GÍAO ÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ- CHƯƠNG 1

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
365
lượt xem
159
download

GÍAO ÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ- CHƯƠNG 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thanh toán quốc tế là tổng thể các yếu tố cấu thành cơ chế thanh toán giữa các quốc gia bao gồm các quy định về chủ thể tham gia thanh toán, các công cụ thanh toán và phương thức thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GÍAO ÁN THANH TOÁN QUỐC TẾ- CHƯƠNG 1

 1. TR Ö Ô Ø N G   A Ï   O Ï   O Â N G   Ñ IH C C N G H I P  A Ø N H   O Á   O À   H Í EÄ TH PH H C   MI H N M O ÂN TH A N H   A Ù N   U O Á C   TO Q TEÁ G V:TSK H .D A N G   O N G   A N G     W ednes  ul 28,2010 day,J y    C TR 1
 2. N O Ä ID U N G   O Â N   O Ï   M H C Phaàn  :Toång  I quan  t veà hanh oaùn  t quoác eá t Chöông 1: Khaùi nieäm veà thanh toaùn quoác teá Chöông 2: Tyû giaù hoái ñoaùi Chöông 3: Quaûn lyù ngoaïi hoái cuûa Nhaø nöôùc Vieät Nam. Phaàn  I C aùc  I: coâng   hanh oaùn  cuït t quoác eá t Chöông 5: Hoái phieáu vaø kyø phieáu W ednes   ul 28,2010 day,J y    2
 3. Phaàn  I :Phöông höùc hanh oaùn  II t t t quoác eá t Chöông 7: Phöông thöùc chuyeån tieàn vaø ghi soå Chöông 8: Phöông thöùc baûo laõnh vaø tín duïng döï phoøng Chöông 9: Phöông thöùc nhôø thu Chöông 10: Phöông thöùc tín duïng chöùng töø vaø thö uûy thaùc mua. W ednes   ul 28,2010 day,J y    3
 4. TA Ø ILI U   O Â N   O Ï   EÄ M H C Giaùo trình thanh toaùn quoác teá cuûa Tröôøng Ñaïi hoïc ngoaïi thöông Haø Noäi, 2006. Luaät Caùc coâng cuï chuyeån nhöôïng naêm 2005 Phaùp leänh ngoaïi hoái naêm 2005 Luaät Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam naêm 2005 W ednes   ul 28,2010 day,J y    4
 5. PH A À N   I TO Å N G   U A N   EÀ   A N H   A Ù N   Q V TH TO Q UO ÁC  TEÁ C H Ö Ô N G     H A Ù IN I M   A N H   1:K   EÄ TH TO A Ù N   U O Á C   Q TEÁ 1.K haùini :Thanh toaùn quoác teá laø     eäm toång theå caùc yeáu toá caáu thaønh cô cheá  thanh oaùn gi caùc  t öõa  quoác  a bao goàm gi caùc qui ñònh veà chuû theå tham gia thanh toaùn, caùc coâng cuï thanh toaùn vaø phöông thöùc thanh toaùn. W ednes   ul 28,2010 day,J y    5
 6. Caên cöù vaøo muïc ñích, thanh toaùn quoác teá ñöôïc chia laøm 2 loaïi: Thu chi tieàn teä töø vieäc dòch chuyeån doøng voán giöõa caùc nöôùc nhö: vay nôï, vieän trôï, ñaàu tö, cho taëng, kieàu hoái Thu chi tieàn teä nhaèm muïc ñích thu vaø traû nôï. 2.C huû heå ham   a hanh oaùn    t t gi t t quoác eá t 2.   gaân  1.N haøng rung  t öông Thay maët Chính phuû kyù keát Ñieàu öôùc, Luaät quoác teá veà tieàn teä vaø tính duïng W ednes   ul 28,2010 day,J y    6
 7. Ñaïi dieän cho Chính phuû taïi caùc toå chöùc tieàn teä vaø Ngaân haøng quoác teá Quaûn lyù ngoaïi hoái vaø hoaït ñoäng ngoaïi hoái Toå chöùc vaø theo doõi vieäc thöïc hieän caùn caân thanh toaùn quoác teá Toå chöùc heä thoáng thanh toaùn qua ngaân haøng Quaûn lyù vaø ung öùng caùc coâng cuï löu thoâng tín duïng Thöïc hieän hôïp taùc quoác teá trong lónh W ednes   ul 28,2010 day,J y    7
 8. 2.   gaân  2.N haøng höông  aï t m i Trung gian tín duïng Thanh toaùn Saùng taïo caùc coâng cuï löu thoâng tín duïng thay theá cho tieàn maët (seùc, chöùng chæ tieàn gôûi coù theå chuyeän nhöôïng ñöôïc, theû thanh toaùn) 2.   huû heå  3.C t khaùc Phaùp nhaân hoaït ñoäng trong lónh vöïc phi ngaân haøng Caù nhaân W ednes   ul 28,2010 day,J y    8
 9. 3.Ti t t   eàn eä rong hanh oaùn  t t quoác eá t Tröôùc 1919 laø tieàn vaøng (ñöôïc ñuùc baèng vaøng) Sau 1919 laø tieàn giaáy do Ngaân haøng trung öông phaùt haønh. W ednes   ul 28,2010 day,J y    9
 10. 3.   1.Phaân oaï i t l iteàn eä: 3. 1. eàn eä heá  ôùi vaøng ñöôïc caùc 1. Ti t t gi : quoác gia treân theá giôùi thöøa nhaän laøm phöông tieän thanh toaùn quoác teá maø khoâng caàn phaûi coù söï kyù keát moät Hieäp ñònh quoác teá naøo. 3. 2.Ti t quoác eá  1.   eàn eä  t (tieàn teä hieäp ñònh): laø tieàn teä chung cuûa moät khoái kinh teá quoác teá ra ñôøi töø moät hieäp ñònh tieàn teä kyù keát giöõa caùc nöôùc thaønh vieân. W ednes   ul 28,2010 day,J y    10
 11. H i ñònh i t Bret on  oods (1944 eäp  teàn eä  t W – 1971) cuûa IMF thöøa nhaän ñoàng USD laø tieàn teä chung cuûa khoái vôùi 3 chöùc naêng cô baûn: tính toaùn quoác teá, thanh toaùn quoác teá, döï tröõ quoác teá. Ñeå baûo ñaûm caùc chöùc naêng naøy Myõ cam keát ñoåi töï do USD ra vaøng (1 USD =0,888671 g vaøng nguyeân chaát) vaø giöõ giaù vaøng 35 USD/Ounce. Naêm 1973 sau 2 laàn phaù giaù ñoàng USD, Myõ ñình chæñoåi USD ra vaøng, tuyeân boá thaû noåi ñoàng USD. Chaám döùt Hieäp öôùc Bretton Woods. W ednes   ul 28,2010 day,J y    11
 12. H i eäp  ñònh i t Jam ai 1976:Q uyeàn  teàn eä  ca  r   uùtvoán  ñaëc  eät(Special Drawing Right) bi SDR laø ñoàng tieàn tín duïng do IMF phaùt haønh ñeå phaân boå quyeàn vay cho caùc nöôùc thaønh vieân coù nhu caàu vay ñeå caân baèng caùn caân thanh toaùn quoác teá thieáu huït. SDR coù chöùc naêng thay theá cho ñoàng USD trong thanh toaùn quoác teá. 1 SDR =1 USD W ednes   ul 28,2010 day,J y    12
 13. H i eäp  ñònh hanh oaùn  t t buø röø  öõa  t gi caùc  nöôùc huoäc  t khoáiSEV : cho ra ñôøi   ñoàng Ruùp  chuyeån khoaûn (Transferable Rouble). 1 Ruùp =0,987412 g vaøng, nhöng noù khoâng ñöôïc chuyeån ñoåi töï do ra caùc ngoaïi teä khaùc maø chæñöôïc duøng ñeå thanh toaùn qua ngaân haøng giöõa caùc quoác gia thuoäc khoái SEV. W ednes   ul 28,2010 day,J y    13
 14. Ñ oàng i teàn  chung  chaâu  Â u:EU R O A   Naêm 1957 Y Ù, Phaùp, Ñöùc, Bæ Luùc- , Xaêm-Bua, Haø Lan kyù Hieäp öôùc thaønh laäp Coäng ñoàng kinh teá chaâu AÂu (European Economic Community – EEC) nhaèm hình thaønh moät thò tröôøng chung veà haøng hoùa, voán, lao ñoäng baèng caùch baõi boû thueá quan vaø caùc raøo caûn thöông maïi giöõa caùc nöôùc thaønh vieân. Ñeå thöïc hieän muïc tieâu naøy EEC caàn coù ñoàng tieàn rieâng cuûa mình, nhaèm traùnh bò aûnh höôûng bôûi bieán ñoäng cuûa tyû giaù hoái ñoaùi vaø W ednes   ul 28,2010 day,J y    14
 15. Naêm 1979 Heä thoáng tieàn teä chaâu AÂu (European Monetary System) ñöôïc thaønh laäp vôùi ñôn vò tieàn teä laø ECU (European Currency Unit). Naêm 1992 EEC ñöôïc chuyeån thaønh thaønh Lieân minh chaâu AÂu (EU). Naêm 1999 ñoàng ECU ñoåi thaønh ñoàng EURO W ednes   ul 28,2010 day,J y    15
 16. 3. 3.Ti t quoác  a  1.   eàn eä  gi (National money): Laø tieàn teä cuûa töøng quoác gia rieâng bieät ñöôïc phaùt haønh, toàn taïi vaø löu thoâng theo Luaät tieàn teä cuûa moãi nöôùc. Toàn taïi döôùi ba hình thaùi: teàn  aët i m (Cash), teàn í duï (Credit money) bao i tn  ng goàm tín duïng baèng giaáy vaø tín duïng ñieän töû (electronic money). W ednes   ul 28,2010 day,J y    16
 17. 3. 4.Ti 1.   eàn eä öïdo  ñoåi(free t t   chuyeån  convertible currency): laø tieàn teä ñöôïc Ngaân haøng caùc nöôùc chuyeån ñoåi töï do ra tieàn teä cuûa nöôùc khaùc maø khoâng caàn phaûi coù giaáy pheùp nhö USD, EURO, GBP, JPY , AUD … 3. 5.Ti 1.   eàn eä t chuyeån  khoaûn (Transferable currency): laø tieàn teä cuûa moät nöôùc hoaëc khoái kinh teá ñöôïc chuyeån khoaûn töø ngaân haøng nöôùc naøy sang taøi khoaûn ngaân haøng ôû nöôùc khaùc khi coù yeâu caàu maø khoâng caàn giaáy pheùp. W ednes   ul 28,2010 day,J y    17
 18. 4.Phaân oaï hôøigi t   l it   an hanh oaùn  t quoác  teá 4.   teàn röôùc:laø vieäc traû tieàn 1.Traû i t tröôùc toaøn boä hay moät phaàn giaù trò hôïp ñoàng. Coù hai loaïi traû tröôùc: a. Ngöôøi nhaäp khaåu traû tieàn tröôùc cho ngöôøi xuaát khaåu sau khi kyù hôïp ñoàng: soá tieàn traû tröôùc phuï thuoäc vaøo nhu caàu tín duïng cuûa ngöôøi xuaát khaåu, Laõi cho vay ñöôïc khaáu tröø vaøo giaù haøng hoùa. W ednes   ul 28,2010 day,J y    18
 19. Coâng thöùc giaûm giaù: PA(1+ R) −1 N  DB = Q W ednes   ul 28,2010 day,J y    19
 20. b.Ngöôøi nhaäp khaåu ñaët tieàn coïc:   thôøi gian traû tieàn tröôùc thöôøng ngaén (10 – 15 ngaøy), soá tieàn traû tröôùc khoâng ñöôïc tính laõi vaø soá löôïng tieàn tuøy töøng tröôøng hôïp cuï theå. 4.   2.Traû   eàn   g ay ti n a. N göôøinhaäp      khaåu  raû  i t t eàn ngay  cho  ngöôøixuaát khaåu      ngay sau    khi ngöôøixuaát khaåu      hoaøn  haønh  t nghóa    ao  vuïgi haøng  aï    hoûa  W ednes   ul 28,2010 day,J y    t inôit 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản