intTypePromotion=4

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 9

Chia sẻ: Askjhdkajd Dakjdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
143
lượt xem
37
download

Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GV đánh giá cho điểm HS, nếu HS nào có ý kiến đóng góp tốt cũng có thể cho điểm để động viên. C, Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động 1 : Tổ chức tình huống học tập : - GV làm thí nghiệm hình 23.1. Yêu cầu HS quan sát, nêu hiện tượng quan sát được. - GV : Bài trước chúng ta biết nước dẫn nhiệt rất kém. Trong trường hợp này nước đã truyền nhiệt cho sáp bằng cách nào ? Chúng ta tìm hiểu qua bài học hôm nay. Hoạt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 8 ( cả năm ) part 9

  1. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - GV ®¸nh gi¸ cho ®iÓm HS, nÕu HS nµo cã ý kiÕn ®ãng gãp tèt còng cã thÓ cho ®iÓm ®Ó ®éng viªn. C, Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 : Tæ chøc t×nh huèng häc tËp : - GV lµm thÝ nghiÖm h×nh 23.1. Yªu cÇu HS quan s¸t, nªu hiÖn t­îng quan s¸t ®­îc. - GV : Bµi tr­íc chóng ta biÕt n­íc dÉn nhiÖt rÊt kÐm. Trong tr­êng hîp nµy n­íc ®· truyÒn nhiÖt cho s¸p b»ng c¸ch nµo ? Chóng ta t×m hiÓu qua bµi häc h«m nay. Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu hiÖn t­îng ®èi l­u. I- §èi l­u - GV h­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm h×nh 23.2 theo nhãm. Tõng b­íc nh­ sau : + L¾p ®Æt thÝ nghiÖm theo h×nh 23.2, chó ý tr¸nh ®æ vì cèc thñy tinh vµ nhiÖt kÕ. - C¸c nhãm tù ph©n c«ng c¸c b¹n + GV cã thÓ dïng th×a thñy tinh nhá, móc h¹t trong nhãm m×nh l¾p ®Æt thÝ thuèc tÝm (l­îng nhá) ®­a xuèng ®¸y cèc thñy nghiÖm. tinh cho tõng nhãm. L­u ý : sö dông thuèc tÝm kh«, d¹ng h¹t (kh«ng cÇn ph¶i gãi). C1 : N­íc mµu tÝm di chuyÓn + H­íng dÉn HS dïng ®Ìn cån ®un nãng n­íc ë thµnh dßng tõ d­íi lªn råi tõ trªn phÝa cã ®Æt thuèc tÝm. xuèng. - Yªu cÇu HS quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra, vµ th¶o C2 : Do líp n­íc ë d­íi nãng lªn luËn theo nhãm c©u hái C1, C2, C3. tr­íc, në ra, träng l­îng riªng cña - GV h­íng dÉn HS th¶o luËn chung trªn líp. nã nhá h¬n träng l­îng riªng cña líp n­íc l¹nh ë trªn. Do ®ã líp n­íc nãng næi lªn cßn líp n­íc l¹nh ch×m xuèng t¹o thµnh dßng. C3 : Nhê cã nhiÖt kÕ ta thÊy toµn bé n­íc trong cèc ®· nãng lªn. - HS lµm thÝ nghiÖm h×nh 23.3 - GV th«ng b¸o : Sù truyÒn nhiÖt n¨ng nhê t¹o theo nhãm, tr¶ lêi c©u C4 : thµnh c¸c dßng nh­ thÝ nghiÖm trªn gäi lµ sù ®èi l­u. Sù ®èi l­u cã thÓ x¶y ra trong chÊt khÝ hay kh«ng ? Chóng ta cïng tr¶ lêi c©u C4. + Khãi h­¬ng gióp chóng ta quan - GV h­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm h×nh 23.3 s¸t hiÖn t­îng ®èi l­u cña kh«ng SGK víi dông cô HS ®· chuÈn bÞ. Yªu cÇu quan khÝ râ h¬n. s¸t hiÖn t­îng vµ gi¶i thÝch hiÖn t­îng x¶y ra. + HiÖn t­îng x¶y ra thÊy khãi - Khãi h­¬ng ë ®©y cã t¸c dông g× ? h­¬ng còng chuyÓn ®éng thµnh dßng. + Gi¶i thÝch : T­¬ng tù nh­ c©u C2 - NÕu lµm thÝ nghiÖm nh­ h×nh 23.3 víi dông cô -81- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  2. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 Ghi : nh­ h×nh vÏ sÏ thÊy cã khãi h­¬ng chuyÓn ®éng lªn trªn t¹i chç que h­¬ng bÞ ®èt ch¸y. GV cÇn §èi l­u : Sù truyÒn nhiÖt b»ng gi¶i thÝch ®ã còng chÝnh lµ do hiÖn t­îng ®èi l­u dßng chÊt láng, chÊt khÝ. dßng kh«ng khÝ ngay t¹i chç que h­¬ng bÞ ®èt - HS lµm viÖc c¸ nh©n vËn dông ®Ó ch¸y. tr¶ lêi c©u C5, C6. - GV nhÊn m¹nh : Sù ®èi l­u x¶y ra ë trong chÊtC5 : Muèn ®un nãng chÊy láng vµ láng vµ chÊt khÝ. chÊt khÝ ph¶i ®un tõ phÝa d­íi ®Ó - Yªu cÇu HS nghiªn cøu tr¶ lêi c©u C5, C6. phÇn ë phÝa d­íi nãng lªn tr­íc ®i lªn (v× träng l­îng riªng gi¶m), phÇn ë trªn ch­a ®­îc ®un nãng ®i xuèng t¹o thµnh dßng ®èi l­u. C6 : Trong ch©n kh«ng vµ chÊt r¾n kh«ng x¶y ra ®èi l­u v× trong ch©n Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu vÒ bøc x¹ nhiÖt. kh«ng còng nh­ trong chÊt r¾n - GV chuyÓn ý b»ng phÇn ®Æt vÊn ®Ò ë ®Çu môc kh«ng thÓ t¹o c¸c dßng ®èi l­u. II. II- Bøc x¹ nhiÖt - GV lµm thÝ nghiÖm h×nh 23.4, 235. Yªu cÇu HS quan s¸t, m« t¶ hiÖn t­îng x¶y ra. - HS quan s¸t hiÖn t­îng x¶y ra m« t¶ ®­îc : + §Æt b×nh cÇu gÇn nguån nhiÖt giät n­íc mµu dÞch chuyÓn tõ ®Çu A vÒ phÝa ®Çu B. + LÊy miÕng gç ch¾n gi÷a nguån - H­íng dÉn HS tr¶ lêi cÇu C7, C8, C9. nhiÖt vµ b×nh cÇu, thÊy giät n­íc - Cho th¶o luËn nhãm. mµu dÞch chuyÓn trë l¹i ®Çu A. - Cho th¶o luËn c¶ líp thèng nhÊt c©u tr¶ lêi. - HS th¶o luËn nhãm. - Thèng nhÊt tr¶ lêi c¶ líp. - Yªu cÇu HS nªu ®­îc : C7 : Kh«ng khÝ trong b×nh nãng lªn, në ra ®Èy giät n­íc mµu dÞch vÒ phÝa ®Çu B. C8 : Kh«ng khÝ trong b×nh ®· l¹nh ®i lµm giät n­íc mµu dÞch chuyÓn trë l¹i ®Çu A. MiÕng gç ®· ng¨n kh«ng cho nhiÖt truyÒn tõ nguån nhiÖt ®Õn b×nh. §iÒu nµy chøng tá nhiÖt ®­îc truyÒn tõ nguån nhiÖt ®Õn b×nh theo ®­êng th¼ng. - GV th«ng b¸o vÒ ®Þnh nghÜa bøc x¹ nhiÖt vµ kh¶ C9 : Sù truyÒn nhiÖt trªn kh«ng n¨ng hÊp thô tia nhiÖt. ph¶i lµ dÉn nhiÖt v× kh«ng khÝ dÉn nhiÖt kÐm, còng kh«ng ph¶i ®èi l­u -82- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  3. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 v× nhiÖt ®­îc truyÒn theo ®­êng th¼ng. Ghi : Ho¹t ®éng 4 : VËn dông Bøc x¹ nhiÖt : TruyÒn nhiÖt b»ng - Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C10, C11, C12. c¸c tia nhiÖt ®i th¼ng. - Gäi HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi c©u C10, C11. III. VËn dông - Gäi 1 HS lªn b¶ng ch÷a c©u C12. C10 : Trong thÝ nghiÖm trªn ph¶i dïng b×nh phñ muéi ®Ìn ®Ó lµm t¨ng kh¶ n¨ng hÊp thô tia nhiÖt. C11 : Mïa hÌ th­êng mÆc ¸o mµu tr¾ng ®Ó gi¶m sù hÊp thô tia nhiÖt. C12 : H×nh thøc truyÒn nhiÖt chñ yÕu cña chÊt r¾n lµ dÉn nhiÖt ; chÊt láng, chÊt khÝ lµ ®èi l­u ; cña ch©n kh«ng lµ bøc x¹ nhiÖt. D. Cñng cè - Gäi 1, 2 HS ®äc phÇn ghi nhí cuèi bµi, yªu cÇu ghi nhí t¹i líp. - VËn dông cho HS gi¶i thÝch v× sao víi cÊu t¹o cña phÝch cã thÓ gi÷ ®­îc n­íc nãng l©u dµi dùa vµo h×nh vÏ 23.6. E. H­íng dÉn vÒ nhµ. - §äc phÇn "cã thÓ em ch­a biÕt". - Lµm bµi tËp : 23 - §èi l­u - Bøc x¹ nhiÖt (SBT). Tõ 23.1 ®Õn 23.7. - Häc kü phÇn ghi nhí. TiÕt 29 TuÇn S: Bµi 24 : C«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng G: I- Môc tiªu : 1- KiÕn thøc : - KÓ ®­îc tªn c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh ®é lín cña nhiÖt l­îng mét vËt cÇn thu vµo ®Ó nãng lªn. - ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng, kÓ ®­îc tªn, ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i l­îng cã mÆt trong c«ng thøc. - M« t¶ ®­îc thÝ nghiÖm vµ xö lÝ ®­îc b¶ng ghi kÕt qu¶ thÝ nghiÖm chøng tá nhiÖt l­îng phô thuéc vµo m, t vµ chÊt lµm vËt. 2- KÜ n¨ng : -83- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  4. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - Ph©n tÝch b¶ng sè liÖu vÒ kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cã s½n. - RÌn kÜ n¨ng tæng hîp, kh¸i qu¸t hãa. 3- Th¸i ®é : Nghiªm tóc trong häc tËp. II- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS : - 2 gi¸ thÝ nghiÖm, 2 l­íi ami¨ng, 2 ®Ìn cån (bÊc ®­îc kÐo lªn ®Òu nhau), 2 cèc thñy tinh chÞu nhiÖt, kÑp, 2 nhiÖt kÕ (chØ dïng ®Ó minh ho¹ c¸c thÝ nghiÖm trong bµi). - ChuÈn bÞ cho mçi nhãm 3 b¶ng kÕt qu¶ thÝ nghiÖm b¶ng 24.1, 24.2, 24.3 vµo mét tê giÊy phãng to cã thÓ treo lªn ®­îc. PhÇn ®iÒn kÕt qu¶ cã thÓ d¸n giÊy bãng kÝnh ®Ó cã thÓ dïng bót d¹ viÕt vµ xãa ®i dÔ dµng cã thÓ dïng cho nhiÒu líp (mçi nhãm 4 nam ch©m, nÕu líp cã b¶ng tõ). III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, lµm TN, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: - KÓ tªn c¸c c¸ch truyÒn nhiÖt ®· häc. - Ch÷a bµi tËp 23.1, 23.2. C, Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 Tæ chøc t×nh huèng häc tËp : GV nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa nhiÖt l­îng  Kh«ng cã dông cô nµo cã thÓ ®o trùc tiÕp nhiÖt l­îng. VËy muèn x¸c ®Þnh nhiÖt l­îng ng­êi ta ph¶i lµm thÕ I- NhiÖt l­îng mét vËt thu vµo nµo ®Ó nãng lªn phô thuéc vµo Ho¹t ®éng 2 : Th«ng b¸o vÒ nhiÖt l­îng vËt cÇn nh÷ng yÕu tè nµo ? thu vµo ®Ó nãng lªn phô thuéc nh÷ng yÕu tè nµo ? - HS th¶o luËn ®­a ra dù ®o¸n xem - GV cã thÓ nªu vÊn ®Ò : NhiÖt l­îng mµ vËt cÇn nhiÖt l­îng mét vËt cÇn thu vµo ®Ó thu vµo ®Ó nãng lªn nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo nãng lªn phô thuéc vµo nh÷ng yÕu nh÷ng yÕu tè nµo ? tè nµo cña vËt. - Gäi HS nªu dù ®o¸n, GV ghi c¸c dù ®o¸n ®ã lªn - §Ó kiÓm tra sù phô thuéc cña b¶ng. Ph©n tÝch yÕu tè nµo lµ hîp lÝ, kh«ng hîp lÝ. nhiÖt l­îng mét vËt thu vµo ®Ó §­a ®Õn dù ®o¸n 3 yÕu tè : khèi l­îng cña vËt, ®é nãng lªn phô thuéc vµo 1 trong 3 t¨ng nhiÖt ®é cña vËt, chÊt cÊu t¹o nªn vËt. yÕu tè ®ã. Ta ph¶i lµm c¸c thÝ - §Ó kiÓm tra sù phô thuéc cña nhiÖt l­îng vµo 1 nghiÖm trong ®ã yÕu tè cÇn kiÓm trong 3 yÕu tè ®ã ta ph¶i tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh­ tra cho thay ®æi cßn 2 yÕu tè kia thÕ nµo ? ph¶i gi÷ nguyªn. Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu mèi quan hÖ gi÷a nhiÖt - HS nªu ®­îc ®Ó kiÓm tra mèi l­îng vËt cÇn thu vµo ®Ó nãng lªn vµ khèi l­îng quan hÖ gi÷a nhiÖt l­îng vËt cÇn thu vµo ®Ó nãng lªn vµ khèi l­îng cña vËt - GV yªu cÇu HS nªu c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm cña vËt ta lµm thÝ nghiÖm ®un -84- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  5. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 kiÓm tra sù phô thuéc cña nhiÖt l­îng vµo khèi nãng cïng mét chÊt víi khèi l­îng l­îng cña vËt. kh¸c nhau sao cho ®é t¨ng nhiÖt ®é cña vËt nh­ nhau. - HS c¸c nhãm ph©n tÝch kÕt qu¶ - GV nªu c¸ch bè trÝ thÝ nghiÖm, c¸ch tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ë b¶ng 24.1, thèng nhÊt thÝ nghiÖm vµ giíi thiÖu b¶ng kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ý kiÕn ghi vµo b¶ng 24.1. 24.1. Yªu cÇu HS ph©n tÝch kÕt qu¶ tr¶ lêi c©u C1, - Cö ®¹i diÖn nhãm treo kÕt qu¶ C2. cña nhãm m×nh lªn b¶ng tham gia - Gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ ph©n th¶o luËn trªn líp. tÝch b¶ng 24.1 cña nhãm m×nh. C1 : §é t¨ng nhiÖt ®é vµ chÊt lµm vËt ®­îc gi÷ gièng nhau ; khèi l­îng kh¸c nhau. §Ó t×m hiÓu mèi quan hÖ gi÷a nhiÖt l­îng vµ khèi l­îng. - Ghi vë kÕt luËn : C2 : Qua thÝ nghiÖm trªn cã thÓ kÕt luËn : Khèi l­îng cµng lín th× nhiÖt l­îng vËt thu vµo cµng lín. Ho¹t ®éng 4 : T×m hiÓu mèi quan hÖ gi÷a nhiÖt C3 : Ph¶i gi÷ khèi l­îng vµ chÊt lµm vËt gièng nhau. Muèn vËy hai l­îng cÇn thu vµo ®Ó nãng lªn vµ ®é t¨ng nhiÖt cèc ph¶i ®ùng cïng mét l­îng ®é. n­íc. §Ó kiÓm tra sù phô thuéc - Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn ph­¬ng ¸n lµm thÝ cña nhiÖt l­îng vµo ®é t¨ng nhiÖt nghiÖm t×m hiÓu mèi quan hÖ gi÷a nhiÖt l­îng vµ ®é. ®é t¨ng nhiÖt ®é theo h­íng dÉn tr¶ lêi c©u C3, C4 : Ph¶i cho ®é t¨ng nhiÖt ®é C4. kh¸c nhau. Muèn vËy ph¶i ®Ó cho nhiÖt ®é cuèi cña 2 cèc kh¸c nhau b»ng c¸ch cho thêi gian ®un kh¸c nhau. - Ph©n tÝch b¶ng sè liÖu 24.2, tham gia th¶o luËn trªn líp c©u tr¶ lêi. Ghi vë kÕt luËn : C5 : Rót ra kÕt luËn : §é t¨ng nhiÖt ®é cµng lín th× nhiÖt l­îng - Ph©n tÝch b¶ng sè liÖu 24.2, nªu kÕt luËn rót ra vËt thu vµo cµng lín. qua viÖc ph©n tÝch sè liÖu ®ã. - HS ho¹t ®éng theo nhãm tr¶ lêi Ho¹t ®éng 5 : T×m hiÓu mèi quan hÖ gi÷a nhiÖt c©u C6, C7. l­îng vËt cÇn thu vµo ®Ó nãng lªn víi chÊt lµm C6 : Khèi l­îng kh«ng ®æi, ®é vËt. t¨ng nhiÖt ®é gièng nhau, chÊt lµm vËt kh¸c nhau. §Ó kiÓm tra sù phô - T­¬ng tù nh­ ho¹t ®éng 4. GV yªu cÇu HS th¶o thuéc cña nhiÖt l­îng vµo chÊt lµm luËn theo nhãm ph©n tÝch kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®Ó -85- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  6. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 rót ra kÕt luËn cÇn thiÕt. vËt. C7 : NhiÖt l­îng vËt cÇn thu vµo ®Ó nãng lªn phô thuéc vµo chÊt lµm vËt. - Ghi kÕt luËn nh­ c©u C7 vµo vë. Ho¹t ®éng 6 : Giíi thiÖu c«ng thøc tÝnh nhiÖt - HS nªu ®­îc nhiÖt l­îng mµ mét l­îng. - Yªu cÇu HS nh¾c l¹i nhiÖt l­îng cña mét vËt thu vËt thu vµo ®Ó nãng lªn phô thuéc vµo ®Ó nãng lªn phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo ? vµo khèi l­îng, ®é t¨ng nhiÖt ®é cña vËt vµ chÊt lµm vËt. - GV giíi thiÖu c«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng, tªn vµ - HS ghi vµo vë c«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng. ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc. - Giíi thiÖu kh¸i niÖm vÒ nhiÖt dung riªng, b¶ng - HiÓu ®­îc ý nghÜa con sè nhiÖt nhiÖt dung riªng cña mét sè chÊt. dung riªng. - Gäi HS gi¶i thÝch ý nghÜa con sè nhiÖt dung riªng cña mét sè chÊt th­êng dïng nh­ n­íc, II. VËn dông nh«m, ®ång.. C8: Ho¹t ®éng 7 : VËn dông - Yªu cÇu HS vËn dông tr¶ lêi c©u C8 ®Ó HS ghi nhí c«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng. D. Cñng cè Tãm t¾t : m = 5kg t1 = 200C t2 = 500C c = 380J/kg.K Q=? Bµi lµm ¸p dông c«ng thøc Q = m.c.t thay sè ta cã : Q = 5.380.(50 - 20) = 57000(J) VËy nhiÖt l­îng cÇn truyÒn cho 5kg ®ång ®Ó t¨ng nhiÖt ®é tõ 200C lªn 500C lµ 57000J hay 57kJ. E. H­íng dÉn vÒ nhµ. - §äc phÇn "Cã thÓ em ch­a biÕt". - Tr¶ lêi c©u hái C10 vµ lµm bµi tËp 24 - C«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng (SBT). Tõ 24.1 ®Õn 24.7. - Häc phÇn ghi nhí. -86- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  7. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 TiÕt 30 TuÇn S: Bµi 25 : Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt G: I- Môc tiªu : 1- KiÕn thøc : - Ph¸t biÓu ®­îc 3 néi dung cña nguyªn lÝ truyÒn nhiÖt. - ViÕt ®­îc ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt cho tr­êng hîp cã 2 vËt trao ®æi nhiÖt víi nhau. - Gi¶i ®­îc c¸c bµi to¸n ®¬n gi¶n vÒ trao ®æi nhiÖt gi÷a hai vËt. 2- KÜ n¨ng : VËn dông c«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng. 3- Th¸i ®é : Kiªn tr×, trung thùc trong häc tËp. II- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS - 1 phÝch n­íc, 1 b×nh chia ®é h×nh trô, 1 nhiÖt l­îng kÕ, 1 nhiÖt kÕ. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, lµm TN, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: HS1 : - ViÕt c«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng vËt thu vµo khi nãng lªn. Gi¶i thÝch râ kÝ hiÖu vµ ®¬n vÞ cña tõng ®¹i l­îng trong c«ng thøc. - Ch÷a bµi tËp : 24.4 HS2 : Ch÷a bµi tËp 24.1, 24.- KÓ tªn c¸c c¸ch truyÒn nhiÖt ®· häc. C, Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 : Tæ chøc t×nh huèng häc tËp. Nh­ phÇn më ®Çu trong SGK Ho¹t ®éng 2 : Nguyªn lÝ truyÒn nhiÖt I- Nguyªn lÝ truyÒn nhiÖt - GV th«ng b¸o ba néi dung cña nguyªn lÝ - HS l¾ng nghe vµ ghi nhí ngay ba truyÒn nhiÖt nh­ phÇn th«ng b¸o SGK. néi dung cña nguyªn lÝ truyÒn nhiÖt. - Yªu cÇu HS vËn dông nguyªn lÝ truyÒn nhiÖt - HS vËn dông nguyªn lÝ truyÒn gi¶i thÝch t×nh huèng ®Æt ra ë ®Çu bµi. nhiÖt gi¶i quyÕt t×nh huèng ®Æt ra ë - Cho ph¸t biÓu nguyªn lý truyÒn nhiÖt. phÇn më bµi : B¹n An nãi ®óng v× nhiÖt ph¶i truyÒn tõ vËt cã nhiÖt ®é cao h¬n sang vËt cã nhiÖt ®é thÊp h¬n chø kh«ng ph¶i truyÒn tõ vËt cã nhiÖt n¨ng lín h¬n sang vËt cã nhiÖt -87- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  8. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 n¨ng nhá h¬n. Ho¹t ®éng 3 : Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt. II- Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt - GV h­íng dÉn HS dùa vµo néi dung thø ba - Dùa vµo néi dung thø ba cña cña nguyªn lÝ truyÒn nhiÖt viÕt ph­¬ng tr×nh c©n nguyªn lÝ truyÒn nhiÖt, x©y dùng b»ng nhiÖt : ®­îc ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt. Qtáa ra = Qthu vµo - Yªu cÇu HS viÕt c«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng mµ vËt táa ra khi gi¶m nhiÖt ®é. - T­¬ng tù c«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng mµ vËt thu vµo khi nãng lªn  HS tù x©y dùng c«ng thøc tÝnh Yªu cÇu HS tù ghi c«ng thøc tÝnh Qtáa ra, Qthu vµo nhiÖt l­îng vËt táa ra khi gi¶m nhiÖt vµo vë. L­u ý t trong c«ng thøc tÝnh nhiÖt ®é. l­îng thu vµo lµ ®é t¨ng nhiÖt ®é. Trong c«ng - HS tù ghi phÇn c«ng thøc tÝnh thøc tÝnh nhiÖt l­îng táa ra lµ ®é gi¶m nhiÖt ®é Qtáa ra, Qthu vµo vµ gi¶i thÝch kÝ hiÖu vµ cña vËt. ghi râ ®¬n vÞ cña tõng ®¹i l­îng trong c«ng thøc vµo vë. VËt to¶ VËt thu Khèi nhiÖt nhiÖt l­îng m1 (kg) m2 (kg) 0 t2 (0C) N.®éban® t1 ( C) t (0C) t (0C) Çu N.®é cuèi C1 (J/kg.K) C2 (J/kg.K) NhiÖt dung riªng Ho¹t ®éng 4 : VÝ dô vÒ ph­¬ng tr×nh c©n b»ng m1 C1 (t1 - t) = m2 C2 (t2 - t) nhiÖt. - Yªu cÇu 1 HS ®äc ®Ò bµi vÝ dô. H­íng dÉn HS c¸ch dïng c¸c kÝ hiÖu ®Ó tãm t¾t ®Ò bµi, ®æi ®¬n m1 C1 t1 = m2 C2 t2 vÞ cho phï hîp nÕu cÇn. + Khi cã c©n b»ng nhiÖt, nhiÖt ®é 2 - H­íng dÉn HS gi¶i bµi tËp vÝ dô theo c¸c b­íc vËt ®Òu b»ng 250C. : + Qu¶ cÇu nh«m táa nhiÖt ®Ó gi¶m + NhiÖt ®é cña vËt khi cã c©n b»ng nhiÖt lµ bao nhiÖt ®é tõ 1000C xuèng250C. N­íc nhiªu ? thu nhiÖt ®Ó t¨ng nhiÖt ®é tõ 200C + Ph©n tÝch xem trong qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt : lªn 250C. vËt nµo táa nhiÖt ®Ó gi¶m tõ nhiÖt ®é nµo xuèng nhiÖt ®é nµo, vËt nµo thu nhiÖt ®Ó t¨ng nhiÖt ®é + Qtáara = m1.c1.t1 (víi t1 = 100-25) tõ nhiÖt ®é nµo ®Õn nhiÖt ®é nµo ? Qthuvµo = m2.c2.t2 (víi t2 = 25-20) + ViÕt c«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng táa ra, nhiÖt + ¸p dông ph­¬ng tr×nh c©n b»ng l­îng thu vµo. nhiÖt : Qtáara = Qthuvµo + Mèi quan hÖ gi÷a ®¹i l­îng ®· biÕt vµ ®¹i l­îng cÇn t×m ?  ¸p dông ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt. - HS ghi t¾t c¸c b­íc gi¶i BT. - Cho HS ghi c¸c b­íc gi¶i BT. -88- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  9. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 - §Ó g©y høng thó cho HS häc tËp GV cã thÓ + B1 : TÝnh Q1 (nhiÖt l­îng nh«m thay vÝ dô môc III- SGK b»ng vÝ dô C2. H­íng to¶ ra). dÉn HS gi¶i t­¬ng tù. + B2 : ViÕt c«ng thøc tÝnh Q2 (nhiÖt Ho¹t ®éng 5 : VËn dông l­îng n­íc thu vµo). + B3 : LËp ph­¬ng tr×nh c©n b»ng H­íng dÉn HS vËn dông c©u C1, C2 nÕu cßn nhiÖt Q2 = Q1. thêi gian th× lµm c©u C3, nÕu thiÕu thêi gian th× + B4 : Thay sè t×m m2. giao c©u C3 cho phÇn chuÈn bÞ bµi ë nhµ cña HS. III. VËn dông C©u C1 : - HS lÊy kÕt qu¶ ë b­íc 1, b­íc 2 tÝnh nhiÖt ®é n­íc lóc c©n b»ng nhiÖt. - So s¸nh nhiÖt ®é t lóc c©n b»ng nhiÖt theo thÝ nghiÖm vµ kÕt qu¶ tÝnh ®­îc. - Nªu ®­îc nguyªn nh©n sai sè lµ do : Trong qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt mét phÇn nhiÖt l­îng hao phÝ lµm nãng dông cô chøa vµ m«i tr­êng bªn ngoµi. - C¸ nh©n HS tr¶ lêi c©u C2 vµo vë. D. Cñng cè: C3: HD B1 : LÊy m1= 300g (t­¬ng øng víi 300ml) n­íc ë nhiÖt ®é phßng ®æ vµo mét cèc thñy tinh. Ghi kÕt qu¶ t1. B2 : Rãt 200ml (m2=200g) n­íc phÝch vµo b×nh chia ®é, ®o nhiÖt ®é ban ®Çu cña n­íc. Ghi kÕt qu¶ t2. B3 : §æ n­íc phÝch trong b×nh chia ®é vµo cèc thñy tinh, khuÊy ®Òu, ®o nhiÖt ®é lóc c©n b»ng t. Chèt l¹i : Nguyªn lÝ c©n b»ng nhiÖt. Khi ¸p dông vµo lµm bµi tËp ta ph¶i ph©n tÝch ®­îc qu¸ tr×nh trao ®æi nhiÖt diÔn ra nh­ thÕ nµo. VËn dông linh ho¹t ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt cho tõng tr­êng hîp cô thÓ. E. H­íng dÉn vÒ nhµ : - Häc thuéc nguyªn lÝ truyÒn nhiÖt, viÕt ®­îc ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt. - §äc phÇn "Cã thÓ em ch­a biÕt". - Tr¶ lêi c©u C3 vµ lµm bµi tËp 25- Ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt (SBT). Tõ 25.1 ®Õn 25.7. - Lµm bµi tËp bµi 16 - C¬ n¨ng (SBT). -89- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
  10. Tr­êng THCS Hoµng Kim Gi¸o ¸n vËt lý 8 TiÕt 31 TuÇn S: Bµi 26 : N¨ng suÊt táa nhiÖt cña nhiªn liÖu G: I- Môc tiªu : 1- KiÕn thøc : - Ph¸t biÓu ®­îc ®Þnh nghÜa n¨ng suÊt táa nhiÖt. - ViÕt ®­îc c«ng thøc tÝnh nhiÖt l­îng do nhiªn liÖu bÞ ®èt ch¸y táa ra. Nªu ®­îc tªn vµ ®¬n vÞ cña c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc. 2- KÜ n¨ng : VËn dông , hoaït ñoäng nhoùm. 3- Th¸i ®é : Yªu thÝch m«n häc. II- ChuÈn bÞ cña GV vµ HS Mét sè tranh, ¶nh t­ liÖu vÒ khai th¸c dÇu, khÝ cña ViÖt Nam. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. C¸c b­íc lªn líp: A, æn ®Þnh líp: 8A: 8B: B, KiÓm tra: HS1 : - Ph¸t biÓu nguyªn lÝ truyÒn nhiÖt. ViÕt ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt. - Ch÷a bµi tËp : 25.2 cã gi¶i thÝch c©u lùa chän. HS2 : - Ch÷a bµi tËp : 25.1, 25.3 (a, b, c) - GV ®iÒu khiÓn c¶ líp th¶o luËn phÇn tr×nh bµy bµi tËp cña c¸c b¹n trªn b¶ng. C©u 25.3(d) h­íng dÉn c¶ líp th¶o luËn chung. C, Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 Tæ chøc t×nh huèng häc tËp : GV lÊy vÝ dô vÒ mét sè n­íc giµu lªn v× dÇu löa, khÝ ®èt dÉn ®Õn c¸c cuéc tranh chÊp dÇu löa, khÝ ®èt. HiÖn nay than ®¸, dÇu löa, khÝ ®èt... lµ nguån n¨ng l­îng, lµ c¸c nhiªn liÖu chñ yÕu con ng­êi sö dông. VËy nhiªn liÖu lµ g× ? Chóng ta ®i t×m hiÓu qua bµi häc h«m nay. I- Nhiªn liÖu Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu vÒ nhiªn liÖu. Than ®¸, dÇu löa, khÝ ®èt lµ mét sè - GV : Than ®¸, dÇu löa, khÝ ®èt lµ mét sè vÝ dô vÝ dô vÒ nhiªn liÖu. vÒ nhiªn liÖu. HS: Ghi vôû -90- Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2