intTypePromotion=3

Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8086 và máy tính Nguồn, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
188
lượt xem
74
download

Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8086 và máy tính Nguồn, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp định địa chỉ (Ađreting Mode) là cách để CPU tìm thấy toán hạng cho các lệnh của nó khi hoạt động. Một bộ vi xử lý có thể có nhiều chế độ định địa chỉ. Các chế độ định địa chỉ này được xác định ngay từ khi chế tạo ra bộ vi xử lý và sau này người ta lấy đó để làm chuẩn mà không thay đổi. Ngoài các phương pháp định địa chỉ: tức thời, trực tiếp, gián tiếp giống như của 8085, vi xử lý 8086 còn có thêm các cách định địa chỉ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giao tiếp giữa KIT vi xử lý 8086 và máy tính Nguồn, chương 3

  1. Chương 3:. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH ÑÒA CHÆ CUÛA VI XÖÛ LYÙ 8086 Phöông phaùp ñònh ñòa chæ (Addressing Mode) laø caùch ñeå CPU tìm thaáy toaùn haïng cho caùc leänh cuûa noù khi hoaït ñoäng. Moät boä vi xöû lyù coù theå coù nhieàu cheá ñoä ñònh ñòa chæ. Caùc cheá ñoä ñònh ñòa chæ naøy ñöôïc xaùc ñònh ngay töø khi cheá taïo ra boä vi xöû lyù vaø sau naøy ngöôøi ta laáy ñoù ñeå laøm chuaån maø khoâng thay ñoåi. Ngoaøi caùc phöông phaùp ñònh ñòa chæ: töùc thôøi, tröïc tieáp, giaùn tieáp gioáng nhö cuûa 8085, vi xöû lyù 8086 coøn coù theâm caùc caùch ñònh ñòa chæ khaùc vaø ñöôïc phaân loaïi nhö sau: - Ñònh ñòa chæ baèng thanh ghi. - Ñònh ñòa chæ töùc thôøi. - Ñònh ñòa chæ tröïc tieáp. - Ñònh ñòa chæ giaùn tieáp. - Ñònh ñòa chæ töông ñoái. Baèng caùch keát hôïp caùc phöông phaùp ñònh ñòa chæ khaùc nhau trong moät chæ thò, coù theå taïo ra nhieàu khaû naêng phöùc taïp ñeå truy xuaát toaùn haïng (operand) caùc thieát bò vaøo – ra chæ ñöôïc truy caäp baèng caùc phöông phaùp tröïc tieáp vaø giaùn tieáp. Thöù töï moâ taû byte cuûa moät word ñöôïc löu trong boä nhôù gioáng nhö qui ñònh cuûa 8085, coù nghóa laø caùc byte thaáp (LSB) ôû ñòa chæ thaáp vaø caùc byte cao (MSB) ñöôïc ñaët ôû ñòa chæ cao hôn keá caän. Trong caùc trình baøy sau ñaây, boä ñeám chöông trình PC (Program Counter) chöùa ñòa chæ offset cuûa chæ thò keá tieáp seõ thöïc hieän, chæ thò naøy ñaû saún saøng trong haøng ñôïi leänh. Con troû leänh IP troû ñeán ñòa chæ cao hôn, ñoù laø byte tieáp theo seõ ñöôïc BIU nhaäp vaøo haøng ñôïi leänh. 1). Caùc phöông phaùp ñònh ñòa chæ thoâng duïng: 1.1) Ñònh ñòa chæ töùc thôøi:
  2. Trong phöông phaùp naøy toaùn haïng nguoàn chính laø döõ lieäu caàn xöû lyù cuûa chæ thò.
  3. Thí duï: Mov ax, 1200 Mov Ax, 1200 CPU Boä nhôù Tröôùc AX SP CS 2300 2300 0100 B8 BX BP DS PC 0100 00 CX SI SS 12 DX DI ES O D I T S Z A P C FI Sau 2300 AX 1200 SP CS 2300 B8 BX BP DS PC 0103 00 CX SI SS 12 DX DI ES 0103 O D I T S Z A P C FI Hình1.3 :Phöông phaùp ñònh ñòa chæ töùc thôøi 1.2). Phöông phaùp ñònh ñòa chæ tröïc tieáp: Trong chæ thò bao goàm ñòa chæ offset cuûa toaùn haïng, ñòa chæ ñoaïn ñöôïc quy ñònh laø noäi dung cuûa thanh ghi DS. Thí duï: Mov ax [0230]
  4. CPU Boä nhôù Tröôùc 2300 SP CS 2300 0100 EC BP DS PC 0100 SI SS 0260 DI ES I/O O D I T S Z A P C 260 1C FI Sau 2300 AX 1200 SP CS 2300 EC BX BP DS PC 0101 0101 CX SI SS DX DI ES I/O 1C O D I T S Z A P C 260 FI Hình1.4:Phöông phaùp ñònh ñòa chæ giaùn tieáp 1.3). Ñònh ñòa chæ giaùn tieáp: Trong phöông phaùp truy xuaát giaùn tieáp caùc coång luoân luoân taùc ñoäng ñeán thanh ghi DX, noäi dung cuûa DX laø ñòa chæ 16 bit cuûa coång. Soá löôïng coång laø 64k. Thí duï: IN AL, DX CPU Boä nhôù Tröôùc AX SP CS 2300 2780 2300 BX 0280 BP DS PC 0100 010 8B 2080 00 CX SI SS 07 12 DX DI ES O D I T S Z A P C FI Sau AX 1200 SP CS 2300 2300 8B 208 00 BX 0280 BP DS 2780 PC 1002 07 12 CX SI SS DX DI ES 010 O D I T S Z A P C FI Hình 2.4: Phöông phaùp ñònh ñòa chæ töông ñoái

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản