intTypePromotion=4

Giáo trình an toàn lao động hàng hải part 7

Chia sẻ: Asdhdk Dalkjsdhak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
126
lượt xem
34
download

Giáo trình an toàn lao động hàng hải part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

. Bảng phân công khi có báo động phải được dán ở các khu vực công cộng để mọi người đều có thể đọc được dễ dàng, bao gồm cả buồng chỉ huy, buồng máy và khu vực buồng ở của thuyền viên. Ngoài ra ở mỗi buồng ở của thuyền viên và hành khách cần trích lục phần vị trí và nhiệm vụ của thuyền viên hay hành khách đó đối với mỗi loại báo động, đặc biệt đối với 2 loại báo động quan trọng nhất lμ báo động cứu hoả và báo động bỏ tàu, đồng thời ghi rõ các tín hiệu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình an toàn lao động hàng hải part 7

  1. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department 9.1 HTQLAT c a Công ty ph i bao g m các th t c m b o r ng các s không phù h p, các tai n n và các tình tr ng nguy hi m ư c báo cáo v Công ty, ư c i u tra và ư c phân tích v i m c ích nh m hoàn thi n công tác an toàn và ngăn ng a ô nhi m. 9.2 Công ty ph i thi t l p các th t c cho vi c th c hi n các ho t ng kh c ph c. 10. B O DƯ NG TÀU VÀ TRANG THI T B 10.1 Công ty c n thi t l p các quy trình m b o r ng con tàu ư c b o dư ng tuân th các i u kho n c a các quy ph m, các quy nh có liên quan và b t c yêu c u nào có th ư c Công ty b sung. 10.2 Ð áp ng các yêu c u này Công ty c n m b o r ng: ti n hành ki m tra theo các kho ng th i gian thích h p. ph i báo cáo b t c s không phù h p nào kèm theo các nguyên nhân c a nó, n u ư c bi t. áp d ng các ho t ng kh c ph c thích h p. và lưu gi các biên b n c a ho t ng này. 10.3 Công ty ph i thi t l p các th t c trong HTQLAT c a Công ty xác nh thi t b và các h th ng k thu t mà h ng hóc b t ng c a chúng có th gây nên các tình tr ng nguy hi m. HTQLAT c a Công ty c n ưa ra các bi n pháp c th nh m nâng cao tin c n c a các thi t b ho c các h th ng. Các phương pháp trên ph i bao g m s th nh kỳ c a các trang thi t b d phòng, ho c các trang thi t b c a các h th ng k thu t không ư c s d ng thư ng xuyên. 10.4 S ki m tra nêu trong M c 10.2 cũng như các bi n pháp ưa ra M c 10.3 ph i hài hòa v i l ch trình b o dư ng ho t ng c a tàu. 11. TÀI LI U 11.1 Công ty ph i thi t l p và duy trì các th t c ki m soát t t c các tài li u và s li u liên quan t i HTQLAT c a Công ty. 11.2 Công ty ph i m b o r ng: các tài li u có giá tr ph i có s n t t c các a i m có liên quan. s thay i tài li u ph i ư c xem xét và ư c ngư i có th m quy n thông qua. h y b ngay các tài li u l i th i. 11.3 Tài li u ư c dùng mô t và th c hi n HTQLAT c a Công ty nên ư c ưa ra dư i d ng "S tay Qu n lý An toàn". Tài li u nên lưu gi m u mà Công ty cho r ng có hi u qu nh t. M i tàu c n c t gi trên tàu t t c các tài li u có liên quan t i tàu ó. 12. TH M TRA, XEM XÉT VÀ ÁNH GIÁ C A CÔNG TY 12.1 Công ty ph i ti n hành ánh giá an toàn n i b th m tra l i xem các ho t ng an toàn và ngăn ng a ô nhi m có phù h p v i HTQLAT c a Công ty không. 12.2 Công ty ph i nh kỳ ánh giá hi u qu và khi c n thì xem xét l i HTQLAT c a Công ty có phù h p v i các th t c ã ư c Công ty l p ra không. 12.3 S ánh giá và các ho t ng kh c ph c c n thi t ph i ư c ti n hành phù h p v i th t c ã ư c ghi thành văn b n. Ph m Thanh Quang 37
  2. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department 12.4 Ngư i ti n hành ánh giá ph i c l p v i ph m vi ư c ánh giá tr khi i u ó không th th c hi n ư c b i t m c và b n ch t c a Công ty. 12.5 Các k t qu c a ánh giá và xem xét ph i thu hút ư c s quan tâm t t c nh ng ngư i ang ch u trách nhi m trong nh ng lĩnh v c có liên quan. 12.6 Ngư i qu n lý ch u trách nhi m nh ng lĩnh v c có liên quan ph i ti n hành nh ng ho t ng kh c ph c k p th i các sai sót ã ư c phát hi n. 13. CH NG NH N, TH M TRA VÀ KI M SOÁT 13.1 Tàu ph i ư c i u hành b i m t Công ty ã ư c c p gi y ch ng nh n phù h p liên quan t i con tàu ó. 13.2 M i Công ty th a mãn các yêu c u c a B lu t ISM s ư c Chính quy n hành chính, ho c m t t ch c ư c Chính quy n hành chính công nh n ho c Chính ph c a nư c nhân danh Chính quy n hành chính mà Công ty ã ch n ch o công vi c thương m i c a Công ty c p cho m t gi y ch ng nh n phù h p. Gi y ch ng nh n này ph i ư c ch p nh n như là b ng ch ng r ng Công ty có kh năng phù h p v i các yêu c u c a B lu t này. 13.3 M t b n sao gi y ch ng nh n ó ph i ư c c t gi trên tàu khi ư c yêu c u, thuy n trư ng trình báo nó cho Chính quy n hành chính ho c t ch c ư c Chính quy n hành chính công nh n ki m tra. 13.4 M t gi y ch ng nh n, g i là Gi y ch ng nh n Qu n lý An toàn, ph i ư c Chính quy n hành chính ho c t ch c ư c Chính quy n hành chính công nh n c p cho tàu. Khi c p Gi y ch ng nh n này Chính quy n hành chính ph i th m tra xem Công ty ó và ho t ng qu n lý trên tàu c a nó có th a mãn v i HTQLAT c a Công ty như ã ư c phê chu n không. 13.5 Chính quy n hành chính ho c t ch c ư c Chính quy n hành chính công nh n ph i ki m tra nh kỳ vi c th c hi n các ch c năng c a HTQLAT c a tàu có úng như ã ư c phê chu n không. II. B lu t ISPS: 1. Gi i thi u: B lu t Qu c t v An ninh Tàu và B n c ng (B lu t ISPS)- International Ship & Port Facilities Sucurity Code là thành qu ch sau hơn m t năm làm vi c tích c c c a y ban An toàn Hàng h i IMO và Nhóm Công tác An ninh Hàng h i k t khi phiên h p l n th 22 c a i h i ng, tháng 11 năm 2001, thông qua ngh quy t A.924(22) v vi c xem xét l i các bi n pháp và qui trình ngăn ng a các hành ng kh ng b e Ph m Thanh Quang 38
  3. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department d a an ninh c a hành khách, thuy n viên và an toàn tàu. B lu t ISPS ư c thông qua b ng m t trong s các ngh quy t do H i ngh các Chính ph ký k t Công ư c Qu c t v An toàn Sinh m ng Con ngư i trên Bi n, 1974 (London, 9-13 tháng 12 năm 2002) thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2002. M t ngh quy t khác ưa ra các b sung s a i c n thi t cho chương V và chương XI c a SOLAS, theo ó vi c tuân th B lu t này s tr thành b t bu c k t ngày 1 tháng 7 năm 2004 n u nó ư c ch p nh n vào ngày 1 tháng 1 năm 2004. Chương XI hi n có ư c s a i và ánh s l i là H 4.1 Kỳ h p tháng 01 năm 2001 c a IMO chương XI-1 và chương XI-2 m i ư c thông qua v các bi n pháp nâng cao an ninh hàng h i. B lu t ISPS và các b sung s a i c a SOLAS nêu trong n ph m này cũng như các ngh quy t khác ư c H i ngh thông qua (liên quan n công vi c c n ph i hoàn thành trư c khi có th tri n khai th c hi n B lu t vào năm 2004 và vi c xem xét l i B lu t, s h p tác k thu t, và công vi c ph i h p v i T ch c Lao ng Qu c t và T ch c H i quan Th gi i). M c ích c a B lu t này là thi t l p m t khuôn kh qu c t liên quan n vi c h p tác gi a các Chính ph ký k t, các cơ quan Chính ph , chính quy n a phương và ngành công nghi p v n t i bi n và c ng phát hi n/ ánh giá các m i e d a an ninh và có các bi n pháp ngăn ng a i v i các s c an ninh nh hư ng n tàu và b n c ng ư c s d ng trong thương m i qu c t . thi t l p vai trò và trách nhi m tương ng c a t t c các bên liên quan, c p qu c gia và qu c t , m b o an ninh hàng h i. m b o s so sánh và trao i k p th i, có hi u qu nh ng thông tin liên quan n an ninh. cung c p phương pháp lu n cho vi c ánh giá an ninh có các k ho ch và qui trình ng phó v i nh ng thay i v c p an ninh. và m b o ch c ch n r ng các bi n pháp an ninh hàng h i thích h p và tương x ng ư c th c hi n. Nh ng m c ích này ph i t ư c b ng cách ch nh các sĩ quan/nhân viên thích h p trên m i tàu, trong m i b n c ng và trong m i công ty v n t i bi n chu n b và tri n khai các k ho ch an ninh ư c phê duy t cho m i tàu và c ng. Ph n A c a B lu t là các yêu c u b t bu c liên quan n các i u kho n c a chương XI-2 SOLAS, 1974, ã ư c s a i, ph n B c a B lu t là hư ng d n liên quan n các i u kho n c a chương XI-2 SOLAS 1974, ã ư c s a i, và ph n A c a B lu t. 2. N i dung cơ b n c a b lu t: a. Các c p an ninh hàng h i: Nh m m c ích ngăn ng a và gi m thi u các thi t h i t các v kh ng b , b o lo n và các m i e do an ninh. Chính quy n a phương qu c gia có c ng ph i ra các c p an ninh c th và ưa ra các hư ng d n cho vi c phòng tránh các s c an ninh ó. C p an ninh cao hơn bi u th kh năng x y ra l n hơn c a m t s c an ninh. Khi ra các c p an ninh, Chính quy n c ng ph i d a vào các y u t sau: - Mc tin c y c a thông tin v m i e do s c an ninh. - Mc xác th c c a thông tin m i e do s c an ninh. - Mc c th h c kh năng s p x y ra c a m i e do ó. - H u qu ti m tàng c a s c an ninh ó. Ph m Thanh Quang 39
  4. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department D a vào 4 y u t cơ b n trên. Chính quy n c ng có th ưa ra 3 c p an ninh như sau: an ninh thông thư ng): Là c p mà các bi n pháp b o v *C p an ninh 1: ( c p an ninh thích h p ph i ư c duy trì liên t c. c p này, các m i e do s c an ninh ho c không có, ho c không th c s rõ ràng. C p này áp d ng trong i u ki n bình thư ng c a tàu và b n c ng. - cp an ninh này, b ng các bi n pháp phù h p t t c các tàu ph i th c hi n các hành ng như sau: + m b o th c hi n các nhi m v an ninh tàu. + Ki m soát vi c ti p c n tàu. + Ki m soát ngư i lên tàu và các hành lí c a h . + Giám sát các khu v c h n ch . m b o r ng ch nh ng ngư i có trách nhi m m i ư c phép ti p c n các khu v c ó. + Giám sát các khu v c trên boong và các khu v c xung quang tàu. + Giám sát vi c b c x p hàng hoá và d tr c a tàu. + m b o trao i thông tin an ninh luôn luôn s n sàng. cao hơn): Là c p mà các bi n pháp an ninh b sung ph i *Cp an ninh 2: ( C p ư c duy trì trong kho ng th i gian có nguy cơ cao c a 1 s c an ninh. C p này ư c ban hành khi chính quy n c ng xét th y có nguy cơ cao v s c an ninh. c p này ph i th c thi các bi n pháp phòng ng a b sung ư c nêu trong k ho ch an ninh tàu và c các ho t ng như ã li t kê c p an ninh 1. c bi t): Là c p mà các bi n pháp b o v an ninh c th *Cp an ninh 3: ( C p ph i ư c duy trì trng kho ng th i gian h n ch khi 1 s c an ninh có th x y ra ho c s p x y ra, m c dù có th không xác nh ư c m c tiêu c th . C p này ư c ban hành khi chính quy n c ng nh n th y có th ho c sáp x y ra s c an ninh. Thi t l p c p này ch ư c áp d ng khi có thông tin tin c y là s c an ninh có th ho c s p x y Ph m Thanh Quang 40
  5. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department ra. H 4.2 M t cu c di n t p an ninh cp 3 t i c ng Liverpool - cp an ninh 3, ph i th c thi các bi n pháp phòng ng a c th cao hơn, ư c nêu trong k ho ch an ninh tàu i v i m i hành ng ư c li t kê trong c p an ninh 1. Chú ý: + Chính quy n c ng thi t l p ch an ninh 2 ho c 3, thì tàu ph i xác báo ã nh n ư c hư ng d n thay i c p an ninh. + Các c p an ninh có th thay i l n lư t t c p 1 lên c p 2r ic p 3 ho c có th thay i tr c ti p t c p 1 lên c p 3. b. K ho ch an ninh tàu: M i tàu ph i l p 1 k ho ch an ninh tàu do chính quy n hành chính phê duy t. K ho ch ph i chu n b c th các hành ng cho 3 c p an ninh như ã nêu trên. Chính quy n hành chính có th u quy n cho 1 t ch c an ninh ã ư c công nh n vi c soát xét, phê duy t ho c b sung, s a i 1 k ho ch an ninh tàu. K ho ch an ninh tàu ph i ư c vi t b ng ngôn ng thông d ng trên tàu. N u ngôn ng ó không ph i là ti ng Anh thì ph i có 1 b n d ch ra ti ng Anh. N i dung c a 1 b n k ho ch an ninh ph i c p n các v n sau: - Các bi n pháp phòng ng a vi c s d ng và vi c v n chuy n trái phép trên tàu các vũ khí, các thi t b và hóa ch t nguy hi m ch ng l i con ngư i, tàu ho c b n c ng. - Ch ra các khu v c h n ch và các bi n pháp ngăn ng a ti p c n trái phép. - Các bi n pháp ngăn ng a vi c ti p c n tàu trái phép. Ph m Thanh Quang 41
  6. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department - Các qui trình i phó v i các m i e d a an ninh ho c vi ph m an ninh, bao g m các qui nh duy trì nh ng ho t ng quan tr ng c a tàu ho c giao ti p tàu/ c ng. - Các qui trình tuân th hư ng d n an ninh c p an ninh c p 3 do Chính ph Ký k t có th thi t l p. - Các qui trình sơ tán trong trư ng h p có m i e d a an ninh ho c vi ph m an ninh. - Nhi m v c a nhân viên trên tàu ư c giao trách nhi m an ninh và c a các nhân viên khác v phương di n an ninh. - Các qui trình ánh giá các ho t ng an ninh. - Các qui trình ào t o, hu n luy n và th c t p theo k ho ch. - Các qui trình ph i h p v i các ho t ng an ninh c a b n c ng. - Các qui trình cho vi c soát xét nh kỳ k ho ch an ninh và c p nh t. - Các qui trình báo cáo các s c an ninh. - Nh n bi t Sĩ quan An ninh Tàu. - Nh n bi t Nhân viên An ninh Công ty bao g m các các chi ti t liên l c trong 24/24 gi . - Các qui trình m b o ki m tra, th , hi u chu n và b o dư ng các thi t b an ninh ư c trang b cho tàu, n u có. - T n su t th ho c hi u chu n thi t b an ninh ư c trang b cho tàu, n u có. - Nh n bi t các v trí có trang b các i m tác ng h th ng báo ng an ninh tàu. và - Các qui trình và các hư ng d n s d ng h th ng báo ng an ninh tàu, bao g m vi c th , tác ng, t t và t l i và h n ch các báo ng sai. c. Biên b n: Các lo i biên b n v các ho t ng nêu trong k ho ch an ninh tàu ph i ư c lưu gi l i bao g m: - ào t o, hu n luy n và th c t p. - Các m i e d a an ninh và các s c an ninh. - Các vi ph m an ninh. - Thay i c p an ninh. - Liên l c liên quan t i an ninh tr c ti p c a tàu như các m i e d a c th i v i tàu ho c i v i b n c ng nơi tàu ang ho c ã n. - ánh giá n i b ho c soát xét các ho t ng an ninh. - Soát xét nh kỳ ánh giá an ninh tàu. - Soát xét nh kỳ k ho ch an ninh tàu. - Th c thi b t kỳ b sung s a i nào c a b n k ho ch. và - B o dư ng, hi u chu n và th thi t b an ninh ư c trang b trên tàu, bao g m c th h th ng báo ng an ninh tàu. Biên b n ph i ư c lưu gi b ng ngôn ng ho c các ngôn ng làm vi c trên tàu. N u ngôn ng ó không ph i là ti ng Anh, Pháp ho c Tây Ban Nha, thì ph i có ph n d ch ra m t trong các ngôn ng nói trên. Biên b n có th ư c lưu gi d ng i n t . Trong trư ng h p ó ph i có các qui trình b o v nh m m c ích ngăn ng a vi c s a i, phá h y ho c xóa trái phép. Biên b n ph i ư c b o v kh i s ti p c n trái phép ho c l . d. ào t o, hu n luy n và th c t p an ninh trên tàu: Ph m Thanh Quang 42
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản