intTypePromotion=4

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 6

Chia sẻ: Askjhdkajd Dakjdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
167
lượt xem
38
download

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Củng cố: GV dùng C5 và C6 Bài 10 SGK để củng cố bài : C5: C6 : FđA = d.VA Fđ1 = dd.V FđB = d.VB Fđ2 = dn.V VA = VB  FđA = FđB dn dd  Fđ2 Fđ1 thỏi nhúng trong nước có lực đẩy chất lỏng lớn hơn. E. Hướng dẫn về nhà: - Ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học. - Xem lại các BT - Chuẩn bị cho giờ sau KTHK I

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 6

  1. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 h1 . d1 = h1. d2 - h . d2 h1(d2 - d1) = h . d2 h . d2  h1 = = d 2  d1 18. 10300 = 76 (mm) 10300  7000 D. Cñng cè: GV dïng C5 vµ C6 Bµi 10 SGK ®Ó cñng cè bµi : C5: C6 : F®A = d.VA F®1 = dd.V F®B = d.VB F®2 = dn.V VA = VB  F®A = F®B dn > dd  F®2 > F®1 thái nhóng trong n­íc cã lùc ®Èy chÊt láng lín h¬n. E. H­íng dÉn vÒ nhµ: - ¤n tËp l¹i toµn bé kiÕn thøc ®· häc. - Xem l¹i c¸c BT - ChuÈn bÞ cho giê sau KTHK I TuÇn TiÕt 18 S: KiÓm tra häc k× I KT: I. môc tiªu KiÕn thøc : KiÓm tra viÖc n¾m b¾t kiÕn thøc cña HS tõ ®Çu n¨m häc, tõ ®ã gióp GV ph©n lo¹i ®­îc ®èi t­îng HS ®Ó cã biÖn ph¸p båi d­ìng phï hîp víi tõng ®èi t­îng HS KÜ n¨ng : RÌn kÜ n¨ng lµm bµi viÕt t¹i líp Th¸i ®é: Nghiªm tóc , trung thùc, tù gi¸c khi lµm bµi kiÓm tra. II. chuÈn bÞ - GV: Ph« t« ®Ò bµi cho HS ra giÊy A4 - HS: §å dïng häc tËp, kiÕn thøc ®· ®­îc häc tõ ®Çu n¨m häc. III. Ph­¬ng ph¸p: - GV ph¸t ®Ò kiÓm tra tíi tõng HS - HS lµm bµi ra giÊy kiÓm tra IV. tiÕn tr×nh kiÓm tra A, æn ®Þnh tæ chøc: 8A: 8B: B, KiÓm tra: (GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ ë nhµ cña HS) C. §Ò bµi: -51- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  2. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 PhÇn I : Khoamh trßn vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi mµ em cho lµ ®óng nhÊt. 1. Ng­êi l¸i ®ß ®ang ngåi yªn trªn mét chiÕc thuyÒn th¶ tr«i theo dßng n­íc . C©u m« t¶ nµo sau ®©y lµ ®óng: A. ng­êi l¸i ®ß ®øng yªn so víi dßng n­íc B. Ng­êi l¸I ®ß chuyÓn ®éng so víi dong n­íc C. Ng­êi l¸I ®ß ®øng yªn so víi dßng s«ng . D. Ng­êi l¸I ®ß chuyÓn®éng so víi chiÕc thuyÒn. 2. Trong c¸c c©ud­íi ®©y nãi vÒ vËn tèc. C©u nµo lµ kh«ng ®óng? A. ®é lín cña vËn tèc cho biÕt møc ®é nhanh, chem. Cña chuyÓn ®éng . B. Khi ®é lín cña vËn tèc kh«ng thay ®æi theo thêi gian khi chuyÓn ®éng lµ kh«ng ®Òu. C. §¬n vÞ cña vËn tèc phô thuéc vµo ®¬n vÞ thêi gian vµ ®¬n vÞ chiÒu dµi. D. C«ng thøc tÝnh vËn tèc lµ v = s/t 3. Khi chÞu t¸c dông cña 2 lùc c©n b»ng th× : A. VËt ®ang ®øng yªn sÏ chuyÓn ®éng. B. VËt ®ang chuyÓn ®éng sÏ chuyÓn ®éng chem. L¹i . C. VËt ®ang chuyÓn ®éng sÏ chuyÓn ®éng sÏ tiÕp tôc chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu. D. VËt ®ang chuyÓn ®éng sÏ chuyÓn ®éng nhanh lªn. 4. C©u nµo d­íi ®©y viÕt vÒ 2 lùc vÏ ë h×nh bªn lµ ®óng? A. Hai lùc nµy lµ 2 lùc c©n b»ng. B. Hai lùc nµy cïng ph­¬ng, ng­îc chiÒu, cã c­êng ®é b»ng nhau. C. Hai lùc nµy kh¸c ph­¬ng, ng­îc chiÒu, cã c­êng ®é b»ng nhau. D. Hai lùc nµy cïng ph­¬ng, cïng chiÒu, cã c­êng ®é b»ng nhau. 5. Hµnh kh¸ch ngåi trªn « t« ®ang chuyÒn ®éng th¼ng bçng thÊy m×nh bÞ nghiªng sang bªn tr¸i, ®ã lµ v× « t«. A. §ét ngét gi¶m tèc. B. §ét ngét t¨ng tèc. C. §ét ngét rÏ sang tr¸i. D. §ét ngét rÏ sang ph¶i. 6. Trong c¸c c¸ch lµm t¨ng , gi¶m ¸p xuÊt sau ®©y, c¸ch nµo lµ kh«ng ®óng? A. Muèn t¨ng ¸p xuÊt th× t¨ng ¸p lùc, gi¶m diÖn tÝch bÞ Ðp. B. Muèn t¨ng ¸p xuÊt th× gi¶m ¸p lùc, t¨ng diÖn tÝch bÞ Ðp. C. Muèn gi¶m ¸p xuÊt th× gi¶m ¸p lùc, gi÷ nguyªn diÖn tÝch bÞ Ðp. D. Muèn gi¶m ¸p xuÊt th× t¨ng diÖn tÝch bÞ Ðp,gi÷ nguyªn ¸p lùc. 7. Lùc ®Èy ¸c si mÐt phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo? A. Träng l­îng riªng cña chÊt láng vµ chÊt dïng lµm vËt. B. Träng l­îng riªng cña chÊt dïng lµm vËt vµ thÓ tÝch cña vËt. C. Träng l­îng riªng cña chÊt láng vµ thÓ tÝch cña chÊt láng. D. Träng l­îng riªng cña chÊt láng vµ thÓ tÝch cña phÇn chÊt láng bÞ vËt chiÕm chç. 8. Khi vËt næi trªn mÆt chÊt láng th× c­êng ®é cña lùc ®Èy ¸c si mÐt b¨ng: A. Träng l­îng cña phÇn vËt ch×m trong n­íc . B. Träng l­îng cña phÇn vËt n»m ngoµi chÊt láng. C. Träng l­îng cña vËt. -52- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  3. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 D. Träng l­îng riªng cña n­íc nh©n víi thÓ tÝch cña vËt. 9. Trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y, tr­êng hîp nµo kh«ng cã c«ng t¬ häc? A. Ng­êi lùc sÜ ®ang n©ng qu¶ t¹ tõ thÊp lªn cao . B. Ng­êi c«ng nh©n ®ang ®Èy xe goßng lµm xe chuyÓn ®éng. C. Ng­êi häc sinh ®ang cè søc ®Èy hßn ®¸ nh­ng kh«ng ®Èy næi. D. Ng­êi c«ng nh©n ®ang dïng rßng räc kÐo kÐo mét vËt lªn cao. 10. Trong c¸c c©u sau ®©y nãi vÒ m¸y c¬ ®¬n gi¶n, c©u nµo lµ ®óng? A. §­îc lîi bao nhiªu lÇn vÒ lùc th× ®­îc lîi bÊy nhiªu lÇn vÒ ®­êng ®i. B. §­îc lîi bao nhiªu lÇn vÒ lùc th× ®­îc lîi bÊy nhiªu lÇn vÒ c«ng . C. §­îc lîi bao nhiªu lÇn vÒ lùc th× thiÖt bÊy nhiªu lÇn vÒ c«ng. D. §­îc lîi bao nhiªu lÇn vÒ lùc th× thiÖt bÊy nhiªu lÇn vÒ ®­êng ®i, c«ng vÉn kh«ng ®æi. PhÇn II: Gi¶i c¸c bµi tËp sau: 1. Mét vËn ®éng viªn xe ®¹p thùc hiÖn cuéc ®ua v­ît ®Ìo nh­ sau: - §o¹n lªn ®Ìo dµi 45 km ®i hªt 2h 30’ - §o¹n xuèng ®Ìo dµi 30 km ®i hÕt 30’ - TÝnh vËn tèc trung b×nh cña vËn ®éng viªn nµy trªn mçi ®o¹n ®­êng vµ c¶ qu·ng ®­êng. 2. Ng­êi ta dïng lùc kÐo 125N ®Ó ®­a mét vËt cã khèi l­îng 50kg lªn cao 2 m b»ng mÆt ph¼ng nghiªng. a. TÝnh c«ng ph¶i dïng ®Ó ®­a vËt lªn cao . b. TÝnh chiÒu dµi cña mÆt ph¼ng nghiªng. ------------------------------------------ §¸p ¸n- biÓu ®iÓm. PhÇn I: (5®): Mçi c©u ®óng cho 0,5® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B V B D B D C C D PhÇn II (5®) C©u 1 (2®) VËn tèc trung b×nh trªn®o¹n ®­êng lªn ®Ìo : S1 45 V1 = = = 18 km/h (0,5®) T1 2,5 VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n ®­êng xuèng ®Ìo: S2 30 V2 = = = 60 km/h (0,5®) T2 0,5 VËn tèc trung b×nh trªn c¶ ®o¹n ®­êng ®ua: S1 + S2 45 + 30 VTB = = = 25 km/h (1®) T1 + T2 2,5 + 0,5 -53- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  4. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 C©u 2: (3®) Tãm t¾t bµi to¸n (0,5®) a. C«ng dïng ®­a vËt lªn cao: A = P.h = 10.m.h = 10.50.2 = 1000J (1®) b. ChiÒu dµi mÆt ph¼ng nghiªng : A 1000 A= F.l  l = = = 8(m) (1®) F 125 KÕt luËn bµi to¸n (0,5®) D. Cñng cè: - Thu bµi kiÓm tra - NhËn xÐt vµ rót kinh nghiÖm giê kiÓm tra E. H­êng dÉn vÒ nhµ: §äc tr­íc bµi “C«ng suÊt” TuÇn S: «n tËp (Ctr x©y dùng thªm) G: I- Môc tiªu 1. KiÕn thøc: ¤n tËp vµ tù kiÓm tra ®­îc nh÷ng yªu cÇu vÒ kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng vËn dông lµm bµi tËp cña HS 2. KÜ n¨ng: VËn dông ®­îc nh÷ng kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan 3. Th¸i ®é: CÈn thËn, nghiªm tóc, hîp t¸c nhãm. II- ChuÈn bÞ: 1. §èi víi GV: Bµi tËp vµ ®¸p ¸n 2. vµ mçi nhãm HS: KiÕn thøc ®· häc ë HKI III- Ph­¬ng ph¸p: ¤n tËp, ho¹t ®éng nhãm IV- C¸c b­íc lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 8A: 8B: B. KiÓm tra bµi cò. (KÕt hîp trong bµi) C. Bµi míi: -54- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  5. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 Néi dung kiÕn thøc Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh GV: ®­a ra BT 12.2 – SBT lÝ 8 Bµi 12.2 HS: §äc vµ nghiªn c­í ®Ò bµi + Th«ng tin : pA1 = PA2 = P GV: H­íng dÉn c¸ch ph©n tÝch bµi to¸n d1  d2 HS: Th¶o luËn, ®­a ra PP GBT d lín ? + V1 thÓ tÝch vËt ch×m trong chÊt láng 1 ; V2 GV: Y/c HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i BT thÓ tÝch vËt ch×m trong chÊt láng 2. HS: ®¹i diÖn lªn b¶ng lµm BT + VËt næi trªn mÆt chÊt láng : PA1 = F®1 PA2 = F®2  F®1 = F®2 + d1.V1 = d2.V2 V1 > V2  d1< d2 GV: ®­a ra BT 12.5 – SBT lÝ 8 ChÊt láng 2 cã träng l­îng riªng lín h¬n. HS: §äc vµ nghiªn c­í ®Ò bµi Bµi 12.5 : GV: H­íng dÉn c¸ch ph©n tÝch bµi to¸n PhÖ = F® = dl.V HS: Th¶o luËn, ®­a ra PP GBT PhÖ kh«ng ®æi GV: Y/c HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i BT  dl.V kh«ng ®æi  V vËt ch×m trong n­íc HS: ®¹i diÖn lªn b¶ng lµm BT kh«ng ®æi  Mùc n­íc kh«ng ®æi. Bµi 12.7 : dV = 26000N/m3 PVn = 150N dn = 10000N/m3 PVkk = ? + PVkk = dV.V (1) + VËt nhóng trong n­íc : PVn = PVkk - F® GV: ®­a ra BT 12.7 – SBT lÝ 8 = dV.V - dl.V HS: §äc vµ nghiªn c­í ®Ò bµi 150 = V (dV - dl) 150 GV: H­íng dÉn c¸ch ph©n tÝch bµi to¸n V= (2) dV  d l HS: Th¶o luËn, ®­a ra PP GBT Thay kÕt qu¶ (2) vµo biÓu thøc (1) GV: Y/c HS lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i BT 150 PVkk - 26000.  24,75( N ) HS: ®¹i diÖn lªn b¶ng lµm BT 16000 D. Cñng cè: GV dïng BT 10.6 SBT®Ó cñng cè bµi Bµi 10.6 - Yªu cÇu HS ghi tãm t¾t ®Çu bµi. Trong kh«ng khÝ : - Ph©n tÝch th«ng tin. P® = Pn=P -55- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  6. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8  OA = OB - Gi¶i bµi tËp theo sù ph©n tÝch th«ng tin. - HS ch÷a bµi tËp : - NÕu ®óng th× GV tr×nh bµy chuÈn l¹i cho HS theo dâi. - NÕu HS kh«ng lµm ®­îc th× GV gîi ý theo c¸c b­íc sau ®Ó HS vÒ nhµ lµm : Nhóng trong n­íc + Ngoµi kh«ng khÝ : F® = Pn treo trªn thanh ®ßn  kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm tùa ®Õn ®iÓm ®Æt cña vËt nh­ thÕ nµo víi nhau ? + Khi nhóng vµo n­íc th× hîp lùc t¸c dông lªn 2 vËt nh­ thÕ nµo ? ph©n tÝch. + So s¸nh hîp lùc b»ng c¸ch so s¸nh lùc ®Èy lªn 2 vËt. F1 = P® - F®1 = P - d. V®  So s¸nh Vn vµ V® F2 = Pn -F®2 = P - d. Vn So s¸nh : P® = d®. V® Pn = dn. Vn d®  dn  V®  Vn - Tuy nhiªn tïy ®èi t­îng ®Ó dµnh thêi  F1  F2 l­îng ch÷a sè bµi tËp phï hîp. HÖ thèng kh«ng c©n b»ng. E. HDVN: §äc tr­íc bµi 15 C«ng suÊt TuÇn TiÕt 19 S: Bµi 15: C«ng suÊt G: I- Môc tiªu 1. KiÕn thøc : - HiÓu ®­îc c«ng suÊt lµ c«ng thùc hiÖn ®­îc trong 1 gi©y, lµ ®¹i l­îng ®Æt tr­ng cho kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng nhanh hay chËm cña con ng­êi, con vËt hoÆc m¸y mãc. BiÕt lÊy vÝ dô minh häa. - ViÕt ®­îc biÓu thøc tÝnh c«ng suÊt, ®¬n vÞ c«ng suÊt. VËn dông ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp ®Þnh l­îng ®¬n gi¶n. 2. KÜ n¨ng : BiÕt t­ duy tõ hiÖn t­îng thùc tÕ ®Ó x©y dùng kh¸i niÖm vÒ ®¹i l­îng c«ng suÊt. 3. Th¸i ®é: - TÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña nhãm. Trung thùc trong lµm thÝ nghiÖm. -56- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  7. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh:. + GV: ChuÈn bÞ 1 tranh 15.1 vµ mét sè tranh vÒ cÇn cÈu, pal¨ng + Hs mçi nhãm: 1 gi¸ TN, 1 rßng räc ®éng, 1 rßng räc cè dÞnh, 2 lùc kÕ 2N, 1 vËt nÆng 5N, d©y treo III- Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 8A: 8B: B - KiÓm tra bµi cò: HS1 : - Ph¸t biÓu ®Þnh luËt vÒ c«ng. HS1 : - Ch÷a bµi tËp 14.1. - Ph¸t biÓu ®Þnh luËt vÒ c«ng Yªu cÇu HS tãm t¾t d÷ kiÖn ®Çu bµi. - Tãm t¾t : + KÐo vËt th¼ng ®øng + KÐo vËt b»ng mÆt ph¼ng nghiªng. + So s¸nh A1 vµ A2 Tr¶ lêi : C«ng cña 2 c¸ch b»ng nhau (theo ®Þnh luËt vÒ c«ng) Chän E HS2 : Ch÷a bµi tËp 14.2. - HS tãm t¾t. HS2 : Fk - Tr×nh bµy ph­¬ng ph¸p lµm bµi. h = 5m l h P - GV cÇn chuÈn l¹i c¸ch gi¶i vµ c¸ch tr×nh l = 40m bµy cña HS. Fms = 20N m = 60kg  P = 10.m = 600N - Cã thÓ kiÓm tra vë bµi tËp cña vµi HS ®Ó A = ? chän 2 HS lµm theo 2 ph­¬ng ph¸p kh¸c C¸ch 1 : nhau. A = Fk.l Fk thùc tÕ cña ng­êi ®¹p xe. Fk = F + Fms F lµ lùc khi kh«ng cã ma s¸t. Theo ®Þnh luËt vÒ c«ng P.h = F.l P.h 600.5 F=  75( N )  l 40 Fk = 75 + 20 = 95(N) A = 95.40 = 3800 (J) C¸ch 2 : A = AcÝ + Ahp = P.h + Fms.l = 600.5 + 20.40 = 3800(J) C – Bµi míi: -57- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  8. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 H§1: §Æt vÊn ®Ò : (Nh­ SGK) Néi dung kiÕn thøc Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh I. Ai lµm viÖc khoÎ h¬n ? H§2: T×m hiÓu ai lµm viÖc khoÎ h¬n ? h = 4m GV: Y/c HS ®äc th«ng b¸o vµ tãm t¾t? P = 16N HS: ®äc th«ng b¸o, ghi tãm t¾t th«ng tin ®Ó tr¶ lêi : 1 FkA = 10 viªn.P1 ; t1 = 50s GV: Y/c HS dù ®o¸n ai lµm viÖc khoÎ h¬n FkD = 15viªn.P1 ; t2 = 60s HS: §­a ra dù ®o¸n C1: GV ghi l¹i 1 vµi ph­¬ng ¸n lªn b¶ng. AA = FkA.h - §Ó xÐt kÕt qu¶ nµo ®óng, GV yªu cÇu HS tr¶ lêi = 10.P1.h = 10.16.4 = 640(J) c©u hái C1 Vµ C2? AD = FkD.h HS: Th¶o luËn tr¶ lêi C1 vµ C2 = 15.16.4 = 960(J) C2: Chän c ; d C3: GV: Yªu cÇu HS ®iÒn vµo C3. HS: Hoµn thµnh C3 vµo vë II. C«ng suÊt H§3: T×m hiÓu vÒ c«ng suÊt GV: §­a ra c«ng thøc tÝnh c«ng suÊt A C«ng thøc tÝnh c«ng suÊt: p = HS: Ghi vë t III. §¬n vÞ c«ng suÊt: H§4: T×m hiÓu ®¬n vÞ cña c«ng suÊt: + O¸t lµ ®¬n vÞ chÝnh cña c«ng suÊt. GV:L Th«ng b¸o ®¬n vÞ cña c«ng suÊt 1J/1s = 1 W HS: Ghi vë + 1kW = 1000W + 1MW = 1000kW = 1000000W IV. VËn dông: H§5 : VËn dông C4 : GV: Yªu cÇu c¶ líp lµm c©u C4. pAn = 12,8J/s = 12,8W HS: Tù hoµn thµnh C4 vµo vë pDòng = 16J/s = 16W C5: tt = 2h GV: Yªu cÇu HS tãm t¾t ®Çu bµi C5:. tm = 20ph = 1/3h HS: §äc tãm t¾t C5 At = Am = A GV: gäi 1 HS trung b×nh kh¸ lªn b¶ng.Tr×nh bµy pt ? lêi gi¶i cña bµi to¸n pm HS kh¸c lµm vµo vë. A 1 h HS: 1 HS lªn b¶ng.Tr×nh bµy lêi gi¶i cña bµi to¸n pt tt tm 3 A 1  .  A t t A 2h 6 HS kh¸c lµm vµo vë. pm tm -58- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  9. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - GV cã thÓ gîi ý cho HS nÕu so s¸nh th× ®­a ®¬n pm = 6 p t vÞ cña c¸c ®¹i l­îng lµ thèng nhÊt. C«ng suÊt m¸y lín gÊp 6 lÇn c«ng suÊt cña tr©u. C¸ch 2: C«ng suÊt tØ lÖ nghÞch - Sau khi HS lµm, GV nªn h­íng dÉn c¸ch lµm víi thêi gian : 1 t = 6 tm nhanh nhÊt lµ dïng quan hÖ p ~ khi c«ng nh­ t  Pm = 6 tt nhau. D. Cñng cè: HD HS hoµn thµnh C6 : Gi¶i : C6 : v = 9km/h = 2,5 m/s a) 1 giê (3600 s) ngùa ®i ®­îc 9 km = 9000 m F = 200N A = F. S = 200. 9000 = 1.800.000 (J) A 1800000 a) p = ? P=   500(W ) t 3600 b) p = F.v b) Chøng minh : A F .S p=  F .v  t t C¸ch 2 : P = 200 . 2,5 = 500 (W) E. . H­íng dÉn chuÈn bÞ bµi: - Häc phÇn ghi nhí. P = F. v - Tõ c«ng thøc : A p - Lµm c¸c bµi tËp vËn dông. t A=P.t - Lµm bµi tËp SBT - H­íng dÉn HS ®äc phÇn "Cã thÓ em ch­a biÕt". TuÇn TiÕt 20 S: Bµi 15: C¬ n¨ng: thÕ n¨ng, ®éng n¨ng G: I- Môc tiªu 1. KiÕn thøc : 1. KiÕn thøc - T×m ®­îc vÝ dô minh häa cho c¸c kh¸i niÖm c¬ n¨ng, thÕ n¨ng, ®éng n¨ng. - ThÊy ®­îc mét c¸ch ®Þnh tÝnh thÕ n¨ng hÊp dÉn cña vËt phô thuéc vµo ®é cao cña vËt so víi mÆt ®Êt vµ ®éng n¨ng cña vËt phô thuéc vµo khèi l­îng vµ vËn tèc cña vËt. T×m ®­îc vÝ dô minh häa. 2. Kü n¨ng: -59- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  10. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 Thùc hµnh, th¶o luËn nhãm, ph©n tÝch tæng hîp 3, Th¸i ®é - Høng thó häc tËp bé m«n. - Cã thãi quen quan s¸t c¸c hiÖn t­îng trong thùc tÕ vËn dông kiÕn thøc ®· häc gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng ®¬n gi¶n. II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh:. * C¶ líp : - Tranh phãng to m« t¶ thÝ nghiÖm (h×nh 16.1a vµ 16.1b SGK) - Tranh phãng to h×nh 16.4 (SGK) - 1 hßn bi thÐp. - 1 m¸ng nghiªng. - 1 miÕng gç - 1 côc ®Êt nÆn HS. * Mçi nhãm : - Lß xo ®­îc lµm b»ng thÐp uèn thµnh vßng trßn. Lß xo ®· ®­îc nÐn bëi mét sîi d©y len. - 1 miÕng gç nhá. - 1 bao diªm. III- Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 8A: 8B: B - KiÓm tra 15 phót: *§Ò bµi: Mét ng­êi ®i xe ®¹p ng­îc giã ph¶i s¶n mét c«ng suÊt lµ 120w míi ®¹t ®­îc vËn tèc 12Km/h. TÝnh lùc vµ c«ng mµ ng­êi ®ã sinh ra ®Ó ®i hÕt 15Km? *§¸p ¸n: Cho biÕt: Bµi lµm P= 120w §Ó ®i hÕt 15Km ng­êi ®ã ph¶i sinh ra mét lùc lµ: v= 12Km/h P 120.3600 F   36( N ) S= 15Km v 12.1000 .................... Thêi gian ng­êi ®ã ®i hÕt 15Km: TÝnh: S 15 t   1, 25(h) F=? A=? v 12 C«ng ng­êi ®ã sinh ra ®Ó ®i hÕt qu·ng ®­êng ®ã: A = P.t = 120.1,25 = 150 Wh = 4,8.105 (J ) VËy: F= 36 N: A= 4,8.105 J C – Bµi míi: Néi dung kiÕn thøc Hoạt động của gi¸o viªn và học sinh Ho¹t ®éng 1: Tæ chøc t×nh huèng häc tËp I- Nhí l¹i kiÕn thøc ®· häc: - Nhí l¹i kiÕn thøc cò : Cho biÕt khi nµo cã c«ng - Khi một vật có khả năng c¬ häc ? sinh công, ta nói vật có cơ - GV th«ng b¸o khi mét vËt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn năng. -60- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2