intTypePromotion=1

Giáo trình an toàn lao động hàng hải part 9

Chia sẻ: Asdhdk Dalkjsdhak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
102
lượt xem
30
download

Giáo trình an toàn lao động hàng hải part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

thuyền trưởng phải cho tiến hành các đợt thực tập báo động trên tàu. Trong mỗi đợt thực tập thuyền viên phải được huấn luyện cách thức sử dụng các thiết bị cứu sinh hiện có trên tàu, kể cả các thiết bị bè cứu nạn và thuyền viên cũng phải được hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị chữa cháy, việc thực tập này phải được tiến hành càng sớm càng tốt và không được chậm quá 2 tuần kể từ khi thuyền viên mới lên tàu làm việc....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình an toàn lao động hàng hải part 9

  1. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department Theo quy nh c a b lu t ISPS code, m i tàu ph i t xây d ng cho mình m t k ho ch an ninh d a trên nh ng ánh giá an ninh tàu. K ho ch an ninh sau khi xây d ng xong, ph i ư c Chính quy n hành chính phê duy t và ph i ư c tri n khai, áp d ng trên tàu, tàu có th ư c ki m tra và ch ng nh n theo b lu t ISPS. 2. Yêu c u: M t b n K ho ch an ninh trên Tàu ph i b o m bao g m nh ng n i dung cơ b n như sau: - Các quy nh v quy n t quy t c a Thuy n trư ng. - Quy n h n và trách nhi m c a S quan an ninh tàu (SSO). - T ch c an ninh trên tàu. - Quy nh v hu n luy n, th c t p và di n t p trong t ng c p an ninh. - Các bi n pháp b o m an ninh cho tàu. - Quy nh v nhi m v c a t ng thuy n viên trong các c p an ninh. - H th ng báo ng an ninh trên tàu. - Các khu v c h n ch trên tàu. - Phương pháp ánh giá an ninh tàu, và các bi n pháp ng phó v i t ng trư ng h p e do an ninh và vi ph m an ninh. - Quy nh v các bi u m u soát xét và ánh giá n i b c a tàu. II. M t s quy nh cơ b n trong K ho ch an ninh tàu: 1. Quy n h n và trách nhi m c a S quan an ninh tàu (SSO): S quan an ninh trên tàu ph i ư c Ch tàu ch nh và ch u trách nhi m th c hi n, duy trì, giám sát K ho ch an ninh tàu dư i s ch o c a Thuy n trư ng. Trong vi c ph i h p v i Nhân viên an ninh công ty (CSO) và Thuy n trư ng, trách nhi m thư ng xuyên c a SSO ba g m: - Thông báo cho thuy n trư ng v c p an ninh phù h p mà tàu ang áp d ng. - Giám sát vi c th c hi n K ho ch an ninh, và các b sung, s a i cho k ho ch trong su t chuy n i. - Nâng cao nh n th c và c nh giác an ninh trên tàu. - m b o các thuy n viên trên tàu ư c hu n luy n y và thích h p. - Báo cáo các khi m khuy t và s không phù h p ư c phát hi n trong quá trình th c hi n K ho ch an ninh tàu. - L p biên b n các s c an ninh x y ra trên tàu và báo cáo cho Thuy n trư ng, CSO, và nhân viên an ninh c ng. Ph m Thanh Quang 49
  2. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department - m b o các thi t b an ninh ư c v n hành, th , b o dư ng m t cách thích h p. - m b o sơ b trí hàng nguy hi m luân có s n Thanh tra c a c ng lên ki m tra. Khi tàu ang trong c ng và ang duy trì c p an ninh 1, 2. S quan an ninh tàu ph i: - Ph i h p trong vi c th c hi n K ho ch an ninh v i nhân viên an ninh c ng. - Thư ng xuyên ki m tra an ninh tàu m b o các bi n pháp m b an ninh thích h p ư c duy trì. Trong c p an ninh 3 và trong khi th c tâp ng phó s c . S quan an ninh tàu ph i: - T p h p các nh n xét t nh ng ngư i tham gia v hi u qu c a nh ng bi n pháp ã ư c áp d ng và báo cáo ch CSO. - cp an ninh 3, liên l c v i Thuy n trư ng và chính quy n hành chính ho c chính quy n c ng 1 cách thích h p và th c hi n các bi n pháp b o m an ninh theo hư ng d n. 2. T ch c an ninh trên tàu. - S quan an ninh tàu dư i s hư ng d n c a Thuy n trư ng th c hi n trách nhi m chính i v i vi c áp d ng, duy trì, tính hi u l c và hi u qu c a K ho ch an ninh tàu. - M i s quan tr c ca cùng H 5.1 Ví d v sơ t ch c an ninh tàu v i các thuy n viên có trách nhi m i v i ca tr c ph i giám sát an ninh c a tàu trong su t th i gian i ca. T t c các s c nh hư ng n an ninh tàu ph i ư c báo cáo cho SSO. - SSO ph i thư ng xuyên th o lu n v n an ninh v i Thuy n trư ng. c p an ninh 2, vi c th o lu n ph i di n ra hàng ngày và ph i thư ng xuyên liên l c v i CSO. - cp an ninh 3. Thuy n trư ng s tr c ti p ph trách các v n an ninh và duy trì liên l c v i CSO, chính quy n hành chính và chính quy n c ng có liên quan. - Nhi m v c a t ng Thuy n viên ph i ư c phân công trách nhi an ninh c th trong b n K ho ch an ninh tàu. 3. Các bi n pháp b o m an ninh cho tàu. a. KiÓm so¸t tiÕp cËn t u: - C¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t tiÕp cËn nh»m qu¶n lý ng−êi lªn tµu vµ vµo c¸c khu vùc h¹n chÕ trªn tµu, ng¨n ngõa tiÕp cËn tµu tr¸i phÐp, tr× ho·n viÖc tiÕp cËn, cho nh©n viªn Ph m Thanh Quang 50
  3. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department an ninh thªm thêi gian øng phã c¸c c¶nh b¸o vµ b¸o ®éng. - KiÓm so¸t tiÕp cËn vµ quy tr×nh nhËn d¹ng lµ c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an ninh thiÕt yÕu ®Ó ®Ò phßng x©m ph¹m ®Õn: + ThuyÒn viªn vµ nh©n viªn cña c¶ng + C¸c khu vùc chñ chèt trªn tµu + Hµng ho¸ vµ ®å dù tr÷ tµu. C¸c ®iÓm tiÕp cËn: + C¸c ®iÓm cho phÐp tiÕp cËn tµu ®−îc nªu trong b¶n KÕ ho¹ch an ninh tµu ph¶i ®−îc ®¸nh dÊu râ rµng vµ ®−îc bè trÝ ®Ó h¹n chÕ tèi ®a viÖc tiÕp cËn tr¸i phÐp. C¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t tiÕp cËn hiÖu qu¶ cho phÐp thuyÒn viªn trùc ca kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n khi tuÇn tra quanh tµu ®ång thêi vÉn b¶o vÖ ®−îc nh÷ng khu vùc träng yÕu trªn tµu. + C¸c ®iÓm tiÕp cËn dµnh cho c«ng nh©n vµ nh÷ng ng−êi kh¸c lªn tµu ®−îc kiÓm so¸t tèt nhÊt b»ng c¸ch yªu cÇu mäi ng−êi xÕp thµnh mét hµng däc duy nhÊt ®Ó h¹n chÕ sù rèi lo¹n, tr¸nh kh«ng cho mäi ng−êi tô tËp ë c¸c khu vùc trèng hoÆc tËp trung thµnh c¸c ®¸m ®«ng r¶i r¸c ngay tr−íc ®iÓm kiÓm so¸t tiÕp cËn. + §Ó kiÓm so¸t tiÕp cËn tµu khi ë trong cÇu ph¶i l−u ý ®Õn kh¶ n¨ng tiÕp cËn tµu tõ phÝa biÓn. Tr¸ch nhiÖm cña c¶ng bao gåm c¶ kiÓm so¸t an ninh khu vùc neo, c¸c luång vµo c¶ng vµ viÖc liªn l¹c víi Nh©n viªn an ninh c¶ng cã thÓ gi¶i quyÕt ®−îc nh÷ng mèi ®e do¹ an ninh cã thÓ ®Õn tõ c¸c h−íng nµy. NhËn d¹ng: + NhËn d¹ng lµ mét phÇn then chèt ®Ó kiÓm so¸t tiÕp cËn tµu. NÕu tÊt c¶ mäi ng−êi ®Òu ®−îc tù do ®i l¹i trªn tµu mµ kh«ng bÞ kiÓm tra, kh¸m xÐt th× thuyÒn viªn, hµng ho¸ cã thÓ rÊt dÔ trë thµnh môc tiªu tÊn c«ng cña téi ph¹m. C¸c kh¸ch lªn tµu kh«ng ®−îc hé tèng còng dÔ g©y ra sù cè do kh«ng quen víi bè trÝ, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ nh÷ng thiÕt bÞ kh¸c cña tµu. + Th«ng th−êng, tÊt c¶ mäi ng−êi lªn tµu ®Òu ph¶i mang thÎ nhËn d¹ng vµ ph¶i ®−îc kiÓm tra c¶ khi lªn tµu vµ khi rêi tµu. Tµu ®−îc cÊp Sæ ®¨ng ký ng−êi lªn, xuèng tµu, mäi ng−êi lªn tµu ph¶i ghi ®Çy ®ñ th«ng tin vµo Sæ ®¨ng ký nµy. + Tuú thuéc vµo møc ®é kiÓm so¸t tiÕp cËn ®−îc c¶ng thùc hiÖn, bé phËn trùc ca an ninh ph¶i yªu cÇu nh÷ng ng−êi l¹ mÆt muèn lªn tµu th× ph¶i xuÊt tr×nh giÊy tê vµ nãi râ lý do lªn tµu tr−íc khi cho phÐp hä lªn tµu. C«ng t¸c ph¶i ®−îc ¸p dông t−¬ng tù ®èi víi nh©n viªn cña chÝnh quyÒn c¶ng. + C¸c thuyÒn viªn yªu cÇu ph¶i mang thÎ nhËn d¹ng cña C«ng ty, sæ thuyÒn viªn hoÆc hé chiÕu mçi khi ®i bê, vµ ph¶i xuÊt tr×nh nh÷ng giÊy tê nhËn d¹ng nµy tr−íc khi ®−îc phÐp lªn tµu. ViÖc kh«ng tu©n thñ c¸c quy tr×nh hoÆc nh÷ng quy ®Þnh nhËn d¹ng sÏ ph¶i chÞu c¸c h×nh thøc kû luËt. Tµu cã c¸c lo¹i thÎ ®¸nh sè ®Ó cÊp cho nh÷ng ng−êi ®−îc phÐp lªn tµu. ViÖc cÊp ph¸t vµ tr¶ thÎ sÏ ®−îc kiÓm so¸t chÆt chÏ, nÕu ph¸t hiÖn thÊy vÊn ®Ò bÊt th−êng ph¶i b¸o ngay cho Sü quan an ninh tµu. + ViÖc yªu cÇu xuÊt tr×nh c¸c giÊy tê nhËn d¹ng ®Ó kiÓm tra ch−a h¼n ®· lµ biÖn ph¸p hoµn h¶o v× giÊy tê nhËn d¹ng cã thÓ ®−îc lµm gi¶. NÕu cÇn thiÕt, ®«i khi ph¶I kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña giÊy tê nhËn d¹ng. Tµu cã thÓ yªu cÇu Nh©n viªn an ninh c¶ng t− vÊn vÒ quy tr×nh kiÓm tra nµy. + C¸c yªu cÇu kiÓm tra vµ tÇn suÊt kiÓm tra ph¶i ®−îc ghi râ trong b¶ng KÕ ho¹ch an ninh Ph m Thanh Quang 51
  4. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department tµu. Kh¸m xÐt: + TÊt c¶ mäi ng−êi lªn tµu ®Òu cã thÓ bÞ kh¸m xÐt. Tuy nhiªn ë CÊp ®é an ninh 1 chØ ¸p dông ph−¬ng thøc kh¸m xÐt x¸c suÊt. C«ng viÖc kh¸m xÐt tèt nhÊt lµ do c¶ng thùc hiÖn ë gÇn khu vùc tµu nÕu ®−îc trang bÞ phï hîp vµ cã sù phèi hîp chÆt chÏ víi tµu. Th«ng th−êng, thuyÒn viªn cña tµu kh«ng bÞ ®ång nghiÖp cña m×nh kiÓm tra trõ khi cã b»ng chøng râ rµng vÒ ®e do¹ an ninh cña thuyÒn viªn nµy ®èi víi tµu. Tuy nhiªn c«ng viÖc kh¸m xÐt ph¶i ®−îc thùc hiÖn theo c¸ch thøc ®Ó b¶o ®¶m quyÒn con ng−êi cña thuyÒn viªn vµ kh«ng x©m ph¹m nh©n phÈm. KiÓm so¸t ch×a khãa: + ThuyÒn tr−ëng ph¶i duy tr× hå s¬ vÒ nh÷ng ng−êi n¾m gi÷ ch×a kho¸ ®Æc biÖt lµ ch×a kho¸ v¹n n¨ng ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nh÷ng ch×a khãa nµy. §èi víi nh÷ng phßng hay khu vùc kh«ng më ®−îc b»ng ch×a khãa v¹n n¨ng, thuyÒn viªn phô tr¸ch cã tr¸ch nhiÖm nép 1 bé ch×a khãa phßng vµ kho do m×nh qu¶n lý cho ThuyÒn tr−ëng. C¸c thuyÒn viªn khi hÕt thêi h¹n lµm viÖc trªn tµu ph¶i giao tr¶ l¹i ch×a kho¸ cho tµu. Khi ch×a khãa bÞ mÊt ph¶i b¸o ngay cho ThuyÒn tr−ëng. C¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t tiÕp cËn: TÊt c¶ c¸c ®iÓm tiÕp cËn tµu ®Òu ®−îc x¸c ®Þnh râ trong b¶ng KÕ ho¹ch an ninh tµu vµ ®−îc kiÓm so¸t phï hîp víi CÊp ®é an ninh ®ang ®−îc ¸p dông. + cÊp ®é an ninh 1 c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an ninh sau sÏ ®−îc thùc hiÖn ®Ó kiÓm so¸t tiÕp cËn lªn tµu: ++ KiÓm tra thÎ nhËn d¹ng vµ x¸c nhËn môc ®Ých cña nh÷ng ng−êi lªn tµu, vÝ dô kiÓm tra quyÕt ®Þnh xuèng tµu, yªu cÇu söa ch÷a, giÊy giíi thiÖu cña chÝnh phñ .v.v.(viÖc nhËn d¹ng thî söa ch÷a hoÆc c«ng nh©n ph¶i ®−îc phèi hîp víi nhµ thÇu). ++ Liªn l¹c víi c¶ng ®Ó thiÕt lËp nh÷ng khu vùc riªng biÖt ®¶m b¶o an ninh ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra, kh¸m xÐt nh÷ng ng−êi lªn tµu (bao gåm c¶ ®å dïng c¸ nh©n, hµnh lý). ++ C¸ch ly ng−êi vµ hµnh lý ®· qua kiÓm tra víi ng−êi vµ hµnh lý ch−a qua kiÓm tra; ++ X¸c ®Þnh nh÷ng ®iÓm tiÕp cËn cÇn ph¶i ®ãng chÆt hoÆc canh g¸c ®Ó tr¸nh tiÕp cËn tr¸i phÐp. ++ Ng¨n kh«ng cho tiÕp cËn b»ng c¸ch dïng kho¸ hoÆc ph−¬ng thøc kh¸c ®èi víi c¸c khu vùc kh«ng cã ng−êi liÒn kÒ víi c¸c khu vùc mµ kh¸ch cã thÓ ra vµo. + cÊp ®é an ninh 2, ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an ninh bæ sung sau, ®Ó ®¶m b¶o kiÓm so¸t chÆt chÏ h¬n vµ n©ng cao c¶nh gi¸c ng¨n ngõa nguy c¬ cao x¶y ra sù cè: ++ Bè trÝ thªm thuyÒn viªn ®i tuÇn trªn boong vµo ban ®ªm ®Ó ng¨n chÆn viÖc tiÕp cËn tr¸i phÐp. ++ Giíi h¹n sè l−îng c¸c ®iÓm tiÕp cËn tµu vµ b¶o vÖ c¸c ®iÓm tiÕp cËn kh¸c b»ng c¸ch dì bá c¸c ph−¬ng tiÖn tiÕp cËn. ++ Liªn l¹c víi c¶ng ®Ó ng¨n chÆn viÖc tiÕp cËn tõ phÝa biÓn. ++ Liªn l¹c víi c¶ng ®Ó thiÕt lËp khu vùc h¹n chÕ ë phÝa bê cña tµu. ++ T¨ng tÇn suÊt kiÓm tra lªn 25% ®èi víi hµng ho¸, ng−êi vµ hµnh lý mang theo tr−íc khi xuèng tµu. ++ NhËn d¹ng vµ hé tèng kh¸ch trªn tµu. Ph m Thanh Quang 52
  5. ATL HH 2 DVCOL – Navigation Department ++ Th«ng b¸o cho thuyÒn viªn biÕt nh÷ng ®e do¹ an ninh ®· ®−îc x¸c ®Þnh, nªu râ tÇm quan träng cña quy tr×nh kiÓm tra b¸o c¸o ng−êi, vËt dông vµ c¸c ho¹t ®éng kh¶ nghi vµ nhÊn m¹nh viÖc cÇn thiÕt ph¶i t¨ng c−êng c¶nh gi¸c. ++ TiÕn hµnh kh¸m xÐt mét phÇn hoÆc toµn bé tµu tr−íc khi khëi hµnh. + cÊp ®é an ninh 3, tµu ph¶i tu©n thñ c¸c h−íng dÉn cña c¸c lùc l−îng øng phã víi sù cè an ninh hoÆc ®e do¹ an ninh. Tµu ph¶i phèi hîp chÆt chÏ víi ®¬n vÞ øng phã vµ c¶ng ®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an ninh bæ sung sau: ++ ChØ cho phÐp lªn xuèng tµu t¹i mét vÞ trÝ ®−îc kiÓm so¸t. ++ ChØ cho phÐp tiÕp cËn ®èi víi nh÷ng thµnh viªn cña lùc l−îng øng phã víi sù cè an ninh hoÆc ®e do¹ an ninh. ++ ChØ dÉn, hé tèng hoÆc gi¸m s¸t trùc tiÕp nh÷ng ng−êi kh«ng ph¶i lµ thuyÒn viªn ë trªn tµu. ++ §×nh chØ lªn hoÆc xuèng tµu. ++ §×nh chØ c¸c ho¹t ®éng lµm hµng, cung cÊp phô tïng ®å dù tr÷ cho tµu .v.v. ++ S¬ t¸n khái tµu. ++ §iÒu ®éng tµu. ++ S½n sµng tiÕn hµnh kh¸m xÐt mét phÇn hoÆc toµn bé tµu. H T PH N II Ph m Thanh Quang 53
  6. PH L C -2- PH L C Ph l c 1: GI Y CH NG NH N QU C T V AN NINH TÀU BI N (Phù hi u chính th c) (Qu c gia) S gi y. . . . . . . . . . . . . . . . C p theo các i u kho n c a B LU T QU C T V AN NINH TÀU VÀ B N C NG (B LU T ISPS) Theo y quy n c a Chính ph (tên qu c gia) bi (ngư i ho c t ch c ư c y quy n) Tên tàu: ................................................................................................................ S ăng ký ho c hô hi u: .................................................................................... C ng ăng ký:...................................................................................................... Ki u tàu:............................................................................................................... T ng dung tích:.................................................................................................... S IMO: ............................................................................................................... Tên và a ch Công ty: ....................................................................................... CH NG NH N R NG: 1 h th ng an ninh và m i thi t b an ninh liên quan c a tàu ã ư c th m tra phù h p v i m c 19.1 c a ph n A, B lu t ISPS; 2 vi c th m tra nh n th y h th ng an ninh và m i thi t b an ninh liên quan c a tàu th a mãn v m i m t và tàu th a mãn các yêu c u áp d ng c a chương XI-2 c a Công ư c và ph n A c a B lu t ISPS; 3 tàu ã có K ho ch An ninh Tàu ư c duy t. Ngày th m tra l n u ho c nh kỳ c p gi y ch ng nh n này ...................................................... Gi y ch ng nh n này có hi u l c n ................................................ v i i u ki n ph i ư c th m tra xác nh n theo m c 19.1.1 c a ph n A, B lu t ISPS. C p t i........................................................... (nơi c p gi y ch ng nh n) Ngày c p...................................... ........................................... (Ch ký c a ngư i có th m quy n c p) ( óng d u ho c dán tem, n u phù h p)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản