Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8085 và máy tính Nguồn, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
91
lượt xem
39
download

Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8085 và máy tính Nguồn, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ nhớ là các vi mạch được tích hợp với mật độ cao. Bộ nhớ chính là nơi lưu trữ các chương trình cho vi xử lý cũng như lưu trữ các kết quả khi xử lý, vì vậy mọi hệ thống điều khiển tự động dùng vi xử lý đều phải dùng tới bộ nhớ. 2. HOẠT ĐỘNG TỔNG QUÁT CỦA MỘT BỘ NHỚ: Quá trình hoạt động truy xuất dữ liệu của bộ nhớ đều thông qua các bước sau: - Nhận địa chỉ để chọn đúng ô nờ cần truy xuất. - Nhận tín hiệu điều khiển,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8085 và máy tính Nguồn, chương 3

 1. Chương 3 : Taäp leänh cuûa vi xöû lyù Moãi vi xöû lyù coù moät taäp leänh rieâng tuøy thuoäc vaøo caáu truùc beân trong cuûa noù. Taäp leänh goàm nhieàu leänh. Leänh cuûa vi xöû lyù laø döõ lieäu ôû daïng soá nhò phaân, vôùi vi xöû lyù 8085 chieàu daøi moät leänh laø 8 bit. Moät leänh luoân luoân bao goàm hai phaàn chính: maõ leänh vaø ñòa chæ, neáu moät leänh maø phaàn sau cuûa noù laø döõ lieäu thì phaàn ñòa chæ ñaõ ñöôïc hieåu ngaàm. Ñeå vieäc vieát chöông trình deã daøng hôn, ngöôøi ta duøng caùc töø goïi nhôù ñeå leänh deã vieát vaø deã ñoïc hôn, vieäc naøy laøm ngöôøi vieát chöông trình coù theå nhôù ñöôïc nhieàu leänh hôn. Taäp leänh cuûa vi xöû lyù ñöôïc chia laøm 9 nhoùm leänh cô baûn sau: - Nhoùm leänh truyeàn döõ lieäu. - Nhoùm leänh soá hoïc vaø logic. - Nhoùm leänh trao ñoåi, truyeàn khoái döõ lieäu vaø tìm kieám. - Nhoùm leänh xoay vaø dòch. - Nhoùm leänh ñieàu khieån. - Nhoùm leänh veà bit. - Nhoùm leänh nhaûy. - Nhoùm leänh goïi, trôû veà vaø nhoùm leänh baét ñaàu. - Nhoùm leänh xuaát/nhaäp. 4. Caùc kieåu ñònh ñòa chæ trong vi xöû lyù: Trong vi xöû lyù söû duïng raát nhieàu kieåu ñònh ñòa chæ, sau ñaây laø moät soá kieåu ñònh ñòa chæ thoâng duïng. * Kieåu ñònh ñòa chæ töùc thôøi:
 2. Vôùi kieåu ñònh ñòa chæ töùc thôøi thì trong maõ leänh khoâng ñeà caäp tôùi ñòa chæ maø chæ ñeà caäp tôùi döõ lieäu, ñòa chæ ôû ñaây ñaõ ñöôïc hieåu ngaàm. * Kieåu ñònh ñòa chæ tröïc tieáp: Trong maõ leänh coù chöùa ñòa chæ tröïc tieáp cuûa oâ nhôù caàn xöû lyù, vi xöû lyù 8085A coù 16 ñöôøng ñòa chæ neân ñòa chæ tröïc tieáp cuõng coù ñoä daøi 16 bit. * Kieåu ñònh ñòa chæ ngaàm: Trong caùch ñònh ñòa chæ naøy, vò trí hoaëc giaù trò cuûa soá lieäu ñöôïc hieåu ngaàm nhôø maõ leänh. * Kieåu ñònh ñòa chæ giaùn tieáp duøng thanh ghi: Yeáu toá thöù hai trong caáu truùc leänh khoâng phaûi laø ñòa chæ cuûa döõ lieäu maø chæ laø daáu hieäu cho bieát vò trí, nôi chöùa ñòa chæ cuûa soá lieäu. * Kieåu ñònh ñòa chæ tröïc tieáp baèng thanh ghi: Yeáu toá thöù hai cuûa caáu truùc leänh laø kyù hieäu cuûa caùc thanh ghi, döõ lieäu xöû lyù laø döõ lieäu chö I. SÔ ÑOÀ CAÁU TRUÙC BEÂN NGOAØI VAØ CHÖÙC NAÊNG CAÙC CHAÂN CUÛA VI XÖÛ LYÙ 8085: 1. Ñaëc tính cuûa vi xöû lyù 8085A: - Nguoàn cung caáp: 5 V  10%. - Doøng ñieän cöïc ñaïi: Imax = 170 mA. - Taàn soá xung clock chuaån: 6,134 Mhz. - Ñoä daøi döõ lieäu laø 8 bit. - Khaû naêng truy xuaát oâ nhôù tröïc tieáp laø 64 Kbytes. - Vi xöû lyù coù theå tính soá nhò phaân, thaäp phaân. - Vi xöû lyù coù 8 ñöôðng döõ lieäu vaø 16 ñöôøng ñòa chæ.
 3. - Caùc ñöôøng ñieàu khieån : RD\, WR\, IO/M\, Clock Out, Reset Out vaø 4 ngaét.
 4. 2. Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic: X1 1 40 Vcc Ready A8 – A15 X2 HOLD Reset out HLDA Hold SOD Clock out SID Reset in Intr AD0 – AD7 Trap READY RST 7.5 ALE RST 7.5 IO/M\ RST 6.5 S0 RST 6.5 S1 RST 5.5 RD\ RST 5.5 S1 INTR 8085A WR\ RD\ INTA\ ALE Trap 8085A WR\ AD0 S0 Reset in AD1 A15 HLDA X1 INTA AD2 A14 AD3 A13 X2 Reset out AD4 A12 AD5 A11 SID AD6 A10 Vcc SOD AD7 A9 Vss Clock out Vss 20 21 A8 Hình 1.3 : Sô ñoà chaân vaø sô ñoà logic cuûa 8085A 3. Chöùc naêng caùc chaân: * Chaân 1, 2 – X1, X2 (Input): - Chaân X1, X2 laø hai ngoõ vaøo, ñaây cuõng laø nôi ñaët thaïch anh. Nhieäm vuï cuûa noù laø taïo dao ñoäng cho caùc khoái beân trong vi xöû lyù. - Vi xöû lyù khaùc nhau coù taàn soá laøm vieäc khaùc nhau, sau ñaây laø taàn soá laøm vieäc cöïc ñaïi cuûa moät vaøi vi xöû lyù do Intel saûn xuaát:  6MHz ñoái vôùi 8085A.  10MHz ñoái vôùi 8085A-2.  12 MHz ñoái vôùi 8085A-1. * Chaân 3: Reset Out (Output): - Cho bieát vi xöû lyù ñang ñaët ôû traïng thaùi ban ñaàu. Ta coù theå
 5. söû duïng tín hieäu töø chaân naøy laøm tín hieäu reset cho caùc vi maïch khaùc trong heä thoáng. - Chaân naøy neáu khoâng söû duïng thì ñeå troáng. - Tín hieäu luoân ôû möùc [0], khi taùc ñoäng thì leân [1]. * Chaân 4: SOD (Output): - SOD (Serial Output Data): ñaây laø ngoõ ra döõ lieäu noái tieáp, döõ lieäu ñöôïc xuaát ra ôû chaân naøy taïi bit A7 cuûa thanh ghi A. ngoõ ra naøy ñöôïc thöïc hieän bôûi leänh SIM. - Chaân naøy neáu khoâng söû duïng thì ñeå troáng. * Chaân 5: SID (Input): - SID (Serial Input Data): ñaây lað ngoõ vaøo döõ lieäu vaøo noái tieáp, döõ lieäu töø heä thoáng khaùc göûi ñeán töøng bit moät khi vi xöû lyù coù leänh nhaän tín hieäu, döõ lieäu ôû ngoõ vaøo naøy ñöôïc naïp vaøo bit A7 cuûa thanh ghi A. - Vi xöû lyù thöïc hieän coâng vieäc naøy khi nhaän leänh RIM. * Chaân 6: TRAP (Input): - ÔÛ chaân naøy, tín hieäu ngaét khoâng ngaên ñöôïc. Tín hieäu yeâu caàu ngaét coù baäc öu tieân cao, khoâng bò ngaên laïi bôûi chöông trình (phaàn meàm). - Ngoõ vaøo naøy do heä thoáng khaùc ñieàu khieån. Heä 8085A 8085A thoáng 6  o 6 Hoaëc khaùc Trap VXL Hình 1.4 : Sô ñoà taùc ñoäng ngaét cuûa vi xöû lyù. - Ngoõ vaøo naøy ñöôïc kích bôûi caïnh leân. - Khi chaân TRAP ôû möùc [1], traïng thaùi naøy ñöôïc löu vaøo 1
 6. bit beân trong vi xöû lyù, luùc ñoù chöông trình thöù I seõ ngöng laïi khi thöïc hieän xong vaø nhaûy ñeán ñòa chæ 0024H ñeå thöïc hieän chöông trình taïi ñòa chæ naøy cho ñeán khi gaëp leänh trôû veà thì môùi quay laïi chöông trình chính. - ÖÙng duïng cuûa ngaét : Moät trong nhöõng öùng duïng laø queùt baøn phím. Khi coù moät phím taùc ñoäng, IC queùt baøn phím seõ baùo cho vi xöû lyù tín hieäu ngaét vi xöû lyù seõ chuyeån sang nhaän vaø xöû lyù phím ñoù. Sau khi xöû lyù xong môùi trôû veà chöông trình chính. * Chaân 7, 8, 9 – RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5: (Input): - RST (Restart Interrupt Request): Tån hieäu ngaét coù theå ngaên ñöôïc. Ñaây laø ba ngoõ vaøo ñieàu khieån vi xöû lyù. - Ba ngoõ vaøo naøy ñöôïc kích baèng caïnh leân hoaëc baèng möùc, tín hieäu ñöa vaøo chaân RST 7.5 coù theå laø moät xung. - Khi gaëp tín hieäu ngaét, vi xöû lyù seõ thöïc hieän chöông trình taïi ñòa chæ ñöôïc quy ñònh quy ñònh tröôùc. * Chaân RST 7.5 coù ñòa chæ chöông trình phuïc vuï ngaét laø: 003C. * Chaân RST 6.5 coù ñòa chæ chöông trình phuïc vuï ngaét laø: 0034. * Chaân RST 5.5 coù ñòa chæ chöông trình phuïc vuï ngaét laø: 002C. - Khi ñoaïn chöông trình chính coù leänh cho pheùp ngaét DI tín hieäu ngaét töø caùc chaân naøy seõ khoâng ñöôïc thöïc hieän. - Khi ñoaïn chöông trình chính coù leänh cho pheùp ngaét EI, thì caùc leänh ngaét naøy seõ ñöôïc thöïc hieän keå töø khi gaëp leänh EI trong chöông trình chính. - Neáu caùc chaân naøy khoâng söû duïng thì seõ noái ñaát (GND).
 7. * Chaân 10: INTR (Input): - INTR (Interrupt) : tín hieäu baùo ngaét vi xöû lyù seõ nhaän ra sau khi thi haønh xong moät chæ thò. - Khi khoâng söû duïng chaân 10 noái GND. * Chaân 11: INTA\ (Output): - INTA (Interrupt Acknowledge): Tín hieäu traû lôøi ngaét. Tín hieäu seõ baùo cho thieát bò yeâu caàu ngaét bôûi tín hieäu INTA bieát raèng vi xöû lyù ñaõ chaáp nhaän yeâu caàu ngaét vaø thieát bò yeâu caàu ngaét haõy ñaët leänh leân ñöôøng döõ lieäu (Data Bus). - Chaân 10 vaø 11 thöôøng ñöôïc lieân keát vôùi caùc IC DMA (duøng trong maùy tính). - Khi khoâng söû duïng chaân 11 boû troáng. * Chaân 12  19 – AD0  AD7 (Input/Output): - AD (Address Data): ñaây laø caùc ñöôøng ñòa chæ vaø caùc ñöôøng döõ lieäu ñöôïc tích hôïp chung vôùi nhau taïo thaønh ñöôøng döõ lieäu – ñòa chæ. - ÔÛ chu kyø maùy T1, caùc ngoõ AD naøy ñoùng vai troø laø caùc ngoõ ra ñòa chæ, ôû caùc chu kyø sau thì bus naøy ñoùng vai troø laø caùc ñöôøng döõ lieäu. Vi xöû lyù xuaát hay nhaäp döõ lieäu ñeàu thoâng qua caùc ñöôøng naøy. - Caùc ñöôøng döõ lieäu vaø ñòa chæ trong bus naøy coù theå ñöôïc taùch ra haún bôûi moät IC choát (74LS373, 74LS573) ñöôïc ñieàu khieån bôûi chaân ALE cuûa vi xöû lyù. * Chaân 20 – Vss: Chaân GND cuûa vi xöû lyù. * Chaân 21  28 – A8  A15 (Output) Address bus: Caùc ngoõ ra naøy ñöôïc duøng ñeå xuaát 8 bit ñòa chæ cao. Nhö vaäy, vi xöû lyù 8085A coù 16 ñöôøng ñòa chæ vaø 8 ñöôøng döõ lieäu.
 8. * Chaân 29, 33, 34 – S0, S1, IO/M\ (Output). - Ba ngoõ naøy cho bieát traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa vi xöû lyù, traïng thaùi hoaït ñoäng coù theå xem ôû baûng sau: IO/M\ S1 S0 Traïng thaùi 0 0 1 Vieát vaøo boä nhôù (Memory Write) 0 1 0 Ñoïc boä nhôù (Memory Read) 0 1 1 Xuaát döõ lieäu ra coång (Op- Code Fetch) 1 0 1 Xuaát döõ lieäu ra coång (I/0 Write) 1 1 0 Ñoïc döõ lieäu töø coång (I/0 Read) 1 1 1 Interrup Acknowledge * Chaân 30 – ALE (Output): - ALE (Address Latch Enable) laø chaân ñieàu khieån, duøng xaùc ñònh vai troø cuûa ñöôøng AD7  AD0. Ngoõ naøy taïo ra moät xung ôû chu kyø maùy T1 nhaèm xaùc ñònh luùc ñoù ñöôøng AD7  AD0 ñoùng vai troø laø ñöôøng ñòa chæ (A7  A0). - Bình thöôøng thì ALE ôû möùc [0], ôû chu kyø T1 thì ALE ôû möùc [1]. - Chaân naøy duøng laøm chaân ñieàu khieån cho IC choát. * Chaân 31: WR\ (Output): - WR\ (Write) duøng ñeå xaùc ñònh vi xöû lyù 8085A ñang thöïc hieän leänh ghi döõ lieäu leân boä nhôù hay I/O. - Chaân WR\ cuûa vi xöû lyù 8085A thöôøng ñöôïc noái vôùi caùc chaân WR cuûa caùc IC khaùc (boä nhôù hay I/O).
 9. * Chaân 32: RD\ (Output): - RD\ (Read): duøng ñeå xaùc ñònh vi xöû lyù ñang thöïc hieän leänh ñoïc döõ lieäu töø boä nhôù hay I/0 vaø vi xöû lyù. - Chaân RD\ cuûa vi xöû lyù 8085A thöôøng ñöôïc noái vôùi caùc chaân RD cuûa caùc IC khaùc (boä nhôù hay I/0). * Chaân 35: Ready (Input): - Ready: Töùc tín hieäu traû lôøi cho vi xöû lyù. Boä nhôù hay thieát bò ngoaïi vi I/0 baùo cho vi xöû lyù bieát laø ñaõ saün saøng göûi hoaëc nhaän döõ lieäu. Vi xöû lyù chöa theå hoaøn thaønh chu kyø maùy neáu Ready coù giaù trò thaáp. - Neáu heát 3 chu kyø xung clock maø boä nhôù chöa göûi döõ lieäu ra thì chöông trình seõ sai. Do ñoù ñeå ñoàng boä ngöôøi thieát keá duøng chaân Ready naøy (bình thöôøng Ready ôû möùc [1]). * Chaân 36: Reset In (Input): - Reset In: ngoõ vaøo naøy duøng ñeå reset vi xöû lyù. Khi thöïc hieän reset tín hieäu naøy phaûi ôû möùc logic [0] trong khoaûng 3 chu kyø xung clock. - Khi reset thanh ghi PC = 0000H nghóa laø vi xöû lyù trôû veà traïng thaùi ban ñaàu. Sau ñoù vi xöû lyù seõ ñoùn leänh taïi ñòa chæ naøy. - Khi chaân Reset In taùc ñoäng thì chaân Reset Out cuûa vi xöû lyù cuõng taùc ñoäng theo. Neáu caùc IC khaùc ñöôïc noái vôùi chaân Reset
 10. Out thì khi reset vi xöû lyù, caùc IC khaùc cuõng ñöôïc reset theo. R 8085A  36 C Hình 1.5 : Sô ñoà reset 8085A. * Chaân 37: CLK (Output): - CLK (Clock): ngoõ ra tín hieäu xung clock ñeå cung caáp cho caùc thieát bò khaùc khi coù yeâu caàu. Taàn soá cuûa noù baèng taàn soá ngoõ vaøo chia 2. - Neáu khoâng söû duïng thì chaân naøy ñeå troáng. * Chaân 38: HLDA (Output): - HLDA (Hold Acknowledge): Tín hieäu ngoõ ra cho bieát tín hieäu HOLD ñaõ ñöôïc chaáp nhaän vaø vi xöû lyù seõ ôû traïng thaùi HOLD ôû chu kyø xung clock tieáp theo. * Chaân 39: HOLD (Input): - HOLD: nhaän tín hieäu yeâu caàu ngöng boä ñieàu khieån DMA. - Neáu khoâng söû duïng, chaân HOLD noái GND. Toùm laïi, vôùi chaân HOLD vaø HLDA: khi DMA ngöng thì vi xöû lyù laøm vieäc vaø ngöôïc laïi vì DMA keát noái thoâng qua bus. * Chaân 40 – Vcc : Naêng löôïng nguoàn 5V cung caáp cho vi xöû lyù hoaït ñoäng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản