intTypePromotion=3

Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 6

Chia sẻ: Askjhdkajd Dakjdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
182
lượt xem
39
download

Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1bóng đèn 3V 1máy biến thế nhỏ có ghi số vòng dây, lõi sắt có thể tháo lắp được 1nguồn điện xoay chiều 3V và 6V 6sợi dây dài 30cm 1vôn kế xoay chiều 0-15V III. Phương pháp: Thực hành, hoạt động nhóm IV. tiến trình bài giảng: A, ổn định tổ chức: 9A: 9B: B, Kiểm tra: Kết hợp trong bài C. Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Ghi bảng Hoạt động2: Vận hành máy điện xoay chiều. I. Vận hành máy phát điện Tìm hiểu thêm một số tính chất của máy phát điện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 6

 1. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 1bãng ®Ìn 3V 1m¸y biÕn thÕ nhá cã ghi sè vßng d©y, lâi s¾t cã thÓ th¸o l¾p ®­îc 1nguån ®iÖn xoay chiÒu 3V vµ 6V 6sîi d©y dµi 30cm 1v«n kÕ xoay chiÒu 0-15V III. Ph­¬ng ph¸p: Thùc hµnh, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: KÕt hîp trong bµi C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng2: VËn hµnh m¸y ®iÖn xoay chiÒu. I. VËn hµnh m¸y ph¸t ®iÖn T×m hiÓu thªm mét sè tÝnh chÊt cña m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu ®¬n gi¶n xoay chiÒu. ¶nh h­ëng cña chiÒu quay cña m¸y, C1 : tèc ®é cña m¸y ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ ë ®Çu ra cña m¸y GV: Bè trÝ vµ tiÕn hµnh TN nh­ H 38.1 C2 : HS: Quan s¸t, Ghi kÕt qu¶ vµo b¸o c¸o GV: Y/C HS tr¶ lêi C1, C2 HS: thu thËp th«ng tin ®Ó tr¶ lêi C1,C2 II. VËn hµnh m¸y biÕn thÕ Ho¹t ®éng3: VËn hµnh m¸y biÕn thÕ TiÕn hµnh TN lÇn 1: -Ph©n phèi m¸y biÕn thÕ vµ c¸c -Cuén s¬ cÊp 200 vßng cuén thø cÊp 400 vßng vµ phô kiÖn ( v«n kÕ, ampe kÕ xoay chiÒu, d©y nèi cho mçi nhãm) m¾c vµo m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ SGK .Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng -Quan s¸t,h­íng d·n c¸c nhãmviÖc lÊy ®iÖn vµo nguån TiÕn hµnh TN lÇn 2: ®iÖn xoay chiÒu -Cuén s¬ cÊp 200 vßng cuén thø cÊp 400 vßng vµ -Nh¾c nhë c¸c nhãm vÒ kû luËt m¾c vµo m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ SGK . T¨ng hiÖu vµ an t khi sö dông nguån ®iÖn ®iÖn thÕ ë hai ®Çu cuén s¬ cÊp, ®o U1,U2.Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng TiÕn hµnh TN lÇn 3: -Cuén s¬ cÊp 400 vßng cuén thø cÊp 200 vßng vµ m¾c vµo m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ SGK .Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng D. Cñng cè: - Nªu môc ®Ých bµi thùc hµnh - GV nhËn xÐt giê thùc hµnh vµ thu b¸o c¸o thÝ nghiÖm E. H­íng dÉn vÒ nhµ: 121 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 2. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 - §äc tr­íc bµi 39: Tæng kÕt ch­¬ng II - Tr¶ lêi ë nhµ c¸c c©u hái phÇn tù kiÓm tra TuÇn: TiÕt 42 S: Bµi 39: tæng kÕt ch­¬ng II: ®iÖn tõ häc G: I- Môc tiªu 1.KiÕn thøc: ¤n tËpvµ hÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc vÒ nam ch©m, tõ tr­êng, lùc tõ, ®éng c¬ ®iÖn , dßng ®iÖn c¶m øng, dßng ®iÖn xoay chiÒu, m¸y biÕn thÕ. 2.Kü n¨ng: LuyÖn tËp thªm vÒ vËn dông nh÷ng kiÕn thøc vµo mét sè tr­êng hîp cô thÓ 3.Th¸i ®é : Nghiªm tóc, II- ChuÈn bÞ: §èi víi GV : §¸p ¸n bµi tæng kÕt ch­¬ng Häc sinh: tr¶ lêi c¸c c©u hái ë môc Tù kiÓm tra III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: KÕt hîp trong bµi C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng I. Tù kiÓm tra: 1: ….lùc tõ …. kim nam ch©m 2:C Ho¹t ®éng 1: B¸o c¸o tr­íc líp vµ trao ®æi 3: …tr¸i ... ®­êng søc tõ ....ngãn tay kÕt qu¶ tù kiÓm tra ( Tõ c©u 1- c©u 9) GV: Gäi häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái tù kiÓm gi÷a ..ngãn tay c¸i cho·i ra 900… tra. 4: D HS: Tr¶ lêi c©u hái GV ®­a ra 5: …c¶m øng xoay chiÒu ..sè ®­êng C¸c häc sinh kh¸c bæ xung khi cÇn thiÕt. søc tõ xuyªn qua tiÕt diÖn S cña cuén d©y biÕn thiªn. 6: Treo thanh nam ch©m b»ng mét sîi chØ mÒm ë chÝnh gi÷a ®Ó cho thanh nam ch©m n»m ngang.§Çu quay vÒ h­íng b¾c ®Þa lý lµ cùc b¾c cña thanh nam ch©m 7: Quy t¾c SGK 8:Gièng: Cã hai bé phËn chÝnh lµ nam c©m vµ cuén d©y Kh¸c: Mét lo¹i r« to lµ cuén d©y, mét 122 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 3. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 lo¹i r« to lµ nam ch©m 9:lµ nam ch©m vµ khung d©y Ho¹t ®éng2 : HÖ thèng ho¸ mét sè kiÕn thøc, so s¸nh lùc tõ cña nam ch©m vµ lùc tõ II. VËn dông dßng ®iÖn trong mét sè tr­êng hîp C10 : GV: Nªu c¸ch x¸c ®Þnh lùc tõ do mét thanh nam ch©m t¸c dông lªn cùc B¾c mét thanh nam ch©m vµ lùc ®iÖn tõ cña thanh nam ch©m ®ã t¸c dông lªn dßng ®iÖn th¼ng. HS: th¶o luËn, cö ng­êi tr¶ lêi. C11 : GV: So s¸nh lùc tõ do nam ch©m vÜnh cöu víi lùc tõ do nam ch©m ®iÖn ch¹y b»ng dßng ®iÖn xoay chiÒu t¸c dông lªn cùc B¾c cña mét kim nam ch©m C12 : HS: th¶o luËn, cö ng­êi tr¶ lêi. GV: Nªu qui t¾c t×m chiÒu ®­êng søc tõcña nam ch©m vÜnh cöu vµ cña nam ch©m ®iÖn ch¹y b»ng dßng ®iÖn mét chiÒu. HS: §¹i diÖn ph¸t biÓu quy t¾c D. Cñng cè: Mét khung d©y ®Æt trong tõ tr­êng (nh­ h×nh vÏ). Tr­êng hîp nµo d­íi A ®©y khung d©y kh«ng xuÊt hiÖn dßng P Q N S ®iÖn xoay chiÒu? H·y gi¶i thÝch v× sao? a, Khung d©y quay quanh trôc PQ. b, Khung d©y quay quanh trôc AB. B E. H­íng dÉn vÒ nhµ: - Hoµn thµnh bµi tËp cñng cè - §äc tr­íc bµi 40: HiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng TuÇn: Ch­¬ng III: quang häc S: 123 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 4. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 TiÕt 43 G: Bµi 40: hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng I- Môc tiªu 1.KiÕn thøc: NhËn biÕt ®­îc hiÖn t­îng khóc s¹ ¸nh s¸ng. M« t¶ ®­îc TN quan s¸t ®­êng truyÒn cña tia s¸ng tõ kh«ng khÝ sang n­íc vµ ng­îc l¹i. Ph©n biÖt ®­îc hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng víi hiÖn t­îng ph¶n x¹ ¸nh s¸ng 2.Kü n¨ng: VËn dông ®­îc kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i thÝch mét sè hiÖn t­îng ®¬n gi¶n do sù ®æi h­íng truyÒn cña tia s¸ng khi truyÒn qua mÆt ph©n c¸ch gi÷a hai m«i tr­êng g©y nªn 3.Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n häc II- ChuÈn bÞ: *§èi víi mçi nhãm häc sinh: 1b×nh thuû tinh 1b×nh n­íc s¹ch. 1 ca móc n­íc. 1 miÕng gç ph¼ng mÒm . 3 ®inh gim. *GV: 1b×nh thuû tinh. 1 miÕng gç ph¼ng ®Ó lµm mµn høng s¸ng. III. Ph­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: KÕt hîp trong bµi C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: ¤n l¹i mét sè kiÕn thøc cã liªn quan ®Õn bµi míi. T×m hiÓu h×nh 40.1 SGK GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái sau: Ph¸t biÓu ®Þnh luËt truyÒn th¼ng ¸nh s¸ng? Ng­êi ta biÓu diÔn ®­êng truyÒn ¸nh s¸ng b»ng c¸ch nµo? HS: §¹i diÖn tr¶ lêi GV vµo bµi nh­ SGK HS: TiÕn hµnh TN theo nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái ë ®µu bµi I- HiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng: 124 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 5. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 Ho¹t ®éng2: T×m hiÓu sù khóc x¹ ¸nh s¸ng tõ 1. Quan s¸t: kh«ng khÝ sang n­íc: GV: Y/C HS Quan s¸t H40.2 vµ nhËn xÐt ®­êng truyÒn cña tia s¸ng ë tõng m«i tr­êng? C¸c tia 2. KÕt luËn: s¸ng nay tu©n theo ®Þnh luËt nµo? HS: Th¶o luËn tr¶ lêi c©u hái GV: Khi ¸nh s¸ng truyÒn tõ m«i tr­êng kh«ng (SGK) khÝ sang m«i tr­êng n­íc ®· x¶y ra hiÖn t­îng g×? 3. Mét vµi kh¸i niÖm: HS: §¹i diÖn tr¶ lêi GV giíi thiÖu vÒ hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng? S HS: L¾ng nghe GV: HiÖn t­îng nµy kh¸c g× so víi hiªn t­îng N ph¶n x¹ ¸nh s¸ng mµ c¸c em ®· häc? HS: Th¶o luËn, cö ®¹i diÖn tr¶ lêi GV: yªu cÇu HS tù ®äc môc 3 phÇn I sau ®ã kh¸i P I niÖm vÒ c¸c ®­êng biÓu diÔn N’ HS: NGhiªn cøu SGK, th¶o luËn ®­a ra c¸c KN K NhËn xÐt vÒ gãc tíi vµ gãc khóc x¹? I: ®iÓm tíi. GV tiÕn hµnh TN h×nh 40.2 sau ®ã yªu cÇu SI: Tia tíi. NN/: Ph¸p tuyÕn häc sinh tr¶ lêi c©u C1,C2 IK: Tia khóc x¹ HS: Theo dâi TN, ®¹i diÖn tr¶ lêi C1, C2 Gãc SIN: Gãc tíi GV nghe c©u tr¶ lêi, söa ch÷a nh÷ng chç sai Gãc N/IK: Gãc khóc x¹ sãt cho HS. 4, ThÝ nghiÖm: HS: tr¶ lêi tõng c©u hái sau ®ã rót ra kÕt luËn C1: Tr¶ lêi C3 C 2: C3: II- Sù khóc x¹ tia s¸ng khi truyÒn tõ n­íc sang kh«ng khÝ. Ho¹t ®éng3: T×m hiÓu sù khóc x¹ cña tia s¸ng 1. Dù ®o¸n khi truyÒn tõ n­íc sang kh«ng khÝ C4 2. ThÝ nghiÖm kiÓm tra: GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u hái 4. HS: Th¶o luËn, tr¶ lêi C4 GV: h­íng dÉn häc sinh lµm thÝ nghiÖm. Quan s¸t sù bè trÝ thÝ nghiÖm cña tõng nhãm . C5: L­u ý häc sinh lµm thÝ nghiÖm theo ph­¬ng ph¸p che khuÊt. 125 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 6. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 HS: TiÕn hµnh tn theo nhãm C6: GV: Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái C5,C6 HS: th¶o luËn, c­ R ®¹i diÖn tr¶ lêi c©u hái. III. VËn dông GV nghe söa l¹i phÇn sai sau ®ã yªu cÇu häc C6 : sinh ghi c©u tr¶ lêi chÝnh x¸c HS: Ghi c©u tr¶ lêi ®óng vµo vë C7 : Ho¹t ®éng4: vËn dông GV: Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái C6,C7 HS: Hoµn thµnh C6,C7 theo nhãm D. Cñng cè: Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c¸c c©u hái : HiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng lµ g×? Nªu kÕt luËn vÒ hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng khi ¸nh s¸ng truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo n­íc vµ ng­îc l¹i Cho c¶ líp th¶o luËn. GV ph¸t biÓu chÝnh x¸c c¸c c©u tr¶ lêi cña häc sinh . E. H­íng dÉn vÒ nhµ : - HS lµm bµi tËp SBT - §äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt. - §äc tr­íc bµi 41 SGK TuÇn: TiÕt 44 S: Bµi 41: QUAN HÖ GI÷A gãc tíi vµ gãc khóc x¹ G: I-Môc tiªu. 1.KiÕn thøc: M« t¶ ®­îc sù thay ®æi cña gãc khóc x¹ khi gãc tíi t¨ng hay gi¶m. M« t¶ ®­îc thÝ nghiÖm thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a gãc tíi vµ gãc khóc x¹ 2, Kü n¨ng: VÏ h×nh, ph©n tÝch 3, Th¸i ®é: CÈn thËn, hîp t¸c nhãm II-p h­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm III- ChuÈn bÞ ®å dïng: *§èi víi GV vµ mçi nhãm HS: 1miÕng nhùa trong suèt h×nh b¸n nguyÖt 1miÕng xèp trßn cã b¶ng chia ®é 3 ®inh ghim. 126 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 7. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: - ThÕ nµo lµ hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng?So s¸nh gãc tíi vµ gãc khóc x¹ khi chiÕu ¸nh s¸ng tõ m«i tr­êng n­íc sang m«i tr­êng kh«ng khÝ. -Khi gãc tíi t¨ng th× gãc khóc x¹ cã thay ®æi kh«ng? Tr×nh bµy mét ph­¬ng ¸n thÝ nghiÖm ®Ó quan s¸t hiÖn t­îng ®ã C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: NhËn biÕtsù thay ®æi cña gãc TiÕt 44 khóc x¹ theo gãc tíi. Bµi 41: QUAN HÖ GI÷A gãc tíi vµ gãc khóc x¹ GV: - giíi thiÖu thÝ nghiÖm vµ môc ®Ých thÝ I.Sù thay ®æi cña gãc khóc x¹ nghiÖm theo gãc tíi: - Ph­¬ng ph¸p lµm thÝ nghiÖm 1-ThÝ nghiÖm: - H­íng dÉn HS c¸ch bè trÝ, tiÕn hµnh thÝ nghiÖm nh­ H41.1 HS: Nghe giíi thiÖu, bè trÝ vµ tiÕn hµnh TN theo nhãm C1:¸nh s¸ng tõ A ph¸t ra truyÒn GV: Yªu cÇu c¸c nhãm tr¶ lêi c©u C1 qua khe hë I vµo miÕng thuû tinh cã thÓ gîi ý cho häc sinh tr¶ lêi c©u 1b»ng c¸ch råi ®Õn m¾t ta. Khi chØ nh×n thÊy ®Æt c¸c c©u hái: ®inh ghim A/ cã nghÜa lµ A/ ®· chª M¾t chóng ta nh×n thÊy g× khi nh×n qua tÊm khuÊt I vµ A. Do ®ã ¸nh s¸ng tõ A thuû tinh? ph¸t ra kh«ng ®Õn ®­îc m¾t. Vëy M¾t ta chØ nh×n thÊy ghim A/ chøng tá ®iÒu g×? ®­êng nèi c¸c vÞ trÝ A,I,A/ lµ HS: Th¶o luËn, cö ®¹i diÖn tr¶ lêi C1 ®­êng truyÒn cña tia s¸ng tõ ®inh ghim tíi m¾t. C2: GV: Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u 2 KÕt qu¶ Gãc HS: Lµm TN, Cö ng­êi ghi l¹i kÕt qu¶ thÝ Gãc tíi LÇn ®o khóc x¹ nghiÖm. i r (Mçi nhãm ®o 4lÇn víi 4 gãc tíi kh¸c nhau) 0 1 60 GV: Khi ¸nh s¸ng truyÒn tõ kh«ng khÝ sang 450 2 thuû tinh, gãc khóc x¹ vµ gãc tíi cã mèi quan 300 3 hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo? 00 4 2-KÕt luËn:SGK. HS: Dùa vµo b¶ng kÕt qu¶ thÝ nghiÖm, c¸ nh©n suy nghÜ, tr¶ lêi c©u hái 3-Më réng: SGK GV: Y/c C¸ nh©n häc sinh ®äc phÇn më réng. HS: §äc SGK 127 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 8. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 C3: Ho¹t ®éng 3:Cñng cè -Khi ¸nh s¸ng truyÒn tõ m«i tr­êng kh«ng khÝ sang c¸c m«i tr­êng trong suèt r¾n, láng kh¸c .M th× gãc khóc x¹ vµ gãc tíi cã quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo? -Yªu cÇu häc sinh lµm C3 B A D. Cñng cè: GV dïng C4 ®Ó cñng cè bµi häc C4 N S K.KhÝ I N­íc K H E. H­íng dÉn vÒ nhµ: häc thuéc phÇn ®ãng khung Lµm bµi tËp SBT §äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt TuÇn: TiÕt 45 S: Bµi 42: thÊu kÝnh héi tô G: I-Môc tiªu. 1.KiÕn thøc: NhËn d¹ng ®­îc thÊu kÝnh héi tô. M« t¶ ®­îc sù khóc x¹ cña c¸c tia s¸ng ®Æc biÖt( tia tíi quang t©m, tia song song víi trôc chÝnh vµ tia cã ph­¬ng ®i qua tiªu ®iÓm) qua thÊu kÝnh héi tô. 128 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 9. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 2.Kü n¨ng: VËn dông kiÕn thøc ®· häc ®Ó gi¶i c¸c bµi tËp ®¬n gianrveef thÊu kÝnh héi tô vµ gi¶i thÝch mét vµi hiÖn t­îng th­êng gÆp trong thùc tÕ 3.Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n häc II-p h­¬ng ph¸p: Thùc nghiÖm, thuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm III-ChuÈn bÞ ®å dïng: §èi víi GV vµ mçi nhãm häc sinh: 1 thÊu kÝnh héi tô 1gi¸ quang häc. 1mµn høng ®Ó quan s¸t ®­êng truyÒn cña chïm s¸ng. 1 nguån s¸ng ph¸t ra 3 tia s¸ng song song IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: ThÕ nµo lµ hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng? Nªu kÕt luËn vÒ sù truyÒn ¸nh s¸ng tõ m«i tr­êng kh«ng khÝ ra m«i tr­êng n­íc? C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§ 1: Nªu vÊn ®Ò (Nh­ SGK ) H§2:NhËn biÕt ®Æc ®iÓm cña thÊu kÝnh héi tô TiÕt 45 GV: h­íng dÉn häc sinh tiÕn hµnh thÝ nghiÖm Bµi 42: thÊu kÝnh héi tô HS: TiÕn hµnh TN theo nhãm I-§Æc ®iÓm cña thÊu kÝnh héi tô: GV: Y/c tr¶ lêi C1 1. ThÝ nghiÖm: HS: Tõ KQ thÝ nghiÖm ,nhËn xÐt tr¶ lêi c©u hái C1 GV: th«ng b¸o tíi häc sinh c¸c kh¸i niÖm míi lµ tia tíi vµ tia lã C1: Chïm tia s¸ng khóc x¹ ra Yªu cÇu häc sinh tr¶ lêi c©u C2 khái thÊu kÝnh lµ chïm tia héi tô. HS: Hoµn thµnh C2 GV nghe häc sinh tr×nh bµy söa nh÷ng chç sai C2: sãt nÕu cã 2. H×nh d¹ng cña thÊu kÝnh héi H§3: NhËn biÕt h×nh d¹ng cña thÊu kÝnh héi tô: tô C3: GV: ®­a ra mét sè thÊu kÝnh héi tô cho HS quan s¸t h×nh d¸ng sau ®ã trar lêi C3 KÝ hiÖu cña thÊu kÝnh héi tô: HS: Quan s¸t thÊu kÝnh råi tr¶ lêi C3 GV: Th«ng b¸o vÒ chÊt liÖu lµm thÊu kÝnh héi tô th­êng dïng trong thùc tÕ. Vµ c¸ch nhËn d¹ng thÊu kÝnh dùa vµo h×nh vÏ vµ ký hiÖu cña thÊu kÝnh héi tô II- Trôc chÝnh, quang t©m, tiªu HS: Ghi vë 129 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 10. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 ®iÓm, tiªu cù cña thÊu kÝnh héi tô: H§4: T×m hiÓu c¸c kh¸i niÖm trôc chÝnh, 1. Trôc chÝnh: quang t©m, tiªu ®iÓm, tiªu cù cña thÊu kÝnh C4: h«i tô: GV: tiÕn hµnh thÝ nghiÖm yªu cÇu häc sinh quan s¸t råi ®­a ra dù ®o¸n tr¶ lêi Δ C4: HS: Lµm TN vµ th¶o luËn tr¶ lêi C4 Δ: Trôc chÝnh GV: Yªu cÇu häc sinh kiÓm tra l¹i dù ®o¸n(cã 3. Quang t©m : thÓ dïng th­íc th¼ng) HS: KiÓm tra dù ®o¸n GV: th«ng b¸o kh¸i niÖm trôc chÝnh HS: Ghi vë O Δ GV: Th«ng b¸o vÒ kh¸i niÖm quang t©m vµ lµm tiÕp thÝ nghiÖm chiÕu tia s¸ng ®i qua O: Quang t©m. quang t©m HS: quan s¸t tr¶ lêi 4. Tiªu ®iÓm: tia tíi ®i qua quang t©m lã ra tiÕp tôc truyÕn th¼ng O GV: lµm thÝ nghiÖm chiÕu chïm tia s¸ng song / F F song víi trôc chÝnh häc sinh quan s¸t nhËn xÐt chïm tia lã ra ®Ó tr¶ lêi C5 HS: th¶o luËn C5 GV: Lµm l¹i thÝ nghiÖm nh­ng chiÕu ë bªn kia cña thÊu kÝnh häc sinh nhËn xÐt sau ®ã tr¶ Δ lêi C6 F/ F O HS: th¶o luËn C6 GV: Th«ng b¸o kh¸i niÖm tiªu ®iÓm? HS: Ghi vë Tiªu ®iÓm lµ g×? Mçi thÊu kÝnh cã bao nhiªu 4-Tiªu cù: tiªu ®iÓm? Cã ®Æc ®iÓm g×? OF =OF/ =f (f tiªu cù cña thÊu kÝnh) GV lµm thÝ nghiÖm chiÕu tia s¸ng ®i qua tiªu III- VËn dông: ®iÓm vµ tia s¸ng song song víi trôc chÝnh C7: HS: quan s¸t rót ra kÕt luËn C8: GV: th«ng b¸o vÒ kh¸i niÖm tiªu cù HS: Ghi vë 130 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 11. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 H§ 5: vËn dông: GV: Y/c HS Tr¶ lêi C7,C8 HS: tù tr¶ lêi c©u C7, C8 D. Cñng cè: - Nªu c¸ch nhËn biÕt thÊu kÝnh héi tô? Nªu ®Æc ®iÓm ®­êng truyÒn cña mét sè tia s¸ng ®Æc biÖt ®i qua thÊu kÝnh héi tô? - Nªu kh¸I niÖm vÒ trôc chÝnh, quang t©m, tiªu ®iÓm, t6iªu cù cña TKHT? E. H­íng dÉn vÒ nhµ: - Häc bµi - Lµm bµi tËp s¸ch bµi tËp TuÇn: TiÕt 46 S: Bµi 43: ¶nh cña mét vËt t¹o bëi th©u kÝnh héi tô G: I. Môc tiªu: - Nªu ®­îc trong tr­êng hîp nµo TKHT cho ¶nh thËt vµ cho ¶nh ¶o cña mét vËt vµ chØ ra ®Æc ®iÓm cña c¸c ¶nh nµy. - Dïng c¸c tia s¸ng ®Æc biÖt dùng ®­îc ¶nh thËt vµ ¶nh ¶o cña mét vËt qua TKHT. - Gi¸o dôc tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. II. ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn. Mçi nhãm: - 1 thÊu kÝnh héi tô cã t = 12cm. - 1 gi¸ quang häc. - 1 c©y nÕn. - Mµn høng ¶nh. - BËt löa. III. C¸ch thøc tiÕn hµnh. Ph­¬ng ph¸p trùc quan + vÊn ®¸p. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B. KiÓm tra bµi cò: 1. Nªu c¸ch nhËn biÕt TKHT? 2. BiÓu diÔn vµ kÓ tªn ®­êng truyÒn cña 3 tia s¸ng ®Æc biÖt qua TKHT? 131 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 12. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 C. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm ®èi víi ¶nh I.§Æc ®iÓm cña ¶nh cña mét vËt cña mét vËt t¹o bíi thÊu kÝnh héi tô t¹o bëi thÊu kÝnh héi tô. Yªu cÇu häc sinh nªu bè trÝ thÝ nghiÖm 1-ThÝ nghiÖm. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm theo nhãm §Æt vËt ngoµi kho¶ng tiªu cù GV h­íng dÉn häc sinh c¸c b­íc tiÕn hµnh thÝ nghiÖm §Æt vËt ngoµi kho¶ng tiªu cù GV h­íng dÉn häc sinh lµm thªm thÝ nghiÖm quan s¸t h×nh ¶nh cña cöa sæ trªn mµn høng h­íng dÉn häc sinh quan s¸t vµ c¸ch lµm thÝ nghiªm + §Æt mµn s¸t thÊu kÝnh sau ®ã dÞch chuyÓn mµn ra xa thÊu kÝnh +Khi høng ®­îc ¶nh râ nÐt trªn mµn quan s¸t .§o kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn thÊu kÝnh so s¸nh kho¶ng c¸ch ®ã víi tiªu cù cña thÊu kÝnh. DÞch chuyÓn vËt l¹i gÇn thÊu kÝnh sau ®ã quan C1:¶nh thËt ng­îc chiÒu so víi vËt s¸t ¶nh vµ rót ra nhËn xÐt Tr¶ lêi C1,C2 C2: B, §Æt vËt trong kho¶ng tiªu cù B, §Æt vËt trong kho¶ng tiªu cù Yªu cÇu häc sinh lµm thÝ nghiÖm ®­a vËt vµo trong kho¶ng tiªu cù. Lµm thÕ nµo ®Ó quan s¸t ®­îc ¶nh trong tr­êng hîp nµy? Yªu cÇu häc sinh th¶o luËn ®­a ra ph­¬ng ¸n tr¶ lêi tr¶ lêi c©u C3 HS th¶o luËn ghi nhËn xÐt vµo b¶ng C3: GV h­íng dÉn HS khi mét ®iÓm s¸ng n»m 2- H·y ghi nhËn xÐt vµo b¶ng 1 ngay trªn trôc chÝnh vµ ë rÊt xa th©u kÝnh Ho¹t ®éng 2: Dùng ¶nh cña mét vËt t¹o bëi II-C¸ch dùng ¶nh: thÊu kÝnh héi tô 1. Dùng ¶nh cña ®iÓm s¸ng S t¹o - GV neu c¸ch dùng ¶nh S’ cña S (b»ng c¸ch bëi thÊu kÝnh héi tô. vÏ ®­êng truyÒn cña 2 trong 3 tia ®Æc biÖt, chïm tia lã sÏ héi tô t¹i S’ lµ ¶nh cña S). S - Sau ®ã HS thùc hiÖn C4.  F’ O F S’ - GV gäi 1 HS lªn b¶ng lµm C4. 132 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 13. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 2. Dùng ¶nh cña mét vËt s¸ng AB - ? §Ó dùng ¶nh cña 1 ®iÓm s¸ng S qua TKHT ta lµm nh­ thÕ nµo? ( VÏ ®­êng truyÒn cña 2 t¹o bëi TKHT. trong 3 tia ®Æc biÖt, 2 tia lã c¾t nhau t¹i S’ C5: VËt ®Æt c¸ch thÊu kÝnh mét lµ ¶nh cña S ). kho¶ng d = 36cm. - HS ®äc kÜ C5. B -GV h­íng dÉn c¸ch dùng ¶nh cña AB. F’ A’ + Dùng ¶nh B’ cña B. A F O + Tõ B’ h¹ 1 trôc chÝnh thÊu kÝnh c¾t trôc B’ chÝnh t¹i A’ lµ ¶nh cña A. + A’B’ lµ ¶nh cña AB. + VËt ®Æt c¸ch thÊu kÝnh 1 kho¶ng - HS dùng ¶nh. d = 8cm B’ ? ¶nh A’B’ lµ ¶nh thËt hay ¶o? V× sao? ( A B lµ ¶nh thËt v× AB ®Æt ngoµi f ). ? A’B’ lµ ¶nh thËt lín h¬n hay nhá h¬n vËt? B I ( Nhá h¬n ). - HS dùng ¶nh A’B’ cña AB ( C¸ch dùng nh­ A’ F A O F’ trªn ) - GV gäi 1 HS lªn b¶ng lµm. ? H·y nªu tÝnh chÊt cña ¶nh A’B’ ? ( ¶nh A B lµ ¶nh ¶o cïng chiÒu lín h¬n vËt ) III. VËn dông. Ho¹t ®éng 3: VËn dông C6:TH 1:d=36cm, AB=1cm, - GV h­íng dÉn hs nh×n vµo h×nh sö dông c¸c OF=12cm cÆp tam gi¸c ®ång d¹ng ®Ó t×m OA’ vµ A’B’ - Sau ®ã GV ch÷a TH1, hs theo dâi B I F’ A’  OA AB OAB ∽OA’B’OA = (1) A F O OA ' A'B ' OI OF ' B’  OIF’ ∽  A’B’F’  = A'B ' A' F ' AB OF ' = (2)  A'B ' OA ' OF ' OA OF ' Tõ (1) vµ (2): = OA ' OA ' OF ' Tr­êng hîp 2: d = 8 cm 36 12 T­¬ng tù:  OAB ∽  OA’B’  =  OA’ = 18 cm  OA ' OA ' 12 OA AB = (1). AB 36 1 Tõ (1): =  A’B’ = = 0.5 cm OA ' A'B ' A'B ' 18 2 OI OF '  OIF’ ∽ A’B’F’  = TH 2: d = 8 cm A'B ' A' F ' 133 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 14. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 AB OF ' = (2)  A ' B ' OA ' OF ' B’ OA OF ' Tõ (1) vµ (2): = hay OA ' OA ' OF ' 8 1 B I =  A’B’ = 3cm. OA ' A'B ' C7: Khi dÞch chuyÓn thÊu kÝnh tõ tõ A’ F A O F’ ra xa trang s¸ch  ¶nh cña dßng ch÷ cïng chiÒu lín h¬n hµng ch÷ thËt, ®ã lµ ¶nh ¶o. - HS lµm bµi tËp 42  43.1. - Khi dÞch chuyÓn 1 kho¶ng c¸ch - GV gäi 1 HS lªn dùng ¶nh S’ cña S nµo ®ã, kh«ng cßn thÊy ¶nh cña dßng ch÷, trang s¸ch n»m f cho ¶nh thËt. ? S’ lµ ¶nh thËt hay ¶nh ¶o ? (¶o) V× sao? (V× S n»m trong tiªu ®iÓm TKHT). D. Cñng cè. Gi¸o viªn chèt l¹i c¸c tÝnh chÊt ¶nh qua TKHT: d2f  ¶nh thËt, ng­îc chiÒu nhá h¬n vËt. f
 15. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 - 1 thÊu kÝnh ph©n kú. - 1 gi¸ quang häc. - 1 nguån s¸ng. - 1 mµn høng. III. C¸ch thøc tiÕn hµnh. Ph­¬ng ph¸p trùc quan + vÊn ®¸p. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B. KiÓm tra bµi cò: Nªu c¸ch dùng ¶nh cña vËt s¸ng AB qua thÊu kÝnh héi tô? (AB   ) C. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§1:T×m hiÓu ®Æc ®iÓm cña thÊu kÝnh ph©n kú. I. §Æc ®iÓm cña thÊu kÝnh ph©n - GV cho mçi nhãm 1 TKHT + 1 TKPK kú. ? h·y nhËn biÕt TKHT? 1. Quan s¸t vµ tÝm c¸ch nhËn biÕt. - Sau khi HS nhËn ra TKHT, GV th«ng b¸o C1: TKHT: PhÇn r×a máng h¬n phÇn thÊu kÝnh cßn l¹i lµ TKPK. gi÷a. - HS tr¶ lêi C1, C2. TKPK: PhÇn gi÷a máng h¬n phÇn r×a. - HS ho¹t ®éng nhãm lµm thÝ nghiÖm h×nh 44.1 - GV quan s¸t, h­íng dÉn c¸c nhãm yÕu. 2. ThÝ nghiÖm: - Tõng HS quan s¸t TN ®Ó tr¶ lêi C3. C3: Chïm tia tíi // qua TKPK cho chïm tia lã lµ chïm ph©n kú - GV th«ng b¸o h×nh d¹ng TKPK nh­ h×nh * KÝ hiÖu TKPK 42.2 vµ kÝ hiÖu TKPK. - GV cñng cè c¸ch nhËn biÕt TKPK: PhÇn r×a dµy h¬n phÇn gi÷a. H§ 2: T×m hiÓu trôc chÝnh, quang t©m, tiªu II. Trôc chÝnh, quang t©m, tiªu cù, tiªu ®iÓm cña thÊu kÝnh ph©n kú. cù, tiªu ®iÓm cña thÊu kÝnh ph©n - C¸c nhãm lµm l¹i TN h×nh 44.2 ®Ó tr¶ lêi C4. kú. - HS ®äc th«ng b¸o vÒ trôc chÝnh. 1. Trôc chÝnh ( ). ? Trôc chÝnh cña thÊu kÝnh cã ®Æc ®iÓm g×? C4: Tia ë gi÷a khi ®i qua TK kh«ng (Trôc chÝnh trïng víi mét tia th¼ng ®i qua bÞ ®æi h­íng. TK mµ kh«ng bÞ ®æi h­íng ) - Cã thÓ dïng th­íc th¼ng ®Ó kiÓm - HS ®äc th«ng b¸o vÒ quang t©m O tra. ? C¸c tia s¸ng ®i qua quang t©m O cã ®Æc ®iÓm g×. 2. Quang t©m (O). - C¸c nhãm tiÕn hµnh l¹i TN h×nh 44.2. - Mäi tia s¸ng qua O ®Òu truyÒn + Dïng bót ®¸nh dÊu ®­êng truyÒn cña tia 135 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 16. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 s¸ng ë trªn mµn høng, dïng th­íc ®Æt vµo th¼ng. 3. Tiªu ®iÓm: ®­êng truyÒn ®· ®¸nh dÊu ®Ó vÏ tiÕp ®­êng kÐo dµi. C5: C¸c tia lã kÐo dµi c¾t nhau t¹i - HS dù ®o¸n C5 (c¸c tia lã kÐo dµi cã c¾t mét ®iÓm. nhau t¹i mét ®iÓm kh«ng) - HS thùc hiÖn C6. C6 : - GV gäi 1 em lªn tr×nh bµy C6. - HS ®äc th«ng b¸o vÒ tiªu ®iÓm. ? Tiªu ®iÓm cña TKPK x¸c ®Þnh ntn? ( VÏ ®­êng truyÒn cña chïm tia tíi // víi trôc chÝnh th× c¸c tia lã kÐo dµi c¾t nhau t¹i  F’ F O mét ®iÓm trªn trôc chÝnh ®ã lµ tiªu ®iÓm F ) ? Tiªu ®iÓm cña TKPK cã g× kh¸c so víi TKHT ( Tiªu ®iÓm cña TKPK n»m cïng phÝa TK, cßn tiªu ®iÓm cña TK) - hs ®äc th«ng b¸o vÒ tiªu cù Mçi TKPK cã 2 tiªu ®iÓm F vµ F’ ? Tiªu cù cña Tk lµ g×? 4. Tiªu cù (Lµ kho¶ng c¸ch tõ quang t©m ®Õn tiªu ®iÓm) OF= OF’= f H§3: VËn dông III. VËn dông - Häc sinh c¶ líp lµm C7. - Gi¸o viªn gäi 1 em lªn lµm C7. C7 :  S  O F F’ - HS ho¹t ®éng nhãm C8, C9. C8: KÝnh cËn lµ kÝnh ph©n k×. NhËn biÕt: + PhÇn r×a dµy h¬n phÇn gi÷a. - Gi¸o viªn gäi ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi. + §Æt thÊu kÝnh gÇn dßng ch÷ thÊy ¶nh dßng ch÷ lín h¬n khi nh×n trùc tiÕp. C9: ThÊu kÝnh ph©n k× kh¸c thÊu - Gi¸o viªn söa ch÷a. kÝnh héi tô. - PhÇn r×a TKHT dµy h¬n phÇn gi÷a. - Chïm tia tíi TK kh¸c trôc chÝnh cho chïm tia lã ph©n k×. - Nh×n ch÷ qua TKPK thÊy bÐ h¬n. D. Cñng cè. Gi¸o viªn chèt l¹i ®­êng truyÒn cña 2 tia s¸ng ®Æc biÖt qua TKPK: + Tia tíi qua O, tia lã truyÒn th¼ng. 136 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 17. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 + Tia tíi song song , tia lã qua F. E. H­íng dÉn vÒ nhµ. - Häc ghi nhí - Lµm bµi tËp 44-45.3 SBT. TuÇn: TiÕt 48 ¶nh cña mét vËt t¹o bëi TKPK Bµi 45- S: G: I. Môc tiªu: - Nªu ®­îc ¶nh cña mét vËt s¸ng t¹o bëi TKPK lu«n lµ ¶nh ¶o. M« t¶ ®­îc ®Æc ®iÓm cña ¶nh ¶o cña mét vËt t¹o bëi TKPK. - Ph©n biÖt ®­îc ¶nh ¶o t¹o bëi TKHT vµ TKPK. - BiÕt c¸ch sö dông 2 tia s¸ng ®Æc biÖt ( Tia tíi quang t©m vµ tia song song víi trôc chÝnh ) ®Ó dùng ¶nh cña vËt qua TKPK. - RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c. II. ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn. Mçi nhãm: - 1 TKPK. - 1 gi¸ quang häc. - 1 c©y nÕn. - 1 mµn høng ¶nh. III. C¸ch thøc tiÕn hµnh. Ph­¬ng ph¸p trùc quan + vÊn ®¸p. IV. TiÕn tr×nh lªn líp: A. æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B. KiÓm tra bµi cò: 1. Nªu c¸ch nhËn biÕt TKPK? TKPK cã ®Æc ®iÓm g× kh¸c TKHT? 2. VÏ ®­êng truyÒn cña 2 tia s¸ng ®Æc biÖt qua TKPK? C. Gi¶ng bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§ 1: T×m hiÓu ®Æc ®iÓm ¶nh cña mét vËt t¹o bëi TKPK. ? Muèn quan s¸t ¶nh cña vËt t¹o bëi TKPK ta I. §Æc ®iÓm ¶nh cña mét vËt t¹o cÇn cã dông cô g×? (VËt, TKPK, Mµn høng bëi TKPK. ¶nh) - C¸c nhãm bè trÝ thÝ nghiÖm nh­ h×nh 45.1 SGK ®Ó thùc hiÖn C1. - GV h­íng dÉn: + §Æt mµn s¸t TK, vËt ®Æt  átôc chÝnh. + Tõ tõ dÞch chuyÓn mµn ra xa Tk, quan s¸t 137 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 18. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 mµn xem cã ¶nh cña vËt kh«ng? C1 : + Thay ®æi vÞ trÝ cña vËt vµ lµm nh­ vËy. + §Æt vËt s¸t mµn, tõ tõ dÞch  Qua TKPK ta lu«n thÊy ¶nh cña vËt nh­ng chuyÓn mµn  kh«ng høng ®­îc ¶nh kh«ng høng ®­îc trªn mµn. VËy ®ã lµ ¶nh ¶n. + Thay ®æi vÞ trÝ vËt, tõ tõ di ¶o hay thËt? (¶o) chuyÓn mµn ra xa TK  kh«ng høng ®­îc ¶nh. - HS suy nghÜ tr¶ lêi C2. - GV gäi HS tr¶ lêi C2. - Sau ®ã GV chèt l¹i tÝnh chÊt ¶nh cña vËt qua C2: §Ó quqan s¸t ¶nh cña vËt t¹o bëi TKPK. (¶nh cña v¹tt qua TKPK lu«n lµ ¶nh TKPK ta ®Æt m¾t trªn ®­êng truyÒn cña chïm tia lã. ¶o cïng chiÒu) - ¶nh t¹o bëi TKPK lµ ¶nh ¶o, cïng ? Qua TKPK vËt cã cho ¶nh thËt kh«ng? chiÒu vËt. ( Kh«ng ) II. C¸ch dùng ¶nh. H§ 2: C¸ch dùng ¶nh. C3: C¸ch dùng ¶nh. - GV th«ng b¸o: §Ó dùng ¶nh cña vËt qua TKPK, c¸ch dùng ¶nh t­¬ng tù c¸ch dùng ¶nh - Dùng ¶nh B’ cña B qua TKPK - Tõ B h¹   c¾t  t¹i A’ lµ ¶nh qua KTHT. cña A. - HS tr¶ lêi C3. - A’B’ lµ ¶nh cña AB. - GV gîi ý (nÕu HS gÆp khã kh¨n). + §Ó dùng ¶nh cña 1 ®iÓm s¸ng qua TKPK C4: ta lµm ntn? B I + §Ó dùng ¶nh cña 1 vËt s¸ng qua TKPK ta B’  S lµm ntn?  A F A’ O F’ - HS lµm C4. - GV gäi 1 HS lªn b¶ng vÏ ¶nh A’B’. + HS tr¶ lêi ý sau: - Khi di chuyÓn AB  truch chÝnh + GV gîi ý: * Tia nµo kh«ng ®æi khi di th× t¹i méi vÞ trÝ cña AB, tia BI ®Òu chuyÓn A’B’ kh«ng ®æi  tia lã IK kh«ng ®æi. * Tia nµo thay ®æi. - Do ®ã tia BO lu«n c¾t tia IK kÐo dµi t¹i B’ n»m trong ®o¹n IF. Do ®ã - GV tr¶ lêi, (NÕu HS gÆp khã kh¨n ). A’B’ lu«n n»m trong OF. - HS ghi tãm t¾t vµo vë. H§ 3: T×m hiÓu ®é lín cña vËt qua thÊu kÝnh. III. §é lín cña ¶nh t¹o bëi c¸c TK. - HS lµm C5 C5 : - gi¸o viªn gäi 2 em lªn b¶ng: B’ + 1em dùng ¶nh cña mét vËt qua TKHT + 1em dùng ¶nh cña mét vËt qua TKPK I B ? H·y so s¸nh ¶nh ¶o A’B’qua 2 lo¹i TK trªn?   F AO F’ A’ 138 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 19. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 ? ¶nh ¶o cña vËt qua TK nµo lín h¬n? ¶nh ¶o lín h¬n vËt , xa TK h¬n vËt IV. VËn dông H§ 4:VËn dông C7 H×nh vÏ ë C5 -GV tãm t¾t: TH1:TÝnh A’B’, OA’ qua TKHT: Cho: AB=6mm=0.6m OA  OAB ∽  OA’B’  = f=12cm OA ' d=8cm AB (1). TÝnh: a, OA’=? A'B ' b,A’B’=? OI OF '  OIF’ ∽ A’B’F’  = TH 2: TÝnh A’B’, OA’ qua TKPK A'B ' A' F ' OA AB AB OF '  OAB ∽  OA’B’  = (1). = (2)  OA ' A'B ' A ' B ' OA ' OF ' OI OF '  OIF’ ∽ A’B’F’  = OA OF ' A'B ' A' F ' Tõ (1) vµ (2): = AB OF ' OA ' OA ' OF ' hay: = (2) A ' B ' OF ' OA ' OA OF ' Thay sè ta cã OA’= 24cm Tõ (1) vµ (2): = OA ' OF  OA ' 8 12 =  OA’ = 4.8cm  OA ' 12  OA ' 8 0.6 Tõ (1): =  A’B’ = 3.6cm C8: Khi §«ng bá kÝnh ra thÊy m¾t to A'B ' 4.8 h¬n khi ®eo kÝnh v× kÝnh cña b¹n lµ HS suy nghÜ lµm C8. kÝnh ph©n kú . Khi nh×n m¾t b¹n qua TKPK thÊy ¶nh ¶o cña m¾t b¹n nhá h¬n m¾t D. Cñng cè. ? Nªu c¸ch dùng ¶nh A’B’ cña vËt AB qua TKPK? ? ¶nh cña vËt qua TKPK cã ®Æc ®iÓm g×? E. H­íng dÉn vÒ nhµ. - Häc ghi nhí SGK - Lµm bµi tËp 44-45.1  44-45.4 SBT TuÇn: TiÕt 49 «n tËp S: 139 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 20. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 G: I- Môc tiªu 1- KiÕn thøc: ¤n tËp vµ hÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc tõ ®Çu HKII 2- KÜ n¨ng: LuyÖn tËp gi¶i bµi tËp vÒ phÇn quang häc 3- Th¸i ®é: Ngiªm tóc, hîp t¸c nhãm, cã ý thøc thu thËp th«ng tin. II- ChuÈn bÞ ®å dïng * §èi víi GV: Néi dung «n tËp * mçi nhãm HS: KiÕn thøc ®· häc III- Ph­¬ng ph¸p: Tæng hîp, vËn dông, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV- Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y häc A - æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B - KiÓm tra bµi cò: KÕt hîp trong bµi C - Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp lý thuyÕt I. Lý thuyÕt: 1-C¸c ®Þnh luËt: GV: Nªu c¸c ®Þnh luËt mµ em ®· ®­îc häc tõ §Þnh luËt ¤m ®Çu n¨m? §Þnh luËt Jun-Lenx¬ HS: Th¶o luËn, cö ®¹i diÖn nªu tªn c¸c ®Þnh Yªu cÇu häc sinh ph¸t biÓu luËt ®· ®­îc häc 2. -§Þnh luËt -BiÓu thøc -Gi¶i thÝch c¸c ®¹i l­îng trong c«ng thøc GV: Nªu c¸c kh¸i niÖm vÒ: C«ng, c«ng suÊt, 2- C¸c kh¸i niÖm: ®iÖn trë, ®iÖn trö suÊt, nhiÖt l­îng, biÕn trë, C«ng, c«ng suÊt, ®iÖn trë, ®iÖn trö ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng suÊt, nhiÖt l­îng, biÕn trë, ®iÖn trë HS: LÇn l­ît tr×nh bµy c¸c kh¸i niÖm t­¬ng ®­¬ng 3- C¸c c«ng thøc cÇn nhí: BiÓu thøc cña ®o¹n m¹ch nèi tiÕp: R= R1+R2 GV: ViÕt c¸c c«ng thøc vµ gi¶i thÝch ý nghÜa I= I1= I2 c¸c ®¹i l­îng cã trong c«ng thøc mµ em ®· U=U1+ U2 häc: 140 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản