intTypePromotion=3

Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ mẫu giáo trong chương trình giáo dục mầm non của một số nước trên thế giới, bài học cho Việt Nam

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
25
lượt xem
0
download

Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ mẫu giáo trong chương trình giáo dục mầm non của một số nước trên thế giới, bài học cho Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết này đề cập đến vấn đề giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, vai trò của kĩ năng hoạt động nhóm trong sự phát triển nhân cách của trẻ. Xu hướng giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ mẫu giáo trong chương trình giáo dục mầm non của một số nước trên thế giới từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ mẫu giáo trong chương trình giáo dục mầm non của một số nước trên thế giới, bài học cho Việt Nam

GIAÁO DUÅC<br /> T ÀÖÅNG<br /> KÔ NÙNG<br /> NHOÁM<br /> HOAÅCHO TREà MÊÎU<br /> GIAÁO DUÅC MÊÌM NON CUÃA MÖÅT SÖË NÛ<br /> TRÊÌN THÕ KIM YÏËN*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 10/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 13/10/2017; ngaây duyïåt àùng: 15/10/2017.<br /> Abstract<br /> : This research mentions significance of teamwork skill education in development of personality of children aged 5 to 6.<br /> introduces trends of teamwork skill education in preschool curriculum for children at preschools in some countries in the world<br /> lessons for Vietnam in child care and education.<br /> Keywords:<br /> Education, teamwork skills, 5-6 year-old children.<br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> quaá trònh taác àöång sûå phaåm coá muåc àñch, coá hûúáng, coá kïë<br /> Hiïån nay, chûúng trònh giaáo duåc mêìm non (GDMN) hoaåch cuãa nhaâ giaáo duåc (GV) àïën ngûúâi bõ giaáo duåc (TMG)<br /> cuãa hêìu hïët caác quöëc gia àïìu chuá troång àïën muåc tiïu giaáo nhùçm giuáp treã coá khaã nùng tûúng taác, phöëi húåp cuâng thûåc<br /> duåc phaát triïín toaân diïån cho treã. Kô nùng hoaåt àöång nhoámhiïån coá hiïåu quaã möåt nhiïåm vuå chung.<br /> (KNHÀN) cuãa treã laâ cú súã àïí hònh thaânh vaâ phaát triïín nùng Giaáo duåc KNHÀN coá yá nghôa to lúán trong sûå phaát triïín<br /> lûåc chung, cöët loäi cuãa ngûúâi lao àöång múái - nùng lûåc laâm<br /> nhên caách cuãa treã. Cuå thïí:<br /> viïåc húåp taác. KNHÀN giuáp con ngûúâi chuã àöång, tñch cûåc - Giaáo duåc KNHÀN cho treã laâ giuáp treã hònh thaânh vaâ phaát<br /> tham gia vaâo caác hoaåt àöång cuãa àúâi söëng xaä höåi, giaãi quyïët<br /> triïín nhên caách. Caác möëi quan hïå xaä höåi maâ treã tham gia<br /> möåt caách hiïåu quaã nhûäng vêën àïì xaãy ra trong cuöåc söëng.caâng phong phuá àa daång, caâng goáp phêìn vaâo viïåc hoaân<br /> Giaáo duåc KNHÀN úã caác nûúác tiïn tiïën coá xu hûúáng thöng thiïån nhên caách cuãa treã. Sûå phöëi húåp giûäa caác treã trong<br /> qua caác hoaåt àöång haâng ngaây cuãa treã àùåc biïåt laâ troâ chúi.<br /> nhoám chúi àaä taåo nïn nhûäng möëi quan hïå xaä höåi àöåc àaáo,<br /> Viïåc nghiïn cûáu xu hûúáng thïë giúái vïì giaáo duåc KNHÀN àiïín hònh. Vò vêåy, khi tham gia vaâo hoaåt àöång chung, möîi<br /> cho treã mêîu giaáo (TMG) laâ rêët cêìn thiïët, nhùçm tòm kiïëmtreã bùçng hoaåt àöång giao tiïëp cuãa mònh àaä tñch cûåc chiïëm<br /> nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm cho GDMN úã Viïåt Nam, goáp lônh nhûäng möëi quan hïå xaä höåi. Vïì thûåc chêët, àêy laâ nïìn<br /> phêìn nêng cao chêët lûúång chùm soác - giaáo duåc treã trong taãng cuãa quaá trònh phaát triïín nhên caách.<br /> giai àoaån hiïån nay.<br /> - Giaáo duåc KNHÀN cho treã laâ taåo cú höåi cho treã àûúåc<br /> 2. Nöåi dung<br /> chúi vaâ reân luyïån caác KN khaác qua chúi. Khöng phaãi ngêîu<br /> 2.1. Giaáo duåc kô nùng (KN) hoaåt àöång, yá nghôa cuãa nhiïn maâ caác nhaâ khoa hoåc trong vaâ ngoaâi nûúác àaä chó ra<br /> giaáo duåc KNHÀN vúái sûå phaát triïín nhên caách cuãa treã<br /> rùçng: Àöëi vúái treã nhoã, chúi laâ nhu cêìu cuãa möåt cú thïí àang<br /> - Khaái niïåm KN<br /> phaát triïín, laâ “<br /> trûúâng hoåc cuãa cuöåc söëng<br /> ”. Khi chúi treã seä laâm<br /> Theo  Tûâ àiïín Tiïëng Viïåt, KN laâ khaã nùng vêån duång àûúåc nhûäng viïåc maâ trong thûåc tïë treã khöng thïí laâm àûúåc.<br /> nhûäng kiïën thûác thu nhêån àûúåc trong möåt lônh vûåc naâo àoáKhi tham gia vaâo troâ chúi treã saãng khoaái, phêën khúãi... àoá laâ<br /> vaâo thûåc tïë [1].<br /> nhûäng yïëu töë quan troång àïí tùng cûúâng sûác khoãe cho treã.<br /> Àùång Thaânh Hûng khi baân vïì vêën àïì “Nhêån diïån vaâ Khi treã àûúåc cuâng chúi vúái nhau trong nhoám, treã seä coå xaát,<br /> àaánh giaá KN” àaä khùèng àõnh “KN chñnh laâ haânh vi hayhoåc hoãi lêîn nhau... Trong khi chúi, treã biïët thoãa thuêån àïí<br /> haânh àöång àûúåc caá nhên thûåc hiïån tûå giaác vaâ thaânh cöngphên vai chúi, haânh àöång chúi, biïët lùæng nghe yá kiïën cuãa<br /> xeát theo nhûäng yïu cêìu, qu y tùæc, tiïu chuêín nhêët àõnh... nhau, biïët chia seã... Coá thïí cho rùçng, chúi trong nhoám baån<br /> KN chñnh laâ haânh àöång, chûá khöng phaãi khaã nùng thûåc beâ laâ nhu cêìu bûác thiïët cuãa treã, vaâ troâ chúi cuäng laâ nöåi dung<br /> hiïån haânh àöång”<br />  [2; tr 25-28].<br /> chuã yïëu àïí têåp húåp treã thaânh nhoám. Phêìn lúán caác neát tñnh<br /> Tûâ caác quan niïåm trïn, coá thïí hiïíu KN laâ haânh àöång thûåc caách cuãa treã àûúåc nhen nhoám trong nhoám baån beâ. Àêy laâ<br /> hiïån coá kïët quaã möåt nhiïåm vuå naâo àoá bùçng caách vêån duång tri<br /> möåt àiïìu rêët quan troång àöëi vúái treã.<br /> thûác, kinh nghiïåm àaä coá phuâ húåp vúái nhûäng àiïìu kiïån cho - Giaáo duåc KNHÀN cho treã laâ giuáp treã bûúác vaâo cuöåc<br /> pheáp. KN khöng chó àún thuêìn biïíu hiïån vïì mùåt kô thuêåt haânh söëng xaä höåi. Thöng qua quaá trònh hoåc têåp vúái caác baån trong<br /> àöång maâ coân laâ biïíu hiïån nùng lûåc cuãa con ngûúâi.<br /> nhoám, treã tûå tòm kiïëm sûå hoaân thiïån cuãa nhûäng quan hïå<br /> - Khaái niïåm KNHÀN àûúåc hiïíu laâ haânh àöång phöëi húåpgiûäa con ngûúâi vúái con ngûúâi. Vò vêåy, cuäng khöng nïn cho<br /> coá kïët quaã vúái caác thaânh viïn trong nhoám nhùçm àaåt àûúåcrùçng chúi theo nhoám chó giuáp treã lônh höåi kiïën thûác hay möåt<br /> muåc tiïu chung.<br /> - Khaái niïåm giaáo duåc KNHÀN cho treã mêîu giaáo laâ möåt<br /> * Trûúâng Trung cêëp Sû phaåm mêìm non Àùæk Lùæk<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419 39<br /> <br /> tiïu chuêín ûáng xûã naâo àoá maâ coân laâ cú súã ban àêìu àïí treã xêyTrong giai àoaån àêìu àúâi cuäng nhû trong suöët cuöåc àúâi, caác<br /> dûång caách ûáng xûã vúái mònh cho phuâ húåp vúái chuêín mûåc cuãa<br /> möëi quan hïå coá vai troâ töëi quan troång àöëi vúái yá thûác vïì sûå<br /> xaä höåi. Vò vêåy, coá thïí noái giaáo duåc KNHÀN cho treã laâ taåo ra<br /> gùæn boá. Sûå gùæn boá laâ then chöët cho sûå söëng vaâ phaát triïín<br /> cho treã caác kinh nghiïåm vïì quan hïå àaåo àûác, quan hïå traách vò noá àõnh hònh treã laâ ai, vaâ con ngûúâi cuãa treã sau naây. Sûå<br /> nhiïåm vaâ giuáp àúä nhau cuâng hûúáng àïën muåc tiïu chung gùæn boá cuãa treã phuå thuöåc nhiïìu vaâo caác traãi nghiïåm cuãa treã<br /> hoaåt àöång nhùçm (HÀN) daåy treã.<br /> vúái möi trûúâng xung quanh. Vò vêåy, caác nhaâ giaáo duåc cho<br /> 2.2. Giaáo duåc KNHÀN cho treã mêîu giaáo trong<br /> rùçng cêìn: Khuyïën khñch yá thûác cöång àöìng trong möi trûúâng<br /> chûúng trònh GDMN cuãa möåt söë nûúác trïn thïë giúái<br /> giaáo duåc cêëp mêîu giaáo; Xêy dûång caác möëi liïn kïët giûäa<br /> Trong chûúng trònh GDMN, möåt söë nûúác trïn thïë giúái möi trûúâng giaáo duåc cêëp mêîu giaáo vúái cöång àöìng àõa<br /> àaä rêët chuá troång àïën viïåc höî trúå treã HÀN vaâ phaát triïín KNHÀN.<br /> phûúng; Taåo cú höåi cho treã tòm hiïíu caác yá tûúãng, khaái<br /> Cuå thïí:<br /> niïåm phûác taåp, caác vêën àïì àaåo àûác liïn quan àïën àúâi söëng<br /> 2.2.1. Trong chûúng trònh cuãa Anh xûá Wales, Scotland<br /> vaâ cöång àöìng àõa phûúng cuãa caác em; Laâm gûúng cho<br /> vaâ Bùæc Ai-len<br /> ngön ngûä maâ treã coá thïí sûã duång àïí nïu yá kiïën, têåp laâm caác<br /> Chûúng trònh àaä khùèng àõnh TMG 5 tuöíi coá khaã nùng vai troâ vaâ húåp taác àïí àaåt àûúåc muåc tiïu; Àaãm baão rùçng treã<br /> húåp taác vaâ laâm viïåc nhoám, caác <br /> KN cuãa treã phaát triïín khaá coá caác kô nùng àïí tham gia vaâ àoáng goáp vaâo caác troâ chúi<br /> àêìy àuã, treã coá thïí tham gia vaâo caác HÀN töët hún. Quaá nhoám vaâ caác dûå aán; Lïn kïë hoaåch taåo caác cú höåi cho treã<br /> trònh HÀN cuãa treã laâ möåt quaá trònh: Tûâ viïåc bùæt àêìu chúi vúái<br /> tham gia vaâo caác cuöåc thaão luêån nhoám. Nhû vêåy, nhaâ giaáo<br /> möåt hoùåc hai treã theo nhûäng caách khöng coá kïë hoaåch. Àêy duåc cêìn phaãi taåo ra möi trûúâng giaáo duåc treã cuâng tham gia,<br /> laâ möåt sûå khúãi àiïím töët cho viïåc hoåc <br /> KN húåp taác vúái ngûúâi caãm nhêån caác möëi quan hïå. Khi cuâng tham gia vaâo caác<br /> khaác. Dêìn dêìn qua thúâi gian, vúái sûå giuáp àúä cuãa ngûúâi lúán,<br /> hoaåt àöång thûúâng ngaây, caác sûå kiïån, traãi nghiïåm vaâ coá cú<br /> treã coá thïí tham gia caác hoaåt àöång coá töí chûác hún cho àïën höåi àïí àoáng goáp vaâo caác quyïët àõnh, treã seä hoåc caách söëng<br /> khi sûå hûúáng dêîn vaâ höî trúå cuãa ngûúâi lúán ngaây möåt ñt hún.<br /> möåt caách tûúng taác [4].<br /> Lúåi ñch cuãa HÀN mang laåi: Treã coá cú höåi phaát triïín tònh 2.2.3. Trong chûúng trònh giaáo duåc cuãa Haân Quöëc<br /> baån, chia seã yá kiïën vaâ caãm thêëy mònh söëng gùæn boá vúái baånPhaát triïín KNHÀN nùçm trong lônh vûåc quan hïå xaä<br /> beâ, têåp thïí vaâ cöång àöìng. Laâm viïåc theo nhoám cuäng mang höåi. Lônh vûåc naây bao göìm 4 nöåi dung: hiïíu vaâ yïu<br /> laåi rêët nhiïìu cú höåi phaát triïín tûúng taác xaä höåi vaâ ngön ngûä<br /> thûúng chñnh mònh; söëng chung vúái gia àònh; söëng chung<br /> cho treã.<br /> vúái nhûäng ngûúâi haâng xoám; quan têm túái caác hiïån tûúång<br /> Trong quaá trònh treã HÀN, ngûúâi lúán coá vai troâ rêët lúán<br /> xaä höåi. Muåc tiïu cuãa lônh vûåc naây laâ giuáp treã biïët: Trên<br /> trong viïåc höî trúå treã. Treã úã moåi àöå tuöíi luön cêìn àûúåc khen<br /> troång giaá trõ baãn thên vaâ suy nghô, haânh xûã tûå chuã vaâ<br /> ngúåi àöång viïn khi treã cöë gùæng laâm viïåc cuâng nhau. Ngûúâi<br /> kiïím soaát caãm xuác; söëng hoâa húåp vaâ húåp taác vúái gia<br /> lúán cêìn can thiïåp khi ngûúâi thêëy treã coá biïíu hiïån tûå vïå vaâ<br /> àònh; xûã lñ töët, tuên thuã caác quy tùæc xaä höåi vaâ söëng húåp<br /> tranh caäi vúái nhau chûá khöng phaãi laâ nhûäng luác treã àangtaác vúái haâng xoám; quan têm àïën caác vêën àïì xaä höåi xung<br /> chúi vúái nhau rêët töët. Ngûúâi lúán cêìn àaãm baão rùçng caác<br /> quanh cuöåc söëng cuãa treã. Àïí giuáp treã phaát triïín KNHÀN<br /> nhoám treã cên bùçng vúái nhau vaâ àaãm baão treã thu huát vaâ<br /> coá hiïåu quaã, GV cêìn phaãi: Cho treã luyïån têåp thûåc haânh<br /> tham gia tñch cûåc vaâo hoaåt àöång maâ treã àang chúi. Àöi khi nhiïìu trong cuöåc söëng haâng ngaây; sûã duång lúâi noái êëm aáp<br /> möåt hoùåc hai treã cêìn phaãi chúâ àúåi hoùåc treã àoá khöng àoáng<br /> àïí khuyïën khñch, giaãi thñch vêën àïì, tùng khaã nùng giaãi<br /> goáp àûúåc cho nhoám. Àiïìu naây coá thïí gêy ra möåt söë vêënquyïët vêën àïì hoùåc khuyïën khñch àùåt cêu hoãi àïí tùng traãi<br /> àïì. Ngûúâi lúán cêìn phaãi àaãm baão rùçng ngûúâi lúán cêìn hûúáng<br /> nghiïåm cuãa treã bùçng nhiïìu möëi quan hïå xaä höåi khaác<br /> dêîn vaâ giaám saát vûâa àuã vúái treã. Àiïìu naây coá nghôa laâ àöëi vúái<br /> nhau, àöìng thúâi trong nhûäng hoaân caãnh àoá viïåc giaãi thñch<br /> treã nhoã, ngûúâi lúán coá thïí laâm viïåc vúái möåt nhoám treã vaâ<br /> bùçng lúâi cuãa GV nïn giaãm búát; thöng qua húåp taác, hoåc,<br /> hûúáng dêîn hoaåt àöång chúi. Khi treã laâm viïåc trong nhoám chúi troâ chúi húåp taác, caác hoaåt àöång thaão luêån nhoám nhoã<br /> àöåc lêåp, ngûúâi lúán cêìn kiïím tra thûúâng xuyïn àïí àaãm baão vaâ àoáng kõch, treã chia seã kinh nghiïåm vúái ngûúâi khaác vaâ<br /> khöng coá thaânh viïn naâo trong nhoám chaán, khöng haâo khöng thïí traánh àûúåc mêu thuêîn hoùåc caånh tranh cêìn<br /> hûáng vúái treã. Nhû vêåy, GV cêìn can thiïåp súám, höî trúå súámgiaãi quyïët; àöìng thúâi, treã em cêìn àûúåc trûåc tiïëp tòm hiïíu<br /> vaâ khen ngúåi treã coá thïí ngùn chùån àûúåc xung àöåt trong giaá trõ cuãa núi laâm viïåc vaâ hiïåu quaã cuãa cöng viïåc maâ treã<br /> nhoám vaâ giuáp treã caãm thêëy vui veã vaâ coá àöång lûåc. Coá rêët<br /> tham gia thûåc tïë hoùåc hoåc hoãi kinh nghiïåm tûâ caác hoaåt<br /> nhiïìu hoaåt àöång giuáp treã chia seã vaâ laâm viïåc theo cùåp àöiàöång úã àõa phûúng; cêìn khai thaác töëi ûu àùåc àiïím, nguöìn<br /> hoùåc laâm viïåc theo nhoám. Hoaåt àöång vui chúi laâ möåt hoaåttaâi nguyïn vùn hoaá cuãa tûâng àõa phûúng. Treã nïn àûúåc<br /> àöång coá hiïåu quaã [3].<br /> hûúáng dêîn àïí phaát triïín khöng chó sûå hiïíu biïët vïì vùn<br /> 2.2.2. Trong chûúng trònh GDMN cuãa Australia<br /> hoaá xaä höåi cuãa àõa phûúng maâ coân phaãi coá tinh thêìn<br /> HÀN cuãa treã nùçm trong sûå laâ sûå gùæn boá. Khaái niïåm<br /> cöång àöìng, vaâ niïìm tûå haâo vïì àõa phûúng, quï hûúng<br /> gùæn boá nhòn nhêån sûå tûúng quan giûäa treã vaâ ngûúâi khaác.<br /> mònh khi húåp taác vaâ laâm viïåc nhoám vúái baån [5].<br /> <br /> 40<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> 2.2.4. Trong chûúng trònh caãi caách úã Höìng Köng<br /> nöåi dung àoá; GV xaác àõnh àûúåc phûúng phaáp hoåc têåp hiïåu<br /> Trong chûúng trònh, viïåc phaát triïín KN chung cuãa treã quaã nhêët, kñch thûúác/ quy mö cuãa nhoám; Treã àûúåc chia<br /> vaâ reân luyïån thaái àöå laâ möåt nhiïåm vuå rêët quan troång. Ngaây<br /> thaânh caác nhoám; Lúáp hoåc àûúåc sùæp xïëp àïí taåo thuêån lúåi<br /> nay, xaä höåi chuáng ta àoâi hoãi nhûäng ngûúâi coá thïí laâm viïåc<br /> cho sûå tûúng taác giûäa caác nhoám; Caác quy trònh thûåc hiïån<br /> húåp taác vúái nhûäng ngûúâi khaác trong möåt nhoám. Vò vêåy, UÃy<br /> seä àûúåc daåy hoùåc àûúåc àaánh giaá khi cêìn thiïët àïí àaãm baão<br /> ban Giaáo duåc àaä noái rùçng treã cêìn phaát triïín 9 KN chungrùçng caác nhoám hoaåt àöång àûúåc thûåc hiïån tröi chaãy; GV<br /> trong nhaâ trûúâng nhû KN caá nhên, KN húåp taác hoùåc KN àûa ra muåc tiïu hoåc têåp theo nhoám vaâ àaãm baão hoåc sinh<br /> laâm viïåc theo nhoám. GV thûúâng boã qua têìm quan troång hiïíu muåc àñch cuãa viïåc hoåc têåp seä diïîn ra. GV giaãi thñch roä<br /> cuãa viïåc phaát triïín KN caá nhên vaâ xaä höåi cuãa treã. Do àoá,<br /> vïì thúâi gian cho caác hoaåt àöång cho tûâng treã; GV àûa cho<br /> GV phaãi coá traách nhiïåm àïí phaát triïín caác KN chung cho treã taâi liïåu khi phuâ húåp, sûã duång bêët kò phûúng phaáp naâo<br /> treã. Thöng qua viïåc sûã duång phûúng phaáp hoåc têåp húåp maâ GV lûåa choån; GV theo doäi sûå tûúng taác cuãa treã trong<br /> taác, coá thïí phaát triïín nhiïìu KN chung, àoá laâ KN húåp taác,caác nhoám, vaâ höî trúå treã vaâ giaãi thñch nïëu cêìn [5]. GV àaánh<br /> KN giao tiïëp vaâ KN hoåc têåp. Ngoaâi ra, khi treã trong cuânggiaá KN nhoám, taåo àiïìu kiïån giaãi quyïët vêën àïì khi cêìn thiïët;<br /> möåt nhoám traã lúâi cêu hoãi thaão luêån àïí àaåt àûúåc muåc tiïu,<br /> àaánh giaá kïët quaã laâm viïåc cuãa treã. Treã phaãi chûáng toã mònh<br /> seä phaát triïín KN húåp taác, cúãi múã. Phûúng phaáp tiïëp cêånlaâ ngûúâi nùæm vûäng caác KN quan troång hoùåc caác khaái niïåm<br /> lêëy ngûúâi hoåc laâm trung têm àûúåc nhêën maånh vaâ khuyïënvïì hoåc têåp. Àaánh giaá caác KN àûúåc dûåa trïn caác quan saát<br /> khñch àïí kñch thñch treã hoåc têåp tñch cûåc. Do àoá, KN hoåc têåp<br /> vïì kïët quaã maâ treã laâm àûúåc hoùåc bùçng caác cêu traã lúâi bùçng<br /> húåp taác, nhû laâ möåt phûúng phaáp thay thïë thûåc tiïîn cho miïång cuãa treã; caác nhoám àûúåc khen thûúãng khi thûåc hiïån<br /> viïåc giaãng daåy truyïìn thöëng, vaâ chûáng toã hiïåu quaã cuãa noá<br /> thaânh cöng. GV khen ngúåi bùçng lúâi, hoùåc nïu trong baãn<br /> trong haâng trùm nghiïn cûáu trïn khùæp thïë giúái, laâ möåt tin lúáp hoùåc trïn baãng thöng baáo coá thïí àûúåc sûã duång àïí<br /> trong nhûäng lûåa choån tuyïåt vúâi [6].<br /> thûúãng cho caác nhoám àaåt àûúåc kïët quaã cao [7].<br /> 2.2.5. Trong chûúng trònh cuãa Mô<br /> Àùåc biïåt úã Mô [8], àïí hònh thaânh KNHÀN cho TMG, àaä<br /> Hoåc têåp húåp taác laâ möåt chiïën lûúåc giaãng daåy liïn quan<br /> àûa ra chiïën lûúåc GDMN trong àoá KN quan troång maâ treã seä<br /> àïën sûå tham gia cuãa treã vaâo caác hoaåt àöång hoåc têåp nhoám<br /> cêìn cho sûå tham gia vaâ hoåc têåp thaânh cöng chñnh laâ sûå xuêët<br /> nhoã nhùçm thuác àêíy tûúng taác tñch cûåc. Khi treã àïën trûúâng,hiïån cuãa caác trung têm hoåc têåp. Treã seä àûúåc chuêín bõ töët àïí<br /> GV cêìn giuáp àûáa treã chuyïín tûâ nhêån thûác vïì baãn thên têåp trung vaâo phaát triïín nùng lûåc cuãa mònh vaâ phuå thuöåc vaâo<br /> mònh àïí trúã thaânh nhêån thûác vïì nhûäng àûáa treã khaác. Úàgiai<br /> chûúng trònh giaãng daåy cuãa GV mêîu giaáo. Caác trung têm<br /> àoaån naây, GV thûúâng quan têm àïën viïåc giuáp treã hoåc caách hoåc têåp mêîu giaáo àûúåc thiïët kïë trïn böën hoùåc nhiïìu nhoám<br /> chia seã, chúâ àïën lûúåt vaâ thïí hiïån haânh vi chùm soác ngûúâi nhoã hoaåt àöång nhû àoåc saách, baãng tñnh, troâ chúi chûä vaâ tûâ,<br /> khaác. HÀN giuáp treã tùng cûúâng caác möëi quan hïå cuãa treãvaâ caác hoaåt àöång löi cuöën (chùèng haån nhû sûã duång caác cêu<br /> vúái baån beâ àùåc biïåt laâ caác nhoám xaä höåi, sùæc töåc khaác nhau.<br /> àöë vaâ caác khöëi nhoã). Treã em seä di chuyïín giûäa caác trung têm<br /> Khi treã bùæt àêìu laâm cuâng möåt nhiïåm vuå/ cöng viïåc, viïåc<br /> àoá, khi àûúåc GV hûúáng dêîn, vaâ hoaân thaânh caác nhiïåm vuå<br /> húåp taác coá thïí mang laåi cú höåi chia seã yá tûúãng, hoåc caách<br /> cuãa GV theo kïë hoaåch trong suöët thúâi gian àoá. Thiïët kïë vêåt<br /> suy nghô vaâ phaãn ûáng cuãa ngûúâi khaác, vaâ thûåc haânh caác<br /> lñ cuãa caác trung têm hoåc têåp laâ khaá nhêët quaán. Hêìu hïët caác<br /> KN ngön ngûä noái theo nhoám nhoã. Hoåc têåp húåp taác trongtrung têm thiïët kïë baân àïí treã ngöìi úã caác nhoám nhoã. Trung<br /> thúâi thú êëu coá thïí thuác àêíy caãm xuác tñch cûåc àöëi vúái viïåc<br /> bònh, toaân böå quy trònh trung têm hoåc têåp keáo daâi möåt giúâ.<br /> hoåc úã trong trûúâng hoåc, giûäa GV vúái treã vaâ giûäa GV-GV.<br /> Treã àûúåc dûå kiïën seä tham gia vaâo caác nhiïåm vuå àûúåc giao<br /> Nhûäng caãm xuác naây àaä xêy dûång nïn möåt nïìn taãng quan trong thúâi gian laâ 15 phuát. Thiïët kïë caác trung têm hoåc têåp<br /> troång cho sûå thaânh cöng cuãa nhaâ trûúâng. Quaá trònh hoåcxem xeát dûåa trïn caác quy tùæc giao tiïëp xaä höåi. Thoái quen töët<br /> têåp húåp taác nhû Johnson coi laâ hoaân toaân cêìn thiïët vaâ hûäuthûúâng bùæt àêìu bùçng viïåc GV giúái thiïåu caã lúáp vaâ mö taã caác<br /> ñch àöëi vúái caác muåc tiïu cuãa GDMN. Vñ duå, viïåc hoåc têåp<br /> cöng viïåc hoùåc hoaåt àöång maâ caác em muöën hoaân thaânh.<br /> húåp taác àûúåc GV xêy dûång töët àoâi hoãi treã cêìn phaãi coá sûå<br /> Treã lùæng nghe, laâm theo caác chó dêîn cuãa GV vaâ thûúâng nhúá<br /> phuå thuöåc lêîn nhau tñch cûåc vaâo nhûäng ngûúâi khaác vaâ coá<br /> nhûäng hûúáng dêîn àoá laâ gò trong thúâi gian sau àoá. Treã laâm<br /> traách nhiïåm caá nhên àöëi vúái möåt cöng viïåc chung. Tuy viïåc theo nhoám riïng hoùåc theo nhoám nhoã, vaâ treã seä hoaân<br /> nhiïn, àïí laâm viïåc thaânh cöng trong möåt nhoám hoåc têåp thaânh caác nhiïåm vuå hoùåc hoaåt àöång àûúåc giao úã tûâng trung<br /> húåp taác, treã/ hoåc sinh cuäng phaãi nùæm vûäng caác KN giao<br /> têm. Ngoaâi viïåc töí chûác 1 hoaåt àöång chung àïí treã tham gia<br /> tiïëp cêìn thiïët cho nhoám àïí hoaân thaânh nhiïåm vuå cuãa mònh. theo nhoám, GV cêìn daåy treã vïì Teamwork (laâm viïåc nhoám,<br /> Vêåy GV cêìn phaãi sûã duång phûúng phaáp giaáo duåc KNHÀNtêåp thïí).<br /> möåt caách húåp lñ. Foyle vaâ Lyman (1988) xaác àõnh caác bûúác 2.3. Giaáo duåc KNHÀN trong Chûúng trònh GDMN<br /> cú baãn liïn quan àïën viïåc thûåc hiïån thaânh cöng caác hoaåt cuãa Viïåt Nam<br /> àöång hoåc têåp húåp taác: GV xaác àõnh nöåi dung àûúåc giaãng Vïì muåc tiïu giaáo duåc KNHÀN:Viïåc giaáo duåc KNHÀN<br /> daåy, caác tiïu chñ xaác àõnh treã coá thïí laâm chuã àûúåc nhûäng<br /> cho TMG noái chung àaä àûúåc àïì cêåp àïën trong Chûúng<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419 41<br /> <br /> trònh GDMN [4],cuå thïí laâ: Giuáp treã “coá möåt söë KN söëng: tön 2.4. Baâi hoåc kinh nghiïåm cho Viïåt Nam vïì giaáo<br /> troång, húåp taác, thên thiïån, quan têm, chia seã”. Hoaåt àöång duåc KNHÀN cho TMG 5-6 tuöíi<br /> nhoám àûúåc xem laâ möåt trong caác hònh thûác töí chûác hoaåt Nhòn chung qua caác nghiïn cûáu trïn cho thêëy: nhûäng<br /> àöång GD TMG úã trûúâng mêìm non (cuâng vúái caác hònh thûác:tû tûúãng vïì KNHÀN xuêët hiïån tûâ rêët súám vaâ àûúåc àïì cêåp<br /> töí chûác hoaåt àöång caá nhên, töí chûác hoaåt àöång caã lúáp). nhiïìu trong chûúng trònh caác nûúác. Caác nghiïn cûáu àïìu<br /> Vïì nöåi dung giaáo duåc KNHÀN:<br /> Möåt söë yïu cêìu àöëi vúái khùèng àõnh vai troâ vaâ sûå cêìn thiïët cuãa viïåc hònh thaânh úã treã<br /> treã khi tham gia vaâo HÀN cuäng àûúåc nïu lïn úã lônh vûåc KNHÀN cho TMG, àùåc biïåt cho TMG 5-6 tuöíi àïí chuêín bõ<br /> giaáo duåc phaát triïín tònh caãm vaâ KN xaä höåi, cuå thïí laâ: cêìn<br /> bûúác vaâo lúáp Möåt. Àïí giaáo duåc KNHÀN cho TMG 5-6 àaåt<br /> hònh thaânh úã treã haânh vi vaâ quy tùæc ûáng xûã trong sinh hoaåt<br /> hiïåu quaã cêìn thiïët phaãi:<br /> trong gia àònh trûúâng lúáp mêìm non, cöång àöìng gêìn guäi;<br /> KNHÀN cêìn àûúåc hònh thaânh thöng qua con àûúâng<br /> Treã cêìn xaác àõnh àûúåc “võ trñ vaâ traách nhiïåm cuãa baãn thên<br /> giaáo duåc. Trong quaá trònh HÀN treã vûâa àûúåc lônh höåi kiïën<br /> trong gia àònh vaâ lúáp hoåc; thûåc hiïån cöng viïåc àûúåc giao thûác vïì àöëi tûúång cuâng nhau tham gia hoaåt àöång (caác baån<br /> (trûåc nhêåt, xïëp doån àöì chúi...); chuã àöång vaâ àöåc lêåp trongbeâ, cö giaáo, vaâ moåi ngûúâi xung quanh) vûâa àûúåc phaát triïín<br /> möåt söë hoaåt àöång; maånh daån, tûå tin baây toã yá kiïën; lùæng<br /> caác KNHÀN, KN xaä höåi. Hún nûäa, KNHÀN coân giuáp treã<br /> nghe yá kiïën cuãa ngûúâi khaác; sûã duång lúâi noái, cûã chó, lïî<br /> caãm nhêån nhûäng giaá trõ nhên vùn, xaä höåi, àaåo àûác cuäng nhû<br /> pheáp, lõch sûå; tön troång, húåp taác, chêëp nhêån; quan têm, goáp phêìn phaát triïín tû duy phï phaán vaâ tû duy logic.<br /> chia seã, giuáp àúä baån; nhêån xeát vaâ toã thaái àöå vúái haânh viViïåc giaáo duåc KNHÀN cho TMG 5-6 tuöíi cêìn àûúåc thûåc<br /> “àuáng”-“sai”, “töët” - “xêëu”.<br /> hiïån thöng qua caác hoaåt àöång giaáo duåc treã úã moåi thúâi àiïím trong<br /> Vïì phûúng phaáp vaâ hònh thûác giaáo duåc KNHÀN<br /> : Trong àoá hoaåt àöång vui chúi laâ con àûúâng, caách thûác, phûúng tiïån giaáo<br /> Chûúng trònh GDMN àaä xaác àõnh nhûäng phûúng phaáp duåc hiïåu quaã. Chñnh vò vêåy, cêìn phaãi taåo cho treã nhiïìu cú höåi àïí<br /> chung cho viïåc töí chûác caác hoaåt àöång giaáo duåc TMG göìm: hoaåt àöång cuâng nhau, cuâng chõu traách nhiïåm vaâ hoaân thaânh<br /> Phûúng phaáp thûåc haânh, traãi nghiïåm; Phûúng phaáp trûåc nhûäng nhiïåm vuå tûâ àún giaãn àïën phûác taåp GV àûa ra.<br /> quan-minh hoåa (quan saát, laâm mêîu, minh hoåa); Phûúng<br /> Cêìn xaác àõnh quy trònh giaáo duåc KNHÀN cho TMG 5-6<br /> phaáp duâng lúâi noái; Phûúng phaáp giaáo duåc bùçng tònh caãm vaâ<br /> tuöíi tûâ àoá xêy dûång hïå thöëng caác biïån phaáp, hoaåt àöång dûåa<br /> khñch lïå; Phûúng phaáp nïu gûúng - àaánh giaá..<br /> trïn àùåc àiïím cuãa treã àïí nêng cao KNHÀN cuãa treã, giuáp treã<br /> Vïì kïët quaã mong àúåi:Úàphêìn Kïët quaã mong àúåi nïu roä: coá khaã nùng phöëi húåp trong nhûäng nhoám hoaåt àöång.<br /> Treã noái àûúåc àiïìu beá thñch, khöng thñch, nhûäng viïåc beá laâm Cêìn quan têm àïën khêu àaánh giaá tñnh hiïåu quaã cuãa caác<br /> àûúåc vaâ viïåc gò beá khöng laâm àûúåc; Tûå laâm möåt söë viïåc àún<br /> nhoám hoaåt àöång vaâ KNHÀN cho treã. Dûåa vaâo caác KNHÀN<br /> giaãn hùçng ngaây (vïå sinh caá nhên, trûåc nhêåt, chúi...); Cöë gùængàïí àûa ra caác tiïu chñ cuå thïí cuãa caác KNHÀN xem treã àaåt<br /> tûå hoaân thaânh cöng viïåc àûúåc giao; Biïët an uãi vaâ chia vui vúáiàûúåc úã mûác àöå naâo. Viïåc àaánh giaá KNHÀN cuãa treã laâ vêën àïì<br /> ngûúâi thên vaâ baån beâ; Thûåc hiïån àûúåc möåt söë quy àõnh úã<br /> phûác taåp, àoâi hoãi phaãi coá sûå phöëi kïët húåp cuãa nhiïìu phûúng<br /> lúáp, gia àònh vaâ núi cöng cöång: Sau khi chúi cêët àöì chúi vaâo phaáp, biïån phaáp, kô thuêåt vaâ caách quan saát, höî trúå cuãa GV.<br /> núi quy àõnh, khöng laâm öìn núi cöng cöång, vêng lúâi öng baâ, Khöng nïn àaánh giaá treã möåt caách cûáng nhùæc taåi möåt thúâi<br /> böë meå, anh chõ, muöën ài chúi phaãi xin pheáp; Chuá yá nghe khi àiïím nhêët àõnh maâ GV cêìn phaãi thûúâng xuyïn, quan saát,<br /> cö, baån noái, khöng ngùæt lúâi ngûúâi khaác; Biïët lùæng nghe yá<br /> höî trúå vaâ thuác àêíy sûå phaát triïín cuãa treã qua caác hoaåt àöång<br /> kiïën, trao àöíi, thoaã thuêån, chia seã kinh nghiïåm vúái baån; Biïët húåp taác, phöëi húåp cuãa treã vúái caác baån trong nhoám.<br /> tòm caách àïí giaãi quyïët mêu thuêîn: duâng lúâi, nhúâ sûå can thiïåp 3. Kïët luêån<br /> cuãa ngûúâi khaác, chêëp nhêån nhûúâng nhõn...).<br /> KNHÀN cho TMG 5-6 tuöíi laâ KN cêìn thiïët cêìn àûúåc<br /> Nhû vêåy, trong Chûúng trònh GDMN hiïån nay, caác giaáo duåc giuáp treã thñch ûáng töët vúái cuöåc söëng. Àïí giaáo duåc<br /> yïu cêìu àöëi vúái treã khi tham gia vaâo caác hoaåt àöång giaáo duåcKNHÀN cho treã àaåt hiïåu quaã cêìn phaãi taåo ra caác hoaåt<br /> theo nhoám àûúåc thïí hiïån tûúng àöëi roä raâng, cuå thïí úã phêìn àöång àa daång, hêëp dêîn vaâ phuâ húåp vúái treã giuáp treã phöëi húåp<br /> nöåi dung vaâ kïët quaã mong àúåi trong lônh vûåc phaát triïín tònhtöët vúái caác baån trong nhoám. Trong quaá trònh àoá cêìn tñnh<br /> caãm vaâ KN xaä höåi. Tuy nhiïn, àöëi vúái viïåc thûåc hiïån muåc<br /> àïën caác àiïìu kiïån tûâ phña gia àònh, sûå phöëi kïët húåp vúái gia<br /> tiïu giaáo duåc KNHÀN cho treã 5-6 tuöíi, cêìn chuá yá: Giaáo duåcàònh vaâ caác möëi quan hïå cuãa treã vúái moåi ngûúâi vaâ sûå vêåt<br /> KNHÀN úã moåi luác, moåi núi; Cêìn coá nhûäng chó dêîn cuå thïí<br /> xung quanh . <br /> vïì phûúng phaáp vaâ hònh thûác giaáo duåc KNHÀN cho treã Taâi liïåu tham khaão<br /> àaåt hiïåu quaã; Trong Chûúng trònh GDMN hiïån nay vaâ caác [1] Hoaâng Phï (2013).Tûâ àiïín tiïëng Viïåt.<br /> Trung têm<br /> taâi liïåu hûúáng dêîn thûåc hiïån Chûúng trònh chûa coá caác tûâ àiïín hoåc.<br /> Nhêån diïån vaâ àaánh giaá<br /> tiïu chñ àïí àaánh giaá KNHÀN cuãa treã. Tûâ àoá, GVMN seä[2] Àùång Thaânh Hûng (2010).<br /> khöng coá àêìy àuã thöng tin vïì treã vaâ gùåp nhiïìu khoá khùn kô nùng. Taåp chñ Khoa hoåc giaáo duåc söë 2, tr 25-28.<br /> [3] Planning Play and the Early Years (Professional<br /> trong viïåc thiïët kïë, töí chûác caác hoaåt àöång giaáo duåc treã úã<br /> trûúâng mêìm non.<br /> <br /> 42<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419<br /> <br /> (Xem tiïëp trang 54)<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br /> (2010). Daåy vaâ hoåc tñch cûåc<br /> - Möåt söë phûúng phaáp vaâ<br /> Bûúác 3. Caác nhoám HS töíng húåp hoåc têåp úã caác goác vaâ<br /> kô thuêåt daåy hoåc<br /> . NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> baáo caáo kïët quaã úã goác cuöëi cuâng.<br /> Töí chûác daåy hoåc theo goác<br />  HS caác nhoám baáo caáo kïët quaã, caác nhoám khaác nghe yá[3] Àêåu Thõ Hoâa (2016).<br /> trong daåy hoåc hoåc phêìn Cú súã tûå nhiïn<br /> - xaä höåi (chuã<br /> kiïën böí sung.<br /> àïì Àõa lñ) cho sinh viïn sû phaåm tiïíu hoåc<br /> . Taåp chñ<br />  GV nhêån xeát, àaánh giaá vaâ kïët luêån nöåi dung hoåc têåp vïì<br /> Giaáo duåc söë 376, kò 2 thaáng 2/2016, tr 54-56.<br /> àùåc àiïím cuãa hoa.<br /> [4] Buâi Phûúng Nga (chuã biïn) - Lï Thõ Thu Dinh 3. Kïët luêån<br /> Tûå nhiïn<br /> Töí chûác daåy hoåc theo goác goáp phêìn phaát huy tñnh tñchÀoaân Thõ My - Nguyïîn Tuyïët Nga (2015).<br /> vaâ Xaä höåi lúáp<br /> . NXB<br /> 3 Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> cûåc, khai thaác khaã nùng húåp taác trong hoåc têåp vaâ kñch thñch<br /> [5] Buâi Phûúng Nga (chuã biïn) - Lûúng Viïåt Thaái<br /> hûáng thuá hoåc têåp cuãa HS. Daåy hoåc theo goác trong daåy hoåc<br /> (2015). Khoa hoåc lúáp. 5NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> noái chung, trong mön  TN-XH noái riïng seä goáp phêìn phaát<br /> [6] Nguyïîn Thõ Thu Thuây (2016).Töí chûác daåy hoåc<br /> triïín nùng lûåc HS, àùåc biïåt laâ nùng lûåc tûå hoåc, nùng lûåc húåptheo goác möåt söë nöåi dung mön Toaán caác lúáp cuöëi cêëp<br /> taác. Vêån duång quy trònh daåy hoåc theo goác nhû trònh baây úãTiïíu hoåc.Luêån vùn thaåc sô Khoa hoåc giaáo duåc, Trûúâng<br /> trïn seä nhùçm thûåc hiïån àûúåc caác muåc tiïu daåy hoåc, goápÀaåi hoåc Sû phaåm - Àaåi hoåc Thaái Nguyïn.<br /> phêìn àöíi múái quaá trònh daåy hoåc trong nhaâ trûúâng tiïíu hoåc[7] Nguyïîn Thõ Kim Anh (2015).Vêån duång daåy hoåc<br /> hiïån nay. <br /> theo goác trong daåy hoåc sinh hoåc nhùçm phaát triïín<br /> nùng lûåc hoåc sinh<br /> . Taåp chñ Giaáo duåc, söë Àùåc biïåt thaáng<br /> 7/2015, tr 175-177.<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> Daåy hoåc<br /> [1] Lûúng Viïåt Thaái (2006).Àöíi múái phûúng phaáp[8] Phuâng Viïåt Haãi - Àöî Hûúng Traâ (2014).<br /> daåy hoåc úã tiïíu hoåc (Taâi liïåu böìi dûúäng giaáo<br /> - viïn)<br /> theo goác kiïíu khaác nöåi dung kiïën thûác, khaác phong<br /> Phêìn Khoa hoåc<br /> . NXB Giaáo duåc.<br /> caách hoåc<br /> - Möåt hûúáng múã trong thûåc tiïîn aáp.duång<br /> Taåp<br /> [2] Nguyïîn Lùng Bònh (chuã biïn) - Dûå aán Viïåt - Bó<br /> chñ Giaáo duåc, söë 327, kò 1 thaáng 2/2014, tr 30-32.<br /> <br /> Kñ hiïåu hoåc vúái... Giaáo duåc kô nùng hoaåt àöång nhoám<br /> (Tiïëp theo trang 45)<br /> <br /> (Tiïëp theo trang 42)<br /> <br /> Ngoåc Vûúng - Trõnh Baá Àônh -Development) by Tassoni, Penny, Hucker, Ms Karen 2nd (second)<br /> Nguyïîn Thu Thuãy dõch, 2013). NXB (ISBN: 9780435401191) Edition (2005).<br /> Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi.<br /> [4] Belonging, Being and Becoming: The Early Years Learning<br /> [2] Böå GD-ÀT (2006).Chûúng trònh Framework for Australia (2009). 1st ed [ebook] Australia.<br /> giaáo duåc phöí thöng mön Ngûä .vùn[5] Böå Giaáo duåc, Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå Haân Quöëc Baáo<br /> (2007).<br /> caáo<br /> NXB Giaáo duåc.<br /> cuãa Böå Giaáo duåc vaâ Phaát triïín nguöìn nhên lûåc.<br /> [3] Lotman, IU.M. Kñ hiïåu hoåc<br /> vùn [6] Li, M. P. & Lam, B. H. (2005). Cooperative Learning. The Hong<br /> hoáa(Laä Nguyïn, Àöî Haãi Phong, TrêìnKong Institute of Education.<br /> Àònh Sûã dõch, 2016). NXB Àaåi hoåc<br /> [7] Johnson, David W., Roger T. Johnson, Edythe Holubec Johnson,<br /> Quöëc gia Haâ Nöåi.<br /> and Patricia Roy. Cricles of learning: cooperation in the classroom.<br /> [4] Common Core State Standards for Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum<br /> Reading Literature 6-12, 2010.<br /> Development, 1984.<br /> [5] Danesi Marcel, Messages, Signs, [8] Michael C. Conn Powers, Ph.D., Center Director (2010). Skills<br /> and Meanings: A Basic Textbook in<br /> Needed for Kindergarten Learning Centers, Whole Group, Seat Work,<br /> Semiotics and Communication<br /> and Arrival. Indiana Institute on Disability and Community, Indiana<br /> Theory, Canadian Scholar’s Press,<br /> University.<br /> Toronto, Ontario.<br /> [6] Holt Literature &Language Arts , [9] Cao Thõ Cuác (2009).Reân luyïån kô nùng húåp taác trong nhoám baån beâ<br /> Fourth Course, Holt, Rinehart and cho treã mêîu giaáo-65tuöíi thöng qua hoaåt àöång vui chúi úã trûúâng mêìm<br /> non. Taåp chñ Giaáo duåc, söë 212, tr 33-35.<br /> Winston, 2003.<br /> [7] Suhor, Charles, Semiotics and the [10] Cooperative learning and support strategiesvin the kindergarten<br /> English Language Arts, ED329960, Prof. Jurka Lepinik Vodopivec, PhD. Pedagoška fakulteta Univerza v<br /> Mariboru (Slovenia), Metodiki obzori 12, vol. 6 (2011).<br /> 1991.<br /> .<br /> [8] Suhor, Charles. Towards a [11] Böå GD-ÀT (2009).Chûúng trònh giaáo duåc mêìm non<br /> Semiotics-Based Curriculum. Journal [12] Clark, M.L (1985). Gender, race, and friendship research. Paper<br /> of Curriculum Studies, 16(3) July- presented at the Annual Meeting of the American Educational<br /> Research Association, Chicago, Illinois, April 1985. ED. 259 053.<br /> September 1984.<br /> <br /> 54<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 419<br /> <br /> (kò 1 - 12/2017)<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản