intTypePromotion=4

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 7

Chia sẻ: Askjhdkajd Dakjdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
197
lượt xem
41
download

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ năng là dạng năng lượng đơn giản nhất. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu các dạng cơ năng trong bài học hôm nay. - GV ghi đề bài mới lên bảng. - Yêu cầu HS đọc phần thông báo của mục I. Trả lời lại câu hỏi : + Khi nào một vật có cơ năng ? + Đơn vị đo cơ năng. Hoạt động 2 : Hình thành khái niệm thế năng II- Thế năng GV: -treo tranh hình 16.1phóng to lên bảng. 1- Thế năng hấp dẫn. - HD HS quan sát hình 16.1b, nêu câu hỏi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 7

  1. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 c«ng c¬ häc, ta nãi vËt ®ã cã c¬ n¨ng. C¬ n¨ng lµ d¹ng n¨ng l­îng ®¬n gi¶n nhÊt. Chóng ta sÏ ®i t×m hiÓu c¸c d¹ng c¬ n¨ng trong bµi häc h«m nay. - GV ghi ®Ò bµi míi lªn b¶ng. - Yªu cÇu HS ®äc phÇn th«ng b¸o cña môc I. Tr¶ lêi l¹i c©u hái : + Khi nµo mét vËt cã c¬ n¨ng ? + §¬n vÞ ®o c¬ n¨ng. Ho¹t ®éng 2 : H×nh thµnh kh¸i niÖm thÕ n¨ng II- ThÕ n¨ng 1- ThÕ n¨ng hÊp dÉn. GV: -treo tranh h×nh 16.1phãng to lªn b¶ng. - HD HS quan s¸t h×nh 16.1b, nªu c©u hái C1. HS: quan s¸t h×nh vÏ 16.1, th¶o luËn nhãm, tr¶ lêi c©u hái C1 C1: NÕu ®­a qu¶ nÆng lªn mét ®é cao nµo ®ã nh­ h×nh 16.1b, qu¶ nÆng A chuyÓn ®éng xuèng GV: th«ng b¸o c¬ n¨ng cña vËt trong tr­êng hîp phÝa d­íi lµm c¨ng sîi d©y. Søc nµy gäi lµ thÕ n¨ng. c¨ng cña sîi d©y lµm thái gç B ? NÕu qu¶ nÆng A ®­îc ®­a lªn cµng cao th× c«ng chuyÓn ®éng, tøc lµ thùc hiÖn sinh ra kÐo thái gç B chuyÓn ®éng cµng lín hay c«ng. Nh­ vËy khi ®­a lªn ®é nhá ? V× sao ? cao nã cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn HS: §¹i diÖn ®­a ra c©u tr¶ lêi c«ng c¬ häc do ®ã nã cã c¬ GV: th«ng b¸o vËt cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c«ng n¨ng. cµng lín nghÜa lµ thÕ n¨ng cña nã cµng lín. Nh­ vËy vËt ë vÞ trÝ cµng cao th× thÕ n¨ng cña vËt cµng lín. - ThÕ n¨ng cña vËt A võa nãi tíi ®­îc x¸c ®Þnh bëi vÞ trÝ cña vËt so víi tr¸i ®Êt gäi lµ thÕ n¨ng hÊp dÉn. Khi vËt n»m trªn mÆt ®Êt th× thÕ n¨ng hÊp dÉn cña vËt b»ng 0. * Chó ý : ThÕ n¨ng hÊp dÉn phô thuéc vµo : + Mèc tÝnh ®é cao. + Khèi l­îng cña vËt. 2- ThÕ n¨ng ®µn håi. + Lß xo cã c¬ n¨ng v× nã cã kh¶ GV: ®­a ra lß xo trßn ®· ®­îc nÐn b»ng sîi len. n¨ng sinh c«ng c¬ häc. Nªu c©u hái : + C¸ch nhËn biÕt : §Æt miÕng gç + Lóc nµy lß xo cã c¬ n¨ng kh«ng ? lªn trªn lß xo vµ dïng diªm ®èt HS: §¹i diÖn tr¶ lêi ch¸y sîi d©y len (hoÆc dïng dao + B»ng c¸ch nµo ®Ó biÕt lß xo cã c¬ n¨ng ? c¾t ®øt sîi d©y). Khi sîi len ®øt, HS: Th¶o luËn ®­a ra c©u rt¶ lêi lß xo ®Èy miÕng gç lªn cao tøc lµ GV: th«ng b¸o c¬ n¨ng cña lß xo trong tr­êng hîp thùc hiÖn c«ng. Lß xo cã c¬ nµy còng gäi lµ thÕ n¨ng. n¨ng. ? Muèn thÕ n¨ng cña lß xo t¨ng ta lµm thÕ nµo ? V× *Cã hai d¹ng thÕ n¨ng lµ: thÕ sao ? n¨ng hÊp dÉn vµ thÕ n¨ng ®µn -61- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  2. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 HS: §¹i diÖn tr¶ lêi håi. GV: h·y cho biÕt c¸c d¹ng thÕ n¨ng. C¸c d¹ng thÕ + ThÕ n¨ng hÊp dÉn phô thuéc n¨ng ®ã phô thuéc vµo yÕu tè nµo ? vµo vÞ trÝ cña vËt so víi mèc tÝnh HS: §¹i diÖn tr¶ lêi thÕ n¨ng vµ phô thuéc vµo khèi GV: NhËn xÐt l­îng cña vËt. HS ghi vë kÕt luËn. + ThÕ n¨ng ®µn håi phô thuéc vµo ®é biÕn d¹ng ®µn håi cña vËt. Ho¹t ®éng 3 : H×nh thµnh kh¸i niÖm ®éng n¨ng - HS ghi vë kÕt luËn trªn. GV giíi thiÖu thiÕt bÞ thÝ nghiÖm vµ tiÕn hµnh thÝ III- §éng n¨ng nghiÖm nh­ h×nh 16.3. 1- Khi nµo vËt cã ®éng n¨ng ? HS: quan s¸t GV lµm thÝ nghiÖm GV: Gäi HS m« t¶ hiÖn t­îng x¶y ra ? C3 : Qu¶ cÇu A l¨n xuèng ®Ëp HS: §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi vµo miÕng gç B lµm miÕng gç B GV: Yªu cÇu tr¶ lêi c©u hái C3, C4, C5. chuyÓn ®éng mét ®o¹n. HS: th¶o luËn c©u hái C3, C4, C5. C4 : Qu¶ cÇu A t¸c dông vµo thái gç B mét lùc lµm thái gç B chuyÓn ®éng tøc lµ qu¶ cÇu A ®ang chuyÓn ®éng cã kh¶ n¨ng GV th«ng b¸o : C¬ n¨ng cña vËt do chuyÓn ®éng thùc hiÖn c«ng. mµ cã ®­îc gäi lµ ®éng n¨ng. C5 : Mét vËt chuyÓn ®éng cã kh¶ - Theo c¸c em dù ®o¸n ®éng n¨ng cña vËt phô thuéc n¨ng thùc hiÖn c«ng t¸c lµ cã c¬ vµo yÕu tè nµo ? Lµm thÕ nµo ®Ó kiÓm tra ®­îc ®iÒu n¨ng. ®ã. 2- §éng n¨ng cña vËt phô thuéc - Khi một vật chuyển động, vật có động năng. nh÷ng yÕu tè nµo ? Vận tốc và khối lượng của vật càng lớn thì động năng của vật càng lớn. HS: nªu dù ®o¸n cña m×nh vµ c¸ch kiÓm tra dù ®o¸n. GV: ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi cña c¸c c¸ch kiÓm tra - sù phô thuéc cña ®éng n¨ng dù ®o¸n.Vµ lµm thÝ nghiÖm kiÓm chøng vµo vËn tèc vµ khèi l­îng cña t¹i líp. vËt. HS: Theo dâi GV tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kiÓm tra - C¬ n¨ng cña vËt do chuyÓn - Qua phÇn III, cho biÕt khi nµo mét vËt cã ®éng ®éng mµ cã ®­îc gäi lµ ®éng n¨ng. §éng n¨ng cña vËt phô thuéc vµo yÕu tè nµo n¨ng. ? - §éng n¨ng cña vËt phô thuéc HS; Th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái vµo khèi l­îng vµ vËt tèc chuyÓn GV: Chèt l¹i ®éng cña vËt. HS: ghi vë kÕt luËn. - Khi tham gia giao thông, phương ti ện tham gia có vận tốc lớn (có động năng lớn) sẽ khiến cho việc xử lí sự cố gặp khó khăn nếu xảy ra tai nạn sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Các vật rơi từ trên cao xuống bề mặt Trái Đất -62- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  3. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 có động năng lớn nên rất nguy hiểm đến tính mạng con người và các công trình khác. - Giải pháp: Mọi công dân cần tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông và an toàn trong lao động. Ho¹t ®éng 4 : VËn dông IV. VËn dông GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái C10. C10 : HS: Hoµn thµnh C10 a- ChiÕc cung ®· ®­îc gi­¬ng cã thÕ n¨ng. b- N­íc ch¶y tõ trªn cao xuèng cã ®éng n¨ng. D. Cñng cè Yªu cÇu HS nªu c¸c d¹ng c¬ n¨ng võa häc. - LÊy vÝ dô mét vËt cã c¶ ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng. - GV th«ng b¸o c¬ n¨ng cña vËt lóc ®ã b»ng tæng ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng cña nã. E. H­íng dÉn vÒ nhµ - Häc thuéc phÇn ghi nhí cuèi bµi. - §äc môc "Cã thÓ em ch­a biÕt". TuÇn TiÕt 21 S: Bµi 17: sù chuyÓn hãa vµ b¶o toµn c¬ n¨ng G: I- Môc tiªu 1. KiÕn thøc : Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng ở mức độ biểu đạt như sgk, biết nhận ra và lấy thí dụ về sự chuyển hóa lẫn nhau giữa thế năng và động năng. 2, Kỹ năng: Biết làm thí nghiệm H17.2; Biết rút ra nhận xét từ các hiện tượng quan sát được. 3, Th¸i ®é: Tự giác, tích cực học tập II. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh:. GV: Tranh phãng to h×nh 17.1. HS C¸c nhãm : 1 qu¶ bãng cao su ; Con l¾c ®¬n vµ gi¸ treo. III- Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 8A: 8B: B - KiÓm tra bµi cò: HS1 : - Khi nµo nãi vËt cã c¬ n¨ng ? -63- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  4. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - Trong tr­êng hîp nµo th× c¬ n¨ng cña vËt lµ thÕ n¨ng ? Trong tr­êng hîp nµo th× c¬ n¨ng lµ ®éng n¨ng ? LÊy vÝ dô 1 vËt cã c¶ ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng. HS2 : - §éng n¨ng, thÕ n¨ng cña vËt phô thuéc vµo yÕu tè nµo ? - Ch÷a bµi tËp 16.1. C – Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng HĐ 1: Tæ chức tình huống học tập Trong tự nhiªn cũng như trong kỹ thuật, ta thường quan s¸t thấy sự chuyển hãa cơ năng từ dạng này sang dạng kh¸c : Động năng chuyển hãa thành TiÕt 21- Bµi 17: thế năng và ngược lại thế năng chuyển hãa thành sù chuyÓn hãa vµ b¶o toµn c¬ động năng. Bài học h«m nay chóng ta nghiªn n¨ng cứu về sự chuyển hãa này. Ho¹t ®éng 2 : TiÕn hµnh thÝ nghiÖm nghiªn cøu I- Sù chuyÓn hãa cña c¸c d¹ng sù chuyÓn hãa c¬ n¨ng trong qu¸ tr×nh c¬ häc c¬ n¨ng GV: Cho HS lµm thÝ nghiÖm h×nh 17.1, kÕt hîp 1, ThÝ nghiÖm 1 : víi quan s¸t tranh phãng to h×nh 17.1 lÇn l­ît nªu C1 : Trong thêi gian qu¶ bãng r¬i, c¸c c©u hái C1 ®Õn C4. ®é cao cña qu¶ bãng gi¶m dÇn, HS: lµm thÝ nghiÖm th¶ qu¶ bãng r¬i nh­ h­íng vËn tèc cña qu¶ bãng t¨ng dÇn. dÉn h×nh 17.1. Quan s¸t qu¶ bãng r¬i GV: Yªu C2 : ThÕ n¨ng cña qu¶ bãng gi¶m cÇu HS th¶o luËn nhãm tr¶ lêi c¸c c©u hái nµy. dÇn, cßn ®éng n¨ng cña nã t¨ng. HS: th¶o luËn c¸c c©u hái C1 ®Õn C4. C3 : Trong thêi gian n¶y lªn, ®é GV: h­íng dÉn HS th¶o luËn chung trªn líp. cao cña qu¶ bãng t¨ng dÇn, vËn HS: Th¶o luËn, thèng nhÊt ®¸p ¸n råi ghi vë tèc cña nã gi¶m dÇn. Nh­ vËy thÕ n¨ng cña qu¶ bãng t¨ng dÇn, ®éng n¨ng cña nã gi¶m dÇn. GV: Khi qu¶ bãng r¬i : N¨ng l­îng ®· ®­îc C4 : Qu¶ bãng cã thÕ n¨ng lín chuyÓn hãa tõ d¹ng nµo sang d¹ng nµo ? nhÊt khi ë vÞ trÝ A vµ cã thÕ n¨ng HS: §¹i diÖn tr¶ lêi nhá nhÊt khi ë vÞ trÝ B. GV: Khi qu¶ bãng n¶y lªn : N¨ng l­îng ®· ®­îc Qu¶ bãng cã ®éng n¨ng lín nhÊt chuyÓn hãa tõ d¹ng nµo sang d¹ng nµo ? khi ë vÞ trÝ B vµ ®éng n¨ng nhá HS: §¹i diÖn tr¶ lêi nhÊt khi ë vÞ trÝ A. GV: ghi tãm t¾t kÕt qu¶ lªn b¶ng, yªu cÇu HS ghi - Qua thÝ nghiÖm 1, HS thÊy ®­îc : vµo vë. + Khi qu¶ bãng r¬i : ThÕ n¨ng HS: ghi vë nhËn xÐt trªn chuyÓn hãa thµnh ®éng n¨ng. GV: h­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm 2 theo nhãm, -64- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  5. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra. HS: lµm thÝ nghiÖm 2 theo nhãm d­íi sù h­íng + Khi qu¶ bãng n¶y lªn : §éng dÉn cña GV. n¨ng chuyÓn hãa thµnh thÕ n¨ng. GV: th¶o luËn nhãm c©u hái C5 ®Õn C8. HS: Th¶o luËn nhãm c©u C5 ®Õn C8. 2, ThÝ nghiÖm 2 : C5 : a- Khi con l¾c ®i tõ A vÒ B : VËn tèc cña con l¾c t¨ng. b- Khi con l¾c ®i tõ B lªn C : VËn tèc cña con l¾c gi¶m. C6 : a- Khi con l¾c ®i tõ A vÒ B : ThÕ n¨ng chuyÓn hãa thµnh ®éng n¨ng. b- Khi con l¾c ®i tõ B lªn C : §éng n¨ng chuyÓn hãa thµnh thÕ n¨ng. GV: Qua thÝ nghiÖm 2, c¸c em rót ra nhËn xÐt g× C7 : vÒ sù chuyÓn hãa n¨ng l­îng cña con l¾c khi con ë vÞ trÝ A vµ C thÕ n¨ng cña con l¾c dao ®éng xung quanh vÞ trÝ c©n b»ng B. l¾c lµ lín nhÊt. ë vÞ trÝ B ®éng HS: nªu ®­îc nhËn xÐt nh­ phÇn kÕt luËn ë thÝ n¨ng cña con l¾c lµ lín nhÊt. nghiÖm 2 trong SGK, ghi vë nhËn xÐt nµy. C8 : ë vÞ trÝ A vµ C ®éng n¨ng cña con l¾c lµ nhá nhÊt (b»ng 0). ë vÞ Ho¹t ®éng 3 : Th«ng b¸o ®Þnh luËt b¶o toµn c¬ trÝ B thÕ n¨ng nhá nhÊt. II- B¶o toµn c¬ n¨ng n¨ng GV: Th«ng b¸o néi dung ®Þnh luËt b¶o toµn c¬ n¨ng nh­ phÇn ch÷ in ®Ëm SGK tr.61, th«ng b¸o (SGK) phÇn chó ý. HS: HS ghi vë néi dung ®Þnh luËt b¶o toµn c¬ III. VËn dông n¨ng. C9: Ho¹t ®éng 4 : a- Mòi tªn ®­îc b¾n ®i tõ chiÕc GV: Y/c HS hoµn thµnh C9. cung : ThÕ n¨ng cña c¸nh cung PhÇn c) yªu cÇu phÇn tÝch râ 2 qu¸ tr×nh vËt chuyÓn hãa thµnh ®éng n¨ng cña chuyÓn ®éng ®i lªn cao vµ qu¸ tr×nh vËt r¬i xuèng. mòi tªn. HS: C¸ nh©n HS tr¶ lêi c©u C9 b- N­íc tõ trªn ®Ëp cao ch¶y xuèng : ThÕ n¨ng cña n­íc chuyÓn hãa thµnh ®éng n¨ng. c- NÐm mét vËt lªn cao theo ph­¬ng th¼ng ®øng : Khi vËt ®i lªn GV: Gäi 1 HS ®äc môc "Cã thÓ em ch­a biÕt". ®éng n¨ng chuyÓn hãa thµnh thÕ HS: §äc SGK n¨ng. Khi vËt r¬i xuèng th× thÕ n¨ng -65- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  6. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 chuyÓn hãa thµnh ®éng n¨ng. D. Cñng cè: - Yªu cÇu HS ph¸t biÓu ®Þnh luËt b¶o toµn chuyÓn hãa c¬ n¨ng. - Nªu vÝ dô trong thùc tÕ vÒ sù chuyÓn hãa c¬ n¨ng. E. H­íng dÉn vÒ nhµ : - Häc thuéc phÇn ghi nhí. - Lµm bµi tËp 17- Sù chuyÓn hãa vµ b¶o toµn c¬ n¨ng (SBT). H­íng dÉn bµi 17.3 : Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi 17.3. Ph©n tÝch qu¸ tr×nh viªn bi chuyÓn ®éng. L­u ý lóc võa nÐm lªn, ë ®é cao h, viªn bi võa cã thÕ n¨ng, võa cã ®éng n¨ng. - Tr¶ lêi c©u hái phÇn A- ¤n tËp cña bµi 18 vµo vë bµi tËp. TiÕt 22 TuÇn Bµi 18 : C©u hái vµ bµi tËp S: tæng kÕt ch­¬ng I : c¬ häc G: I. Môc tiªu 1- KiÕn thøc ¤n tËp hÖ thèng hãa kiÕn thøc c¬ b¶n cña phÇn c¬ häc ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái trong phÇn «n tËp. 2- KÜ n¨ng VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp trong phÇn vËn dông. 3- th¸i ®é: Nghiªm tóc, híp t¸c nhãm II. ChuÈn bÞ: * GV: viÕt s½n môc I cña phÇn B- vËn dông ra b¶ng phô hoÆc ra phiÕu häc tËp ®Ó ph¸t cho HS. cã thÓ ®­a ra ph­¬ng ¸n kiÓm tra HS theo tõng tªn cô thÓ. T­¬ng øng víi c©u hái phÇn ¤n tËp vµ phÇn vËn dông ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña HS trong ch ­¬ng mét c¸ch toµn diÖn. * Mçi HS: chuÈn bÞ phÇn A- ¤n tËp s½n ë nhµ III. Ph­¬ng ph¸p: Toongr h[pj ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: -66- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  7. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 B, KiÓm tra: - KiÓm tra mÉu b¸o c¸o thÝ nghiÖm. - HS 1 : Tr¶ lêi c©u C4 - HS2 : Tr¶ lêi c©u C5. C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng . Ho¹t ®éng 1 KiÓm tra phÇn chuÈn bÞ bµi ë nhµ cña HS th«ng qua líp phã häc tËp hoÆc c¸c tæ tr­ëng. GV trùc tiÕp kiÓm tra phÇn chuÈn bÞ ë nhµ cña mét sè HS nªu nhËn xÐt chung viÖc chuÈn bÞ bµi ë nhµ cña HS. A- ¤n tËp Ho¹t ®éng 2 : HÖ thèng hãa kiÕn thøc GV h­íng dÉn HS hÖ thèng c¸c c©u hái trong * ChuyÓn ®éng c¬ häc phÇn A theo tõng phÇn nh­ sau : C§ ®Òu C§ kh«ng ®Òu - H­íng dÉn HS th¶o luËn tõ c©u 1 ®Õn c©u 4 ®Ó hÖ v= s/t vtb = s/t thèng phÇn ®éng häc. TÝnh t­¬ng ®èi cña C§ vµ ®øng HS: Th¶o luËn tr¶ lêi C1 ®Õn C4 yªn. GV tãm t¾t trªn b¶ng : Lùc lµ ®¹i l­îng vect¬ HS: Th¶o luËn tr¶ lêi C5 ®Õn C10 Lùc cã thÓ lµm thay ®æi vËn tèc HS: Ghi vë cña chuyÓn ®éng. * Hai lùc c©n b»ng. GV: H­íng dÉn HS th¶o luËn tiÕp tõ c©u 5 ®Õn Lùc ma s¸t. c©u 10 ®Ó hÖ thèng vÒ lùc. ¸p lùc phô thuéc vµo : §é lín cña GV ghi tãm t¾t trªn b¶ng : lùc vµ diÖn tÝch mÆt tiÕp xóc. HS: Ghi vë ¸p suÊt : p = F/S GV: H­íng dÉn HS th¶o luËn c©u 11 vµ 12 cho phÇn tÜnh häc chÊt láng. HS: Th¶o luËn tr¶ lêi C11 ®Õn C12 *Lùc ®Èy Acsimet : FA= d.V GV: ghi tãm t¾t trªn b¶ng : §iÒu kiÖn ®Ó mét vËt nhóng ch×m HS: Ghi vë trong chÊt láng bÞ : GV: H­íng dÉn HS th¶o luËn tõ c©u 13 ®Õn c©u + Næi lªn : P < FA hay d1FA hay d1>d2 HS: Th¶o luËn tr¶ lêi C13 ®Õn C17 + C©n b»ng "l¬ löng" : GV ghi tãm t¾t trªn b¶ng : P = FA hay d1=d2. §K ®Ó cã c«ng c¬ häc. BiÓu thøc tÝnh c«ng : A = F.s -67- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  8. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 §Þnh luËt vÒ c«ng ý nghÜa vËt lý cña c«ng suÊt, CT tÝnh : P = A/t §Þnh luËt b¶o toµn c¬ n¨ng. HS: Ghi vë B- VËn dông Ho¹t ®éng 3 : VËn dông I- Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc GV: ph¸t phiÕu häc tËp môc I cña phÇn B- VËn ph­¬ng ¸n tr¶ lêi mµ em cho lµ dông. ®óng HS: NhËn vµ hoµn thµnh phiÕu häc tËp - HS lµm bµi tËp vËn dông cña môc GV: Sau 5 phót thu bµi cña HS, h­íng dÉn HS I trong phiÕu häc tËp. th¶o luËn tõng c©u. - Tham gia nhËn xÐt bµi lµm cña HS: Th¶o luËn theo HD cña GV c¸c b¹n trong líp. Víi c©u 2 vµ 4 yªu cÇu HS gi¶i thÝch lÝ do chän - Yªu cÇu ë c©u 2 vµ 4 HS gi¶i ph­¬ng ¸n. thÝch ®­îc : 2) Khi «t« ®ang chuyÓn ®éng ®ét ngét dõng l¹i. Ng­êi ch­a kÞp dõng l¹i cïng víi xe do cã qu¸n tÝnh ng­êi bÞ x« vÒ phÝa tr­íc. 4) Khi nhóng ngËp hai thái nh«m vµ ®ång vµo n­íc th× ®ßn c©n sÏ nghiªng vÒ phÝa bªn ph¶i. V× thái ®ång vµ nh«m cã cïng khèi l­îng do ®ã khi treo vµo hai ®Çu ®ßn c©n, ®ßn c©n sÏ th¨ng b»ng. Khi nhóng c¶ hai thái ®ång vµ nh«m ngËp vµo n­íc th× 2 thái ®ång vµ nh«m ®Òu chÞu t¸c dông cña lùc GV: chèt l¹i kÕt qu¶ ®óng, yªu cÇu HS ch÷a vµo ®Èy AcsimÐt. FA = d.V ; Khèi vë nÕu sai. l­îng thái ®ång vµ nh«m b»ng HS: Ghi vë ®¸p ¸n ®óng nhau do ®ã thÓ tÝch thái nh«m lín GV: cã thÓ kÕt hîp víi c©u hái ë phÇn A - ¤n tËp h¬n thÓ tÝch thái ®ång nªn lùc FA ®Ó kiÓm tra HS phÇn tr¶ lêi c©u hái ®Ó ®¸nh gi¸ t¸c dông lªn thái nh«m lín h¬n lùc ®iÓm cho HS (c¶ phÇn kiÕn thøc cÇn ghi nhí vµ FA t¸c dông lªn thái ®ång. phÇn vËn dông gi¶i thÝch). - Ch÷a bµi vµo vë nÕu sai. GV cã thÓ kiÓm tra HS t­¬ng øng víi dù kiÕn ban II- Tr¶ lêi c©u hái ®Çu theo c©u hái t­¬ng øng. - HS tr¶ lêi c©u hái phÇn II theo sù GV: Gäi HS trong líp nhËn xÐt phÇn tr¶ lêi cña chØ ®Þnh cña GV. b¹n. - HS c¶ líp tham gia nhËn xÐt, bæ HS: NhËn xÐt c©u tr¶ lêi sung c©u tr¶ lêi cho b¹n. GV ®¸nh gi¸ cho ®iÓm HS. -68- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  9. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 HS: Ghi ®¸p ¸n ®óng vµo vë - Ch÷a bµi vµo vë nÕu sai. D. Cñng cè: - NhËn xÐt sù chuÈn bÞ bµi ë nhµ cña HS - Rót kinh nghiÖm tiÕt häc E. H­íng dÉn vÒ nhµ - Ghi nhí néi dung phÇn ¤n tËp. - Lµm bµi tËp môc III- Bµi tËp cña phÇn B- VËn dông (tr.65 SGK). - Xem l¹i c¸c bµi tËp trong SBT cña ch­¬ng I. ch­¬ng II NhiÖt häc TuÇn TiÕt 23 S: Bµi 19 : C¸c chÊt ®­îc cÊu t¹o nh­ thÕ nµo ? G: I- Môc tiªu 1- KiÕn thøc : - KÓ ®­îc mét hiÖn t­îng chøng tá vËt chÊt ®­îc cÊu t¹o mét c¸ch gi¸n ®o¹n tõ c¸c h¹t riªng biÖt, gi÷a chóng cã kho¶ng c¸ch. - B­íc ®Çu nhËn biÕt ®­îc thÝ nghiÖm m« h×nh vµ chØ ra ®­îc sù t­¬ng tù gi÷a thÝ nghiÖm m« h×nh vµ hiÖn t­îng cÇn gi¶i thÝch. - Dïng hiÓu biÕt vÒ cÊu t¹o h¹t cña vËt chÊt ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn t­îng thùc tÕ ®¬n gi¶n. 2- Th¸i ®é : Yªu thÝch m«n häc, cã ý thøc vËn dông kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i thÝch mét sè hiÖn t­îng vËt lÝ ®¬n gi¶n trong thùc tÕ cuéc sèng. II- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS * Cho GV : - 2 b×nh chia ®é h×nh trô ®­êng kÝnh kho¶ng 20mm. + 1 b×nh ®ùng 50cm3 r­îu. + 1 b×nh ®ùng 50 cm3 n­íc. - ¶nh chôp kÝnh hiÓn vi ®iÖn tö. (Tranh h×nh 19.3 ; 19.3) * Mçi nhãm HS : - 2 b×nh chia ®é GH§ : 100cm3, §CNN : 2cm3. + 1 b×nh ®ùng 100 cm3 ng«. -69- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  10. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 + 1 b×nh ®ùng 100 cm3 c¸t kh« vµ mÞn. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, lµm TN, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: KÕt hîp trong bµi C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§1: §¹t vÊn ®Ò Giíi thiÖu môc tiªu cña ch­¬ng II- NhiÖt häc : Tõ tiÕt häc h«m nay chóng ta sÏ nghiªn cøu sang ch­¬ng II - NhiÖt häc. C¸c em h·y ®äc trang 67 (SGK) vµ cho biÕt môc tiªu cña ch­¬ng II lµ g× ? HS: Nghiªn cøu SGK vµ nªu môc tiªu cña ch­¬ng II GV: ®­a ra 2 b×nh chia ®é : 1 b×nh ®ùng 50cm3 r­îu, 1 b×nh ®ùng 50cm3 n­íc, gäi HS ®äc l¹i kÕt qu¶ thÓ tÝch n­íc vµ r­îu ë mçi b×nh. HS: Quan x¸t vµ däc KQ GV: ghi kÕt qu¶ thÓ tÝch n­íc vµ r­îu lªn b¶ng vµ lµm thÝ nghiÖm ®æ nhÑ 50cm3 r­îu vµo b×nh chia ®é ®ùng 50cm3 n­íc ®Ó thÊy thÓ tÝch hçn hîp r­îu vµ n­íc GV: Gäi 2,3 HS ®äc l¹i kÕt qu¶ thÓ tÝch hçn hîp. ch­¬ng II NhiÖt häc HS: Quan x¸t vµ däc KQ TiÕt 23 GV: ghi kÕt qu¶ thÓ tÝch hçn hîp trªn b¶ng. Bµi 19 : C¸c chÊt ®­îc cÊu t¹o GV: Cho HS so s¸nh thÓ tÝch hçn hîp vµ tæng thÓ nh­ thÕ nµo ? tÝch ban ®Çu cña n­íc vµ r­îu. GV ®Æt vÊn ®Ò : VËy phÇn thÓ tÝch hao hôt cña hçn hîp ®ã ®· biÕn ®i ®©u ? Bµi häc h«m nay gióp I- C¸c chÊt cã ®­îc cÊu t¹o tõ chóng ta tr¶ lêi c©u hái nµy. c¸c h¹t riªng biÖt kh«ng ? H§2: T×m hiÓu vÒ cÊu t¹o cña c¸c chÊt + C¸c chÊt ®­îc cÊu t¹o tõ c¸c h¹t GV: yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái ®Æt ra ë môc I. nhá bÐ riªng biÖt ®ã lµ nguyªn tö HS: Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái ë môc I vµ ph©n tö. Nguyªn tö lµ h¹t kh«ng thÓ ph©n chia trong ph¶n øng hãa häc, cßn ph©n tö lµ mét nhãm c¸c nguyªn tö kÕt hîp l¹i. + V× c¸c nguyªn tö vµ ph©n tö cÊu t¹o nªn c¸c chÊt v« cïng nhá bÐ nªn c¸c chÊt nh×n cã vÎ nh­ liÒn -70- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2