intTypePromotion=1

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 4

Chia sẻ: Askjhdkajd Dakjdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
162
lượt xem
44
download

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(Thảo luận nhóm và giải thích) - HS đưa ra tác dụng, phân tích hiện tượng, giải thích hiện tượng. (Thảo luận nhóm và giải thích) - GV chuẩn lại kiến thức của HS. - Nếu HS không đưa ra được ví dụ, thì GV gợi ý HS. Giải thích hiện tượng ống thuốc tiêm bẻ 1 đầu, nước không tụt ra. Bẻ 2 đầu nước tụt ra. -Tại sao ấm trà có 1 lỗ nhỏ ở nắp ấm thì dễ rót nước ra ?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 4

  1. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 (Th¶o luËn nhãm vµ gi¶i thÝch) do ¸p suÊt khÝ quyÓn (p0) g©y ra. - HS ®­a ra t¸c dông, ph©n tÝch hiÖn t­îng, gi¶i C9 : thÝch hiÖn t­îng. (Th¶o luËn nhãm vµ gi¶i thÝch) - GV chuÈn l¹i kiÕn thøc cña HS. - NÕu HS kh«ng ®­a ra ®­îc vÝ dô, th× GV gîi ý HS. Gi¶i thÝch hiÖn t­îng èng thuèc tiªm bÎ 1 ®Çu, + HiÖn t­îng bÎ 1 ®Çu èng tiªm, n­íc kh«ng tôt ra. BÎ 2 ®Çu n­íc tôt ra. gi¶i thÝch t­¬ng tù nh­ C3. -T¹i sao Êm trµ cã 1 lç nhá ë n¾p Êm th× dÔ rãt n­íc ra ? + ChÊt láng ë vßi : p0 + pn­íc > p0 p0 = pHg = d.h - KiÓm tra l¹i HS b»ng c©u C10 (nh­ c©u C7) (Hoµn thµnh C10) C11 : - Yªu cÇu HS lµm c©u C11 p0 = pn­íc = d.h (Hoµn thµnh C11) 103360 h=  10,3369(m ) 10000 D. Cñng cè : - T¹i sao mäi vËt trªn tr¸i ®Êt chÞu t¸c dông cña ¸p suÊt khÝ quyÓn ? - T¹i sao ®o p0 = pHg trong èng ? C12 : Kh«ng thÓ tÝnh ¸p suÊt khÝ quyÓn b»ng c«ng thøc : p = d.h v× : + h kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc. + d gi¶m dÇn theo ®é cao. E. H­íng dÉn vÒ nhµ - Gi¶i thÝch sù tån t¹i cña ¸p suÊt khÝ quyÓn. - Gi¶i thÝch t¹i sao ®o p0 = pHg trong èng. - Lµm bµi tËp trong SBT. TuÇn TiÕt 11 S: Bµi 10 : Lùc ®Èy ¸c-si-mÐt D: I. Môc tiªu -31- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  2. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 1. KiÕn thøc - Nªu ®­îc hiÖn t­îng chøng tá sù tån t¹i lùc ®Èy cña chÊt láng (lùc ®Èy ¸c-si-mÐt), chØ râ ®Æc ®iÓm cña lùc nµy. - ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh ®é lín cña lùc ®Èy ¸c-si-mÐt, nªu tªn c¸c ®¹i l­îng vµ ®¬n vÞ c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc. - Gi¶i thÝch 1 sè hiÖn t­îng ®¬n gi¶n th­êng gÆp ®èi víi vËt nhóng trong chÊt láng. - VËn dông c«ng thøc tÝnh lùc ®Èy ¸c-si-mÐt ®Ó gi¶i c¸c hiÖn t­îng ®¬n gi¶n. 2. KÜ n¨ng Lµm thÝ nghiÖm cÈn thËn ®Ó ®o ®­îc lùc t¸c dông lªn vËt ®Ó x¸c ®Þnh ®é lín cña lùc ®Èy ¸c-si-mÐt. 3- th¸i ®é: Nghiªm tóc, híp t¸c nhãm II. ChuÈn bÞ: * GV vµ mçi nhãm HS : 1 lùc kÕ, 1 gi¸ ®ì, 1 cèc n­íc, 1 b×nh trµn, 1 qu¶ nÆng (1 N). III. Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: (KiÓm tra ®ång thêi 3 HS) HS1 : Ch÷a bµi 9.1 ; 9.2 ; 9.3. HS2 : Ch÷a bµi 9.4. HS3 : Ch÷a bµi 9.5 ; 9.6. C. Bµi míi: Ho¹t ®éng 1 : Tæ chøc t×nh huèng häc tËp nh­ SGK. Néi dung kiÕn thøc Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh I- T¸c dông cña chÊt láng lªn Ho¹t ®éng 2: Nghiªn cøu t¸c dông cña chÊt láng vËt nhóng ch×m trong nã lªn vËt nhóng ch×m trong nã - Yªu cÇu HS nghiªn cøu thÝ nghiÖm ë h×nh 10.2. C1: P1
  3. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 h­íng tõ d­íi lªn. (Rót ra kÕt luËn C2.) - Các tàu thủy lưu thông trên biển, trên sông là phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa chủ yếu giữa các quốc gia. Nhưng động cơ của chúng thải Néi dung tÝch hîp ra rất nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính. - Biện pháp GDMT: Sử dụng tàu thủy sử dụng nguồn năng lượng sạch (năng lượng gió) hoặc kết hợp giữa lực đẩy của động cơ và lực đẩy của gió để đạt hiệu quả cao nhất. II- c«ng thøc tÝnh lùc ®Èy ¸c-si- Ho¹t ®éng 3 : T×m c«ng thøc tÝnh lùc ®Èy ¸c-si-mÐt mÐt - HS ®äc dù ®o¸n vµ m« t¶ tãm t¾t dù ®o¸n. 1, Dù ®o¸n (§¹i diÖn HS tãm t¾t) - VËt nhóng trong chÊt láng cµng - §Ò xuÊt ph­¬ng ¸n thÝ nghiÖm? nhiÒu th× F® cña n­íc cµng m¹nh. (HS trao ®æi nhãm h·y ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n thÝ 2, ThÝ nghiÖm kiÓm tra : nghiÖm). B1 : §o P1 cña cèc, vËt - GV chØnh l¹i ph­¬ng ¸n cho chuÈn. B2 : Nhóng vËt vµo n­íc, n­íc trµn ra cèc, ®o träng l­îng P2. B3 : So s¸nh P2 vµ P1 - HD HS lµm TN kiÓm tra. P2
  4. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - HS gi¶i thÝch c©u C4 GÇu n­íc ngËp d­íi n­íc th× : Ho¹t ®éng 4 : VËn dông P = P1 - F® - Y/c gi¶i thÝch c©u C4. nªn lùc kÐo gi¶m ®i so víi khi (Th¶o luËn, cö ®¹i diÖn tr¶ lêi C4) gÇu ë ngoµi kh«ng khÝ. C5 : F®A = d.VA F®B = d.VB - Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n c©u C5. VA = VB  F®A = F®B (®¹i diÖn tr¶ lêi C5) C6 : F®1 = dd.V - Yªu c©u HS lµm viÖc c¸ nh©n c©u C6. F®2 = dn.V (®¹i diÖn tr¶ lêi C6) dn > dd  F®2 > F®1 thái nhóng trong n­íc cã lùc ®Èy chÊt láng lín h¬n. D. Cñng cè : - Ph¸t biÓu ghi nhí cña bµi häc. - Yªu cÇu 2 HS ph¸t biÓu. E. H­íng dÉn vÒ nhµ : - Lµm bµi tËp SBT. - ChuÈn bÞ bµi thùc hµnh : + Tr¶ lêi c¸c c©u hái trong bµi thùc hµnh. + Ph«t« b¸o c¸o thÝ nghiÖm. TiÕt 12 TuÇn Bµi 11 : Thùc hµnh vµ kiÓm tra thùc hµnh S: NghiÖm l¹i lùc §Èy ¸c-si-mÐt G: I. Môc tiªu 1- KiÕn thøc - ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh ®é lín lùc ®Èy ¸c-si-mÐt : F = P chÊt láng mµ vËt chiÕm chç. F = d.V Nªu ®­îc tªn vµ ®¬n vÞ ®o c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc. -34- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  5. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - TËp ®Ò xuÊt ph­¬ng ¸n th Ý nghiÖm trªn c¬ së dông cô thÝ nghiÖm ®· cã. 2- KÜ n¨ng Sö dông lùc kÕ, b×nh chia ®é ... ®Ó lµm thÝ nghiÖm kiÓm chøng ®é lín cña lùc ®Èy ¸c-si-mÐt. 3- th¸i ®é: Nghiªm tóc, híp t¸c nhãm II. ChuÈn bÞ: * GV vµ mçi nhãm HS : - 1 lùc kÕ GH§ : 2,5N - VËt nÆng cã V = 50cm3 (kh«ng thÊm n­íc) - 1 b×nh chia ®é - 1 gi¸ ®ì - 1 b×nh n­íc - 1 kh¨n lau kh« * Mçi HS 1 mÉu b¸o c¸o thÝ nghiÖm ®· ph«t«. III. Ph­¬ng ph¸p: Thùc hµnh, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: - KiÓm tra mÉu b¸o c¸o thÝ nghiÖm. - HS 1 : Tr¶ lêi c©u C4 - HS2 : Tr¶ lêi c©u C5. C. Bµi míi: Néi dung kiÕn thøc Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh - Lµm TN nghiÖm l¹i lùc ®Èy ¸c-si-mÐt cÇn cã dông cô nµo ? 1- §o lùc ®Èy ¸c-si-mÐt. (HS lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi C4, C5). B1 : HS tr¶ lêi c©u C4, C5 vµo - HD c¸c nhãm tiÕn hµnh TN mÉu b¸o c¸o. (HS tiÕn hµnh ®o). B2 : HS tiÕn hµnh 10 phót. - Chó ý thÓ tÝch n­íc ban ®Çu ph¶i ®æ sao cho mùc n­íc trïng víi v¹ch chia. F1  F2  F3 FA  - HS cã thÓ lÊy V1 cã gi¸ trÞ kh¸c nhau 3 2- §o träng l­îng cña n­íc mµ vËt chiÕm chç. - HS tiÕn hµnh ®o - Ghi kÕt qu¶ vµo b¶n b¸o c¸o thÝ - Yªu cÇu mçi nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ F, P cña nghiÖm. -35- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  6. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 nhãm m×nh. - TÝnh P n­íc mµ vËt chiÕm chç : - KÕt qu¶ cña HS thÊy sè ®o cña F vµ P kh¸c nhau qu¸ nhiÒu th× GV nªn kiÓm tra l¹i thao t¸c cña HS. P1  P 2  P 3 3 - KÕt qu¶ F, P gÇn gièng nhau th× chÊp nhËn v× trong qu¸ tr×nh lµm cã sai sè. 3- NhËn xÐt kÕt qu¶ ®o vµ rót ra kÕt luËn. D. Cñng cè - GV nhËn xÐt qu¸ tr×nh lµm thÝ nghiÖm. - Thu b¸o c¸o cña HS. E. H­íng dÉn vÒ nhµ - §äc tr­íc bµi sù næi - Giê sau mçi nhãm ®em 6 c¸i ®inh cïng lo¹i TuÇn TiÕt 13 S: Bµi 12 : Sù næi G: I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc - Gi¶i thÝch ®­îc khi nµo vËt næi, vËt ch×m, vËt l¬ löng. - Nªu ®­îc ®iÒu kiÖn næi cña vËt. - Gi¶i thÝch ®­îc c¸c hiÖn t­îng vËt næi th­êng gÆp trong ®êi sèng. 2. KÜ n¨ng Lµm thÝ nghiÖm, ph©n tÝch hiÖn t­îng, nhËn xÐt hiÖn t­îng. 3- th¸i ®é: Nghiªm tóc, híp t¸c nhãm II. ChuÈn bÞ: * Mçi nhãm : - 1 cèc thñy tinh to ®ùng n­íc. - 1 chiÕc ®inh. - 1 miÕng gç cã khèi l­îng lín h¬n ®inh. - 1 èng nghiÖm nhá ®ùng c¸t cã nót ®Ëy kÝn. * GV: H×nh vÏ tµu ngÇm III. Ph­¬ng ph¸p: -36- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  7. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: HS1 : - Lùc ®Èy ¸c-si-mÐt phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo ? - VËt chÞu t¸c dông cña c¸c lùc c©n b»ng th× cã tr¹ng th¸i chuyÓn ®éng nh­ thÕ nµo ? HS2 : Ch÷a bµi tËp 10.2 C. Bµi míi: 1. Ho¹t ®éng 1 : Tæ chøc t×nh huèng häc tËp T¹o t×nh huèng häc tËp nh­ SGK. 2. Ho¹t ®éng 2 : Nghiªn cøu ®iÒu kiÖn ®Ó vËt næi, vËt ch×m Néi dung kiÕn thøc Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh 1, §iÒu kiÖn ®Ó vËt næi, vËt ch×m C1: FA P HD häc sinh ph©n tÝch lîc vµ tr¶ lêi C1, C2 - P vµ FA cïng ph­¬ng, (HS nghiªn cøu c©u C1 vµ ph©n ng­îc chiÒu. tÝch lùc). C2: FA FA FA P P P (HS tr¶ lêi c©u C2). P>F P=F P
  8. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 oxi sẽ bị chết. Hàng ngày, sinh hoạt của con người và các hoạt động sản xuất thải ra môi trường lượng khí thải rất lớn (các khí thải NO, NO2, CO2, SO, SO2, H2S…) đều nặng hơn không khí vì vậy chúng có xu hướng chuyển xuống lớp không khí sát mặt đất. Các chất khí này ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường và sức khỏe con người. Biện pháp GDMT: - Biện pháp GDMT: + Nơi tập trung đông người, trong các nhà máy công nghiệp cần có biện pháp lưu thông không khí (sử dụng các quạt gió, xây dựng nhà xưởng đảm bảo thông thoáng, xây dựng các ống khói…). + Hạn chế khí thải độc hại. + Có biện pháp an toàn trong vận chuyển dầu lửa, đồng thời có biện pháp ứng cứu kịp thời khi gặp sự cố tràn dầu. 3. Ho¹t ®éng 3 : Nghiªn cøu ®é lín cña lùc ®Èy 2, ®é lín cña lùc ®Èy ¸c-si- mÐt khi vËt næi trªn mÆt tho¸ng ¸c-si- mÐt khi vËt næi trªn mÆt tho¸ng cña chÊt láng cña chÊt láng - Y/c th¶o luËn tr¶ lêi C3? C3:MiÕng gç th¶ vµo n­íc næi (HS trao ®æi c©u C3). lªn do Pgç< F®1 A B O F®1 F®2 F®1 F®1 P® Pn P P - Y/c th¶o luËn tr¶ lêi C4? (HS trao ®æi c©u C4). - So s¸nh lùc ®Èy F®1 vµ lùc ®Èy F®2. C4: VËt ®øng yªn VËt chÞu t¸c (§¹i diÖn ®­¬a ra cÈut¶ lêi) dông cña 2 lùc c©n b»ng. Do ®ã : P = F®2 -38- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  9. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - GV th«ng b¸o : VËt khi næi lªn F® > P, khi lªn V1 gç ch×m trong n­íc > V2 gç trªn mÆt tho¸ng thÓ tÝch phÇn vËt ch×m trong chÊt ch×m trong n­íc. láng gi¶m  F® gi¶m vµ F® = P th× vËt næi lªn trªn  F®1 > F®2 mÆt tho¸ng. (Ghi vë) - Y/c th¶o luËn tr¶ lêi C5? C5: F = d.V (HS tr¶ lêi c©u C5). d lµ träng l­îng riªng cña chÊt láng. V lµ thÓ tÝch cña vËt nhóng trong n­íc.  C©u B sai 3, VËn dông: 4. Ho¹t ®éng 4 : VËn dông C6: VËt nhóng trong n­íc : - Y/c HS nghiªn cøu c©u C6 Vv = Vc/l mµ vËt chiÕm chç = V (Nghiªn cøu SGK) a) VËt l¬ löng PV = Pl - Y/c tãm t¾t th«ng tin. Pl lµ träng l­îng cña chÊt láng (§¹i diÖn ®øng t¹i chç ®äc tãm t¾t) mµ vËt chiÕm chç. HD HS hoµn thµnh C6 dV.V = dl.V  dV = dl (Hoµn thµnh C6 vµo vë) b) VËt ch×m xuèng dV.V>dl.V  dV > dl P > F® C7: Tµu cã träng l­îng riªng : C7 : Gîi ý Pthep Pt dt = ; dthÐp = So s¸nh dtµu víi dthÐp Vt Vthep Tµu rçng  Vt lín  dtµu < dthÐp (Cïng 1 chÊt) dtµu < dn­íc - VËy tµu næi trªn mÆt n­íc, cã nghÜa lµ ng­êi s¶n dthÐp < dthuû ng©n xuÊt chÕ t¹o tµu theo nguyªn t¾c nµo ? - C8 : Yªu cÇu HS trung b×nh, yÕu tr¶ lêi. * VA = VB, nhóng trong cïng - GV cã thÓ th«ng b¸o cho HS : chÊt láng. dthÐp = 7800kg/m3 F = d.V dHg = 136000kg/m3 FA = FB C9 : Yªu cÇu HS nªu ®iÒu kiÖn vËt næi, vËt ch×m. * VËt A ch×m : FA < PA ý 1 : HS dÔ nhÇm lµ vËt ch×m : FA > FB * VËt B l¬ löng : FB = PB GV chuÈn l¹i kiÕn thøc cho HS :  VËy : PA > PB F phô thuéc vµo d, V. V lµ thÓ tÝch cña phÇn vËt nhóng trong chÊt láng. dl lµ trong l­îng riªng cña chÊt láng. -39- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  10. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 Tµu ch×m : dtµu > dl B¬m n­íc vµo ng¨n Tµu næi : dtµu = dl  B¬m n­íc ra khái ng¨n. D. Cñng cè: - Yªu cÇu HS dùa vµo kiÕn thøc thu ®­îc gi¶i thÝch khi nµo tµu næi lªn, ch×m xuèng ? - Nhóng vËt trong n­íc th× cã thÓ x¶y ra nh÷ng tr­êng hîp nµo víi vËt. So s¸nh P vµ F ? - VËt næi lªn mÆt chÊt láng th× vËt ph¶i cã ®iÒu kiÖn nµo ? - GV ®­a ra tranh vÏ tµu ngÇm cã c¸c khoang rçng. - Yªu cÇu HS ®äc môc "Cã thÓ em ch­a biÕt". E. H­íng dÉn vÒ nhµ : - Häc thuéc phÇn ghi nhí. - Lµm bµi tËp 12.1 ®Õn 12.7 (SBT). TuÇn TiÕt 14 S: Bµi 13 : C«ng c¬ häc G: I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc - BiÕt ®­îc dÊu hiÖu ®Ó cã c«ng c¬ häc. - Nªu ®­îc c¸c vÝ dô trong thùc tÕ ®Ó cã c«ng c¬ häc vµ kh«ng cã c«ng c¬ häc. - Ph¸t biÓu vµ viÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh c«ng c¬ häc. Nªu ®­îc tªn c¸c ®¹i l­îng vµ ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc. - VËn dông c«ng thøc tÝnh c«ng c¬ häc trong c¸c tr­êng hîp ph­¬ng cña lùc trïng víi ph­¬ng chuyÓn dêi cña vËt. 2. KÜ n¨ng - Ph©n tÝch lùc thùc hiÖn c«ng. - TÝnh c«ng c¬ häc 3- th¸i ®é: Nghiªm tóc, híp t¸c nhãm II. ChuÈn bÞ: * GV vµ mçi nhãm HS : Tranh vÏ : - Con bß kÐo xe - VËn ®éng viªn cö t¹ - M¸y xóc ®Êt ®ang lµm viÖc III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm -40- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2