GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
88
lượt xem
7
download

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Phân biệt được danh từ chung và danh từ riêng dựa trên dấu hiệu về ý nghĩa khái quát của chúng . -Biết cách viết hoa danh từ riêng trong thực tế. -Vận dụng vào khi viết văn ,khi đặt cậu có danh từ riêng .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT: LUYỆN TỪ VÀ CÂU - DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG

  1. LUY N T VÀ CÂU DANH T CHUNG VÀ DANH T RIÊNG (Ti t 11 ) I-M c tiêu: -Phân bi t ư c danh t chung và danh t riêng d a trên d u hi u v ý nghĩa khái quát c a chúng . -Bi t cách vi t hoa danh t riêng trong th c t . -V n d ng vào khi vi t văn ,khi t c u có danh t riêng . II- dùng h c t p: -B n ò t nhiên VN (có sông C u Long) ,tranh nh vua Lê L i. -Gi y kh to k s n 2 c t danh t chung và danh t riêng. -Bài 1 ph n nh n xét vi t s n trên b ng l p. III-Ho t ng d y và h c: TG Giáo viên H c sinh 1-Bài cũ: -G i 1hs lên b ng tr l i câu -1 hs lên b ng th c hi n yêu c u. h i: Danh t là gì? Cho ví
  2. d > -2 hs c bài . -Y/c hs c o n văn vi t -Hs tr l i: v con v t và tìm các danh +Vua Hùng,sáng, trưa, bóng, n ng, t có trong an văn ó. chân ,ch n này, dân , qu , bánh chưng -Y/c hs tìm các danh t , bánh gi y. trong o n thơ sau: Vua Hùng m t sáng i săn. Trưa tròn bóng n ng ngh chân ch n này. Dân dâng m t qu xôi -2hs c thành ti ng. y. -Th o lu n tìm t . Bánh chưng m y c p ,bánh gi y m y ôi. a- sông b- C u Long. -Nh n xét ,ghi i m. c-vua d- Lê L i. 2-Bài m i; 2.1-Gi i thi u: -Gv ghi lên b ng. -1 hs c . 2.1-Tìm hi u ví d : -Th o lu n c p ôi. Bài 1 ;
  3. -G i hs c y/c và n i dung. -Y/c hs th o lu n theo -Hs tr l i: nhóm ôi và tìm t úng. +Sông: Tên chung ch nh ng dòng -Nh n xét và gi i thi u b ng sông ch y tương i l n, trên ó b n t nhiên VN (Gv v a thuy n ,bè i l i ư c. nói v a ch vào b n m t +C u Long: tên riêng c a m t dòng s sông như sông C u Long sông có chín nhánh ng b ng sông và gi i thi u vua Lê L i . C u Long. Bài2 : +Vua: Tên chung ch ngư i ng u -Y/c hs c . nhà nư c phong ki n. -Y/c hs trao i c p ôi , tr +Lê L i: Tên riêng ch v vua m u l i câu h i.. nhà h u Lê. -Hs l ng nghe. -G i hs tr l i , các hs khác nh n xét , b sung. -1 hs c thành ti ng . -Th o lu n thao nhóm ôi. +Tên chung ch dòng nư c ch y tương i l n: sông không vi t hoa.Tên riêng ch m t dòng sông c th : C u Long ư c vi t hoa.
  4. -Nh ng t ch tên chung +Tên chung ch ngư i ng u c a m t lo i s v t như nhà nư c phong ki n vua không vi t sông , vua ư c g i là danh hoa. Tên riêng ch m t v vua c th t chung. Lê L i ư c vi t hoa. -Nh ng tên riêng c a m t -Hs l ng nghe. v t nh t nh như C u Long , Lê L i g i là danh t riêng. +Danh t chung là tên m t lo i s v t; sông ,núi ,vua , cô giáo ,h c sinh… -Bài 3: +Danh t riêng là tên riêng c a m t -G i hs c yêu c u. s v t :sông H ng , sông Thu B n, -Y/c hs th o lu n c p ôi và núi Thái Sơn ,Cô Loan. tr l i câu h i. +Danh t riêng luôn luôn ư c vi t -G i hs tr l i, hs khác nh n hoa. xét , b sung. -2 -3 hs c thành ti ng ghi nh . -Danh t riêng ch ngư i , a danh c th luôn luôn ph i vi t hoa. 2.3 Ghi nh ; -2 hs c thành ti ng . -H i :+Th nào là danh t -Th o lu n theo nhóm 6. chung , danh t riêng? Cho
  5. ví d . - i di n nhóm trình bày.. l p b sung. -Hs ch a bài. +Khi vi t danh t riêng c n lưu ý i u gì? Danh t chung Danh t -G i vài hs c ghi nh - riêng nh c hs c th m thu c ngay ghi nh t i l p. Núi Chung /Lam /dòng/sông/dãy/ /Thiên /Nh n / +Danh t chung là tên c a m t/sông/ánh Trác / i Hu m t lo i s v t. /n ng / ư ng /dãy /Bác H . +Danh t riêng là tên riêng /nhà / trái /ph i / c a m t s v t . Danh t gi a /trư c. riêng luôn luôn ư c vi t hoa. 2.4 -Luy n t p: +Vì:” dãy” là t chung ch nh ng núi n i ti p li n nhau. Bài 1: +Ví “Thiên Nh n” là tên riêng c a m t dãy núi nên ư c vi t hoa. -Y/c hs c y/c và n i dung . -Phát phi u h c t p cho t ng -1 hs c yêu c u. nhóm. - Vi t hoa tên b n vào v bài t p -Y/c hs th o lu n theo nhóm 6 vi t vào phi u.
  6. -Y/c nhóm nào xong trư c -3 hs lên b ng vi t. dán phi u lên b ng - L p nh n xét bài trên b ng. , các nhóm khác nh n xét -Hs tr l i. ,b sung. -L p l ng nghe. -Gv k t lu n có phi u úng. -H i : +T i sao em x p t dãy vào danh t chung? +Vì sao t Thiên Nh n ư c x p vào danh t riêng? -Nh n xét ,tuyên dương nh ng hs tr l i úng. Bài 2; -Y/c hs c yêu c u. -Y/c hs t làm bài. Y/c 1 hs lên b ng làm. -G i hs nh n xét bài c a b n
  7. trên b ng. -H i; +H và tên các b n y là danh t chung hay danh t riêng? Vì sao? -Gv nh c hs luôn luôn vi t hoa tên ngư i, tên a danh, tên ngư i vi t hoa c h và tên m. 3-C ng c và d n dò: -Nh n xét ti t h c. -D n hs v nhà h c bài và vi t vào v : 10 dabnh t chung ch v t 10 danh t riêng ch ngư i.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản