Giáo án môn học âm nhạc lớp 6

Chia sẻ: Trần Hồng Đăng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:65

0
201
lượt xem
23
download

Giáo án môn học âm nhạc lớp 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Mục tiêu : - HS có khái niệm về nghệ thuật âm nhạc. - HS nắm sơ lược về các phân môn học hát, nhạc lý, tập đọc nhạc và âm nhạc thường thức. - Ôn tập lại bài hát “Quốc ca Việt Nam”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án môn học âm nhạc lớp 6

 1. Ngµy so¹n : .24/8............... TuÇn 1 Ngµy d¹y : 27/8………… TiÕt 1 Giíi thiÖu m«n häc ©m nh¹c ë trêng THCS TËp h¸t : Quèc ca ViÖt Nam I. Môc tiªu : - HS cã kh¸i niÖm vÒ nghÖ thuËt ©m nh¹c. - HS n¾m s¬ lîc vÒ c¸c ph©n m«n häc h¸t, nh¹c lý, tËp ®äc nh¹c vµ ©m nh¹c thêng thøc. - ¤n tËp l¹i bµi h¸t “Quèc ca ViÖt Nam”. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn : - H¸t vµ ®Öm ®µn bµi h¸t thµnh th¹o. - ChÐp nh¹c vµ bµi h¸t ra b¶ng phô. - B¨ng ®Üa, ®µn phÝm ®iÖn tö III. TiÕn tr×nh d¹y häc: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi lªn Néi dung 1 : Giíi thiÖu m«n ©m nh¹c ë trêng HS ghi bµi b¶ng THCS GV chØ ®Þnh Giíi thiÖu vÒ m«n häc ©m nh¹c ë trêng THCS. HS ghi bµi 1. Kh¸i niÖm vÒ ©m nh¹c : ©m nh¹c lµ nghÖ thuËt cña nh÷ng ©m thanh ®· ®îc chän läc, dïng ®Ó diÔn t¶ toµn bé thÕ giíi tinh thÇn cña con ng- êi. GV gi¶i thÝch 2. Giíi thiÖu vÒ ch¬ng tr×nh : Gåm 3 néi dung: HS nh¾c l¹i - Häc h¸t : cã 8 bµi h¸t chÝnh thøc - Nh¹c lý vµ tËp ®äc nh¹c : Cã 10 bµi tËp ®äc nh¹c. Nh¹c lÝ lµ viÕt t¾t cña lÝ thuyÕt ©m nh¹c - ¢m nh¹c thêng thøc cã 7 bµi 1
 2. GV gi¶i thÝch ¢m nh¹c thêng thøc nghÜa lµ nh÷ng kiÕn thøc HS nh¾c ©m nh¹c phæ th«ng l¹i GV dÉn chøng ë tiÕt 7, trong bµi ©m nh¹c thêng thøc, chóng ta HS theo sÏ ®îc giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ V¨n Cao vµ bµi h¸t dâi Lµng t«i cña «ng GV ®iÒu khiÓn Nghe bµi h¸t Lµng t«i tõ b¨ng nh¹c HS nghe GV ghi lªn Néi dung 2 : TËp h¸t “Quèc ca ViÖt Nam” HS ghi bµi b¶ng GV thuyÕt §©y lµ bµi h¸t quen thuéc víi mäi ngêi d©n ViÖt HS nghe tr×nh Nam, c¸c em ®· ®îc nghe bµi h¸t nµy tõ líp 1 vµ chÝnh thøc ®îc häc ë líp 3. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c em ®Òu ®· h¸t ®óng. H«mg nay mét lÇn n÷a, chóng ta «n l¹i bµi nµy, ®Ó h¸t chÝnh x¸c h¬n, hay h¬n. GV ®iÒu khiÓn Nghe b¨ng nh¹c bµi Quèc ca ViÖt Nam HS nghe GV yªu cÇu C¶ líp h¸t lêi 1 cña bµi Quèc cac ViÖt Nam. ThÓ HS ®øng hiÖn s¾c th¸i trang nghiªm, hïng m¹nh. h¸t. GV ®µn Lu ý c©u h¸t : “§êng vinh quang x©y x¸c qu©n HS tËp h¸t thï”, ë ®©y ch÷ “thï” c¸c em thêng h¸t thÊp xuèng, cho ®óng sai vÒ cao ®é, cÇn söa l¹i cho ®ïng GV yªu cÇu H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi gåm 2 lêi. HS tr×nh GV lu ý, HS h¸t nèt cao nhÊt thêng chØ tíi nèt Si, bµy trong khi bµi h¸t cao nhÊt tíi nèt MÝ. VËy cÇn h¹ thÊp giäng h¸t xuèng. IV - Cñng cè : LÇn 1 : 2 nöa líp h¸t ®èi ®¸p nhau 1,2,3,4 c©u 5 c¶ líp cïng h¸t. V - DÆn dß : - Lµm bµi tËp SGK - Häc h¸t ®óng bµi Quèc ca ViÖt Nam. 2
 3. Ngµy so¹n : .8/9.............. TuÇn 2 Ngµy d¹y : .11/9............. TiÕt 2 Häc h¸t : “tiÕng chu«ng vµ ngän cê” Bµi ®äc thªm : ¢m nh¹c ë quanh ta I. Môc tiªu : - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi h¸t TiÕng chu«ng vµ ngän cê. - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. - Cã thªm hiÓu biÕt vÒ thÕ giíi ©m nh¹c qua bµi ®äc thªm. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn : - H¸t vµ ®Öm ®µn bµi h¸t thµnh th¹o. - ChÐp nh¹c vµ bµi h¸t ra b¶ng phô. - B¨ng ®µi, ®µn phÝm ®iÖn tö. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi lªn Néi dung 1 : Häc h¸t : HS ghi bµi b¶ng TiÕng chu«ng vµ ngän cê GV chØ ®Þnh 1. Giíi thiÖu bµi h¸t vµ t¸c gi¶ GV h¸t mÉu H¸t mét ®o¹n trong bµi ChiÕc ®Ìn «ng sao, C¸nh Hs ®äc Ðn tuæi th¬ ®Ó giíi thiÖu vÒ nh÷ng bµi h¸t cña HS nghe nh¹c sÜ Ph¹m Tuyªn. GVB thùc hiÖn 2. Nghe b¨ng mÉu hoÆc GV tù tr×nh bµy HS nghe GV híng dÉn 3. Chia ®o¹n, chia c©u : CÊu tróc cña bµi h¸t HS nghe vµ gåm 2 ®o¹n ®¬n, a vµ b, ®o¹n b ®îc gäi lµ ®iÖp nh¾c l¹i khóc, v× ®îc nh¾c l¹i nhiÒu lÇn. Mçi ®o¹n ®Òu cã 4 c©u GV ®µn 4. LuyÖn thanh : 1-2 phót HS luyÖn 5. TËp h¸t tõng c©u : Lêi 1 thanh GV ®µn giai Mçi c©u h¸t 3-4 lÇn, nèi c¸c c©u thµnh ®o¹n, nèi HS h¸t tõng 3
 4. ®iÖu hai ®o¹n thµnh bµi. Mét nöa líp h¸t ®o¹n a, mét c©u nöa líp h¸t ®o¹n b. GV híng dÉn 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi. HS tr×nh H¸t toµn bé lêi 1. §Ó HS tù h¸t lêi 2 trªn nÒn giai bµy ®iÖu cña lêi 1. GV qui ®Þnh 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. HS thùc §o¹n a thÓ hiÖn tÝnh chÊt ªm dÞu tha thiÕt. hiÖn §o¹n b chuyÓn sang giäng Rª trëng cÇn thÓ hiÖn s¾c th¸i t¬i s¸ng, s«i næi. H¸t c¶ bµi víi lèi h¸t lÜnh xíng. TiÕn hµnh nh sau : GV h¸t lêi 1 ®o¹n a, c¶ líp cïng h¸t ®iÖp khóc. Cö 1 HS h¸t lêi 2 ®o¹n a, c¶ líp h¸t ®iÖp khóc. C¸ch kÕt thóc bµi : Sau khi h¸t c¶ 2 lêi nh¾c l¹i c©u “H·y phÊt cao lªn …. Cña ta” thªm hai lÇn n÷a. GV chØ ®Þnh Néi dung 2 : Bµi ®äc thªm : HS ®äc ¢m nh¹c ë quanh ta GV ®iÒu khiÓn Cho HS nghe 1 ®o¹n nh¹c kh«ng lêi kho¶ng tõ 1- HS nghe 2 phót. IV - Cñng cè : Cho c¶ líp h¸t l¹i bµi. Lu ý söa nh÷ng chç khã. V - DÆn dß : - Lµm bµi tËp SGK - Häc thuéc bµi h¸t 4
 5. Ngµy so¹n : ..15/9.............. TuÇn 3 Ngµy gi¶ng: ..18/9............... TiÕt 3 ¤n tËp bµi h¸t : TiÕng chu«ng vµ ngän cê Nh¹c lý : - Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh - C¸c kÝ hiÖu ©m nh¹c I. Môc tiªu : - HS h¸t thuÇn thôc bµi h¸t TiÕng chu«ng vµ ngän cê. - HS lµm quen víi nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh vµ c¸c kÝ hiÖu trong ©m nh¹c. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn : - H¸t vµ ®Öm ®µn bµi h¸t thµnh th¹o. - T×m c¸c vÝ dô ®Ó dÉn chøng vÒ c¸c thuéc tÝnh cña ©m thanh. - B¨ng ®µi, ®µn. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi lªn Néi dung 1 : ¤n tËp bµi h¸t : HS «n bµi b¶ng TiÕng chu«ng vµ ngän cê KiÓm tra bµi cò : Cã thÓ kiÓm tra ®Çu giê hoÆc sau khi «n tËp GV ®µn LuyÖn thanh (1-2 phót) HS luyÖn thanh GV ®µn vµ ¤n tËp : C¶ líp cïng h¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi. HS h¸t söa nh÷ng chç GV nghe vµ ph¸t hiÖn nh÷ng chç cßn sai, GV h¸t h¸t sai mÉu vµ sña cho HS. Cö 2 HS h¸t tèt lÜnh xíng ®o¹n a cña 2 lêi, c¶ líp cïng h¸t ®iÖp khóc GV chØ ®Þnh Sau khi HS ®îc «n l¹i, GV ®éng viªn c¸c em xung HS lªn kiÓm phong lªn b¶ng tr×nh bµy bµi ®Ó kiÓm tra. tra 5
 6. GV ghi b¶ng Néi dung 2 : Nh¹c lý : HS ghi bµi Nh÷ng thuéc tÝnh cña ©m thanh - C¸c ký hiÖu ©m nh¹c GV ®äc nh¹c - Giíi thiÖu vÒ thuéc tÝnh cña ©m thanh : GV HS nghe ®äc nh¹c bµi Lµng t«i gåm 8 nhÞp ®Çu tiªn, ®Ó minh ho¹ vÒ cao ®é, trêng ®é, cêng ®é, ©m s¾c. Khi giíi thiÖu ®Õn thuéc tÝnh nµo, GV ph¶i nhÊn m¹nh tÝnh chÊt cña thuéc tÝnh ®ã trong lóc ®äc nh¹c. GV hái VËy 4 thuéc tÝnh cña ©m thanh lµ g× ? HS tr¶ lêi GV tr×nh bµy - C¸c ký hiÖu ©m nh¹c : §Ó häc ©m nh¹c hiÖu HS nghe qu¶ vµ khoa häc, cÇn ph¶i biÕt ghi chÐp nh¹c b»ng v¨n b¶n. Do ®ã, c¸c em ph¶i biÕt c¸ch dïng khu«ng nh¹c, khãa Son vµ nhí vÞ trÝ c¸c nèt trªn khu«ng. Gv Híng dÉn -TËp kÎ khu«ng nh¹c, tËp viÕt kho¸ Son vµ viÕt HS thùc 8 nèt nh¹c lªn khu«ng hiÖn IV - Cñng cè : GV ®Æt c©u hái cñng cè nh¹c lý. V - DÆn dß : - Tù tËp h¸t hoµn chØnh bµi “TiÕng chu«ng vµ ngän cê” - TËp kÎ khung, vÏ khãa Son vµ 7 nèt nh¹c. 6
 7. Ngµy so¹n : ..22/9............... TuÇn 4 Ngµy gi¶ng : .25/9................ TiÕt 4 Nh¹c lý : C¸c ký hiÖu ghi trêng ®é cña ©m thanh TËp ®äc nh¹c : T§N sè 1 I. Môc tiªu : - HS cã nh÷ng hiu biÕt vÒ trêng ®é trong ©m nh¹c . - Ghi nhí nh÷ng lu ý khi viÕt nèt nh¹c, biÕt c¸ch viÕt vµ t¸c dông cña dÊu lÆng. - §äc ®óng bµi T§N sè 1. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn : - §µn vµ ®äc nh¹c chÝnh x¸c bµi T§N sè 1. - T×m c¸c vÝ dô nãi lªn t¸c dông cña trêng ®é trong ©m nh¹c . - B¨ng ®µi, ®µn. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi lªn Néi dung 1 : Nh¹c lý : HS ghi bµi b¶ng C¸c ký hiÖu ghi trêng ®é cña ©m thanh KiÓm tra bµi cò : Cã thÓ kiÓm tra ®Çu giê hoÆc sau khi «n tËp GV viÕt - Quy ®Þnh vÒ trêng ®é trong ©m nh¹c : 1 nèt HS ghi bµi trßn ng©n dµi = 2 nèt tr¾ng = 4 nèt ®en = 8 nèt mãc ®¬n = 16 nèt mãc kÐp. GV lÊy VD VD : Trong khi 1 ngêi ®ang h¸t 1 nèt trßn, 1 ng- HS nghe êi kh¸c cã thÓ h¸t ®îc 16 nèt mãc kÐp. GV viÕt VD - C¸ch viÕt nèt nh¹c trªn khu«ng. HS tËp viÕt - DÊu lÆng : LÊy VD nh¹c GV ghi b¶ng Néi dung 2 : TËp ®äc nh¹c : HS ghi bµi T®n sè 1 7
 8. GV giíi thiÖu §©y lµ bµi BiÕt nãi g× víi mÑ ®©y, Nh¹c cña HS nghe M«-da ngêi ta ®· dùa vµo giai ®iÖu nµy ®Ó ®Æt rÊt nhiÒu lêi h¸t. Riªng tiÕng Anh ®· cã nhiÒu lêi kh¸cnhau, VD bµi ABC, bµi Twinkle Twinkle litte star… GV híng dÉn 1. Chia tõng c©u : C¶ bµi cã 6 c©u, nhng SGK HS theo dâi chØ giíi thiÖu hai c©u ®Çu tiªn, mçi c©u cã 7 nèt nh¹c GV chØ ®Þnh 2. TËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u HS ®äc GV ®µn 3. LuyÖn thanh, ®äc gam §« trëng HS luyÖn 4. §äc tõng c©u : Mçi c©u 3-4 lÇn thanh GV híng dÉnq 5. H¸t lêi ca : Mçi c©u 2-3 lÇn Hs thùc hiÖn 6. T§N vµ h¸t lêi : LÊy tèc ®é =140. Nöa líp T§N, nöa cßn l¹i h¸t lêi, sau ®ã ®æi l¹i. IV - Cñng cè : T§N vµ h¸t lêi ®Çy ®ñ, sau ®ã tõng tæ tr×nh bµy l¹i. ChØ ®Þnh 2-3 HS tr×nh bµy. V - DÆn dß : - Xem nh¹c lý SGK - ChÐp l¹i bµi T§N. 8
 9. Ngµy so¹n : ...29/9.............. TuÇn 5 Ngµy gi¶ng: ..2/10............... TiÕt 5 Häc h¸t : Vui bíc trªn ®êng xa I. Môc tiªu.: - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Vui bíc trªn ®êng xa, qua ®ã cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c b×a LÝ cña d©n ca Nam Bé. - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn : - §µn vµ h¸t thuÇn thôc bµi Vui bíc trªn ®êng xa - H¸t ®óng giai ®iÖu bµi Lý c©y b«ng ®Ó giíi thiÖu thªm vÒ c¸c ®iÖu lý ë Nam Bé. - B¨ng ®µi, ®µn. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi lªn Néi dung 1 : Häc h¸t : HS ghi bµi b¶ng Vui bíc trªn ®êng xa GV chØ ®Þnh 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t GV ®iÒu khiÓn 2. Nghe b¨ng mÉu HS nghe GV hái 3. Chia ®o¹n, chia c©u : HS tr¶ lêi - Bµi h¸t ®îc chia lµm mÊy c©u ? (5 c©u) - Cã nh÷ng c©u nµo nh¹c gièng nhau ? ( c©u 4 -5) GV ®µn 4. LuyÖn thanh : 1- 2 phót HS luyÖn thanh 5. TËp h¸t tõng c©u : HS tËp h¸t TËp tõng c©u, mçi c©u 2-3 lÇn, kÕt nèi c¸c c©u thµnh bµi. 9
 10. Bµi h¸t nµy viÕt giäng §« trëng, sö dông lèi kÕt löng. GV cÇn dÞch giäng = -5. GV híng dÉn 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi : V× bµi h¸t ng¾n, khi häc HS thùc hiÖn xong, nªn cho HS h¸t hai lÇn c¶ bµi 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. LÊy tèc ®é =120, thÓ hiÖn t×nh c¶m trong s¸ng, nhÞp nhµng. Sö dông lèi h¸t hoµ giäng. KÕt thóc bµi b»ng c¸ch nh¾c l¹i c©u “Mu«n ng- êi … bíc ch©n” thªm 1 lÇn n÷a. IV - Cñng cè : Cho HS h¸t l¹i bµi. V - DÆn dß : - TËp h¸t bµi h¸t vµ T§N sè 1. 10
 11. Ngµy so¹n : ...6/10............. TuÇn 6 Ngµy gi¶ng: ...9/10.............. TiÕt 6 «n tËp bµi h¸t : Vui bíc trªn ®êng xa Nh¹c lý : NhÞp vµ ph¸ch - NhÞp 2/4 TËp ®äc nh¹c : T§N sè 2 I. Môc tiªu : - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Vui bíc trªn ®êng xa - BiÕt tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. - HS cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ nh÷ng khai niÖm nhÞp vµ ph¸ch, cã hiÓu biÕt vÒ sè chØ nhÞp 2/4. - §äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi Mïa xu©n trong rõng. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn : - §µn h¸t thuÇn thôc bµi h¸t Vui bíc trªn ®êng xa. - T×m c¸c vÝ dô vÒ Ph¸ch vµ NhÞp - B¨ng ®µi, ®µn. III. TiÕn tr×nh d¹y häc : H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV híng dÉn Néi dung 1 : ¤n tËp bµi h¸t : HS «n tËp Vui bíc trªn ®êng xa GV ®iÒu khiÓn H¸t 2 lÇn c¶ bµi . GV söa chç cßn sai vµ yªu HS h¸t cÇu c¸c em h¸t víi s¾c th¸i nhÞp nhµng, s«i næi. Yªu cÇu HS häc thuéc lêi h¸t. GV chØ ®Þnh Mêi 4 HS lªn b¶ng kiÓm tra. C¶ 4 em cïng h¸t, HS theo dâi sau ®ã tõng em h¸t riªng. GV ®¸nh gi¸, lÊy ®iÓm. Cã thÓ kiÓm tra hai hoÆc 3 nhãm nh vËy. GV ghi b¶ng Néi dung 2 : Nh¹c lý: HS ghi bµi 11
 12. NhÞp vµ ph¸ch - NhÞp 2/4 GV lÊy VD VD vÒ nhÞp vµ ph¸ch : Bµi T§N sè 2, khu«ng HS theo dâi nh¹c ®Çu tiªn cã 5 nhÞp, mçi nhÞp ®Òu cã 2 ph¸ch GV hái VËy nhÞp lµ g× ? Ph¸ch lµ g× ? HS tr¶ lêi GV híng dÉn HS ghi khÝa niÖm vÒ nhÞp vµ ph¸ch, nhÞp 2/4 HS ghi bµi GV ghi b¶ng Néi dung 3 : T§N : Mïa xu©n trong rõng GV hái 1. Chia tõng c©u : Bµi ®îc chia lµm mÊy HS tr¶ lêi c©u ? (4 c©u), mçi c©u cã bao nhiªu « nhÞp ? (4 nhÞp), cã nh÷ng c©u nµo gièng nhau ? (C©u 1 vµ 3) GV chØ ®Þnh 2. TËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u HS thùc hiÖn GV ®µn 3. LuyÖn thanh, ®äc gam §« trëng HS luyÖn thanh GV híng dÉn 4. §äc tõng c©u : DÞch giäng = - 2 HS thùc hiÖn GV gâ tiÕt tÊu Nghe tiÕt tÊu sau : HS nghe GV hái H·y cho biÕt ®ã lµ tiÕt tÊu cña bµi nµo? ( §ã lµ HS tr¶ lêi tiÕt tÊu cña bµi T§N sè 1) GV ®µn §ã còng lµ tiÕt tÊu cñ c¶ 4 c©u trong bµi T§N HS ghi nhí sè 2 GV híng dÉn Nghe ®µn vµ tËp ®äc c©u nµy kho¶ng 2-3 lÇn, HS thùc hiÖn tiÕp theo ®äc c¸c c©u cßn l¹i. Khi hÕt c©u thø hai, cho nèi hai c©u ®Çu l¹i. §äc 2 c©u cuèi, ®äc ®Çy ®ñ c¶ bµi GV ®µn 5. H¸t lêi ca : Cã thÓ sö dông lèi h¸t ®èi ®¸p, HS tËp h¸t lêi gåm hai nhãm, mçi nhãm sÏ h¸t 1 c©u GV híng dÉn 6. T§N vµ h¸t lêi : LÊy tèc ®é = 132. Nöa líp HS thùc hiÖn T§N, nöa cßn l¹i h¸t lêi, sau ®ã ®æi l¹i. Tr×nh bµy bµi kÕt hîp gâ ph¸ch 1. Nèt nh¹c cuèi ng©n hai ph¸ch, ph¶i gâ sang nhÞp thø hai míi hÕt ng©n. IV - Cñng cè : T§N, h¸t lêi c¶ bµi kÕt hîp gâ nhÞp, nèt nh¹c cuèi ng©n 1 nhÞp, ph¶i gâ sang nhÞp thø 2 míi hÕt ng©n. 12
 13. V - DÆn dß : Lµm bµi tËp SGK. 13
 14. Ngµy so¹n : ................. TuÇn 7 Ngµy gi¶ng: ................. TiÕt 7 TËp ®äc nh¹c : T®n sè 3 C¸ch ®¸nh nhÞp 2/4 ¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sÜ V¨n Cao vµ bµi h¸t Lµng t«i I. Môc tiªu : - HS ®äc ®óng nh¹c vµ h¸t ®óng lêi bµi ThËt lµ hay. - §äc nh¹c bµi T§N sè 3 kÕt hîp víi ®¸nh nhÞp 2/4. - Cã thªm nh÷ng hiÓu biÕt vÒ nÒn ©m nh¹c ViÖt Nam qua phÇn giíi thiÖu vÒ nh¹c sÜ V¨n Cao vµ bµi h¸t Lµng t«i. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn : - §µn h¸t thuÇn thôc bµi h¸t ThËt lµ hay. - §äc nh¹c kÕt hîp ®¸nh nhÞp bµi ThËt lµ hay. - B¨ng nh¹c bµi Lµng t«i. - §µn. III. TiÕn tr×nh d¹y häc : H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV híng dÉn Néi dung 1 : T§N : HS ghi bµi ThËt lµ hay GV hái 1. Chia tõng c©u : Bµi nµy ®îc chia lµm mÊy HS tr¶ lêi c©u ? (4 c©u), mçi c©u cã mÊy « nhÞp ? (4 « nhÞp). GV chØ ®Þnh 2. TËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u 4 HS GV ®µn 3. LuyÖn thanh, ®äc gam §« trëng. HS luyÖn thanh GV híng dÉn 4. §äc tõng c©u : DÞch giäng = - 2 HS thùc hiÖn GV gâ tiÕt tÊu TËp gâ tiÕt tÊu sau : HS nghe 14
 15. GV gi¶i thÝch §©y lµ h×nh tiÕt tÊu cho c¶ 4 c©u cña bµi HS nghe GV ®µn Nghe ®µn vµ T§N tõng c©u HS ®äc nh¹c GV híng dÉn 5. H¸t lêi ca. HS h¸t 6. T§N vµ h¸t lêi : LÊy tèc ®é = 114. Nöa líp HS thùc hiÖn T§N, nöa cßn l¹i h¸t lêi, sau ®ã ®æi l¹i. 7. Cñng cè bµi : C¶ líp cïng T§N råi h¸t lêi GV híng dÉn Néi dung 2 : HS thùc hiÖn C¸ch ®¸nh nhÞp 2/4 GV vÏ lªn b¶ng HS ghi bµi S¬ ®å 2 1 Tay tr¸i ®¸nh nhÞp ®èi xøng víi tay ph¶i GV lµm mÉu TËp ®¸nh nhÞp 2/4. GV ®Õm ph¸ch 1-2,1-2… HS theo dâi Võa ®äc nh¹c bµi ThËt lµ ha, võa kÕt hîp ®¸nh nhÞp 2/4. GV ®äc nh¹c LuyÖn tËp ®¸nh nhÞp víi bµi T§N sè 3 HS ®¸nh nhÞp GV ghi b¶ng Néi dung 3 : ¢m nh¹c thêng thøc : HS ghi bµi Nh¹c sÜ V¨n Cao vµ bµi h¸t Lµng t«i GV chØ ®Þnh §äc tõng phÇn cña môc nµy HS ®äc GV hái KÓ tªn nh÷ng bµi h¸t næi tiÕng cña V¨n Cao HS tr¶ lêi GV h¸t Giíi thiÖu trÝch ®o¹n bµi Suèi m¬, bµi Ngµy HS nghe mïa vµ bµi S«ng L« cña Nh¹c sÜ V¨n Cao GV ®iÒu khiÓn Nghe b¨ng bµi h¸t Lµng t«i kho¶ng 1-2 lÇn HS h¸t theo IV - Cñng cè : - Cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t - Cho c¶ líp ®äc T§N. V - DÆn dß : - Lµm bµi tËp SGK. Ngµy so¹n : ................ TuÇn 8 15
 16. Ngµy gi¶ng: ................. TiÕt 8 ¤n tËp vµ kiÓm tra I. Môc tiªu. - ¤n tËp, tæng hîp l¹i nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. - KiÓm tra II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - §µn h¸t thuÇn thôc c¸c bµi h¸t ®· häc. - §¸nh ®µn vµ ®äc nh¹c, h¸t thuÇn thôc ba bµi T§N ®· häc. - §µn. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng Néi dung 1 : ¤n tËp : HS ghi bµi 1. ¤n bµi h¸t : - TiÕng chu«ng vµ ngän cê - Vui bíc trªn ®êng xa GV b¾t nhÞp Mçi bµi cho c¶ líp h¸t 1-2 lÇn, sau ®ã chØ HS h¸t ®Þnh 1-2 HS h¸t l¹i. GV ph¸t hiÖn chç sai vµ h- íng dÉn HS söa l¹i. GV híng dÉn 2. ¤n T§N : HS thùc hiÖn - BiÕt nãi g× víi mÑ ®©y. - Mïa xu©n trong rõng - ThËt lµ hay GV ®µn Cho HS ®äc nh¹c, h¸t lêi mçi bµi 1-2 lÇn, GV HS ®äc nh¹c ph¸t hiÖn chç sai lµm mÉu cho HS söa l¹i. 3. ¤n nh¹c lý : GV ghi b¶ng KÎ 2 khu«ng nh¹c vµo vë, nghe ®äc vµ tËp viÕt HS ghi bµi ®o¹n nh¹c sau. GV ®äc tªn nèt GV ®äc t¸m « nhÞp ®Çu cña bµi H«-la-hª, H«- HS tËp viÕt 16
 17. la-h« ®Ó HS tËp viÕt nh¹c. nh¹c Néi dung 2 : KIÓm tra GV chØ ®Þnh KiÓm tra thùc hµnh : Gäi tªn 4 HS lªn b¶ng, yªu HS lªn b¶ng vµ nhËn xÐt, cÇu c¶ 4 em cïng h¸t bµi TiÕng chu«ng vµ tr×nh bµy, cho ®iÓm ngän cê, sau ®ã lÇn lît tõng em h¸t. cßn l¹i trËt tù Gäi tiÕp tôc c¸c nhãm kh¸c lªn tr×nh bµy nh÷ng «n bµi hoÆc bµi cßn l¹i. theo dâi c¸c b¹n ®ang kiªm tra. IV - Cñng cè : - Cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t - Cho c¶ líp ®äc T§N. V - DÆn dß : - Tõng tæ cã kÕ ho¹ch tËp 2 bµi h¸t ®· häc víi h×nh th¸i tr×nh bµy sinh ®éng. 17
 18. Ngµy so¹n: .................. TuÇn 9 Ngµy gi¶ng: ................. TiÕt 9 Häc h¸t : Hµnh khóc tíi trêng I. Môc tiªu. - HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ lêi ca bµi Hµnh khóc tíi trêng - HS biÕt tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh - HS ®îc luyÖn tËp c¸ch h¸t ®uæi. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - §µn h¸t thuÇn thôc bµi Hµnh khóc tíi trêng. - H¸t v÷ng bÌ cµ h¸t ®uæi - §µn. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ghi b¶ng Néi dung 1 : Häc h¸t : HS ghi bµi Hµnh khóc tíi trêng GV tr×nh bµy 1. Giíi thiÖu vÒ bµi h¸t : §©y lµ bµi d©n ca HS nghe Ph¸p, tªn nguyªn b¶n lµ Ngêi kÐo chu«ng. Riªng lêi ViÖt ®· cã hai lêi kh¸c nhau, mét bµi lµ §µn gµ con, mét bµi lµ Hµnh khóc tíi trêng. GV chØ ®Þnh §äc thªm lêi giíi thiÖu trong SGK HS ®äc GV thùc hiÖn 2. Nghe b¨ng mÉu HS nghe GV hái 3. Chia ®o¹n, chia c©u : Bµi nµy chia lµm mÊy HS tr¶ lêi c©u ? (6 c©u), nh÷ng c©u nµo gièng nhau ? (c©u 5-6) GV ®µn 4. LuyÖn thanh : HS luyÖn thanh GV lµm mÉu 5. TËp h¸t tõng c©u : DÞch giäng = -3 HS gâ tiÕt 18
 19. Gâ h×nh tiÕt tÊu c©u 1 vµ 2 . tÊu GV ®µn TËp h¸t c©u 1 vµ 2 Hs h¸t GV lµm mÉu Gâ h×nh tiÕt tÊu c©u 3 vµ 4 HS gâ tiÕt tÊu GV ®µn TËp h¸t c©u 3 vµ 4. H¸t nèi 4 c©u HS h¸t GV lµm mÉu Gâ h×nh tiÕt tÊu c©u 5 vµ 6 HS gâ tiÕt tÊu GV ®µn H¸t c©u 5 vµ 6. H¸t c¶ bµi HS h¸t GV híng dÉn 6. H¸t ®Çy ®ñ c¶ bµi : H¸t hai lÇn HS thùc hiÖn 7. Tr×nh bµy bµi h¸t ë møc ®é hoµn chØnh. LÊy tèc ®é = 120. TËp sö dông lèi h¸t ®uæi trong bµi nµy : Cha nªn ®Ó HS h¸t ®uæi cïng nhau v× c¸c em míi tËp, cha v÷ng bÌ, mµ GV h¸t ®uæi víi HS. Nöa líp h¸t tríc, GV h¸t ®uæi vµo sau mét c©u, h¸t nh thÕ c¶ bµi 2 lÇn. IV - Cñng cè : - Yªu cÇu nöa líp, tõng tæ hoÆc tõng bµn tr×nh bµy l¹i bµi h¸t. V - DÆn dß : - Lµm Bµi tËp SGK. 19
 20. Ngµy so¹n: .................. TuÇn 10 Ngµy gi¶ng: ................. TiÕt 10 TËp ®äc nh¹c : T§N sè 4 ¢m nh¹c thêng thøc : Nh¹c sÜ Lu H÷u Phíc vµ bµi h¸t Lªn ®µng I. Môc tiªu. - HS ®äc ®óng nh¹c bµi T§N sè 4. - Cã thªm kiÕn thøc ©m nh¹c qua bµi ©m nh¹c thêng thøc. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn. - §µn vµ ®äc nh¹c thuÇn thôc bµi T§N sè 4. - §µn. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: H§ cña GV Néi dung H§ cña HS GV ®iÓu khiÓn KiÓm tra vµ «n l¹i bµi h¸t Hµnh khóc tíi trêng HS thùc hiÖn GV chØ ®Þnh KiÓm tra nhãm 4 HS lªn b¶ng tr×nh bµy bµi h¸t, HS tr×nh bµy sau ®ã tõng em h¸t. §¸nh gi¸, cho ®iÓm GV híng dÉn TËp l¹i h×nh thøc h¸t ®uæi : Nöa líp h¸t tríc, GV HS thùc hiÖn h¸t ®uæi theo, vµo sau mét c©u. Nöa líp h¸t tr- íc, nöa cßn l¹i h¸t ®uæi theo, vµo sau mét c©u. GV ghi b¶ng Néi dung 1 : T§N : HS ghi bµi T§N Sè 4 GV híng dÉn 1. Chia tõng c©u : Bµi gåm hai c©u, mçi c©u cã HS nh¾c l¹i 4 « nhÞp GV chØ ®Þnh 2. TËp ®äc tªn nèt nh¹c cña tõng c©u 2 HS ®äc GV ®µn 3. LuyÖn thanh ,®äc gam §« trëng HS luyÖn thanh GV híng dÉn 4. §äc tõng c©u : DÞch giäng = -2. §äc c©u 1 HS thùc hiÖn kho¶ng 3-4 lÇn. §äc c©u 2 còng vËy, nèi c¶ 2 c©u l¹i. §äc c¶ bµi 2-3 lÇn. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản