Giáo án ngoài giờ lên lớp 7

Chia sẻ: Duong Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
479
lượt xem
81
download

Giáo án ngoài giờ lên lớp 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về nhận thức: - Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập và hoạt động của lớp. - Hiểu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của cán bộ lớp. 2. Về thái độ: - Có ý thức xây dựng tập thể lớp, tôn trọng ủng hộ cán bộ lớp. - Biết lựa chọn những cán bộ lớp có năng lực, nhiệt tình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án ngoài giờ lên lớp 7

 1. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 9 TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG HOAÏT ÑOÄNG 1: BAÀU CAÙN BOÄ LÔÙP I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC:   Giuùp hoïc sinh: 1. Veà nhaän thöùc: - Hieåu vai troø quan tro ïng cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp trong quaù tr ì nh hoïc taäp vaø hoaï t ñoäng cuûa lôùp. - Hieåu cô caáu toå chöùc, chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùn boä lôùp. 2. Veà thaùi ñoä: - Coù yù thöùc xaây döïng taäp theå lôùp, toân tro ïng uûng hoä caùn boä lôùp. - Bieát lö ïa choïn nhöõng caùn boä lôùp coù naêng lö ï c , 3.Veà kyõ naêng - Reøn kyõ naêng nhaän nhieäm vuï vaø tham gia hoaït ñoäng chung cuûa taäp theå. - Bieát baàu cöû ñuùng quy ñònh. I I . NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1.Noäi dung - Toång keát hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp sau moät naêm - Baàu caùn boä lôùp môùi. - Vaên ngheä hoaëc troø chôi . 2. Hình thöùc hoaït ñoäng - Baùo caùo - Thaûo luaän toå. - Phieáu hoaëc bieåu quyeát. - Vaên ngheä: ñôn ca hoaëc toáp ca. III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän hoaït ñoäng: - Baûn baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa lôùp trong naêm hoïc lôùp 6 vöøa qua. - Chuaån bò phieáu baàu. - Caâu hoûi thaûo luaän. - Caùc t ieán muïc vaên ngheä. 2.Toå chöùc - Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån chöông tr ì nh , thö kyù. - Phaân coâng ngöôøi vieát baùo caùo keát quaû. - Phaân coâng ngöôøi chuaån bò phieáu baàu, ban kieåm - Phaân coâng trö ï c veä sinh, trang tr í lôùp, keû baûng. - Toå tröôûng ñieàu khieån thaûo luaän, cöû ñaï i dieän tr ình Trang 1
 2. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: 1.Khôûi ñoäng (5 phuùt) - Haùt taäp theå:”Lôùp chuùng ta keát ñoaøn” - Tuyeân boá lyù do: Naêm hoïc qua, lôùp chuùng ta ñaõ coù moät ban caùn boä lôùp. Trong naêm hoïc môùi naøy, chuùng ta cuøng chính thöùc baàu la ï i Ban caùn boä lôùp ñeå ñieàu haønh vaø toå chöùc lôùp thaät toát , giuùp lôùp ngaøy theâm t ieán boä. Ñoù laø lyù do buoåi sinh hoaï t hoâm nay. - Giôùi th ieäu thaønh phaàn tham döï : GVCN, caùn boä lôùp vaø taäp theå lôùp… - Thoâng qua chöông tr ì nh , giôùi th ieäu ngöôøi daãn chöông tr ình , thö kyù 2.Chöông trình hoaït ñoäng (35 phuùt)  Hoaït ñoäng 1:Baùo caùo - Ñaï i dieän caùn boä lôùp baùo caùo keát quaû cuûa lôùp trong thôøi gian qua. - Gôï i yù baûn baùo caùo: Giôùi th ieäu caùn boä lôùp cuõ, öu khuyeát ñieåm veà caùc maët hoaï t ñoäng trong naêm qua, ñaõ hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao chöa? Göông maãu hay chöa göông maãu?.. . - Neâu phöông höôùng hoaït ñoäng trong naêm hoïc môùi (Chæ t ieâu phaán ñaáu veà caùc maët hoaï t ñoäng) - Ví duï : Danh hieäu th i ñua lôùp, leân lôùp thaúng, th i + Veà hoïc taäp: gioûi , khaù, trung bình, yeáu… + Veà haïnh kieåm: toát , khaù, trung bình… + Veà caùc phong traøo: nuï cöôøi hoàng, heo ñaát, vaên ngheä, baùo töôøng. .  Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän - Caùc toå thaûo luaän (ñoàng yù vôùi baûn baùo caùo khoâng? coù ñieàu gì goùp yù theâm?. - Ñaï i dieän toå leân tr ì nh baøy noäi dung thaûo luaän cuûa toå (coù nhaát tr í vôùi chæ t ieâu cuûa lôùp?) .  Hoaït ñoäng 3: Vaên ngheä (xen keõ)  Hoaït ñoäng 4: Baàu caùn boä lôùp - Ñeà cöû danh saùch caùn boä lôùp (Lôùp tröôûng, LPHT, - Gôï i yù veà t ieâu chuaån caùn boä lôùp: Hoïc lö ï c töø khaù trôû leân, haïnh kieåm toát , coù taùc phong nhanh nheïn, nhieät t ình , traùch nhieäm, coù naêng lö ï c hoaï t ñoäng - Thö kyù ghi teân caùc baïn leân baûng. - Giôùi th ieäu ban baàu cöû. - Neâu theå leä baàu. - Phaùt phieáu vaø t ieán haønh baàu. (Coù theå baàu toå tröôûng, toå phoù theo ñôn vò toå hoaëc chobieåu quyeát) - Coâng boá keát quaû. - GVCN chuùng möøng vaø giao nhieäm vuï . Trang 2
 3. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 - Caùm ôn söï tín nhieäm cuûa caùc baïn trong lôùp, höùa vôùi taäp theå lôùp seõ laøm troøn traùch nhieäm. - Ñeà nghò caû lôùp ñoäng vieân vaø uûng hoä. 3.Keát thuùc hoaït ñoäng: - Chuùc möøng caùn boä lôùp môùi. - Haùt taäp theå “Ñi hoïc” . V. DAËN DOØ: Hoaït ñoäng 2 cuûa thaùng 9 : Thaûo luaän noäi quy vaø nhieäm  vuï naêm hoïc. VI. RUÙT KINH NGHIEÄM: Trang 3
 4. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 HOAÏT ÑOÄNG 2: THAÛO LUAÄN NOÄI QUY VAØ NHIEÄM VUÏ NAÊM HOÏC I.YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC: Giuùp hoïc sinh: - Hieåu roõ noäi quy nhaø tröôøng, nhieäm vuï naêm hoïc môùi vaø yù nghóa cuûa noù . - Thöïc hieän moät caùch tö ï giaùc noäi quy nhaø tröôøng quan ñoù thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc . II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1.Noäi dung - Noäi quy vaø yù nghóa cuûa vieäc thöïc hieän noäi quy nhaø tröôøng. - Nhöõng nhieäm vuï cuï theå cuûa naêm hoïc vaø yù nghóa cuûa noù. 2. Hình thöùc hoaït ñoäng - Thaûo luaän caâu hoûi vaø l i eân heä thöïc teá. III.CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän hoaït ñoäng: - Vaên baûn noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc . - Moät soá caâu hoûi ñeå thaûo luaän. Caâu 1: Theo baïn noäi quy cuûa nhaø - Möôøi ñieàu. tröôøng coù bao nhieâu ñieàu?. Caâu 2: Theo baïn coù theå boû bôùt - Khoâng boû ñieàu naøo ñieàu naøo trong noäi quy?. ñöôïc Caâu 3: Vieäc thöïc hieän noäi quy coù taùc duïng gì? - Vieäc thöïc hieän ñuùng noäi quy seõ giuùp nhaø tröôøng hoaøn thaønh Caâu 4: nhieäm vuï daïy toát hoïc Trong naêm hoïc vöøa qua lôùp ta ñaõ thöïc hieän noäi - Hoïc sinh tö ï traû lôø i . quy nhaø tröôøng ôû möùc ñoä naøo?5: Caâu Trong naêm hoïc naøy baïn - Nhieäm vuï haøng ñaàu phaûi thöïc hieän toát laø hoïc thaät toát , hoaøn nhöõng nhieäm vuï naøo? thaønh xuaát saéc noäi dung hoïc taäp do chöông Caâu 6: Theo baïn baïn phaûi - Hoïc sinh tö ï traû lôø i thöïc hieän naøo nghóa vuï naøo vaø baïn coù nhöõng quyeàn lô ï i gì? - Lôùp chuaån bò moät soá t ieát muïc vaên ngheä 2.Toå chöùc Trang 4
 5. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 Giaùo vieân phaân coâng: - Cho hoïc sinh nghieân cöùu baûn noäi quy. - Xaùc ñònh nhieäm vuï tro ïng taâm trong naêm hoïc . - Giuùp caùn boä lôùp xaây döïng caâu hoûi vaø ñaùp aùn. - Lôùp thaûo luaän vaø thoáng nhaát chöông tr ì nh haønh - Cöû ngöôøi ñieàu khieån, thö kyù. - Phaân coâng 1 toå trang tr í khaåu hieäu keâ baøn. - Phaân coâng caùc t ieát muïc vaên ngheä. IV.TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: 1.Khôûi ñoäng  - Haùt taäp theå: “Coâ giaùo em” - Tuyeân boá lyù do - Giôùi th ieäu thaønh phaàn tham döï : GVCN, caùn boä lôùp vaø taäp theå lôùp… 2.Chöông trình hoaït ñoäng - Thoâng qua chöông tr ì nh , giôùi th ieäu ngöôøi daãn chöông tr ình , thö kyù - Giôùi th ieäu caâu hoûi thaûo luaän – cheùp leân baûng. - Töøng toå goùp yù kieán thaûo luaän. - Toång keát thaûo luaän. - Xen keõ caùc t ieát muïc vaên ngheä. 3.Keát thuùc hoaït ñoäng: - GVCN ñoäng vieân hoïc sinh thöïc hieän toát noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc . V. DAËN DOØ: Chuaån bò hoaït ñoäng 3: “Thi haùt caùc baøi haùt truyeàn  thoáng”. VI. RUÙT KINH NGHIEÄM: Trang 5
 6. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 HOAÏT ÑOÄNG 3: THI HAÙT CAÙC BAØI HAÙT TRUYEÀN THOÁNG I.YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC: Giuùp hoïc sinh: - Bieát thöôûng thöùc, bieát haùt caùc baøi haùt truyeàn thoáng ca ngôï i tröôøng lôùp, thaày coâ, baïn beø. - Yeâu vaên ngheä, la ï c quan, gaén boù vôùi tröôøng lôùp, quyù tro ïng thaày coâ, ñoaøn keát thaân aùi vôùi baïn beø, tö ï t in quyeát taâm hoïc taäp. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1.Noäi dung Caùc baøi haùt truyeàn thoáng, baøi haùt quen thuoäc trong caùc hoaït ñoäng taäp theå cuûa tröôøng, lôùp, cuûa ñoäi ; caùc baøi haùt trong saùch aâm nhaïc . Gôïi yù: - Quoác ca - Vaên Cao - Ñoäi ca - Phong nhaõ - Haønh khuùc ñoäi th ieáu nieân t ieàn phong. - Phong nhaõ - Tieán leân ñoaøn vieân. - Phaïm Tuyeân - Lôùp chuùng ta keát ñoaøn. - Moäng Laân - Traùi ñaát naøy laø cuûa chuùng mình - Chöông Quang Luïc - Buï i phaán - Vuõ Hoaøng – Leâ Vaên Loäc - Ñi hoïc . - Buøi Ñình Thaûo- Minh Chính - Em yeâu tröôøng em. - Hoaøng Vaân - Khi toùc thaày baïc - Traàn Ñöùc 2. Toå chöùc - GVCN neâu noäi dung yeâu caàu cuûa hoaï t ñoäng th i haùt, cöû caùc toå choïn baøi haùt, luyeän taäp ñeå tham gia . - Hoäi yù vôùi caùn boä lôùp thoáng nhaát yeâu caàu hoaït ñoäng vaø phaân coâng chuaån bò. - Cöû ngöôøi daãn chöông tr ì nh . - Cöû ban giaùm khaûo, thoáng nhaát thang ñieåm vaø caùch cho ñieåm (Thang ñieåm 10: haùt ñuùng nhaïc = 5 ñieåm, phong caùch bieåu dieãn = 3 ñieåm, trang phuïc = 2 ñieåm) - Phaân coâng trang tr í . - Chuaån bò quaø thöôûng (neáu coù) III.TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG 1.Khôûi ñoäng  - Tuyeân boá lyù do. - Giôùi th ieäu chöông tr ì nh . - Giôùi th ieäu hình thöùc th i vaø caùch chaám ñieåm. Trang 6
 7. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 2.Chöông trình hoaït ñoäng  Hoaït ñoäng 1: - Thi haùt ñoàng ñoäi giöõa caùc toå (toáp ca, ñoàng ca) . - Ngöôøi daãn chöông tr ì nh giôùi th ieäu caùc toå tr ì nh baøy caùc t ieát muïc döï th i . - Ban giaùm khaûo chaám ñieåm, ghi leân baûng.  Hoaït ñoäng 2: Thi ñôn ca giöõa caùc toå - Moãi toå th i 2 t ieát muïc ñôn ca. - Sau moãi t ieát muïc giaùm khaûo chaám ñieåm.  Hoaït ñoäng 3: - Ngöôøi daãn chöông tr ì nh coâng boá keát quaû cuoäc th i . - Môøi GVCN trao quaø thöôûng. - GVCN nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng. V. DAËN DOØ: Chuaån bò hoaït ñoäng 4: Tìm hieåu veà truyeàn thoáng tröôøng  THCS Phan Boäi Chaâu. VI. RUÙT KINH NGHIEÄM: Trang 7
 8. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 HOAÏT ÑOÄNG 4: TÌM HIEÅU VEÀ TRUYEÀN THOÁNG  TRÖÔØNG THCS PHAN BOÄI CHAÂU I.YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC: Giuùp hoïc sinh: 1. Veà nhaän thöùc: - Khaéc saâu nhaän thöùc veà truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng, nhöõng taám göông daïy toát cuûa thaày, coâ, göông hoïc sinh toát cuûa tröôøng. 2. Veà thaùi ñoä: - Töï haøo vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng, lôùp baèng vieäc hoïc taâp, tu döôõng ñaïo ñöùc, kyû luaät trong naêm hoïc môùi. 3.Veà kyõ naêng - Hoïc sinh maïnh daïn hôn, bieát tö ï ñaùnh giaù vaø neâu yù kieán cuûa mình . II.NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1.Noäi dung - Naêm thaønh laäp cuûa tröôøng, caùc laàn thay ñoåi teân - YÙ nghóa cuûa teân tröôøng. - Nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp c uûa tröôøng. - Nhöõng taám göông hoïc taäp toát cuûa tröôøng, cuûa lôùp maø em bieát . 2. Hình thöùc hoaït ñoäng - Thaûo luaän nhoùm, thuyeát tr ì nh , l i eân heä thöïc teá. - Caùc hoaït ñoäng vaên ngheä. III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän hoaït ñoäng: - Caùc baøi haùt veà tröôøng lôùp, thaày coâ giaùo, baïn - Tr ình baøy vaø trang tr í lôùp. - Ngöôøi ñieàu khieån chöông tr ì nh : tuyø choïn. - Ban giaùm khaûo: moãi toå cöû 1 baïn (thang ñieåm toá i ña 10 ñieåm cho caâu traû lôù i ñuùng). - Thö kyù: Luaân phieân hoïc sinh. - Vaên ngheä: lôùp phoù phong traøo ñieàu khieån. 2.Chuaån bò caâu hoûi thaûo luaän IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: 1.Khôûi ñoäng (5 phuùt) - Haùt taäp theå: “Laø maêng non thaønh phoá Hoà Chí Minh” - Tuyeân boá lyù do: - Giôùi th ieäu thaønh phaàn tham döï : GVCN, caùn boä lôùp vaø taäp theå lôùp… - Thoâng qua chöông tr ì nh , giôùi th ieäu ngöôøi daãn chöông tr ình , thö kyù 2.Chöông trình hoaït ñoäng (35 phuùt) Trang 8
 9. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7  Hoaït ñoäng 1:Môøi caùc thaønh phaàn leân tham döï  Hoaït ñoäng 2: Ñaïi dieän toå boác thaêm caâu hoûi thaûo luaän töø 3 – 5 phuùt Caâu 1: Chuû ñeà naêm hoïc naøy laø gì? Em hieåu gì veà chuû ñeà ñoù? Caâu 2: Tröôùc khi mang teân tröôøng Phan Boäi Chaâu tröôøng coù teân gì? Tröôøng ñaõ traûi qua maáy ñôøi hieäu tröôûng?. Caâu 3: Naêm thaønh laäp tröôøng? Hieäu tröôûng hieän nay cuûa tröôøng laø ai?. Caâu 4: Caûm nghó cuûa em khi hoïc trong ngoâi tröôøng mang teân cuï Phan Boäi Chaâu? Caâu 5: ÔÛ tröôøng ta ñieàu gì laøm em taâm ñaéc nhaát?  Hoaït ñoäng 3: - Môøi ñaïi dieän toå leân traû lôøi. - Vaên ngheä: caùc baøi haùt veà tröôøng lôùp trong thôøi gian ban giaùm khaûo laøm vieäc.  Hoaït ñoäng 4: - Ban giaùm khaûo coâng boá keát quaû. - GVCN boå sung, giaûi ñaùp noäi dung caùc caâu hoûi. 3.Keát thuùc hoaït ñoäng: - GVCN nhaän xeùt t inh thaàn, thaùi ñoä tham gia cuûa töøng toå, caù nhaân. - Khen thöôûng, phaùt giaûi V. DAËN DOØ: Chuaån bò chuû ñieåm thaùng 10. VI. RUÙT KINH NGHIEÄM: Trang 9
 10. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 10 TEÂN CHUÛ ÑIEÅM: CHAÊM NGOAN HOÏC GIOÛI HOAÏT ÑOÄNG 1: VAÂNG LÔØI BAÙC DAÏY, EM GAÉNG HOÏC CHAÊM. I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC Giuùp hoïc sinh 1.Veà   nhaän   thöùc: Hieåu ñöôïc noäi dung cuûa thö Baùc Hoà göûi hoïc sinh nhaân ngaøy khai tröôøng 2. Veà thaùi ñoä: Coù yù thöùc vöôn leân ñeå ñaï t ñöôïc muïc ñích ñeà ra vaø coù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén 3.Veà kyõ naêng: Reøn luyeän kyõ naêng ñieàu khieån, tö ï quaûn, tr ì nh baøy yù kieán tröôùc taäp theå. Phaùt huy quyeàn ñöôïc tham gia , quyeàn ñöôïc phaùt tr i eån. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1.Noäi dung:  - Thö Baùc Hoà göûi hoïc sinh nhaân ngaøy khai tröôøng. - Vaên ngheä. 2. Hình thöùc:  Thi tr ì n h baøy III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän hoaït ñoäng - Aûnh Baùc, noäi dung thö Baùc - Caâu hoûi vaø ñaùp aùn 2. Toå chöùc: Chuaån bò cuûa giaùo vieân - Neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa buoåi sinh hoaï t - Gôï i yù moät soá caâu hoûi +Tröôùc ñaây cha anh caùc em ñaõ phaûi chòu moät neàn hoïc vaán noâ leä . . . . ngaøy nay caùc em may maén hôn cha anh laø haáp thuï moät neàn giaùo duïc cuûa moät nöôùc ñoäc laäp”, + Neâu taùc duïng cuûa vieäc hoïc taäp ñoái vôùi con ngöôøi . Neáu khoâng ñöôïc hoïc – khoâng chòu hoïc seõ daãn ñeán taùc haï i gì ñoái vôùi caù nhaân vaø xaõ hoäi? + Trong thö Baùc daën hoïc sinh laøm gì? Baùc mong muoán ôû hoïc sinh ñieàu gì? Ñeå laøm theo lôø i Baùc daïy hoïc sinh chuùng ta phaûi laøm + Thö ñaõ theå hieän t ình caûm cuûa Baùc ñoái vôùi th ieáu nieân nhi ñoàng. Nhöõng t ình caûm naøo khieán em xuùc ñoäng nhaát? Vì sao? Ñeå theå hieän t ình caûm, t ình yeâu vaø vaâng lôø i Baùc daïy , caùc em phaûi laøm gì? + Sau khi hieåu ñöôïc mong muoán cuûa Baùc, chuùng ta phaûi laøm gì ñeå thöïc hieän ñieàu Baùc daïy? 3. Phaân coâng: - Chuaån bò toå chöùc, cöû BGK, thö kyù, MC.. . - Moãi toå chuaån bò hai t ieát muïc vaên ngheä IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG Trang 10
 11. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 1. Khôûi ñoäng - Haùt taäp theå: “Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh. . . ” 2. Chöông trình haïot ñoäng:  Hoaït ñoäng 1: - Tuyeân boá lyù do - Giôùi th ieäu thaønh phaàn tham döï - Giôùi th ieäu chöông tr í nh , noäi dung vaø yeâu caàu cuûa hoaï t ñoäng  Hoaït ñoäng 2: - Caùc toå thaûo luaän - Ñaï i dieän caùc toå tr ì nh baøy phaàn thaûo luaän cuûa toå  Hoaït ñoäng 3: - Giôùi th ieäu BGK - BGK nhaän xeùt, cho ñieåm  Hoaït ñoäng 4: - Vaên ngheä - Coâng boá keát quaû 3. Keát thuùc hoaït  ñoäng - Toå 1 tö ï ñaùnh giaù, nhaän xeùt söï chuaån bò cuûa - Caùc toå khaùc nhaän xeùt - GVCN ñaùnh giaù, ñoùng goùp yù kieán 4. Toång keát  V. DAËN DOØ Chuaån bò hoaït ñoäng 2: “LEàGIAO ÖÔÙC THI ÑUA: TIEÁT  HOÏC TOÁT” VI. RUÙT KINH NGHIEÄM: Trang 11
 12. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 HOAÏT ÑOÄNG 2: LEàGIAO ÖÔÙC THI ÑUA “TIEÁT HOÏC TOÁT” I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC Giuùp hoïc sinh: - Hieåu ñöôïc theá naøo laø moä t ieát hoïc toát vaø nhöõng yeáu caàu maø caùc em caàn thöïc hieän trong t ieát hoïc - toát ñoù thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén, reøn luyeän yù Xaùc ñònh thöùc toå chöùc kyû luaät , t ính chaêm chæ saùng ta ïo trong hoïc taäp. Bieát ñaáu tranh pheâ phaùn nhöõgn bieåu hieän sai traù i trong hoïc taäp - Reøn luyeän kyõ naêng laøm baøi , hoïc baøi , ghi cheùp, phaùt bieåu yù kieán trong giôø hoïc . II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Noäi dung: - YÙ nghóa vaø taùc duïng cuûa t ieát hoïc toát - Baïn caàn laøm gì ñeå goùp phaàn thöïc hieän t ieá t hoïc toát? - Ñaêng kyù th i ñua giöõa caùc toá vôùi t ieâu ñeà “Tieát hoïc toát theo lôø i Baùc daïy” 2.   Hình   thöùc   hoaït   ñoäng: Trao ñoåi veà yeâu caàu vaø caùch thöùc trhö ïc hieän t ieát hoïc toát , t ieán haønh vieäc ñaêng kyù th i ñua giöõa caùc toå vaø coù caùc t ieát muïc vaên ngheä keát hôïp xen keõ. III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän hoaït ñoäng - Caùc toå hoïp vaø thoáng nhaát noäi dung ñaêng kyù th i ñua thöïc hieän t ieát hoïc toát : chuaån bò toát baøi hoïc , baøi laøm ôû nhaø. Giöõ kyõ luaät traät tö ï trong giôø hoïc . Soá ñieåm toát seõ ñaï t ñöôïc . Phaùt bieåu yù kieán - trong giôø caâu . Chuaån bò hoïc hoûi ñeå caû lôùp thaûo luaän 2. Toå chöùc: - Phaân coâng trang tr í lôùp - Chuaån bò caùc t ieát muïc vaên ngheä IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: 1. Khôûi ñoäng: - Haùt baøi haùt taäp theå: - Ngöôøi daãn chöông tr ình tuyeân boá lyù do leã phaùt ñoäng “Tieát hoïc toát” : Ví duï : Ñeå chaøo möøng ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam 20/11, taäp theå lôùp . . . . . . q uyeát taâm hoïc toát ñeå ñaït nhöõng ñieåm 10 daâng taëng thaày - coâ. . . .th ieäu ñaï i bie åu, coâng boá chöông tr ì nh laøm vieäc Giôùi 2. Chöông trình hoaït ñoäng:  Hoaït ñoäng 1: Caû lôùp trao ñoåi moät soá caâu hoûi      Caâu 1: Theá naøo laø moät t ieát hoïc toát?  Caâu 2: Taùc duïng cuûa nhöõng t ieát hoïc toát laø gì?  Caâu 3: Ñeå coù nhöõng t ieát hoïc toát , HS caàn phaûi laøm  Caâu 4: Theo baïn lôùp baïn ñaõ ñaït ñöôïc maáy t ieát hoïc toát trong moäy tuaàn? Trang 12
 13. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 Sau khi trao ñoåi, MC toång keát yù kieán GVCN ruùt ra nhöõng yeâu caàu chính maø HS caàn thöïc hieän  trong tieát hoïc Trang 13
 14. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7    Hoaït ñoäng 2:   - Laäp baûn ñaêng kyù th i ñua. - Ñaï i dieän töøng toå leân ñoïc baûn ñaêng kyù th i ñua cuûa toå sau khi ñaõ thaûo luaän xong. - MC höôùng daãn lôùp trao ñoåi theâm veà muïc t ieâu vaø bieän phaùp thöïc hieän. - Ñaï i dieän moãi toå keå chuyeän veà göông hoïc taäp toát trong lôùp, tröôøng, baùo chí . . . . 3. Keát thuùc hoaït ñoäng - BGK toång keát ñieåm, coâng boá keát quaû - GV chuû nhieäm nhaän xeùt, phaùt thöôûng V. DAËN DOØ Chuaån bò hoaït ñoäng 3: “Hoäi vui hoïc taäp” Yeâu caàu: Oân taäp cuûng coá kieán thöùc caùc moân hoïc VI. RUÙT KINH NGHIEÄM: Trang 14
 15. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 HOAÏT ÑOÄNG 3: HOÄI VUI  HOÏC TAÄP I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC Giuùp hoïc sinh - Veà nhaän thöùc: Hieåu roõ taàm quan tro ïng cuûa vieäc hoïc chaêm, hoïc toát ,ho ï c ñeàu caùc moân hoïc . - Veà thaùi ñoä: Xaây döïng thaùi ñoä phaán ñaáu vöôn leân hoïc gioûi , say meâ hoïc taäp - Veà kyõ naêng: Reøn tö duy nhanh nhaïy vaø kyõ naêng phaùt hieän, traû lôø i caùc caâu hoûi II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1.Noäi dung:  - Kieán thöùc caùc moân ñaõ hoïc ôû lôùp tröôùc vaø kieán thöùc hoïc trong thaùng 9, thaùng 10 - Kieán thöùc phuø hôïp vôùi löùa tuoåi 2. Hình thöùc:  - Thi traû lôø i caâu hoûi döôùi hai hình thöùc: caù nhaân, ñaï i dieän toå - Hoäi yù nhoùm - Vaên ngheä: ñôn ca, song ca, toáp ca... III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän hoaït ñoäng - GV chuaån bò caâu hoûi vaø ñaùp aùn - Chuaån bò ñoà duøng laøm phöông t ieän traû lôø i - Moät soá t ieát muïc vaên nghe 2. Toå chöùc: - Laäp ban toå chöùc, BGK - Lôùp phoù hoïc taäp phuï traùch caâu hoûi vaø ñaùp aùn - Ngöôøi daãn chöông tr ình - Thö kyù IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: 1.Khôûi ñoäng: - Haùt baøi haùt taäp theå: “Vui ñeán tröôøng” - Tuyeân boá lyù do : ñeå cuûng coá kieán thöùc trong hôn moät thaùng qua. Hoâm nay lôùp chuùng ta môû hoäi th i mang teân : Hoäi vui hoïc taäp - Môøi giaùm khaûo vaø thö kyù leân l aøm vieäc 2. Chöông trình hoaït ñoäng: Phaàn 1 goàm 3 caâu hoûi : (Vaên )  Caâu 1: Em haõy ñoïc thuoäc loøng baøi thô “Soâng nuùi nöôùc Nam” phaàn phieân aâm vaø dòch thô (ñaõ coù trong  Caâu 2: Cho bieát vaøi neùt veà nhaø thô Nguyeãn Traõi . Vaên baûn oâng saùng taùc laø gì? Ñaùp aùn: (1380 – 1442) queâ Haûi Döông. Taùc phaåm :Baøi   ca Coân Sôn  Caâu 3: Coù maáy loa ï i töø gheùp?Coù maáy loa ï i töø laùy? cho ví duï töøng loa ï i Trang 15
 16. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 Ñaùp aùn: töø gheùp coù hai loa ï i : + Chính phuï : oâng ngoaï i , xe maùy + Ñoäc laäp : saùch vôû, baøn gheá Töø laùy coù hai loa ï i : + Toaøn boä : xinh xinh, ño ñoû + Boä phaän: tuûm tæm, um tuøm Phaàn 2 (Toaùn)  Ñuùng hay sai: (HS söûa neáu sai) Caâu 1:( - 5 )2 . ( - 5 )3 = ( - 5)6. Ñaùp aùn :sa i , söûa la ï i laø: : ( - 5 )2 . ( - 5 )3 = ( - 5 )5 Caâu 2:7,54 : 7,5 = 7,5 3. Ñaùp aùn : ñuùng Caâu 3:(72)4= 76. Sai , söûa la ï i laø : (72)4= 78  Ñieàn vaøo choã troáng: neáu moät ñöôøng thaúng caét hai  ñöôøng thaúng // thì: Hai goùc so le trong baèng nhau Hai goùc ñoàng vò baèng nhau Hai goùc trong cuøng phía buø nhau Phaàn 3: (anh) chò theâm thaønh caâu hoaøn chænh - My/ bir th / Mayth - How / f rom your school / bus stop? - She / 14 /next bir thday Phaàn 4: (ñòa) - Caâu 1: coù maáy ñôùi khí haäu treân traù i ñaát? Ñaùp aùn: ñôùi noùng, ñôùi oân hoøa, ñôùi la ïnh - Caâu 2: coù bao nhieâu sieâu ñoâ thò treân theá giôùi? keå teân moät vaøi ñoâ thò. Ñaùp aùn: 23 – Baéc Kinh, Luaân Ñoân, Pari, Caioâ. 3. Keát thuùc hoaït ñoäng: - Haùt moät vaøi t ieát muïc vaên ngheä - BGK coâng boá keát quaû - Môøi GVCN leân phaùt thöôûng V. DAËN DOØ Chuaån bò hoaït ñoäng : SINH HOAÏT VAÊN NGHEÄ “BAØI CA HOÏC  TAÄP” VI. RUÙT KINH NGHIEÄM: Trang 16
 17. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 HOAÏT ÑOÄNG 3: HOÄI VUI  HOÏC TAÄP I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC Giuùp hoïc sinh - Veà nhaän thöùc: Hieåu roõ taàm quan tro ïng cuûa vieäc hoïc chaêm, hoïc toát ,ho ï c ñeàu caùc moân hoïc . - Veà thaùi ñoä: Xaây döïng thaùi ñoä phaán ñaáu vöôn leân hoïc gioûi , say meâ hoïc taäp - Veà kyõ naêng: Reøn tö duy nhanh nhaïy vaø kyõ naêng phaùt hieän, traû lôø i caùc caâu hoûi II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1.Noäi dung:  - Kieán thöùc caùc moân ñaõ hoïc ôû lôùp tröôùc vaø kieán thöùc hoïc trong thaùng 9, thaùng 10 - Kieán thöùc phuø hôïp vôùi löùa tuoåi 2. Hình thöùc:  - Thi traû lôø i caâu hoûi döôùi hai hình thöùc: caù nhaân, ñaï i dieän toå - Hoäi yù nhoùm - Vaên ngheä: ñôn ca, song ca, toáp ca... III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän hoaït ñoäng - GV chuaån bò caâu hoûi vaø ñaùp aùn - Chuaån bò ñoà duøng laøm phöông t ieän traû lôø i - Moät soá t ieát muïc vaên nghe 2. Toå chöùc: - Laäp ban toå chöùc, BGK - Lôùp phoù hoïc taäp phuï traùch caâu hoûi vaø ñaùp aùn - Ngöôøi daãn chöông tr ình - Thö kyù IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: 1.Khôûi ñoäng: - Haùt baøi haùt taäp theå: “Vui ñeán tröôøng” - Tuyeân boá lyù do : ñeå cuûng coá kieán thöùc trong hôn moät thaùng qua. Hoâm nay lôùp chuùng ta môû hoäi th i mang teân : Hoäi vui hoïc taäp - Môøi giaùm khaûo vaø thö kyù leân l aøm vieäc 2. Chöông trình hoaït ñoäng: Phaàn 1 goàm 3 caâu hoûi : (Vaên )  Caâu 1: Em haõy ñoïc thuoäc loøng baøi thô “Soâng nuùi nöôùc Nam” phaàn phieân aâm vaø dòch thô (ñaõ coù trong saùch)  Caâu 2: Cho bieát vaøi neùt veà nhaø thô Nguyeãn Traõi . Vaên baûn oâng saùng taùc laø gì? Ñaùp aùn: (1380 – 1442) queâ Haûi Döông. Taùc phaåm :Baøi   ca Coân Sôn Trang 17
 18. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7  Caâu 3: Coù maáy loaïi töø gheùp?Coù maáy loaïi töø laùy?cho ví duï töøng loaïi Ñaùp aùn: töø gheùp coù hai loa ï i : + Chính phuï : oâng ngoaï i , xe maùy + Ñoäc laäp : saùch vôû, baøn gheá Töø laùy coù hai loa ï i : + Toaøn boä : xinh xinh, ño ñoû + Boä phaän: tuûm tæm, um tuøm Phaàn 2 (Toaùn)  Ñuùng hay sai: (HS söûa neáu sai) Caâu 1:( - 5 )2 . ( - 5 )3 = ( - 5)6. Ñaùp aùn :sa i , söûa la ï i laø: : ( - 5 )2 . ( - 5 )3 = ( - 5 )5 Caâu 2:7,54 : 7,5 = 7,5 3. Ñaùp aùn : ñuùng Caâu 3:(72)4= 76. Sai , söûa la ï i laø : (72)4= 78  Ñieàn vaøo choã troáng: neáu moät ñöôøng thaúng caét hai  ñöôøng thaúng // thì: Hai goùc so le trong baèng nhau Hai goùc ñoàng vò baèng nhau Hai goùc trong cuøng phía buø nhau Phaàn 3: (anh) chò theâm thaønh caâu hoaøn chænh - My/ bir th / Mayth - How / f rom your school / bus stop? - She / 14 /next bir thday Phaàn 4: (ñòa) - Caâu 1: coù maáy ñôùi khí haäu treân traù i ñaát? Ñaùp aùn: ñôùi noùng, ñôùi oân hoøa, ñôùi la ïnh - Caâu 2: coù bao nhieâu sieâu ñoâ thò treân theá giôùi? keå teân moät vaøi ñoâ thò. Ñaùp aùn: 23 – Baéc Kinh, Luaân Ñoân, Pari, Caioâ. 3. Keát thuùc hoaït ñoäng: - Haùt moät vaøi t ieát muïc vaên ngheä - BGK coâng boá keát quaû - Môøi GVCN leân phaùt thöôûng V. DAËN DOØ Chuaån bò hoaït ñoäng : SINH HOAÏT VAÊN NGHEÄ “BAØI CA HOÏC  TAÄP” VI. RUÙT KINH NGHIEÄM: Trang 18
 19. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 HOAÏT ÑOÄNG 4: SINH HOAÏT VAÊN NGHEÄ “BAØI CA HOÏC TAÄP” I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC - 1Bieát thay ñoåi khoâng khí baèng caùc baøi haùt ñuùng chuû ñeà,ñuùng löùa tuoåi , qua ñoù giuùp cho hoïc sinh t ieáp thu baøi moät caùch hieäu quaû hôn. - Coù yù thöùc trong hoïc taäp vaø sinh hoaït vaên ngheä - Reøn kyõ naêng,phong caùch theå hieän caùc t ieát muïc vaên ngheä. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1.Noäi dung: baùo caùo veà vieäc thöc hieän VNÑG,VNGG cuûa lôùp trong thaùng qua. Haùt nhöõng baøi haùt coù chuû ñeà treân. 2.Baùo caùo, thi vaên ngheä, taäp baøi haùt môùi III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän hoaït ñoäng - Chuaån bò baùo caùo veà t ình hình thöïc hieän vaên ngheä cuûa lôùp. - Caùc toå chuaån bò caùc baøi haùt theo chuû ñeà - Lôùp phoù phong traøo chuaån bò caùc baøi haùt môùi. 2. Toå chöùc: - Phaân coâng ngöôøi ñie àu khieån chöông tr ì nh , thö kyù, BGK - Moãi toå phaân coâng caùc thaønh vieân t ìm nhöõng baøi haùt môùi - Phaân coâng t rang tr í lôùp, trö ï c veà sinh. IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: 1.Khôûi ñoäng: - Haùt baøi haùt taäp theå: - Neâu lyù do:thö ïc hieän ñuùng theo noäi quy, quy ñònh cuûa tröôøng moãi lôùp ñaõ vaø ñang thöïc hieän phong traøo VNÑG,VNGG ñeå giuùp HS ta ïo höng phaán, giaûi toûa caêng thaúng trong hoïc taäp. Phaùt hieän naêng khieáu vaên ngheä. 2. Chöông trình hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: giôùi th ieäu thaønh phaàn tham döï : Ñaï i dieän toå tröôûng töøng toå baùo caùo veà t ình hình vaên ngheä cuûa töøng thaønh vieân trong toå, thaønh vieân naøo khoâng t ích cöïc tham gia vaên ngheä. Lôùp phoù phong traøo toång hôïp yù kieán cuûa töøng toå vaø neâu nhaän xeát chung t ình hình lôùp trong thaùng qua. Hoaït ñoäng 2: Thi vaên ngheä ( boác thaêm 2 toå th i trö ï c t ieáp vôùi nhau) Voøng 1:  - Hai toå boác thaêm ñaàu seõ th i vôùi nhau vôùi chuû ñeà baøi haùt coù töø “ tröôøng” , toå naøo thaéng seõ th i ôû voøng 2. Trang 19
 20. Giaùo aùn: Hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp Khoái 7 - Hai toå boác thaêm sau seõ thi vôùi nhau vôùi chuû ñeà baøi haùt coù töø “lôùp” hoaëc “baïn beø”, toå thaéng seõ tieáp tuïc thi voøng 2 Voøng 2: Hai toå thaéng ôû voøng 1 seõ th i vôùi nhau theo chuû ñeà baøi haùt. . . . . - Trong moãi voøng th i HS khoâng ñöôïc haùt la ï i baøi haùt ñoäi baïn ñaõ haùt. - BGK chaám ñieåm Hoaït ñoäng 3: Lôùp phoù phong traøo leân taäp baûi haùt môùi Hoaït ñoäng 4: Moãi toå cöû ñaï i dieän moät baøi haùt ñaõ chuaån bò tröôùc. BGK coäng ñieåm 3. Keát thuùc hoaït ñoäng - BGK toång keát ñieåm, coâng boá keát quaû - GV chuû nhieäm nhaän xeùt, phaùt thöôûng V. DAËN DOØ Chuaån bò hoaït ñoäng cho thaùng 11 Chuû ñieåm: “Toân sö tro ïng ñaïo” Hoaït ñoäng 1: “Leã th i ñua hoa ñieåm toát daâng thaày coâ” VI. RUÙT KINH NGHIEÄM: Trang 20
Đồng bộ tài khoản