Giáo án tin học 12 từ bài 1-4 và bài thực hành

Chia sẻ: TRAN THI PHUONG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
931
lượt xem
97
download

Giáo án tin học 12 từ bài 1-4 và bài thực hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo án trình bày Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tin học 12 từ bài 1-4 và bài thực hành

 1. Gi¸o ¸n tin häc 12 1 Chương 1: Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tiết 1 §1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu (tiết 1) Ngµy so¹n: 20/ 08/ 2008 Ngµy gi¶ng: 22/ 08/  2008 I. Mục đích yêu cầu - HS hiểu được bài toán minh họa. HiÓu ®îc thÕ nµo lµ bµi to¸n qu¶n  lÝ - Hệ thống hóa các công việc thường gặp khi quản lí thông tin của ®èi tîng nào đó - Lập được các bảng chứa thông tin theo yêu cầu. II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Sách GK III. Hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1. Bài toán quản lí ­   Lµm   thÕ   nµo   ®Ó   khi   gi¸o  Hs   tr¶   lêi:   KÎ   ra   c¸c   cét  nh  hä   tªn,   ngµy   sinh,   ®Þa  viªn muèn biÕt th«ng tin vÒ  chØ….. mét   b¹n   HS   nµo   ®ã   th×   ban  c¸n sù líp cã thÓ ®a ra mét  c¸ch nhanh nhÊt? - Vậy muèn qu¶n lÝ ®îc c¸c  ­ T¹o  ra b¶ng  ®Ó lu th«ng  b¹n   trong   líp   ta   lµm   thÕ  tin nµo? ­ Cột: Họ tên, giới tính,ngày sinh,địa chỉ, ­  Muốn quản lý thông tin về điểm tổ,điểm toán, điểm văn, điểm tin... học sinh của lớp ta nên lập danh sách chứa các cột nào? ­ Hs thùc hiÖn lµm ra giÊy  GV yªu cÇu Hs thùc hiÖn t¹o  nh¸p ra   c¸c   cét,   ghi   th«ng   tin  ­ Lµ   viÖc   qu¶n   lÝ   th«ng  cña mét vµi b¹n vµo tin   vÒ   mét   ®èi   tîng   nµo  ­   VËy   bµi   to¸n   qu¶n   lÝ   lµ  ®ã. g×? 2. C¸c c«ng viÖc thêng gÆp  ­ Hs tr¶ lêi Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 2. Gi¸o ¸n tin häc 12 2 khi qu¶n lÝ th«ng tin o Tạo lập hồ sơ về các đối tượng Em hãy nêu lên các công việc thường cần quản lí; gặp khi quản lý thông tin của một đối o Cập nhật hồ sơ (thêm, xóa, sửa hồ tượng là học sinh. sơ); o Tìm kiếm; o Sắp xếp; o Thống kê; o Tổng hợp, phân nhóm hồ sơ; o Tổ chức in ấn… - Gv đưa ra c¸c   c«ng   vi c  Ö chÝnh,  nãi  râ   h¬ n  vÒ   tõng  c«ng vi c  Ö +   T¹o   l   hå  s¬   ph¶i  thùc  Ëp hi n c¸c c«ng vi c sau: X¸c  Ö Ö ® Þnh ® èi ng  cÇn qu¶n l ,    tî ý yªu  cÇu cña  c«ng  vi c, thu   Ö thËp   nh÷ ng   th«ng   ti   cã  n liªn  quan +   CËp   nhËt   hå   s¬ :   Thª ,  m söa, xo¸ + Khai th¸c  hå s¬ : S¾ p xÕ p,  t m  ki , × Õm  thèng kª, l  b¸o Ëp c¸o M ôc  ® Ých  cuèi  cï   cña  ng vi c   t¹o   l ,   cËp   nhËt,  Ö Ëp khai th¸c  hå s¬  l  phôc vô,  µ hç   trî   cho   c«ng   vi c   qu¶n  Ö l .   §Ó   tõ   ® ã  ngêi  qu¶n  l   Ý Ý ®a ra  kÕ ho¹ch , quyÕ t ® Þnh  IV. Cñng cè vµ BTVN : Câu 1: Các công việc thường gặp khi quản lí thông tin của một đối tượng nào đó? Câu 2: Lập bảng thứ 1 trên giấy gồm hai cột, cột 1 đặt tên là Tên môn học để liệt kê tất cả các môn học mà em đang học, cột 2 đặt tên Mã môn học, dùng ký hiệu 1,2,3.... để đặt tên cho từng môn học. Đặt tên cho bảng Môn học. Câu 3: Lập bảng thứ 2, gồm các cột sau:Mã học sinh, họ tên, ngày sinh,giới tính, địa chỉ, tổ. Chỉ ghi tượng trưng 5 học sinh. Trong đó mỗi học sinh có một mã học sinh duy nhất, có thể đặt A1, A2... Đặt tên bảng DSHS. Câu 4: Lập bảng thứ 3, gồm các cột sau:Mã học sinh, mã môn học, ngày kiểm tra, điểm. Mỗi học sinh có thể kiểm tra nhiều môn. Đặt tên là Bảng điểm. Tiết 2          §1.          Khái  ệ m   ề   ơ  ở  ữ   ni v c s d liêu  ế 2) (ti t Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 3. Gi¸o ¸n tin häc 12 3 Ngµy so¹n : 27/ 08/ 2008 Ngµy gi¶ng : 29/ 08/  2008 I.  Mục đích, yêu cầu: - HS nắm được khái niệm CSDL là gì? Biết vai trò của CSDL trong học tập và đời sống? - Nắm khái niệm hệ QTCSDL, hệ CSDL, sự tương tác giữa các thành phần trong hệ CSDL. II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Sách GK III. Ho¹t ®éng gi¶ng d¹y: Kiểm tra miệng: - Kiểm tra vở làm bài tập ở nhà của 3 học sinh. Ba HS ghi kết quả làm bài tập 2,3,4 lên bảng cùng một lần. ­ Mét Hs lªn b¶ng tr¶ lêi bµi 1 ­ Cho ®iÓm Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 3. HÖ c¬ së d÷ liÖu a) Kh¸i   niÖm   CSDL   vµ   hÖ  qu¶n trÞ CSDL ­ Hs nghe gi¶ng ghi bµi Cơ sở dữ liệu (CSDL-Database) là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một đối tượng nào đó (như trường học, bệnh viện, ngân hàng, nhà máy...), được lưu trữ trên bộ nhớ máy tính để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. ­   ?  CSDL lưu trên giấy khác CSDL ­ HS ®a ra nh÷ng nhîc ®iÓm  lưu trên máy tính ở điểm nào? khi   lu   trªn   giÊy,   tõ   ®ã  nhËn   thÊy  u   ®iÓm   khi   lu  §Ó lu CSDL trªn m¸y ngêi  trªn m¸y ta   sö   dông   phÇn   mÒm.  Phần mềm giúp người sử dụng có thể tạo CSDL trên máy tính gọi là gì hệ quản trị CSDL. Để khai thác CSDL thuận tiện hơn người ta còn xây dựng các phầm mềm ứng dụng trên hệ quản trị CSDL cs dl Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 4. Gi¸o ¸n tin häc 12 4 ­ H s tr¶  l i ê ? Để khai thác thông tin bằng máy tính + C¬ së d÷ li uÖ cần phải có những gì + HÖ quản trị CSDL + C¸c th i t bÞ vËt l Õ Ý b) C¸c   m øc  thÓ   hi n   cña  Ö CSD L ­ H s tr¶  l i ê ­   ?   CSD L  cã   nh÷ ng  m øc  thÓ   + M øc vËt l Ý hi n nµo ? Ö + M øc kh¸i ni Öm + M øc khung nh× n ­ G v  gi i   thÝch   tõng   m øc ¶   kh¸i ni Öm + M øc vËt l  quan t m ® Õn Ý ©  d÷  li u   lu   vµo   ch i m   m Êt  bao  Ö Õ nhi  Byte, lu ë « nhí nµo ªu + M øc kh¸i ni  quan t m ® Õn Öm ©   nh÷ ng   D L   nµo   lu   trong   hÖ  CSD L,  m èi  quan   hÖ   gi a   c¸c  ÷ CSD L ® ã + M øc khung nh× n l  m øc Ó n  ­ µ  hi H s t¹o  b¶ng trªn  giÊy thÞ   th«ng   ti   chøa   trong   M «n th i n CSD L, vµ chØ  hi n  thÞ  th«ng  M ∙ Ó   Tªn m «n ti  phï hî  víi  m ôc ® Ých sö  m «n n p dông To To¸n ­ Vd:  Q u¶n  l   ® i   trong   Va Ý Óm V¨n m ét  k×   th i   gåm :  m «n  th i,   NN Ngo¹i  th«ng   ti   vÒ   thÝ   si ,  n nh ng÷   ®i Óm B¶ng H s Yªu  cÇu H s thùc  hi n  t¹o  ra   SBD Tªn HS Ö NS GT c¸c b¶ng trªn A1 Hï ng 16/ / 7 90 Nam + B¶ng m «n th i:  m ∙ «n, tªn   A2  m V© n 5/ / 9 90 N÷ m «n B¶ng Ph¸ch +   B¶ng   HS:  SBD ,  tªn ,   ngµy  SBD Ph¸ch si , giíi  tÝnh , d© n téc, §/ A1 nh 15 c A2 16 + B¶ng ph¸ch: SBD , sè ph¸ch B¶ng ® i :Óm +   B¶ng   ® i :  M ∙  m «n,  sè  Óm ph¸ch , ® i Óm ­ Ta thÊy r»ng ngêi thu  hå  Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 5. Gi¸o ¸n tin häc 12 5 s¬   chØ   cÇn   th«ng   ti   vÒ  n M ∙ «n  m Ph¸ch §i m Ó häc si ,  do ® ã nh  th«ng  ti   n To 15 8.0 mµ  hä cÇn hi n thÞ  l  b¶ng  Ó µ To 16 6.5 HS. Va 16 7.0 ­ G i  vi  chÊm  ® i ¸o ªn Óm th×   kh«ng  ®î   phÐ p bi t th«ng  c Õ ti   trong   b¶ng   H s   vµ  n Ph¸ch , nªn th«ng ti  trong   n khung   nh× n   chØ   l   b¶ng  µ ®i Óm ­ Tuy   nhi   H s   cÇn   bi t  ªn Õ ® i   cña   m × nh  nªn   khung  Óm nh× n  xÏ   l   t ng   hî   cña  µ æ p tÊ t c¶ c¸c b¶ng IV. Cñng cè BTVN : Câu 1: Hãy nêu một số hoạt động có sử dụng CSDL mà em biết? Câu 3: Giả sử phải xây dựng một CSDL để quản lý mượn, trả sách ở thư viện, theo em cần phải lưu trữ những thông tin gì? Hãy cho biết những việc phải làm để đáp ứng nhu cầu quản lí của người thủ thư. Câu 4: Phân biệt CSDL với hệ QTCSDL (Tìm điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa chúng). Tiết 3 §1. Khái niệm về cơ sở dữ liêu (tiết 3) Ngµy so¹n: 08/ 09/ 2008 Ngµy gi¶ng: 10/ 09/  2008 I. Mục đích yêu cầu: Nắm các yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL. II. §ồ dùng dạy học: Sách GK III. Nội dung bài mới ­ KiÓm tra bµi cò: 2 Hs lªn b¶ng lµm c©u 3, 4 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên c) C¸c   yªu   cÇu   c¬   b¶n   cña  ­ Hs thùc hiÖn hÖ CSDL + TÝnh cÊu tróc ­ ? Nªu c¸c tÝnh chÊt  + TÝnh toµn vÑn + TÝnh nhÊt qu¸n + TÝnh an toµn vµ b¶o mËt + TÝnh ®éc lËp + Tính không dư thừa th«ng tin + TÝnh chia sΠth«ng tin Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 6. Gi ¸o ¸n t i n häc 12 6 Gv gi¶ i thÝch râ h¬n vÒ c¸c tÝnh chÊt - Tính cấu trúc:Thông tin trong CSDL được lưu trữ theo một cấu trúc xác định. Tính cấu trúc được thể hiện ở các điểm sau: + Dữ liệu ghi vào CSDL được lưu giữ dưới dạng các bản ghi . + Hệ QTCSDL cần có các công cụ khai báo cấu trúc của CSDL(là các yếu tố để tổ chức dữ liệu: cột, hàng, kiểu của dữ liệu nhập vào cột, hàng...) xem, cập nhật, thay đổi cấu trúc . - Tính toàn vẹn: VD: Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trên cột điểm, sao cho điểm nhập vào theo thang điểm 10, các điểm của môn học phải đặt ràng buộc giá trị nhập vào: >=0 và
 7. Gi¸o ¸n tin häc 12 7 những dữ liệu trùng nhau, hoặc những thông tin có thể dễ dàng tính toán từ các dữ liệu có sẵn. Chính vì sự dư thừa nên khi sửa đổi dữ liệu thường hay sai sót, và dẫn đến sự thiếu tính nhất quán trong csdl . - Tính chia sẻ thông tin: vì csdl đuợc lưu trên máy tính, nên việc chia sẻ csdl trên mạng máy tính được dể dàng thuận lợi, đây là một ưu điểm nổi bật của việc tạo csdl trên máy tính. d) Một số hoạt động có sử dụng CSDL: - Hoạt động quản lý trường học - Hoạt động quản lý cơ sở kinh doanh - Hoạt động ngân hàng .... I . Cñng cè BTVN : V Câu 1 Nêu các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL, ví dụ minh họa đối với tính: a) Không dư thừa, tính bảo mật. c) Toàn vẹn, an toàn và bảo mật thông tin b) Cấu trúc, chia sẻ thông tin d) Không dư thừa, độc lập Học sinh chỉ chọn lấy một trong các tính chất đã liệt kê theo các mục a,b,c,d ở trên để cho ví dụ minh họa (không sử dụng các ví dụ đã có trong bài). Câu 2: Nếu vi phạm đến tính không dư thừa thì sẽ dẫn đến sự thiếu ........................ BTVN trong  SG K trang  16 Tiết 4. Bài tËp I. Mục đích, yêu cầu: - Học sinh nắm các khái niệm đã học: CSDL, sự cần thiết phải có CSDL lưu trên máy tính, hệ QTCSDL?, hệ CSDL?, mối tương tác giữa các thành phần của hệ CSDL, các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL - C¬ b¶n bi t c«ng vi c cña m ét Õ Ö  bµi to¸n  qu¶n l Ý II. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Sách GK III.   Ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của giáo viên 1, Nh¾c l¹i mét sè kiÕn thøc  ­Hs ®a ra c¸c yªu cÇu  ®∙ häc ­   Yªu   cÇu   Hs   nh¾c   l¹i   c¸c  Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 8. Gi¸o ¸n tin häc 12 8 yªu cÇu c¬  b¶n cña hÖ CSD L 2, Bµi to¸n  cô thÓ Bµi :  1 Bµi to¸n  qu¶n l  th   vi n  ® ∙ Ý Ö   ­ Hs tr¶ lêi cho vÒ nhµ l  h«m tr í µm c + Qu¶n lÝ ngêi ®äc + Qu¶n lÝ s¸ch Bí   1:  X§  yªu   cÇu   cña   bµi  c + Qu¶n lÝ mîn/ tr¶ to¸n ­ Hs tr¶ lêi ­ Yªu cÇu cña bµi to¸n lµ  + Tªn ngêi ®äc g×? + Ngµy sinh + Giíi tÝnh ‘ + §Þa chØ ­ Hs tr¶ lêi ­ Trong   qu¶n   lÝ   ngêi   ®äc  + Tªn s¸ch th×   qu¶n   lÝ   nh÷ng   th«ng  + N¨m XB tin g×? + Gi¸  + T¸c gi¶ ­ Hs tr¶ lêi + Tªn ngêi ®äc ­ Trong   qu¶n   lÝ   s¸ch   th×  + Tªn s¸ch qu¶n   lÝ   nh÷ng   th«ng   tin  + Sè lîng g×? + Ngµy mîn + Ngµy tr¶ ­ Hs tù lµm vµo vë ­ Trong   qu¶n   lÝ   mîn/   tr¶  th×   qu¶n   lÝ   nh÷ng   th«ng  tin g×? ­ Hs nghe híng dÉn, lµm ra  giÊy nh¸p Bíc 2: X©y dùng CSDL  Bíc 3: NhËp th«ng tin vÒ ®èi  tîng Bµi 2: Bµi to¸n qu¶n lÝ kinh  doanh  ­ Híng dÉn Hs thùc hiÖn theo  Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 9. Gi¸o ¸n tin häc 12 9 c¸ch  ® ∙ µm  nh ë bµi 1  l + §è i tî  qu¶n l  l  g× ng Ý µ + Yªu cÇu cña bµi to¸n   +   Nh÷ ng  th«ng   ti   phôc   vô  n cho CSD L +   Xem   xÐ t  l¹i   nh÷ ng  th«ng  ti   ® Ó  ® ¶m  b¶o   r»ng   nh÷ ng  n th«ng ti  ® ã ¸p øng ®î  c¸c  n  ® c yªu   cÇu   cña   hÖ   qu¶n   trÞ   CSD L. +   X© y  dùng   CSD L   dùa   trªn   nh÷ ng g× ® ∙  ph© n tÝch  ®îc +   Thùc   hi n   nhËp   th«ng   ti   Ö n vÒ ® èi ng  cho CSD L võa x© y   tî dùng. ­ G äi H s l  b¶ng l ªn µm ­ NhËn xÐ t   ®a ra  c¸ch  l   µm ® óng IV. Cñng cè­ BTVN Câu 1: Tại sao mối quan hệ giữa Hệ QTCSDL và CSDL phải là mối quan hệ hai chiều? C©u2: Nªu mét øng dông CSDL cña mét tæ chøc mµ em biÕt Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 10. Gi¸o ¸n tin häc 12 10 Ti t 5                  §2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiết 1) Õ Ngày soạn: 23/ 09/ 2008 Ngµy gi ¶ng : 25/ 09/ 2008 I. M ôc ® Ých – yªu cÇu: ­ B i t kh¸i ni  hÖ qu¶n trÞ  c¬  së d÷ li u Õ Öm Ö ­ B i t c¸c chøc n¨ng cña hÖ qu¶n trÞ  CSD L: T¹o  l , cËp  Õ Ëp nhËt d÷ li u , t m ki m , Õ t xuÊt th«ng ti Ö × Õ  ki n ­ BiÕt ®îc ho¹t ®éng t¬ng t¸c cña c¸c thµnh phÇn trong  mét hÖ qu¶n trÞ CSDL II. §å dïng d¹y häc:               B¶ng, SGK III. Ho¹t ®éng d¹y häc: ­  KiÓm tra bµi cò: + Nªu c¸c yªu cÇu c¬ b¶n cña hÖ QTCSDL + Ph©n biÖt CSDL vµ hÖ QTCSDL Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Trong   ch¬ng   tr×nh   hÖ  QTCSDL®îc  chia thµnh  3 nhãm  dùa vµo chøc n¨ng vµ ®èi t­ îng cña chóng 1.   C¸c   chøc   n¨ng   cña   hÖ  QTCSDL: a) Cung cấp môi trường tạo lập ­ Hs tr¶ lêi CSDL: Type Vd:  Trong Pascal để khai báo cấu trúc Hocsinh=record; bản ghi Học sinh có 9 trường: hoten, ngaysinh, gioitinh, doanvien, toan, ly,   Hoten:string[30]; hoa, van, ta khai b¸o nh thÕ nµo?    Ngaysinh:string[10]; Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 11. Gi ¸o ¸n t i n häc 12 11   Gioitinh:Boolean;   Doanvien:Boolean;  Toan,ly,hoa,van,tin:real;   End; - Hs nghe gi¶ng, ghi bµi Thông qua ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, người dùng khai báo kiểu và các cấu trúc GV: Trong CSDL người ta dùng ngôn dữ liệu thể hiện thông tin, khai báo các ngữ định nghĩa dữ liệu để khai báo kiểu ràng buộc trên dữ liệu được lưu trữ và cấu trúc dữ liệu. trong CSDL. - Nghe gi¶ng, ghi bµi : Trong CSDL người ta dùng ngôn ngữ thao tác dữ liệu tác động trên các mẩu tin b) Cung cấp môi trường cập nhật dữ (bản ghi) bao gồm: liệu, tìm kiếm và kết xuất thông tin: Cập nhật: Nhập, sửa, xóa dữ liệu HÖ QTCSDL cung cÊp cho ta Khai th¸c : s¾p xÕp, t ìm kiếm c«ng cô ®Óthực hiện được các thao và kết xuất dữ liệu tác sau: Cập nhật: Nhập, sửa, xóa dữ liệu Khai th¸c : s¾p xÕp, t ìm kiếm - Hs ®äc SGK vÒ nh÷ng nhiÖm và kết xuất dữ liệu vô cña hÖ c¬ së d÷ l iÖu c) Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL Bằng ngôn ngữ điều khiển dữ liệu cho phép xác lập quyền truy cập vào CSDL. 2. Ho¹t ®éng cña mét hÖ qu¶n t rÞ CSDL * Hệ QTCSDL có 02 thành phần chính: - Bộ xử lý truy vấn - Bộ truy xuất dữ liệu * Mô tả sự tương tác của hệ QTCSDL: Người dùng thông qua chương trình ứng dụng chọn các câu hỏi (truy vấn) đã được lập sẵn. Vd: Bạn muốn tìm kiếm mã học sinh nào  người dùng nhập giá trị muốn tìm kiếm , ví dụ: A1bộ xử lý truy vấn của hệ QTCSDL sẽ thực hiện truy vấn nàybộ truy xuất dữ liệu sẽ tìm kiếm dữ liệu theo yêu cầu truy vấn dựa trên Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 12. Gi¸o ¸n tin häc 12 12 CSDL đang dùng ­ Nghe gi¶ng , ghi bµi * Sù t¬ ng t¸c  cña hÖ Q TCSD L                    Truy vấn theo nghĩa thông thường: hỏi                      Con ng­ ráo riết buộc phải nói ra. êi Ở đây ta hiểu truy vấn là một khả năng của hệ QTCSDL bằng cách tạo ra yêu cầu qua các câu hỏi nhằm khai thác PhÇn m Òm truy  vÊn / øng  thông tin, dông người lập trình giải quyết các tìm kiếm đó bằng công cụ của hệ QTCSDL từ đó người dùng sẽ nhận được kết quả đó là thông tin phù hợp với câu hỏi. Bộ xử lý truy v ấn Hệ QTCSDL: Bộ truy xuất dữ liệu CSDL I . Cñng cè – BTVN :  V Câu 1: Chức năng của hệ QTCSDL? Câu 2:Thành phần chính của hệ QTCSDL? Câu 3: Hãy cho biết các loại thao tác trên CSDL Câu 4: Vì sao hệ QTCSDL cần phải có khả năng phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép.? Hãy nêu ví dụ để minh họa cho giải thích           Ti t 6                  §2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiết Õ 2) Ngày soạn: 28/ 09/ 2008 Ngµy gi ¶ng : 30/ 10/ 2008 I. M ôc ® Ých – yªu cÇu: ­ B i t kh¸i ni  hÖ qu¶n trÞ  c¬  së d÷ li u Õ Öm Ö Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 13. Gi¸o ¸n tin häc 12 13 ­ BiÕt c¸c chøc n¨ng cña hÖ qu¶n trÞ CSDL: T¹o lËp, cËp  nhËt d÷ liÖu, t×m kiÕm, kiÕt xuÊt th«ng tin ­ BiÕt ®îc ho¹t ®éng t¬ng t¸c cña c¸c thµnh phÇn trong  mét hÖ qu¶n trÞ CSDL II. §å dïng d¹y häc:               B¶ng, SGK III. Ho¹t ®éng d¹y häc: ­  KiÓm tra bµi cò: + Nªu Chức năng của hệ QTCSDL? + Thành phần chính của hệ QTCSDL? + Hãy cho biết các loại thao tác trên CSDL Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 3. Vai trò của con người khi làm việc với các hệ CSDL: a) Người quản trị CSDL: Là một người hay một nhóm người Nghe gi¶ng, ghi bµi được trao quyền điều hành hệ CSDL : ­ Người quản trị CSDL lµ ngêi  - Thiết kế và cài đặt CSDL, hệ quyÕt   ®Þnh   néi   dung   cña  QTCSDL, và các phần mềm có liên th«ng tin c¶u CSDL. NghÜa  quan. lµ quyÕt ®Þnh d÷ liÖu nµo  - Cấp phát các quyền truy cập CSDL sÏ ®îc lu trong CSDL.  - Duy trì các hoạt động hệ thống nhằm ­ Người quản trị lµ   ngêi   cã  thỏa mãn các yêu cầu của các ứng dụng quyÒn cÊp ph¸t quyÒn truy  và của người dùng. cËp CSDL b) Người lập trình ứng dụng: Nguời sử dụng có am hiểu về một hệ QTCSDL nào đó, dùng ngôn ngữ của hệ ­ Ngêi  lập trình ứng dụng, dùa  QTCSDL này để tạo một giao diện thân trªn yªu cÇu cña ngêi qu¶n  thiện qua chương trình ứng dụng dễ sử lÝ   vµ   ngêi   dïng   x©y   dùng  dụng để thực hiện một số thao tác trên ch¬ng   tr×nh   øng   dông   ®Ó  CSDL tùy theo nhu cầu. khai th¸c CSDL d) Người dùng: Là người có thể không am hiểu gì về hệ QTCSDL nhưng sử dụng giao diện thân thiện do chương trình ứng dụng tạo ra Nghe gi¶ng, ghi bµi để nhập dữ liệu và khai thác CSDL. ­ Người quản trị vµ   người dùng cã   nhiÖm   vô   m«   t¶   khung  4. C¸c bíc x©y dùng CSDL: nh×n   cho   ngêi  lập trình ứng Vd: Qu¶n lÝ th viÖn dụng B1: Kh¶o s¸t ­ Thùc hiÖn viÖc truy cËp  ­ Yªu cÇu cña bµi to¸n (ë  ®óng quyÒn h¹n quy ®Þnh møc ®¬n gi¶n) Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 14. Gi¸o ¸n tin häc 12 14 ­ X§ d÷ li u  cÇn lu tr÷ Ö ? Yªu cÇu cña bµi to¸n qu¶n  lÝ th viÖn ­ Qu¶n lÝ s¸ch ­ Qu¶n lÝ ®éc gi¶ ­ Qu¶n lÝ mîn tr¶ ? H∙y X§ d÷ liÖu cÇn lu tr÷ ­ Ph© n  tÝch  chøc n¨ng  cÇn  ­ Qu¶n lÝ s¸ch: tªn s¸ch,  cã: tªn t¸c gi¶, n¨m XB…      NhËp m í ,  lu, söa, xãa,  ­ Qu¶n lÝ ®éc gi¶: tªn,  i t m ki m , × Õ  .. ®Þa chØ ­ X§   tµi   nguyªn   cña   m¸y  ­ Qu¶n lÝ mîn tr¶: Ngày m­ tÝnh în, ngµy tr¶ B2: ThiÕt kÕ ­ ThiÕt kÕ CSDL  Tríc ®©y ta dïng giÊy ®Ó lµm ­ Lù   chän   hÖ   qu¶n   trÞ  CSDL: Access, Fox, SQL… ­ X©y dùng hÖ thèng ch¬ng  tr×nh øng dông Dùa trªn sù m« t¶ khung nh×n  cña người quản trị vµ người dùng. B3: Ch¹y thö: §©y lµ bíc quan  träng,  tríc  khi   ®a   s¶n   phÈm   ra   thÞ   tr­ êng.   CÇn   ph¶i   nhËp   d÷   liÖu  vµ   ch¹y   thö   víi   tÊt   c¶   c¸c  yªu cÇu mµ ngêi qu¶n trÞ vµ  ngêi dïng ®a ra. IV. Cñng cè:  ­ Khi x¸c ®Þnh d÷ liÖu cÇn lu tr÷ vµ thiÕt kÕ CSDL cÇn  b¸m s¸t yªu cÇu cña bµi to¸n, vµ ph¶i ®¶m b¶o r»ng CSDL  ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña hÖ QTCSDL. ­ Khi x©y dùng ch¬ng tr×nh øng dông cÇn ph¶i cã ph¬ng  ¸n n©ng cÊp, b¶o tr× cho ch¬ng tr×nh. Ph¶i ®¶m b¶o giao  diÖn ph¶i th©n thiÖn, rÔ sö dông, ®¸p øng ®îc c¸c nhu  cÇu cña ngêi qu¶n trÞ vµ ngêi dïng. Tuy nhiªn còng ph¶i  ®¶m b¶o sù khoa häc cho giao diÖn. ­ CÇn kiÓm tra thËt chi tiÕt ®èi víi c¸c chøc n¨ng cña  hÖ   thèng,   tr¸nh   sai   sãt   ®¸ng   tiÕc   s¶y   ra   khi   ch¬ng  tr×nh ®ang ®îc sö dông. ­ Lµm bµi tËp trong SGK trang 16 vµ 20 Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 15. Gi ¸o ¸n t i n häc 12 15 TiÕt 7 Bµi tËp vµ thùc hµnh 1 Ngµy gi¶ng: 04/ 10/ 2008 Ngµy so¹n: 07/ 10/ 2008 I. Môc ®Ých – yªu cÇu: - BiÕt sè c«ng viÖc c¬ b¶n khi x©y dùng mét CSDL ®¬n gi¶n II. §å dïng d¹y häc: B¶ng, SGK, m¸y chiÕu vµ ch¬ng tr×nh Demo (nÕu cã) III . Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Yªu cÇu 1: T×m hiÓu vÒ qu¶n - Hs thùc hiÖn t×m hiÓu lÝ th viÖn c«ng viÖc hµng ngµy cña th viÖn (cã thÓ thùc hiÖn t ¹ i th viÖn cña t r êng) Yªu cÇu 2: Nghi ra vë c¸c - Thùc hiÖn b¸o c¸o vÒ c¸c ho¹t ®éng cña th viÖn, thùc ho¹t ®éng cña th viÖn: hiÖn tæng hîp b¸o c¸o theo NhËp s¸ch, thanh lÝ , cho nhãm m în… Yªu cÇu 3: KÎ b¶ng, l iÖt kª Hs thùc hiÖn ®iÒn vµo b¶ng c¸c ®èi t îng cÇn qu¶n lÝ khi x©y dùng CSDL §èi t îng Th«ng t in vÒ B¶ng gåm 2 cét ®èi t îng §èi t îng Th«ng t in vÒ S¸ch + M· s¸ch ®èi t îng + Tªn s¸ch + Lo¹ i s¸ch S¸ch + NXB Ngêi®äc + Gi¸ t iÒn M / tr¶ în Ngêi ®äc + M· ngêi ®äc + Tªn ngêi ®äc + Ngµy sinh + Gi í i tÝnh + §Þa chØ M / tr¶ în + M· s¸ch + M· ngêi ®äc + Ngµy m în + Ngµy tr¶ Yªu cÇu 4: H·y nªu ra nh÷ng Hs ® ra a b¶ng cÇn cã, th«ng t in l u - B¶ng s¸ch t rong ®ã lµ g× Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 16. Gi¸o ¸n tin häc 12 16 M∙  Tªn  Lo¹i  NXB Gi¸  s¸ch s¸ch s¸ch ti n Ò ­  Ngêi ® äc M∙  Tªn  Ngµy  G i   §Þa  íi ngêi  ngêi  sinh tÝnh chØ ® äc ® äc ­ Phi u mî Õ n M∙  M∙  Ngµy  Ngµy  s¸ch ngêi  mîn cÇn  ® äc tr¶ Yªu cÇu 5: nhËp th«ng ti   n ­ Thùc hi n nhËp th«ng ti Ö n cho c¸c b¶ng I . V Cñng cè : ­ Truy vấn là gì? Còn gọi là truy hỏi :dùng các câu hỏi đặt ra ở phần mềm ứng dụng dựa vào yêu cầu khai thác thông tin để yêu cầu hệ QTCSDL tiếp nhận truy vấn và truy xuất dữ liệu một cách tự động. Đặt 3 câu truy vấn để khai thác thông tin về thư viện? ­ Kết xuất là gì? Quá trình tạo ra kết quả : thông tin muốn tìm kiếm.                   Ti t 8                              Bµi  Õ tËp   Ngµy gi ¶ng : / 10/ 2008 10 Ngµy so¹n : 14/ 10/ 2008 I. M ôc ® Ých – yªu cÇu: - Học sinh nắm các khái niệm đã học: CSDL, sự cần thiết phải có CSDL lưu trên máy tính, Hệ QTCSDL, hệ CSDL, mối tương tác giữa các thành phần của hệ CSDL, các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL, các chức năng của hệ QTCSDL. - Trắc nghiệm 15 phút: Qua bài tập trắc nghiệm giúp GV nắm được sự tiếp thu của HS, rà soát lại quá trình giảng dạy, rút kinh nghiệm giảng dạy cho chương 2, từ kết quả trắc nghiệm, bằng công tác thống kê II. §å dï  d¹y  häc ng B¶ng, SG K, SBT III. H ¹t ® éng d¹y  häc: Ho¹t ® éng cña GV Ho¹t ® éng cña HS Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 17. Gi ¸o ¸n t i n häc 12 17 I. PhÇn tr¾c nghiÖm Thùc lµm ra giÊy, nép l ¹ i Câu 1: Chức năng của hệ QTCSDL cho gv a. Cung cấp cách tạo lập CSDL b. Cung cấp cách cập nhật dữ liệu, tìm kiếm và kết xuất thông tin c.Cung cấp công cụ kiểm soát điều khiển việc truy cập vào CSDL d.Các câu trên đều đúng Câu 2:Thành phần chính của hệ QTCSDL: a. Bộ quản lý tập tin và bộ xử lí truy vấn b.Bộ truy xuất dữ liệu và bộ bộ quản lý tập tin c.Bộ quản lý tập tin và bộ truy xuất dữ liệu d.Bộ xử lý truy vấn và bộ truy xuất dữ liệu Câu 3:Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép a. Nhập, sửa, xóa dữ liệu b. Khai báo cấu trúc và kiểu dữ liệu c. Khai báo cấu trúc d. Khai báo kiểu, cấu trúc dữ liệu và các ràng buộc trên các dữ liệu Câu 4: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu là một ngôn ngữ không cho phép a. Tìm kiếm dữ liệu b. Kết xuất dữ liệu c. Cập nhật dữ liệu d. Phát hiện và ngăn chận sự truy cập không được phép Câu 5:Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép a. Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL b. Đảm bảo tính độc lập dữ liệu c. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL d. Phục hồi dữ liệu từ các lỗi hệ thống Câu 6: Để thực hiện các thao tác trên dữ liệu, ta sử dụng : a. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu b. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu Câu 7: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép a. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL b. Nhập, sửa xóa dữ liệu c. Cập nhật, dữ liệu d. Câu b và c Câu 8: Hãy cho biết các loại thao tác trên CSDL a. Thao tác trên cấu trúc dữ liệu b. Thao tác trên nội dung dữ liệu c. Thao tác tìm kiếm, tra cứu thông tin, kết xuất báo cáo d. Cả ba câu trên Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 18. Gi¸o ¸n tin häc 12 18 Câu 9:Trong một công ty có hệ thống mạng nội bộ để sử dụng chung CSDL, nếu em được giao quyền tổ chức nhân sự, em có quyết định phân công một nhân viên đảm trách cả 03 vai trò:là người QTCSDL, vừa là nguời lập trình ứng dụng, vừa là người dùng không? a. Không được b. Không thể c. Được d. Không nên Câu 10: Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL trên mạng máy tính. a. Người dùng cuối b. Người lập trình c. Nguời quản trị CSDL d. Cả ba người trên Câu 11: Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề sử dụng phần mềm ứng dụng phục vụ nhu cầu khai thác thông tin a. Người lập trình b. Người dùng cuối c. Người QTCSDL d. Cả ba người trên. Câu 12: Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL a. Người lập trình ứng dụngc. Người QTCSDL b. Người dùng cuối d. Cả ba người trên Câu 13: Điểm khác biệt giữa CSDL và hệ QTCSDL a. CSDL chứa hệ QTCSDL b. CSDL là phần mềm máy tính, còn hệ QTCSDL là dữ liệu máy tính c. Hệ QTCSDL là phần mềm máy tính, CSDL là dữ liệu máy tính d. Các câu trên đều sai Câu 14: CSDL và hệ QTCSDL giống nhau ở điểm a. Đều lưu lên bộ nhớ trong của máy tính b. Đều là phần mềm máy tính c. Đều là phần cứng máy tính d. Đều lưu lên bộ nhớ ngoài của máy tính Câu 15: Cho biết phương tiện để đảm bảo việc chia sẻ CSDL có thể thực hiện được a. Máy tính b. Hệ QTCSDL c. CSDL Máy tính và phương tiện kết nối mạng máy tính Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 19. Gi¸o ¸n tin häc 12 19 II. Các câu hỏi tự luận: - Yªu   cÇu   H s  l ªn   b¶ng   l   µm bµi trong  SG k ­   H s  nghe   gîi   ý,   l   b¶ng  ªn lµm I . Cñng cè: V ­ N ªu ra  hí  gi i  bµi tËp  cña nh÷ ng bµi cha gi i  ®î   ng ¶ ¶ c ® Ó s vÒ nhµ hoµn th i n .  H Ö - Yªu cÇu nªu c¸c bíc x©y dùng CSDL cña bµi to¸n qu¶n lÝ cöa hµng b¸n s¸ch Ch¬ng I I HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ l iÖu Bµi 3 Gi í i th iÖu vÒ Microsof t Access Ngµy so¹n: Ngµy gi¶ng: I. Môc ®Ých – Yªu cÇu: - BiÕt kh¶ n¨ng chung cña Access - BiÕt 4 ®èi t îng c¬ b¶n trong Access - BiÕt c¸c thao t¸c c¬ b¶n nh: Khëi t ¹o , më mét c¬ së d÷ l iÖu - Ph©n biÖt ® 2 chÕ ®é lµm viÖc ví i c¸c ®èi t îng lµ : îc chÕ ®é lµm viÖc ví i cÊu t róc vµ chÕ ®é lµm viÖc ví i d÷ l iÖu . - BiÕt c¸ch t ¹o ®èi t îng: dïng thuËt sÜ (Wizard) vµ tù th iÕt kÕ (Design) II. §å dïng d¹y häc: - SGK. M¸y chiÕu (nÕu cã) . Ch¬ng t r×nh Demo III . Ho¹t ®éng gi¶ng d¹y: Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîi
 20. Ho¹t ® éng cña GV Ho¹t ® éng cña HS 1. Các đối tượng trongGi¸o ¸n tin häc 12 Microsoft 20 Access : ­ Nghe gi ¶ng , ghi bµi Microsoft Access gọi tắt là Access, là a)Bảng (Table) :thành phần cơ sở hệ QTCSDL do hãng Microsoft sản xuất. nhằm để lưu dữ liệu. Trên Table không Access giúp người lập trình tạo CSDL, thực hiện các thao tác tính tóan được. nhập dữ liệu và khai thác thông tin từ b)Mẫu hỏi (Query) : là công cụ mà CSDL bằng các công cụ chính như sau: hoạt động của nó là khai thác thông tin từ các table đã có, thực hiện các tính tóan mà table không làm được. c)Biểu mẫu (form) : giúp nhập hoặc hiển thị thông tin một cách thuận tiện hoặc để điều khiển thực hiện một ứng dụng. d)Báo cáo (Report) là công cụ để hiển thị thông tin, trên report có thể sử dụng các công thức tính tóan, tổng hợp dữ ? Từ các công cụ của Access, em hãy cho liệu, tổ chức in ấn. biết các. Chức năng chính của Access là ­ Tr¶  l i: ê gì? Tạo bảng, lưu trữ dữ liệu, tính tóan và 2. Chế độ làm việc với các thành khai thác dữ liệu phần trong Access: - Chế độ thiết kế: (Design View) dùng tạo mới các thành phần như:Table, query, form,report theo ý của người lập trình. - Chế độ trang dữ liệu: (Datasheet view) cho phép hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng, người dùng có thể thực hiện các thao tác như xem, xóa, hiệu chỉnh, thêm dữ liệu mới. - Chế độ biểu mẫu: (Form View) Chế độ này xem dữ liệu dưới dạng biểu mẫu. 3. Cách tạo các thành phần trong Access: ­ G hi bµi Có sử dụng một trong các cách sau để - Dùng phương pháp hướng dẫn từng tạo thành phần của Access: bước của Access (Wizard) - Dùng phương pháp tự thiết kế (Design View) - Kết hợp hai phương pháp trên (Wizard rồi Design lại). 4. Khởi động Access: ­ ghi bµi VÒ   c¬   b¶n   cã   2   c¸ch   khëi  Cách1: Kích vào Start/ Programs/ ® éng Access  Microsoft Office/ Microsoft Access. Cách 2: Kích vào biểu tượng của Access Gi¸o viªn: NguyÔn Quèc Lîitrên thanh Shortcut Bar , hoặc kích đúp vào biểu tượng Access tren Desktop.
Đồng bộ tài khoản