết vẽ cô giáo đủ các chi tiết mắt, mũi, miệng,… -Trẻ biết bố cục bức tranh cân đối. II/CHUẨN BỊ: -Tranh cô giáo. -Giáy vẽ,vật liệu thiên nhiên,bút chì màu.. III/CÁCH TIẾN HÀNH: *Hoạt động 1:Trò chuyện với trẻ về cô giáo. -Cho trẻ hát bài hát “cô giáo em” -Các con vừa hát về ai? -Vậy các con biết gì về cô giáo? -18-
 19. -Các con có thương yêu cô giáo của mình không,để khắc sâu hình ảnh cô giáo ,hôm nay cô dạy các con vẽ cô giáo nhé. *Hoạt động 2:Vẽ cô giáo. -Cô treo tranh cô giáo hỏi trẻ.  Đây là hình của ai?  Trong hình cô vui hay buồn?  Tóc cô dài hay ngắn?  Mắt cô thế nào?  Mũi cô ra sau?  Miệng cô thế nào nhỉ?  Hôm nay các con định vẽ cô giáo thế nào? -Cô hướng dẫn trẻ vẽ: các con vẽ một nét cong làm khuôn mặt,vẽ tóc dài từ trên xuống,vẽ hai con mắt dưới vầng tráng,vẽ nét thẳng làm mũi,phía dưới vẽ hai nét cong khép kín làm miệng,……các con có thể dùng vật liẹu thiên nhiên để tạo hình cô giáo nhưlấy bist màu đỏ làm miệng,óng hút làm mũi… -Các con nhớ bố cục bứt tranh cân đối. -Trẻ thực hiện:Cô bao quát lớp. -Trẻ treo tranh lên giá: Bạn trai treo giá chữ o,bạn gái treo giá chữ ô. -Cô cháu cùng chọn tranh đẹp. Hoạt động 3:Bạn thích tranh nào? -Hôm nay các con vẽ ai? -GDTT: Các con đến trường học dược cô giáo dạy vỗ thương yêu ,chăm sóc các con .để nhớ ơn cô giáo các con phải làm gì? -Trẻ giới thiệu tranh đẹp của mình. -Trẻ nêu ý thích tranh đẹp,cô nhận xét bổ sung *Nhận xét đánh giá chung hoạt động trong ngày: Các hoạt động đều diễn ra bình thường ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………….. Ý kiến Tổ chuyên môn( BGH) Giáo viên lập kế hoạch -19-
 20. MẠNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: LỚP HỌC CỦA BÉ *** Phát triên thể chất: Phát triển tình cảm - xã hội: -- Reøn luyeän vaø phaùt trieån - Treû thích ñeán lôùp, yeâu caùc kyõ naêng vaän ñoäng thoâng qua meán, vaâng lôøi coâ giaùo, bieát caùc baøi taäp phaùt trieån chung, caùc vaän ñoäng cô baûn Phaùt trieån caùc chôi vôùi baïn. toá chaát nhanh nheïn, linh hoaït, deûo - Treû bieát yeâu quí vaø giöõ dai thoâng qua caùc troø chôi vaän gìn nhöõng ñoà duøng, ñoà chôi ñoäng vaø troø chôi daân gian. cuûa lôùp. - Daïy treû yù thöùc giöõ gìn veä sinh caùc nhaân, bieát söû duïng ñoà duøng -20- caù nhaân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản