intTypePromotion=3

giáo án Vật lí 10 tiết 16

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
73
lượt xem
16
download

giáo án Vật lí 10 tiết 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. MỤC TIÊU I. Kiến thức: phát biểu được: Định nghĩa lực, định nghĩa các phép tổng hợp lực và phép phân tích lực. Nắm được quy tắc hình bình hành. Hiểu được điều kiện cân bằng của một chất điểm. II. Kĩ năng: Vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm tổng hợp lực 2 lực đồng quy hoặc để phân tích một lực thành 2 lực đồng quy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo án Vật lí 10 tiết 16

  1. Ngaøy Soaïn:25-10- Giaùo Aùn Vaät lyù 10 Tuaàn:08 06 §9. TOÅNG HÔÏP VAØ PHAÂN TÍCH LÖÏC. ÑIEÀU KIEÄN CAÂN BAÈNG CUÛA CHAÁT ÑIEÅM Tieát: 16 Ngaøy daïy:31-10-06 A. MUÏC TIEÂU I. Kieán thöùc: • phaùt bieåu ñöôïc: Ñònh nghóa löïc, ñònh nghóa caùc pheùp toång hôïp löïc vaø pheùp phaân tích löïc. • Naém ñöôïc quy taéc hình bình haønh. • Hieåu ñöôïc ñieàu kieän caân baèng cuûa moät chaát ñieåm. II. Kó naêng: • Vaän duïng quy taéc hình bình haønh ñeå tìm toång hôïp löïc 2 löïc ñoàng quy hoaëc ñeå phaân tích moät löïc thaønh 2 löïc ñoàng quy. B. CHUAÅN BÒ: I. Giaùo vieân: 1.Phöông phaùp: Dieãn giaûng 2. Duïng cuï: SGK, löïc keá II.Hoïc sinh: Khoâng C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. I. Oån ñònh lôùp: sæ soá, veä sinh… II.Kieåm tra: Khoâng III.Noäi dung baøi môùi. HOAÏT ÑOÄNG Hoaït ñoäng cuûa NOÄI DUNG LÖU BAÛNG Hoaït ñoäng cuûa GV HS • Vật nào tác dụng vào cung I.Löïc. Caân baèng löïc. Hs: Thaûoluaän làm cung bị biến dạng ? vật 1. Ñònh nghóa löïc: Laø ñaïi löôïng ñaëc nhoùmvaøtraûlôøi nào tác dụng vào mũi tên làm tröngcho taùcduïngcuûavaätnaøyleânvaät Hs: Nhôù khaùi mũi tên bay đi? khaùcmaøkeátquaûlaø gaâyra gia toáccho nieämlöïc. • Laáy tay neùn phaán, vaäthoaëclaømcho vaätbieándaïng. boùp boâng baûng ⇒  B Hs: Laáy thí duï vaät taùc duïng löïc. F chòutaùcduïnglöïc? Hs: Quansaùthình • Löïc ñaët tröng cho 9.1 traûlôøi C1 ñieàu gì? A + Giaù cuûa löïc: Laø ñöôøng thaúng mang vectô löïc. • Ñònh nghóa giaù cuûa +Ñôn vò: N ( Niutôn) löïc? 2. Caùc löïc caân baèng:Laø caùclöïc khi Hs: Quansaùthình taùcduïngñoàngthôøi vaøomoätvaätthì • Phaân tích cho hoïc khoânggaâyra gia toáccho vaät. 9.3 traûlôøi C2 sinh nhaän bieát coù hai löïc. Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page1
  2. Ngaøy Soaïn:25-10- Giaùo Aùn Vaät lyù 10 Tuaàn:08 06 §9. TOÅNG HÔÏP VAØ PHAÂN TÍCH LÖÏC. ÑIEÀU KIEÄN CAÂN BAÈNG CUÛA CHAÁT ÑIEÅM Tieát: 16 Ngaøy daïy:31-10-06 • Nhaänxeùtcaâutraûlôøi. Hs: Theánaøolaø hai löïc • Löïc naøotaùcduïngleân caânbaèng?Cho ví duï. bình boâng? II.Toång hôïp löïc. 1. thí nghieäm SGK: Quansaùtthí nghieämvaø bieåu dieãn caùc löïc taùc duïngleânvoøng0 • Moâ taû thí nghieäm 9.5 • ( Löu yù ñieàu kieän caân • Ghi nhaän a.Ñònh nghóa: baèng 2 löïc caân baèng). Toånghôïp löïc laø • Neâu vaø phaân tích quy • Laøm vieäc nhoùm, taéc toång hôïp löïc. thaytheácaùclöïc taùcduïngñoàngthôøi leânbaûngveõ hình. vaøocuøngmoätvaätbaèngmoätlöïc • Tìm hôïp löïc 3 löïc? coù taùcduïnggioángheätnhölöïc aáy • Ñoïc SGK. Löïc thaytheágoïi laø hôïp löïc. • Nhaän xeùt? b.Quy taéc hình bình haønh. • Chaát ñieåm 0 chòu taùc Neáuhai löïc ñoàngquy laømthaønhhai • Vaän duïng chuù yù ⇒   duïng 2 löïc1 , F2 caân baèngcaïnhcuûamoäthìnhbìnhhaønh,thì ñöôøng F traû lôøi caâuhoûi khoâng? Taïi sao? Muoán cheùokeûtöø ñieåmñoàngquy bieåudieãn chuùng caân baèng ta phaûi löïc cuûachuùng. hôïp laøm sao? III. Ñieàu Kieän Caân Baèng Cuûa Moät Chaát Ñieåm Muoáncho chaátñieåmñöùngcaânbaèng thì hôïp löïc cuûacaùclöïc taùcduïngleân • Neâu khaùi nieäm phaân noùphaûi baèngkhoâng tích   löïc, löïc thaønh phaàn. Fhl = 0 IV. Phaân Tích Löïc Yeâu caàu HS phaân tích löïc1. ñònhnghóa:phaântích löïc laø thaytheá taùc duïng vaøo moät vaät moätlöïc baèng2 haynhieàulöïc coù taùc • Phaân tích cho hoïc sinh duïnggioángheätnhölöïc ñoù nhaän bieát coù hai löïc. • Nhaän xeùt caâu traû lôøi. • Löïc naøo taùc duïng leân bình boâng? • Moâ taû thí nghieäm 9.5 ( Löu yù ñieàu kieän caân baèng 2 löïc caân baèng). • Neâu vaø phaân tích quy taéc toång hôïp löïc. 2. Chuù yù: • Tìm hôïp löïc 3 löïc? Chækhi bieátmoätlöïc taùcduïngcuï theå theo2 phöôngnaøothì môùi phaântích löïc Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page2
  3. Ngaøy Soaïn:25-10- Giaùo Aùn Vaät lyù 10 Tuaàn:08 06 §9. TOÅNG HÔÏP VAØ PHAÂN TÍCH LÖÏC. ÑIEÀU KIEÄN CAÂN BAÈNG CUÛA CHAÁT ÑIEÅM Tieát: 16 Ngaøy daïy:31-10-06 • Nhaänxeùt? theo2 phöôngaáy. • Chaátñieåm0 chòutaùc   duïng2 löïc F1 , F2 caânbaèng khoâng?Taïi sao?Muoán chuùngcaânbaèngta phaûi laømsao? • Neâukhaùi nieämphaântích löïc, löïc thaønhphaàn. IV. Cuûng coá: • Löïc. Ñieàu kieän caân baèng chaát ñieåm chòu taùc duïng cuûa 2 löïc. • Toång hôïp löïc. V. Daën doø: • Hoïc baøi theo caâu hoûi 1, 2, 3, 4 saùch giaùo khoa trang 58 + laøm BT 5, 6, 7, 8, 9. • Laøm baøi taäp saùch giaùo khoa baøi taäp 9.1 ñeán 9.6 trang 30-31 • Ñoïc baøi soá 10 ⇒ Thí duï quaùn tính Ñaàm Dôi,Ngaøy 30 thaùng 10 Naêm 2006 Duyeät cuûa toå tröôûng Chuyeân Moân Ñaàm Dôi,Ngaøy 06 thaùng 11 Naêm 2006 Duyeät cuûa PHT Chuyeân Moân Leâ Thò thuyø Traâm Anh Nguyeãn Hoaøng Thaät Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản