Giáo ánToán: Luyện tập chung

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
39
lượt xem
2
download

Giáo ánToán: Luyện tập chung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: -Chuyển một số phân số thành phân số thập phân -Chuyển hỗn số thành phân số ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo ánToán: Luyện tập chung

  1. TOAÙN LUYEÄN TAÄP CHUNG I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: -Chuyeån moät soá phaân soá thaønh phaân soá thaäp phaân -Chuyeån hoãn soá thaønh phaân soá -Chuyeån soá ño töø ñôn vò beù ra ñôn vò lôùn, soá ño coù 2 teân ñôn vò ño thaønh soá ño coù moät teân ñôn vò ño ( töùc laø soá ño vieát döôùi daïng hoãn soá keøm theo teân moät ñôn vò ño 2. Kó naêng: Reøn hoïc sinh nhaän bieát phaân soá thaäp phaân nhanh. Chuyeån phaân soá thaønh phaân soá thaäp phaân, chuyeån hoãn soá thaønh phaân soá chính xaùc. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh say meâ hoïc Toaùn. Vaän duïng ñieàu ñaõ hoïc vaøo thöïc teá ñeå chuyeån ñoåi, tính toaùn
  2. II. Chuaån bò: - Thaày: Phaán maøu - Baûng phuï - Troø: Vôû baøi taäp - Saùch giaùo khoa - Baûng con III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Luyeän taäp - Hoïc sinh leân baûng söûa baøi 2, 3 /14 (SGK)  Giaùo vieân nhaän xeùt - ghi  Caû lôùp nhaän xeùt ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi:
  3. - Hoâm nay, chuùng ta oân taäp veà phaân soá thaäp phaân, chuyeån hoãn soá thaønh phaân soá qua tieát “Luyeän taäp chung”. 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Oân taäp - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp kieán thöùc cuõ Muïc tieâu: Giuùp HS oân laïi caùch chuyeån phaân soá thaønh PS thaäp phaân Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh  Baøi 1: - Giaùo vieân ñaët caâu hoûi
  4. cho hoïc sinh: + Theá naøo laø phaân soá thaäp - 1 hoïc sinh traû lôøi phaân? + Em haõy neâu caùch - 1 hoïc sinh traû lôøi chuyeãn töø phaân soá thaønh phaân soá thaäp phaân? - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà sinh laøm baøi - Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân - Hoïc sinh söûa baøi - Neâu caùch laøm, hoïc sinh choïn caùch laøm hôïp lyù nhaát. 14 14  7 2   ; 11  11 4  44 ; 70 70  7 10 25 25  4 100 75 75  3 25 23 23  2 46   ;   . 300 300  3 100 500 500  2 1000  Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt
  5.  Giaùo vieân choát laïi caùch chuyeån phaân soá thaønh phaân soá thaäp phaân * Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân Muïc tieâu: Reøn HS laøm nhanh, tính ñuùng Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, giaûng giaûi  Baøi 2: - Giaùo vieân ñaët caâu hoûi cho hoïc sinh: + Hoãn soá goàm coù maáy - 1 hoïc sinh traû lôøi phaàn? + Em haõy neâu caùch - 1 hoïc sinh traû lôøi chuyeån töø hoãn soá thaønh
  6. phaân soá? - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - 1 hoïc sinh ñoïc ñeà sinh laøm baøi - Hoïc sinh laøm baøi: 2 42 3 23 8  ; 5  ; 5 5 4 4 3 31 1 21 4  ; 2  . 7 7 10 10 - Hoïc sinh söûa baøi - Neâu caùch laøm chuyeån hoãn soá thaønh phaân soá.  Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt  Giaùo vieân choát laïi caùch chuyeån phaân soá thaønh phaân soá thaäp phaân * Hoaït ñoäng 3: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi (thi Muïc tieâu: Reøn HS ñoåi ñua nhoùm naøo nhanh leân
  7. thaønh thaïo ñôn vò ño ñoä baûng trình baøy) daøi ra hoãn soá Phöông phaùp: Ñaøm thoaïi, thöïc haønh  Baøi 3: - Giaùo vieân ñaët caâu hoûi cho hoïc sinh: - Giaùo vieân höôùng daãn hoïc - Hoïc sinh thöïc hieän theo sinh laøm baøi maãu nhoùm, trình baøy treân giaáy 1 dm = 1 m khoå lôùn roài daùn leân baûng 10  Giaùo vieân nhaän xeùt - Hoïc sinh söûa baøi
  8. 1 1dm  m; 10 a. 3dm  3 m; 10 9 9dm  m. 10 1 1g  kg ; 1000 b. 8 g  8 kg (hay 1 kg ); 1000 125 25 1 25 g  kg (hay kg ). 1000 40 1 1 phút  giò; 60 c. 6 phút  1 giò; 10 1 12 phút  giò. 5 * Hoaït ñoäng 4: Luyeän taäp - Hoaït ñoäng nhoùm baøn Muïc tieâu: Reøn HS ñoåi nhanh Phöông phaùp: Thöïc haønh, ñaøm thoaïi, tröïc quan  Baøi 4: - Giaùo vieân höôùng daãn HS - Hoïc sinh thi ñua thöïc hieän
  9. laøm baøi maãu theo nhoùm 3 3 5 m 7 dm =5 m + 7 m = 5 2m3dm  2m  m  2 m; 10 10 37 37 7 m 4m37cm  4m  100 m4 100 m; 53 53 1m53cm  1m  m 1 m; 10 100 100 10  Giaùo vieân nhaän xeùt - Lôùp nhaän xeùt  Giaùo vieân choát laïi caùch chuyeån moät soá ño coù hai teân ñôn vò thaønh soá ño coù moät teân ñôn vò * Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá _ Moãi daõy choïn 2 baïn Muïc tieâu: Nhaéc laïi kieán - Thi ñua giaûi nhanh 2 1 thöùc vöøa hoïc 1 m3 m 3 3 1’ 5. Toång keát - daën doø:
  10. - Laøm baøi nhaø - Chuaån bò: “ Luyeän taäp chung “ - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản