Giáo án tin học lớp 8 - ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
160
lượt xem
20
download

Giáo án tin học lớp 8 - ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau : Câu 1 : Trong các tên sau tên nào viết đúng trong ngôn ngữ lập tring Pascal : A. Tamgiác ; C. Hinhthoi ; B. Hinh_chu_ nhat ! D. 4Hinh_Tron ;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án tin học lớp 8 - ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

  1. Giáo án tin học lớp 8 Tuần : 12 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT Tiết :23 Phần I TRẮC NGHIỆM( 4 ĐIỂM) : Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu sau : Câu 1 : Trong các tên sau tên nào viết đúng trong ngôn ngữ lập tring Pascal : A. Tamgiác ; B. Hinh_chu_ nhat ! C. Hinhthoi ; D. 4Hinh_Tron ; Câu 2 : Trong các từ khóa sau từ khóa nào viết sai: A. Pro_gram B. Uses C. Begin D. End. Câu 3 : Trong các chương trình, chương trình nào không hợp lệ: A. Chương trình 1 B. Chương trình 2 Begin Program bai1; Write (‘Chao cac Begin
  2. ban!!’); Write (‘Chao cac ban!!’); End. End. C. Chương trình 3 D. Chương trình 4 Begin Program bai1; Program bai1; Uses crt; Write (‘Chao cac Begin ban!!’); Clrscr; End. Write (‘Chao cac ban!!’); End. Câu 4 : Khai báo biến bằng từ khóa: A. Const B. Var C. Type D. Uses Câu 5 : Khai báo hằng bằng từ khóa: A. Var B. Uses C. Type D. Const Câu 6 : Để chạy chương trình ta ấn tổ hợp phím:
  3. A. Alt + F9 B. Alt + F5 C. Ctrl + F9 D. Ctrl + F5 Câu 7 : Để xóa kết quả xuất ra màn hình sau mỗi lần thực hiện chương trình ta dùng lệnh nào sau đây : A. Clrscr; B. Readln(x); D. X:= ‘dulieu’; C. Write(‘Nhap du lieu’); Câu 8 : Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng: A. Var tb: Real; B. Var 4hs:Integer; C. Const x:Real; D. Var R=30; Phần II: TỰ LUẬN (6 ĐIỂM) Câu 1: Hãy viết lại các biểu thức sau sang dạng biều diễn tương ứng trong Pascal: 3 a) ( a 2  1)  a ……………………………………………
  4. b) 3  5  2 2 (2 x3) 6 …………………………………………… c) x  y3 …………………………………………… Câu 2: Hãy viết chương trình tính kết quả C của phép chia lấy phần nguyên và kết quả D của phép chia lấy phần dư của hai số nguyên A và B ( Biết A và B là các số được nhập từ bàn phím )
  5. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Phần I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4 ĐIỂM) 1 2 3 4 5 6 7 8 Câu Đáp C A C B D C A A án Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Phần II: TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN ( 6 ĐIỂM) Câu 1 : (3 điểm): Mỗi câu đúng 1 điểm a) (a*a-1)-3/a
  6. b) (3+5)/6+2*2*2*3 c) x+y*y*y* Câu 2 : (3 điểm): Program Phepchia; Uses crt; 1 điểm Var A,B : integer ; C,D : Real ; Begin Clrscr ; 0.5 điểm Write (‘ Nhap so A :’); Read (A) ; Write (‘ Nhap so B :’); Read (B) ; 1 điểm C:= A DIV B; D:= A MOD B ; Writeln ( ‘ Phep Chia lay phan 0.5 điểm
  7. nguyen’,C:2:0); Writeln ( ‘ Phep Chia lay phan du’,D:2:0); Readln End.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản