Gíao án Tóan lớp 5

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

3
1.590
lượt xem
241
download

Gíao án Tóan lớp 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học và hành của quí phụ huynh , các thầy cô giáo và các em học sinh. Nội dung được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với nhu cầu giảng dạy và học tập của qíu thầy cô, phụ huynh học sinh và các em.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Gíao án Tóan lớp 5

 1.     Tài Liệu Gíao án Tóan lớp 5
 2. CHƯƠNG I : ÔN T P VÀ B SUNG V PHÂN S GI I TOÁN LIÊN QUAN N T L B NG ƠN V O DI N TÍCH TU N 1 Ti t 01 : KHÁI NI M V PHÂN S Th …..ngày…. . tháng …… năm 200 I. M C TIÊU : Giúp h c sinh : ◊ C ng c khái ni m ban u v phân s : c, vi t phân s . ◊ Ôn t p cách vi t thư ng, vi t s t nhiên d ng phân s . II. DÙNG D Y H C : Các t m hình c t và v như các hình v trong SGK. III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. Ki m tra bài cũ : 2. Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Ôn t p khái ni m ban u v phân s : GV hư ng d n HS quan sát t ng t m HS quan sát mi ng bìa r i nêu : m t bìa r i nêu tên g i phân s , t vi t phân s băng gi y ư c chia thành 3 ph n b ng ó và c phân s . Ch ng h n : nhau, tô màu 2 ph n, t c là tô màu hai ph n 2 ba băng gi y, ta có phân s 3 . 2 GV vi t lên b ng phân s 3 , c là : hai ph n ba. M t vài HS nh c l i. Làm tương t v i các t m bìa còn l i. Cho HS ch vào các phân s : 2 5 3 40 , , , và nêu, ch ng h n : hai ph n 3 10 4 100 ba, năm ph n mư i, ba ph n tư, b n mươi ph n trăm là các phân s . Ho t ng 2 : Ôn t p cách vi t thương hai s t nhiên, cách vi t m i s t nhiên dư i d ng phân s . GV hư ng d n HS l n lư c vi t 1 : 3 ; 4 : 10 ; 9 : 2 ; … dư i d ng phân s . Ch ng 1 HS nêu như chú ý 1 trong SGK. (Có th h n1:3= ; r i giúp HS t nêu : m t 3 dùng phân s ghi k t qu c a phép chia ph n ba là thương c a 1 chia 3. Tương t m t s t nhiên cho m t s t nhiên khác 0.
 3. v i các phép chia còn l i. Phân s ó cũng ư c g i là thương c a Ho t ng 3 : Th c hành phép chia ã cho). GV hư ng d n HS làm l n lư c các bài Tương t như trên i v i các chú ý t p 1,2,3,4 trong v bài t p Toán 5 r i ch a 2,3,4. bài. N u không th i gian thì ch n m t s HS làm toàn b bài 1,2 còn l i m t n a trong các n i dung t ng bài t p HS làm ho c hai ph n ba s lư ng bài trong t ng bài t i l p, s còn l i s làm khi t h c. t p 3,4. Khi ch a bài ph i ch a theo m u. 3.C ng c , d n dò : chu n b bài ti t sau – làm nh ng bài t p còn l i c a bài 3, 4 Rút kinh nghi m : .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
 4. Ti t 2 Ngày d y : ÔN T P : TÍNH CH T CƠ B N C A PHÂN S . M C TIÊU : Giúp HS : ◊ Nh l i tính ch t cơ b n c a phân s . ◊ Bi t v n d ng tính ch t cơ b n c a phân s rút g n phân s , quy ng m u s các phân s . II. DÙNG D Y H C : b ng ph III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. Kh i ng : 2. Ki m tra bài cũ : 3. Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Ôn t p tính ch t cơ b n c a phân s . GV hư ng d n HS th c hi n theo ví d 1, HS t tính các tích r i vi t tích vào ch ch ng h n có th nêu thành bài t p d ng : ch m thích h p. Ch ng h n : 5 5× ........... 5 5 × 3 15 5 5 × 4 20 = = , HS ch n m t s thích = = ho c = = ;… 6 6× ............ 6 6 × 3 18 6 6 × 4 24 h p i ns ó vào ô tr ng. ( Lưu ý HS, ã i n s nào vào ô tr ng phía trên g ch ngang HS nh n xét thành m t câu khái quát thì cũng ph i i n s ó vào phía dư i g ch như SGK. ngang, và s ó cũng ph i là s t nhiên khác Tương t v i ví d 2. 0). Sau c 2 ví d GV giúp HS nêu toàn b tính ch t cơ b n c a phân s (như SGK). Ho t ng 2 : ng d ng tính ch t cơ b n c a phân s . GV hư ng d n h c sinh t rút g n phân HS nh l i : 90 ◊ Rút g n phân s ư c phân s có s . 120 t s và m u s bé i mà phân s m i v n Chú ý : Khi ch a bài nên cho HS trao i ý b ng phân s ã cho. ki n nh n ra : có nhi u cách rút g n phân ◊ Rút g n phân s cho n khi không s , cách nhanh nh t là ch n ư c s l n nh t th rút g n ư c n a (t c là nh n ư c phân mà t s và m u s c a phân s ã cho u s t i gi n). chia h t cho s ó.
 5. GV hư ng d n HS t qui ng m u s H c sinh làm bài t p 1 trong V bài t p Toán nêu trong ví d 1 và ví d 2 (SGK), t nêu 5 (ph n 1). Ch ng h n : cách qui ng m u s ng v i t ng ví d 15 15 : 5 3 18 18 : 9 2 = = ; = = ;… (xem l i Toán 4, trang 28 và 29). 25 25 : 5 5 27 27 : 9 3 N u còn th i gian GV cho HS làm bài t p 3 HS làm bài t p 2 (trong V bài t p Toán r i ch a bài . 5 (ph n 1) r i ch a bài. H c sinh t làm bài 3: 2 12 40 4 12 20 = = và = = 5 30 100 7 21 35 4. C ng c , d n dò : chu n b bài ti t sau : ôn t p so sánh 2 phân s . ........................................................................................................................ Rút kinh nghi m : .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
 6. Ti t 3 ÔN T P : SO SÁNH HAI PHÂN S I. M C TIÊU : Giúp HS : Nh l i cách so sánh hai phân s có cùng m u s , khác m u s , so sánh phân s v i ơn v. Bi t so sánh hai phân s có cùng t s . II. DÙNG D Y H C : III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. Kh i ng : 2. Ki m tra bài cũ 3. Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Ôn t p cách so sánh hai phân s HS nêu cách nh n bi t m t phân s bé GV g i HS nêu cách so sánh hai phân hơn 1 ( ho c l n hơn 1). s có cùng m u s , khác m u s , r i t nêu Chú ý : HS n m ư c phương pháp chung ví d v t ng trư ng h p (như SGK). Khi so sánh hai phân s là bao gi cũng có 2 5 th làm cho chúng có cùng m u s r i m i nêu ví d , ch ng h n m t HS nêu < thì 7 7 so sánh các t s . 2 yêu c u HS ó gi i thích ( ch ng h n, và 7 5 ã có cùng m u s là 7, so sánh 2 t s ta 7 2 5 có 2 < 5 v y < ). Nên t p cho HS nh n 7 7 bi t và phát bi u b ng l i, b ng vi t, ch ng 2 5 5 2 h n, n u < thì > . 7 7 7 7 Ho t ng 2 : Th c hành HS làm bài và trình bày b ng mi ng ho c Bài 1 : cho HS t làm r i ch a bài vi t ch ng h n : 6 12 6 6 x 2 12 = vì = = 7 14 7 7 x 2 14 2 3 2 2 x 4 8 3 3 x3 9 ho c < vì = = ; = = 3 4 3 3 x 4 12 4 4 x3 12
 7. 8 9 2 3 mà < nên < 12 12 3 4 Bài 2 :cho HS làm bài r i ch a bài, n u HS làm bài r i ch a bài : 5 8 17 1 5 3 không th i gian thì làm bài a) còn l i s a) ; ; b) ; ; 6 9 18 2 8 4 làm khi t h c 4. C ng c , d n dò : chu n b bài ti t sau . ........................................................................................................................ Rút kinh nghi m : .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
 8. Ti t 4 ÔN T P SO SÁNH HAI PHÂN S ( TT ) Tu n : 1 I. M C TIÊU : Giúp HS : • So sánh phân s v i ơn v • So sánh hai phân s cùng t s . II. DÙNG D Y H C : III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 3. Kh i ng : 4. Ki m tra bài cũ : 5. Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH GV hư ng d n H làm l n lư t t ng bài t p r i ch a 3 < 1 ( vì t s là 3 nh hơn m u s là bài, khi ch a bài s k t h p ôn t p và c ng c các 5 ki n th c ã h c , ch ng h n 5) Bài 1 : cho HS làm bài r i ch a bài, khi HS ch a 9 > 1 ( vì t s là 9 l n hơn m u s là 4 bài GV cho HS nêu nh n xét và nh l i c i m 4 phân s bé hơn 1, l n hơn 1 , b ng 1. ) GV cho HS nh c l i các i u ki n so sánh phân 2 s v i 1. =1 ( vì m u s là 2 b ng t s là 2 ) 2 Bài 2 : tương t như bài 1 và giúp HS nh ư c : Trong hai phân s có t s b ng nhau , phân s nào có m u s l n hơn thì bé hơn . Bài 3 : cho HS làm ph n a) và ph n c) r i ch a bài, Bài gi i ( bài4) ph n c) cho HS t làm khi t h c . 1 Bài 4 : cho HS nêu bài toán r i gi i toán . M cho ch s quýt t c là ch ư c 3 5 s quýt. 15 2 M cho em s quýt nghĩa là em 5 6 ư c s quýt 15 6 5 2 1 mà < nên > 15 15 5 3 v y m cho em ư c nhi u quýt hơn . 5. C ng c , d n dò : Làm ph n còn l i c a bài t p 3 Rút kinh nghi m : .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
 9. TI T 5 PHÂN S TH P PHÂN Tu n : 1 I M C TIÊU : Giúp HS : Nh n bi t các phân s th p phân. Nh n ra : có m t s phân s có th vi t thành phân s th p phân và bi t cách chuy n các phân s ó thành phân s th p phân. II. DÙNG D Y H C : III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. Kh i ng : 2. Ki m tra bài cũ : 3. Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u phân s th p phân GV nêu và vi t trên b ng các phân s 7 20 HS làm tương t v i , ,… 3 5 17 4 125 , , ; … cho HS nêu c i mc a 10 100 1000 Cho HS nêu nh n xét : các phân s này, nh n bi t các phân s ◊ Nh n ra r ng : có m t phân s có th ó có m u s là 10 ; 100 ; 1000 ; … GV gi i vi t thành phân s th p phân. thi u : các phân s có m u s là 10 ; 100 ; ◊ Bi t chuy n m t s phân s thành 1000 ; … g i là các phân s th p phân (cho phân s th p phân (b ng cách tìm m t s m t vài HS nh c l i). nhân v i m u s có 10 ; 100 ; 1000 ; … 3 r i nhân c t s và m u s v i s ó GV nêu và vi t trên b ng phân s , 5 ư c phân s th p phân). 3 yêu c u HS tìm phân s th p phân b ng 5 3 3× 2 6 có : = = . 5 5 × 2 10 Ho t ng 2 : Th c hành Bài 1 : Cho HS t vi t cách c phân s th p phân (theo m u). Bài 2 : HS t vi t các phân s th p phân 7 20 475 1 Bài 3 : cho H nêu ( b ng nói ho c b ng ư c: , , , . 10 100 1.000 1.000.000 vi t ) Bài 4 : HS t làm bài r i ch a bài. ( H có
 10. 4 17 th ch a m t ph n bài t p ho c toàn b bài . Các phân s th p phân là : và 10 1000 K t qu là : 7 7 x5 35 3 3 x 25 75 a) = = b) = = 2 2 x5 10 4 4 x 25 100 6 6:3 2 64 64 : 8 8 c) = = d) = = 30 30 : 3 10 800 800 : 8 100 4. C ng c , d n dò : chu n b bài ti t sau Rút kinh nghi m : .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
 11. BÀI 6 LUY N T P Tu n :2 Th …..ngày…. . tháng …… năm 200 I. M C TIÊU : Giúp HS c ng c v : Nh n bi t các phân s th p phân. Chuy n m t s phân s thành phân s th p phân Gi i bài toán v tìm giá tr m t phân s c a s cho trư c. II. DÙNG D Y H C : II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. Kh i ng : 2. Ki m tra bài cũ : 3. Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : GV t ch c cho HS t làm bài r i ch a bài. Ho t ng 2 : Th c hành Bài 1 : Bài 3 : HS làm và ch a bài tương t bài 3 4 10 12 13 14 2. HS ph i vi t , ,... , r i , , vào các 10 10 10 10 10 10 Bài 4 : HS nêu bài toán r i gi i bài toán. v ch tương ng trên tr c s . Bài gi i Sau khi ch a bài nên g i HS c l n lư c các S HS gi i toán là : 1 14 3 phân s t n và nh n m nh ó là các 30X = 9 ( h c sinh ) 10 10 10 phân s th p phân. S HS gi i Ti ng Vi t là : Bài 2 : K t qu là : 2 30x = 6 ( h c sinh ) 11 11x5 55 15 15 x 25 375 31 31x 2 62 10 = = ; = = ; = = 2 2 x5 10 4 4 x 25 100 5 5 x 2 10 áp s : 9 HS gi i toán, 6 HS gi i TV . Khi làm bài và ch a bài HS c n nêu ư c s thích h p l y m u s nhân v i s ó (ho c chia cho s ó) thì ư c 10 ; 100 ; 1000 ; … 4. C ng c , d n dò : Rút kinh nghi m : .................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................
 12. Ti t 7 ÔN T P PHÉP C NG VÀ PHÉP TR HAI PHÂN S Tu n : 2 I. M C TIÊU : Giúp HS c ng c các k năng th c hi n phép c ng và phép tr hai phân s . II. DÙNG D Y H C : III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. Kh i ng : 2. Ki m tra bài cũ : 3. Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Ôn t p v phép c ng và phép tr hai phân s . GV hư ng d n HS nh l i cách th c hi n phép HS làm tương t v i các ví d : 7 3 7 7 c ng, phép tr hai phân s có cùng m u s và hai + và − . phân s có m u s khác nhau. 3 5 9 10 8 9 10 3 Ch ng h n : GV nêu các ví d : + và − 7 n phép tính r i g i HS nêu cách tính và th c hi 7 15 15 trên b ng, các HS khác làm bài vào v nháp r i ph n th c hành : ch a bài. Bài 1 : HS t làm bài r i ch a bài. Chú ý : GV giúp HS t nêu nh n xét chung v Bài 2 : HS t làm bài r i ch a bài. 2 15 + 2 17 cách th c hi n phép c ng, phép tr hai phân s . a) 3 + = = . Ch ng h n, có th nêu trên b ng như sau : Ho 2 vi5 t 2 y5 15 : 2 17 c 3 + 5 3+ =+ = = . C ng tr 2 phân s 5 1 5 5 5 5 28 5 23 b) 4 − = − = Có m u s khác Bài 3 : HS t 7 gi 7 bài7toán r i ch a bài. 7 i Có cùng m u s C ng ho c tr nhau Bài gi i : hai t s , gi Qui ng m u s nguyên m u s C ng ho c tr 2 t Phân s ch s bóng màu và s s bóng màu5xanh là : 1 1 Gi nguyên m u s + = ( s bóng trong h p) 2 3 6 phân s ch s bóng màu vàng : 6 5 1 − = ( s bóng trong h p ) 1 ÁP S :6 6 6 ( s bóng trong h p ) Ho t ng 2 : Th c hành 6 Chú ý : HS có th gi i bài toán b ng cách khác. Nhưng GV nên cho HS t nêu nh n xét th y cách gi i nêu trên thu n ti n hơn. N u còn th i gian nên cho HS thi ua làm nhanh bài 4 r i ch a bài. 4 .C ng c , d n dò : Ti t 8 ÔN T P PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA HAI PHÂN S Tu n : 2 Th …..ngày…. . tháng …… năm 200
 13. I. M C TIÊU : Giúp HS c ng c k năng th c hi n phép nhân và phép chia hai phân s . II. DÙNG D Y H C : III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. Kh i ng : 2. Ki m tra bài cũ : 3. Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Ôn t p v phép nhân và phép chia hai phân s . GV hư ng d n HS nh l i cách th c 4 3 HS làm tương t v i ví d : . hi n phép nhân và phép chia hai phân s . 5 8 Ch ng h n : HS nêu l i cách th c hi n phép nhân và 2 5 phép chia hai phân s ghi nh và tránh GV nêu ví d trên b ng : × r i 7 9 nh m l n. g i HS nêu cách tính và th c hi n phép tính trên b ng, các HS khác làm bài vào v nháp r i ch a bài. Sau khi ch a bài, g i vài HS nêu l i cách th c hi n phép nhân hai phân s . Bài 2 : HS t làm bài r i ch a bài. Ch ng Ho t ng 2 : Th c hành h n Bài 1 : Cho HS t làm bài r i ch a bài. Khi b) ch a bài, lưu ý HS các trư ng h p : 6 21 6 20 6 x 20 3 x 2 x5 x 4 8 : = x = = = 3 4 x3 12 3 25 20 25 21 25 x 21 5 x5 x3 x7 35 4x = = = 8 8 8 2 Bài 3 : Cho HS nêu bài toán r i gi i và 1 2 6 ch a bài. 3: =3 x = = 6 2 1 1 Bài gi i : 1 1 1 1 Di n tích t m bìa : :3 = x = 2 2 3 6 1 1 1 2 x = (m) 2 3 6 di n tích c a m i ph n là : 1 1 :3 = ( m2) 6 18 1 S: (m2) 18
 14. Ti t 9 H NS Tu n 2 Th …..ngày…. . tháng …… năm 200 I. M C TIÊU : Giúp HS : • Nh n bi t v h n s . • Bi t c, vi t h n s . II. DÙNG D Y H C : Các t m bìa c t và v như hình v trong SGK. III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. Kh i ng : 2. Ki m tra bài cũ : 3. Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH Ho t ng 1 : Gi i thi u bư c u v h n s HS t nêu, ch ng h n : trên b ng có GV v l i hình v c a SGK lên b ng bao nhiêu cái bánh (ho c có bao nhiêu hình 3 tròn) ? . (ho c g n 2 hình tròn và hình tròn lên 4 b ng, ghi các s , phân s như SGK) Vài HS nêu l i theo hư ng d n GV Sau khi HS ã nêu các câu tr l i, GV giúp HS t nêu ư c, ch ng h n : có 2 cái 3 bánh và cái bánh, ta vi t g n l i thành 4 3 3 3 3 2 ; có 2 và hay 2 + ta vi t thành 2 ; 4 4 4 4 3 HS nh c l i 2 g i là h n s . 4 3 GV ch vào 2 gi i thi u, ch ng h n : 4 3 Vài HS nh c l i. 2 c là hai và ba ph n tư. 4 GV ch vào t ng thành ph n c a h n s 3 gi i thi u ti p : h n s 2 có ph n 4 3 nguyên là 2, ph n phân s là , ph n phân 4 s c a h n s bao gi cũng bé hơn ơn v . GV hư ng d n HS cách c và vi t h n s : c ho c vi t ph n nguyên r i c ho c HS nhìn hình v , t nêu các h n s và cách vi t ph n phân s . c (theo m u). Ho t ng 2 : Th c hành Bài 1 : HS làm bài r i ch a bài. Khi ch a bài nên cho HS nhìn vào h n s , c nhi u l n cho quen. Bài 2 : HS c các phân s , các h n s trên tr c s .
 15. Nên v l i hình trong v bài t p lên b ng N u còn th i gian và n u th y c n thi t. c l p cùng ch a bài (g i HS lên i n s thích h p vào ô tr ng). GV nên xoá m t ho c m t vài phân s , h n s các v ch trên tr c s , g i HS lên b ng vi t l i r i c. 4. C ng c , d n dò : Rút kinh nghi m : .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
 16. Ti t 10 H N S (ti p theo) Tu n : 2 I. M C TIÊU : Giúp HS bi t cách và th c hành chuy n m t h n s thành phân s . II. DÙNG D Y H C : Các t m bìa c t và v như hình v c a SGK. III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. Kh i ng : 2. ki m tra bài cũ : Bài m i : Ho t ng c a Giáo viên Ho t ng c a H c sinh Ho t ng 1 : Hư ng d n cách chuy n m t HS t phát hi n v n : D a vào hình nh h n s thành phân s tr c quan (như hình v c a SGK) nh n ra GV hư ng d n HS t gi i quy t v n , 5 5 có 2 và nêu v n : 2 = ? ch ng h n : Cho HS t vi t có : 8 8 5 5 2 × 8 + 5 21 2 =2+ = = 8 8 8 8 Khi ch a bài HS nêu l i cách chuy n m t nêu cách chuy n m t h n s thành phân s h n s thành phân s . ( d ng khái quát). Ho t ng 2 : Th c hành Bài 1 : Cho HS t làm bài r i ch a bài. Bài 2 : Nên nêu v n , ch ng h n, mu n c ng hai HS trao i ý ki n th ng nh t cách làm là 1 1 : h ns 2 + 4 ta làm như th nào? 3 3 1 1 Cho HS t làm phép c ng : 2 + 4 r i 3 3 .Chuy n t ng h n s thành phân s . ch a bài. Trên cơ s bài m u ó, HS t làm Th c hi n phép c ng các phân s m i tìm r i ch a k t qu các phép tính v c ng, tr , ư c. nhân, chia h n s c a bài 2. Cu i cùng HS t nêu, ch ng h n : mu n Bài 3 : c ng (tr , nhân, chia) hai h n s , ta chuy n Cho HS t làm bài r i ch a bài (tương t bài h n s thành phân s r i th c hi n phép tính 2) v i hai phân s tìm ư c. 4. C ng c , d n dò : Rút kinh nghi m : .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Ti t 11 LUY N T P Tu n : 3
 17. I. M C TIÊU : Giúp HS : • C ng c cách chuy n h n s thành phân s . • C ng c k năng th c hi n các phép tính v i các h n s , so sánh các h n s (b ng cách chuy n v th c hi n các phép tính v i các phân s , so sánh các phân s ). II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. Kh i ng : 2. Ki m tra bài cũ : 3. Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH GV hư ng d n HS t làm l n lư c các bài t p trong v bài t p r i ch a bài Bài 1 : Khi ch a bài nên cho HS nêu cách HS t làm bài r i ch a bài. chuy n h n s thành phân s , cách th c hi n phép c ng, tr , nhân, chia hai phân s . Bài 2 : GV cho HS t nêu cách so sánh hai HS có th trình bày bài làm như sau : h n s r i làm bài và ch a bài. 9 9 3 > 2 Chú ý : ch yêu c u HS chuy n các h n s 10 10 thành phân s r i so sánh các phân s (như trên) vi t d u thích h p vào ch ch m. 39 29 Không yêu c u làm theo cách khác. 10 10 Bài 3 :Chuy n h n s thành phân s r i th c hi n phép tính HS nêu yêu c u c a bài r i làm và ch a bài. 1 1 3 4 17 a.) 1 + 1 + = 2 3 2 3 6 2 4 8 11 23 b.) 2 − 1 − = 3 7 3 7 21 2 1 8 21 c.) 2 x5 x = 14 3 4 3 4 1 1 7 9 7 4 14 d.) 3 : 2 : = x = 3 4 2 4 2 9 9 4. C ng c , d n dò : Rút kinh nghi m : .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................
 18. Tu n :3 Ti t 12: LUY N T P CHUNG I. M C TIÊU : Giúp HS c ng c v : • Nh n bi t phân s th p phân và chuy n m t s phân s thành phân s th p phân. • Chuy n h n s thành phân s . • Chuy n s o có hai tên ơn v o thành s o có 1 tên ơn v o (s o vi t dư i d ng h n s kèm theo m t tên ơn v o). II. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U : 1. Kh i ng : 2. Ki m tra bài cũ : 3. Bài m i : HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH GV hư ng d n HS t làm các bài t p trong v bài t p r i ch a bài. (Ưu tiên làm và ch a các bài 1,2,3,5 ph n a). Bài 1 : Cho HS t làm r i ch a bài.Ch ng h n : Khi ch a bài HS nên trao i ý ki n 14 14 : 7 2 23 23 × 2 46 ch n cách làm h p lí nh t. = = ; = = ;... 70 70 : 7 10 500 500 × 2 1000 Bài 2 : Cho HS t làm r i ch a bài. Khi ch a bài nên Bài 4 :GV hư ng d n HS làm bài m u r i cho g i HS nêu cách chuy n h n s thành phân cho HS t làm bài theo m u , khi HS ch a s . bài , GV nên cho HS nh n xét r ng : có th Bài 3 : G cho h làm các ph n a) b) c) r i ch a vi t s o dài có hai tên ơn v o dư i bài, hư ng d n tương t như trong SGK d ng h n s v i tên m t ơn v o . 3 3 Ch ng h n :2m 3dm = 2m + m =2 m 10 10 Bài 5 :cho HS làm bài r i ch a bài Ch ng h n : 3m 27cm =300cm +27 cm = 327 cm 3m 27cm = 30 dm +2 dm +7 cm =32 dm 7 + dm 10 7 =32 dm 10 27 27 3m 27 cm= 3m+ m=3 m 100 100 4. C ng c , d n dò : Rút kinh nghi m : .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... Ti t 13 LUY N T P CHUNG Tu n :3 Th …..ngày…. . tháng …… năm 200

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản