intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án nghề điện dân dụng

Chia sẻ: Vũ Quý Nghiễm Nghiễm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:68

895
lượt xem
283
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua bài HS cần nắm được : * Về kiến thức : - Biết được vị trí vai trò của nghề điện dân dụng đối với sản xuất và đời sống - Biết được 1 số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng *Về kĩ năng : - Nắm được khả năng của nghề điện dân dụng ở nước ta . *Về thái độ : - Có ý thức tìm hiểu nghề , nhằm giúp cho việc dịnh hướng nghề nghiệp sau này .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án nghề điện dân dụng

 1. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông TiÕt : 1,2, 3 Bµi : 1 Bµi më ®Çu Giíi thiÖu nghÒ ®iÖn d©n dông I/ Môc tiªu. Qua bµi HS cÇn n¾m ®îc : * VÒ kiÕn thøc : - BiÕt ®îc vÞ trÝ vai trß cña nghÒ ®iÖn d©n dông ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng - BiÕt ®îc 1 sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông *VÒ kÜ n¨ng : - N¾m ®îc kh¶ n¨ng cña nghÒ ®iÖn d©n dông ë níc ta . *VÒ th¸i ®é : - Cã ý thøc t×m hiÓu nghÒ , nh»m gióp cho viÖc dÞnh híng nghÒ nghiÖp sau nµy . II/ ChuÈn bÞ. *GV : - Nghiªn cøu so¹n gi¶ng. - Tranh ¶nh vÒ nghÒ ®iÖn d©n dông. * HS : - SGK , Vë ghi . III/ TiÕn tr×nh lªn líp. Ngµy thùc hiÖn T¹i líp V¾ng mÆt cã lý do V¾ng mÆt kh«ng cã lý do Ngµy d¹y Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß 2/ A æn ®Þnh tæ chøc . KiÓm tra bµi cò. 3/ B -KiÓm tra sù chuÈn -ChuÈn bÞ bÞ SGK, vë ghi cña SGk , Vë ghi Bµi míi. HS -HS tr¶ lêi c©u C I / Vai trß cña ®iÖn n¨ng ®èi víi hái 10/ 1 s¶n xuÊt vµ ®êi sèng -HS nghiªn cøu -§iÖn n¨ng dÔ dµng biÕn ®æi –GV ®a ra hÖ thèng SGK tr¶ lêi c©u sang c¸c d¹ng n¨mg lîng kh¸c c©u hái hái VD : §éng c¬ ®iÖn biÕn ®æi -?Vai trß cña ®iÖn ®iÖn n¨ng thµnh c¬ n¨ng n¨ng trong sx vµ ®êi -§iÖn n¨ng ®îc sx tËp trung , cã sèng thÓ truyÒn t¶i ®i xa víi hiÖu xuÊt -?LÊy VD minh ho¹ cao -?®iÖn n¨ng ®îc sx -Qu¸ tr×nh sx ®iÖn n¨ng , truyÒn theo h×nh thøc nµo? t¶i , ph©n phèi vµ sö dông dÔ -?LÊy VD vÒ viÖc dµng tù ®éng ho¸ vµ ®iÒu khiÓn ph©n phèi ®iÖn n¨ng tõ xa . -?H·y cho biÕt tÇm -Nhê cã ®iÖn n¨ng mµ c¸c thiÕt quan träng cña viÖc bÞ nghe nh×n míi ho¹t ®éng ®îc sx ®iÖn n¨ng II / Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®iÖn Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh -1-
 2. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß n¨ng -S¶n xuÊt b»ng m¸y ph¸t ®iÖn lµ 15/ 2 -?Cho biÕt nguån - HS nghiªn cøu qóa tr×nh biÕn ®æi c¬ n¨ng n¨ng lîng nµo sx ra SGK tr¶ lêi c©u thµnh ®iÖn n¨ng hái ®iÖn n¨ng - Cã 2 lo¹i sx chÝnh : -?nªu nguyªn lý ho¹t +Thuû ®iÖn ( SGK ) ®éng cña nhµ m¸y + NhiÖt ®iÖn ( SGK ) nhiÖt ®iÖn -?nªu nguyªn lý ho¹t III / c¸c nghÒ trong ngµnh ®iÖn ®éng cña nhµ m¸y -S¶n xuÊt , truyÒn t¶i , ph©n thuû ®iÖn phèi ®iÖn n¨ng lµ do æng c«ng -?Cho biÕt c¸c nghÒ -Hs ®äc SGK ty vµ c¸c së ®iÖn lùc ®¶m b¶o 15/ 3 trong ngµnh ®iÖn x©y l¾p , vËn hµnh c¸c nhµ m¸y -?Ngµnh x©y l¾p ®iÖn ®¶m b¶o nhiÖm vô -TruyÒn t¶i , cung cÊp cho tõng g× ? hé -?Ngµnh ph©n phèi -ChÕ t¹o vËt t , thiÕt bÞ ®iÖn -§o lêng , ®iÒu khiÓn , tù ®éng ®¶m b¶o nhiÖm vô ho¸ . g× -?Nªu nhiÖm vô cña IV / C¸c lÜnh vùc hoÞat ®éng ngµnh chÕ t¹o vËt t cña nghÒ ®iÖn d©n dông . 4 -Phôc vô sx , ®êi sèng , sinh ho¹t -HS nghiªn cøu 10/ cho tõng hé tiªu thô ®iÖn SGK tr¶ lêi c©u -?nªu c¸c lÜnh vùc hái , lÊy vÝ dô ho¹t ®éng cña nghÒ minh ho¹ V / §èi tîng nghÒ ®iÖn d©n ®iÖn d©n dông dông 5 -Nguån xoay chiÌu , 1 chiÒu -?C¸c ®èi tîng cña -HS nghiªn cøu 15/ ®iÖn ¸p díi 380 V nghÒ ®iÖn d©n dông SGK tr¶ lêi c©u -M¹ng ®iÖn sinh ho¹t c¸c hé tiªu lµ g× thô hái , lÊy vÝ dô - C¸c thiÕt bÞ gia dông minh ho¹ - C¸c khÝ cô ®o lêng , ®iÒu khiÓn , b¶o vÖ . VI / Môc ®Ých lao ®éng cña nghÒ ®iÖn -L¾p ®Æt m¹ng ®iÖn SH , SX . -?Cho biÕt môc -HS nghiªn cøu -L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ phôc vô 10/ 6 SX , SH . ®Ých cña nghÒ ®iÖn SGK tr¶ lêi c©u VII / C«ng cô lao ®éng cña d©n dông hái . nghÒ ®iÖn -? LÊy VD thùc tÕ 7 -Dông cô ®o vµ kiÓm tra nh : Bót thö ®iÖn , ®ång hå v¹n 15/ -? Cho biÕt c¸c c«ng -HS nghiªn cøu n¨ng , v«n kÕ . SGK tr¶ lêi c©u cô lao ®éng nghÒ -C¸c s¬ ®å , b¶n vÏ , kÕt cÊu cña hái , lÊy vÝ dô Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh -2-
 3. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß thiÕt bÞ . ®iÖn d©n dông thùc tÕ c¸c c«ng -Dông cô an toµn , g¨ng vµ ñng cô lao ®éng cña cao su , quÇn ¸o , mò b¶o vÖ . nghÒ ®iÖn d©n VIII / M«i trêng ho¹t ®éng cña dông nghÒ ®iÖn d©n dông 8 -ViÖc l¾p ®Æt söa ch÷a ë ngoµi 10/ trêi , trªn cao nªn nguy hiÓm -HS tr¶ lêi c©u -? M«i trêng ho¹t hái ®éng cña nghÒ ®iÖn IX / Yªu cÇu ®èi víi nghÒ ®iÖn d©n dông d©n dông 9 -Cã tri thøc , tr×nh ®é tõ THCS -HS nghiªn cøu trë lªn SGK tr¶ lêi c©u 15/ -Cã kÜ n¨ng ®o lêng , b¶o dìng -?Yªu cÇu cña nghÒ hái . -Cã søc khoÎ ®iÖn d©n dông lµ g× X / triÓn väng cña nghÒ ®iÖn -Ph¸t triÓn ®Ó phôc vô c«ng 10 nghiÖp ho¸ , H§H ®Êt níc -Ngµy cµng xuÊt hiÖn 1 sè thiÕt 10/ -HS nghiªn cøu -?Cho biÕt triÓn SGK tr¶ lêi c©u bÞ , dông cô tinh vi , hiÖn ®¹i -KÜ n¨ng nghÒ nghiÖp ngµy väng cña nghÒ ®iÖn hái . cµng ph¸t triÓn d©n dông Cñng cè : D Híng dÉn dÆn dß : 2/ –GV HÖ thèng bµi , E rót kinh nghiÖm 3/ -Häc bµi theo hÖ thèng c©u hái -Xem c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn m«n häc *Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm : • Néi dung : ………………………………………………………………….. • Ph¬ng ph¸p : …………………………………………………………….. • Ph¬ng tiÖn : ………………………………………………………………. • Thêi gian : …………………………………………………………………. Th«ng qua tæ Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh -3-
 4. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông TiÕt : 4 ,5, 6 Bµi : 2 An toµn ®iÖn I/ Môc tiªu. Qua bµi HS cÇn n¾m ®îc : * VÒ kiÕn thøc : - N¾m v÷ng c¸c quy t¾c vÒ an toµn ®iÖn - BiÕt sö dông c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ an toµn ®iÖn - BiÕt c¸ch s¬ cøu ngêi bÞ tai n¹n ®iÖn - N¾m ®îc nguyªn nh©n g©y tai n¹n ®iÖn vµ c¸c biÖn ph¸p an toµn ®iÖn . *VÒ kÜ n¨ng : - BiÕt thùc hiÖn c¸c thao t¸c cÈn thËn chÝnh x¸c , *VÒ th¸i ®é : - Cã ý thøc thùc hiÖn c¸c quy t¾c vÒ an toµn ®iÖn cho b¶n th©n vµ cho ngêi xung quanh II/ ChuÈn bÞ. *GV : - Nghiªn cøu so¹n gi¶ng - Tranh vÏ phôc vô cho bµi * HS : - SGK , Vë ghi . III/ TiÕn tr×nh lªn líp. Ngµy thùc hiÖn T¹i líp V¾ng mÆt cã lý do V¾ng mÆt kh«ng cã lý do Ngµy d¹y S Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß tt 2/ A æn ®Þnh tæ chøc . KiÓm tra bµi cò. -?Nªu vai trß cña B -2HS lªn b¶ng ®iÖn n¨ng ®èi víi sx 8/ tr¶ lêi c©u hái vµ ®êi sèng -?Nªu yªu cÇu vµ Bµi míi. triÓn väng cña nghÒ C I / T¸c h¹i cña dßng ®iÖn ®èi víi ®iÖn 1 c¬ thÓ ngêi vµ ®iÖn ¸p an toµn 1/ §iÖn giËt t¸c ®éng ®Õn con -?ThÕ nµo lµ ®iÖn t- ngêi nh thÕ nµo ? îng bÞ ®iÖn giËt -T¸c ®éng ®Õn hÖ thÇn kinh vµ 35/ c¬ b¾p Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh -4-
 5. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông S Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß tt -T¸c ®éng g©y rèi lo¹n hÖ thÇn kinh trung ¬ng , cã thÓ ngõng h« -? §iÖn giËt t¸c ®éng hÊp , tuÇn hoµn , n¹n nh©n chÕt -HS nghiªn cøu ®Õn con ngêi nh thÕ ng¹t SGK tr¶ lêi c©u nµo -Muèn cøu ®îc n¹n nh©n cÇn h« hái . -?Muèn cøu n¹n hÊp kÞp thêi nh©n ta ph¶i lµm g× 2/ T¸c h¹i cña hå quang ®iÖn -?nªu t¸c h¹i cña hå -G©y báng , th¬ng tÝch ngoµi da quang ®iÖn ®èi víi c¬ thÓ ngêi 3/ Møc ®é nguy hiÓm cña tai n¹n ®iÖn -?Møc ®é cña tai n¹n -Phô thuéc vµo cêng ®é dßng ®iÖn qua c¬ thÓ ngêi ®iÖn phô thuéc vµo -§êng ®i cña dßng ®iÖn qua c¬ -LÊy VD ngoµi yÕu tè nµo thÓ ngêi thùc tÕ cña hå -Thêi gian dßng ®iÖn qua c¬ thÓ quuang ®iÖn ngêi -HS nghiªn cøu 4/ §iÖn ¸p an toµn SGK tr¶ lêi c©u -?§iÖn trë th©n ngêi -§iÖn trë th©n ngêi phô thuéc hái . phô thuéc vµo nh÷ng vµo søc khoÎ , må h«i , m«i trêng yÕu tè nµo lµm viÖc . -?§iÖn ¸p an toµn ®- -§iÖn ¸p díi 40 V gäi lµ ®iÖn ¸p îc quy ®Þnh nh thÕ an toµn nµo -ë §K kh¸c díi 120 V gäi lµ ®iÖn ¸p an toµn -HS nghiªn cøu 2 II/ Nguyªn nh©n cña c¸c tai n¹n SGK tr¶ lêi c©u ®iÖn hái . 40/ 1/ Ch¹m vµo vËt mang ®iÖn -X¶y ra khi ch¹m vµo vËt mang -?Ch¹m vµo vËt ®iÖn mµ kh«ng ng¾t ®iÖn mang ®iÖn thêng x¶y Sö dông c¸c thiÕt bÞ ®iÖn vµ c¸c ra nh thÕ nµo dông cô cã vá bÞ nhiÔmm ®iÖn -?Cho biÕt t¸c h¹i cña nã 2 / Tai n¹n do phãng ®iÖn -?Tai n¹n do phãng -X¶y ra khi ®ãng ng¾t cÇu dao -§øng gÇn ®iÖn ¸p cao ®iÖn thêng x¶y ra khi -HS nghiªn cøu nµo ? V× sao ? SGK tr¶ lêi c©u 3/ §iÖn ¸p bíc hái . -Khi cã d©y ®iÖn ®øt trong vßng -?Nªu nguyªn nh©n b¸n kÝnh 20 m , nÕu ngêi ®i vµo g©y ra ®iÖn ¸p bíc gi÷a 2 ch©n sinh ra ®iÖn ¸p bíc -?Gi¶i thÝch g©y nguy hiÓm . 3 III / An toµn trong s¶n xuÊt , Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh -5-
 6. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông S Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß tt sinh ho¹t . 1/ Chèng ch¹m vµo vËt mang 45/ -?Muèn kh«ng ch¹m ®iÖn -HS nghiªn cøu vµo c¸c vËt mang a/ c¸ch ®iÖn tèt nhÊt gi÷a c¸c vËt SGK tr¶ lêi c©u ®iÖn ta lµm nh thÕ mang ®iÖn vµ c¸c vËt kh«ng hái . nµo mang ®iÖn b/ Che ch¾n c¸c bé phËn nguy hiÓm nh : cÇu dao , cÇu ch× -?§Ó tr¸nh tai n¹n do c/ §¶m b¶o cho ngêi khi ®øng ®êng d©y cao ¸p g©y gÇn ®êng d©y cao ¸p ra ta ph¶i lµm g× -HS nghiªn cøu 2/ Sö dông dông cô vµ c¸c thiÕt SGK tr¶ lêi c©u -?Cho biÕt dông cô hái . bÞ b¶o vÖ an toµn a/ Dông cô : Gåm ñng , th¶m , cña nghÒ ®iÖn g¨ng tay cao su . -?Cho biÕt t¸c dông b/ ThiÕt bÞ : §ång hå v¹n n¨ng , cña tõng thiÕt bÞ v«n kÕ -?nªu tªn 1 sè thiÕt bÞ ®iÖn vµ gi¶i thÝch t¹i sao vá ngoµi cña chóng l¹i cã vá -HS nghiªn cøu b¶o vÖ SGK tr¶ lêi c©u 3/ Nèi ®Êt b¶o vÖ vµ nèi trung hái . -?Cho biÕt dông cô tÝnh b¶o vÖ nèi ®Êt b¶o vÖ a/ Nèi ®Êt b¶o vÖ -?Nªu c¸ch tiÕn hµnh ( SGK ) vµ t¸c dông -? Nªu c¸ch thùc hiÖn b/ Nèi trung tÝnh b¶o vÖ nèi trung tÝnh ( SGK ) 3/ D -?Nªu t¸c h¹i dßng ®iÖn Cñng cè -? Nªu nguyªn nh©n -HS nghiªn cøu g©y ra tai n¹n ®iÖn SGK tr¶ lêi c©u -?C¸c ph¬ng ph¸p E hái . b¶o vÖ an toµn -Hs lªn b¶ng vÏ 2/ Híng dÉn , dÆn dß nèi ®Êt b¶o vÖ -Häc bµi theo hÖ vµ nèi trung thèng c©u hái SGK tÝnh b¶o vÖ - §äc tríc bµi : 1sè biÖn ph¸p ...... -HS nghiªn cøu tr¶ lêi c©u hái . Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh -6-
 7. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông *Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm : • Néi dung : ………………………………………………………………….. • Ph¬ng ph¸p : …………………………………………………………….. • Ph¬ng tiÖn : ………………………………………………………………. • Thêi gian : …………………………………………………………………. Th«ng qua tæ : TiÕt : 7 ,8, 9 Bµi : 3 Mét sè biÖn ph¸p sö lý khi cã tai n¹n ®iÖn I/ Môc tiªu. Qua bµi HS cÇn n¾m ®îc : * VÒ kiÕn thøc : N¾m ®îc c¸c thao t¸c khi cã tai n¹n ®iÖn x¶y ra * VÒ kÜ n¨ng : BiÕt c¸ch t¸ch n¹n nh©n ra khái nguån ®iÖn , biÕt c¸ch s¬ cøu n¹n nh©n * VÒ th¸i ®é : Cã ý thøc tr¸ch nhiÖm khi cã tai n¹n ®iÖn x¶y ra II/ ChuÈn bÞ. *GV : - Nghiªn cøu so¹n gi¶ng -1 Sè tranh ¶nh phôc vô cho bµi * HS : - SGK , Vë ghi ., mçi tæ chuÈn bÞ 1 chiÕu , 1 ch¨n . III/ TiÕn tr×nh lªn líp. Ngµy thùc hiÖn T¹i líp V¾ng mÆt cã lý do V¾ng mÆt kh«ng cã lý do Ngµy d¹y Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß 2/ A æn ®Þnh tæ chøc . B KiÓm tra bµi cò. -?Nªu nguyªn nh©n -3HS lªn b¶ng / 8 tr¶ lêi vµ vÏ h×nh g©y tai n¹n ®iÖn -?nªu ph¬ng ph¸p nèi ®Êt , trung tÝnh b¶o vÖ ? vÔ h×nh minh C Bµi míi. ho¹ . 1 I / Gi¶i tho¸t n¹n nh©n khái 35/ nguån ®iÖn 1/ §èi víi ®iÖn ¸p cao -?§èi víi ®iÖn ¸p cao -HS nghiªn cøu -B¸o cho tr¹m hoÆc chi nh¸nh SGK tr¶ lêi c©u khi cã ngêi bÞ tai n¹n ®iÖn c¾t ®iÖn míi tiÕn hµnh hái . ®iÖn ta ph¶i lµm g× cøu ch÷a -Ng¾t cÇu dao , cÇu ch× , phÝch ®iÖn hoÆc n¾m vµo chç ¸o kh« cña n¹n nh©n ®Ó kÐo n¹n Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh -7-
 8. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß nh©n ra khái nguån ®iÖn -?NÕu ngêi bÞ tai 2 / Ngêi bÞ n¹n ë trªn cao ( ch÷a n¹n ®iÖn ë trªn cao ta -HS chØ râ ®iÖn ) nguyªn nh©n ph¶i lµm g× -Nhanh chãng c¾t ®iÖn vµ ph¶i cã ngêi ®ì n¹n nh©n -? NÕu d©y ®iÖn 3 / D©y ®iÖn ®øt tr¹m vµo n¹n ®øt tr¹m vµo n¹n -HS nghiªn cøu nh©n nh©n ta ph¶i lµm nh SGK tr¶ lêi c©u -§øng trªn v¸n gç kh« , dïng gËy thÕ nµo ? gi¶i hái . g¹t d©y ®iÖn ra khái n¹n nh©n thÝch ? -G©y ®o¶n m¹ch nguån -? T¹i sao ta ph¶i g©y 2 ®o¶n m¹ch nguån II / S¬ cøu n¹n nh©n -?NÕu n¹n nh©n vÉn -HS nghiªn cøu 1 / N¹n nh©n vÉn tØnh tØnh ta ph¶i l;µm nh SGK tr¶ lêi c©u -N¹n nh©n tØnh kh«ng cã vÕt th- 40/ thÕ nµo ¬ng , kh«ng c¶m thÊy khã chÞu hái . th× kh«ng cÇn cøu ch÷a , chØ cÇn theo dâi 2 / N¹n nh©n bÞ ngÊt -? NÕu kh«ng cøu -HS nghiªn cøu -NÕu kh«ng cøu ch÷a kÞp thêi ch÷a kÞp thêi khi n¹n SGK tr¶ lêi c©u cã thÓ g©y tö vong nªn ph¶i nh©n bÞ ngÊt th× hái . nhanh chãng h« hÊp nh©n t¹o ®iÒu g× sÏ s¶y ra (SGK ) b / H« hÊp nh©n t¹o –GV Lµm mÉu, lµm -HS lµm theo + PP1 - ¸p dông chØ cã 1 ngêi tõ tõ cho HS theo tõng nhãm ch÷a(PP1 - SGK ) dâi , lµm theo §éng t¸c 1 : §Èy h¬i ra §éng t¸c 2 :HÝt khÝ vµo –GV Lµm mÉu, Hs -HS lµm theo sù + PP2 - Dïng tay quan s¸t sau ®ã chia híng dÉn cña -Dïng tay ®Æt n¹n nh©n n»m nhãm cho Hs tËp GV ngöa , díi lng kª ch¨n , gèi cho theo ngùc ìn lªn , cËy miÖng kÐo nhÖ lìi ®Ó häng më ra –GV giíi thiÖu PP3 -Ngêi cøu quú s¸t ®Çu n¹n cho HS nh©n , giang réng ®Ó lång ngùc –GV híng dÉn c¸ch d·n ra , khÝ sÏ tù trµo vµo phæi thæi vµo mòi , måm sau ®ã gÊp tay vµ xoa bãp lång ngùc + PP3 - Hµ h¬i , thæi ng¹t –GV hÖ thèng bµi , -HS theo dâi vµ -PP nµy ®Ô thùc hiÖn vµ kiÓm nhËn xÐt giê häc D tra : lµm theo *Thæi vµo mòi -Häc theo hÖ thèng 2/ *Thæi vµo måm c©u hái SGK E *Xoa bãp lång ngùc Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh -8-
 9. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß Cñng cè -ChuÈn bÞ 2 ch¨n , 2 -Hs thu dän ®å 3/ chiÕu cho giê sau dïng : thùc hµnh Híng dÉn vÒ nhµ : -¤n tËp chuÈn bÞ kiÓm tra lÝ thuyÕt 30/ giê sau *Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm : • Néi dung : ………………………………………………………………….. • Ph¬ng ph¸p : …………………………………………………………….. • Ph¬ng tiÖn : ………………………………………………………………. • Thêi gian : …………………………………………………………………. Th«ng qua tæ : TiÕt : 10 ,11, 12 Bµi : 4 Thùc hµnh Cøu ngêi bÞ tai n¹n ®iÖn KiÓm tra lý thuyÕt 30/ I/ Môc tiªu. Qua bµi HS cÇn n¾m ®îc : * VÒ kiÕn thøc : N¾m v÷ng quy tr×nh cÊp cøu ngêi bÞ tai n¹n ®iÖn * VÒ kÜ n¨ng : Thùc hµnh c¸c ®éng t¸c cÊp cøu ngêi bÞ ®iÖn giËt 1 c¸ch thµnh th¹o * VÒ th¸i ®é : Cã th¸i ®é nghiªm tóc , ý thøc tr¸ch nhiÖm cao khi cøu ng êi bÞ tai n¹n ®iÖn . RÌn ý thøc tù gi¸c khi lµm bµi kiÓm tra II/ ChuÈn bÞ. *GV : - Nghiªn cøu so¹n gi¶ng , 1 Sè tranh ¶nh phôc vô cho bµi thùc hµnh * HS : - SGK , Vë ghi .2 ch¨n , 2 chiÕu / 1 tæ III/ TiÕn tr×nh lªn líp. Ngµy thùc hiÖn T¹i líp V¾ng mÆt cã lý do V¾ng mÆt kh«ng cã lý do Ngµy d¹y Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß A Híng dÉn ban ®Çu 1 Tæ chøc líp 2/ 2 KiÓm tra bµi cò. Kªt hîp thùc hµnh B Híng dÉn thêng xuyªn 1 Th«ng tin bæ xung 5/ –GV LÊy 1 sè VD tai -HS nghiªn cøu n¹n ®iÖn trong thùc bµi cò vµ SGK Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh -9-
 10. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß tÕ ë c¸c t×nh huèng 2 Nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau -HS nghiªn cøu 5/ Quy tr×nh : SGK 3 -CÊp cøu ngêi bÞ tai n¹n ®iÖn –GV ®Æt t×nh huèng Thùc hiÖn c¸c thao t¸c theo 4 quy tr×nh 1/ PP : H« hÊp nh©n t¹o Ên ngùc -§Æt n¹n nh©n õ¨m sÊp , ®Çu nghiªng 1 bªn sao cho mòi , måm 20/ –GV lµm ®éng t¸c kh«ng ch¹m ®Êt mÉu , võa nãi . võa -1-2 HS lµm l¹i -KÐo lìi ®Ó n¹n nh©n më häng thùc hµnh ra -Ngêi cøu lµm c¸c ®éng t¸c h« hÊp 2/ PP : H« hÊp nh©n t¹o co duçi --§Æt n¹n nh©n n»m ngöalng kª 20/ ch¨n , gèi –GV lµm ®éng t¸c -HS lµm theo -1 ngêi ngåi c¹nh kÐo lìi n¹n mÉu , chó ý cho HS nh©n ®Ó më häng c¸ch kª ch¨n , gèi -1ngêi ngåi quú phÝa ®Çu n¹n nh©n , 2 tay n¾m lÊy 2 tay n¹n nh©n , Ðp nhÑ 2 bªn lång ngùc dån khÝ ra ngoµi miÖng ®Õm 1, 2, 3 .......råi kÐo 2 tay duçi ra v¬n lªn ®Çu n¹n nh©n ( më ngùc ) hót khÝ vµo ®Õm 4,5,6......kho¶ng 12 lÇn / phót –GV lµm mÉu 3 / PP : Hµ h¬i thæi ng¹t 20/ –GV chØ ®¹o chung C *C¸c nhãm thùc hµnh -HS lµm theo 20/ 1 –GV nhËn xÐt giê KÕt thóc thùc hµnh thùc hµnh -Hschia 4nhãm 3/ 2 Tæng kÕt ®¸nh gi¸ - ChuÈn bÞ giê sau : thùc hµnh §äc tríc bµi míi DÆn dß KiÓm tra lý thuyÕt 30 phót C©u 1 : Nªu nguyªn nh©n g©y tai n¹n ®iÖn . C©u 2 : Nªu ph¬ng ph¸p b¶o vÖ b»ng tiÕp ®Êt vµ vÏ h×nh minh ho¹ . BiÓu chÊm C©u 1 : ( 4,5 ® ) Nªu ®îc : -Ch¹m vµo vËt mang ®iÖn (1,5 ®) Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh - 10 -
 11. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông -Tai n¹n do phãng ®iÖn (1,5 ®) -Do ®iÖn ¸p bíc (1,5 ®) c¢U 2 : (5,5 ®) -Tr¶ lêi ®óng (4 ®) -VÏ h×nh minh ho¹ ®óng (1,5 ®) *Cñng cè : –GV NhËn xÐt giê kiÓm tra , thu bµi *Híng dÉn vÒ nhµ : ChuÈn bÞ bµi : §Æc ®iÓm m¹ng ®iÖn sinh ho¹t *Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm : • Néi dung : ………………………………………………………………….. • Ph¬ng ph¸p : …………………………………………………………….. • Ph¬ng tiÖn : ………………………………………………………………. • Thêi gian : …………………………………………………………………. Th«ng qua tæ : TiÕt : 13 ,14,15 Ch¬ng II : M¹ng ®iÖn sinh ho¹t Bµi : 5 §Æc ®iÓm m¹ng ®iÖn sinh ho¹t vËt liÖu dïng trong m¹ng ®iÖn sinh ho¹t I/ Môc tiªu. Qua bµi HS cÇn n¾m ®îc : * VÒ kiÕn thøc : n¨m sdîc c¸c nguyªn nh©n x¶y ra tai n¹n ®iÖn khi l¾p ®Æt , söa ch÷a m¹ng ®iÖn , n¾m ®îc c¸c ®Æc ®iÓm cña m¹ng ®iÖn sinh ho¹t gåm : d©y c¸p , d©y dÉn ®iÖn vµ nh÷ng vËt c¸ch ®iÖn * VÒ kÜ n¨ng : BiÕt l¾p ®Æt söa ch÷a m¹ng ®iÖn sinh ho¹t * VÒ th¸i ®é :Cã ý thøc gi÷ g×n an toµn lao ®éng khi l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn sinh ho¹t II/ ChuÈn bÞ. *GV : - Nghiªn cøu so¹n gi¶ng & 1 sè d©y dÉn dïng trong l¾p ®Æt ®iÖn * HS : - SGK , Vë ghi . III/ TiÕn tr×nh lªn líp. Ngµy thùc hiÖn T¹i líp V¾ng mÆt cã lý do V¾ng mÆt kh«ng cã lý do Ngµy d¹y Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß 2/ A æn ®Þnh tæ chøc . B KiÓm tra bµi cò. Xen kÏ trong bµi míi C Bµi míi. 1 I/ An toµn lao ®éng khi l¾p ®Æt ®iÖn -?Khi l¾p ®Æt hoÆc -HS nghiªn cøu / 43 söa ch÷a ®iÖn ta SGK tr¶ lêi c©u cÇn ®Ò phßng nh÷ng hái . Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh - 11 -
 12. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß tai n¹n nµo cã thÓ 1 / Do ®iÖn giËt x¶y ra -§Ó tr¸nh tai n¹n ®iÖn ®iÖn trong l¾p ®Æt vµ s÷a ch÷a ta cÇn : -HS nghiªn cøu + c¾t cÇu dao ®iÖn -?§Ó tr¸nh tai n¹n do SGK tr¶ lêi c©u + NÕu cã ®iÖn cÇn ph¶i ®øng ®iÖn giËt ta cÇn ph¶i hái , lÊy VD cã lãt c¸ch ®iÖn thùc hiÖn tèt c¸c quy trong thùc tÕ Dông cô lao ®éng cã chu«i c¸ch ®Ó minh ho¹ ®Þnh nµo ®iÖn -?C©ï dao ®iÖn cã Trong xëng thùc hµnh ph¶i tu©n t¸c dông nh thÕ nµo thñ theo quy t¾c an toµn lao -?Lãt c¸ch ®iÖn cã ®éng t¸c dông nh thÕ nµo 2 2 / Do c¸c nguyªn nh©n kh¸c -? Ngoµi ra tai n¹n -Chó ý an toµn khi l¾p ®Æt vµ ®iÖn cßn cã thÓ x¶y söa ch÷a ®iÖn trªn cao vµ khi sö ra do c¸c nguyªn dông c¸c dông cô c¬ khÝ nh©n nµo kh¸c 3 II / ®Æc ®iÓm cña m¹ng ®iÖn 45/ sinh ho¹t -HS nghiªn cøu -?Nªu ®Æc ®iÓm SGK tr¶ lêi c©u -M¹ng ®iÖn sinh ho¹t gåm m¹ch chung cña m¹ng ®iÖn hái . chÝnh vµ m¹ch nh¸nh sinh ho¹t +m¹ch chÝnh lµ m¹ch cung cÊp -? Nªu vai trß cña + M¹ch nh¸nh lµ m¹ch m¾c song m¹ch chÝnh vµ m¹ch song cã thÓ ®iÒu khiÓn ®éc lËp nh¸nh vµ ph©n phèi tíi c¸c ®å dïng ®iÖn -?Ngoµi ra m¹ng -M¹ng sinh ho¹t gåm cã c¸c thiÕt ®iÖn sinh ho¹t cßn bÞ ®o lêng , ®iÒu khiÓn , b¶o cã c¸c bé phËn nµo vÖ , c«ng t¬ , cÇu dao , c«ng kh¸c n÷a t¾c . -?Nªu 1 sè Vd vÒ vËt -C¸c vËt liÖu c¸ch ®iÖn : sø , 40/ èng c¸ch ®iÖn c¸ch ®iÖn III / VËt liÖu dïng trong l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn sinh ho¹t -HS nghiªn cøu 1/ D©y c¸p vµ ®©y dÉn ®iÖn -?VËt liÖu dïng trong SGK tr¶ lêi c©u l¾p ®Æt m¹ng ®iÖn hái . a/ D©y trÇn sinh ho¹t gåm nh÷ng -D©y 1 sîi ®ång gäi lµ d©y ®ång g× cøng -?D©y®iÖngåm -D©y nh«m , lâi thÐp nh÷ng lo¹i nµo -?D©y trÇn gåm nh÷ng lo¹i nµo Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh - 12 -
 13. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß b/ D©y bäc c¸ch ®iÖn -?D©y bäc c¸ch ®iÖn -CÊu t¹o : PhÇn lâi vµ phÇn vá cã cÊu t¹o nh thÕ nµo c¸ch ®iÖn -? D©y c¸p ®iÖn lµ 2/ D©y c¸p ®iÖn lo¹i d©y nh thÕ nµo -Lµ lo¹i d©y dÉn cã 1 , 2 hay nhiÒu sîi bÖn ch¾c ch¾n vµ ®îc -? §Æc tÝnh cña d©y c¸ch ®iÖn víi nhau c¸p ®iÖn lµ g× -Trong vá bäc b¶o vÖ chóng chÞu ®îc lùc kÐo lín -? VËt liÖu c¸ch 3/ VËt liÖu c¸ch ®iÖn ®iÖn dïng ®Ó lµm g× -HS LÊy VD - VËt liÖu c¸ch ®iÖn dïng ®Ó -? Nªu VD vÒ VËt trong thùc tÕ D c¸ch li c¸c phÇn ®Én ®iÖn vµ liÖu c¸ch ®iÖn phÇn kh«ng dÉn ®iÖn -?Nªu ®Æc ®iÓm 3/ Cñng cè cña m¹ng ®iÖn sinh -HS nghiªn cøu E ho¹t tr¶ lêi c©u hái . -? C¸c vËt liÖu dïng 2/ Híng dÉn vÒ nhµ trong m¹ng ®iÖn sinh ho¹t * Häc bµi theo hÖ thèng c©u hái SGK *Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm : • Néi dung : ………………………………………………………………….. • Ph¬ng ph¸p : …………………………………………………………….. • Ph¬ng tiÖn : ………………………………………………………………. • Thêi gian : …………………………………………………………………. Th«ng qua tæ : TiÕt : 16 ,17, 18 Thùc hµnh Bµi : 6 M¾c nèi tiÕp vµ ph©n nh¸nh d©y dÉn ®iÖn I/ Môc tiªu. Qua bµi HS cÇn n¾m ®îc : * VÒ kiÕn thøc : N¾m v÷ng yªu cÇu cña mèi nèi vµ c¸c ph¬ng ph¸p nèi d©y dÉn ®iÖn .BiÕt c¸ch nèi nèi tiÕp vµ ph©n nh¸nh d©y dÉn ®iÖn . * VÒ kÜ n¨ng :Thùc hµnh thµnh th¹o c¸c thao t¸c . * VÒ th¸i ®é : Nghiªm tóc, cËn thËn trong thùc hµnh . II/ ChuÈn bÞ. *GV : - Nghiªn cøu so¹n gi¶ng * HS : - SGK , Vë ghi . Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh - 13 -
 14. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông III/ TiÕn tr×nh lªn líp. Ngµy thùc hiÖn T¹i líp V¾ng mÆt cã lý do V¾ng mÆt kh«ng cã lý do Ngµy d¹y Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß 2/ A Híng dÉn ban ®Çu 1 æn ®Þnh tæ chøc . -?Nªu ®Æc ®iÓm 3/ 2 KiÓm tra bµi cò. cña m¹ng ®iÖn sinh -2 HS lªn b¶ng ho¹t B Híng dÉn thêng xuyªn -? C¸c vËt liÖu dïng tr¶ lêi c©u hái . Th«ng tin bæ xung trong m¹ng ®iÖn -Mèi nèi d©y ®iÖn tèt : ®iÖn trë 10/ 1 sinh ho¹t mèi nèi ph¶i nhá ®Ó dßng ®iÖn truyÒn qua dÔ dµng –GV Da ra 1 sè th«ng -§é bÒ c¬ häc cao : ChÞu ®îc tin bæ xung søc kÐo rung ... -§¼m b¶o mü thuËt : §Ñp , gän gµng , 2 Nghiªn cøu b¶n vÏ : Quy tr×nh : –GV cho HS quan s¸t -HS nghiªn cøu -Nghiªn cøu lý thuyÕt ®Õn thùc 10/ tranh ¶nh phôc vô b¶n vÏ c¸ch nèi 3 hµnh thùc hµnh Thùc hµnh thao t¸c theo quy 4 tr×nh 5/ 1/ Nèi nèi tiÕp -Lµm s¹ch vá c¸ch ®iÖn -C¹o s¹ch lâi -uèn gËp lâi -VÆn xo¾n –GV lµm mÉu theo -XiÕt chÆt -HS quan s¸t quy tr×nh , 15/ -dïng dao , gi¸y r¸p lµm theo 2/ Nèi ph©n nh¸nh lµm s¹ch lâi -Gät vá ë d©y chÝnh -Gät vá ë d©y nh¸nh -Dïng tay hay k×m ®Ó quÊn d©y nh¸nh vµo d©y chÝnh -–GV lµm mÉu ®Ó -HS quan s¸t HS quan s¸t / 3/ Nèi nèi tiÕp d©y dÉn nhiÒu sîi 15 lµm theo -Bãc lâi vµ quÊn d©y cu¶ lâi nµy lªn lâi cña d©y kia –GV chän d©y dÉn 4/ Nèi ph©n nh¸nh d©y dÉn nhiÒu sîi nhiÒu lâi –GV híng dÉn HS Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh - 14 -
 15. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß 15/ ( T¬ng tù c¸c bíc nh ë trªn ) c¸ch lµm –GV lµm mÉu *C¸c nhãm thùc hµnh : –GV tæ chøc cho c¸c / C KÕt thóc thùc hµnh : 15 nhãm thùc hµnh 1 Tæng kÕt , ®¸nh gi¸ –GV uèn n¾n cho -HS chia 4 nhãm Hs nh÷ng sai sãt kÞp ®Ó thùc hµnh 40/ thêi –GV nhËn xÐt giê -HS nép s¶n 2 DÆn dß thùc hµnh , nªu u phÈm thùc hµnh 5/ ®iÓm , tån t¹i - VÒ nhµ tù lµm theo c¸c quy tr×nh ®· häc *Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm : • Néi dung : ………………………………………………………………….. • Ph¬ng ph¸p : …………………………………………………………….. • Ph¬ng tiÖn : ………………………………………………………………. • Thêi gian : …………………………………………………………………. Th«ng qua tæ : TiÕt : 19, 20, 21 Bµi : 7 Thùc hµnh Nèi d©y dÉn ®iÖn ë hép nèi d©y I/ Môc tiªu. Qua bµi HS cÇn n¾m ®îc : * VÒ kiÕn thøc : N¾m v÷ng ph¬ng ph¸p nèi d©y ë hép nèi d©y , hµn vµ c¸ch ®iÖn mèi nèi * VÒ kÜ n¨ng : BiÕt hµn vµ c¸ch ®iÖn mèi nèi b»ng bang dÝnh C¸ch ®iÖn vµ èng ghen * VÒ th¸i ®é : Nghiªm tóc trong thùc hµnh II/ ChuÈn bÞ. *GV : - Nghiªn cøu so¹n gi¶ng - D©y dÉn 1 sè lo¹i - Má hµn , b¨ng dÝnh c¸ch ®iÖn - Tranh vÏ c¸c mèi nèi - Dao kÐo , k×m c¾t d©y *HS : - SGK , Vë ghi . - Dông cô thùc hµnh , 1 sè lo¹i d©y dÉn III/ TiÕn tr×nh lªn líp. Ngµy thùc hiÖn T¹i líp V¾ng mÆt cã lý do V¾ng mÆt kh«ng cã lý do Ngµy d¹y Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh - 15 -
 16. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß A Híng dÉn ban ®Çu : 2/ 1 Tæ chøc líp : 2 KiÓm tra : KiÓm tra sù chuÈn bÞ 3/ cña HS . -HS tr×nh bµy B Híng dÉn thêng xuyªn sù chuÈn bÞ 1 Th«ng tin bæ xung cña m×nh -hµn mèi nèi lµm t¨ng søc bÒn c¬ 5/ –GV ®a 1 sè th«ng häc , dÉn ®iÖn tèt ®iÖn , kh«ng tin bæ sung cho giê gØ thùc hµnh -l¸ng nhùa th«ng gióp mèi hµn kh«ng bÞ « xy ho¸ v× nhiÖt , gióp vËt liÖu hµn dÔ ch¶y trªn mèi hµn 2 8/ Nghiªn cøu b¶n vÏ : –GV cho HS quan s¸t -HS nghiªn cøu tranh vÏ phôc vô cho c¸c tranh vÒ 3 giê thùc hµnh mèi hµn , c¸c 2/ Quy tr×nh : mÉu cã s½n -Bãc vá → Lµm ®Çu nèi →nèi d©y 4 Thùc hiÖn thao t¸c theo quy tr×nh 1-Nèi d©y dÉn ë hép nèi d©y –GV lµm mÉu chËm -HS lµm theo • Bãc vá c¸ch ®iÖn 20/ cho HS quan s¸t sù Híng dÉn • Lµm s¹ch lâi -Chó ý dïng dao cña g/v • Lµm ®Çu nèi hoÆc k×m c¾t , c¾t + Lµm khuyªn kÝn , hë bá líp vá bäc c¸ch +Lµm ®Çu nèi th¼ng ®iÖn • Nèi d©y : +B»ng vÝt +B»ng hép nèi d©y 2 –Hµn vµ c¸ch ®iÖn mèi nèi -HS lµm theo • Hµn mèi nèi 20/ –GV lµm mÉu • §Ênh bãng mèi hµn = dÊy r¸p • c¸ch ®iÖn mèi nèi • c¸ch ®iÖn = èng ghen *c¸c nhãm thùc hµnh : -HS chia 4 75/ –GV chØ ®¹o chung , nhãm thùc C c¸c nhãm thùc hµnh hµnh theo sù KÕt thóc thùc hµnh : -–GV uèn n¾n c¸c sai híng dÉn cña 1 sãt kÞp thêi g/v Tæng kÕt ®¸nh gi¸ : –GV nhËn xÐt chung / 2 3 giê thùc hµnh , rót -HS nép s¶n Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh - 16 -
 17. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß DÆn dß : kinh nghiÖm phÈm cña m×nh 2/ -Tù tËp nèi d©y ë nhµ *Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm : • Néi dung : ………………………………………………………………….. • Ph¬ng ph¸p : …………………………………………………………….. • Ph¬ng tiÖn : ………………………………………………………………. • Thêi gian : …………………………………………………………………. Th«ng qua tæ : TiÕt : 22,23,24 Bµi 8 C¸c Dông cô c¬ b¶n dïngtrong L¾p ®Æt ®iÖn I/ Môc tiªu. Qua bµi HS cÇn n¾m ®îc : * VÒ kiÕn thøc : BiÕt ®îc 1 sè dông cô c¬ b¶n dïng trong l¾p ®Æt ®iÖn : Thíc, Pame, V¹ch dÊu , khoan .BiÕt Sö dông c¸c dông cô khi L¾p ®Æt ®iÖn * VÒ kÜ n¨ng : HS Sö dông thµnh th¹o c¸c dông cô khi tiÕn hµnh L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn * VÒ th¸i ®é :Nghiªm tóc thùc hµnh theo quy t¾c an toµn ®iÖn II/ ChuÈn bÞ. *GV : - Nghiªn cøu so¹n gi¶ng , dông cô * HS : - SGK , Vë ghi . III/ TiÕn tr×nh lªn líp. Ngµy thùc hiÖn T¹i líp V¾ng mÆt cã lý do V¾ng mÆt kh«ng cã lý do Ngµy d¹y Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß A Híng dÉn ban ®Çu : 1 2/ Tæ chøc líp : Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh - 17 -
 18. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß KiÓm tra : KiÓm tra sù chuÈn bÞ 2 3/ cña HS . Híng dÉn thêng xuyªn B Th«ng tin bæ xung 1 I / C¸c dông cô c¬ b¶n dïng trong L¾p ®Æt ®iÖn –GV giíi thiÖu 1 sè dông cô c¬ b¶n dïng trong L¾p ®Æt ®iÖn 1 / Thíc : cho HS quan s¸t -Dïng ®Ó do chiÒu dµi cña d©y -?Nªu T¸c dông cña -HS nghiªn cøu dÉn , kho¶ng c¸c cÇn L¾p ®Æt SGK , vµ c¸c thíc dông cô thùc 2 / Pame: tÕ tr¶ lêi c©u -Dïng ®Ó ®o chÝnh x¸c ®êng -?Nªu T¸c dông cña hái kÝnh d©y d©y dÉn ®iÖn ( Tíi Pame 1/100 mm) 3 / Bóa nhæ ®inh : -Dïng ®Ó dãng vµ nhæ ®inh -HS nghiªn cøu -?Nªu T¸c dông cña SGK , vµ c¸c bóa nhæ ®inh 4 / Tua vÝt : dông cô thùc -Dïng ®Ó th¸o l¾p c¸c èc vÝt tÕ tr¶ lêi c©u -?Nªu T¸c dông cña hái tua vÝt 5 / §ôc : -Dïng ®Ó c¾t kim lo¹i vµ ®ôc têng -?Nªu T¸c dông cña ®ôc 6 / K×m c¸c lo¹i : -Dïng ®Ó c¾t , tuèt d©y,gi÷ d©y -?Nªu T¸c dông cña khi nèi d©y -HS nghiªn cøu k×m vµ kÓ tªn c¸c lo¹i 7 / Khoan ®iÖn cÇm tay SGK , vµ c¸c k×m mµ em biÕt -Dïng ®Ó khoan lç trªn gç , bª dông cô thùc t«ng , kim lo¹i ®Ó L¾p ®Æt thiÕt tÕ tr¶ lêi c©u -?Nªu T¸c dông cña bÞ vµ ®i d©y hái khoan ®iÖn cÇm tay 8 / Má hµn ®iÖn : -Dïng ®Ó hµn mèi nèi c¸c chi tiÕt -?Nªu T¸c dông cña 2 II / thùc hµnh : Sö dông 1 sè má hµn ®iÖn dông cô trong L¾p ®Æt ®iÖn 3 -HS nghiªn cøu Nghiªn cøu b¶n vÏ : SGK , vµ c¸c dông cô thùc Quy tr×nh : tÕ tr¶ lêi c©u –GV cho Hs Nghiªn hái cøu b¶n vÏ : 1/Dïng thíc cÆp vµ Pame ®Ó ®o Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh - 18 -
 19. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß 1 sè ®êng kÝnh d©y dÉn 2/ V¹ch dÊu : –GV híng dÉn HS +ph¬ng ph¸p v¹ch dÊu lµm theo +§o vµ v¹ch dÊu trªn b¶ng gç –GV híng dÉn Hs c¸ch v¹ch dÊu 3/ Khoan lç : C -H¹ mòi khoan s¸t chç chi tiÕt –GV Lµm mÉu -HS tËp lµm 1 theo –GV cho c¸c nhãm tù thùc hµnh -HS tËp lµm KÕt thóc thùc hµnh : theo 2 Tæng kÕt ®¸nh gi¸ : –GV tæng kÕt ®¸nh gi¸ giê thùc hµnh ChuÈn bÞ D©y dÉn -HS tËp lµm vµ dông cô cÇn thiÕt theo DÆn dß : ®Ò nèi d©y, giê sau -HS chia nhãm kiÓm tra thùc hµnh . thùc hµnh *Tù ®¸nh gi¸ vµ rót kinh nghiÖm : • Néi dung : ………………………………………………………………….. • Ph¬ng ph¸p : …………………………………………………………….. • Ph¬ng tiÖn : ………………………………………………………………. • Thêi gian : …………………………………………………………………. Th«ng qua tæ : TiÕt : 25--26-27 Bµi : 9 Mét sè khÝ cô vµ thiÕt bÞ ®iÖn cña M¹ng ®iÖn Sinh ho¹t I/ Môc tiªu. Qua bµi HS cÇn n¾m ®îc : * VÒ kiÕn thøc : N¾m ®îc cÊu t¹o cña 1 sè thiÕt bÞ ®iÖn ®iÖn ,T¸c dông vµ c¸ch L¾p ®Æt cña tõng lo¹i * VÒ kÜ n¨ng :Thµnh th¹o trong viÖc L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn trong gia ®×nh * VÒ th¸i ®é : Nghiªm tóc thùc hiÖn theo ®óng quy tr×nh II/ ChuÈn bÞ. *GV : - Nghiªn cøu so¹n gi¶ng , chuÈn bÞ 1 sè khÝ cô vµ thiÕt bÞ ®iÖn Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh - 19 -
 20. Gi¸o ¸n nghÒ ®iÖn d©n dông * HS : - SGK , Vë ghi . III/ TiÕn tr×nh lªn líp. Ngµy thùc hiÖn T¹i líp V¾ng mÆt cã lý do V¾ng mÆt kh«ng cã lý do Ngµy d¹y Stt Néi dung T/g H® cña thµy H® cña trß 2/ A æn ®Þnh tæ chøc . B KiÓm tra bµi cò. Xen kÏ trong bµi míi C Bµi míi. 25/ 1 / CÇu dao : –GV cho hs quan s¸t -HS quan s¸t -Lµ thiÕt bÞ ®iÖn ®ãng , ng¾t cÇu dao thiÕt bÞ cô thÓ .Nã dïng khi cã dßng ®iÖn cã c- vµ tr¶ lêi c©u -? Nªu T¸c dông cña êng ®é lín hái cÇu dao -Cã nhiÒu lo¹i cÇu dao : -? cÇu dao cã mÊy +lo¹i 1 cùc lo¹i + lo¹i 2 cùc + lo¹i 3 cùc -? Nªu cÊu t¹o cña -CÊu t¹o : Gåm 3 bé phËn chÝnh : tõng lo¹i +Bé phËn tiÕp ®iÖn ®éng + Bé phËn tiÕp ®iÖn tÜnh +§Õ cÇu dao –GV cho hs quan s¸t 25/ 2/ ¸p t« m¸t -HS quan s¸t ¸p t« m¸t -Lµ thiÕt bÞ ®iÖn phèi hîp thiÕt bÞ cô thÓ -? Nªu T¸c dông cña nhiÖm vô cña cÇu dao vµ cÇu vµ tr¶ lêi c©u ¸p t« m¸t ch× hái -Cã nhiÒu lo¹i ¸p t« m¸t : -?CÇu dao cã mÊy +¸p t« m¸t dßng ®iÖn cùc ®¹i +¸p t« m¸t dång ®iÖn cùc tiÓu lo¹i ¸p t« m¸t dßng ®iÖn ®iÖn ¸p thÊp -? Nªu nguyªn lý lµm 25/ -Nguyªn lý lµm viÖc : ( SGK ) viÖc cña ¸p t« m¸t –GV cho hs quan s¸t 3/ CÇu ch× : -HS quan s¸t cÇu ch× -Lµ lo¹i khÝ cô dïng ®Ó b¶o vÖ -? Nªu T¸c dông cña thiÕt bÞ cô thÓ thiÕt bÞ ®iÖn ®iÖn vµ líi ®iÖn vµ tr¶ lêi c©u cÇu ch× tr¸nh khái dßng ®iÖn ng¾n m¹ch hái -Cã nhiÒu lo¹i cÇu ch× : -?CÇu ch× cã mÊy +cÇu ch× Hép lo¹i +cÇu ch× èng -? Nªu cÊu t¹o cña +cÇu ch× n¾p v¹n so¾n tõng lo¹i - C©u t¹o gåm : Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Minh - 20 -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2