intTypePromotion=1

Giáo trình An toàn lao động hàng hải - CĐ Nghề duyên hải

Chia sẻ: 326159487 326159487 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
288
lượt xem
82
download

Giáo trình An toàn lao động hàng hải - CĐ Nghề duyên hải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "An toàn lao động hàng hải" thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài sau: bài 1 an ninh, an toàn và quản lý nhân sự trên tàu, bài 2 trực ca và bảo đảm an toàn khi tàu đang hành trình, bài 3 nhiệm vụ của thủy thủy và sỹ quang boong, bài 4 bộ luật ISM, ISPS và hệ thống quản lý an toàn SMS, bài 5 kế hoạch an ninh trên tàu biển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình An toàn lao động hàng hải - CĐ Nghề duyên hải

 1. B LAO NG THƯƠNG BINH XÃ H I TRƯ NG CAO NG NGH DUYÊN H I KHOA I U KHI N TÀU BI N AN TOÀN LAO NG HÀNG H I PH N II PH M THANH QUANG H I PHÒNG THÁNG 3/2011
 2. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department Bài 1: an ninh, an toµn vµ qu¶n lý nh©n sù trªn tµu I. B¶ng ph©n c«ng khi cã b¸o ®éng (Muster list): Con tµu lµ mét ph−¬ng tiÖn næi trªn mÆt n−íc, ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn nhiÒu rñi ro do chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi còng nh− bªn trong con tµu. Ho¹t ®éng cña con tµu lµ liªn tôc tõ khi nã ®−îc xuÊt x−ëng, cho nªn rñi ro còng cã thÓ xuÊt hiÖn bÊt kú lóc nµo v× vËy ®Ó ®¶m b¶o thùc thi mét c¸ch cã hiÖu qña c¸c hµnh ®éng khÈn cÊp trªn tµu nh− ho¹t ®éng cøu sinh, phßng ch¸y ch÷a ch¸y, bá tµu, chèng thñng....mçi thuyÒn viªn trªn tµu ph¶i n¾m ®−îc nhiÖm vô cña m×nh trong c¸c ho¹t ®éng ®ã. Tu©n thñ theo c«ng −íc quèc tÕ vÒ b¶o vÖ an toµn sinh m¹ng con ng−êi trªn biÓn (SOLAS) b¾t buéc trªn c¸c tµu ph¶i thiÕt lËp mét b¶ng ph©n c«ng nhiÖm vô khi cã b¸o ®éng (Muster list), theo ®iÒu 8 vµ ®iÒu 37 trong ch−¬ng III, phÇn B cña c«ng −íc th× b¶ng ph©n c«ng ph¶i ®¸p øng mét sè yªu cÇu sau: - NhiÖm vô cña mçi thuyÒn viªn vµ vÞ trÝ cña hä trong mçi lo¹i b¸o ®éng ph¶i ®−îc nªu lªn mét c¸ch râ rµng. - Ph¶i nªu cµng chi tiÕt cµng tèt hµnh ®éng cña thuyÒn viªn ®èi víi tõng lo¹i b¸o ®éng, c¸c thiÕt bÞ vµ dông cô mµ hä ph¶i mang theo ®Ó thùc thi nhiÖm vô. - Quy ®Þnh râ rµng c¸c tÝn hiÖu cho mçi lo¹i b¸o ®éng, lo¹i thiÕt bÞ ®Ó ph¸t c¸c tÝn hiÖu ®ã, kÌm theo lµ c¸ch thøc ph¸t lÖnh cña thuyÒn tr−ëng trªn hÖ thèng loa c«ng céng. - Ng«n ng÷ sö dông cho b¶ng ph©n c«ng khi cã b¸o ®éng lµ ng«n ng÷ th«ng dông mµ mäi ng−êi trªn tµu ®Òu cã thÓ hiÓu ®−îc. NÕu trªn tµu gåm thuyÒn viªn ®a quèc gia th× tiÕng Anh sÏ ®−îc dïng lµm ng«n ng÷ chÝnh. - §èi víi c¸c tµu chë kh¸ch th× cßn cÇn ph¶i nªu cô thÓ vÞ trÝ vµ tr¸ch nhiÖm cña hµnh kh¸ch ®èi v¬Ý mçi lo¹i b¸o ®éng. Ph©n c«ng thuyÒn viªn chÞu tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn hµnh kh¸ch ë mçi khu vùc cô thÓ. B¶ng ph©n c«ng khi cã b¸o ®éng ®−îc thiÕt lËp bëi thuyÒn tr−ëng dùa trªn t×nh h×nh cô thÓ cu¶ tµu m×nh nh− sè l−îng thuyÒn viªn, lo¹i tµu, lo¹i hµng ho¸ th−êng chë....Khi cã bÊt kú sù thay ®æi nµo, ®Æc biÖt lµ vÒ nh©n sù th× b¶ng ph©n c«ng ph¶i ®−îc söa ®æi, cËp nhËt l¹i cho phï hîp, c«ng viÖc nµy b¾t buéc ph¶i hoµn tÊt tr−íc khi tµu rêi bÕn. B¶ng ph©n c«ng khi cã b¸o ®éng ph¶i ®−îc d¸n ë c¸c khu vùc c«ng céng ®Ó mäi ng−êi ®Òu cã thÓ ®äc ®−îc dÔ dµng, bao gåm c¶ buång chØ huy, buång m¸y vµ khu vùc buång ë cña thuyÒn viªn. Ngoµi ra ë mçi buång ë cña thuyÒn viªn vµ hµnh kh¸ch cÇn trÝch lôc phÇn vÞ trÝ vµ nhiÖm vô cña thuyÒn viªn hay hµnh kh¸ch ®ã ®èi víi mçi lo¹i b¸o ®éng, ®Æc biÖt ®èi víi 2 lo¹i b¸o ®éng quan träng nhÊt lµ b¸o ®éng cøu ho¶ vµ b¸o ®éng bá tµu, ®ång thêi ghi râ c¸c tÝn hiÖu b¸o ®éng. §i kÌm víi víi b¶ng ph©n c«ng khi cã b¸o ®éng lµ c¸c b¶ng h−íng dÉn vÒ c¸ch mÆc phao ¸o cøu sinh, danh s¸ch bè trÝ ng−êi lªn xuång cøu sinh trong tr−êng hîp bá tµu (Boarding list), s¬ ®å bè trÝ c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng phßng ch¸y ch÷a ch¸y, s¬ ®å bè trÝ xuång cøu sinh.... Sau ®©y l mét vÝ dô vÒ b¶ng Muster list cña t u: M/V CENTURY STAR Ph m Thanh Quang 2
 3. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department M/V. CENTURY STAR MUSTER LIST ABANDON SHIP STATION (interval – evrery month) Station Duties Rank Article to be carried Important documents, Two-way General command 01 Master radio telephone, Transceiver EPIRB, Position fixing device, Boat sub-command, 03 2/Off Binoculars, Two-way radio Recordings Telephone, Log-book Boat engine conductor 05 C/Eng Important documents, Transceiver Assist engine operation 08 3/Eng Eng. log-book, Torch lamps Life boat Closing bottom plug No. 1 Prepare for lowering boat 09 BSN Lowering tools, Torch lamps 14 O/S (B) Bring emergency tool, hammer Assist BSN. Check & release davit’s stoppers 22 TRN (A) Assist as direct Prepare long painter Fwd. Line throwing appliance, 11 A/B (B) Release long painter Fwd Radar transponder Prepare long painter Fwd 19 WPR Emergency tools Prepare long painter Aft 15 D/C Blanket, drinking water Prepare long painter Aft 20 C/cook First aid outfit, Provisions Station Duties Rank Articles to be carried Two-way radio telephone, Boat command 02 C/Off Transceiver, Important documents Sub-command, Binoculars, Charts, Clock, 04 3/Off Recordings Sextant, Transceiver Boat engine command 06 1/Eng Transceiver, Important documents. Torch lamps Boat engine operation 07 2/Eng Emergency tools Closing bottom plug Radar transponders, Prepare for lowering boat 10 A/B (A) Lowering tools, Torch lamps Life boat No. 2 18 Oil (B) Emergency tool, hammer Assist A/B (A).Check & release davit’s 23 TRN (B) stoppers Assist as direct 24 STUDENT Prepare long painter Fwd 12 A/B (C) Hand flags, Sea knife Release long painter Fwd Prepare long painter Aft 13 O/S (A) Emergency tools Prepare long painter Fwd 17 Oil (A) Blanket Prepare long painter Aft 16 FTR Emergency tools, drinking water Assist as direct 21 M/MN First aid outfit, Provisions Ordering signals: - - - - - - --- When a Boat Station is ordered, each person shall assemble at the specified muster station, suitably dressed in thick clothes and a lifejacket and carrying specified equipment. The boat command shall check the number of persons and the details of articles carried, then report to the Master. The master orders preparations be made for lowering the lifeboat etc. used, after he has ordered everybody to gather at the station or has confirmed everybody is present. The operation for abandoning the ship shall not be started until the Master orders “Abandon the Ship! Lower the boat!” Duties for a life raft shall be the same as for a lifeboat. The Chief Officer shall be responsible for checking and maintaining life-saving appliances. Second in Command : C/O II. Thùc tËp b¸o ®éng v c«ng t¸c gi¸o dôc an to n trªn t u. 1. Thùc tËp b¸o ®éng trªn t u. Ph m Thanh Quang 3
 4. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department Theo ®iÒu 19 ch−¬ng III, phÇn B cña SOLAS quy ®Þnh viÖc lµm quen víi c¸c trang thiÕt bÞ cøu sinh, thiÕt bÞ ch÷a ch¸y, còng nh− viÖc n¾m ®−îc nhiÖm vô vµ vÞ trÝ cña m×nh trong c¸c tr−êng hîp b¸o ®éng lµ b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ thuyÒn viªn lµm viÖc trªn tµu, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c thuyÒn viªn míi lªn tµu lµm viÖc. §Ó cã thÓ thùc hiÖn mét c¸ch hoµn h¶o c¸c nhiÖm vô nh− ®· ®−îc ph©n c«ng trong b¶ng MUSTER LIST, theo tõng kho¶ng thêi gian ®· ®−îc quy ®Þnh trong SOLAS còng nh− quy ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý tµu, thuyÒn tr−ëng ph¶i cho tiÕn hµnh c¸c ®ît thùc tËp b¸o ®éng trªn tµu. Trong mçi ®ît thùc tËp thuyÒn viªn ph¶i ®−îc huÊn luyÖn c¸ch thøc sö dông c¸c thiÕt bÞ cøu sinh hiÖn cã trªn tµu, kÓ c¶ c¸c thiÕt bÞ bÌ cøu n¹n vµ thuyÒn viªn còng ph¶i ®−îc h−íng dÉn c¸ch sö dông c¸c thiÕt bÞ ch÷a ch¸y, viÖc thùc tËp nµy ph¶i ®−îc tiÕn hµnh cµng sím cµng tèt vµ kh«ng ®−îc chËm qu¸ 2 tuÇn kÓ tõ khi thuyÒn viªn míi lªn tµu lµm viÖc. §Æc biÖt khi sè thuyÒn viªn míi thay thÕ lín h¬n 25% tæng sè thuyÒn viªn cña c¶ tµu th× thùc tËp huÊn luyÖn ch÷a ch¸y vµ bá tµu ph¶i ®−îc tiÕn hµnh trong vßng 24 tiÕng sau khi tµu rêi bÕn. Trong ch−¬ng III cña SOLAS cã quy ®Þnh vÒ thêi gian thùc tËp ®èi víi mét sè lo¹i sù cè quan träng nh− cøu sinh, ch÷a ch¸y, chèng thñng, thùc tËp n©ng h¹ xuång cøu sinh, cßn l¹i ®èi víi c¸c lo¹i sù cè kh¸c th× th−êng lµ do c«ng ty qu¶n lý tµu vµ thuyÒn tr−ëng bè trÝ. Sau ®©y lµ quy ®Þnh vÒ kho¶ng thêi gian ®Ó tiÕn hµnh c¸c lo¹i b¸o ®éng trªn tµu cña hÇu hÕt c¸c c«ng ty vËn t¶i biÓn NhËt b¶n vµ thÕ giíi : Nhãm c¸c lo¹i thùc tËp b¸o ®éng ph¶i tiÕn h nh h ng th¸ng gåm: 1. B¸o ®éng bá tµu- Abandon ship station 2. B¸o ®éng ch÷a ch¸y - Fire fighting station 3. B¸o ®éng cøu thñng - Flooding station ng an ninh - ISPS drill or security exercise 4. Bao Nhãm c¸c lo¹i thùc tËp b¸o ®éng ph¶i tiÕn h nh Ýt nhÊt 3 th¸ng mét lÇn gåm: 1. H¹ xuång cøu sinh- Launch Lifeboat 2. Thùc tËp xuång cøu n¹n- Rescure boat. 3. Sù cè m¸y l¸i- Emergency Steering. Nhãm c¸c lo¹i thùc tËp b¸o ®éng ph¶i tiÕn h nh Ýt nhÊt 6 th¸ng mét lÇn gåm: 1. Sù cè « nhiÔm dÇu-Oil polution prevention station. 2. Sù cè va ch¹m tµu- Collision station 3. Sù cè m¾c c¹n- Grounding station 4. Sù cè mÊt ®iÖn - Failure of main electric power (Black out) 5. Sù cè m¸y chÝnh.- Main engine failure CÇn nhí r»ng lÞch thùc tËp b¸o ®éng ph¶i ®−îc thiÕt lËp cho mét thêi gian dµi, th−êng lµ cho c¶ mét n¨m. Trªn tµu sÏ c¨n cø vµo lÞch ®Ó tiÕn hµnh c¸c ®ît thùc tËp, tuy nhiªn trong tr−êng hîp ®Æc biÖt do ®iÒu kiÖn nµo ®ã kh«ng thÓ tiÕn hµnh thùc tËp theo ®óng lÞch tr×nh th× thuyÒn tr−ëng sÏ quyÕt ®Þnh thêi gian thùc tËp phï hîp. Ph m Thanh Quang 4
 5. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department Néi dung cña mçi lo¹i thùc tËp ph¶i ®−îc thuyÒn viªn nghiªn cøu tr−íc vµ tiÕn hµnh mét c¸ch tù gi¸c, thÓ hiÖn nh− mét t×nh huèng sù cè cã thËt xÈy ra. ThuyÒn tr−ëng vµ c¸c sÜ quan phô tr¸ch an toµn cña c¸c bé phËn ph¶i kiÓm tra tõng thuyÒn viªn vÒ kh¶ n¨ng thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh ®· ®−îc ph©n c«ng trong b¶ng MUSTER LIST, kiÓm tra vÒ t×nh tr¹ng c¸c trang thiÕt bÞ an toµn c¸ nh©n vµ trang thiÕt bÞ an toµn sö dông trong ®ît thùc tËp, ®ång thêi cho tiÕn hµnh b¶o d−ìng c¸c thiÕt bÞ ngay sau khi kÕt thóc b¸o ®éng nh»m duy tr× liªn tôc tÝnh s¾n sµng ®Ó sö dông vµ t×nh tr¹ng tèt cña cña chóng. Mäi ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh thùc tËp ph¶i ®−îc ghi chÐp vµo sæ nhËt ký tµu vµ c¸c biÓu mÉu b¸o c¸o kh¸c cña c«ng ty chñ tµu quy ®Þnh. H1.1 Thùc tËp cøu sinh trªn t u Trªn thùc tÕ cã kh¸ nhiÒu tæn thÊt vµ tai n¹n xÈy ra trong qu¸ tr×nh tiÕn hµnh thùc tËp b¸o ®éng. Tr−íc hÕt lµ tai n¹n cho con ng−êi, do b¶n th©n thuyÒn viªn (vµ/hoÆc hµnh kh¸ch nÕu cã) cßn lóng tóng, ch−a n¾m ch¾c quy tr×nh thùc tËp, c¸ch thøc sö dông c¸c trang thiÕt bÞ. Thø hai lµ tæn thÊt cho trang thiÕt bÞ, do thuyÒn viªn thiÕu cÈn thËn, thiÕu kiÕn thøc sö dông hoÆc do ®iÒu kiÖn thêi tiÕt t¸c ®éng. Do vËy ®Ó b¶o ®¶m tuyÖt ®èi an toµn trong qu¸ tr×nh thùc tËp sÜ quan an toµn ph¶i kiÓm tra, h−íng dÉn kü cµng cho tõng c¸ nh©n thuyÒn viªn, ®Æc biÖt lµ ®èi víi thuyÒn viªn míi vµ hµnh kh¸ch. Trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh«ng thuËn tiÖn cã thÓ dêi thêi gian thùc tËp vµo mét thêi ®iÓm thÝch hîp vµ an toµn h¬n. * Tín hi u báo ng trên t u: Ph m Thanh Quang 5
 6. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department - Tín hi u báo ng ph i ư c thông báo b ng chuông i n và h th ng truy n thanh trên t u. H i chuông ng n là h i chuông i n kéo dài t 1 n 2 giây. h i chuông dài là h i chuông i n kéo dài t 4 n 6 giây. gi a hai h i chuông cách nhau 2 n 4 giây. - Tín hi u báo ng b ng chuông i n ư c quy nh như sau: + Báo ng c u h a g m m t h i chuông liên t c kéo ài 15 n 20 giây, l p i l p l i nhi u l n (- - - -). + Báo ng c u ngư i rơi xu ng bi n g m ba h i chuông dài, l p i l p l i 3 n 4 l n (- - - - - - - - -). + Báo ng c u th ng g m 5 h i chuông dài, l p i l p l i 2 n 3 l n (- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -). + Báo ng b t u g m 6 h i chuông ng n và 1 h i chuông dài, l p i l p l i nhi u l n (...... - ……- ……-). + L nh báo yên b ng 1 h i chuông liên t c kéo dài 15 n 20 giây (-). - Sau tín hi u chuông ph i kèm theo thông báo b ng l i. Trư ng h p báo ng c u h a, c u th ng thì ph i thông báo rõ v trí nơi x y ra s c . N u h th ng chuông i n, h th ng truy n thanh c a t u b h ng ho c không có thì có th dùng b t kỳ m t thi t b nào ó phát ra âm thanh tương t báo cáo thuy n viên và hành khách bi t. 2. An ninh v qu¶n lý nh©n sù trªn t u. Trong thêi gian hµnh tr×nh còng nh− khi n»m trong c¶ng ®Ó ®¶m b¶o an ninh cho tµu thuyÒn viªn cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau ®©y. a. C«ng t¸c canh phßng. • Kh«ng cho phÐp bÊt kú ai lªn tµu khi kh«ng ®−îc phÐp cña thuyÒn tr−ëng hoÆc kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng, bÊt kÓ lµ khi tµu ®ang hµnh tr×nh hay ®ang n»m trong c¶ng. • Ph¶i l−u ý theo dâi di biÕn ®éng cña c¸c thuyÒn nhá vµ thuyÒn ®¸nh c¸ l©n cËn ®Ó kh«ng cho phÐp bÊt kú mét tµu thuyÒn kh¶ nghi nµo tiÕp cËn tµu m×nh, bÊt kÓ lµ khi tµu ®ang hµnh tr×nh hay ®ang n»m trong c¶ng. • Khi ®ang n»m trong c¶ng, c¸c buång trèng, c¸c kho vµ c¸c khu vùc më ph¶i ®−îc ®ãng l¹i vµ nÕu cã thÓ th× kho¸ l¹i, trõ c¸c kho cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng lµm hµng vµ c¸c khu vùc cÇn thiÕt kh¸c. Tuy nhiªn cÇn l−u ý lµ c¸c kho thiÕt bÞ cøu sinh, phßng ch¸y ch÷a ch¸y vµ thiÕt bÞ an toµn... cÇn dïng cho tr−êng hîp khÈn cÊp th× kh«ng ®−îc kho¸. • Khi n»m trong c¶ng, ChØ ®Ó mét cÇu thang lªn xuèng tµu ®Ó dÔ dµng kiÓm so¸t ng−êi lªn xuèng. Ban ®ªm khu vùc cÇu thang vµ vïng xung quanh ph¶i ®−îc chiÕu s¸ng ®Çy ®ñ, võa ®¶m b¶o an toµn võa dÔ dµng kiÓm so¸t. • Khi tµu n»m ë vïng neo, c¸c biÖn ph¸p sau ®©y ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®Ó phßng chèng nh÷ng kÎ ®¸ng ngê ®ét nhËp lªn tµu: - CÇu thang m¹n ph¶i ®−îc kÐo cao h¼n lªn khi kh«ng sö dông. - Kh«ng ®Ó c¸c d©y dî ch×a ra ngoµi m¹n, kÓ c¶ c¸c èng rång ch÷a ch¸y. Më van n−íc röa neo ®Ó n−íc ch¶y liªn tôc qua lç nèng neo. b. Kh¸ch lªn t u. Ph m Thanh Quang 6
 7. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department Liªn quan ®Õn kh¸ch lªn tµu, ngoµi nh÷ng ®iÒu l−u ý ®· nªu ë môc a cÇn tu©n thñ thªm mét sè ®iÓm sau: • Ng−êi ®ang say r−îu th× kh«ng cho phÐp lªn tµu, trõ khi cã mét lý do ®Æc biÖt vµ ®−îc sù chÊp thuËn cña thuyÒn tr−ëng. • Yªu cÇu kh¸ch lªn tµu ®äc c¸c th«ng b¸o an toµn ®−îc d¸n ë gÇn cÇu thang nh−: CÊm hót thuèc, Kh«ng tr¸ch nhiÖm miÔn vµo.... • §èi víi nh÷ng c¶ng hay vïng n−íc ®Æc biÖt nguy hiÓm khi kh¸ch lªn tµu kh«ng cã giÊy tê tuú th©n th× ph¶i dïng m¸y ¶nh chôp ¶nh kh¸ch ®Ó l−u l¹i. §a sè c¸c chÝng quyÒn c¶ng ®Þa ph−¬ng ®Òu quy ®Þnh khi ng−êi lªn tµu lµm viÖc ph¶i treo biÓn hiÖu cã d¸n ¶nh ë ngùc, nÕu kh¸ch kh«ng cã biÓn hiÖu ®ã th× kh«ng cho lªn tµu. Kh«ng cho phÐp nh÷ng ng−êi bu«n b¸n mang hµng lªn tµu ®Ó b¸n cho thuyÒn viªn. • • CÊm ®−a phô n÷ lªn tµu, trõ tr−êng hîp gia ®×nh thuyÒn viªn ®Õn th¨m khi tµu n»m trong c¶ng, nh−ng kh«ng cho phÐp ngñ l¹i trªn tµu. c. Phßng chèng ng−êi v−ît biªn. T¹i mét sè c¶ng trªn thÕ giíi th−êng cã t×nh tr¹ng ng−êi v−ît biªn (Stowaway) nh− ë nhiÒu n−íc ch©u Phi, ch©u ¸, ®· cã rÊt nhiÒu tµu bÞ chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ph¹t do cã ng−êi v−ît biªn trªn tµu, ngoµi ra viÖc nµy ¶nh h−ëng xÊu ®Õn t×nh h×nh khai th¸c cña tµu do mét sè n−íc g©y nhiÒu khã kh¨n cho tµu ®Õn nÕu trªn tµu cã chøa ng−êi v−ît biªn Ngoµi nh÷ng ®iÓm l−u ý ®· nªu trong phÇn a ë trªn ®Ó phßng chèng cã hiÖu qu¶ ng−êi v−ît biªn trèn lªn tµu t¹i nh÷ng c¶ng ®· cã c¶nh b¸o cña chÝnh quyÒn së t¹i còng nh− cña chñ tµu, ng−êi thuª tµu vµ ®¹i lý, trªn tµu cÇn ph¶i tu©n thñ thªm mét sè ®iÓm nªu sau ®©y: * Tæng qu¸t: • BÊt kú thuyÒn viªn nµo khi ph¸t hiÖn thÊy nh÷ng ng−êi l¹ mÆt kh¶ nghi trªn tµu th× ngay lËp tøc ph¶i b¸o c¸o cho sÜ quan trùc ca. • Khi tµu n»m trong c¶ng, c¸c kho boong, c¸c xuång cøu sinh vµ tÊt c¶ nh÷ng khu vùc nµo mµ ng−êi v−ît biªn cã thÓ trèn ®−îc th× cÇn ph¶i kho¸ l¹i. • Ýt nhÊt tr−íc khi tµu rêi bÕn mét ngµy ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c trùc ca b»ng c¸ch bè trÝ thªm ng−êi trùc kh«ng chØ ë cÇu thang lªn xuèng mµ c¶ ë phÝa mòi , l¸i tµu vµ tuÇn tra chung quanh tµu. Thuû thñ trùc ë cÇu thang ph¶i kiÓm tra giÊy tê cña nh÷ng ng−êi lªn tµu, ghi chÐp cÈn thËn tªn cña kh¸ch, thêi gian lªn tµu vµ thêi gian rêi tµu. TuyÖt ®èi kh«ng cho phÐp bÊt kú ng−êi nµo kh«ng cã nhiÖm vô lªn tµu . • Tr−íc khi tµu rêi cÇu ph¶i tæng kiÓm tra toµn bé tµu, cabin, c¸c xuång cøu sinh, c¸c kho chøa, nãc boong th−îng, èng khãi, c¸c hÇm hµng kÓ c¶ khi hÇm hµng ®ang cã hµng hoÆc hÇm rçng, ®Æc biÖt l−u ý khi tµu chë hµng b¸ch ho¸ ng−êi v−ît biªn rÊt dÔ dµng trèn tr¸nh d−íi c¸c ngãc ng¸ch cña c¸c kiÖn hµng. • Ph¶i chØ thÞ cho buång m¸y kiÓm tra c¸c khu vùc trong buång m¸y vµ b¸o c¸o cho sÜ quan trùc boong tr−íc khi tµu rêi bÕn. Ph m Thanh Quang 7
 8. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department • Kh«ng chØ sÜ quan vµ thuû thñ trùc ca cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra ng−êi v−ît biªn mµ tÊt c¶ thuyÒn viªn trªn tµu ®Òu ph¶i cã nghÜa vô quan t©m ®Æc biÖt ®Õn vÊn ®Ò nµy. • Sau khi hoµn tÊt viÖc kiÓm tra ng−êi v−ît biªn xong sÜ quan trùc ca ph¶i b¸o c¸o cho thuyÒn tr−ëng biÕt vµ ghi chÐp viÖc nµy vµo nhËt ký tµu vµo danh môc kiÓm tra ng−êi v−ît biªn (Stowaway checklist). C«ng t¸c trùc canh phßng chèng ng−êi v−ît biªn chØ ®−îc kÕt thóc khi tµu ®· hoµn toµn rêi khái khu vùc c¶ng ®ã. * Nh÷ng viÖc ph¶i l m sau khi t u rêi bÕn m ph¸t hiÖn thÊy ng−êi v−ît biªn trªn t u. • 'Tr−êng hîp tµu míi rêi bÕn Ýt giê vµ ®ang n»m trong ®Þa phËn c¶ng khëi hµnh th× ngay lËp tøc quay tµu trë l¹i vïng neo ®Ëu ®ång thêi b¸o c¸o cho ®¹i lý vµ chÝnh quyÒn c¶ng lªn gi¶i quyÕt. • Tr−êng hîp tµu ®· rêi bÕn mét thêi gian t−¬ng ®èi l©u, nh−ng ®ang hµnh tr×nh ven bê n−íc cã c¶ng mµ tµu xuÊt ph¸t vµ tµu ch−a ®i ra ngoµi l·nh h¶i cña n−íc nµy th× b¸o c¸o cho c«ng ty qu¶n lý tµu xin chØ thÞ gi¶i quyÕt. • Tr−êng hîp tµu ®· ®i ra ngoµi h¶i phËn quèc tÕ th× cÇn tËp trung ng−êi v−ît biªn l¹i , ®iÖn b¸o ngay vÒ cho c«ng ty qu¶n lý tµu, ®¹i lý vµ chÝnh quyÒn c¶ng mµ tµu xuÊt ph¸t, ng−êi thuª tµu, b¶o hiÓm P&I vµ nh÷ng c¬ quan kh¸c liªn quan, trong ®iÖn ph¶i nªu râ sè l−îng ng−êi v−ît biªn, quèc tÞch, tuæi vµ giíi tÝnh, môc ®Ých v−ît biªn cña hä...Mét ®iÒu cÇn luu ý lµ kh«ng ®−îc phÐp ®èi xö th« b¹o víi ng−êi v−ît biªn, kh«ng ®−îc ®¸nh ®Ëp, g©y th−¬ng tÝch cho hä,mµ ph¶i ®èi xö nh©n ®¹o víi hä theo tinh thÇn quèc tÕ. d. Phßng chèng c−íp biÓn (Anti-pirate). * C¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng khi h nh tr×nh trªn nh÷ng vïng biÓn cã c−íp biÓn: Trong thêi gian cuèi thÕ kû 20 cho ®Õn nay sè vô c¸c tµu bÞ c−íp biÓn tÊn c«ng ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt ë c¸c vïng biÓn nh− Malacka, Indonesia, Philipine, bê biÓn ®«ng ch©u phi ë c¸c n−íc Mozambich, Kenya, Tanzania, Somali...ë Ên ®é d−¬ng nh− vïng biÓn Bangladet...Tæ chøc hµng h¶i IMO còng nh− Trung t©m th«ng tin phßng chèng c−íp biÓn IMB cã trô së ®Æt ë Kuala Lumpur liªn tôc th«ng tin vÒ c¸c vô c−íp biÓn xÈy ra trªn tÊt c¶ c¸c vïng biÓn trªn thÕ giíi vµ c¶nh b¸o cho c¸c tµu thuyÒn khi ho¹t ®éng ë nh÷ng vïng biÓn nguy hiÓm ®Êy. Do vËy khi tµu hµnh tr×nh trªn nh÷ng vïng biÓn nguy hiÓm ®· ®−îc th«ng b¸o vÒ n¹n c−íp biÓn th× cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng thÝch ®¸ng. * Khu vùc buång ë v xung quanh: - TÊt c¶ cöa ra vµo, c¸c cöa cã thÓ më ra ngoµi ®−îc xung quanh khu vùc buång ë, cöa th«ng xuèng buång m¸y vµ c¸c kho chøa ph¶i cµi chÆt vµ khãa l¹i, nÕu cã thÓ ®−îc th× kho¸ b»ng hai kho¸. - Ýt nhÊt cã 3 vßi rång cøu ho¶ víi vßi phun ®· ®−îc l¾p s½n vµo c¸c häng cøu ho¶ ®Æt ë c¸c vÞ trÝ sau l¸i vµ h«ng tµu (quarterdeck) cho ch¹y s½n b¬m cøu ho¶ nÕu thÊy cÇn thiÕt. Ph m Thanh Quang 8
 9. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department - Vµo ban ®ªm c¸c ®Ìn chiÕu sang xung quanh lèi ®i cña cabin ph¶i ®−îc bËt lªn, phÝa ngoµi h«ng vµ l¸i tµu ph¶i ®−îc räi s¸ng b»ng ®Ìn pha hay cargo light. - Vïng n−íc xung quanh tµu ph¶i ®−îc räi s¸ng b»ng ®Ìn pha hoÆc c¸c ®Ìn t−¬ng tù. - Lèi cÇu thang phÝa ngoµi cabin th«ng lªn buång l¸i ph¶i ®−îc chÆn l¹i b»ng c¸ch buéc d©y c¸p, d©y thÐp hay sö dông c¸c vËt c¶n kh¸c. - Vµo ban ®ªm cÊm nh÷ng ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô ®i ra ngoµi cabin. H 1.2 C−íp biÓn khu vùc Somali * Buång chØ huy: - Ph¶i duy tr× mét chÕ ®é c¶nh giíi phï hîp, b»ng c¸nh sö dông c¸c èng nhßm, Radar, ARPA... §Æc biÖt chó ý tíi di biÕn ®éng cña c¸c tµu thuyÒn nhá víi tèc ®é cao ch¹y cïng h−íng hoÆc c¾t h−íng tµu m×nh. - Duy tr× trùc canh trªn kªnh 16 vµ 70 VHF. - C¸c ®Ìn tÝn hiÖu (daylight signal lights) ph¶i l¾p s½n vµ ®Ó s½n ë hai bªn c¸nh gµ buång chØ huy. - CÇn bè trÝ thªm ng−êi trùc quan s¸t vµo ban ®ªm, ®Æc biÖt tõ 2000giê ®Õn 0600LT. - TÊt c¶ nh÷ng ng−êi trùc canh ph¶i mang theo bé ®µm (walkie-talkies) ®Ó liªn l¹c khi cÇn thiÕt. - NÕu ph¸t hiÖn thÊy cã tµu thuyÒn kh¶ nghi ®ang tiÕp cËn tµu m×nh th× sÜ quan trùc ca ph¶i c¶nh c¸o tµu thuyÒn ®ã b»ng c¸ch kÐo cßi, chiÕu ®Ìn pha hoÆc ®Ìn tÝn hiÖu vÒ phÝa tµu thuyÒn ®ã...vµ ®iÒu ®éng tr¸nh xa tµu thuyÒn ®ã. - T¨ng c−êng sè lÇn b¸o c¸o vÞ trÝ tµu cho ng−êi qu¶n lý tµu, ng−êi khai th¸c b»ng Email, fax hoÆc c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin s½n cã phï hîp trªn tµu. - Ph¶i chuÈn bÞ s½n c¸c bøc ®iÖn cÊp cøu ®Ó göi cho Trung t©m th«ng tin b¸o c¸o c−íp biÓn IMB, trung t©m t×m kiÕm cøu n¹n gÇn nhÊt, ng−êi qu¶n lý tµu hoÆc ng−êi khai th¸c, c¸c bøc ®iÖn nµy ph¶i cã s½n trong hÖ thèng Inmasat ®Ó khi khÈn cÊp cã thÓ göi ®−îc ngay. Danh môc c¸c ®Þa chØ cÇn liªn l¹c trong tr−êng hîp khÈn cÊp, c¸c tr¹m ®µi bê phï hîp ph¶i ®−îc lËp s½n vµ ®Ó ë buång Radio. - TÊt c¶ c¸c cöa ra vµo buång chØ huy, kÓ c¶ cöa trong th«ng xuèng cabin còng ph¶i ®−îc cµi chÆt. * Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ò phßng c−íp v tr«m c¾p trong thêi gian t u n»m trong c¶ng hoÆc khu neo. - Kh«ng ®−îc ®Ó c¸c d©y v¾t ra ngoµi m¹n tµu. C¸c ®−êng èng rång cøu ho¶ ph¶i cho vµo hép cña nã vµ buéc l¹i. Cho ch¹y liªn tôc b¬m n−íc röa neo vµ më van n−íc röa neo ®Ó ®Ò phßng trém c−íp trÌo lªn tµu theo ®−êng lØn neo. - N¾m ®−îc tªn vµ sè l−îng ng−êi ®−îc phÐp lªn tµu vµ tªn cña nh÷ng thuyÒn viªn mµ hä gÆp gì. Kh«ng cho phÐp nh÷ng ng−êi bu«n b¸n ®Þa ph−¬ng mang hµng lªn tµu b¸n cho thuyÒn viªn. Ph m Thanh Quang 9
 10. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department - NÕu c¶ng cã bè trÝ ng−êi b¶o vÖ trªn bê xuèng (Watchmen) th× kh«ng nªn ®Ó hä ®øng mét m×nh ë cÇu thang, mµ ph¶i lu«n cã mét thñy thñ cïng trùc cÇu thang víi hä. - Ban ®ªm ph¶i cung cÊp ®ñ ¸nh s¸ng cho toµn bé mÆt boong vµ khu vùc hÇm hµng. - CÇu thang m¹n (gangway), cÇu thang d©y (ladder) khi kh«ng sö dông ®Õn th× kÐo cao h¼n lªn hoÆc cÊt h¼n, ®Æc biÖt lµ vÒ ban ®ªm. - Nh÷ng thuû thñ trùc ca boong ph¶i liªn tôc tuÇn tra chung quanh tµu, kh«ng nªn ®i theo nh÷ng thêi gian nhÊt ®Þnh, mµ ph¶i thay ®æi ®Ó trém c−íp kh«ng thÓ n¾m ®−îc chu kú tuÇn tra cña m×nh. ë nh÷ng khu vùc ®−îc c¶nh b¸o lµ ®Æc biÖt nguy hiÓm th× cÇn t¨ng c−êng thªm sè l−îng ng−êi trùc canh. Nh÷ng thuû thñ trùc boong khi tuÇn tra ph¶i mang theo m¸y bé ®µm ®Ó liªn l¹c víi nhau vµ víi sÜ quan trùc ca. - Ch»ng buéc hoÆc kho¸ chÆt tÊt c¶ c¸c kho chøa, c¸c hÇm hµng, c¸c cöa vµo cabin. Nh¾c nhë thuyÒn viªn khi ra vµo phßng ë cña m×nh ph¶i nhí kho¸ l¹i. * BiÖn ph¸p xö lý trong tr−êng hîp t u bÞ c−íp biÓn tÊn c«ng. - NÕu ph¸t hiÖn thÊy t u thuyÒn kh¶ nghi: + Ph¶i th«ng b¸o ngay cho buång chØ huy vµ thuyÒn tr−ëng. H 1.3 M/V Hoang Son Sun – T u ViÖt Nam bÞ H¶i tÆc Somali b¾t gi÷ ng y 18/01/2011 + BËt chu«ng b¸o ®éng (general alarm) + C¸c chØ thÞ ph¶i ®−îc th«ng b¸o qua hÖ thèng loa c«ng céng trªn tµu. + Th«ng b¸o ngay vÒ viÖc bÞ c−íp biÓn cã vò trang tÊn c«ng cho trung t©m th«ng tin phßng chèng c−íp biÓn vµ trung t©m cøu n¹n gÇn nhÊt (RCC-Rescue coordination center). + Ban ®ªm chiÕu th¼ng ¸nh s¸ng víi c−êng ®é lín nhÊt cã thÓ vÒ phÝa tµu thuyÒn c−íp biÓn ®Ó lµm lo¸ m¾t chóng, trong khi thuyÒn viªn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng chèng. + Sö dông c¸c vßi rång cøu ho¶ chÜa th¼ng vÒ phÝa ®èi ph−¬ng víi ¸p lùc n−íc cao nhÊt cã thÓ (Ýt nhÊt lµ 5,5 Kg/cm2 ) ®Ó ng¨n chÆn chóng ®Õn gÇn. Tuy nhiªn ph¶i xem xÐt ®Õn viÖc c−íp cã trang bÞ sóng hay kh«ng, nÕu cã th× chØ thùc hiÖn viÖc phun n−íc khi trªn tµu cã khu vùc che ch¾n ®−îc ®¹n. TuyÖt ®èi kh«ng ®Ó thuyÒn viªn bÞ th−¬ng tÝch. + Ph¶i t¨ng hÕt tèc ®é tµu ®Õn møc cao nhÊt cã thÓ vµ h−íng mòi tµu vÒ phÝa biÓn nÕu ®iÒu kiÖn an toµn cho phÐp, tuyÖt ®èi kh«ng nªn ch¹y vµo gÇn bê, ch¹y cµng ra xa bê cµng tèt. Ph m Thanh Quang 10
 11. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department + NÕu c−íp biÓn cè trÌo lªn tµu b»ng c¸ch sö dông c¸c mãc s¾t nÐm lªn ®Ó ®−a d©y lªn tµu th× ph¶i chÆt d©y nèi víi c¸c mãc s¾t ®ã. - NÕu tr−êng hîp c−íp biÓn lªn ®−îc trªn t u: + Ên nót b¸o ®éng (Distress signal button) trªn inmasat-C vµ ph¸t ngay tÝn hiÖu b¸o ®éng khÈn cÊp. Cè g¾ng ®Ó ph¸t ngay c¸c bøc ®iÖn hoÆc tÝn hiÖu cÊp cøu b»ng mäi ph−¬ng tiÖn s½n cã nh− Inmasat-C Telex, Inmasat-A/B Telephone, Satelitle EPIRB, VHF radio telephone.. + Nh÷ng thuyÒn viªn kh«ng ®i ca ph¶i ë nguyªn trong phßng cña m×nh ®Ó ®îi c¸c chØ thÞ tiÕp theo cña ThuyÒn tr−ëng th«ng qua hÖ thèng loa c«ng céng. + Nªn chiÒu theo nh÷ng yªu cÇu cña c−íp biÓn víi th¸i ®é ®iÒm tÜnh ®Ó lµm dÞu t×nh h×nh, kh«ng nªn manh ®éng dïng c¸c biÖn ph¸p vò lùc ®Ó chèng l¹i chóng lµm cho t×nh h×nh c¨ng th¼ng thªm vµ cã thÓ gia t¨ng c¸c hµnh ®éng b¹o lùc cña chóng. Tr−êng hîp ®Æc biÖt khi c−íp biÓn kiªn quyÕt b¾t tµu lµm con tin ®Ó ®ßi tiÒn chuéc tõ chñ tµu th× ®Ó b¶o ®¶m an toµn tÝnh m¹ng cho thuyÒn viªn th× chóng ta nªn chÊp nh©n nÕu kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c. - Sau khi c−íp biÓn ® rêi t u: H1.4 Tàu Ukraine MV Faina, m t trong nh ng con tàu b cư p bi n Somalia giam gi lâu nh t + ThuyÒn viªn vÉn ph¶i chê ë phßng cña minh ®Ó ®îi c¸c chØ thÞ cña thuyÒn tr−ëng th«ng b¸o trªn loa c«ng céng vÒ c¸c c«ng viÖc ph¶i lµm. + NÕu c−íp biÓn ch−a rêi h¼n th× tiÕp tôc th«ng b¸o cho trung t©m cøu n¹n vµ tr¹m ®µi bê gÇn nhÊt vµ c¸c tµu l©n cËn vÒ sù hiÖn diÖn cña c−íp biÓn trªn tµu m×nh hoÆc trªn vïng biÓn mµ tµu m×nh ®ang ch¹y. + TiÕn hµnh lµm c¸c c«ng t¸c cøu th−¬ng nÕu trªn tµu cã ng−êi bÞ th−¬ng tÝch. + TÊt c¶ c¸c b»ng chøng vÒ sù tÊn c«ng cña c−íp biÓn ph¶i ®−îc chôp ¶nh l¹i, ghi l¹i, tËp hîp l¹i. Mäi ng−êi chøng kiÕn ®−îc viÖc c−íp biÓn tÊn c«ng ph¶i viÕt t−êng trinh cña m×nh m« t¶ l¹i chi tiÕt cuéc tÊn c«ng, ®Æc biÖt m« t¶ l¹i c¸c ®Æc ®iÓm nhËn d¹ng cña bän c−íp, vÝ Ph m Thanh Quang 11
 12. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department dô nh− c¸c h×nh x¨m trªn ng−êi chóng, c¸c vÕt sÑo, ng«n ng÷ mµ chóng sö dông, sè l−îng ng−êi, tµu c−íp biÓn... + C¸c b¸o c¸o ban ®Çu ph¶i ®−îc göi vÒ cho ng−êi qu¶n lý tµu, ®¹i diÖn luËt ph¸p cña tµu vµ trung t©m cøu n¹n. Sau khi tµu gÆp ph¶i c−íp biÓn th× bÊt kÓ lµ cã tæn thÊt vÒ ng−êi vµ tµi s¶n hay kh«ng cÇn ph¶i liªn l¹c, b¸o c¸o ngay víi Trung t©m th«ng tin phßng chèng c−íp biÓn (IMB) cã trô së ®Æt tai Kuala Lumpur, Malaysia Cã ®Þa chØ: Tel + 603 238 5763 - Fax + 603 238 5769 - E-mail: ccskl imbkl@po.my - Ngoµi ra cßn cÇn b¸o c¸o chñ tµu, c¬ quan qu¶n lý an toµn cña tµu, ng−êi thuª tµu, b¶o hiÓm P&I nÕu cã tæn thÊt. e. Phßng chèng khñng bè: Tõ sau sù kiÖn 11/9 xÈy ra ë Mü, n¹n khñng bè ®−îc b¸o ®éng lµ t¨ng lªn ë nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi, ®Æc biÖt vµo ngµy 6 th¸ng 10 n¨m 2002 ®· xÈy ra vô khñng bè ®¸nh næ tµu chë dÇu trªn vïng biÓn Yemen. GÇn ®©y c¸c trung t©m t×nh b¸o quèc tÕ còng ®· th«ng b¸o cho c¸c chñ tµu vÒ kÕ ho¹ch cña bän khñng bè sÏ tÊn c«ng vµo c¸c tµu biÓn ®Æc biÖt lµ c¸c tµu chë dÇu, tµu chë khÝ Gas...Do vËy trªn tµu cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ò phßng thÝch ®¸ng. * Trªn biÓn Th−êng xuyªn ®Ò cao c¶nh gi¸c, tr¸nh xa hoÆc gi÷ mét kho¶ng c¸ch thÝch hîp víi nh÷ng ph−¬ng tiÖn nghi ngê lµ cña bän khñng bè . §Æc biÖt chó ý ®Ò phßng c¸c thuyÒn nhá tèc ®é rÊt cao ch¹y song song hoÆc c¾t h−íng tµu m×nh, l−u ý r»ng c¸c thuyÒn nhá nµy rÊt khã ph¸t hiÖn H 1.5 T u Limbug bÞ khñng bè th¸ng 10/2002 ®−îc b»ng Radar, cho nªn ph¶i t¨ng c−êng quan s¸t b»ng m¾t, b»ng èng nhßm xung quanh vïng n−íc tµu hµnh tr×nh. Liªn tôc trùc canh trªn VHF kªnh 16 vµ 70 ®Ó cã thÓ liªn l¹c ngay ®−îc víi chÝnh quyÒn g©n nhÊt khi bÞ tÊn c«ng. Thªm vµo ®ã ph¶i chuÈn bÞ s½n c¸c bøc ®iÖn cÊp cøu l−u gi÷ trong Inmasat-C ®Ó khi cÇn lµ cã thÓ ph¸t ®iÖn ®−îc ngay . cÇn ®Æc biÖt chó ý khi ®i qua c¸c khu vùc ®· ®−îc c¶nh b¸o, c¸c eo biÓn ch¼ng h¹n nh− eo Hormuz, Bab-el-Mandeb, vÞnh Aden, bê B¾c vµ bê §«ng biÓn Somali, hay khi hµnh tr×nh däc mòi Horn ë nam Mü vµ c¸c khu vùc chËt hÑp kh¸c. * Trong c¶ng hoÆc vïng neo Ph m Thanh Quang 12
 13. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department KiÓm tra an ninh t¹i c¶ng ®ã th«ng qua chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, ®¹i lý...Liªn tôc trùc canh t¹i cÇu thang lªn xuèng tµu, kiÓm tra an ninh ®èi víi kh¸ch lªn tµu. cè g¾ng ph¸t hiÖn nh÷ng hµnh ®éng kh¶ nghi cña c¸ nh©n, c¸c xe cé...trªn cÇu c¶ng. Duy tr× tuÇn tra chung quanh tµu ®Ó ®¶m b¶o r»ng kh«ng cã kÎ nµo ®ét nhËp lªn tµu tõ phÝa m¹n ngoµi. Th«ng b¸o ngay víi chÝnh quyÒn c¶ng, ®¹i lý khi ph¸t hiÖn thÊy bÊt kú mét hiÖn t−îng bÊt b×nh th−êng kh¶ nghi nµo, kh«ng nªn hµnh ®éng mét m×nh trong nh÷ng tr−êng hîp nh− vËy. KiÓm tra cÈn thËn toµn tµu tr−íc khi rêi bÕn. Ngoµi ra cÇn duy tr× kh¶ n¨ng liªn l¹c b»ng mäi ph−¬ng tiÖn s½n cã trªn tµu víi c¸c tr¹m bê. Ph¶i chuÈn bÞ s½n danh môc vµ chi tiÕt c¸c trung t©m cøu n¹n ®Ó cã thÓ liªn l¹c ®−îc ngay khi cÇn thiÕt. Bµi 2: trùc ca vµ b¶o ®¶m an toµn khi tµu ®ang hµnh tr×nh I. An to n khi trùc ca Ph m Thanh Quang 13
 14. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department 1. Bè trÝ phï hîp c¸c ca trùc trªn biÓn. ThuyÒn tr−ëng vµ nh÷ng sÜ quan, thuû thñ thùc hiÖn viÖc trùc ca trªn buång l¸i ph¶i lµ nh÷ng ng−êi cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh, ®¸p øng theo c«ng −íc quèc tÕ vÒ tiªu chuÈn huÊn luyÖn, cÊp giÊy chøng nhËn vµ trùc ca cho ng−êi ®i biÓn STCW.1978/1995 (The international Convention on Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafairers), hä ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c giÊy chøng nhËn vÒ n¨ng lùc vµ c¸c giÊy tê ®ã ph¶i cßn gi¸ trÞ sö dông. a. Ph©n c«ng trùc ca: Tuú tõng tr−êng hîp cô thÓ mµ viÖc ph©n c«ng sè l−îng ng−êi tham gia ca trùc cã thÓ thay ®æi theo lÖnh cña thuyÒn tr−ëng, cßn b×nh th−êng trong mét ca trùc ë buång l¸i trªn biÓn sÏ cã mét sÜ quan (OOW - Officer Of the Watch) vµ mét thuû thñ (The Rating on watch). Ngo¹i trõ nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt theo lÖnh cña thuyÒn tr−ëng cßn l¹i thêi gian quy ®Þnh cho mét ca trùc kh«ng ®−îc kÐo dµi qu¸ 4 giê vµ th−êng ®−îc bè trÝ nh− sau: 0000 - 0400, vµ 1200 - 1600 : ThuyÒn phã 2 vµ mét thuû thñ 0400 - 0800, vµ 1600 - 2000 : ThuyÒn phã 1 vµ mét thuû thñ 0800 - 1200, vµ 2000 - 2400 : ThuyÒn phã 3 vµ mét thuû thñ. Tuy nhiªn nÕu ë trªn tµu cã h¬n 3 sÜ quan th× ThuyÒn tr−ëng sÏ xem xÐt ®Ó bè trÝ phï hîp. §Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c trùc ca ®−îc an toµn th× cÇn bè trÝ thêi gian nghØ ng¬i hîp lý, mét ca trùc b×nh th−êng kÐo dµi trong thêi gian 4 giê vµ thêi gian nghØ ng¬i lµ 8 giê. Nh÷ng ng−êi ®ang ë trong t×nh tr¹ng søc khoÎ kh«ng tèt cÇn ph¶i ®−îc cho nghØ vµ bè trÝ ng−êi thay thÕ. Nh÷ng ng−êi trong mét ca trùc khi nhËn thÊy ng−êi cïng trùc víi m×nh cã hiÖn t−îng èm ®au, mái mÖt kh«ng thÓ H 2.1 Trùc ca buång l¸i ®¶m b¶o ca trùc an toµn th× cÇn b¸o c¸o ngay cho ThuyÒn tr−ëng biÕt. Khi xÐt thÊy cÇn thiÕt ThuyÒn tr−ëng cã thÓ t¨ng sè l−îng sÜ quan vµ thuû thñ trùc dùa trªn hoµn c¶nh cô thÓ vµ ®iÒu kiÖn cña tµu , c¨n cø trªn mét sè ®iÓm sau ®©y: - CÇn ph¶i b¶o ®¶m r»ng kh«ng bao giê ®−îc ®Ó buång chØ huy v¾ng ng−êi - §iÒu kiÖn thêi tiÕt, tÇm nh×n xa, ®ang hµnh tr×nh ban ngµy hay ban ®ªm. - T×nh tr¹ng gÇn c¸c nguy hiÓm hµng h¶i trªn ®−êng ch¹y tµu cã thÓ b¾t buéc sÜ quan trùc ca ph¶i cÇn ng−êi hç trî. Ph m Thanh Quang 14
 15. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department - Yªu cÇu ph¶i cã thªm ng−êi trong viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ hµng h¶i ch¼ng h¹n nh− Radar hay c¸c thiÕt bÞ phô trî hµng h¶I kh¸c liªn quan ®Õn an toµn ch¹y tµu. - Tµu cã trang bÞ thiÕt bÞ l¸I tù ®éng hay kh«ng. - Cã ph¸t sinh ho¹t ®éng v« tuyÕn ®iÖn (trùc canh, thu phat ®iÖn) hay kh«ng. - XÈy ra c¸c ho¹t ®éng ®Æc biÖt hoÆc dù kiÕn lµ sÏ xÈy ra c¸c ho¹t ®éng nh− vËy. Cã thÓ tham kh¶o viÖc bè trÝ nh©n sù trong ho¹t ®éng cña buång l¸i trong mét sè ®iÒu kiÖn cô thÓ ë b¶ng sau ®©y: Vïng n−íc & §iÒu kiÖn Trùc ca Sö dông Radar v ©m thêi tiÕt hiÖu Xa bê, TÇm nh×n xa tèt 1 SÜ quan, 1 thuû thñ Khi cÇn thiÕt Xa bê, TÇm nh×n xa h¹n ThuyÒn tr−ëng, 1 sÜ quan, 1 thuû 1 radar, sö dông ©m hiÖu sa chÕ thñ mï Xa bê, thêi tiÕt xÊu ThuyÒn tr−ëng, 1 sÜ quan, 1 thuû 1 radar thñ Ven bê, TÇm nh×n xa tèt 1 sÜ quan, 1 thuû thñ 1 radar, ARPAR khi cÇn Ven bê, nhiÒu tµu bÌ qua ThuyÒn tr−ëng, 1 sÜ quan, 1 thuû 1 radar vµ ARPAR l¹i thñ Ven bê, tÇm nh×n xa h¹n ThuyÒn tr−ëng, 1 sÜ quan, 1 thuû 1 radar vµ ARPAR chÕ thñ Sö dông ©m hiÖu sa mï Ven bê, tÇm nh×n xa h¹n ThuyÒn tr−ëng, 2 sÜ quan, 2 thuû 1 radar vµ ARPAR chÕ, nhiÒu tµu bÌ qua l¹i thñ, bè trÝ ng−êi quan s¸t ë mòi Sö dông ©m hiÖu sa mï Luång hÑp, tÇm nh×n xa tèt ThuyÒn tr−ëng, 1 sÜ quan, 1 thuû 1 radar vµ ARPAR thñ Luång hÑp, tÇm nh×n xa ThuyÒn tr−ëng, 2 sÜ quan, 1 thuû 1 radar vµ ARPAR h¹n chÕ thñ Sö dông ©m hiÖu sa mï Luång hÑp, tÇm nh×n xa ThuyÒn tr−ëng, 2 sÜ quan, 2 thuû 1 radar vµ ARPAR h¹n chÕ thñ, bè trÝ ng−êi quan s¸t ë mòi Sö dông ©m hiÖu sa mï NhiÒu tµu bÌ qua l¹i Vµo c¶ng, tÇm nh×n xa tèt ThuyÒn tr−ëng, 1 sÜ quan, 2 thuû 1 radar vµ ARPAR thñ Vµo c¶ng, tÇm nh×n xa h¹n ThuyÒn tr−ëng, 2 sÜ quan, 2 thuû 1 radar vµ ARPAR chÕ thñ Sö dông ©m hiÖu sa mï Vµo c¶ng, tÇm nh×n xa h¹n ThuyÒn tr−ëng, 2 sÜ quan, 2 thuû 1 radar vµ ARPAR chÕ, nhiÒu tµu bÌ qua l¹i thñ, bè trÝ ng−êi quan s¸t ë mòi Sö dông ©m hiÖu sa mï b. Trùc ca buång l¸i mét ng−êi (Sole look-out): Theo bé luËt STCW cho phÐp trong ®iÒu kiÖn ban ngµy ë nh÷ng hoµn c¶nh cô thÓ cã thÓ chØ cÇn mét sÜ quan trùc ë buång l¸i lµ ®ñ. Khi thuyÒn tr−ëng xÐt thÊy tµu ®ang hµnh tr×nh trªn mét vïng biÓn an toµn, kh«ng tån t¹i c¸c nguy hiÓm hµng h¶i, mËt ®é tµu bÌ ®i l¹i Ýt, t×nh tr¹ng thêi tiÕt tèt, tÇm nh×n xa tèt, sÜ quan trùc cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó ®¶m nhËn ca trùc an toµn th× thuyÒn tr−ëng cã thÓ quyÕt ®Þnh cho thùc hiÖn ca trùc chØ víi mét sÜ quan, tuy nhiªn khi c¸c ®iÒu kiÖn vÒ an toµn nªu trªn thay ®æi th× ngay lËp tøc ph¶i cã c¸c thuyÒn viªn dù bÞ lªn buång l¸i ®Ó hç trî c«ng t¸c trùc ca b¶o ®¶m an toµn. ThuyÒn tr−ëng sÏ ghi râ trong sæ lÖnh buång l¸i c¸c mÖnh lÖnh cña m×nh ®Ó sÜ quan ®i ca mét m×nh thùc hiÖn, ®Æc biÖt cÇn ghi râ lóc nµo th× cÇn sù hç trî cña ®éi dù bÞ vµ ®éi dù bÞ gåm nh÷ng ai. Ph m Thanh Quang 15
 16. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department 2. KiÓm tra an to n trong khi trùc ca , C¶nh giíi. a. Khi tàu ang hành trình: SÜ quan vµ thuû thñ trong khi trùc ca ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch mÉn c¸n nhiÖm vô cña m×nh ®Ó phßng tr¸nh va ch¹m, m¾c c¹n vµ nh÷ng tæn thÊt hµng h¶i kh¸c, còng nh− viÖc phßng chèng « nhiÔm m«i tr−êng. §Ó thùc hiÖn ®−îc môc ®Ých ®ã nh÷ng ng−êi trong ca trùc ph¶i tu©n theo mét sè vÊn ®Ò chñ yÕu sau ®©y: * C¶nh giíi tèt: - C¶nh giíi tèt tøc lµ ph¶i liªn tôc quan s¸t b»ng m¾t nh×n, b»ng tai nghe kÕt hîp víi viÖc sö dông Radar vµ c¸c ph−¬ng tiÖn phô trî hµng h¶i kh¸c ®Ó ®¸nh gi¸ mäi t×nh huèng cña tµu trªn biÓn nh− va ch¹m, m¾c c¹n vµ c¸c nguy hiÓm hµng h¶i kh¸c. - Khi ph¸t hiÖn thÊy mét tµu tiÕn ®Õn gÇn, th× viÖc x¸c ®Þnh sù thay ®æi h−íng ng¾m ®èi víi tµu ®ã cÇn ph¶i tiÕn hµnh ngay. Sau ®ã ph¶i sö dông thiÕt bÞ Radar-Arpar ®Ó x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch cËn ®iÓm (CPA) vµ thêi gian cËn ®iÓm (TCPA). NÕu cã nguy c¬ va ch¹m ph¶i ¸p dông quy t¾c tr¸nh va (COLREG/72) ®Ó tiÕn hµnh ®iÒu ®éng phï hîp. - CÇn lu«n nhí r»ng nhiÖm vô c¶nh giíi cßn bao gåm c¶ viÖc ph¸t hiÖn c¸c ph−¬ng tiÖn vµ ng−êi kh¸c trong t×nh tr¹ng nguy hiÓm. H 2.1 §iÒu khiÓn t u * KiÓm tra vÞ trÝ t u: - Theo yªu cÇu ®Ó gi÷ cho tµu hµnh tr×nh ®óng trªn tuyÕn ®−êng ®· ®Þnh, cÇn ph¶i th−êng xuyªn x¸c ®Þnh vµ kiÓm tra vÞ trÝ cña tµu, h−íng ®i vµ tèc ®é. Ngoµi ra trong nh÷ng hoµn c¶nh cô thÓ thuyÒn tr−ëng cã thÓ yªu cÇu gi·n c¸ch gi÷a nh÷ng lÇn x¸c ®Þnh vÞ trÝ tµu. - §¸nh dÊu vÞ trÝ buæi tr−a (NP-Noon position): VÞ trÝ hµng ngµy vµo lóc 1200, qu·ng ®−êng ®· ch¹y ®−îc (DR-Distance run), tèc ®é trung b×nh còng nh− qu·ng ®−êng cßn l¹i ®Õn c¶ng ®Ých (DTG--Distance to go)... ph¶i ®−îc tÝnh to¸n vµ b¸o c¸o thuyÒn tr−ëng. * §iÒu khiÓn t u. Ph m Thanh Quang 16
 17. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department Ph¶i tuyÖt ®èi tu©n thñ theo cac ®iÒu luËt trong quy t¾c ng¨n phßng tµu thuyÒn va ch¹m trªn biÓn (COLREG/72). - Khi tiÕn hµnh ®iÒu ®éng tµu th× ph¶i c¨n cø vµo ®Æc tÝnh ®iÒu ®éng cña tµu m×nh vµ ¸p dông Quy t¾c tr¸nh va phï h¬p. Ph¶i n¾m ®−îc kho¶ng c¸ch dõng tµu (chín) ë c¸c tèc ®é kh¸c nhau, ®Æc tÝnh quay trë cña tµu m×nh vµ lu«n nhí r»ng ®èi víi c¸c tµu kh¸c nhau th× c¸c ®Æc tÝnh ®iÒu ®éng lµ kh¸c nhau. - Ph¶i ®Æc biÖt chó ý quan s¸t sù di biÕn ®éng cña c¸c tµu bÌ kh¸c chung quanh, khi cÇn ph¶i cã hµnh ®éng nh−êng ®−êng cho c¸c tµu kh¸c th× ph¶i tiÕn hµnh vµo thêi ®iÓm thÝch hîp, hµnh ®éng ph¶i døt kho¸t, kÞp thêi vµ râ rµng ®Ó tµu kia hoµn toµn hiÓu râ hµnh ®éng cña tµu m×nh qua quan s¸t b»ng m¾t th−êng hoÆc radar. - Khi c¾t ngang ®−êng cña tµu kh¸c ph¶i gi÷ mét kho¶ng c¸ch an toµn. - §Æc biÖt chó ý tíi c¸c tµu mÊt chñ ®éng, tµu ®ang ®¸nh c¸, tµu bÞ h¹n chÕ kh¶ n¨ng ®iÒu ®éng hoÆc h¹n chÕ bëi mín n−íc, khi ®i qua c¸c tµu nµy ph¶i gi÷ mét kho¶ng c¸ch an toµn. - Ph¶i sö dông c¸c thiÕt bÞ tÝn hiÖu ©m thanh , ¸nh s¸ng, thay ®æi h−íng ®i , tèc ®é khi cÇn thiÕt vµ kh«ng do dù. * §Ìn, dÊu hiÖu v tÝn hiÖu. - Ph¶i sö dông c¸c ®Ìn vµ dÊu hiÖu phï hîp, ph¶i tiÕn hµnh ®Þnh kú kiÓm tra t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña chóng, kÓ c¶ ®èi víi c¸c ®Ìn vµ dÊu hiÖu kh«ng th−êng xuyªn sö dông còng ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng vµ tÝnh s½n sµng ®Ó dïng cña chóng. - Ph¶i nhËn biÕt chÝnh x¸c c¸c h¶i ®¨ng, ®Ìn, c¸c phao, ®Êt liÒn vµ c¸c tµu kh¸c. - Ph¶i ph¸t hoÆc thu nhËn c¸c tÝn hiÖu mét c¸ch chÝnh x¸c. Trong thêi gian trùc ca ph¶i gi¸m s¸t, theo dâi an toµn cña con tµu vÒ mäi ph−¬ng diÖn nh− ®Ò phßng ho¶ ho¹n, cøu sinh, phßng chèng « nhiÔm m«i tr−êng....Khi cã c¸c sù cè xÈy ra th× kh«ng ngÇn ng¹i sö dông c¸c trang bÞ s½n cã ®Ó ph¸t c¸c tÝn hiÖu b¸o ®éng theo quy ®Þnh vµ b¸o c¸o thuyÒn tr−áng ngay. b. Trùc ca khi t u h nh h¶i trong c¸c t×nh huèng ®Æc biÖt. * T u h nh h¶i khi tÇm nh×n xa h¹n chÕ: Khi hµnh h¶i trong tÇm nh×n xa bÞ h¹n chÕ, tr¸ch nhiÖm ®Çu tiªn cña Sü quan trùc ca lµ ph¶i tu©n thñ c¸c Quy t¾c thÝch øng trong Quy t¾c tr¸nh va Quèc tÕ 72. §Æc biÖt chó ý tíi viÖc ph¸t tÝn hiÖu s−¬ng mï, ch¹y tµu víi tèc ®é an toµn vµ m¸y ph¶i s½n sµng ®Ó ®iÒu ®éng tøc thêi. Ngoµi ra Sü quan trùc ca ph¶i: B¸o cho ThuyÒn tr−ëng Bè trÝ c¶nh giíi hîp lý. BËt ®Ìn hµnh tr×nh. Ph¸t cßi hoÆc tÝn hiÖu ©m thanh s−¬ng mï. CÊp nguån cho c¶ 2 m« t¬ m¸y l¸i. ChuyÓn sang chÕ ®é l¸i tay. Ph m Thanh Quang 17
 18. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department Sö dông c¶ 2 radar. BËt VHF ë kªnh liªn l¹c theo yªu cÇu . B¸o cho buång m¸y chuÈn bÞ s½n sµng ®Ó ®iÒu ®éng. * T u ë gÇn bê v nh÷ng khu vùc ®«ng t u: − Sö dông h¶i ®å cã tû lÖ lín nhÊt ®−îc cËp nhËt theo nh÷ng th«ng b¸o míi nhÊt cã s½n vµ phï hîp víi vïng ch¹y tµu. Nh÷ng vÞ trÝ cña tµu ®−îc x¸c ®Þnh th−êng xuyªn ®Òu ®Æn theo nhiÒu ph−¬ng ph¸p khi ®iÒu kiÖn cho phÐp. − Sü quan trùc ca ph¶i nhËn d¹ng chÝnh x¸c c¸c mèc, tiªu hµng h¶i. − Sö dông radar ®Ó bæ xung vÞ trÝ tµu b»ng thÞ gi¸c. Khi c¸c tiªu mèc hµng h¶i kh«ng quan s¸t ®−îc râ hoÆc trong vïng n−íc chËt hÑp n¬i mµ vÞ trÝ tµu cÇn ph¶i theo dâi liªn tôc, cã thÓ sö dông th−íc song song vµ ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ thay thÕ viÖc x¸c ®Þnh vÞ trÝ tµu b»ng thÞ gi¸c. * T u ë vïng n−íc c¹n: − §é s©u d−íi ky tµu ph¶i ®−îc kiÓm tra kü l−ìng b»ng thiÕt bÞ phô trî ®· cã. Ph¶i gi¶m tèc ®é tµu ®Ó gi¶m hiÖu øng n−íc c¹n khi ch¹y qua vïng n−íc n«ng sao cho duy tr× ®−îc ®ñ ®é s©u d−íi ky tµu. * T u h nh h¶i khi cã Hoa tiªu trªn t u: − Dï cho cã mÆt cña Hoa tiªu trªn tµu th× ThuyÒn tr−ëng vµ Sü quan trùc ca còng kh«ng ®−îc miÔn tr¸ch ®èi víi sù an toµn cña tµu. ThuyÒn tr−ëng vµ Hoa tiªu ph¶i trao ®æi víi nhau nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn tiÕn tr×nh hµnh h¶i, ®iÒu kiÖn ®Þa ph−¬ng vµ nh÷ng ®Æc tÝnh cña tµu. ThuyÒn tr−ëng vµ Sü quan trùc ca ph¶i hîp t¸c chÆt chÏ víi Hoa tiªu ®Ó duy tr× sù kiÓm tra ®Çy ®ñ vÒ vÞ trÝ vµ viÖc hµnh h¶i cña tµu. − NÕu cã bÊt cø mét nghi ngê nµo vÒ ý ®Þnh hay hµnh ®éng cña Hoa tiªu, Sü quan trùc ca ph¶i t×m c¸ch lµm s¸ng tá víi Hoa tiªu, nÕu vÉn ch−a râ th× b¸o ngay cho ThuyÒn tr−ëng ®Ó ®−a ra hµnh ®éng cÇn thiÕt. c. Khi tàu ang neo u: Sü quan trùc ca ph¶i kiÓm tra x¸c ®Þnh vÞ trÝ tµu lªn h¶i ®å thÝch hîp khi nhËn ca, kiÓm tra vÞ trÝ tµu th−êng xuyªn b»ng c¸ch lÊy chØ sè ph−¬ng vÞ cña mét môc tiªu hµng h¶i cè ®Þnh hoÆc c¸c môc tiªu bê dÔ nhËn diÖn. - Sü quan trùc ca vµ thuû thñ trùc ca ph¶i: - B¶o ®¶m duy tr× c¶nh giíi hiÖu qu¶. - B¶o ®¶m thùc hiÖn ®Þnh kú c¸c kiÓm tra xung quanh tµu. Ph m Thanh Quang 18
 19. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department - Theo dâi c¸c ®iÒu kiÖn khÝ t−îng, thuû triÒu vµ tr¹ng th¸i cña biÓn. - Th«ng b¸o cho ThuyÒn tr−ëng vµ thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt khi tµu tr«i neo. - B¶o ®¶m m¸y chÝnh vµ m¸y kh¸c s½n sµng theo chØ thÞ cña ThuyÒn tr−ëng. - Th«ng b¸o cho ThuyÒn tr−ëng khi tÇm nh×n xa xÊu ®i vµ tu©n theo c¸c yªu cÇu cña c¸c Quy t¾c tr¸nh va trªn biÓn. - B¶o ®¶m r»ng tµu lu«n bËt s¸ng c¸c ®Ìn, treo c¸c bãng thÝch hîp vµ ph¸t c¸c ©m hiÖu thÝch hîp. - Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng khái « nhiÔm do tµu vµ tu©n thñ c¸c quy chÕ vµ quy tr×nh phßng ngõa « nhiÔm ph¶i ¸p dông. d. Khi t u ®ang buéc cÇu, phao trong c¶ng: Khi tµu buéc t¹i cÇu hoÆc buéc phao, Sü quan trùc ca ph¶i: - KiÓm tra vµ b¶o ®¶m r»ng ®é s©u vïng n−íc tµu ®Ëu hoÆc buéc phao lµ ®ñ, ®Æc biÖt lµ ph¶i lu«n duy tr× ch©n hoa tiªu thÝch hîp trong qu¸ tr×nh lµm hµng. - KiÓm tra vµ b¶o ®¶m chiÒu cao trªn mÆt n−íc thÝch hîp, cã xem xÐt ®Õn chiÒu cao ph¶i ¸p dông hoÆc ®−îc yªu cÇu d−íi thiÕt bÞ bèc dì trong khi lµm hµng. - KiÓm tra vµ b¶o ®¶m buéc tµu thÝch hîp, cã chó ý ®Õn c¸c ¶nh h−ëng cña thuû triÒu, dßng ch¶y, thêi tiÕt, giao th«ng vµ ph−¬ng tiÖn cËp m¹n vµ chó ý th−êng xuyªn, ®Æc biÖt ®Õn ®é c¨ng c¸c d©y buéc tµu. - B¶o ®¶m r»ng lèi ®i gi÷a tµu, cÇu hay bÕn tµu ph¶i an toµn vµ tho¶ m·n yªu cÇu luËt ®Þnh, gåm mét cÇu thang m¹n thÝch hîp hoÆc cÇu thang sinh ho¹t cã l−íi an toµn ®−îc cét chÆt thÝch hîp bªn d−íi, vµ ®−îc chiÕu s¸ng tèt khi tèi trêi. Ph¶i cã s½n mét phao trßn trªn tµu gÇn cÇu thang m¹n hoÆc cÇu thang sinh ho¹t. - B¶o ®¶m lèi ®i, ®−êng lªn xuèng hÇm hµng, c¸c khu vùc ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ buéc tµu vµ c¸c khu vùc sinh ho¹t ®Òu ®−îc chiÕu s¸ng tèt vÒ ®ªm. - Duy tr× mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt liªn l¹c gi÷a tµu vµ nh÷ng ng−êi cã tr¸ch nhiÖm trªn bê. HÖ thèng liªn l¹c ®−îc chän vµ ng«n ng÷ sö dông cïng sè ®iÖn tho¹i vµ/hoÆc c¸c kªnh liªn l¹c cÇn thiÕt, ph¶i ®−îc ghi l¹i. - CÊm nh÷ng ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô lªn tµu. - Th«ng b¸o ngay cho ThuyÒn tr−ëng nh÷ng biÓu hiÖn cña viÖc tµu dÞch chuyÓn, h− háng d©y buéc tµu hay thiÕt bÞ buéc tµu trong thêi gian giã hoÆc dßng ch¶y m¹nh. - Trong bÊt kú hoµn c¶nh nµo ph¶i th«ng b¸o ngay cho ThuyÒn tr−ëng nh÷ng nghi ngê cã thÓ g©y mÊt an toµn cho tµu. Tuy ph¶i th«ng b¸o ngay cho ThuyÒn tr−ëng vÒ nh÷ng hoµn c¶nh nãi trªn nh−ng khi cÇn thiÕt Sü quan trùc ca ph¶i kh«ng ®−îc do dù thùc hiÖn ngay c¸c biÖn ph¸p khÈn cÊp b¶o ®¶m an toµn cña tµu. - Khi tµu lµm hµng, sü quan vµ thuû thñ ®i ca ph¶i lu©n quan s¸t t×nh tr¹ng c¸c cÈu(nÕu lµm hµng b»ng cÈu tµu). §Æc biÖt chó ý tíi t×nh tr¹ng d©y c¸p, puli, vµ hiÖn t−îng nghiªng tµu khi xÕp, dì hµng kh«ng ®Òu ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi. Trong tr−êng hîp nhËn thÊy mÊt an toµn, cã thÓ dïng viÖc lµm hµng ngay lËp tøc ®Ó kh¾c phôc sù cè. 3. Nh÷ng l−u ý an to n trong khi giao, nhËn ca. a. Quy tr×nh giao nhËn ca: - SÜ quan vµ thuû thñ khi ®Õn phiªn trùc ca cña m×nh ph¶i lªn buång l¸i(khi tàu ang hành trình) ho c ra khu v c giao nh n ca( khi tàu ang làm hàng) vµo thêi gian phï hîp (th−êng Ph m Thanh Quang 19
 20. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department lµ tr−íc 15 phót) ®Ó lµm quen víi t×nh h×nh cña tµu nh− vÞ trÝ hiÖn t¹i, h−íng ®i, tèc ®é vµ t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c trang thiÕt bÞ còng nh− t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c tµu bÌ kh¸c chung quanh... ®Æc biÖt vµo ban ®ªm ph¶i ®Ó m¾t lµm quen víi bãng tèi. - SÜ quan giao ca sÏ kh«ng ®−îc phÐp giao ca trùc cho sÜ quan nhËn ca khi nhËn thÊy r»ng anh ta kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®¶m nhËn ca trùc mét c¸ch an toµn (ch¼ng h¹n nh− anh ta ®ang bÞ èm, ®ang say r−îu, say thuèc phiÖn hay c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c hoÆc ®ang cã vÎ mÖt mái...) ®ång thêi ph¶i ngay lËp tøc b¸o c¸o ThuyÒn tr−ëng biÕt. - SÜ quan nhËn ca sÏ ch−a nhËn ca cho ®Õn khi anh ta nhËn thÊy r»ng thuû thñ cïng ®i ca víi anh ta hoµn toµn ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn an toµn ca trùc cña m×nh. §ång thêi anh ta còng ®¶m b¶o r»ng thÞ gi¸c cña thuû thñ ®i ca vµ anh ta ®· quen víi bãng tèi (nÕu lµ ca trùc ®ªm) - Khi ®ang tiÕn hµnh ®iÒu ®éng tr¸nh va hay ®ang thùc hiÖn mét hµnh ®éng ng¨n ngõa c¸c nguy hiÓm kh¸c ®èi víi tµu th× viÖc giao nhËn ca sÏ t¹m thêi ch−a thùc hiÖn cho ®Õn khi c¸c hµnh ®éng nªu trªn ®· hoµn tÊt. - SÜ quan nhËn ca sÏ x¸c nhËn viÖc hoµn thµnh quy tr×nh giao ca cña thuû thñ trùc ca. - Sau khi giao ca xong, sÜ quan giao ca ph¶i cïng víi thuû thñ tiÕn hµnh tuÇn tra chung quanh tµu ®Ó kiÓm tra an toµn chung vµ c¸c hiÖn t−îng bÊt th−êng kh¸c cña tµu sau ®ã ghi chÐp vµo sæ tuÇn tra ®ªm (Night patrol). b. Nh÷ng ®iÓm cÇn thiÕt khi giao nhËn ca: SÜ quan giao ca tr−íc khi rêi buång l¸i ph¶i ®¶m b¶o r»ng ®· giao cho sÜ quan nhËn ca c¸c ®iÓm chñ yÕu sau ®©y: - C¸c mÖnh lÖnh th−êng trùc (Standing orders) còng nh− c¸c lÖnh vµ chØ thÞ kh¸c (nÕu cã) cña ThuyÒn tr−ëng (th−êng ghi trong sæ lÖnh ®ªm: Night order book). - H−íng, tèc ®é vµ vÞ trÝ hiÖn t¹i cña tµu. - C¸c ®Ìn vµ dÊu hiÖu hµng h¶i nh×n thÊy. - Di biÕn ®éng cña c¸c tµu chung quanh. - T×nh tr¹ng cña c¸c trang thiÕt bÞ hµng h¶i, ®Ìn hµnh tr×nh, dÊu hiÖu vµ cê. - T×nh tr¹ng thêi tiÕt vµ t×nh tr¹ng biÓn. - ViÖc bè trÝ c¸c h¶i ®å cÇn thiÕt cho tuyÕn hµnh tr×nh. - C¸c ho¹t ®éng ®ang diÔn ra trªn tµu vµ nh÷ng l−u ý an toµn ®èi víi c¸c ho¹t ®éng ®ã. - Nh÷ng yªu cÇu ®· hoÆc sÏ th«ng b¸o cho buång m¸y. - Nh÷ng ®iÓm cÇn thùc hiÖn tiÕp hoÆc cÇn l−u ý tiÕp trong ca tíi. 4. Th«ng b¸o cho ThuyÒn tr−ëng. SÜ quan vµ thuû thñ trùc ca ph¶i ngay lËp tøc b¸o c¸o ThuyÒn tr−ëng vµ nhËn nh÷ng mÖnh lÖnh cña ThuyÒn tr−ëng trong nh÷ng tr−êng hîp ®−îc nªu lªn sau ®©y: - Khi tÇm nh×n xa trë nªn xÊu ®i hoÆc s¾p trë nªn xÊu ®i. - Khi nhËn thÊy r»ng sù di chuyÓn cña c¸c tµu bÌ kh¸c cã thÓ dÉn ®Õn nguy c¬ va ch¹m víi tµu m×nh vµ/hoÆc anh ta kh«ng biÕt c¸ch xö lý (hoÆc kh«ng tin t−ëng vµo c¸ch xö lý t×nh huèng cña b¶n th©n) ®Ó phßng tr¸nh va ch¹m. - Khi nhËn thÊy sù khã kh¨n trong viÖc ®iÒu ®éng tµu , duy tr× h−íng ®i do mËt ®é tµu bÌ qu¸ ®«ng hoÆc do t¸c ®éng cña ®iÒu kiÖn thêi tiÕt vµ t×nh tr¹ng biÓn. - Khi h−íng ®i hoÆc tèc ®é bÞ thay ®æi lµm cho tµu lÖch nhiÒu khái ®−êng ®i dù ®Þnh. - Khi cã sù háng hãc ®èi víi th©n tµu, m¸y mãc, m¸y l¸i hoÆc c¸c thiÕt bÞ hµng h¶i chñ yÕu kh¸c cña tµu. Ph m Thanh Quang 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2