intTypePromotion=3

Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 7

Chia sẻ: Askjhdkajd Dakjdkad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
119
lượt xem
26
download

Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hành, hoạt động nhóm IV. tiến trình bài giảng: A, ổn định tổ chức: 9A: B, Kiểm tra: Kết hợp trong bài C. Bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động2: Vận hành máy điện xoay chiều. Tìm hiểu thêm một số tính chất của máy phát điện xoay chiều. ảnh hưởng của chiều quay của máy, tốc độ của máy đến hiệu điện thế ở đầu ra của máy GV: Bố trí và tiến hành TN như H 38.1 HS: Quan sát, Ghi kết quả vào báo cáo GV: Y/C HS trả lời C1,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật Lý lớp 9 ( cả năm ) part 7

 1. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 Thùc hµnh, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: KÕt hîp trong bµi C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng2: VËn hµnh m¸y ®iÖn xoay chiÒu. I. VËn hµnh m¸y ph¸t ®iÖn xoay T×m hiÓu thªm mét sè tÝnh chÊt cña m¸y ph¸t chiÒu ®¬n gi¶n ®iÖn xoay chiÒu. ¶nh h­ëng cña chiÒu quay C1 : cña m¸y, tèc ®é cña m¸y ®Õn hiÖu ®iÖn thÕ ë ®Çu ra cña m¸y GV: Bè trÝ vµ tiÕn hµnh TN nh­ H 38.1 C2 : HS: Quan s¸t, Ghi kÕt qu¶ vµo b¸o c¸o GV: Y/C HS tr¶ lêi C1, C2 HS: thu thËp th«ng tin ®Ó tr¶ lêi C1,C2 Ho¹t ®éng3: VËn hµnh m¸y biÕn thÕ II. VËn hµnh m¸y biÕn thÕ TiÕn hµnh TN lÇn 1: -Ph©n phèi m¸y biÕn thÕ vµ c¸c phô -Cuén s¬ cÊp 200 vßng cuén thø cÊp 400 vßng kiÖn ( v«n kÕ, ampe kÕ xoay chiÒu, vµ m¾c vµo m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ SGK .Ghi d©y nèi cho mçi nhãm) kÕt qu¶ vµo b¶ng -Quan s¸t,h­íng d·n c¸c nhãmviÖc TiÕn hµnh TN lÇn 2: lÊy ®iÖn vµo nguån ®iÖn xoay chiÒu -Cuén s¬ cÊp 200 vßng cuén thø cÊp 400 vßng -Nh¾c nhë c¸c nhãm vÒ kû luËt vµ vµ m¾c vµo m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ SGK . an t khi sö dông nguån ®iÖn T¨ng hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu cuén s¬ cÊp, ®o U1,U2.Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng TiÕn hµnh TN lÇn 3: -Cuén s¬ cÊp 400 vßng cuén thø cÊp 200 vßng vµ m¾c vµo m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ SGK .Ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng D. Cñng cè: - Nªu môc ®Ých bµi thùc hµnh - GV nhËn xÐt giê thùc hµnh vµ thu b¸o c¸o thÝ nghiÖm E. H­íng dÉn vÒ nhµ: - §äc tr­íc bµi 39: Tæng kÕt ch­¬ng II - Tr¶ lêi ë nhµ c¸c c©u hái phÇn tù kiÓm tra TuÇn: TiÕt 52 S: Bµi47 : sù t¹o ¶nh trªn phim trong m¸y ¶nh 145 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 2. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 G: i - Môc tiªu 1. KiÕn thøc :  Nªu vµ chØ ra ®­îc hai bé phËn chÝnh cña m¸y ¶nh lµ vËt kÝnh vµ buång tèi.  Nªu vµ gi¶i thÝch ®­îc ®Æc ®iÓm cña ¶nh hiÖn trªn phim cña m¸y ¶nh.  Dùng ®­îc ¶nh cña vËt ®­îc t¹o ra trong m¸y ¶nh. 2. KÜ n¨ng :  BiÕt t×m hiÓu kÜ thuËt ®· ®­îc øng dông trong kÜ thuËt, cuéc sèng. 3. Th¸i ®é :  Say mª, høng thó khi hiÓu ®­îc t¸c dông cña øng dông. II ChuÈn bÞ.  M« h×nh m¸y ¶nh.  Mét m¸y ¶nh b×nh th­êng (NÕu cã). III. Ph­¬ng ph¸p: Trùc quan, Thùc hµnh, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: VËt ®Æt ë vÞ trÝ nµo th× TKHT t¹o ®­îc ¶nh høng trªn mµn ®é lín cña vËt kh«ng ®æi, ®é lín cña ¶nh phô thuéc vµo yÕu tè nµo ? C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 : T¹o t×nh huèng häc tËp Nh­ SGK hoÆc cã thÓ ®Æt vÊn ®Ò : Nhu cÇu cuéc sèng muèn ghi l¹i h×nh n¶h cña vËt th× ta I. CÊu t¹o m¸y ¶nh. ph¶i dïng dông cô g× ? GV: Yªu cÇu HS ®äc tµi liÖu vµ tr¶ lêi c©u hái Hai bé phËn quan träng cña m¸y ¶nh lµ : : + Bé phËn quan träng cña m¸y ¶nh lµ g× ? - vËt kÝnh + VËt kÝnh lµ thÊu kÝnh g× ? V× sao ? - buång tèi. + T¹i sao ph¶i cã buång tíi ? HS: cã thÓ kh«ng hiÓu v× sao cã buång tèi vµ GV nªn ®éng viªn HS ®Æt l¹i c©u hái víi GV lµ “buång tèi lµ g× ?” GV: Yªu cÇu HS t×m hiÓu c¸c bé phËn trªn m¸y ¶nh thËt hoÆc m« h×nh s¬ ®å. HS: Th¶o luËn nhãm GV: VÞ trÝ cña ¶nh ph¶i n»m ë bé phÇn nµo ? HS: §¹i diÖn nhãm tr¶ lêi Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu ¶nh cña mét vËt C1 : ¶nh trªn phim lµ ¶nh thËt, ng­îc chiÒu víi vËt, nhá h¬n vËt. trªn phim. 146 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 3. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi C1 (gäi HS trung b×nh). HS: Tr¶ lêi C1 GV:Yªu cÇu HS kh¸ nhËn xÐt, HS: §øng t¹i chç nhËn xÐt C2 : d = 2m = 200cm d = 5cm. Tam gi¸c vu«ng ABO ®ång d¹ng GV:Yªu cÇu HS tù chøng minh. tam gi¸c vu«ng ABO HS: Th¶o luËn nhãm tr¶ lêi C2 AB5 AO h d 200 = 40.   A ' B ' 40. A ' O h ' d' 40 h h = GV: Yªu cÇu tù rót ra kÕt luËn ¶nh cña vËt ®Æt 40 tr­íc m¸y ¶nh cã ®Æc ®iÓm g× ? KÕt luËn. HS: Th¶o luËn rót ra KL ¶nh trªn phim lµ ¶nh thËt, ng­îc Ho¹t ®éng 3 : VËn dông chiÒu vµ nhá h¬n vËt. GV: Yªu cÇu HS hoµn thµnh C5 vµ C6 vµo vë II. VËn dông HS: Th¶o luËn nhãm ®Ó hoµn thµnh C5, C6 C5 C6 D. Cñng cè: - ¶nh trªn phim trong m¸y ¶nh cã ®Æc ®iÓm g×? - Y/c hoµn thµnh trªn líp BT 47.4 SBT E. H­íng dÉn vÒ nhµ: - häc thuéc ghi nhí - lµm c¸c bµi tËp trong SBT TuÇn: TiÕt 53 S: Bµi 48- M¾t G: i - Môc tiªu 1. KiÕn thøc :  Nªu vµ chØ ra ®­îc trªn h×nh vÏ (hay trªn m« h×nh) hai bé phËn quan träng nhÊt cña m¾t lµ thÓ thuû tinh vµ mµng l­íi.  Nªu ®­îc chøc n¨ng thuû tinh thÓ vµ mµng l­íi so s¸nh ®­îc chóng víi c¸c bé phËn t­¬ng øng cña m¸y ¶nh.  Tr×nh bµy ®­îc kh¸i niÖm s¬ l­îc vÒ sù ®iÒu tiÕt m¾t, ®iÓm cùc cËn vµ ®iÓm cùc viÔn.  BiÕt c¸ch thö m¾t 2. KÜ n¨ng :  RÌn luyÖn kÜ n¨ng t×m hiÓu bé phËn quan träng cña c¬ thÓ lµ M¾t theo khÝa c¹nh VËt lÝ. 147 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 4. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh ®iÓm cùc cËn vµ cùc viÔn b»ng thùc tÕ.  3. Th¸i ®é :  Nghiªm tóc nghiªn cøu øng dông vËt lÝ. II ChuÈn bÞ. §èi víi GV vµ c¶ líp :  1 tranh vÏ con m¾t bæ däc.  1 m« h×nh con m¾t  1 b¶ng thö m¾t cña y tÕ. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: Tªn hai bé phËn quan träng nhÊt cña m¸y ¶nh lµ g× ? t¸c dông cña c¸c bé phËn ®ã. C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§1: T¹o t×nh huèng häc tËp NhËn xÐt SGK H§2: T×m hiÓu cÊu t¹o m¾t. I. CÊu t¹o cña m¾t GV: Yªu cÇu HS ®äc tµi liÖu, tr¶ lêi c©u hái : 1. CÊu t¹o : + Hai bé phËn quan träng nhÊt cña m¾t lµ g× ? – Hai bé phËn quan träng nhÊt cña + Bé phËn nµo cña m¾t ®ãng vai trß nh­ TKHT m¾t lµ thÓ thuû tinh vµ mµng l­íi. ? Tiªu cù cña nã cã thÓ thay ®æi nh­ thÕ nµo ? – ThÓ thuû t×nh lµ 1 TKHT, nã phång lªn dÑt xuèng ®Ó thay ®æi f … HS: tr¶ lêi vµ ghi vµo vë GV:¶nh cña vËt mµ m¾t nh×n thÊy hiÖn ë ®©u ? – Mµng l­íi ë ®¸y m¾t, t¹i ®ã ¶nh hiÖn lªn râ. HS: Th¶o luËn nhãm, cö ®¹i diÖn tr¶ lêi GV: NhËn xÐt vµ chop HS ghi vë HS: Ghi vë 2. So s¸nh m¾t vµ m¸y ¶nh C1 : – Gièng nhau : + ThÓ thuû tinh vµ GV: Cho HS so s¸nh m¾t vµ m¸y ¶nh vËt kÝnh ®Òu lµ TKHT. HS: So s¸nh m¾t vµ m¸y ¶nh + Phim vµ mµng l­íi ®Òu cã t¸c GV: NhËn xÐt dông nh­ mµn høng ¶nh. HS: Ghi vë nhËn xÐt ®óng Kh¸c nhau : + ThÓ thuû tinh cã f cã thÓ thay ®æi H§3: T×m hiÓu sù ®iÒu tiÕt cña m¾t GV: Yªu cÇu HS nghiªn cøu tµi liÖu tr¶ lêi c©u + VËt kÝnh cã f kh«ng ®æi. hái : -§Ó nh×n râ vËt th× m¾t ph¶i thùc hiÖn qu¸ tr×nh g× ? -Sù ®iÒu tiÕt cña m¾t lµ g× ? 148 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 5. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 HS: tr¶ lêi vµ ghi vµo vë GV: Yªu cÇu 2 HS vÏ lªn ¶nh cña vËt lªn vâng m¹c khi vËt ë xa vµ gÇn  f cña thÓ thuû tinh thay ®æi nh­ thÕ nµo ? HS: vÏ ¶nh vµo vë H§4: §iÓm cùc cËn vµ ®iÓm cùc viÔn VËt cµng xa tiªu cù cµng lín. GV: Y/c HS ®äc tµi liÖu, tr¶ lêi c©u hái : + §iÓm cùc viÔn lµ g× ? III. §iÓm cùc cËn vµ ®iÓm cùc + Kho¶ng cùc viÔn lµ g× ? viÔn. HS: Däc tµi liÖu vµ tr¶ lêi 1. Cùc viÔn GV: th«ng b¸o HS thÊy ng­êi m¾t tèt kh«ng CV : Lµ ®iÓm xa nhÊt mµ m¾t cßn thÓ nh×n thÊy vËt ë rÊt xa vµ m¾t kh«ng ph¶i nh×n thÊy vËt. ®iÒu tiÕt. Kho¶ng cùc viÔn lµ kho¶ng c¸ch tõ HS: Ghi vë ®iÓm cùc viÔn ®Õn m¾t. GV: Y/c HS ®äc tµi liÖu vµ tr¶ lêi c©u hái : + §iÓm cùc cËn lµ g× ? 2. Cùc cËn + Kho¶ng cùc cËn lµ g× ? – Cùc cËn lµ ®iÓm gÇn nhÊt mµ m¾t HS: Däc tµi liÖu vµ tr¶ lêi cßn nh×n râ vËt. GV: th«ng b¸o cho HS râ t¹i ®iÓm cùc cËn m¾t + Kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm cùc cËn ®Õn ph¶i ®iÒu tiÕt nªn mái m¾t. m¾t lµ kho¶ng cùc cËn. HS: Ghi vë GV: Yªu cÇu HS x¸c ®Þnh ®iÓm cùc cËn, kho¶ng cùc cËn cña m×nh. C4 : HS: x¸c ®Þnh cùc cËn vµ kho¶ng c¸ch cùc cËn. H§5: VËn dông IV. VËn dông: GV: HDHS hoµn thµnh C6 C6 : HS: Th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh C6 Cùc viÔn lµ f dµi nhÊt Cùc cËn lµ f ng¾n nhÊt. D. Cñng cè : GV: HDHS hoµn thµnh C5 HS: Hoµn thµnh C5 theo HD GV; Gäi 1 HS lªn b¶ng tr×nh bµy HS: §¹i diÖn lªn tr×nh bµy trªn b¶ng, c¸c HS kh¸c lµm vµo vë 5 phót sau GV kiÓm tra vë cña 3 HS. Ch÷a bµi trªn b¶ng + HS ph¶i tãm t¾t + Dùng h×nh + Chøng minh E. H­íng dÉn vÒ nhµ : – Häc phÇn ghi nhí – Lµm bµi tËp – SBT 149 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 6. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 TuÇn: TiÕt 54 S: Bµi 49- M¾t cËn vµ m¾t l·o G: I - Môc tiªu 1. KiÕn thøc :  Nªu ®­îc ®Æc ®iÓm chÝnh cña m¾t cËn lµ kh«ng nh×n ®­îc c¸c vËt ë xa m¾t vµ c¸ch kh¾c phôc tËt cËn thÞ lµ ph¶i ®eo TKPK.  Nªu ®­îc ®Æc ®iÓm chÝnh cña m¾t l·o lµ kh«ng nh×n ®­îc vËt ë gÇn m¾t vµ c¸ch kh¾c phôc tËt m¾t l·o lµ ®eo TKHT.  Gi¶i thÝch ®­îc c¸ch kh¾c phôc tËt cËn thÞ vµ tËt m¾t l·o.  BiÕt c¸ch thö m¾t b»ng b¶ng thö m¾t. 2. KÜ n¨ng :  BiÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc Quang häc ®Ó hiÓu ®­îc c¸ch kh¾c phôc tËt vÒ m¾t. 3. Th¸i ®é :  CÈn thËn. II.ChuÈn bÞ §èi víi mçi nhãm HS :  1 kÝnh cËn  1 kÝnh l·o. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: Em h·y so s¸nh ¶nh ¶o cña TKPK vµ ¶nh ¶o cña TKHT C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng H§1: §Æt vÊn ®Ò : Nh­ SGK. H§2: T×m hiÓu biÓu hiÖn cña m¾t cËn thÞ vµ I. M¾t cËn c¸ch kh¾c phôc 1. Nh÷ng biÓu hiÖn cña tËt cËn thÞ GV: Y/c HS lµm C1 HS ghi l¹i biÓu hiÖn cña m¾t cËn thÞ : HS: lµm C1 GV: gäi 2 HS b¸o c¸o kÕt qu¶. y (1), y (3), y (4). HS: b¸o c¸o kÕt qu¶ C2 : M¾t cËn kh«ng nh×n râ nh÷ng vËt ë GV: h­íng dÉn HS th¶o luËn xa  cña m¾t cËn gÇn h¬n b×nh HS: lµm theo C3  GV h­íng dÉn HS th¶o th­êng. luËn. 2. C¸ch kh¾c phôc tËt cËn thÞ GV: Y/c HS ®äc tµi liÖu C3 : PP1 : B»ng h×nh häc thÊy gi÷a HS: Däc SGK máng h¬n r×a. GV: Y/c HS lµm theo C4 PP2 : §Ó tay ë c¸c vÞ trÝ tr­íc kÝnh ®Òu 150 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 7. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 HS: Th¶o luËn vµ hoµn thµnh C4 thÊy ¶nh ¶o nhá h¬n vËt. GV: nhÊn m¹nh kÝnh cËn thÝch hîp lµ F  cùc viÔn). GV: ¶nh cña vËt qua kÝnh cËn n»m trong kho¶ng nµo ? HS: §¹i diÖn tr¶ lêi GV: NÕu ®eo kÝnh m¾t cã nh×n thÊy vËt kh«ng ? V× sao ? HS kÕt luËn KÝnh cËn lµ lo¹i TK g× ? HS: §¹i diÖn tr¶ lêi GV: Ng­êi ®eo kÝnh cËn víi môc ®Ých g× ? KÝnh cËn thÝch hîp víi m¾t lµ ph¶i cã F nh­ thÕ nµo HS: §¹i diÖn tr¶ lêi H§3: T×m hiÓu biÓu hiÖn cña m¾t l·o c¸ch kh¾c phôc II. M¾t l·o GV: Cho HS ®äc tµi liÖu vµ tr¶ lêi c©u hái : 1. Nh÷ng dÆc ®iÓm cña m¾t l·o + M¾t l·o th­êng gÆp ë ng­êi cã tuæi nh­ – M¾t l·o th­êng gÆp ë ng­êi giµ. thÕ nµo ? – Sù ®iÒu tiÕt m¾t kÐm nªn chØ nh×n thÊy + Cc so víi m¾t b×nh th­êng nh­ thÕ nµo ? vËtt ë xa mµ kh«ng thÊy vËt ë gÇn. HS: Däc tµi liÖu, th¶o luËn vµ ghi vµo vë : – Cc xa h¬n Cc cña ng­êi b×nh th­êng. GV: Y/c HS tr¶ lêi c©u hái C5. 2. C¸ch kh¾c phôc tËt m¾t l·o HS tr¶ lêi c©u hái C5. C5 : PP1 : B»ng h×nh häc thÊy gi÷a dÇy h¬n r×a. PP2 ®Ó vËt ë gÇn thÊy ¶nh cïng chiÒu lín h¬n vËt. GV: Y/c th¶o luËn tr¶ lêi c¸c c©u hái + ¶nh cña vËt qua TKHT n»m ë gÇn hay xa m¾t ? + M¾t l·o kh«ng ®eo kÝnh cã nh×n thÊy vËt kh«ng ? HS: th¶o luËn vµ tr¶ lêi KÕt luËn : M¾t l·o ph¶i ®eo TKHT ®Ó nh×n thÊy vËt ë gÇn h¬n Cc GV: Y/c th¶o luËn vµ rót ra KL III. VËn dông HS: rót ra kÕt luËn vÒ c¸ch kh¾c phôc tËt m¾t l·o. 1. VËn dông. 151 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 8. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 H§4: VËn dông C7 : C8 : GV: HD HS hoµn thµnh C7,C8 HS: Hoµn thµnh C7,C* theo HD D. Cñng cè: Nªu nhËn xÐt : BiÓu hiÖn cña ng­êi cËn thÞ, l·o, c¸ch kh¾c phôc. Y/c HS ®äc phÇn ghi nhí E. H­íng dÉn vÒ nhµ Häc phÇn ghi nhí gi¶i thÝch c¸ch kh¾c phôc tËt cËn thÞ vµ m¾t l·o. Lµm bµi tËp SBT. TuÇn: TiÕt 55 S: Bµi 50- kÝnh lóp G: i - Môc tiªu 1. KiÕn thøc : BiÕt ®­îc kÝnh lóp dïng ®Ó lµm g×? Nªu ®Æc ®iÓm cña kÝnh lóp. Nªu ®­îc ý nghÜa cña sè béi gi¸c cña kÝnh lóp . BiÕt c¸ch sö dông kÝnh lóp ®Ó nh×n ®­îc vËt kÝch th­íc nhá. 2. KÜ n¨ng : T×m tßi øng dông kÜ thuËt ®Ó hiÓu biÕt KT trong ®êi sèng qua bµi KÝnh lóp. 3. Th¸i ®é : Nghiªn cøu, chÝnh x¸c. iI - ChuÈn bÞ Mçi nhãm cã 1- 2 kÝnh lóp cã ®é béi gi¸c kh¸c nhau. Th­íc nhùa cã GHD = 30cm vµ §CNN : 1mm 3 vËt nhá : con kiÕn chiÕc l¸ c©y, x¸c con kiÕn. ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: Cho 1 TKHT, h·y dùng ¶nh cña vËt khi f > d H·y nhËn xÐt ¶nh cña vËt. C. Bµi míi: 152 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 9. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 §V§ : C1 : Nh­ SGK. C2 : Trong m«n sinh häc c¸c em ®· ®­îc quan s¸t c¸c vËt nhá b»ng dông cô g× ? T¹i sao nhê dông cô ®ã mµ quan s¸t ®­îc c¸c vËt nhá nh­ vËy. Bµi nµy gióp c¸c em gi¶i quyÕt ®­îc th¾c m¾c ®ã. Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu kÝnh lóp I. KÝnh lóp lµ g× ? HS ®äc tµi liÖu, tr¶ lêi c¸c c©u hái HS lµm viÖc c¸ nh©n tr¶ lêi c©u hái – KÝnh lóp lµ g× ? Trong thùc tÕ em ®· KÝnh lóp lµ TKHT cã f ng¾n thÊy dïng kÝnh lóp trong tr­êng hîp nµo ? – Sè béi gi¸c cµng lín cho ¶nh quan – GV gi¶i thÝch sè béi gi¸c lµ g× ? s¸t cµng lín. – Mèi quan hÖ gi÷a béi gi¸c vµ tiªu cù nh­ thÕ nµo ? 25 25 –G=  kho¶ng c¸ch Cc – GV cho HS dïng 1 vµi kÝnh lóp cã ®é f f béi gi¸c kh¸c nhau ®Ó quan s¸t cïng 1 C1 : G cµng lín sÏ cã f cµng ng¾n vËt nhá – Rót ra nhËn xÐt. 25 HS lµm viÖc c¸ nh©n C1 vµ C2 C2 : G = = 1,5 f 25 f= = 16,6 cm 1,5 HS rót ra kÕt luËn : KÝnh lóp lµ g× ? Cã KÕt luËn : t¸c dông nh­ thÕ nµo ? Sè béi gi¸c G cho – KÝnh lóp lµ TKHT. – KÝnh lóp dïng ®Ó quan s¸t vËt nhá. biÕt g× ? – G cho biÕt ¶nh thu ®­îc gÊp béi lÇn so víi khi kh«ng dïng kÝnh lóp. Ho¹t ®éng 3 : Nghiªn cøu c¸ch quan s¸t II. C¸ch quan s¸t mét vËt nhá qua mét vËt nhá qua kÝnh lóp kÝnh lóp. – Yªu cÇu HS thùc hiÖn trªn dông cô thÝ HS lµm viÖc theo nhãm : nghiÖm. – §Èy vËt AB vµo gÇn TK quan s¸t – Tr¶ lêi C3 ¶nh ¶o cña vËt qua TK. – Tr¶ lêi C4 – ¶nh ¶o, to h¬n vËt, cïng chiÒu víi vËt. – Muèn cã ¶nh ¶o lín h¬n vËt th× vËt ®Æt trong kho¶ng FO (d < f) KÕt luËn : VËt ®Æt trong kho¶ng trªn – HS rót ra kÕt luËn c¸ch quan s¸t vËt cña kÝnh lóp cho thu ®­îc ¶nh ¶o lín nhá qua TK. h¬n vËt. III. VËn dông C5 – Ho¹t ®éng IV : VËn dông C6 D. C ủng c ố: 153 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 10. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 – Yªu cÇu HS kÓ l¹i mét sè tr­êng hîp dïng kÝnh lóp trong thùc tÕ – Thùc hiÖn Cc cho biÕt f GV th«ng b¸o. E. H­íng dÉn vÒ nhµ : – Häc phÇn ghi nhí – Lµm bµi tËp SGK. – «n tËp bµi tËp tõ bµi 40 50 TuÇn: TiÕt 56 S: Bµi 51- bµi tËp quang h×nh häc G: I. Môc tiªu 1. KiÕn thøc : VËn dông kiÕn thøc ®Ó gi¶i ®­îc c¸c bµi tËp ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l­îng vÒ hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng, vÒ TK vµ vÒ c¸c dông cô quang häc ®¬n gi¶n (m¸y ¶nh, con m¾t, kÝnh cËn, kÝnh l·o, kÝnh lóp). Thùc hiÖn ®­îc c¸c phÐp tÝnh vÒ h×nh quang häc. Gi¶i thÝch ®­îc mét sè hiÖn t­îng vµ mét sè øng dông vÒ quang h×nh häc. 2. KÜ n¨ng : Gi¶i c¸c bµi tËp vÒ quang h×nh häc. 3. Th¸i ®é : CÈn thËn. II - ChuÈn bÞ : GV : ChuÈn bÞ mçi nhãm : 1 b×nh h×nh trô 1 b×nh chøa n­íc trong HS «n tËp bµi tËp tõ bµi 40  50. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, vËn dông, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: HS 1 : Ch÷a bµi tËp 49 . 1 vµ 49 . 2 (HS trung b×nh) cã thÓ ®Ó 3 HS cïng lªn trªn b¶ng HS 2 : Ch÷a bµi tËp 49 . 3 (HS kh¸) HS 3 : Ch÷a bµi tËp 49 . 4 (HS giái) – C¸c HS kh¸c theo dâi bµi cña b¹n ch÷a C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 : Ch÷a bµi tËp SGK 1, BT1: HS lµm thÝ nghiÖm lÇn l­ît cho c¸c HS Bµi 1 : §Ó 1 vËt nÆng ë t©m O 154 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 11. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 b1 TN – Yªu cÇu HS t×m vÞ trÝ cña m¾t trong nhãm cïng quan s¸t. ®Ó sao cho thµnh b×nh võa che khuÊt hÕt ®¸y. – §æ n­íc vµo l¹i thÊy t©m O – Yªu cÇu HS vÏ h×nh theo ®óng quy ®Þnh b.2 – T¹i sao m¾t chØ nh×n thÊy ®iÓm  HS th¶o luËn vµ tr¶ lêi ghi vë – AS tõ A truyÒn vµo m¾t – Cßn ¸nh s¸ng tõ O bÞ ch¾n kh«ng truyÒn vµo m¾t.  HS th¶o luËn ( tr¶ lêi, ghi vë) – T¹i sao ®æ n­íc vµo b×nh tèi – M¾t nh×n thÊy O  ¸nh s¸ng tõ O 3 truyÒn qua n­íc  qua kh«ng khÝ vµo h = h th× m¾t l¹i nh×n ®­îc O. 4 m¾t – Lµm thÕ nµo ®Ó vÏ ®­îc ®­êng truyÒn  HS th¶o luËn : ¸nh s¸ng tõ O  m¾t. ¸nh s¸ng tõ O truyÒn tíi mÆt ph©n c¸ch – Gi¶i thÝch t¹i sao ®­êng truyÒn ¸nh gi÷a 2 m«i tr­êng, sau ®ã cã 1 tia khóc s¸ng l¹i g·y khóc t¹i O (gäi HS häc x¹ trïng víi tia IM, v× vËy I lµ ®iÓm tíi. yÕu) A  nèi OIM lµ ®­êng truyÒn ¸nh s¸ng tõ O vµo m¾t qua m«i tr­êng n­íc vµ kh«ng khÝ. 2, Bµi 2 HS lµm viÖc c¸ nh©n. – Yªu cÇu HS lµm viÖc c¸ nh©n. – Mét HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp (yªu cÇu d = 16cm f = 12 cm tØ lÖ 4 cm  1 cm HS chän tØ lÖ thÝch hîp trªn b¶ng) – Sau 7 phót GV kiÓm tra nh¾c nhë HS nµo ch­a lµm theo yªu cÇu cña bµi lµ lÊy ®óng tØ lÖ. – §éng viªn HS dùng ¶nh theo tØ lÖ hîp lÝ, cÈn thËn  kÕt qu¶ chÝnh x¸c. – GV chÊm 3 bµi cña HS (c¶ 4 ®èi t­îng giái, kh¸, trung b×nh, yÕu.) – HS lµm viÖc c¸ nh©n 7 phót. h = ............ – GV yªu cÇu HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau : + §Æc ®iÓm chÝnh cña m¾t cËn lµ g× ? h = ........... + Ng­êi cµng cËn nÆng th× Cv cµng ng¾n hay dµi ? 155 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 12. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 h + C¸ch kh¾c phôc = .......... h D. Củng cố CVH = 40 cm CVB = 60 cm a)  M¾t cËn Cv gÇn h¬n b×nh th­êng.  Hoµ cËn h¬n B×nh v× CVH < CVB. b)  §eo TKPK ®Ó t¹o ¶nh gÇn m¾t (trong kho¶ng tiªu cù) + KÝnh thÝch hîp kho¶ng Cc  F  fH < fB. E. H­íng dÉn vÒ nhµ – Lµm l¹i c¸c bµi tËp ®· cho víi lËp luËn ®Çy ®ñ h¬n. TuÇn: TiÕt 57 S: Bµi 52 - ¸nh s¸ng tr¾ng vµ ¸nh s¸ng mµu G: I - Môc tiªu 1. KiÕn thøc :  Nªu ®­îc vÝ dô vÒ ¸nh s¸ng tr¾ng vµ ¸nh s¸ng mµu.  Nªu ®­îc vÝ dô vÒ sù t¹o ra ¸nh s¸ng mµu b»ng tÊm läc mµu.  Gi¶i thÝch ®­îc sù t¹o ra ¸nh s¸ng mµu b»ng tÊm läc mµu trong mét sè øng dông trong thùc tÕ. 2. KÜ n¨ng :  KÜ n¨ng thiÕt kÕ thÝ nghiÖm ®Ó t¹o ra ¸nh s¸ng mµu b»ng c¸c tÊm läc mµu. 3. Th¸i ®é :  Say mª nghiªn cøu hiÖn t­îng ¸nh s¸ng ®­îc øng dông trong thùc tÕ. II - chuÈn bÞ §èi víi mçi nhãm.  Mét sè nguån s¸ng mµu nh­ ®Ìn lade, bót lade, ®Ìn phãng ®iÖn.  Mét ®Ìn ph¸t ra ¸nh s¸ng tr¾ng, ®Ìn con ®á, xanh.  1 bé läc mµu. 1 b×nh n­íc trong.  156 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 13. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: KÕt hîp trong bµi C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 : T¹o t×nh huèng häc tËp. Trong thùc tÕ ta ®­îc nh×n thÊy ¸nh s¸ng cã c¸c lo¹i mµu. VËy vËt nµo t¹o ra ¸nh s¸ng tr¾ng ? VËt nµo t¹o ra ¸nh s¸ng mµu ? I. Nguån ph¸t ra ¸nh s¸ng tr¾ng vµ Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu nguèn ¸nh s¸ng ¸nh s¸ng tr¾ng vµ nguån ¸nh s¸ng mµu. 1. C¸c nguån s¸ng ph¸t ra ¸nh s¸ng – Yªu cÇu HS ®äc tµi liÖu vµ quan s¸t tr¾ng nhanh vµo d©y tãc bãng ®Ìn ®ang s¸ng b×nh HS tr¶ lêi, thèng nhÊt, ghi vµo vë th­êng (chó ý kh«ng cho HS nh×n l©u vµo nguån s¸ng ph¸t ra ¸nh s¸ng tr¾ng lµ d©y tãc bãng ®Ìn ®¸ng s¸ng b×nh th­êng  – MÆt trêi (trõ buæi b×nh minh hoµng dÔ lµm nhøc m¾t) h«n) – Nguån s¸ng lµ g× ? Nguån s¸ng tr¾ng lµ – C¸c ®Ìn d©y ®èt khi nãng s¸ng g× ? H·y nªu vÝ dô ? b×nh th­êng. – C¸c ®Ìn èng (¸nh s¸ng l¹nh).mµu. 2. C¸c nguån s¸ng mµu. HS ®äc tµi liÖu, ph¸t biÓu nguån ¸nh s¸ng – Nguån s¸ng mµu lµ néi tù ph¸t ra mµu lµ g× ? T×m hiÓu ®Ìn lade vµ ®Ìn lade ¸nh s¸ng mµu. tr­íc khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua : kÝnh cña VÝ dô nh­ : Nguån s¸ng mµu nh­ bÕp ®Ìn mµu g× ? Khi cã dßng ®iÖn ®Ìn ph¸t ¸nh cñi mµu ®á, bÕp ga lo¹i tèt mµu xanh, s¸ng mµu g× ? ®Ìn hµn : mµu xanh sÉm. Ngoµi ra yªu cÇu HS t×m thªm vÝ dô nguån II. C¸ch t¹o ra ¸nh s¸ng mµu b»ng s¸ng mµu trong thùc tÕ. tÊm läc mµu lµ tÊm kÝnh, m¶nh giÊy Ho¹t ®éng 3 : Nghiªn cøu c¸ch t¹o ra bãng, nhùa trong cã mµu. ¸nh s¸ng mµu b»ng tÊm läc mµu. 1. ThÝ nghiÖm ThÝ nghiÖm 1 : ChiÕu 1 chïm s¸ng tr¾ng qua tÊm läc GV yÕu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm nh­ tµi liÖu yªu cÇu ghi l¹i kÕt qu¶ vµo vë. mµu ®á  ®­îc ¸nh s¸ng mµu ... ThÝ nghiÖm 2 : ChiÕu ¸nh s¸ng ®á qua tÊm läc mµu ®á Thay tÊm läc mµu ®á thø hai b»ng tÊm läc  ®­îc ¸nh s¸ng mµu... mµu xanh ThÝ nghiÖm 3 : Thay tÊm läc mµu ®á b»ng tÊm läc 157 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 14. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 Dùa vµo kÕt qu¶ thu ®­îc qua thÝ nghiÖm, mµu xanh  ®­îc ¸nh s¸ng mµu... yªu cÇu HS thùc hiÖn C1 2. C¸c thÝ nghiÖm t­¬ng tù. Thùc hiÖn nhanh : Thay tÊm läc mµu, ®á b»ng HS trao ®æi nhãm, qua c¸c thÝ nghiÖm tÊm läc mµu xanh, ®Æt tiÕp t©m läc mµu ®á rót ra nhËn xÐt. sau tÊm läc mµu xanh. 3. KÕt luËn : Yªu cÇu HS so s¸nh kÕt qu¶ c¸c thÝ nghiÖm. + ChiÕu ¸nh s¸ng tr¾ng qua tÊm läc HS ph¸t biÓu  c¶ líp trao ®æi, GV chuÈn mµu ®­îc ¸nh s¸ng ....... ho¸ l¹i kiÕn thøc. + ChiÕu ¸nh s¸ng mµu qua tÊm läc – Yªu cÇu HS tr¶ lêi C2. cïng mµu ta ®­îc ¸nh s¸ng ........ NÕu HS kh«ng tr¶ lêi ®­îc th× gîi ý cho HS + ChiÕu ¸nh s¸ng mµu qua tÊm läc tÊm läc mµu ®á truyÒn ¸nh s¸ng ®á ®i qua kh¸c mµu ta ®­îc ¸nh s¸ng ........ th× cã hÊp thô ¸nh s¸ng ®á kh«ng ?  TÊm läc mµu nµo th× hÊp thô ........ ¸nh s¸ng mµu ®ã hÊp thô ........ ¸nh Ho¹t ®éng 4 : VËn dông s¸ng mµu kh¸c. Yªu cÇu HS thùc hiÖn C3, C4,  gäi HS III. VËn dông trung b×nh tr¶ lêi. HS tr¶ lêi vµo vë. D. Cñng cè. - HS ph¸t biÓu vµ ghi phÇn ghi nhí, lÊy thªm vÝ dô, lµm bµi tËp SBT. - GV th«ng b¸o phÇn "cã thÓ em ch­a biÕt". E. h­íng dÉn vÒ nhµ - Häc bµi - Lµm c¸c BT trong SBT TuÇn: TiÕt 58 S: Bµi 53 - sù ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng. G: I Môc tiªu 1. KiÕn thøc :  Ph¸t biÓu ®­îc kh¼ng ®Þnh : Trong chïm s¸ng tr¾ng cã chøa nhiÒu chïm s¸ng mµu kh¸c nhau.  Tr×nh bµy vµ ph©n tÝch ®­îc thÝ nghiÖm ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng b»ng l¨ng kÝnh ®Ó rót ra kÕt luËn : trong chïm s¸ng tr¾ng cã chøa nhiÒu chïm s¸ng mµu.  Tr×nh bµy vµ ph©n tÝch ®­îc thÝ nghiÖm ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng b»ng ®Üa CD ®Ó rót ra ®­îc kÕt luËn vÒ sù ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng. 2. KÜ n¨ng :  KÜ n¨ng ph©n tÝch hiÖn t­îng ph©n ¸nh s¸ng tr¾ng vµ ¸nh s¸ng mµu qua thÝ nghiÖm.  VËn dông kiÕn thøc thu thËp ®­îc gi¶i thÝch c¸c hiÖn t­îng ¸nh s¸ng mµu nh­ cÇu vång, bong bãng xµ phßng ... d­íi ¸nh tr¨ng. 3. Th¸i ®é : 158 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 15. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 CÈn thËn, nghiªm tóc.  II. ChuÈn bÞ : §èi víi mçi nhãm HS :  1 l¨ng kÝnh tam gi¸c ®Òu.  1 mµn ch¾n trªn cã khoÐt 1 khe hÑp.  1 bé tÊm läc mµu ®á, mµu xanh, nöa ®á, nöa xanh.  1 ®Üa CD. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: HS1 : Ch÷a bµi tËp 52 . 2 vµ 52 . 5 HS2 : Ch÷a bµi tËp 52 . 4 C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 T¹o t×nh huèng C1 : Nh­ SGK. C2 : Cã h×nh ¶nh mµu s¾c rÊt lung linh, ®ã lµ cÇu vång, bong bãng xµ phßng d­íi ¸nh s¸ng mµu. VËy t¹i sao l¹i cã nhiÌu s¾c ë c¸c vËt ®ã. 1. ThÝ nghiÖm : Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu viÖc ph©n tÝch mét HS ®äc tµi liÖu, tr¶ lêi vµ ghi vë . C¸c chïm s¸ng tr¾ng b»ng l¨ng kÝnh. ho¹t ®éng c¸ nh©n. L¨ng kÝnh lµ 1 khèi – Yªu cÇu HS ®äc tµi liÖu ®Ó t×m hiÓu trong suèt cã 3 gê song song. l¨ng kÝnh lµ g× ? ThÝ nghiÖm 1 : – HS lµm thÝ nghiÖm (ho¹t ®éng – GV cã thÓ th«ng b¸o thªm l¨ng kÝnh nhãm) lµ 1 khèi trong suèt vµ cã 3 gê. – KÕt qu¶ : Quan s¸t phÝa sau TK thÊy – GV yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm, quan s¸t 1 d¶i ¸nh s¸ng nhiÒu mµu. hiÖn t­îng. C1 : D¶i mµu tõ ®á, da cam, vµng, lôc, – GV yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ lam, chµm, tÝm. thÝ nghiÖm, NÕu nhãm nµo HS kh«ng thùc hiÖn ®­îc  GV trî gióp. – Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C1. – Sau khi HS tr¶ lêi sau, GV giíi thiÖu h×nh ¶nh quan s¸t ®ùoc chôp ë (3) cuèi ThÝ nghiÖm 2 SGK. HS lµm thÝ nghiÖm theo yªu cÇu. Ho¹t ®éng nhãm thÝ nghiÖm 2 – ThÊm tÊm läc ®á – GV yªu cÇu HS nªu hiÖn t­îng, GV – ThÊm tÊm läc xanh chuÈn l¹i kiÕn thøc. – ThÊm tÊm läc ®á vµ xanh 159 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 16. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 HS cã nhËn xÐt g× ? HS nªu hiÖn t­îng vµ ghi l¹i kÕt qu¶ : PhÝa sau l¨ng kÝnh vÉn thÊy mµu ®á hoÆc xanh ; NhËn xÐt : ¸nh s¸ng mµu qua l¨ng kÝnh vÉn gi÷ nguyªn mµu ®ã. Yªu cÇu HS tr¶ lêi C3, C4 HS trao ®æi, thèng nhÊt vµ ghi vë : C3 : ý 2. C4 : ¸nh s¸ng tr¾ng qua l¨ng kÝnh ®­îc ph©n tÝch thµnh d¶i mµu  ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng b»ng l¨ng kÝnh. 3. KÕt luËn : –Yªu cÇu 3 HS rót ra kÕt luËn. Ghi vë HS lÇn l­ît ph¸t biÓu trao ®æi thèng nhÊt vµ ghi vë. ThÝ nghiÖm C5 : Trªn ®Üa CD cã nhiÒu d¶i mµu tõ ®á ®Õn tÝm. C6 : Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu sù ph©n tÝch mét chïm ¸nh s¸ng tr¾ng b»ng sù ph¶n x¹ trªn – ¸nh s¸ng chiÕu tíi ®Üa CD lµ ¸nh ®Üa CD s¸ng tr¾ng – Yªu cÇu HS lµm thÝ nghiÖm vµ tr¶ lêi C5 – ¸nh s¸ng tõ ®Üa CD ®Õn m¾t ta lµ Tr¶ lêi C6 ¸nh s¸ng mµu (®á  tÝm) – ¸nh s¸ng qua ®Üa CD  ph¶n x¹ HS kÕt luËn vÒ hiÖn t­îng g× trong bµi l¹i lµ nh÷ng chïm ¸nh s¸ng mµu Gäi 3 HS tr¶ lêi.  thÝ nghiÖm 3 còng lµ thÝ nghiÖm Ho¹t ®éng IV : VËn dông ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng – Yªu cÇu HS tr¶ lêi C7 III. KÕt luËn: SGK – Yªu cÇu HS lµm C8 Chó ý thÝ nghiÖm ®ßi hái HS ph¶i khÐo lÐo. IV. VËn dông C7 : Kh«ng thÓ coi c¸ch dïng tÊm läc GV gîi ý cho HS thÊy : Gi÷a kÝnh vµ n­íc mµu nh­ c¸ch ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng t¹o thµnh gê cña l¨ng kÝnh HS nªu thªm mét vµi hiÖn t­îng vÒ sù ph©n thµnh ¸nh s¸ng mµu C8 : HS lµm thÝ nghiÖm nªu kÕt qu¶ tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng. – Yªu cÇu HS tæng hîp kiÕn thøc trong bµi C9 Bong bãng xµ phßng, v¸ng dÇu .... (2 HS) D. Cñng cè : Cho HS ®äc ghi nhí Cã mÊy c¸ch ®Ó ph©n tÝch ¸nh s¸ng tr¾ng ? E. H­íng dÉn vÒ nhµ – Quan s¸t hiÖn t­îng ¸nh s¸ng qua bÓ c¸ ®ùng n­íc tr¾ng – Lµm bµi tËp 53 – 54.1  53, 54.4. 160 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 17. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 TuÇn: TiÕt 59 S: Bµi 54- Sù trén c¸c ¸nh s¸ng mµu G: i - Môc tiªu 1. KiÕn thøc  Tr¶ lêi ®­îc c©u hái, thÕ nµo lµ sù trén hai hay nhiÒu ¸nh s¸ng mµu víi nhau.  Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch ®­îc thÝ nghiÖm trén c¸c ¸nh s¸ng mµu.  Dùa vµo quan s¸t, cã thÓ m« t¶ ®­îc mµu cña ¸nh s¸ng mµ ta thu ®ù¬c khi trén hai hay nhiÒu mµu víi nhau.  Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái : Cã thÓ trén ®­îc ¸nh s¸ng tr¾ng hay kh«ng ? Cã thÓ trén ®­îc “¸nh s¸ng ®en” hay kh«ng ? 2. KÜ n¨ng :  TiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®Ó t×m ra qui luËt trªn mµu ¸nh s¸ng. 3. Th¸i ®é :  Nghiªm tóc, cÈn thËn. II - ChuÈn bÞ.  1 ®Ìn chiÕu cã 3 cöa sæ vµ 2 g­¬ng ph¼ng  1 bé c¸c tÊm läc mµu (®á, lôc, lam) vµ cã tÊm ch¾n s¸ng.  1 mµn ¶nh.  1 gi¸ quang häc. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: HS 1 : Ch÷a bµi tËp 53 – 54 . 1 vµ bµi 53 – 54 . 4 HS 2 : T¹o t×nh huèng : nh­ SGK C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1 T×m hiÓu kh¸i niÖm sù trén c¸c ¸nh s¸ng mµu H­íng dÉn HS ®äc tµi liÖu, quan s¸t thÝ KÕt luËn : Trén ¸nh s¸ng mµu lµ chiÕu nghiÖm ®Ó tr¶ lêi c©u hái : 2 hoÆc nhiÒu chïm s¸ng mµu ®ång thêi – Trén c¸c ¸nh s¸ng mµu lµ g× ? lªn cïng 1 chç trªn 1 tÊm mµn ch¾n – ThiÕt bÞ trén mµu cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo ? T¹i sao cã 3 cöa sæ ? T¹i sao c¸c cöa mµu tr¾ng. sæ cã tÊm läc ? GV yªu cÇu 2 - 3 HS tr×nh bµy. 161 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 18. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 – HS ®äc tµi liÖu tr¶ lêi c©u hái ThÝ nghiÖm 1 – Tr×nh bµy cÊu t¹o thÝ nghiÖm. Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu kÕt qu¶ cña sù – HS l¾p 2 tÊm läc vµo cöa sæ 2 < 4 : + Mµu ®á víi mµu lôc thu ®ùoc ¸nh trén hai ¸nh s¸ng mµu. s¸ng mµu... – Yªu cÇu HS ®äc tµi liÖu vµ bè trÝ thÝ + Mµu tÝm víi mµu xanh thu ®­îc ¸nh nghiÖm  nhËn xÐt ¸nh s¸ng trªn mµn s¸ng mµu ... ch¾n. + Mµu ®á víi mµu tÝm thu ®­îc mµu ... – HS lµm thÝ nghiÖm vµ nhËn xÐt kh«ng trén ®­îc ¸nh s¸ng mµu ®en. – KÕt luËn – Khi trén 2 ¸nh s¸ng ta ®­îc ¸nh – Cã khi nµo thu ®­îc “¸nh s¸ng mµu ®en”. Lµm thÝ nghiÖm ®Ó chøng minh thªm. s¸ng mµu kh¸c. – Khi kh«ng cã ¸nh s¸ng th× ta thÊy tèi – Yªu cÇu HS nhËn xÐt. (thÊy mµu ®en)  Kh«ng cã “¸nh s¸ng mµu ®en . Ho¹t ®éng 3 : T×m hiÓu trén ba ¸nh 1. ThÝ nghiÖm 2 s¸ng mµu víi nhau ®Ó ®­îc ¸nh – §Ó 3 tÊm läc vµo ba cöa sæ – Di chuyÓn mµn høng ¸nh s¸ng : s¸ng mµu tr¾ng + §Ó gÇn thÊy 3 mµu ... GV h­íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm 2 + Khi nµo trªn mµn høng kh«ng cßn 3 mµu riªng biÖt, mµu trªn mµn ch¾n lµ mµu ... 2. KÕt luËn . – Sau ®ã thay bé ba tÊm läc kh¸c råi Trén 3 ¸nh s¸ng mµu víi nhau th× thu nhËn xÐt. ®­îc ¸nh s¸ng mµu tr¾ng. VËn dông: Ho¹t ®éng 4 : VËn dông. C3 : – GV chuÈn bÞ tr­íc tÊm b×a cho HS thùc hiÖn. – HoÆc dïng con quay, t« mµu rßi quay nhanh con quay  nhËn xÐt mµu trªn con quay. – HS nhËn xÐt kÕt qu¶, gi¶i thÝch. – HS cã thÓ kh«ng gi¶i thÝch ®­îc, GV cã thÓ th«ng b¸o ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t cßn l­u l¹i trong m¾t trong 1/24 S, do ®ã c¸c ¸nh s¸ng mµu ®ã t¹o thµnh sù trén mµu trong m¾t. D. Cñng cè : – GV th«ng b¸o cho HS cã thÓ em ch­a biÕt – Yªu cÇu HS rót ra kÕt luËn vÒ kiÕn thøc trong bµi (3 HS) 162 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 19. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 Ghi nhí : Ghi vë E. H­íng dÉn vÒ nhµ : + Häc phÇn ghi nhí + Lµm bµi tËp SBT TuÇn: TiÕt 60 S: Bµi 55: Mµu s¾c c¸c vËt d­íi ¸nh s¸ng tr¾ng G: vµ d­íi ¸nh s¸ng mµu. i - Môc tiªu 1. KiÕn thøc  Tr¶ lêi ®­îc c©u hái, thÕ nµo lµ sù trén hai hay nhiÒu ¸nh s¸ng mµu víi nhau.  Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch ®­îc thÝ nghiÖm trén c¸c ¸nh s¸ng mµu.  Dùa vµo quan s¸t, cã thÓ m« t¶ ®­îc mµu cña ¸nh s¸ng mµ ta thu ®ù¬c khi trén hai hay nhiÒu mµu víi nhau.  Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái : Cã thÓ trén ®­îc ¸nh s¸ng tr¾ng hay kh«ng ? Cã thÓ trén ®­îc “¸nh s¸ng ®en” hay kh«ng ? 2. KÜ n¨ng :  TiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®Ó t×m ra qui luËt trªn mµu ¸nh s¸ng. 3. Th¸i ®é :  Nghiªm tóc, cÈn thËn. II- ChuÈn bÞ.  Mét kÝn cã mét cöa sæ ®Ó ch¾n ¸nh s¸ng b»ng c¸c tÊm läc mµn.  C¸c vËt cã mµu tr¾ng, ®á, lôc, ®en ®Æt trong hép.  Mét tÊm läc mµu ®á vµ mét tÊm läc mµu lôc.  NÕu cã thÓ mét vµi h×nh ¶nh vÒ phong c¶nh cã mµu xanh lôc. III. Ph­¬ng ph¸p: ThuyÕt tr×nh, vÊn ®¸p, ho¹t ®éng nhãm IV. tiÕn tr×nh bµi gi¶ng: A, æn ®Þnh tæ chøc: 9A: 9B: B, KiÓm tra: HS1: Khi nµo ta nhËn biÕt ¸nh s¸ng? thÕ nµo lµ sù trén mµu cña ¸nh s¸ng. HS2: H·y nªu ph­¬ng ph¸p trén mµu cña ¸nh s¸ng. Ch÷a bµi tËp 53 - 54.4 53 - 54.5. 163 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung
 20. Tr­êng THCS Hoµng Kim GA: VËt lý 9 C. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: T¹o t×nh huèng häc tËp. I. VËt mµu tr¾ng, vËt mµu ®á, vËt con kú nh«ng leo lªn c©y nµo nã cã mµu mµu xanh, vËt mµu ®en d­íi ¸nh s¾c cña c©y ®ã, vËy cã ph¶i da cña nã bÞ ®æi s¸ng tr¾ng. mµu kh«ng? Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu vËt C1 HS th¶o luËn ®Ó rót ra nhËn xÐt mµu tr¾ng, vËt mµu ®á, vËt mµu xanh, vËt mµu ®en d­íi ¸nh s¸ng tr¾ng. Yªu cÇu HS th¶o luËn C1 b»ng c¸ch lÊy c¸c vËt mµu ®á ®Æt d­íi ¸nh s¸ng cña ®Ìn èng hoÆc ¸nh s¸ng mÆt trêi. - HS ghi vë? - GV yªu cÇu 3 HS cña 3 ®èi t­îng kh¸ - + D­íi ¸nh s¸ng mµu tr¾ng: Th× vËt trung b×nh - yÕu tr¶ lêi - GV chuÈn l¹i kiÕn mµu tr¾ng cã ¸nh s¸ng tr¾ng truyÒn vµo thøc cña HS. m¾t ta. + D­íi ¸nh s¸ng mµu ®á: Th× vËt mµu ®á cã ¸nh s¸ng truyÒn vµo m¾t ta. + D­íi ¸nh s¸ng xanh: Th× vËt mµu xanh cã ¸nh s¸ng xanh truyÒn vµo m¾t ta. _____ ®á ______ ®á _______ _____ xanh ______xanh _______ +VËt mµu ®en th× kh«ng cã ¸nh s¸ng mµu nµo truyÒn vµo m¾t. HS tù rót ra nhËn xÐt. GV yªu cÇu 2 HS kh¸ NhËn xÐt: D­íi ¸nh s¸ng mµu tr¾ng, vËt giái - trung b×nh ph¸t biÓu cã mµu nµo th× cã ¸nh s¸ng mµu ®ã truyÒn vµo m¾t ta. Ho¹t ®éng 2: T×m hiÓu kh¶ n¨ng t¸n x¹ II. Kh¶ n¨ng t¸n x¹ ¸nh s¸ng mµu mµu cña c¸c vËt. cña c¸c vËt. 1. ThÝ nghiÖm vµ quan s¸t: - HS tr¶ lêi lµ chØ nh×n thÊy vËt khi ¸nh Hái: Ta chØ nh×n thÊy vËt khi nµo? s¸ng tõ vËt ®ã truyÒn vµo m¾t. - Yªu cÇu HS sö dông hép quan s¸t ¸nh + Ho¹t ®éng nhãm lµm thÝ nghiÖm theo s¸ng t¸n x¹ ë c¸c vËt mµu, h­íng dÉn HS c¸c b­íc cña GV h­íng dÉn ghi l¹i kÕt lµm thÝ nghiÖm: 164 Gi¸o viªn: NguyÔn V¨n Chung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản