Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8085 và máy tính Nguồn, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
51
lượt xem
11
download

Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8085 và máy tính Nguồn, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh truyền dữ liệu giữa các thanh ghi: + Cú pháp: MOV d, tượng trưng cho các thanh ghi phát. d (destination): tượng trưng cho 0 1 d d d s s s thanh nhận + Mã đối tượng: + Các bit dd và sss tra ở BẢNG 21. cuối tập lệnh. + Ý nghĩa: chuyển nội dung thanh ghi s vào thanh ghi d, nội dung thanh ghi s vẫn còn. + Lệnh này chiếm 1 byte, số chu kỳ xung clock = 4. + Thanh ghi trạng thái không thay đổi. (Tương tự cho các lệnh khác). ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8085 và máy tính Nguồn, chương 5

 1. CHÖÔNG 5: GIÔÙI THIEÄU TAÄP LEÄNH CUÛA VI XÖÛ LYÙ 8085 I. NHOÙM LEÄNH DI CHUYEÅN 8 BIT: 1. Leänh truyeàn döõ lieäu giöõa caùc thanh ghi: + Cuù phaùp: MOV d, s  s (source): töôïng tröng cho caùc thanh ghi phaùt.  d (destination): töôïng tröng cho 0 1 d d d s s s thanh nhaän. + Maõ ñoái töôïng: + Caùc bit ddd vaø sss tra ôû BAÛNG 2.1 cuoái taäp leänh. + YÙ nghóa: chuyeån noäi dung thanh ghi s vaøo thanh ghi d, noäi dung thanh ghi s vaãn coøn. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø xung clock = 4. + Thanh ghi traïng thaùi khoâng thay ñoåi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc). 2. Leänh chuyeån döõ lieäu thanh ghi vaøo oâ nhôù: Cuù phaùp: MOV M, s 3. Leänh chuyeån döõ lieäu töø oâ nhôù vaøo thanh ghi: Cuù phaùp: MOV d, M 4. Leänh truyeàn töùc thôøi döõ liieäu 8 bit vaøo thanh ghi: Cuù phaùp: MVI d, D8 5. Leänh truyeàn töùc thôøi döõ lieäu 8 bit vaøo oâ nhôù: Cuù phaùp: MVI M, D8 II. NHOÙM LEÄNH TAÊNG GIAÛM 8 BIT: 1. Leänh taêng noäi dung thanh ghi: + Cuù phaùp: INR d 0 0 d d d 1 0 0 + Maõ ñoái töôïng:
 2. + YÙ nghóa: Leänh naøy taêng noäi dung thanh ghi leân moät ñôn vò. + Leänh naày chieám 1 byte , soá chu kyø xung clock = 4. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi tröø bit Cy khoâng aûnh höôûng. (Töôïng töï cho caùc leänh khaùc) 2. Leänh giaûm noäi dung thanh ghi: Cuù phaùp: DCR d 3. Leänh taêng noäi dung oâ nhôù: Cuù phaùp: INR M 4. Leänh giaûm noäi dung oâ nhôù: Cuù phaùp: DCR M III. NHOÙM LEÄNH SOÁ HOÏC GIÖÕA THANH GHI A VAØ THANH GHI 1. Leänh coäng thanh ghi: + Cuù phaùp: ADD s 1 0 0 0 0 s s s + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi noäi dung thanh ghi s, keát quaû chöùa trong thanh ghi A , noäi dung thanh ghi s vaãn coøn. + Leänh naøy chieám moät byte, soá chu kyø xung clock = 4. + Leänh naøy aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh coäng thanh ghi coù soá nhôù ban ñaàu: + Cuù phaùp: ADC s + Maõ ñoái 1 0 0 0 1 s s s töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi noäi dung thanh ghi s coäng vôùi bit Cy, keát quaû chöùa trong thanh ghi A, noäi dung thanh ghi s vaãn coøn.
 3. + Leänh naày chieám 1 byte, soá chu kyø xung clock = 4. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 3. Leänh tröø thanh ghi: Cuù phaùp: SUB s 4. Leänh tröø thanh ghi coù soá nhôù ban ñaàu: Cuù phaùp: SBB s 5. Leänh and vôùi thanh ghi: Cuù phaùp: ANA s 6. Leänh Ex-or vôùi thanh ghi: Cuù phaùp: XRA s 7. Leänh or vôùi thanh ghi: Cuù phaùp: ORA s 8. Leänh so saùnh vôùi thanh ghi: Cuù phaùp: CMP s IV. NHOÙM LEÄNH SOÁ HOÏC GIÖÕA OÂ NHÔÙ VÔÙI THANH GHI A: 1. Leänh coäng vôùi oâ nhôù: + Cuù phaùp: ADD M 1 0 0 0 0 1 1 0 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL, keát quaû chöùa trong thanh ghi A, noäi dung oâ nhôù khoâng thay ñoåi. + Leänh naày chieám 1 byte, soá chu kyø xung clock = 7. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh coäng oâ nhôù coù soá nhôù ban ñaàu: + Cuù phaùp: ADC M 1 0 0 0 1 1 1 0
 4. + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi HL, keát quaû chöùa trong A, noäi dung oâ nhôù khoâng thay ñoåi. + Leänh naày chöùa 1 byte, soá chu kyø xung clock = 7. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 3. Leänh tröø vôùi oâ nhôù: Cuù phaùp: SUB M 4. Leänh tröø oâ nhôù coù soá nhôù ban ñaàu: Cuù phaùp: SBB M 5. Leänh and vôùi oâ nhôù: Cuù phaùp: ANA M 6. Leänh Ex-or vôùi oâ nhôù: Cuù phaùp: XRA M 7. Leänh or vôùi oâ nhôù: Cuù phaùp: ORA M 8. Leänh so saùnh vôùi oâ nhôù: Cuù phaùp: CMP M V. NHOÙM LEÄNH SOÁ HOÏC GIÖÕA THANH GHI A VAØ DÖÕ LIEÄU 8 BIT: 1. Leänh coäng töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: + Cuù phaùp: ADI D8 1 1 0 0 0 1 1 0 + Maõ ñoái töôïng: Döõ lieääu 8 bit D8 + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi döõ lieäu 8 bit D8, keát quaû chöùa trong thanh ghi A. + Leänh naày chöùa 2 byte, soá chu kyø xung clock = 7.
 5. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh coäng töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit coù soá nhôù ban ñaàu: + Cuù phaùp: ACI D8 1 1 0 0 1 1 1 0 + Maõ ñoái töôïng:Döõ lieääu 8 bit D8 + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc coäng vôùi döõ lieäu 8 bit D8, coäng vôùi bit Cy, keát quaû chöùa trong thanh ghi A. + Leänh naày chöùa 2 byte, soá chu kyø xung clock = 7. + Leänh naày aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc ) 3. Leänh tröø töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: Cuù phaùp: SUI D8 4. Leänh tröø töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit coù soá nhôù ban ñaàu: Cuù phaùp: SBI D8 5. Leänh and töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: Cuù phaùp: ANI D8 6. Leänh Ex-or töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: Cuù phaùp: XRI D8 7. Leänh or töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: Cuù phaùp: ORI D8 8. Leänh so saùnh töùc thôøi vôùi döõ lieäu 8 bit: Cuù phaùp: CPI D8 VI. NHOÙM LEÄNH NAÏP TÖÙC THÔØI CAËP THANH GHI: 1. Leäänh naïp caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: LXI B, D16 0 0 0 0 0 0 0 1 8 bit thaáp + Maõ ñoái 8 bit cao töôïng:
 6. + YÙ nghóa: döõ lieäu 16 bit D16 ñöôïc naïp vaøo caëp thanh ghi BC. + Leänh naày chieám 3 byte, soá chu kyø xung clock = 10. + Khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 2. Leänh naïp caëp thanh ghi DE: Cuù phaùp: LXI D, D16 3. Leänh naïp caëp thanh ghi HL: Cuù phaùp: LXI H, D16 4. Leänh naïp caëp thanh ghi SP: Cuù phaùp: LXI SP, D16 VII. NHOÙM LEÄNH PUSH: 1. Leänh caát caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: PUSH B +Maõ ñoái 1 1 0 0 0 1 0 töôïng: +YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi BC ñöôïc copy vaøo ngaên xeáp. Noäi dung thanh ghi B ñöôïc caát vaøo ngaên xeáp taïi ñòa chæ (SP-1), thanh ghi C ñöôïc caát vaøo ngaên xeáp taïi ñòa chæ (SP-2), noäi dung thanh ghi SP giaûm ñi 2. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kì xung clock =12. +Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 2. Leänh caát caëp thanh ghi DE: Cuù phaùp: PUSH D 3. Leänh caát caëp thanh ghi HL: Cuù phaùp: PUSH H
 7. 4. Leänh caát caëp thanh ghi AF: Cuù phaùp: PUSH PSW VIII. NHOÙM LEÄNH POP: 1. Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi: + Cuù phaùp: POP B + Maõ ñoái töôïng: 1 0 0 0 0 0 1 1 + YÙ nghóa: chuyeån noäi dung töø ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi BC. Noäi dung ngaên xeáp coù ñòa chæ chöùa trong SP ñöôïc chuyeån cho thanh ghi C, noäi dung cuûa ngaên xeáp coù ñòa chæ (SP+1) ñöôïc chuyeån cho thanh ghi B, sau leänh POP noäi dung cuûa SP taêng leân 2. + Leänh naøy chieám moät byte, soá chu kì clock =12. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi teaïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc cuøng nhoùm). 2. Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: POP D 3. Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: POP H 4. Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi AF: + Cuù phaùp: POP PSW IX. NHOÙM LEÄNH COÄNG CAËP THANH GHI VÔÙI CAËP THANH GHI: 1. Leänh coäng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: DAD B + Maõ ñoái töôïng: 0 0 0 1 0 0 1 0 + YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi BC ñöôïc coäng vôùi caëp thanh ghi HL, keát quaû caát trong caëp thanh ghi HL. Thanh ghi L ñöôïc coäng vôùi C, thanh ghi H ñöôïc coäng vôùi B.
 8. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø clock =10. + Leänh naøy chæ laøm aûnh höôûng ñeán bit traïng thaùi Cy. Töông töï cho caùc leänh cuøng nhoùm naøy nhö sau: 2. Leänh coäng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: DAD D 3. Leänh coäng caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: DAD H 4. Leänh coäng caëp thanh ghi SP: + Cuù phaùp: DAD SP X. NHOÙM LEÄNH TAÊNG CAËP THANH GHI:1.Leänh taêng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: INX B + Maõ ñoái töôïng: 0 0 0 0 0 0 0 1 +YÙ nghóa: noäi dung caëp thah ghi BC taêng theâm moät ñôn vò. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø clock =6. + Leänh naøy khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïfg thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 2. Leänh taêng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: INX D 1. Leänh taêng caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: INX H 2. Leänh taêng caëp thanh ghi SP: + Cuù phaùp: INX SP
 9. XI. LEÄNH GIAÛM CAËP THANH GHI: 1. Leänh giaûm caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: DCX D + Maõ ñoái töôïng: 0 0 0 1 0 1 0 1 + YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi BC giaûm theâm 1 ñôn vò. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø clock=6. + Leänh naøy khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leânh khaùc) 2. Leänh giaûm caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: DCX D 3. Leänh giaûm caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: DCX H 4. Leänh giaûm caëp thanh ghi SP: + Cuù phaùp: DCX SP XII. NHOÙM LEÄNH GIAÙN TIEÁP DUØNG CAËP THANH GHI: 1. Leänh löu tröõ giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: STAX B + Maõ ñoái töôïn0 0 0 0 0 0 1 0 g: + YÙ nghóa: noäi dung thanh gi ñöôïc löu tröõ giaùn tieáp vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi BC. + Leänh naøy khoâng aûnh höoûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leânh khaùc cuøng nhoùm) 2. Leänh löu tröõ giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: STAX D 3. Leänh naïp giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: LDAX B + Maõ ñoái 0 0 0 0 1 0 1 0 töôïng:
 10. + YÙ nghóa: noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi BC ñöôïc chuyeån vaøo thanh ghi A. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 4. Leänh löu tröõ giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: LDAX D XIII. NHOÙM LEÄNH TRÖÏC TIEÁP: 1. Leänh löu tröõ tröïc tieáp: + Cuù phaùp: STA ADDR 0 0 1 1 0 0 1 0 8 bit thaáp + Maõ ñoái 8 bit cao töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc löu tröõ vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ ADDR. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock=13. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh naïp tröïc tieáp: + Cuù phaùp: LDA ADDR 0 0 1 1 1 0 1 0 + Maõ ñoái 8 bit thaáp töôïng: 8 bit cao + YÙ nghóa: noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ laø ADDR ñöôïc chuyeån vaøo thanh ghi A. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø xung clock =13. + Leänh naàøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 3. Leänh löu tröõ tröïc ieáp caëp thanh ghi: + Cuù phaùp: SHLD ADDR
 11. 0 0 1 0 0 0 1 0 8 bit thaáp + Maõ ñoái töôïng: 8 bit cao + YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi HL ñöïoc löu vaøo 2 oâ nhôù lieân tieáp laø ADDR vaø (ADDR+1). Noäi dung thanh ghi L ñöôïc löu tröõ vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ laø ADDR, noäi dufg cuûa thanh ghi H ñöôïc löu tröõ vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ laø (ADDR+1). + Leänh naày chieám 3 byte, soá chu kyø xung clock = 16. + Leänh naày khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 4. Leänh naïp tröïc tieáp caëp thanh ghi: + Cuù phaùp: LHLD ADDR + Maõ ñoái töôïng: 0 0 1 0 1 0 1 0 8 bit thaáp 8 bit cao + YÙ nghóa: noäi dung cuûa 2 oâ nhôù coù ñòa chæ lieân tieáp laø ADDR vaø (ADDR+1) ñöôïc löu tröõ vaøo caëp thanh ghi HL. Noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ ADDR ñöôïc naïp vaøo thanh ghi L, noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ (ADDR+1) ñöôïc naïp vaøo thanh ghi H. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø xung clock =13. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. XIV. NHOÙM LEÄNH XOAY THANH GHI A: 1. Leänh dòch thanh ghi A sang traùi: + Cuù phaùp: RLC 0 0 0 0 0 1 1 1 + Maõ ñoái töôïng:
 12. + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A dòch töø phaûi sang traùi, bit MSB ñöôïc chuyeån sang bit Cy vaø bit LSB. + Leänh naøy chieám 1byte, soá chu kyø lock =4. + Leänh naøy chæ aûnh höôûng ñeán bit traïng thaùi Cy. 2. Leänh dòch thanh ghi A sang phaûi: + Cuù p`aùp: RRC 0 0 0 0 1 1 1 1 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A dòch töø traùi sang phaûi, bit LSB ñöôïc chuyeån sang bit Cy vaø bit MSB. + Leänh naøy chieám 1byte, soá chu kyø lock =4. + Leänh naøy chæ aûnh höôûng ñeán bit traïng thaùi Cy. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc). 3. Leänh dòch thanh ghi A sang traùi thoâng qua bit Cy: + Cuù phaùp: RAL 4. Leänh dòch thanh ghi A sang phaûi thoâng qua bit Cy: + Cuù phaùp: RAR XV. NHOÙM LEÄNH NHAÛY: 1. Leänh nhaûy khoâng ñieàu kieän: + Cuù phaùp: JMP ADDR 1 1 0 0 0 0 1 1 8 bat thaáp + Maõ ñoái 8 bit cao töôïng: + yù nghóa: vi xöû lí seõ nhaûy ñeán ñòa chæ ADDR ñeå tieáp tuïc thöïc hieän chöông trình. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock =10.
 13. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh nhaûy khi bit Z=0: +Cuù phaùp: JNZ ADDR 1 1 0 0 0 0 1 0 8 bit thaáp + Maõ ñoái 8 bit cao töôïng: + YÙ nghóa: vi xöû lí seõ nhaûy ñeán ñòa chæ ADDR ñeå tieáp tuïc chöông trình khi bit Z=0, ngay sau khi thöïc hieän leänh aûnh höôûng ñeán bit z cuûa thanh ghi traïng thaùi. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock laø 7/10. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc). 3. Leänh nhaûy khi bit Z=1: + Cuù phaùp: JZ ADDR 4. Leänh nhaûy khi bit C=0: + Cuù phaùp: JNC ADDR 5. Leänh nhaûy khi bit C=1: + Cuù phaùp: JC ADDR 6. Leänh nhaûy khi bit P=0: + Cuù phaùp: JPO ADDR 7. Leänh nhaûy khi bit P=1: + Cuù phaùp: JPE ADDR 8. Leänh nhaûy khi bit S=0: + Cuù phaùp: JP ADDR 9. Leänh nhaûy khi bit S=1: + Cuù phaùp: JM ADDR XVI. NHOÙM LEÄNH GOÏI: 1. Leänh goïi khoâng ñieàu kieän:
 14. + Cuù phaùp: CAAL ADDR 1 1 0 0 1 1 0 1 + Maõ ñoái 8 bit thaáp töôïng: 8 bit cao + YÙ nghóa: vi xöû lyù seõ thöïc hieän chöông trình taïi ñòa chæ ADDR sau ñoù seõ trôû veà chöông trình chính khi gaëp leänh trôû veà. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock =18. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh goïi khi Z=0: + Cuù phaùp: CNZ ADDR 1 1 0 0 1 1 0 1 8 bit thaáp + Maõ ñoái 8 bit cao töôïng: + YÙ nghóa: vi xöû lyù seõ thöïc hieän chöông trình taïi ADDR khi bit Z=0, ngay sau khi thöïc hieän leänh aûnh höôûng ñeán bit Z cuûa thanh ghi traïng thaùi. Sau ñoù seõ trôû veà chöông trình chính khi gaëp leänh trôû veà. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock =9/18. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc). 3. Leänh goïi khi bit Z=1: + Cuù phaùp: CZ ADDR 4. Leänh goïi khi bit C=0: + Cuù phaùp: CNC ADDR 5. Leänh goïi khi bit C=1: + Cuù phaùp: CC ADDR
 15. 6. Leänh goïi khi bit P=0: + Cuù phaùp: CPO ADDR 7. Leänh goïi khi bit P=1: + Cuù phaùp: CPE ADDR 8. Leänh goïi khi bit S=0: + Cuù phaùp: CP ADDR 9. Leänh goïi khi bit S=1: + Cuù phaùp: CM ADDR XVII. NHOÙM LEÄNH TRÔÛ VEÀ TÖØ CHÖÔNG TRÌNH CON: 1. Leänh RET khoâng ñieàu kieän: + Cuù phaùp: RET + Maõ ñoái töôïng: 1 0 0 1 0 0 1 1 + YÙ nghóa: leänh naøy seû keát thuùc chöông trình con, vi xöû lyù seõ trôû laïi chöông trình chính tieáp tuïc phaàn chöông trình coøn laïi. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø xung clock=10. + Thanh ghi traïng thaùi khoâng ñoåi. 2. Leänh trôû veà khi Z=0: + Cuù phaùp: RNZ 1 1 0 0 0 0 0 0 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: leänh naøy seõ keát thuùc chöông trình con khi bit Z=0, vi xöû lyù seõ trôû laïi chöông trình chính tieáp tuïc phaàn chöông trình coøn laïi, neáu khoâng thoûa ñieàu kieân chöông trình con seõ thöïc hieän caùc leänh tieáp theo. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø clock=6/12. + Thanh ghi traïng thaùi khoâng thay ñoåi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc).
 16. 3. Leänh trôû veà khi Z=1: + Cuù phaùp: RZ 4. Leänh trôû veà khi C=0: + Cuù phaùp: RNC 5. Leänh trôû veà khi C=1: + Cuù phaùp: RC 6. Leänh trôû veà khi P=0: + Cuù phaùp: RPO 7. Leänh trôû veà khi P=1: + Cuù phaùp: RPE 8. Leänh trôû veà khi S=0: + Cuù phaùp: RP 9. Leänh trôû veà khi S=1: + Cuù phaùp: RM XVIII. NHOÙM LEÄNH DI CHUYEÅN CAËP THANH GHI 1. Leänh trao ñoåi noäi dung 2 caëp thanh ghi: + Cuù phaùp : XCHG + Maõ ñoái töôïn1 1 1 0 1 0 1 1 g: + YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi HL vaø DE ñöôïc trao ñoåi cho nhau. Thanh ghi H trao ñoåi vôùi D thanh ghi L trao ñoåi vôùi E. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø xung clock = 4. + Thanh ghi traïng thaùi khoâng thay ñoåi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc ). 2. Leänh trao ñoåi noäi dung caëp thanh ghi vôùi oâ nhôù: + Cuù phaùp : XTHG 3. Leänh di chuyeån noäi dung caëp thanh ghi: + Cuù phaùp : SPHL
 17. 4. Leänh naïp caëp thanh ghi PC : + Cuù phaùp : PCHL XIX. NHOÙM LEÄNH XUAÁT NHAÄP 1. Leänh nhaäp döõ lieäu töø port: + Cuù phaùp:IN port-addr 1 1 0 1 1 0 1 1 + Maõ ñoái töôïng: port-addr + YÙ nghóa: nhaäp noäi dung cuûa coù ñòa chæ port-addr vaøo thanh ghi A. Ñòa chæ port-addr coù ñoä daøi 1 byte. + Leänh naøy chieám 2 byte, soá chu kyø xung clock = 10. + Thanh ghi trang thaùi khoâng thay ñoåi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc). 2. Leänh xuaát döõ lieäu ra port: + Cuù phaùp: OUT port-addr 3. Leänh cho pheùp ngaét: + Cuù phaùp: EI 4. Leänh khoâng cho pheùp ngaét: + Cuù phaùp: DI 5. Leänh read interrupt mask: + Cuù phaùp: RIM 6. Leänh set interrupt mask: + Cuù phaùp: SIM Baûng tra caùc thanh ghi: XX. NHOÙM LEÄNH ÑAËC BIEÄT: Register ddd or sss 1. Leänh nghòch ñaûo noäi dung thanh B 000 ghi A: C 001 D 010 + Cuù phaùp:CMA E 011 2. Leänh ñaët bit carry: H 100 L 101 M 110 A 111 Baûng 2.1
 18. + Cuù phaùp:STC 3. Leänh nghòch ñaûo bit carry: + Cuù phaùp:CMC 4. Leänh ñieàu chænh thaäp phaân: + Cuù phaùp:DAA 5. Leänh nop: + Cuù phaùp:NOP 6. Leänh döøng: + Cuù phaùp:HLT XXI. VÍ DUÏ MINH HOÏA TAÄP LEÄNH: Chöông trình nhaáp nhaùy chuoãi "-HAØ-NOÄI-" treân 8 led: Org 7108h ;ñòa chæ baét ñaàu nhaäp maõ chuoåi Db, 40h, 76h, 77h, 40h, 37h, 3fh, 30h, 40, ;khai baùo maõ cuûa chuoãi Org 6200h Vd1: lxi h, 7108h ;naïp ñòa chæ quaûn lyù döõ lieäu vaøo thanh ghiHL Mvi c, 08h ;laøm bieán ñeám cho chöông trình hieån thò Vd2: mov a, m ;laáy döõ lieäu Sta 0a000h ;gôûi ra led hieån thò Inr l ;taêng leân 1 ñeå laáy byte tieáp theo Dcr c ;giaûm bieán ñeám Jnz vd2 ;nhaûy veà vd2 khi chöa gôûi ñuû 8 byte Mvi a, 01h ;naïp thôøi haèng delay1 giaây Call 0310h ;goïi chöông trình con delay Mvi c, 08h ;laøm bieán ñieám cho chöông trình xoùa
 19. Mvi a, 00h ;naïp 00 vaøo A Vd3 sta 0a000h ;gôûi ra led ñeå xoùa Dcr c ;giaûm bieán ñeám Jnz vd3 ;quay laïi vd3 neáu chöa xoùa ñuû 8 led Mvi 0, 01h ;naïp thôøi haèng delay Call 0310h ;goïi chöông trình delay Jmp vd1 ;quay laïi laøm laïi chu kyø keá.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản