intTypePromotion=1

Giáo dục kỉ luật cho trẻ mầm non theo phương pháp Montessori

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
20
lượt xem
3
download

Giáo dục kỉ luật cho trẻ mầm non theo phương pháp Montessori

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỉ luật giúp con người tập trung năng lực hướng đến một mục tiêu, từ đó có thể đi đến thành công. Nhiệm vụ của người lớn là đưa ra phương hướng và tổ chức rèn luyện kỉ luật cho trẻ. Bài viết đề cập tới việc giáo dục kỉ luật cho trẻ mầm non theo phương pháp giáo dục Montessori.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo dục kỉ luật cho trẻ mầm non theo phương pháp Montessori

GIAÁO DUÅC<br /> T CHO<br /> KÓTREÃ<br /> LUÊÅ<br /> THEO<br /> MÊÌMPHÛÚNG<br /> NON<br /> PHAÁP MO<br /> TRÊÌN THÕ HÙÇNG - NGUYÏÎN THÕ HÖÌNG *VÊN<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 30/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 09/11/2017; ngaây duyïåt àùng: 13/11/2017.<br /> Abstract:<br />  Discipline helps people focus their energy towards a goal, which in turn can lead to success. The task of adults is<br /> and organization discipline for children. The article mentions the discipline education to children of Montessori education m<br /> Keywords:<br />  Discipline, education, Montessori education.<br /> <br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> thùm thûúâng coá nhûäng phaãn ûáng khaác nhau vïì kó luêåt<br /> Kó luêåt àûúåc hònh thaânh trong quaá trònh treã söëng vaâ<br /> cuãa lúáp hoåc:<br /> hoaåt àöång cuâng vúái ngûúâi khaác chûá khöng phaãi sinh - Möåt söë ngûúâi baây toã sûå ngaåc nhiïn khöng biïët<br /> ra àaä coá. Vêën àïì giaáo duåc kó luêåt cêìn phaãi àûúåc quanàiïìu gò àaä biïën nhûäng àûáa treã vöën nghõch ngúåm trúã<br /> têm ngay tûâ lûáa tuöíi mêìm non vò àêy laâ giai àoaån àêìu nïn àiïìm tônh vaâ coá thïí tûå àiïìu khiïín, àiïìu chónh haânh<br /> tiïn cuãa quaá trònh hònh thaânh vaâ phaát triïín nhên caách vi cuãa mònh töët àïën vêåy. Vaâ hoå thûúâng nghô rùçng, giaáo<br /> con ngûúâi. Möåt àûáa treã biïët thûåc hiïån àuáng nhûäng quyviïn phaãi aáp àùåt, eáp buöåc hoùåc àaä sûã duång caác biïån<br /> phaáp giaáo duåc treã möåt caách quaá nghiïm khùæc.<br /> àõnh úã lúáp, trûúâng vaâ úã gia àònh seä trúã thaânh ngûúâi coá<br /> khaã nùng tûå laâm chuã baãn thên, nhêån àûúåc sûå tin tûúãng - Nhûäng ngûúâi khaác caãm thêëy bùn khoùn búãi sûå tûå<br /> cuãa moåi ngûúâi, laâ ngûúâi cöng dên töët cho xaä höåi. Dodo cuãa treã, treã àûúåc tûå do lûåa choån hoaåt àöång maâ treã<br /> àoá, nhiïåm vuå cuãa ngûúâi lúán laâ àûa ra phûúng hûúáng thñch vaâ muöën hoaåt àöång bao nhiïu lêìn cuäng àûúåc.<br /> vaâ töí chûác reân luyïån kó luêåt cho treã. Maria Montessori Hoå seä bùn khoùn tûå hoãi: Vò sao treã laåi àûúåc tûå do laâm<br /> cho rùçng “Chó khi laâm chuã baãn thên vaâ tuên thuã möåtbêët cûá viïåc gò chuáng thñch nhû thïë nhó?<br /> söë nguyïn tùæc cuãa cuöåc söëng treã em múái coá thïí laâm Nguyïn nhên nhûäng phaãn ûáng naây coá thïí do sûå<br /> chuã àûúåc haânh vi cuãa mònh, khi àoá chuáng múái àûúåckhaác biïåt giûäa lúáp hoåc Montessori vúái lúáp hoåc truyïìn<br /> thöëng. Úàlúáp hoåc truyïìn thöëng, giaáo viïn thûúâng phaãi<br /> coi laâ àaä tuên thuã kó luêåt” [1].<br /> sûã duång caác biïån phaáp nghiïm khùæc àïí giaáo duåc treã,<br /> 2. Nöåi dung<br /> viïåc quaát naåt, thêåm chñ àaánh treã vêîn coân. Trong lúáp<br /> 2.1. Kó luêåt<br /> Montessori,  giaáo  viïn  khöng  sûã  duång  caác  kô  thuêåt<br /> Kó luêåt àûúåc hiïíu laâ sûå reân luyïån àùåc biïåt vïì tinh<br /> quaãn lñ lúáp hoåc nghiïm khùæc hay yïu cêìu kó luêåt tûâ<br /> thêìn vaâ tñnh caách nhùçm taåo ra sûå tûå chuã, phuåc tuâng. Kó<br /> luêåt giuáp con ngûúâi têåp trung nùng lûåc hûúáng àïën möåtnhûäng àûáa treã song treã vêîn àiïìm tônh vaâ coá thïí tûå àiïìu<br /> muåc tiïu, tûâ àoá coá thïí ài àïën thaânh cöng. Ngûúâi tuên khiïín haânh vi cuãa mònh.<br /> thuã kó luêåt  laâ  ngûúâi laâm chuã  baãn  thên vaâ  tuên  theo  Lúáp hoåc Montessori coá sûå haâi hoaâ, cên bùçng giûäa<br /> nhûäng quy tùæc cuãa cuöåc söëng àïí àiïìu khiïín haânh vi tûå do vaâ kó luêåt. Viïåc hònh thaânh, reân luyïån kó luêåt cho<br /> treã dûåa trïn cú súã cuãa sûå tûå do vaâ nhûäng quy àõnh maâ<br /> cuãa mònh.<br /> Tûå do vaâ kó luêåt laâ hai phaåm truâ thûúâng khöng àiàûáa treã tûå thiïët lêåp. Nhûäng ngûúâi giaáo viïn àûúåc àaâo<br /> cuâng nhau, nhêët laâ àöëi vúái con treã. Àiïìu naây dûúângtaåo vïì phûúng phaáp giaáo duåc Montessori hiïíu rùçng<br /> nhû rêët vö lñ khi ta cho treã àûúåc quyïìn tûå do nhûng duy trò sûå cên bùçng giûäa tûå do vaâ kó luêåt laâ viïåc quan<br /> troång haâng àêìu àïí hònh thaânh vaâ reân luyïån kó luêåt cho<br /> vêîn àùåt ra nhûäng nguyïn tùæc kó luêåt hoùåc ngûúåc laåi treã<br /> phaãi tuên theo nhûäng quy àõnh  múái coá àûúåc tûå do. treã.  Vò  vêåy,  giaáo  viïn  khöng  phaãi  sûã duång caác biïån<br /> Ngûúâi lúán chuáng  ta  thûúâng  cho  rùçng  treã  chó  coá  thïíphaáp quaãn  lñ lúáp  hoåc nghiïm khùæc  hay yïu  cêìu treã<br /> phaãi thûåc hiïån theo quy àõnh maâ viïåc tuên thuã kó luêåt<br /> nghe lúâi ngûúâi lúán khi aáp àùåt nhûäng nguyïn tùæc kó luêåt<br /> àûúåc treã thûåc hiïån möåt caách tûå nguyïån, tûå giaác.<br /> khùæt khe. Àiïìu naây cuäng àöìng nghôa vúái viïåc treã seä<br /> Kó luêåt thûåc sûå àïën tûâ kïët quaã cuãa sûå phaát triïín dêìn<br /> mêët ài quyïìn tûå do. Tuy nhiïn, nhaâ giaáo duåc hoåc nöíi<br /> dêìn tûâ bïn trong chûá khöng phaãi tûâ bïn ngoaâi. Cuäng<br /> tiïëng Maria Montessori àaä khaám phaá ra rùçng caã hai<br /> giöëng nhû treã em cêìn phaãi hoåc àûáng trûúác khi coá thïí<br /> phaåm truâ “Tûå do” vaâ “Kó luêåt” naây thêåt sûå coá möëi liïn hïå<br /> ài, treã cêìn phaát triïín möåt trêåt tûå bïn tr<br /> ong thöng qua<br /> vaâ gùæn kïët vúái nhau.<br /> cöng viïåc trûúác khi treã coá khaã nùng lûåa choån vaâ thûåc<br /> 2.2. Giaáo duåc kó luêåt cho treã theo phûúng phaáp<br /> hiïån caác haânh àöång cuãa chñnh mònh.<br /> Montessori<br /> Tham quan lúáp hoåc Montessori, nhûäng ngûúâi àïën * Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng<br /> <br /> 84 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Maria Montessori nhêån thêëy qua sûå tûå do, treã em thuêån vaâ tuên theo nhûäng “quy tùæc” cuãa lúáp hoåc. Giaáo<br /> àûúåc trao caác phûúng tiïån àïí böåc löå sûå tûå kó luêåt. Kóviïn cêìn phaãi àûúåc àaâo taåo àïí coá hiïíu biïët vïì sûå phaát<br /> luêåt thûåc sûå àïën àûúåc tûâ tûå do. Khi thiïëu ài quyïìn haån,triïín  cuãa  treã,  vïì  triïët  lñ  giaáo  duåc  cuãa  Montessori  vaâ<br /> nhûäng àûáa treã laåi thaânh vö kó luêåt. Vò vêåy, treã cêìn àûúåc<br /> phûúng phaáp giaáo duåc kó luêåt phuâ húåp vúái treã úã tûâng àöå<br /> tûå do thûåc hiïån caác hoaåt àöång, thöng qua àoá treã dêìn tuöíi. Giaáo viïn cuäng cêìn coá loâng nhiïåt tònh, traách nhiïåm<br /> biïët caách tûå kiïím soaát baãn thên vaâ tön troång caác quyàöëi vúái cöng viïåc, sûå tön troång vaâ tònh caãm yïu thûúng,<br /> tùæc cuãa xaä höåi.<br /> loâng töët vaâ sûå kiïn nhêîn àöëi vúái treã.<br /> Vêng lúâi laâ biïíu hiïån cuãa kó luêåt. Vêåy, coá phaãi khi treã  Lúáp hoåc Montessori àûúåc yïu cêìu phaãi àeåp, giaáo<br /> vêng lúâi laâ treã àaä thûåc sûå tuên thuã kó luêåt? Àïí giaáo duåc<br /> cuå àûúåc sùæp xïëp ngùn nùæp vaâ hêëp dêîn àïí kñch thñch<br /> kó luêåt cho treã, cêìn hiïíu nhu cêìu nöåi taåi cuäng nhû quaátreã tñch cûåc hoaåt àöång.<br /> trònh hònh thaânh, phaát triïín kó luêåt úã treã em.<br />  Giaáo viïn taåo àiïìu kiïån àïí treã àûúåc tham gia caác<br /> 2.2.1. Caác mûác àöå vêng lúâi:<br /> hoaåt  àöång  traãi  nghiïåm,  khaám  phaá  möåt  caách  tûå  do.<br /> - Mûác 1: Trûúác tuöíi lïn ba, treã thûåc sûå khöng coá Song sûå tûå do naây cêìn ài cuâng vúái traách nhiïåm, sau<br /> khaã nùng nghe lúâi trûâ khi nhûäng gò ngûúâi lúán yïu cêìu khi thûåc hiïån xong hoaåt àöång, giaáo cuå cêìn àûúåc xïëp<br /> tònh cúâ tûúng ûáng vúái möåt trong nhûäng nhu cêìu cuãa goån  gaâng,  ngay  ngùæn  lïn  giaá.  Möåt  trong  nhûäng  bñ<br /> treã. Úà giai àoaån  naây, nhên caách cuãa treã chûa  àûúåc quyïët thaânh cöng cuãa lúáp hoåc Montessori laâ sûå tûå do<br /> hònh thaânh túái mûác àöå maâ treã coá khaã nùng lûåa choån coá<br /> trong giúái haån cuãa nhûäng quy tùæc nïìn taãng rêët roä raâng.<br /> nghe lúâi hay khöng. Coá thïí noái rùçng: dûúái ba tuöíi treã Möi  trûúâng  gia  àònh  vaâ tònh  yïu cuãa  cha  meå  laâ<br /> coá thïí nghe lúâi, nhûng khöng phaãi luön luön nghe lúâi. nhûäng yïëu töë quan troång nhêët trong sûå phaát triïín noái<br /> - Mûác 2:Mûác àöå vêng lúâi thûá hai àaåt àûúåc khi treã coá<br /> chung vaâ phaát triïín kó luêåt cho treã. Khi nhaâ trûúâng vaâ<br /> khaã nùng hiïíu àûúåc nhûäng mong muöën cuãa ngûúâi khaác gia àònh phöëi húåp vúái nhau seä taåo ra àiïìu kiïån thuêån<br /> vaâ thïí hiïån àûúåc chuáng bùçng haânh vi riïng cuãa treã. Khi lúåi, taåo ra cú höåi lúán hún cho sûå hònh thaânh vaâ phaát<br /> àaåt àûúåc mûác àöå naây, caác bêåc cha meå vaâ thêìy cö àïìutriïín kó luêåt úã treã. Laâm thïë naâo àïí coá thïí mang “kiïíu kó<br /> nghô rùçng hoå àaä àaåt àûúåc muåc àñch búãi hêìu hïët ngûúâi<br /> luêåt” cuãa lúáp hoåc Montessori vïì nhaâ?<br /> lúán cho rùçng chó cêìn treã nghe lúâi laâ àûúåc. Tuy nhiïn,<br /> Hêìu hïët caác bêåc cha meå thûúâng sûã duång viïåc aáp àùåt<br /> muåc tiïu cuãa Montessori vûúåt lïn trïn, àïën mûác àöå thûá kó luêåt tûâ bïn ngoaâi chûá khöng phaãi tûâ bïn trong. Sûå<br /> ba maâ Montessori goåi laâ “sûå vêng lúâi vui veã”.<br /> hùm doåa vaâ àûa ra caác àiïìu kiïån seä khiïën treã tuên theo<br /> - Mûác 3:Úàmûác àöå “<br /> vêng lúâi vui veã<br /> ” naây, treã coá sûåmong ûúác cuãa cha meå. Cho nïn, àïí phuâ húåp vúái “kó<br /> vêng lúâi “nöåi taåi<br /> ”, hoùåc noái caách khaác laâ, treã àaä phaát<br /> luêåt” úã lúáp Montessori, giaáo viïn cêìn nêng cao cho caác<br /> triïín àïën sûå tûå kó luêåt khi maâ treã àaä hiïíu, tûå nguyïån vaâ<br /> bêåc cha meå nhûäng kiïën thûác chung vïì chùm soác, giaáo<br /> vui veã tuên theo. Àêy khöng phaãi sûå vêng lúâi muâ quaáng, duåc treã cuäng nhû hiïíu biïët vïì phûúng phaáp giaáo duåc<br /> maâ treã àaä yá thûác àûúåc viïåc nïn laâm, khöng nïn laâm. Montessori trong viïåc giaáo duåc kó luêåt. Àöìng thúâi hûúáng<br /> Àoá chñnh laâ àiïìu chuáng ta muöën úã treã. Mûác àöå vêng lúâi<br /> dêîn cha meå kïët nöëi vúái nhaâ trûúâng àïí àûúåc tû vêën, böìi<br /> naây hay “kó luêåt nöåi taåi” dêîn àïën sûå tûå troång cuãa treã khi<br /> dûúäng vïì caách thûác giaáo duåc kó luêåt taåi gia àònh.<br /> treã khöng ngûâng tön troång quyïìn lúåi vaâ nhu cêìu cuãa<br /> Úànhaâ, cha meå cêìn phaãi chuá troång viïåc tön troång<br /> ngûúâi khaác bïn caånh mònh. Khi àoá treã coá thïí hoåc vaâcaãm xuác cuãa treã, cho pheáp sûå lûåa choån trong giúái haån<br /> trûúãng thaânh möåt caách tûå do trong sûå àaãm baão cuãachêëp nhêån àûúåc; khñch lïå, àöång viïn treã thûåc hiïån caác<br /> möåt cöång àöìng nhûäng caá nhên tön troång nhau.<br /> hoaåt  àöång  vaâ  tuên  theo  nhûäng  quy  àõnh  àaä  thöëng<br /> Mûác àöå vêng lúâi naây laâ àiïím maâ kó luêåt thûåc sûå àaä<br /> nhêët vúái treã tûâ trûúác.<br /> àaåt àûúåc. Chuáng ta biïët mûác àöå kó luêåt àaä àaåt àûúåc khi Giaáo viïn vaâ cha meå phaãi ghi nhúá trong àêìu muåc<br /> treã coá khaã nùng thûåc hiïån nhûäng haânh vi àuáng àùæn kïí<br /> àñch cuöëi cuâng cuãa kó luêåt laâ sûå “vêng lúâi vui veã”. Kó luêåt<br /> caã khi ngûúâi lúán vùæng mùåt.<br /> trong muåc tiïu daâi haån laâ con ngûúâi àöåc lêåp maâ chuáng<br /> 2.2.2. Vai troâ cuãa giaáo viïn trong viïåc giaáo duåc kó ta muöën treã trúã thaânh.<br /> luêåt cho treã<br /> 2.2.3. Vai troâ cuãa caác baâi têåp Thûåc haânh cuöåc söëng<br /> Kó luêåt nöåi taåi àûúåc phaát triïín dêìn dêìn trong quaá(THCS) trong viïåc giaáo duåc kó luêåt<br /> trònh treã hoaåt àöång vaâ kó luêåt àûúåc thiïët lêåp khöng thïí Caác baâi têåp THCS àùåt nïìn moáng cho sûå<br />  hònh thaânh<br /> chó dûåa vaâo lúâi noái suöng maâ cêìn coá sûå chuêín bõ cêín<br /> vaâ phaát triïín kó luêåt úã treã. <br /> Nhûäng baâi têåp THCS nhû:<br /> thêån tûâ ngûúâi giaáo viïn àïën möi trûúâng lúáp hoåc.<br /> baâi têåp vêån àöång cú baãn, chùm soác baãn thên, chùm<br /> Vai troâ cuãa ngûúâi giaáo viïn laâ laâm möåt hònh mêîu vaâ<br /> soác möi trûúâng khöng chó giuáp treã àûúåc thoãa maän nhu<br /> ngûúâi hûúáng dêîn trong khi trúå giuáp àûáa treã phaát triïíncêìu; àûúåc  reân luyïån,  phaát  triïín  caác giaác  quan;  phaát<br /> àïën giai àoaån maâ chuáng coá khaã nùng lûåa choån chêëptriïín khaã nùng têåp trung chuá yá, tñnh ngùn nùæp, tñnh tûå<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 85<br /> <br /> [3] Nguyïîn Minh (2013). Phûúng phaáp Montessori,<br /> lêåp, sûå tûå tin maâ coân hònh thaânh úã treã tònh yïu vúái cöng<br /> nghïå thuêåt nuöi daåy treã àónh cao<br /> . NXB Lao àöång.<br /> viïåc. Ngoaâi ra, khi thûåc hiïån caác baâi têåp naây, treã phaãi<br /> [4] Böå GD-ÀT - Ngên haâng thïë giúái (2013)<br /> . Taâi liïåu<br /> tuên theo caác quy àõnh nhû  ài laåi nheå nhaâng; noái vûâa<br /> dûå aán “Tùng cûúâng khaã nùng sùén saâng ài hoåc cho treã<br /> àuã nghe; sûã duång àöì duâng, giaáo cuå cêín thêån, àuáng<br /> mêìm non.<br /> caách; tûå bï giaáo cuå túái khöng gian laâm viïåc, sûã duång [5] Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung  ûúng (2007).<br /> noá, sau àoá laâm saåch vaâ sùæp xïëp laåi trûúác khi àùåt giaáo<br /> Chûúng trònh Giaáo duåc mêìm non cuãa Singapore <br /> (taâi<br /> cuå trúã laåi chöî cuä trïn giaá; khöng laâm phiïìn khöng gian liïåu dõch).<br /> laâm viïåc hoùåc caác hoaåt àöång cuãa caác treã khaác, trûâ khi<br /> [6] Phaåm Minh Huâng - Lï Vùn Huyânh (1992). <br /> Giaáo<br /> Taåp chñ<br /> àûúåc múâi; tham gia laâm saåch vaâ doån deåp möi trûúângduåc kó luêåt hoåc têåp úã lúáp cho hoåc sinh cêëp 1. <br /> Nghiïn cûáu giaáo duåc, söë 8, tr 7.<br /> lúáp hoåc.<br /> Tñch húåp giaáo duåc kó<br /> Khi möåt àûáa treã coá thïí  laâm nhûäng viïåc cho baãn[7] Vuä Thõ Thuáy Hùçng (2014). <br /> luêåt trong daåy hoåc caác mön Khoa hoåc nhùçm giaáo duåc<br /> thên, treã seä caãm thêëy tûå tin vaâ tûå chuã. Nhûäng kô nùng<br /> haânh  vi  vùn  hoáa  hoåc  têåp  cho  sinh  viïn  sû  phaåm.<br /> söëng haâng ngaây nhû roát nûúác, lau baân, rûãa baát àôa,Taåp chñ Giaáo duåc, söë 340, tr 30-31.<br /> àaánh boáng,... cuäng giuáp treã hoåc caách têåp trung sûå chuá<br /> yá vaâ hoaân thaânh nhiïåm vuå. Nhûäng baâi hoåc naây àoâi hoãi<br /> treã phaãi thûåc hiïån theo möåt quaá trònh coá trêåt tûå tûâng<br /> bûúác. Tûâ àoá seä giuáp phaát triïín sêu hún caã kó luêåt baãn<br /> thên vaâ suy nghô logic.<br /> (Tiïëp theo  trang 83)<br /> Bïn  caånh  àoá,  giaáo  viïn  lúáp  hoåc  Montessori<br /> thûúâng àêìu tû möåt lûúång lúán thúâi gian vaâ cöng sûác 3. Kïët luêån<br /> vaâo viïåc daåy treã nhûäng baâi hoåc giuáp treã thêëy nhûängXêy dûång àûúåc phûúng phaáp vaâ quy trònh sûã duång<br /> haânh vi àûúåc xaä höåi chêëp nhêån<br />  thöng qua caác baâi böå theã hònh àïí GVMN töí chûác hoaåt àöång nhùçm reân<br /> têåp  THCS vïì  giao tiïëp  ûáng xûã.  Treã<br />   àûúåc hoåc  vïì luyïån kô nùng quan saát - ghi nhúá, kô nùng sùæp xïëp vaâ<br /> caách  laâm  baån,  söëng  hoaâ  thuêån  vúái  nhûäng  ngûúâi<br /> suy  luêån logic  laâ  möåt  caách  tiïëp  cêån  trong  viïåc  phaát<br /> khaác,  caách  baây  toã  sûå  giêån  dûä,  cêìn  laâm  gò  khi  coá<br /> triïín caác thao taác trñ tuïå cho treã mêìm non. Nghiïn cûáu<br /> ngûúâi àöëi xûã khöng töët hay khöng cöng bùçng hay naây khöng nhûäng àûúåc aáp duång cho treã mêìm non noái<br /> caách àöëi phoá vaâ giaãi quyïët vúái nhûäng vêën àïì trong<br /> chung maâ coân àùåc biïåt quan troång àöëi vúái treã mêìm<br /> cuöåc söëng..., vñ duå: caách bùæt tay vaâ chaâo möåt ngûúâi<br /> non khiïëm thñnh (àiïëc) noái riïng.  <br /> baån,  laâm thïë  naâo àïí  àïì  nghõ  àuáng  caách  khi  möåt<br /> ngûúâi àang bêån hay caách thïí hiïån àïí ngûúâi khaác Taâi liïåu tham khaão<br /> biïët  mònh  àang  muöën  têåp  trung  vaâo  cöng  viïåc. [1] Àaâo Thanh Êm - Trõnh Dên - Nguyïîn Thõ Hoâa . NXB<br /> Chuáng  laâ  nïìn  taãng  cuãa  lúáp  hoåc  vaâ  laâm  nïn  bêìuÀinh Vùn Vang (2008). Giaáo duåc hoåc mêìm non<br /> Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> khöng khñ cuãa sûå tön troång vaâ loâng töët.<br /> [2] Böå GD-ÀT (2009). Chûúng trònh giaáo duåc mêîu<br /> Nhûäng kiïën thûác naây àûúåc àûa ra qua nhûäng baâi giaáo. NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> hoåc, sau àoá thûåc haânh qua viïåc àoáng vai vaâ àûúåc laâm[3] Trêìn Thõ Hùçng (2014). <br /> Thiïët kïë hoaåt àöång phaát triïín<br /> mêîu búãi caác giaáo viïn vaâ treã lúán trong lúáp. Boån treã rêët<br /> kô nùng àïëm cho treã mêîu giaáo<br /> . Àïì taâi nghiïn cûáu khoa<br /> hoåc cêëp cú súã, Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng.<br /> thñch  nhûäng  baâi  hoåc  naây.  Chuáng  luön  haáo  hûác  vúái<br /> [4] Nguyïîn Thõ Thanh Giang (2014). Beá khaám phaá<br /> nhûäng baâi têåp àoáng vai vaâ rêët xuác àöång khi hoåc àûúåc<br /> khoa  hoåc daânh  cho treã <br /> -4, <br /> 3 4-5,  5-6  tuöíi.  Luêån  aán<br /> caách töët hún àïí giaãi quyïët tònh huöëng caá nhên.<br /> tiïën <br /> sô <br /> Giaáo <br /> duåc <br /> hoåc, <br /> Trûúâng  Àaåi  hoåc  Sû  phaåm<br /> 3. Kïët luêån<br /> Haâ Nöåi.<br /> Ngûúâi lúán giûä vai troâ chuã àaåo trong viïåc giaáo duåc kó<br /> [5]  Àöî  Thõ  Minh  Liïn  (2002). Phûúng  phaáp  hònh<br /> luêåt cho treã. Giaáo viïn vaâ cha meå cêìn hiïíu àuáng vïì kó thaânh biïíu tûúång toaán hoåc sú àùèng cho treã mêìm non<br /> .<br /> luêåt vaâ giaáo duåc kó luêåt cho treã. Tûâ àoá, taåo möi trûúâng<br /> NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> cho treã àûúåc hoaåt àöång “tûå do” úã lúáp cuäng nhû úã nhaâ.<br /> [6] Àùång Löåc Thoå (2014). <br /> Nêng cao chêët lûúång àaâo<br /> taåo Giaáo duåc mêìm non<br /> . Kó yïëu Höåi thaão do Trûúâng<br /> Khi àoá treã coá thïí laâm chuã baãn thên vaâ tûå giaác tuên thuã<br /> Cao àùèng Sû phaåm Nghïå An töí chûác, thaáng 7/2014.<br /> caác nguyïn tùæc cuãa cuöåc söëng. <br /> <br /> [7] Àùång Löåc Thoå (2015). <br /> Àöíi múái nöåi dung, phûúng<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> phaáp daåy hoåc caác hoåc phêìn nghïå thuêåt trong àaâo taåo<br /> Kó yïëu Höåi thaão “Giaáo duåc thêím<br /> [1] Àaâo Thanh Êm (1995). Giaáo duåc hoåc mêìm nongiaáo viïn mêìm non. <br /> mô trong trûúâng mêìm non: Tûâ lñ luêån àïën thûåc tiïîn”<br /> (têåp 2). NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> [2] Böå GD-ÀT (2017). Chûúng trònh giaáo duåc mêìmdo Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng töí chûác,<br /> thaáng  5/2015.<br /> non. NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> <br /> Sûã duång böå...theã hònh<br /> <br /> 86 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản